VASÁRNAP, 2023. OKTÓBER 29. |

VASÁRNAP, 2023. OKTÓBER 29.TÁRGY — ÖRÖK BÜNTETÉS

SubjectEverlasting Punishment

ARANY SZÖVEG : PÉLDABESZÉDEK 3 : 11, 12

Az Úrnak fenyítését ne útáld meg, se meg ne únd az õ dorgálását. Mert a kit szeret az Úr, megdorgálja, és pedig mint az atya az õ fiát, a kit kedvel.Golden Text: Proverbs 3 : 11, 12

My son, despise not the chastening of the Lord; neither be weary of his correction: For whom the Lord loveth he correcteth; even as a father the son in whom he delighteth.
Kattints ide a lecke PDF verziójáért:


Kattints ide a lecke hanganyagáért:

Kattints ide, hogy meghallgasd a YouTube-on

Kattints ide, hogy meghallgasd a Vimeo-onVÁLTAKOZÓ OLVASÁS: Zsoltárok 94 : 11-15


11.     Az Úr tudja az embernek gondolatjait, hogy azok hiábavalók.

12.     Boldog az az ember, akit te megfenyítesz, URam, és megtanítasz törvényedre,

13.     Hogy nyugalmat adj annak a veszedelem napján, míg megásták a vermet a hitetlennek!

14.     Bizony nem veti el az Úr az ő népét, és el nem hagyja az ő örökségét!

15.     Mert igazságra fordul vissza az ítélet, és utána mennek mind az igazszívűek.

Responsive Reading: Psalm 94 : 11-15

11.     The Lord knoweth the thoughts of man, that they are vanity.

12.     Blessed is the man whom thou chastenest, O Lord, and teachest him out of thy law;

13.     That thou mayest give him rest from the days of adversity, until the pit be digged for the wicked.

14.     For the Lord will not cast off his people, neither will he forsake his inheritance.

15.     But judgment shall return unto righteousness: and all the upright in heart shall follow it.LECKE PRÉDIKÁCIÓA Biblia


1. Jób 5 : 17

17     Bizony boldog az az ember, akit Isten megfedd! A Mindenható fenyítését ne vesd meg!”

1. Job 5 : 17

17     Behold, happy is the man whom God correcteth: therefore despise not thou the chastening of the Almighty:

2. Máté 15 : 1-3 (:-ig), 7-14

1     Akkor farizeusok és írástudók mentek Jeruzsálemből Jézushoz, és ezt mondták:

2     "Miért szegik meg tanítványaid az ősök hagyományát? Amikor ugyanis étkeznek, nem mossák meg a kezüket."

3     Õ pedig felelvén, monda nékik:

7     Képmutatók, találóan prófétált rólatok Ézsaiás:

8     „Ez a nép csak ajkával tisztel engem, a szíve azonban távol van tőlem.

9     De hiába tisztelnek engem, ha olyan tanításokat tanítanak, amelyek emberek parancsolatai."

10     Ekkor odahívta a sokaságot, és így szólt hozzájuk: "Halljátok, és értsétek meg!

11     Nem az teszi tisztátalanná az embert, ami bemegy a száján, hanem ami kijön a szájából, az teszi tisztátalanná az embert."

12     Akkor hozzájárulván az ő tanítványai, mondának néki: Tudod-é, hogy a farizeusok e beszédet hallván, megbotránkoztak?

13     Ő pedig felelvén, monda: Minden plánta, amelyet nem az én mennyei Atyám plántált, kitépetik.

14     Hagyjátok őket; vakoknak vak vezetői ők: ha pedig vak vezeti a vakot, mind a ketten a verembe esnek.

2. Matthew 15 : 1-3 (to ,), 7-14

1     Then came to Jesus scribes and Pharisees, which were of Jerusalem, saying,

2     Why do thy disciples transgress the tradition of the elders? for they wash not their hands when they eat bread.

3     But he answered and said unto them,

7     Ye hypocrites, well did Esaias prophesy of you, saying,

8     This people draweth nigh unto me with their mouth, and honoureth me with their lips; but their heart is far from me.

