VASÁRNAP 2023. SZEPTEMBER 3. |

VASÁRNAP 2023. SZEPTEMBER 3.TÁRGY — Ember

SubjectMan

ARANY SZÖVEG : Zsoltárok 37 : 37

De nézd csak az igaz embert, figyeld meg a becsületesek sorsát! Mert a jövő a békességet szerető embereké.Golden Text: Psalm 37 : 37

Mark the perfect man, and behold the upright: for the end of that man is peace.
Kattints ide a lecke PDF verziójáért:


Kattints ide a lecke hanganyagáért:

Kattints ide, hogy meghallgasd a YouTube-on

Kattints ide, hogy meghallgasd a Vimeo-onVÁLTAKOZÓ OLVASÁS: Zsoltárok 1 : 1-6


1.     Boldog ember az, aki nem jár a bűnösök tanácsa szerint, nem áll a vétkesek útjára, és nem ül a csúfolódók székére,

2.     hanem az Úr törvényében gyönyörködik, és az ő törvényéről elmélkedik éjjel-nappal.

3.     Olyan lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, amely idejében megtermi gyümölcsét, és nem hervad el a lombja. Minden sikerül, amit tesz.

4.     Nem így járnak a bűnösök, hanem úgy, mint a polyva, amelyet szétszór a szél.

5.     Ezért nem állhatnak meg a bűnösök az ítélet idején és a vétkesek az igazak közösségében.

6.     Mert ismeri az Úr az igazak útját, a bűnösök útja pedig semmibe vész.

Responsive Reading: Psalm 1 : 1-6

1.     Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful.

2.     But his delight is in the law of the Lord; and in his law doth he meditate day and night.

3.     And he shall be like a tree planted by the rivers of water, that bringeth forth his fruit in his season; his leaf also shall not wither; and whatsoever he doeth shall prosper.

4.     The ungodly are not so: but are like the chaff which the wind driveth away.

5.     Therefore the ungodly shall not stand in the judgment, nor sinners in the congregation of the righteous.

6.     For the Lord knoweth the way of the righteous: but the way of the ungodly shall perish.LECKE PRÉDIKÁCIÓA Biblia


1. Zsoltárok 146 : 1-10

1     Dicsérjétek az Urat! Áldjad én lelkem az Urat!

2     Dicsérem az Urat, a míg élek; éneklek az én Istenemnek, a míg vagyok.

3     Ne bízzatok a fejedelmekben, emberek fiában, a ki meg nem menthet!

4     Kimegyen a lelke; visszatér földébe, [és] aznapon elvesznek az õ tervei.

5     Boldog, a kinek segítsége a Jákób Istene, és reménysége van az Úrban, az õ Istenében;

6     A ki teremtette az eget és földet, a tengert és mindent, a mi bennök van. A ki megtartja a hűségét örökké;

7     Igazságot szolgáltat az elnyomottaknak, eledelt ád az éhezõknek. Az Úr megszabadítja az elfogottakat.

8     Az Úr megnyitja a vakok szemeit, az Úr felegyenesíti a meggörnyedteket; szereti az Úr az igazakat.

9     Megoltalmazza az Úr a jövevényeket; árvát és özvegyet megtart, és a gonoszok útját elfordítja.

10     Uralkodni fog az Úr örökké, a te Istened, oh Sion, nemzedékrõl nemzedékre! Dicsérjétek az Urat! Dicsérjétek az URat!

1. Psalm 146 : 1-10

1     Praise ye the Lord. Praise the Lord, O my soul.

2     While I live will I praise the Lord: I will sing praises unto my God while I have any being.

3     Put not your trust in princes, nor in the son of man, in whom there is no help.

4     His breath goeth forth, he returneth to his earth; in that very day his thoughts perish.

5     Happy is he that hath the God of Jacob for his help, whose hope is in the Lord his God:

6     Which made heaven, and earth, the sea, and all that therein is: which keepeth truth for ever:

7     Which executeth judgment for the oppressed: which giveth food to the hungry. The Lord looseth the prisoners:

8     The Lord openeth the eyes of the blind: the Lord raiseth them that are bowed down: the Lord loveth the righteous:

9     The Lord preserveth the strangers; he relieveth the fatherless and widow: but the way of the wicked he turneth upside down.

