VASÁRNAP 2023. SZEPTEMBER 10. |

VASÁRNAP 2023. SZEPTEMBER 10.TÁRGY — Szubsztancia

SubjectSubstance

ARANY SZÖVEG : Lukács 15 : 31

Az pedig monda néki: Fiam, te mindenkor én velem vagy, és mindenem a tiéd!Golden Text: Luke 15 : 31

Son, thou art ever with me, and all that I have is thine.
Kattints ide a lecke PDF verziójáért:


Kattints ide a lecke hanganyagáért:

Kattints ide, hogy meghallgasd a YouTube-on

Kattints ide, hogy meghallgasd a Vimeo-onVÁLTAKOZÓ OLVASÁS: Máté 25 : 34; Lukács 12 : 31, 32; Máté 6 : 9-13


34.     Jertek, én Atyámnak áldottai, örököljétek ez országot, a mely számotokra készíttetett a világ megalapítása óta.

31.     Csak keressétek az Isten országát,

32.     mert tetszett a ti Atyátoknak, hogy néktek adja az országot.

9.     Ti azért így imádkozzatok: Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved;

10.     Jöjjön el a Te országod. Legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is.

11.     A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma.

12.     És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek;

13.     És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen.

Responsive Reading: Matthew 25 : 34   •   Luke 12 : 31, 32   •   Matthew 6 : 9-13

34.     Come, ye blessed of my Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world:

31.     Seek ye the kingdom of God;

32.     For it is your Father’s good pleasure to give you the kingdom.

9.     After this manner therefore pray ye: Our Father which art in heaven, Hallowed be thy name.

10.     Thy kingdom come. Thy will be done in earth, as it is in heaven.

11.     Give us this day our daily bread.

12.     And forgive us our debts, as we forgive our debtors.

13.     And lead us not into temptation, but deliver us from evil: For thine is the kingdom, and the power, and the glory, for ever. Amen.LECKE PRÉDIKÁCIÓA Biblia


1. Ézsaiás 64 : 4, 8

4     Hiszen öröktõl fogva nem hallottak és fülökbe sem jutott, szem nem látott más Istent te kívüled, aki így cselekszik azzal, aki Õt várja.

8     Most pedig, Uram, Atyánk vagy Te, mi sár vagyunk és Te a mi alkotónk, és kezed munkája vagyunk mi mindnyájan.

1. Isaiah 64 : 4, 8

4     For since the beginning of the world men have not heard, nor perceived by the ear, neither hath the eye seen, O God, beside thee, what he hath prepared for him that waiteth for him.

8     But now, O Lord, thou art our father; we are the clay, and thou our potter; and we all are the work of thy hand.

2. Zsoltárok 139 : 14-16 (,-ig), 23, 24

14     Magasztallak téged, mert félelmesen és csodálatosan teremtettél; Csodálatosak a te munkáid! és jól tudja ezt az én lelkem.

15     Nem volt elrejtve elõtted az én csontom, mikor titokban formáltattam és idomíttattam, [mintegy] a föld mélyében.

16     Látták szemeid az én alaktalan testemet,

23     Vizsgálj meg, Istenem, ismerd meg szívemet! Próbálj meg, és ismerd meg gondolataimat!

24     Nézd meg, nem járok-e téves úton, és vezess az örökkévalóság útján!

2. Psalm 139 : 14-16 (to 1st ,), 23, 24

14     I will praise thee; for I am fearfully and wonderfully made: marvellous are thy works; and that my soul knoweth right well.

15     My substance was not hid from thee, when I was made in secret, and curiously wrought in the lowest parts of the earth.

16     Thine eyes did see my substance,

23     Search me, O God, and know my heart: try me, and know my thoughts:

24     And see if there be any wicked way in me, and lead me in the way everlasting.

3. Lukács 4 14

14     Jézus pedig megtére a Léleknek erejével Galileába: és híre méne néki az egész környéken.

3. Luke 4 : 14

14     And Jesus returned in the power of the Spirit into Galilee: and there went out a fame of him through all the region round about.

4. Lukács 5 12, 13

12     Amikor Jézus az egyik városban járt, egy leprával borított ember meglátva őt, arcra borult, és kérte: "Uram, ha akarod, meg tudsz tisztítani engem."

13     És ő kinyújtotta a kezét, megérintette őt, és ezt mondta: "Akarom. Tisztulj meg!" És azonnal letisztult róla a lepra.