9     But in vain they do worship me, teaching for doctrines the commandments of men.

10     And he called the multitude, and said unto them, Hear, and understand:

11     Not that which goeth into the mouth defileth a man; but that which cometh out of the mouth, this defileth a man.

12     Then came his disciples, and said unto him, Knowest thou that the Pharisees were offended, after they heard this saying?

13     But he answered and said, Every plant, which my heavenly Father hath not planted, shall be rooted up.

14     Let them alone: they be blind leaders of the blind. And if the blind lead the blind, both shall fall into the ditch.

3. Jakab 3 : 2-6, 10-18

2     Mert mindnyájan sokképen vétkezünk. Ha valaki beszédben nem vétkezik, az tökéletes ember, képes az egész testét is megzabolázni.

3     Ímé a lovaknak szájába zabolát vetünk, hogy engedelmeskedjenek nékünk, és az ő egész testöket igazgatjuk.

4     Ímé a hajók is, noha mily nagyok, és erős szelektől hajtatnak, mindazáltal igen kis kormánytól oda fordíttatnak, ahová a kormányos szándéka akarja.

5     Ezenképpen a nyelv is kicsiny tag és nagy dolgokkal hányja magát. Ímé csekély tűz mily nagy erdőt felgyújt!

6     A nyelv is tűz, a gonoszságnak összessége. Úgy van a nyelv a mi tagjaink között, hogy megszeplősíti az egész testet, és lángba borítja életünk folyását, maga is lángba boríttatván a gyehennától.

10     Ugyanabból a szájból jõ ki áldás és átok. Atyámfiai, nem kellene ezeknek így lenni!

11     Vajon a forrás ugyan abból a nyílásból csörgedeztet-é édest és keserût?

12     Avagy atyámfiai, teremhet-é a fügefa olajmagvakat, vagy a szõlõtõ fügét? Azonképen egy forrás sem adhat sós és édes vizet.

13     Kicsoda köztetek bölcs és okos? Mutassa meg az õ jó életébõl az õ cselekedeteit bölcsességnek szelídségével.

14     Ha pedig keserű irígység és civódás van a ti szívetekben, ne dicsekedjetek és ne hazudjatok az igazság ellen.

15     Ez nem az a bölcsesség, amely felülről jő, hanem földi, testi és ördögi.

16     Mert ahol irígység és civakodás van, ott háborúság és minden gonosz cselekedet is van.

17     A felülről való bölcsesség először is tiszta, azután békeszerető, méltányos, engedékeny, irgalommal és jó gyümölcsökkel teljes, nem részrehajló és nem képmutató.

18     Az igazság gyümölcse pedig békességben vettetik azoknak, akik békességen munkálkodnak.

3. James 3 : 2-6, 10-18

2     For in many things we offend all. If any man offend not in word, the same is a perfect man, and able also to bridle the whole body.

3     Behold, we put bits in the horses’ mouths, that they may obey us; and we turn about their whole body.

4     Behold also the ships, which though they be so great, and are driven of fierce winds, yet are they turned about with a very small helm, whithersoever the governor listeth.

5     Even so the tongue is a little member, and boasteth great things. Behold, how great a matter a little fire kindleth!

6     And the tongue is a fire, a world of iniquity: so is the tongue among our members, that it defileth the whole body, and setteth on fire the course of nature; and it is set on fire of hell.

10     Out of the same mouth proceedeth blessing and cursing. My brethren, these things ought not so to be.

11     Doth a fountain send forth at the same place sweet water and bitter?

12     Can the fig tree, my brethren, bear olive berries? either a vine, figs? so can no fountain both yield salt water and fresh.

13     Who is a wise man and endued with knowledge among you? let him shew out of a good conversation his works with meekness of wisdom.

14     But if ye have bitter envying and strife in your hearts, glory not, and lie not against the truth.

15     This wisdom descendeth not from above, but is earthly, sensual, devilish.

16     For where envying and strife is, there is confusion and every evil work.

17     But the wisdom that is from above is first pure, then peaceable, gentle, and easy to be intreated, full of mercy and good fruits, without partiality, and without hypocrisy.

