VASÁRNAP, 2023. OKTÓBER 8. |

VASÁRNAP, 2023. OKTÓBER 8.TÁRGY — VALÓS-E A BŰN, A BETEGSÉG ÉS A HALÁL?

SubjectAre Sin, Disease, And Death Real?

ARANY SZÖVEG : ZSOLTÁROK 27 : 1

Az Úr az én világosságom és üdvösségem: kitől féljek? Életemnek ereje az Úr, kitől rettegnék?Golden Text: Psalm 27 : 1

The Lord is my light and my salvation; whom shall I fear? the Lord is the strength of my life; of whom shall I be afraid?
Kattints ide a lecke PDF verziójáért:


Kattints ide a lecke hanganyagáért:

Kattints ide, hogy meghallgasd a YouTube-on

Kattints ide, hogy meghallgasd a Vimeo-onVÁLTAKOZÓ OLVASÁS: Ézsaiás 12 : 2-6 • Ézsaiás 26 : 3, 4


2.     Íme, Isten az én szabadítóm, bízom és nem rettegek, mert erőm és énekem az Úr, megszabadított engem.

3.     Örvendezve fogtok vizet meríteni a szabadulás forrásából.

4.     Azon a napon ezt mondjátok majd: Adjatok hálát az Úrnak, hirdessétek nevét! Adjátok tudtára a népeknek nagy tetteit! Emlékeztessétek őket, hogy neve magasztos!

5.     Énekeljétek, hogy milyen fenséges tetteket vitt véghez az Úr, tudja meg ezt az egész föld!

6.     Kiálts és ujjongj, Sion lakója, mert nagy közöttetek Izráel Szentje!

3.     [Kinek] szíve [reád] támaszkodik, megõrzöd [azt] teljes békében, mivel Te benned bízik;

4.     Bízzatok az Úrban örökké, mert az Úrban, Jehovában, örök kõszálunk van.

Responsive Reading: Isaiah 12 : 2-6   •   Isaiah 26 : 3, 4

2.     Behold, God is my salvation; I will trust, and not be afraid: for the Lord JEHOVAH is my strength and my song; he also is become my salvation.

3.     Therefore with joy shall ye draw water out of the wells of salvation.

4.     And in that day shall ye say, Praise the Lord, call upon his name, declare his doings among the people, make mention that his name is exalted.

5.     Sing unto the Lord; for he hath done excellent things: this is known in all the earth.

6.     Cry out and shout, thou inhabitant of Zion: for great is the Holy One of Israel in the midst of thee.

3.     Thou wilt keep him in perfect peace, whose mind is stayed on thee: because he trusteth in thee.

4.     Trust ye in the Lord for ever: for in the Lord JEHOVAH is everlasting strength.LECKE PRÉDIKÁCIÓA Biblia


1. Zsoltárok 91 : 1-6, 9-11, 14-16

1     Aki a Felségesnek rejtekében lakozik, a Mindenhatónak árnyékában nyugoszik az.

2     Azt mondom az Úrnak: Én oltalmam, váram, Istenem õ benne bízom!

3     Mert õ szabadít meg téged a madarásznak tõrébõl, a veszedelmes dögvésztõl.

4     Tollaival fedez be téged, és szárnyai alatt lészen oltalmad; paizs és pánczél az õ hûsége.

5     Nem félhetsz az éjszakai ijesztéstõl, a repülõ nyíltól nappal;

6     A dögvésztõl, a mely a homályban jár; a döghaláltól, a mely délben pusztít.

9     Mert [azt mondtad] te: Az Úr az én oltalmam; a Felségest választottad a te hajlékoddá:

10     Nem illet téged a veszedelem, és csapás nem közelget a sátorodhoz;

11     Mert az ő angyalainak parancsolt felőled, hogy őrizzenek téged minden útadban.

14     Mivel ragaszkodik hozzám, megmentem őt, oltalmazom, mert ismeri nevemet.

15     Ha kiált hozzám, meghallgatom,vele leszek a nyomorúságban, kiragadom onnan, és megdicsőítem őt.

16     Megelégítem hosszú élettel, gyönyörködhet szabadításomban.

1. Psalm 91 : 1-6, 9-11, 14-16

1     He that dwelleth in the secret place of the most High shall abide under the shadow of the Almighty.

2     I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress: my God; in him will I trust.

3     Surely he shall deliver thee from the snare of the fowler, and from the noisome pestilence.

4     He shall cover thee with his feathers, and under his wings shalt thou trust: his truth shall be thy shield and buckler.