4. Luke 5 : 12, 13

12     And it came to pass, when he was in a certain city, behold a man full of leprosy: who seeing Jesus fell on his face, and besought him, saying, Lord, if thou wilt, thou canst make me clean.

13     And he put forth his hand, and touched him, saying, I will: be thou clean. And immediately the leprosy departed from him.

5. Lukács 15 : 1, 11-13, 17-22, 24 (az első .-ig)

1     Közelgetnek vala pedig õ hozzá a vámszedõk és a bûnösök mind, hogy hallgassák õt.

11     Monda pedig: Egy embernek vala két fia;

12     És monda az ifjabbik az õ atyjának: Atyám, add ki a vagyonból rám esõ részt! És az megosztá köztök a vagyont.

13     Nem sok nap mulva aztán a kisebbik fiú összeszedvén mindenét, messze vidékre költözék; és ott eltékozlá vagyonát, mivelhogy dobzódva élt.

17     Mikor aztán magába szállt, monda: Az én atyámnak mily sok bérese bõvölködik kenyérben, én pedig éhen halok meg!

18     Fölkelvén elmegyek az én atyámhoz, és [ezt] mondom néki: Atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened.

19     És nem vagyok immár méltó, hogy a te fiadnak hivattassam; tégy engem olyanná, mint a te béreseid közül egy!

20     És felkelvén, elméne az õ atyjához. Mikor pedig még távol volt, meglátá õt az õ atyja, és megesék rajta a szíve, és oda futván, a nyakába esék, és megcsókolgatá õt.

21     És monda néki a fia: Atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened; és nem vagyok immár méltó, hogy a te fiadnak hivattassam!

22     Az atyja pedig monda az õ szolgáinak: Hozzátok ki a legszebb ruhát, és adjátok fel rá; és húzzatok gyûrût a kezére, és sarut a lábaira!

24     Mert ez az én fiam meghalt, és feltámadott; elveszett, és megtaláltatott.

5. Luke 15 : 1, 11-13, 17-22, 24 (to 1st .)

1     Then drew near unto him all the publicans and sinners for to hear him.

11     And he said, A certain man had two sons:

12     And the younger of them said to his father, Father, give me the portion of goods that falleth to me. And he divided unto them his living.

13     And not many days after the younger son gathered all together, and took his journey into a far country, and there wasted his substance with riotous living.

17     And when he came to himself, he said, How many hired servants of my father’s have bread enough and to spare, and I perish with hunger!

18     I will arise and go to my father, and will say unto him, Father, I have sinned against heaven, and before thee,

19     And am no more worthy to be called thy son: make me as one of thy hired servants.

20     And he arose, and came to his father. But when he was yet a great way off, his father saw him, and had compassion, and ran, and fell on his neck, and kissed him.

21     And the son said unto him, Father, I have sinned against heaven, and in thy sight, and am no more worthy to be called thy son.

22     But the father said to his servants, Bring forth the best robe, and put it on him; and put a ring on his hand, and shoes on his feet:

24     For this my son was dead, and is alive again; he was lost, and is found.

6. I János 5 : 3 (,-ig), 14, 19, 20

3     Mert az az Isten szeretete,

14     Az iránta való bizalmunk pedig azt jelenti, hogy ha valamit az ő akarata szerint kérünk, meghallgat minket.

19     Tudjuk, hogy Istentől vagyunk, és az egész világ a gonosz hatalmában van.

20     De tudjuk, hogy eljött az Isten Fia, és képességet adott nekünk arra, hogy felismerjük az Igazat; és ezért vagyunk az Igazban, az ő Fiában, a Jézus Krisztusban. Ő az igaz Isten és az örök élet.

6. I John 5 : 3 (to ,), 14, 19, 20

3     For this is the love of God,

14     And this is the confidence that we have in him, that, if we ask any thing according to his will, he heareth us:

19     And we know that we are of God, and the whole world lieth in wickedness.

20     And we know that the Son of God is come, and hath given us an understanding, that we may know him that is true, and we are in him that is true, even in his Son Jesus Christ. This is the true God, and eternal life.

7. János 6 : 16, 17 (első .-ig), 19, 20, 24, 26-29, 33, 34

16     Mikor pedig estveledék, lemenének az õ tanítványai a tengerhez,

17     És beszállva a hajóba, mennek vala a tengeren túl Kapernaumba.

19     Mikor azért huszonöt, vagy harmincz futamatnyira beevezének, megláták Jézust, a mint jár vala a tengeren és a hajóhoz közeledik vala: és megrémülének.