18     And the fruit of righteousness is sown in peace of them that make peace.

4. Efézusiakhoz 4 : 17-25, 29-32

17     Ezt mondom annakokáért és bizonyságot teszek az Úrban, hogy ti többé ne járjatok úgy, mint egyéb pogányok is járnak az õ elméjöknek hiábavalóságában,

18     Kik értelmökben meghomályosodtak, elidegenültek az isteni élettõl a tudatlanság miatt, mely az õ szívök keménysége miatt van bennök;

19     Kik erkölcsi érzés nélkül, önmagukat a bujálkodásra adták, minden tisztátalanságnak nagy nyereséggel való cselekedésére.

20     Ti pedig nem így tanultátok a Krisztust;

21     Ha ugyan Õt megértettétek és Õ benne megtaníttattatok, úgy a mint az igazság a Jézusban:

22.     Hogy levetkezzétek ama régi élet szerint való ó embert, mely meg van romolva a csalárdság kívánságai miatt;

23.     Megújuljatok pedig a ti elméteknek lelke szerint,

24.     És felöltözzétek amaz új embert, mely Isten szerint teremtetett igazságban és valóságos szentségben.

25     Azért levetvén a hazugságot, szóljatok igazságot, kiki az õ felebarátjával: mert egymásnak tagjai vagyunk.

29     Semmi rothadt beszéd a ti szátokból ki ne származzék, hanem csak amely hasznos a szükséges építésre, hogy áldásos legyen a hallgatóknak.

30     És meg ne szomorítsátok az Istennek ama Szent Lelkét, aki által megpecsételtettetek a teljes váltságnak napjára.

31     Minden mérgesség és fölgerjedés és harag és lárma és káromkodás kivettessék közületek minden gonoszsággal együtt;

32     Legyetek pedig egymáshoz jóságosak, irgalmasok, megengedvén egymásnak, miképpen az Isten is a Krisztusban megengedett néktek.

4. Ephesians 4 : 17-25, 29-32

17     This I say therefore, and testify in the Lord, that ye henceforth walk not as other Gentiles walk, in the vanity of their mind,

18     Having the understanding darkened, being alienated from the life of God through the ignorance that is in them, because of the blindness of their heart:

19     Who being past feeling have given themselves over unto lasciviousness, to work all uncleanness with greediness.

20     But ye have not so learned Christ;

21     If so be that ye have heard him, and have been taught by him, as the truth is in Jesus:

22     That ye put off concerning the former conversation the old man, which is corrupt according to the deceitful lusts;

23     And be renewed in the spirit of your mind;

24     And that ye put on the new man, which after God is created in righteousness and true holiness.

25     Wherefore putting away lying, speak every man truth with his neighbour: for we are members one of another.

29     Let no corrupt communication proceed out of your mouth, but that which is good to the use of edifying, that it may minister grace unto the hearers.

30     And grieve not the holy Spirit of God, whereby ye are sealed unto the day of redemption.

31     Let all bitterness, and wrath, and anger, and clamour, and evil speaking, be put away from you, with all malice:

32     And be ye kind one to another, tenderhearted, forgiving one another, even as God for Christ’s sake hath forgiven you.

5. I Péter 1 : 13-16, 22, 23

13     Annakokáért felövezvén elmétek derekait, mint józanok, tökéletesen reménykedjetek abban a kegyelemben, amelyet a Jézus Krisztus hoz néktek, mikor megjelenik.

14     Mint engedelmes gyermekek ne szabjátok magatokat a ti elõbbi kívánságaitokhoz, amelyek tudatlanságotok alatt voltak bennetek;

15     Hanem a miképpen szent az, aki elhívott titeket, ti is szentek legyetek teljes életetekben;

16     Mert meg van írva: Szentek legyetek, mert én szent vagyok.

22     Lelketeket az igazság iránt való engedelmességben képmutatás nélkül való atyafiúi szeretetre tisztítván meg a Lélek által, egymást tiszta szívbõl buzgón szeressétek;

23     Mint akik újonnan születtetek nem romlandó magból, de romolhatatlanból, Istennek ígéje által, amely él és megmarad örökké.