5     Thou shalt not be afraid for the terror by night; nor for the arrow that flieth by day;

6     Nor for the pestilence that walketh in darkness; nor for the destruction that wasteth at noonday.

9     Because thou hast made the Lord, which is my refuge, even the most High, thy habitation;

10     There shall no evil befall thee, neither shall any plague come nigh thy dwelling.

11     For he shall give his angels charge over thee, to keep thee in all thy ways.

14     Because he hath set his love upon me, therefore will I deliver him: I will set him on high, because he hath known my name.

15     He shall call upon me, and I will answer him: I will be with him in trouble; I will deliver him, and honour him.

16     With long life will I satisfy him, and shew him my salvation.

2. Ézsaiás 50 : 7, 10

7     De az én Uram, az Úr, megsegít engem, ezért nem maradok gyalázatban. Olyanná tettem arcomat, mint a kovakő, mert tudom, hogy nem vallok szégyent.

10     Ki féli közületek az Urat? és ki hallgat az õ szolgája szavára? õ, a ki sötétségben jár és nincs fényesség néki, bízzék az Úr nevében, és támaszkodjék Istenhez!

2. Isaiah 50 : 7, 10

7     For the Lord God will help me; therefore shall I not be confounded: therefore have I set my face like a flint, and I know that I shall not be ashamed.

10     Who is among you that feareth the Lord, that obeyeth the voice of his servant, that walketh in darkness, and hath no light? let him trust in the name of the Lord, and stay upon his God.

3. Rómaiakhoz 1 : 1, 9 (második ,-ig), 16 (nem) (harmadik ,-ig)

1     Pál, Krisztus Jézus szolgája, elhívott apostol, akit az Isten kiválasztott arra, hogy hirdesse evangéliumát,

9     Mert tanúm az Isten, akit teljes lelkemmel szolgálok az ő Fia evangéliumával,

16     nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten ereje az, minden hívőnek üdvösségére,

3. Romans 1 : 1, 9 (to 2nd ,), 16 (I) (to ;)

1     Paul, a servant of Jesus Christ, called to be an apostle, separated unto the gospel of God,

9     For God is my witness, whom I serve with my spirit in the gospel of his Son,

16     I am not ashamed of the gospel of Christ: for it is the power of God unto salvation to every one that believeth;

4. Apostolok Cselekedetei 20 : 7-12

7     A hét első napján pedig, amikor összegyűltünk, hogy megtörjük a kenyeret, Pál prédikált nekik, és mivel másnap már el akart utazni, a tanítást egészen éjfélig meghosszabbította.

8     Elég sok lámpás volt abban a felső szobában, ahol együtt voltunk.

9     Egy Eutikhosz nevű ifjú pedig, aki az ablakban ült, mély álomba merült, mivel Pál sokáig prédikált, és az álomtól elnehezülve leesett a harmadik emeletről, úgyhogy holtan szedték fel.

10     Ekkor Pál lement, ráborult, átölelte, és ezt mondta: "Ne zajongjatok, mert a lelke benne van."

11     Azután felment, megtörte a kenyeret, evett, és még sokáig, egészen virradatig beszélt hozzájuk, majd útnak indult.

12     A fiút pedig élve hozták fel, és egészen megvigasztalódtak.

4. Acts 20 : 7-12

7     And upon the first day of the week, when the disciples came together to break bread, Paul preached unto them, ready to depart on the morrow; and continued his speech until mid-night.

8     And there were many lights in the upper chamber, where they were gathered together.

9     And there sat in a window a certain young man named Eutychus, being fallen into a deep sleep: and as Paul was long preaching, he sunk down with sleep, and fell down from the third loft, and was taken up dead.

10     And Paul went down, and fell on him, and embracing him said, Trouble not yourselves; for his life is in him.

11     When he therefore was come up again, and had broken bread, and eaten, and talked a long while, even till break of day, so he departed.

12     And they brought the young man alive, and were not a little comforted.

5. Apostolok Cselekedetei 27 : 1 (eldöntetett) (második ,-ig), 4, 14, 15, 20, 21 (:-ig), 22 (intelek)-25, 36, 37, 44 (És így)

1     ...eldöntetett, hogy mi Itáliába hajózzunk,

4     És onnan elindulván, Ciprus alatt evezénk el, mivelhogy a szelek ellenkezõk valának.