10     The Lord shall reign for ever, even thy God, O Zion, unto all generations. Praise ye the Lord.

2. János 9 : 1-11

1     Amikor Jézus továbbment, meglátott egy születése óta vak embert.

2     Tanítványai megkérdezték tőle: "Mester, ki vétkezett: ez vagy a szülei, hogy vakon született?"

3     Jézus így válaszolt: "Nem ő vétkezett, nem is a szülei, hanem azért van ez így, hogy nyilvánvalóvá legyenek rajta Isten cselekedetei.

4     Nékem cselekednem kell annak dolgait, a ki elküldött engem, a míg nappal van: eljõ az éjszaka, mikor senki sem munkálkodhatik.

5     Míg e világon vagyok, e világ világossága vagyok.

6     Ezt mondta, és a földre köpött, sarat csinált a nyállal, és rákente a sarat a vakon született ember szemeire,

7     majd így szólt hozzá: "Menj el, mosakodj meg a Siloám tavában" - ami azt jelenti: küldött. Az pedig elment, megmosakodott, és már látott, amikor visszatért.

8     A szomszédok pedig, és azok, akik látták azelőtt, hogy koldus volt, így szóltak: "Nem ő az, aki itt szokott ülni és koldulni?"

9     Némelyek azt mondák, hogy: Ez az; mások pedig, hogy: Hasonlít hozzá. Õ azt mondá, hogy: Én vagyok [az].

10     Erre ezt kérdezték tőle: "Akkor hogyan nyílt meg a szemed?"

11     Ő így válaszolt: "Az az ember, akit Jézusnak hívnak, sarat csinált, megkente a szemeimet, és azt mondta nekem: Menj a Siloámhoz, és mosakodj meg. Elmentem tehát, megmosakodtam, és most látok."

2. John 9 : 1-11

1     And as Jesus passed by, he saw a man which was blind from his birth.

2     And his disciples asked him, saying, Master, who did sin, this man, or his parents, that he was born blind?

3     Jesus answered, Neither hath this man sinned, nor his parents: but that the works of God should be made manifest in him.

4     I must work the works of him that sent me, while it is day: the night cometh, when no man can work.

5     As long as I am in the world, I am the light of the world.

6     When he had thus spoken, he spat on the ground, and made clay of the spittle, and he anointed the eyes of the blind man with the clay,

7     And said unto him, Go, wash in the pool of Siloam, (which is by interpretation, Sent.) He went his way therefore, and washed, and came seeing.

8     The neighbours therefore, and they which before had seen him that he was blind, said, Is not this he that sat and begged?

9     Some said, This is he: others said, He is like him: but he said, I am he.

10     Therefore said they unto him, How were thine eyes opened?

11     He answered and said, A man that is called Jesus made clay, and anointed mine eyes, and said unto me, Go to the pool of Siloam, and wash: and I went and washed, and I received sight.

3. János 13 : 31 (monda)

31     monda Jézus: Most dicsõítteték meg az embernek Fia, az Isten is megdicsőítteték õ benne.

3. John 13 : 31 (Jesus)

31     Jesus said, Now is the Son of man glorified, and God is glorified in him.

4. János 15 : 1-10

1     Én vagyok az igazi szőlőtő, és az én Atyám a szőlősgazda.

2     Azt a szőlővesszőt, amely nem terem gyümölcsöt énbennem, lemetszi; és amely gyümölcsöt terem, azt megtisztítja, hogy még több gyümölcsöt teremjen.

3     Ti már tiszták vagytok az ige által, amelyet szóltam nektek.

4     Maradjatok énbennem, és én tibennetek. Ahogyan a szőlővessző nem teremhet gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok énbennem.

5     Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők: aki énbennem marad, és én őbenne, az terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni.

6     Ha valaki nem marad énbennem, kivetik, mint a lemetszett vesszőt, és megszárad, összegyűjtik valamennyit, tűzre vetik és elégetik.

7     Ha megmaradtok énbennem, és beszédeim megmaradnak tibennetek, akkor bármit akartok, kérjétek, és megadatik nektek.

8     Az lesz az én Atyám dicsősége, hogy sok gyümölcsöt teremtek, és akkor a tanítványaim lesztek.

9     Ahogyan engem szeretett az Atya, úgy szeretlek én is titeket: maradjatok meg az én szeretetemben.

10     Ha parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok a szeretetemben, ahogyan én mindig megtartottam az én Atyám parancsolatait, és megmaradok az ő szeretetében.