5. I Peter 1 : 13-16, 22, 23

13     Wherefore gird up the loins of your mind, be sober, and hope to the end for the grace that is to be brought unto you at the revelation of Jesus Christ;

14     As obedient children, not fashioning yourselves according to the former lusts in your ignorance:

15     But as he which hath called you is holy, so be ye holy in all manner of conversation;

16     Because it is written, Be ye holy; for I am holy.

22     Seeing ye have purified your souls in obeying the truth through the Spirit unto unfeigned love of the brethren, see that ye love one another with a pure heart fervently:

23     Being born again, not of corruptible seed, but of incorruptible, by the word of God, which liveth and abideth for ever.

6. Zsidókhoz 12 : 6, 7, 11

6     mert akit szeret az Úr, azt megfenyíti, és megostoroz mindenkit, akit fiává fogad.

7     Szenvedjétek el a fenyítést, hiszen úgy bánik veletek az Isten, mint fiaival. Hát milyen fiú az, akit nem fenyít az apja?

11     Pillanatnyilag ugyan semmiféle fenyítés nem látszik örvendetesnek, hanem keservesnek, később azonban az igazság békességes gyümölcsét hozza azoknak, akik megedződtek általa.

6. Hebrews 12 : 6, 7, 11

6     For whom the Lord loveth he chasteneth, and scourgeth every son whom he receiveth.

7     If ye endure chastening, God dealeth with you as with sons; for what son is he whom the father chasteneth not?

11     Now no chastening for the present seemeth to be joyous, but grievous: nevertheless afterward it yieldeth the peaceable fruit of righteousness unto them which are exercised thereby.Tudomány és Egészség


1. 259 : 6-21

Az isteni Tudományban, az ember Isten hű képmása. Az isteni természet legjobban Krisztus Jézusban fejeződött ki, aki a halandókra Isten igazabb tükröződését vetette és magasabbra emelte az életüket, mint amit szegényes gondolat-mintáik megengedtek - gondolatok, amelyek az embert bukottként, betegként, bűnösként és halandóként jelenítették meg. A tudományos létezés és isteni gyógyítás Krisztushoz hasonló megértése magába foglalja a tökéletes Alapelvet és eszmét - tökéletes Istent és tökéletes embert - mint a gondolkodás és demonstrálás alapját.

Ha az ember egyszer tökéletes volt, de most elveszítette a tökéletességét, akkor a halandók sohasem látták az emberben Isten visszatükrözött képét. Az elveszett képmás nem képmás. Az igazi hasonlatosság nem veszhet el az isteni visszatükröződésben. Ezt értve, Jézus azt mondta: „Ti azért legyetek tökéletesek, mint ahogy mennyei Atyátok tökéletes.”

1. 259 : 6-21

In divine Science, man is the true image of God. The divine nature was best expressed in Christ Jesus, who threw upon mortals the truer reflection of God and lifted their lives higher than their poor thought-models would allow, — thoughts which presented man as fallen, sick, sinning, and dying. The Christlike understanding of scientific being and divine healing includes a perfect Principle and idea, — perfect God and perfect man, — as the basis of thought and demonstration.

If man was once perfect but has now lost his perfection, then mortals have never beheld in man the reflex image of God. The lost image is no image. The true likeness cannot be lost in divine reflection. Understanding this, Jesus said: "Be ye therefore perfect, even as your Father which is in heaven is perfect."

2. 339 : 7 (Minthogy)-19

Minthogy Isten Minden, az Ő hasonlótlansága számára nincs hely. Isten, a Szellem egyedül teremtett mindent, és jónak nevezte. Ezért a gonosz, minthogy az a jó ellentéte, valótlan, és nem lehet Isten alkotása. A vétkest nem bátoríthatja az, hogy a Tudomány demonstrálja a gonosz valótlanságát, mert a vétkes valóságot csinálna a vétekből - valóságossá tenné azt, ami valótlan, és így halmozna „haragot a haragnak .... napjára.” Egy önmaga ellen irányuló összeesküvésben vesz részt, a szörnyű valótlanságra való ráébredése ellen, amely becsapta őt. Csakis azok érthetik meg teljesen a gonosz valótlanságát, akik megbánják a vétket és elengedik a valótlant.