20     Õ pedig monda nékik: Én vagyok, ne féljetek!

24     Mikor azért látta a sokaság, hogy sem Jézus, sem a tanítványai nincsenek ott, beszállának õk is a hajókba, és elmenének Kapernaumba, keresvén Jézust.

26     Felele nékik Jézus és monda: Bizony, bizony mondom néktek: nem azért kerestek engem, hogy jeleket láttatok, hanem azért, mert ettetek ama kenyerekből, és jóllaktatok.

27     Munkálkodjatok ne az eledelért, amely elvész, hanem az eledelért, amely megmarad az örök életre, amelyet az embernek Fia ád majd néktek; mert őt az Atya pecsételte el, az Isten.

28     Mondának azért néki: Mit csináljunk, hogy az Isten dolgait cselekedjük?

29     Felele Jézus és monda nékik: Az az Isten dolga, hogy higgyetek abban, akit õ küldött.

33     Mert az az Istennek kenyere, amely mennyből száll alá, és életet ád a világnak.

34     Mondának azért néki: Uram, mindenkor add nékünk ezt a kenyeret!

7. John 6 : 16, 17 (to 1st .), 19, 20, 24, 26-29, 33, 34

16     And when even was now come, his disciples went down unto the sea,

17     And entered into a ship, and went over the sea toward Capernaum.

19     So when they had rowed about five and twenty or thirty furlongs, they see Jesus walking on the sea, and drawing nigh unto the ship: and they were afraid.

20     But he saith unto them, It is I; be not afraid.

24     When the people therefore saw that Jesus was not there, neither his disciples, they also took shipping, and came to Capernaum, seeking for Jesus.

26     Jesus answered them and said, Verily, verily, I say unto you, Ye seek me, not because ye saw the miracles, but because ye did eat of the loaves, and were filled.

27     Labour not for the meat which perisheth, but for that meat which endureth unto everlasting life, which the Son of man shall give unto you: for him hath God the Father sealed.

28     Then said they unto him, What shall we do, that we might work the works of God?

29     Jesus answered and said unto them, This is the work of God, that ye believe on him whom he hath sent.

33     For the bread of God is he which cometh down from heaven, and giveth life unto the world.

34     Then said they unto him, Lord, evermore give us this bread.

8. Jeremiás 31 : 3, 11, 12, 25, 33 (Törvényemet), 34 (Úr-ig)

3     A messzeségben is megjelent az Úr: Örök szeretettel szerettelek, azért vontalak magamhoz hűségesen.

11     Mert megváltotta az Úr Jákóbot, megszabadította az erősebb kezéből.

12     És eljõnek és énekelnek a Sion ormán, és futnak az Úrnak javaihoz, búza, bor, olaj, juhok és barmok nyája felé, és az õ lelkök olyan lesz, mint a megöntözött kert, és nem bánkódnak többé.

25     Mert megitatom a szomjú lelket, és minden éhezõ lelket megelégítek.

33     Törvényemet az õ belsejökbe helyezem, és az õ szívökbe írom be, és Istenökké leszek, õk pedig népemmé lesznek.

34     És nem tanítja többé senki az õ felebarátját, és senki az õ atyjafiát, mondván: Ismerjétek meg az Urat, mert õk mindnyájan megismernek engem, kicsinytõl fogva nagyig, azt mondja az Úr,

8. Jeremiah 31 : 3, 11, 12, 25, 33 (After), 34 (to 2nd :)

3     The Lord hath appeared of old unto me, saying, Yea, I have loved thee with an everlasting love: therefore with lovingkindness have I drawn thee.

11     For the Lord hath redeemed Jacob, and ransomed him from the hand of him that was stronger than he.

12     Therefore they shall come and sing in the height of Zion, and shall flow together to the goodness of the Lord, for wheat, and for wine, and for oil, and for the young of the flock and of the herd: and their soul shall be as a watered garden; and they shall not sorrow any more at all.

25     For I have satiated the weary soul, and I have replenished every sorrowful soul.

33     After those days, saith the Lord, I will put my law in their inward parts, and write it in their hearts; and will be their God, and they shall be my people.