4. John 15 : 1-10

1     I am the true vine, and my Father is the husbandman.

2     Every branch in me that beareth not fruit he taketh away: and every branch that beareth fruit, he purgeth it, that it may bring forth more fruit.

3     Now ye are clean through the word which I have spoken unto you.

4     Abide in me, and I in you. As the branch cannot bear fruit of itself, except it abide in the vine; no more can ye, except ye abide in me.

5     I am the vine, ye are the branches: He that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit: for without me ye can do nothing.

6     If a man abide not in me, he is cast forth as a branch, and is withered; and men gather them, and cast them into the fire, and they are burned.

7     If ye abide in me, and my words abide in you, ye shall ask what ye will, and it shall be done unto you.

8     Herein is my Father glorified, that ye bear much fruit; so shall ye be my disciples.

9     As the Father hath loved me, so have I loved you: continue ye in my love.

10     If ye keep my commandments, ye shall abide in my love; even as I have kept my Father’s commandments, and abide in his love.

5. Rómaiakhoz 8 : 35, 38, 39

35     Kicsoda szakaszt el minket a Krisztus szerelmétõl? nyomorúság vagy szorongattatás, vagy üldözés, vagy éhség, vagy meztelenség, vagy veszedelem, vagy fegyver-é?

38     Mert meg vagyok gyõzõdve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendõk,

39     Sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakaszthat el minket az Istennek szerelmétõl, mely vagyon a mi Urunk Jézus Krisztusban.

5. Romans 8 : 35, 38, 39

35     Who shall separate us from the love of Christ? shall tribulation, or distress, or persecution, or famine, or nakedness, or peril, or sword?

38     For I am persuaded, that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come,

39     Nor height, nor depth, nor any other creature, shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord.

6. Zsoltárok 37 : 3-7 (;-ig)

3     Bízzál az Úrban és jót cselekedjél; e földön lakozzál és hűséggel élj.

4     Gyönyörködjél az Úrban, és megadja néked szíved kéréseit.

5     Hagyjad az Úrra a te útadat, és bízzál benne, majd ő teljesíti.

6     Felhozza a te igazságodat, mint a világosságot, és a te jogodat, miként a delet.

7     Csillapodjál le az Úrban és várjad õt;

6. Psalm 37 : 3-7 (to :)

3     Trust in the Lord, and do good; so shalt thou dwell in the land, and verily thou shalt be fed.

4     Delight thyself also in the Lord; and he shall give thee the desires of thine heart.

5     Commit thy way unto the Lord; trust also in him; and he shall bring it to pass.

6     And he shall bring forth thy righteousness as the light, and thy judgment as the noonday.

7     Rest in the Lord, and wait patiently for him:

7. Kolosséiakhoz 3 : 4, 12-17

4     Mikor a Krisztus, a mi életünk, megjelenik, akkor majd ti is, Õ vele együtt, megjelentek dicsőségben.

12     Öltsetek tehát magatokra - mint Isten választottai, szentek és szeretettek - könyörületes szívet, jóságot, alázatot, szelídséget, türelmet.

13     Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza volna valaki ellen: ahogyan az Úr is megbocsátott nektek, úgy tegyetek ti is.

14     Mindezek fölé pedig öltsétek fel a szeretetet, mert az tökéletesen összefog mindent.

15     És a Krisztus békessége uralkodjék a szívetekben, hiszen erre vagytok elhíva az egy testben. És legyetek háládatosak.

16     A Krisztus beszéde lakjék bennetek gazdagon úgy, hogy tanítsátok egymást teljes bölcsességgel, és intsétek egymást zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki énekekkel; hálaadással énekeljetek szívetekben az Istennek.

17     Amit pedig szóltok vagy cselekesztek, mind az Úr Jézus nevében tegyétek, hálát adva az Atya Istennek őáltala.

7. Colossians 3 : 4, 12-17

4     When Christ, who is our life, shall appear, then shall ye also appear with him in glory.

12     Put on therefore, as the elect of God, holy and beloved, bowels of mercies, kindness, humbleness of mind, meekness, longsuffering;

13     Forbearing one another, and forgiving one another, if any man have a quarrel against any: even as Christ forgave you, so also do ye.

14     And above all these things put on charity, which is the bond of perfectness.

15     And let the peace of God rule in your hearts, to the which also ye are called in one body; and be ye thankful.

16     Let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom; teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord.