2. 339 : 7 (Since)-19

Since God is All, there is no room for His unlikeness. God, Spirit, alone created all, and called it good. Therefore evil, being contrary to good, is unreal, and cannot be the product of God. A sinner can receive no encouragement from the fact that Science demonstrates the unreality of evil, for the sinner would make a reality of sin, — would make that real which is unreal, and thus heap up "wrath against the day of wrath." He is joining in a conspiracy against himself, — against his own awakening to the awful unreality by which he has been deceived. Only those, who repent of sin and forsake the unreal, can fully understand the unreality of evil.

3. 227 : 19-20

A Szeretet és Igazság szabaddá tesz, de a gonosz és tévedés rabsághoz vezet.

3. 227 : 19-20

Love and Truth make free, but evil and error lead into captivity.

4. 266 : 20-21, 24-27

A bűnös a saját poklát teremti meg, amint gonoszt cselekszik, a szent pedig a saját mennyországát helyes cselekedete által.

A halandóknak követniük kell Jézus mondásait és demonstrációit, amelyek uralják a testet. A tökéletes és végtelen Elme trónol a mennyországban. A gonosz hiedelmek, amelyek a halandóktól erednek a pokol.

4. 266 : 20-21, 24-27

The sinner makes his own hell by doing evil, and the saint his own heaven by doing right.

Mortals must follow Jesus' sayings and his demonstrations, which dominate the flesh. Perfect and infinite Mind enthroned is heaven. The evil beliefs which originate in mortals are hell.

5. 35 : 30-9

A Szeretet terve, hogy megújítsa a vétkest. Ha a vétkes büntetése itt nem volt elég ahhoz, hogy megreformálja őt, akkor a jó ember mennyországa pokol lenne a vétkes számára. Azok, akik a tisztaságot és gyengédséget tapasztalatból nem ismerik, soha nem találhatnak boldogságot az Igazság és Szeretet áldott társaságában csupán egy másik szférába való áthelyezés által. Az Isteni Tudomány felfedi annak szükségességét, hogy elegendőt szenvedjünk, akár a halál előtt, akár utána, hogy az kioltsa a bűn szeretetét. A bűnért járó büntetés elengedése azt jelentené, hogy az Igazság elnézi a hibát. A büntetéstől való megmenekülés nincs összhangban Isten kormányzatával, mivel az igazságosság az irgalmasság szolgálóleánya.

5. 35 : 30-9

The design of Love is to reform the sinner. If the sinner's punishment here has been insufficient to reform him, the good man's heaven would be a hell to the sinner. They, who know not purity and affection by experience, can never find bliss in the blessed company of Truth and Love simply through translation into another sphere. Divine Science reveals the necessity of sufficient suffering, either before or after death, to quench the love of sin. To remit the penalty due for sin, would be for Truth to pardon error. Escape from punishment is not in accordance with God's government, since justice is the handmaid of mercy.

6. 537 : 14 (A bűn)-15

A bűn saját maga büntetése.

6. 537 : 14 (Sin)-15

Sin is its own punishment.

7. 10 : 31-11

Arra kéred a bölcsességet, hogy legyen könyörületes és ne büntesse meg a bűnt? Akkor „rosszul kéred.” Büntetés nélkül a bűn megsokszorozódna. Jézus imája „Bocsásd meg a mi vétkeinket” a megbocsátás feltételeit is meghatározta. Amikor a házasságtörő asszonynak megbocsátott, azt mondta: „Menj és ne vétkezz többé.”

A bíró néha elengedi a büntetést, de ez nem biztos, hogy erkölcsi hasznot jelent a bűnöző számára, és legjobb esetben is csak a büntetés egyik formájától menti meg a bűnözőt. Az erkölcsi törvény, amelynek joga van felmenteni vagy elítélni, mindig helyreállítást követel, mielőtt a halandók „feljebb léphetnének”. A megszegett törvény büntetést von maga után, hogy kikényszerítse ezt a haladást.

7. 10 : 31-11

Do you ask wisdom to be merciful and not to punish sin? Then "ye ask amiss." Without punishment, sin would multiply. Jesus' prayer, "Forgive us our debts," specified also the terms of forgiveness. When forgiving the adulterous woman he said, "Go, and sin no more."