34     And they shall teach no more every man his neighbour, and every man his brother, saying, Know the Lord: for they shall all know me, from the least of them unto the greatest of them, saith the Lord:Tudomány és Egészség


1. 330 : 11 (Isten)-18

Isten végtelen, az egyetlen Élet, szubsztancia, Szellem vagy Lélek, az univerzum, beleértve az embert, egyetlen intelligenciája. Szem nem látta Istent, sem az Ő képét és hasonlatosságát. Sem Isten, sem pedig a tökéletes ember nem észlelhető anyagi érzékekkel. A Szellem, vagy végtelen, egyénisége ismeretlen, és így annak ismerete vagy emberi találgatásra vagy az isteni Tudomány kinyilatkoztatására van bízva.

1. 330 : 11 (God)-18

God is infinite, the only Life, substance, Spirit, or Soul, the only intelligence of the universe, including man. Eye hath neither seen God nor His image and likeness. Neither God nor the perfect man can be discerned by the material senses. The individuality of Spirit, or the infinite, is unknown, and thus a knowledge of it is left either to human conjecture or to the revelation of divine Science.

2. 43 : 28-4

A Tudománynak, amelyet Jézus tanított és élt, diadalmaskodnia kell minden, az életre, szubsztanciára és intelligenciára vonatkozó anyagi hiedelem felett, és a sokféle tévedés felett, amely ezen hiedelmekből ered.

A Szeretetnek győzedelmeskednie kell a gyűlölet felett. Az Igazságnak és Életnek kell megpecsételnie a győzelmet a tévedés és a halál felett, mielőtt a tövist fel lehetne cserélni koronára, és követné az áldás: „Jól vagyon, jó és hűséges szolgám”, és a Szellem legfelsőbb hatalma demonstrálható lenne.

2. 43 : 28-4

The Science Jesus taught and lived must triumph over all material beliefs about life, substance, and intelligence, and the multitudinous errors growing from such beliefs.

Love must triumph over hate. Truth and Life must seal the victory over error and death, before the thorns can be laid aside for a crown, the benediction follow, "Well done, good and faithful servant," and the supremacy of Spirit be demonstrated.

3. 241 : 31-5

„Könnyebb a tevének a tű fokán átmenni”, mint a vétkes hiedelmeknek a mennyek országába, az örök harmóniába bejutni. Megbánás, lelki keresztség és újjászületés által, a halandók levetik anyagi hiedelmeiket és hamis egyéniségüket. Csak idő kérdése, amikor „mindnyájan megismernek engem [Istent], kicsinytől fogva a legnagyobbig”.

3. 241 : 31-5

It is "easier for a camel to go through the eye of a needle," than for sinful beliefs to enter the kingdom of heaven, eternal harmony. Through repentance, spiritual baptism, and regeneration, mortals put off their material beliefs and false individuality. It is only a question of time when "they shall all know Me [God], from the least of them unto the greatest."

4. 242 : 9-14

Csakis egy út vezet a mennyországba, harmóniába, és a Krisztus az isteni Tudományban megmutatja nekünk ezt az utat. Ez az út pedig, nem ismerni semmilyen más valóságot - nem tudni mást az életről - mint a jót, Istent és az Ő visszatükröződését, és felülemelkedni az érzékek úgynevezett fájdalmain és gyönyörein.

4. 242 : 9-14

There is but one way to heaven, harmony, and Christ in divine Science shows us this way. It is to know no other reality — to have no other consciousness of life — than good, God and His reflection, and to rise superior to the so-called pain and pleasure of the senses.

5. 16 : 20-23 (gyógyít-ig), 27, 29, 31

Csak amint felülemelkedünk minden anyagi érzékiségen és vétken, tudjuk elérni a mennyországból származó törekvést és szellemi tudatot, amire az Úr imája mutat, és ami ... azonnal gyógyít...

Mi Atya-Anya Istenünk, teljesen harmonikus,

Imádandó Egyetlen.

A Te országod eljött; Te örökké jelen vagy.

5. 16 : 20-23 (to heals), 27, 29, 31

Only as we rise above all material sensuousness and sin, can we reach the heaven-born aspiration and spiritual consciousness, which is indicated in the Lord's Prayer and which instantaneously heals ....

Our Father-Mother God, all-harmonious,

Adorable One.

Thy kingdom is come; Thou art ever-present.

6. 17 : 2-3, 5, 7, 10-11, 14-15

Tégy képessé bennünket arra, hogy tudjuk - hogy amint a mennyben, úgy a földön is - Isten mindenható, legfőbb.

Adj kegyelmet a mai napra; tápláld a kiéhezett lelkiállapotokat;

És a Szeretet szeretetben tükröződik;

És Isten nem visz minket kísértésbe, hanem megszabadít a vétektől, a betegségtől és haláltól.