14     Nemsokára azonban viharos szélvész csapott le oda, mely Észak-keleti szélnek neveztetik.

15     Mikor pedig a hajó elragadtatott, és nem bírt a széllel szembe menni, nekieresztvén [azt,] vitetünk vala tova.

20     Mikor pedig több napon át sem nap, sem csillagok nem látszottak, és nem kis vihar szorongatott, továbbra minden reménységünk elvétetett életben maradásunk felõl.

21     Mikor pedig hosszas volt már az étlenség, akkor Pál felállván õ közöttük, monda:

22     intelek benneteket, hogy jó reménységben legyetek; mert egy lélek sem vész el közületek, hanem csak a hajó.

23     Mert ez éjjel mellém álla egy angyala az Istennek, a kié vagyok, a kinek szolgálok is,

24     Ezt mondván: Ne félj Pál! A császár elé kell néked állanod. És ímé az Isten ajándékba adta néked mindazokat, kik te veled hajóznak.

25     Annakokáért jó reménységben legyetek, férfiak! Mert hiszek az Istnnek, hogy úgy lesz, a mint nékem megmondatott.

36     Felbátorodván pedig mindnyájan, szintén vevének magukhoz táplálékot.

37     Valánk pedig a hajóban lélekszám szerint összesen kétszázhetvenhatan.

44     És így lõn, hogy mindnyájan szerencsésen kimenekültek a szárazföldre.

5. Acts 27 : 1 (it) (to 1st ,), 4, 14 (not), 15, 20, 21 (to 3rd ,), 22 (I)-25, 36, 37, 44 (And so)

1     ...it was determined that we should sail into Italy,

4     And when we had launched from thence, we sailed under Cyprus, because the winds were contrary.

14     ...not long after there arose against it a tempestuous wind, called Euroclydon.

15     And when the ship was caught, and could not bear up into the wind, we let her drive.

20     And when neither sun nor stars in many days appeared, and no small tempest lay on us, all hope that we should be saved was then taken away.

21     But after long abstinence Paul stood forth in the midst of them, and said, Sirs,

22     I exhort you to be of good cheer: for there shall be no loss of any man’s life among you, but of the ship.

23     For there stood by me this night the angel of God, whose I am, and whom I serve,

24     Saying, Fear not, Paul; thou must be brought before Cæsar: and, lo, God hath given thee all them that sail with thee.

25     Wherefore, sirs, be of good cheer: for I believe God, that it shall be even as it was told me.

36     Then were they all of good cheer, and they also took some meat.

37     And we were in all in the ship two hundred threescore and sixteen souls.

44     And so it came to pass, that they escaped all safe to land.

6. Apostolok Cselekedetei 28 : 1-6, 30, 31

1     És miután szerencsésen megmenekültek, akkor megtudák, hogy Melitának neveztetik az a sziget.

2     A barbárok pedig nem közönséges emberséget cselekesznek vala mi velünk: mert tüzet gerjesztvén, befogadának mindnyájónkat a rajtunk való záporért és a hidegért.

3     Mikor pedig Pál nagy sok venyigét szedett és a tûzre tette, egy vipera a melegbõl kimászva, az õ kezére ragada.

4     Mikor pedig látták a barbárok az ő kezéről függeni a mérges kígyót, mondják vala egymásnak: Nyilván gyilkos ez az ember, kit nem hagya élni a bosszúállás, noha a tengerből megszabadult.

5     De néki, minekutána a kígyót lerázta a tûzbe, semmi baja sem lõn.

6     Azok pedig azt várják vala, hogy ő meg fog dagadni, vagy nagyhirtelenséggel halva rogyik le. Mikor azonban sok ideig várták, és látták, hogy semmi baja nem lesz, megváltoztatva értelmöket, istennek mondják vala őt.

30     Marada pedig Pál két egész esztendeig az õ tulajdon bérelt szállásán, és mindazokat befogadja vala, kik õ hozzá menének.

31     Prédikálván az Istennek országát és tanítván az Úr Jézus Krisztus felõl való dolgokat teljes bátorsággal, minden tiltás nélkül.

6. Acts 28 : 1-6, 30, 31

1     And when they were escaped, then they knew that the island was called Melita.

2     And the barbarous people shewed us no little kindness: for they kindled a fire, and received us every one, because of the present rain, and because of the cold.