A magistrate sometimes remits the penalty, but this may be no moral benefit to the criminal, and at best, it only saves the criminal from one form of punishment. The moral law, which has the right to acquit or condemn, always demands restitution before mortals can "go up higher." Broken law brings penalty in order to compel this progress.

8. 405 : 1-32

Az alapvető tévedés a halandó elme. A gyűlölet lángra lobbantja a durva hajlamokat. A gonosz indítékokban és szándékokban való elmerülés minden olyan embert reménytelen szenvedővé tesz, aki az emberi mivolt legalsóbbrendű típusa felett áll.

A Keresztény Tudomány azt parancsolja, hogy az ember uralkodjék a hajlamokon, hogy a gyűlöletet tartsa féken kedvességgel, a bujaságot szeplőtelenséggel, a bosszút szeretettel győzze le, és hogy a csaláson becsületességgel kerekedjen felül. Fojtsd el ezeket a hibákat kezdődő stádiumukban, ha nem akarsz egy sereg összeesküvőt táplálni az egészség, a boldogság és a siker ellen. Ezek kiszolgáltatnak a bírónak, az igazság tévedéssel szembeni döntőbírájának. A bíró átad az igazságszolgáltatásnak, és az erkölcsi törvény ítéletét végrehajtják a halandó elmén és testen. Mindkettőt bilincsbe verik, amíg nem fizettél meg az utolsó fillérig - amíg ki nem egyenlítetted tartozásodat Istennél. „Amit vet az ember, azt aratja is.” A jó ember végül legyőzheti a bűntől való félelmét. Ez a bűn szükségessége, hogy önmagát pusztítsa el. A halhatatlan ember demonstrálja Isten - a jó - kormányzását, amelyben nincs hatalom a vétkezésre.

Jobb lenne a föld minden csapásának kitéve lenni, mint a rossz lelkiismeret felgyülemlett következményeit viselni. A helytelen cselekvés állandó tudata hajlamos elpusztítani a helyes cselekvésre való képességet. Ha a vétket nem bánják meg és az nem csökken, akkor fizikai és erkölcsi romlásba hajszol. Az erkölcsi büntetések, melyeket magadra vonsz, és a bajok, amelyeket azok magukkal hoznak legyőznek téged. A bűnös érzék fájdalmai kevésbé ártalmasak, mint annak gyönyörei. Az anyagi szenvedésben való hiedelem arra ösztönzi a halandókat, hogy hagyják el hibájukat (tévedésüket), hogy a testtől a Szellemhez meneküljenek, és önmagukon kívülálló, isteni forrásokhoz forduljanak.

8. 405 : 1-32

The basic error is mortal mind. Hatred inflames the brutal propensities. The indulgence of evil motives and aims makes any man, who is above the lowest type of manhood, a hopeless sufferer.

Christian Science commands man to master the propensities, — to hold hatred in abeyance with kindness, to conquer lust with chastity, revenge with charity, and to overcome deceit with honesty. Choke these errors in their early stages, if you would not cherish an army of conspirators against health, happiness, and success. They will deliver you to the judge, the arbiter of truth against error. The judge will deliver you to justice, and the sentence of the moral law will be executed upon mortal mind and body. Both will be manacled until the last farthing is paid, — until you have balanced your account with God. "Whatsoever a man soweth, that shall he also reap." The good man finally can overcome his fear of sin. This is sin's necessity, — to destroy itself. Immortal man demonstrates the government of God, good, in which is no power to sin.

It were better to be exposed to every plague on earth than to endure the cumulative effects of a guilty conscience. The abiding consciousness of wrong-doing tends to destroy the ability to do right. If sin is not regretted and is not lessening, then it is hastening on to physical and moral doom. You are conquered by the moral penalties you incur and the ills they bring. The pains of sinful sense are less harmful than its pleasures. Belief in material suffering causes mortals to retreat from their error, to flee from body to Spirit, and to appeal to divine sources outside of themselves.

9. 497 : 11-12

De a bűnben való hit mindaddig megbüntetésre kerül, ameddig a hiedelem tart.