17     And whatsoever ye do in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God and the Father by him.Tudomány és Egészség


1. 361 : 16-20

Ahogy egy vízcsepp egy az óceánnal, a napsugár egy a nappal, úgy Isten és ember, Atya és fiú egyek a létben. A Szentírásban azt olvassuk: „Mert õ benne élünk, mozgunk és létezünk.”

1. 361 : 16-20

As a drop of water is one with the ocean, a ray of light one with the sun, even so God and man, Father and son, are one in being. The Scripture reads: "For in Him we live, and move, and have our being."

2. 18 : 3-9

A názáreti Jézus az ember Atyával való egységét tanította és demonstrálta, és ezért végtelen hódolattal tartozunk neki. Küldetése mind egyéni, mind kollektív volt. Élete munkáját helyesen végezte nem csak saját magának eleget téve, de a halandók iránti könyörületességből is - hogy megmutassa nekik, hogyan végezzék el saját munkájukat, de nem azért, hogy helyettük elvégezze, sem pedig, hogy egyetlen felelősség alól is felmentse őket.

2. 18 : 3-9

Jesus of Nazareth taught and demonstrated man's oneness with the Father, and for this we owe him endless homage. His mission was both individual and collective. He did life's work aright not only in justice to himself, but in mercy to mortals, — to show them how to do theirs, but not to do it for them nor to relieve them of a single responsibility.

3. 210 : 11-18

Tudván, hogy a Lélek és sajátosságai örökre megnyilvánulnak az ember által, a Mester meggyógyította a betegeket, látást adott a vakoknak, hallást a süketeknek, visszaadta járását a sántáknak, így hozván világosságra az isteni Elme által az emberi elmékre és testekre gyakorolt tudományos hatást, és ezzel a Lélek és üdvözülés egy jobb megértését nyújtotta. Jézus ugyanazzal a metafizikai eljárással gyógyította a betegséget, mint a vétket.

3. 210 : 11-18

Knowing that Soul and its attributes were forever manifested through man, the Master healed the sick, gave sight to the blind, hearing to the deaf, feet to the lame, thus bringing to light the scientific action of the divine Mind on human minds and bodies and giving a better understanding of Soul and salvation. Jesus healed sickness and sin by one and the same metaphysical process.

4. 178 : 8-17

Az örökletesség nem törvény. A betegség távoli oka vagy hiedelme nem veszélyes annak előzetessége és a múltbeli halandó gondolatok jelenlegiekkel való kapcsolata miatt. A hajlamosító ok és a stimuláló ok mentális.

Lehetséges, hogy egy felnőtt torzulását születése előtt anyjának ijedtsége okozta. Ezt a krónikus esetet nem nehéz meggyógyítani, ha kiszakítják az emberi hiedelemből, és a Tudományra vagy az isteni Elmére alapozzák, amely számára minden lehetséges.

4. 178 : 8-17

Heredity is not a law. The remote cause or belief of disease is not dangerous because of its priority and the connection of past mortal thoughts with present. The predisposing cause and the exciting cause are mental.

Perhaps an adult has a deformity produced prior to his birth by the fright of his mother. When wrested from human belief and based on Science or the divine Mind, to which all things are possible, that chronic case is not difficult to cure.

5. 304 : 3-11 következő oldal A dolgok anyagi érzetén alapuló tudatlanság és hamis hiedelem az, ami elrejti a lelki szépséget és jóságot. Ezt megértve, Pál azt mondta: „sem halál, sem élet, ... sem jelenvalók, sem következendõk, sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakaszthat el minket az Istennek szerelmétõl.” A Keresztény Tudomány tanítása a következő: hogy az isteni Szeretet nem fosztható meg megnyilvánulásától vagy tárgyától; hogy az öröm nem fordulhat bánatba, mert a bánat nem uralkodik az öröm felett; hogy a jó soha nem hozhat létre gonoszt; hogy az anyag soha nem hozhat létre elmét, és az élet nem eredményezhet halált. A tökéletes ember - Isten, az ő tökéletes Alapelve által kormányozva - bűntelen és örök.

A harmóniát Alapelve hozza létre, az kormányozza és azzal együtt marad. Az isteni Alapelv az ember Élete. Az ember boldogsága tehát nincs a fizikai érzet kényére hagyva. Az Igazság nem szennyezett tévedéssel. A harmónia az emberben éppolyan szép, mint a zenében, a diszharmónia pedig természetellenes és valótlan.