3     And when Paul had gathered a bundle of sticks, and laid them on the fire, there came a viper out of the heat, and fastened on his hand.

4     And when the barbarians saw the venomous beast hang on his hand, they said among themselves, No doubt this man is a murderer, whom, though he hath escaped the sea, yet vengeance suffereth not to live.

5     And he shook off the beast into the fire, and felt no harm.

6     Howbeit they looked when he should have swollen, or fallen down dead suddenly: but after they had looked a great while, and saw no harm come to him, they changed their minds, and said that he was a god.

30     And Paul dwelt two whole years in his own hired house, and received all that came in unto him,

31     Preaching the kingdom of God, and teaching those things which concern the Lord Jesus Christ, with all confidence, no man forbidding him.

7. Jelenések 1: 1 (negyedik ,-ig)

1     Ez Jézus Krisztus kinyilatkoztatása, amelyet Isten adott neki, hogy közölje szolgáival mindazt, aminek hamarosan meg kell történnie,

7. Revelation 1 : 1 (to ;)

1     The Revelation of Jesus Christ, which God gave unto him, to shew unto his servants things which must shortly come to pass;

8. Jelenések 7: 9 (ímé), 10, 12 (áldás)

9     ... ímé egy nagy sokaság, a melyet senki meg nem számlálhatott, minden nemzetből és ágazatból, és népből és nyelvből; és a királyiszék előtt és a Bárány előtt állnak vala, fehér ruhákba öltözve, és az ő kezeikben pálmaágak;

10     És kiáltanak nagy szóval, mondván: Az idvesség a mi Istenünké, a ki a királyiszékben ül, és a Bárányé!

12     áldás és dicsőség és bölcseség és hálaadás és tisztesség és hatalom és erő a mi Istenünknek mind örökkön örökké, Ámen.

8. Revelation 7 : 9 (lo), 10, 12 (Blessing)

9     ...lo, a great multitude, which no man could number, of all nations, and kindreds, and people, and tongues, stood before the throne, and before the Lamb, clothed with white robes, and palms in their hands;

10     And cried with a loud voice, saying, Salvation to our God which sitteth upon the throne, and unto the Lamb.

12     Blessing, and glory, and wisdom, and thanksgiving, and honour, and power, and might, be unto our God for ever and ever. Amen.Tudomány és Egészség


1. 593 : 20-22

Üdvözülés. Az Élet, Igazság és Szeretet minden feletti legfelsőbbként való megértettsége és demonstrálása; a bűn, betegség és halál megsemmisítve.

1. 593 : 20-22

Salvation. Life, Truth, and Love understood and demonstrated as supreme over all; sin, sickness, and death destroyed.

2. 39 : 18-30

„Most” kiáltott az apostol „van a kegyelem ideje; imé, most van az üdvözülés napja” - amin nem azt értette, hogy az embereknek most kell előkészülniük a jövendő világ megváltására vagy biztonságára, hanem hogy most van annak az ideje, hogy ezt az üdvösséget a szellemben és életben megtapasztalják. Most van az ideje annak, hogy az úgynevezett anyagi fájdalmak és anyagi örömök elmúljanak, minthogy mindkettő valótlan, mert lehetetlenek a Tudományban. Ezen földi varázsnak a megtöréséhez, a halandóknak fel kell fogniuk az igazi eszméjét és isteni Alapelvét mindennek ami, ténylegesen létezik és harmonikusan kormányozza az univerzumot. Ezt a gondolatot lassan értik meg, és az addig eltelő időszakot mind kétségek és vereségek, mind győzelmek kísérik.

2. 39 : 18-30

"Now," cried the apostle, "is the accepted time; behold, now is the day of salvation," — meaning, not that now men must prepare for a future-world salvation, or safety, but that now is the time in which to experience that salvation in spirit and in life. Now is the time for so-called material pains and material pleasures to pass away, for both are unreal, because impossible in Science. To break this earthly spell, mortals must get the true idea and divine Principle of all that really exists and governs the universe harmoniously. This thought is apprehended slowly, and the interval before its attainment is attended with doubts and defeats as well as triumphs.

3. 406 : 1-6

A Biblia tartalmazza a receptet minden gyógyulásra. „És a fa levelei a népek gyógyítására szolgálnak.” Ugyanaz az Alapelv gyógyítja mind a vétket, mind a betegséget. A fa az ember isteni Alapelvére jellemző, amely minden vészhelyzettel szemben megállja helyét, teljes üdvösséget kínálva a bűntől, betegségtől és haláltól.