Mert Isten végtelen, minden-hatalom, minden Élet, Igazság, Szeretet, mindenekfelett, és Minden.

6. 17 : 2-3, 5, 7, 10-11, 14-15

Enable us to know, — as in heaven, so on earth, — God is omnipotent, supreme.

Give us grace for to-day; feed the famished affections;

And Love is reflected in love;

And God leadeth us not into temptation, but delivereth us from sin, disease, and death.

For God is infinite, all-power, all Life, Truth, Love, over all, and All.

7. 13 : 20-32

Ha Istenhez mint testi személyhez imádkozunk, az megakadályoz bennünket abban, hogy feladjuk az ilyen hiedelemmel járó emberi kétségeket és félelmeket, és így nem tudjuk megragadni a végtelen, testetlen Szeretet csodáit, aki számára minden lehetséges. Az isteni Alapelvről, a Szeretetről való emberi tudatlanság miatt a mindenek Atyja testi teremtőként jelenik meg; ezért az emberek pusztán fizikainak ismerik fel magukat, és nem ismerik az embert mint Isten képmását vagy tükörképét, és az ember örök, testetlen létét. A tévedés világa nem ismeri az Igazság világát, - vak az ember létezésének valóságára, - mert az érzet világa nem ismeri a Lélekben, nem a testben lévő életet.

7. 13 : 20-32

If we pray to God as a corporeal person, this will prevent us from relinquishing the human doubts and fears which attend such a belief, and so we cannot grasp the wonders wrought by infinite, incorporeal Love, to whom all things are possible. Because of human ignorance of the divine Principle, Love, the Father of all is represented as a corporeal creator; hence men recognize themselves as merely physical, and are ignorant of man as God's image or reflection and of man's eternal incorporeal existence. The world of error is ignorant of the world of Truth, — blind to the reality of man's existence, — for the world of sensation is not cognizant of life in Soul, not in body.

8. 243 : 25-29

Az Igazság nincs a tévedés/hiba tudatában. A Szeretet nem érzékel gyűlöletet. Az Élet nincs partnerségben a halállal. Az Igazság, Élet és Szeretet a megsemmisülés törvényei minden tőlük különböző számára, mivel Istenen kívül semmi mást nem jelentenek ki.

8. 243 : 25-29

Truth has no consciousness of error. Love has no sense of hatred. Life has no partnership with death. Truth, Life, and Love are a law of annihilation to everything unlike themselves, because they declare nothing except God.

9. 468 : 18-19 (második ,-ig)

Az Igazság, Élet és Szeretet a szubsztancia,

9. 468 : 18-19 (to ,)

Truth, Life, and Love are substance,

10. 301 : 6-20

A halandó, anyagi ember önmaga előtt szubsztanciának tűnik, de érzete tévedést foglal magába, és így az anyagi és időleges.

Másrészről, a halhatatlan, lelki ember tényleg szubsztanciális, és az örök szubsztanciát, a Szellemet tükrözi, amiben a halandók reménykednek. Ő visszatükrözi az istenit, amely az egyetlen és örök entitást képezi. Ez a visszatükrözés a halandó érzet számára transzcendentálisnak tűnik, mivel a lelki ember szubsztancialitása felülmúlja a halandó látást, és csakis az isteni Tudomány által tárul fel.

Minthogy Isten a szubsztancia és az ember az isteni képmás és hasonlatosság, az embernek kizárólag a jó szubsztanciáját, a Szellem és nem az anyag lényegét kellene kívánnia, és a valóságban nem is birtokol mást.

10. 301 : 6-20

To himself, mortal and material man seems to be substance, but his sense of substance involves error and therefore is material, temporal.

On the other hand, the immortal, spiritual man is really substantial, and reflects the eternal substance, or Spirit, which mortals hope for. He reflects the divine, which constitutes the only real and eternal entity. This reflection seems to mortal sense transcendental, because the spiritual man's substantiality transcends mortal vision and is revealed only through divine Science.

As God is substance and man is the divine image and likeness, man should wish for, and in reality has, only the substance of good, the substance of Spirit, not matter.

11. 369 : 5-13

Amilyen arányban az anyag elveszíti emberként való létét az emberi érzék számára, olyan arányban válik az ember úrrá felette. Az ember a tények istenibb érzetébe lép, és megérti Jézus teológiáját, amint az a betegek meggyógyításában, a halottak feltámasztásában és a hullámokon való járásban demonstrálásra került. Mindezen cselekedetek Jézusnak azon hiedelem feletti kontrollját mutatták be, hogy az anyag szubsztancia lenne, hogy az az élet döntőbírája vagy a létezés bármilyen formájának építője lehetne.