A zene tudománya szabályozza a hangokat. Ha a halandók anyagi érzékkel ragadnák meg a harmóniát, elveszítenék a harmóniát, ha az idő vagy a véletlen megfosztaná őket az anyagi érzéktől. Ahhoz, hogy az akkordok és a diszharmónia urai legyenek, meg kell érteni a zene tudományát. Az anyagi érzék döntéseire hagyva a zenét könnyen félreértik és az elveszik a zűrzavarban. A megértés helyett a hiedelem által kormányozva, a zene, szükségképpen, tökéletlenül fejeződik ki. Ugyanígy az ember, aki nem érti a lét Tudományát, - aki elveti annak isteni Alapelvét mint felfoghatatlant, - találgatásokra van utalva, a tudatlanság kényének van kitéve, az illúziók prédája marad, az anyagi érzetre hagyatkozva, amely diszharmónia. Egy elégedetlen, diszharmonikus halandó éppúgy nem ember, mint ahogy a hangzavar nem zene.

A fényképezőgépben lévő kép vagy a tükörben tükröződő arc nem az eredeti, bár hasonlít hozzá. Az ember, Teremtőjének hasonlatosságában, a lét központi fényét, a láthatatlan Istent tükrözi. Ahogyan a tükrözött formában - amely csak tükröződés - nincs testiség, úgy az ember, mint minden valóságos, Istent - az ő isteni Alapelvét - nem egy halandó testben tükrözi.

5. 304 : 3-11 next page

It is ignorance and false belief, based on a material sense of things, which hide spiritual beauty and goodness. Understanding this, Paul said: "Neither death, nor life, ... nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other creature, shall be able to separate us from the love of God." This is the doctrine of Christian Science: that divine Love cannot be deprived of its manifestation, or object; that joy cannot be turned into sorrow, for sorrow is not the master of joy; that good can never produce evil; that matter can never produce mind nor life result in death. The perfect man — governed by God, his perfect Principle — is sinless and eternal.

Harmony is produced by its Principle, is controlled by it and abides with it. Divine Principle is the Life of man. Man's happiness is not, therefore, at the disposal of physical sense. Truth is not contaminated by error. Harmony in man is as beautiful as in music, and discord is unnatural, unreal.

The science of music governs tones. If mortals caught harmony through material sense, they would lose harmony, if time or accident robbed them of material sense. To be master of chords and discords, the science of music must be understood. Left to the decisions of material sense, music is liable to be misapprehended and lost in confusion. Controlled by belief, instead of understanding, music is, must be, imperfectly expressed. So man, not understanding the Science of being, — thrusting aside his divine Principle as incomprehensible, — is abandoned to conjectures, left in the hands of ignorance, placed at the disposal of illusions, subjected to material sense which is discord. A discontented, discordant mortal is no more a man than discord is music.

A picture in the camera or a face reflected in the mirror is not the original, though resembling it. Man, in the likeness of his Maker, reflects the central light of being, the invisible God. As there is no corporeality in the mirrored form, which is but a reflection, so man, like all things real, reflects God, his divine Principle, not in a mortal body.

6. 303 : 25-2

Isten, Saját képmása és hasonlatossága nélkül egy nemlét lenne vagy kifejezés nélküli Elme. Saját természetének tanúja vagy bizonyítéka nélkül lenne. A szellemi ember Isten képmása és ideája, egy idea, amely sem elveszni nem tud, sem nem választható el isteni Alapelvétől. Amikor az anyagi érzékek bizonyítéka engedett a lelki érzetnek, az apostol kijelentette, hogy semmi sem idegenítheti el őt Istentől, az Élet és az Igazság örömteljes érzetétől és jelenlététől.

6. 303 : 25-2

God, without the image and likeness of Himself, would be a nonentity, or Mind unexpressed. He would be without a witness or proof of His own nature. Spiritual man is the image or idea of God, an idea which cannot be lost nor separated from its divine Principle. When the evidence before the material senses yielded to spiritual sense, the apostle declared that nothing could alienate him from God, from the sweet sense and presence of Life and Truth.

7. 306 : 18 (az ember)-20

... az ember egy pillanatra sem választható el Istentől, ha az ember Istent tükrözi. Így a Tudomány bizonyítja, hogy az ember léte sértetlen.

7. 306 : 18 (man)-20

...man cannot be separated for an instant from God, if man reflects God. Thus Science proves man's existence to be intact.