3. 406 : 1-6

The Bible contains the recipe for all healing. "The leaves of the tree were for the healing of the nations." Sin and sickness are both healed by the same Principle. The tree is typical of man's divine Principle, which is equal to every emergency, offering full salvation from sin, sickness, and death.

4. 22 : 3-17

A bűn és a megbocsátás reménye között oda-vissza lengve mint egy inga - mert az önzés és érzékiség állandó visszaesést okoz - erkölcsi előrehaladásunk lassú lesz. Krisztus követelményére ébredve a halandók szenvedést tapasztalnak. Ez arra készteti őket, hogy mint a fuldokló emberek, erőteljes erőfeszítéseket tegyenek saját maguk megmentésére; és Krisztus drága szeretete által ezen erőfeszítéseket siker koronázza.

A „Munkáljátok ki saját üdvösségeteket,” a követelménye az Életnek és Szeretetnek, evégett dolgozik Isten veletek. „[Kereskedjetek], munkálkodjatok, míg megjövök!” Várjatok a jutalmatokra és „meg ne restüljetek a jó cselekvésben.” Ha igyekezeteteket félelmetes túlerők ostromolják, és nem kaptok azonnali jutalmat, ne térjetek vissza a tévedéshez, se ne váljatok restté a versenyben.

4. 22 : 3-17

Vibrating like a pendulum between sin and the hope of forgiveness, — selfishness and sensuality causing constant retrogression, — our moral progress will be slow. Waking to Christ's demand, mortals experience suffering. This causes them, even as drowning men, to make vigorous efforts to save themselves; and through Christ's precious love these efforts are crowned with success.

"Work out your own salvation," is the demand of Life and Love, for to this end God worketh with you. "Occupy till I come!" Wait for your reward, and "be not weary in well doing." If your endeavors are beset by fearful odds, and you receive no present reward, go not back to error, nor become a sluggard in the race.

5. 426 : 5-22

A Krisztusi Tudomány felfedezője kevésbé találja az utat nehéznek, ha mindig a magas célt tartja szemei előtt, mint ha számolja a lépteit, hogy elérje azt. Ha a cél kívánatos, a várakozás felgyorsítja a fejlődésünket. Az Igazságért folytatott küzdelem az embert gyenge helyett erőssé teszi, fárasztás helyett pihenteti. Ha a halálban való hiedelem elpusztulna, és megértenénk, hogy nincs halál, ez lenne az „élet fája”, mely gyümölcséről ismerszik meg. Az embernek meg kell újítania energiáit és törekvéseit, és meglátnia a képmutatás oktalanságát, miközben felismeri saját megváltása kimunkálásának szükségességét. Amikor megtanulják, hogy a betegség nem tudja elpusztítani az életet, és hogy a halandókat a halál nem menti meg a bűntől vagy betegségtől, ez a megértés új életre serkent majd. Ez felülkerekedik majd a halál utáni vágyon vagy a sírtól való félelmen, és így megsemmisíti a nagy félelmet, amely a halandó létet szorongatja.

5. 426 : 5-22

The discoverer of Christian Science finds the path less difficult when she has the high goal always before her thoughts, than when she counts her footsteps in endeavoring to reach it. When the destination is desirable, expectation speeds our progress. The struggle for Truth makes one strong instead of weak, resting instead of wearying one. If the belief in death were obliterated, and the understanding obtained that there is no death, this would be a "tree of life," known by its fruits. Man should renew his energies and endeavors, and see the folly of hypocrisy, while also learning the necessity of working out his own salvation. When it is learned that disease cannot destroy life, and that mortals are not saved from sin or sickness by death, this understanding will quicken into newness of life. It will master either a desire to die or a dread of the grave, and thus destroy the great fear that besets mortal existence.

6. 216 : 28-1

Ha azt mondod: „Az ember teste anyagi”, én Pállal mondom: Akarj „inkább ... kiköltözni a testből, és elköltözni az Úrhoz.” Add fel az anyagi hiedelmet, hogy az anyagban elme van, és legyen csak egy Elméd, mégpedig Isten; mert ez az Elme saját hasonlatosságát alkotja.

6. 216 : 28-1

When you say, "Man's body is material," I say with Paul: Be "willing rather to be absent from the body, and to be present with the Lord." Give up your material belief of mind in matter, and have but one Mind, even God; for this Mind forms its own likeness.