11. 369 : 5-13

In proportion as matter loses to human sense all entity as man, in that proportion does man become its master. He enters into a diviner sense of the facts, and comprehends the theology of Jesus as demonstrated in healing the sick, raising the dead, and walking over the wave. All these deeds manifested Jesus' control over the belief that matter is substance, that it can be the arbiter of life or the constructor of any form of existence.

12. 275 : 10-12

Hogy felfogd a létezés valóságát és rendjét annak Tudományában, abból kell kiindulnod, hogy Istent minden valósan létező isteni Alapelvének tekinted.

12. 275 : 10-12

To grasp the reality and order of being in its Science, you must begin by reckoning God as the divine Principle of all that really is.

13. 414 : 26-29 (,-ig)

Tartsd észben a lét valódiságát, hogy az ember Isten képmása és hasonlatossága, akiben minden lét fájdalommentes és állandó. Ne feledd, hogy az ember tökéletessége valóságos és feddhetetlen,

13. 414 : 26-29 (to ,)

Keep in mind the verity of being, — that man is the image and likeness of God, in whom all being is painless and permanent. Remember that man's perfection is real and unimpeachable,

14. 259 : 4 (mert)-5

…mert a végtelen Elmét, minden szubsztancia összességét képviseli.

14. 259 : 4 (for)-5

...for he represents infinite Mind, the sum of all substance.

15. 264 : 28-31

Mikor megismerjük az utat a Keresztény Tudományban, és felismerjük az ember lelki létezését, akkor meglátjuk és megértjük Isten teremtését - a föld, mennyország és az ember minden dicsőségét.

15. 264 : 28-31

When we learn the way in Christian Science and recognize man's spiritual being, we shall behold and understand God's creation, — all the glories of earth and heaven and man.

16. 295 : 12 (minthogy)-15

... minthogy azonban a végtelen Szellem minden, a halandó tudat végül is engedni fog a tudományos ténynek és eltűnik, és a lét valódi érzete, tökéletesként és örökké érintetlenként, jelenik meg.

16. 295 : 12 (infinite)-15

...infinite Spirit being all, mortal consciousness will at last yield to the scientific fact and disappear, and the real sense of being, perfect and forever intact, will appear.
A NAPI FELADATOK

Mary Baker Eddy

Mindennapi Ima

Ezen Egyház minden tagjának feladata minden egyes nap imádkozni: „Jöjjön el a Te országod”; hadd jöjjön létre bennem az isteni Igazság, Élet és Szeretet uralma és zárjon ki belőlem minden bűnt, és hadd gazdagítsa a Te Igéd az egész emberiség vonzalmait és kormányozza azokat!

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 4. pont

Indítékokra és Tettekre vonatkozó Szabály

Az Anyaegyház tagjainak indítékait és tetteit nem szabad, hogy akár ellenségeskedés, akár személyes ragaszkodás vezérelje. A Tudományban az isteni Szeretet egyedül kormányozza az embert, és a Keresztény Tudós a Szeretet kedves vonásait tükrözi a bűn megdorgálásában, igaz testvériségben, könyörületességben és megbocsátásban. Ezen Egyház tagjainak naponta kell őrködnie és imádkoznia, hogy megszabadíttassanak minden gonosztól, jövendöléstől, bíráskodástól, ítélkezéstől, tanácsadástól, befolyásolástól vagy téves befolyásoltatástól.

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 1. pont

Készenlét a Feladatra

Ezen Egyház minden tagjának feladata megvédeni magát naponta az agresszív mentális szuggesztióval szemben, és nem hagyni, hogy elfelejtessék vagy elhanyagoltassák vele az Isten, a Vezetője és az emberiség felé való kötelezettségét. Tettei alapján kerül majd megítélésre – igazolásra vagy elítélésre.

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 6. pont


Ügyelj Rá

Vegyes Írások, Mary Baker Eddy, 237. oldal

Keresztény Tudósoknak: — Lásd Tudomány és Egészség, 442. oldal, 30. sor, és ügyelj erre naponta.
Keresztény Tudósok, legyetek önmagatok törvénye, hogy a mentális mulasztás nem árthat nektek akár mikor alszotok, akár ébrenlétetekben.

(T&E, 442. o.)