9. 497 : 11-12

But the belief in sin is punished so long as the belief lasts.

10. 184 : 6-15

A hiedelem a hiedelem eredményeit hozza létre, és az általa kiszabott büntetések mindaddig fennállnak, ameddig a hiedelem fennáll, és elválaszthatatlanok tőle. Az ellenszer abban áll, hogy a baj mélyére ásunk, megtaláljuk és tagadással kiiktatjuk a hiedelembeli tévedést, amely halálos rendellenességet okoz, soha nem megtisztelve a téves hiedelmet azzal, hogy törvénynek neveznénk, sem nem engedelmeskedve neki. Az Igazság, Élet és Szeretet az egyedüli jogos és örök követelmény az emberrel szemben, és ezek lelki törvényhozók, amelyek engedelmességet kényszerítenek ki isteni törvények által.

10. 184 : 6-15

Belief produces the results of belief, and the penalties it affixes last so long as the belief and are inseparable from it. The remedy consists in probing the trouble to the bottom, in finding and casting out by denial the error of belief which produces a mortal disorder, never honoring erroneous belief with the title of law nor yielding obedience to it. Truth, Life, and Love are the only legitimate and eternal demands on man, and they are spiritual lawgivers, enforcing obedience through divine statutes.

11. 29 : 1-6

A Keresztényeknek fel kell venniük a fegyvert a hiba ellen otthonukban és azon kívül is. Meg kell birkózniuk a bűnnel saját magukban és másokban, és folytatni ezt a harcot, amíg be nem fejezték menetüket. Ha megtartják hitüket, megszerzik az öröm koronáját.

11. 29 : 1-6

Christians must take up arms against error at home and abroad. They must grapple with sin in themselves and in others, and continue this warfare until they have finished their course. If they keep the faith, they will have the crown of rejoicing.

12. 23 : 10 (végül)-11

... végül mind a vétek, mind a szenvedés lehull az örökkévaló Szeretet lábai elé.

12. 23 : 10 (eventually)-11

...eventually both sin and suffering will fall at the feet of everlasting Love.
A NAPI FELADATOK

Mary Baker Eddy

Mindennapi Ima

Ezen Egyház minden tagjának feladata minden egyes nap imádkozni: „Jöjjön el a Te országod”; hadd jöjjön létre bennem az isteni Igazság, Élet és Szeretet uralma és zárjon ki belőlem minden bűnt, és hadd gazdagítsa a Te Igéd az egész emberiség vonzalmait és kormányozza azokat!

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 4. pont

Indítékokra és Tettekre vonatkozó Szabály

Az Anyaegyház tagjainak indítékait és tetteit nem szabad, hogy akár ellenségeskedés, akár személyes ragaszkodás vezérelje. A Tudományban az isteni Szeretet egyedül kormányozza az embert, és a Keresztény Tudós a Szeretet kedves vonásait tükrözi a bűn megdorgálásában, igaz testvériségben, könyörületességben és megbocsátásban. Ezen Egyház tagjainak naponta kell őrködnie és imádkoznia, hogy megszabadíttassanak minden gonosztól, jövendöléstől, bíráskodástól, ítélkezéstől, tanácsadástól, befolyásolástól vagy téves befolyásoltatástól.

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 1. pont

Készenlét a Feladatra

Ezen Egyház minden tagjának feladata megvédeni magát naponta az agresszív mentális szuggesztióval szemben, és nem hagyni, hogy elfelejtessék vagy elhanyagoltassák vele az Isten, a Vezetője és az emberiség felé való kötelezettségét. Tettei alapján kerül majd megítélésre – igazolásra vagy elítélésre.

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 6. pont


Ügyelj Rá

Vegyes Írások, Mary Baker Eddy, 237. oldal

Keresztény Tudósoknak: — Lásd Tudomány és Egészség, 442. oldal, 30. sor, és ügyelj erre naponta.
Keresztény Tudósok, legyetek önmagatok törvénye, hogy a mentális mulasztás nem árthat nektek akár mikor alszotok, akár ébrenlétetekben.

(T&E, 442. o.)