7. 164 : 13-16, 23-25

Még sok mindent kell elmondani és megtenni, mielőtt az egész emberiség megmenekülne, és a bűn minden mentális mikrobája és minden beteg gondolatcsíra kiirtásra kerülne.

Ám az örökkévaló tény továbbra is a legfontosabb, hogy az Élet, az Igazság és a Szeretet megment a bűntől, a betegségtől és a haláltól.

7. 164 : 13-16, 23-25

Much yet remains to be said and done before all mankind is saved and all the mental microbes of sin and all diseased thought-germs are exterminated.

But the forever fact remains paramount that Life, Truth, and Love save from sin, disease, and death.

8. 390 : 12-26

Amikor a betegség első tünetei megjelennek, vitasd a fizikai érzékek bizonyságát az isteni Tudománnyal. Engedd, hogy a magasabbrendű igazságérzeted elpusztítsa a halandó vélemények hamis folyamatát, melyet törvénynek nevezel, és akkor nem kényszerülsz betegszobába vagy leszel a szenvedés ágyához kötve az utolsó fillért is megfizetve, mely a tévedés által megkövetelt utolsó büntetés. „Békülj meg ellenfeleddel hamar, amíg az úton együtt van veled.” Ne tűrd, hogy a vétek vagy betegség bármely követelése bevegye magát a gondolataidba. Utasítsd el azzal az állandó meggyőződéssel, hogy az illegitim, mivel tudod, hogy Isten éppúgy nem szerzője a betegségnek, mint a véteknek. Nem áll rendelkezésedre Isten egyetlen törvénye sem, ami támogatná a bűn vagy betegség szükségességét, de isteni felhatalmazásod van arra, hogy tagadd ezt a szükségességet, valamint a betegek gyógyítására.

8. 390 : 12-26

When the first symptoms of disease appear, dispute the testimony of the material senses with divine Science. Let your higher sense of justice destroy the false process of mortal opinions which you name law, and then you will not be confined to a sick-room nor laid upon a bed of suffering in payment of the last farthing, the last penalty demanded by error. "Agree with thine adversary quickly, whiles thou art in the way with him." Suffer no claim of sin or of sickness to grow upon the thought. Dismiss it with an abiding conviction that it is illegitimate, because you know that God is no more the author of sickness than He is of sin. You have no law of His to support the necessity either of sin or sickness, but you have divine authority for denying that necessity and healing the sick.

9. 514 : 26-3

Megértve az ellenőrzést, amelyet a Szeretet gyakorol minden felett, Dániel biztonságban érezte magát az oroszlánok vermében, és Pál bizonyította, hogy a vipera ártalmatlan. Isten minden teremtménye a Tudomány harmóniájában mozogva ártalmatlan, hasznos és elpusztíthatatlan. E nagy igazság felismerése az ősi kiválóságok erejének forrása volt. Támogatja a Krisztusi gyógyítást, és lehetővé teszi birtokosának, hogy Jézus példáját kövesse. „És látta Isten, hogy ez jó.”

9. 514 : 26-3

Understanding the control which Love held over all, Daniel felt safe in the lions' den, and Paul proved the viper to be harmless. All of God's creatures, moving in the harmony of Science, are harmless, useful, indestructible. A realization of this grand verity was a source of strength to the ancient worthies. It supports Christian healing, and enables its possessor to emulate the example of Jesus. "And God saw that it was good."

10. 391 : 7-13

Ahelyett, hogy vakon és nyugodtan megadnád magad a betegség kezdődő vagy előrehaladott fokozatainak, lázadj fel ellene. Száműzd azt a hiedelmet, hogy akár egyetlen beférkőző fájdalmat is vendégül láthatsz, amelyet ne lehetne kiűzni az Elme hatalmával, és ilyen módon megelőzheted a fájdalom kifejlődését a testben. Istennek semmilyen törvénye nem akadályozza meg ezt az eredményt.

10. 391 : 7-13

Instead of blind and calm submission to the incipient or advanced stages of disease, rise in rebellion against them. Banish the belief that you can possibly entertain a single intruding pain which cannot be ruled out by the might of Mind, and in this way you can prevent the development of pain in the body. No law of God hinders this result.

11. 392 : 8-10, 24 (Állj)-3

Az egyetlen út az, hogy ellenséges álláspontot veszünk fel mindazzal szemben, ami ellenkezik az ember, Isten képmása egészségével, szentségével és harmóniájával.