8. 325 : 10-19, 26-29

A Kolosséiakhoz írt levélben (3:4) Pál azt írja: „Mikor a Krisztus, a mi életünk, megjelenik [megnyilvánul], akkor majd ti is, Õ vele együtt, megjelentek [megnyilvánultok] dicsőségben.” Ha a lelki létet teljes tökéletességében, folytonosságában és erejében megértjük, akkor az embert Isten képmásában találjuk meg. Az apostoli szavak abszolút jelentése a következő: Akkor találjuk az embert, az Ő hasonlatosságában, tökéletesnek, mint az Atya, elpusztíthatatlannak az Életben, „elrejtve Krisztussal Istenben", - az Igazsággal az isteni Szeretetben, ahol az emberi érzet nem látta az embert.

Eljön az idő, amikor az ember szellemi eredetét, az isteni Tudományt, amely bevezette Jézust az emberi jelenlétbe, megértjük és demonstráljuk.

8. 325 : 10-19, 26-29

In Colossians (iii. 4) Paul writes: "When Christ, who is our life, shall appear [be manifested], then shall ye also appear [be manifested] with him in glory." When spiritual being is understood in all its perfection, continuity, and might, then shall man be found in God's image. The absolute meaning of the apostolic words is this: Then shall man be found, in His likeness, perfect as the Father, indestructible in Life, "hid with Christ in God," — with Truth in divine Love, where human sense hath not seen man.

The time cometh when the spiritual origin of man, the divine Science which ushered Jesus into human presence, will be understood and demonstrated.

9. 475 : 17 (az ember)-22

... az ember Isten vagy Elme tükröződése, és így örök; az, amelynek nincs Istentől elkülönült elméje; az, amelynek nincsen egyetlen tulajdonsága sem, amely nem az Istenségtől származik; az, amely nem rendelkezik saját élettel, intelligenciával, sem saját teremtő erővel, hanem lelkileg tükrözi mindazt, ami Alkotójához tartozik.

9. 475 : 17 (man)-22

...man is the reflection of God, or Mind, and therefore is eternal; that which has no separate mind from God; that which has not a single quality underived from Deity; that which possesses no life, intelligence, nor creative power of his own, but reflects spiritually all that belongs to his Maker.

10. 336 : 25 (Isten)-26

Isten, az ember isteni Alapelve, és az ember Isten hasonlatosságában elválaszthatatlan, harmonikus és örök.

10. 336 : 25 (God)-26

God, the divine Principle of man, and man in God's likeness are inseparable, harmonious, and eternal.
A NAPI FELADATOK

Mary Baker Eddy

Mindennapi Ima

Ezen Egyház minden tagjának feladata minden egyes nap imádkozni: „Jöjjön el a Te országod”; hadd jöjjön létre bennem az isteni Igazság, Élet és Szeretet uralma és zárjon ki belőlem minden bűnt, és hadd gazdagítsa a Te Igéd az egész emberiség vonzalmait és kormányozza azokat!

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 4. pont

Indítékokra és Tettekre vonatkozó Szabály

Az Anyaegyház tagjainak indítékait és tetteit nem szabad, hogy akár ellenségeskedés, akár személyes ragaszkodás vezérelje. A Tudományban az isteni Szeretet egyedül kormányozza az embert, és a Keresztény Tudós a Szeretet kedves vonásait tükrözi a bűn megdorgálásában, igaz testvériségben, könyörületességben és megbocsátásban. Ezen Egyház tagjainak naponta kell őrködnie és imádkoznia, hogy megszabadíttassanak minden gonosztól, jövendöléstől, bíráskodástól, ítélkezéstől, tanácsadástól, befolyásolástól vagy téves befolyásoltatástól.

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 1. pont

Készenlét a Feladatra

Ezen Egyház minden tagjának feladata megvédeni magát naponta az agresszív mentális szuggesztióval szemben, és nem hagyni, hogy elfelejtessék vagy elhanyagoltassák vele az Isten, a Vezetője és az emberiség felé való kötelezettségét. Tettei alapján kerül majd megítélésre – igazolásra vagy elítélésre.

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 6. pont


Ügyelj Rá

Vegyes Írások, Mary Baker Eddy, 237. oldal

Keresztény Tudósoknak: — Lásd Tudomány és Egészség, 442. oldal, 30. sor, és ügyelj erre naponta.
Keresztény Tudósok, legyetek önmagatok törvénye, hogy a mentális mulasztás nem árthat nektek akár mikor alszotok, akár ébrenlétetekben.

(T&E, 442. o.)