Állj őrt a gondolat ajtajánál. Csak olyan következtetéseket beengedve, amelyeket testi eredményekként is szeretnél látni megvalósulni, harmonikusan fogod saját magadat kontrollálni. Ha fennáll az az állapot, amelyről azt mondod, hogy betegséget idéz elő, legyen az levegő, testgyakorlás, örökletes dolog, fertőzés vagy baleset, akkor teljesítsd feladatodat mint őr, és zárd ki ezen egészségtelen gondolatokat és félelmeket. Száműzd a halandó elméből a bántó tévedéseket, és akkor a test nem szenvedhet tőlük. A fájdalom és gyönyör lefolyásának az elme által kell jönnie, és mi, miként az őr, aki elhagyja őrhelyét, beengedjük a tolakodó hiedelmet, és elfelejtjük, hogy isteni segítséggel megtilthatjuk belépését.

11. 392 : 8-10, 24 (Stand)-3

The only course is to take antagonistic grounds against all that is opposed to the health, holiness, and harmony of man, God's image.

Stand porter at the door of thought. Admitting only such conclusions as you wish realized in bodily results, you will control yourself harmoniously. When the condition is present which you say induces disease, whether it be air, exercise, heredity, contagion, or accident, then perform your office as porter and shut out these unhealthy thoughts and fears. Exclude from mortal mind the offending errors; then the body cannot suffer from them. The issues of pain or pleasure must come through mind, and like a watchman forsaking his post, we admit the intruding belief, forgetting that through divine help we can forbid this entrance.

12. 393 : 8-15

Az Elme ura a testi érzékeknek, és le tudja győzni a betegséget, bűnt és halált. Gyakorold ezt az Isten-adta jogot! Vedd birtokba a testedet és kormányozd annak érzéseit és működését! Emelkedj fel a Szellem erejében, hogy ellenállj mindennek, ami nem hasonlít a jóhoz! Isten képessé tette az embert erre, és semmi sem foszthatja meg az embert attól a képességtől és erőtől, amellyel Isten ruházta fel.

12. 393 : 8-15

Mind is the master of the corporeal senses, and can conquer sickness, sin, and death. Exercise this God-given authority. Take possession of your body, and govern its feeling and action. Rise in the strength of Spirit to resist all that is unlike good. God has made man capable of this, and nothing can vitiate the ability and power divinely bestowed on man.
A NAPI FELADATOK

Mary Baker Eddy

Mindennapi Ima

Ezen Egyház minden tagjának feladata minden egyes nap imádkozni: „Jöjjön el a Te országod”; hadd jöjjön létre bennem az isteni Igazság, Élet és Szeretet uralma és zárjon ki belőlem minden bűnt, és hadd gazdagítsa a Te Igéd az egész emberiség vonzalmait és kormányozza azokat!

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 4. pont

Indítékokra és Tettekre vonatkozó Szabály

Az Anyaegyház tagjainak indítékait és tetteit nem szabad, hogy akár ellenségeskedés, akár személyes ragaszkodás vezérelje. A Tudományban az isteni Szeretet egyedül kormányozza az embert, és a Keresztény Tudós a Szeretet kedves vonásait tükrözi a bűn megdorgálásában, igaz testvériségben, könyörületességben és megbocsátásban. Ezen Egyház tagjainak naponta kell őrködnie és imádkoznia, hogy megszabadíttassanak minden gonosztól, jövendöléstől, bíráskodástól, ítélkezéstől, tanácsadástól, befolyásolástól vagy téves befolyásoltatástól.

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 1. pont

Készenlét a Feladatra

Ezen Egyház minden tagjának feladata megvédeni magát naponta az agresszív mentális szuggesztióval szemben, és nem hagyni, hogy elfelejtessék vagy elhanyagoltassák vele az Isten, a Vezetője és az emberiség felé való kötelezettségét. Tettei alapján kerül majd megítélésre – igazolásra vagy elítélésre.

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 6. pont


Ügyelj Rá

Vegyes Írások, Mary Baker Eddy, 237. oldal

Keresztény Tudósoknak: — Lásd Tudomány és Egészség, 442. oldal, 30. sor, és ügyelj erre naponta.
Keresztény Tudósok, legyetek önmagatok törvénye, hogy a mentális mulasztás nem árthat nektek akár mikor alszotok, akár ébrenlétetekben.

(T&E, 442. o.)