VASÁRNAP, 2023. OKTÓBER 22. |

VASÁRNAP, 2023. OKTÓBER 22.TÁRGY — HALÁL UTÁNI PRÓBATÉTEL

SubjectProbation After Death

ARANY SZÖVEG : JELENÉSEK 2: 7

A győzedelmesnek enni adok az élet fájáról, amely az Isten paradicsomának közepette van.Golden Text: Revelation 2 : 7

To him that overcometh will I give to eat of the tree of life, which is in the midst of the paradise of God.
Kattints ide a lecke PDF verziójáért:


Kattints ide a lecke hanganyagáért:

Kattints ide, hogy meghallgasd a YouTube-on

Kattints ide, hogy meghallgasd a Vimeo-onVÁLTAKOZÓ OLVASÁS: Ézsaiás 25 : 1, 4, 6-9


1.     Uram, te vagy Istenem! Magasztallak, dicsérem neved,

4.     Mert erõssége voltál a gyöngének, erõssége a szegénynek szorongásában; a szélvész ellen oltalom, árnyék a hévség ellen, mikor az erõszakosok haragja olyan volt, mint kõfalrontó szélvész.

6.     Készít majd a Seregek Ura ezen a hegyen minden népnek lakomát zsíros falatokból, lakomát újborokból, zsíros, velős falatokból, letisztult újborokból.

7.     Ezen a hegyen leveszi a leplet, amely ráborult minden népre, és a takarót, amely betakart minden nemzetet.

8.     Véget vet a halálnak örökre! Az én Uram, az Úr letörli a könnyet minden arcról. Leveszi népéről a gyalázatot az egész földön. - Ezt ígérte az Úr!

9.     Ezt mondják azon a napon: Itt van a mi Istenünk, benne reménykedtünk, hogy megszabadít minket.

Responsive Reading: Isaiah 25 : 1, 4, 6-9

1.     O Lord, thou art my God; I will exalt thee, I will praise thy name.

4.     For thou hast been a strength to the poor, a strength to the needy in his distress, a refuge from the storm, a shadow from the heat, when the blast of the terrible ones is as a storm against the wall.

6.     And in this mountain shall the Lord of hosts make unto all people a feast of fat things, a feast of wines on the lees, of fat things full of marrow, of wines on the lees well refined.

7.     And he will destroy in this mountain the face of the covering cast over all people, and the vail that is spread over all nations.

8.     He will swallow up death in victory; and the Lord God will wipe away tears from off all faces; and the rebuke of his people shall he take away from off all the earth: for the Lord hath spoken it.

9.     And it shall be said in that day, Lo, this is our God; we have waited for him, and he will save us.LECKE PRÉDIKÁCIÓA Biblia


1. Jelenések 22: 14

14     Boldogok, akik megtartják az ő parancsolatait, hogy joguk legyen az életnek fájához, és bemehessenek a kapukon a városba.

1. Revelation 22 : 14

14     Blessed are they that do his commandments, that they may have right to the tree of life, and may enter in through the gates into the city.

2. Ézsaiás 28 : 16-18 (első .-ig)

16     Ezért így szól az én Uram, az Úr: A Sionra egy követ teszek le alapul, szilárd követ, drága sarokkövet alapul. Aki hisz, az nem menekül el!

17     A törvényt zsinórmértékké teszem, és az igazságot mércévé. Jégeső söpri el az oltalmazó hazugságot, és víz árasztja el a rejtekhelyet.

18     Felbomlik a halállal kötött szövetségetek, és nem marad meg egyezségetek a holtak hazájával.

2. Isaiah 28 : 16-18 (to ;)

16     Therefore thus saith the Lord God, Behold, I lay in Zion for a foundation a stone, a tried stone, a precious corner stone, a sure foundation: he that believeth shall not make haste.

17     Judgment also will I lay to the line, and righteousness to the plummet: and the hail shall sweep away the refuge of lies, and the waters shall overflow the hiding place.

18     And your covenant with death shall be disannulled, and your agreement with hell shall not stand;

3. Máté 4 : 23

23     És körüljárja vala Jézus a városokat mind, és a falvakat, tanítván azoknak zsinagógáiban, és hirdetvén az Isten országának evangyéliomát, és gyógyítván mindenféle betegséget és mindenféle erõtelenséget a nép között.

3. Matthew 4 : 23

23     And Jesus went about all Galilee, teaching in their synagogues, and preaching the gospel of the kingdom, and healing all manner of sickness and all manner of disease among the people.

4. Máté 5 : 1, 2

1     Mikor pedig látta Jézus a sokaságot, felméne a hegyre, és amint leül vala, hozzámenének az õ tanítványai.

2     És megnyitván száját, tanítja vala őket, mondván:

4. Matthew 5 : 1, 2

1     And seeing the multitudes, he went up into a mountain: and when he was set, his disciples came unto him:

2     And he opened his mouth, and taught them, saying,

5. Máté 7 : 13, 14

13     Menjetek be a szoros kapun! Mert tágas az a kapu, és széles az az út, amely a kárhozatba visz, és sokan vannak, akik azon járnak.

14     Mert szoros az a kapu, és keskeny az az út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik azt megtalálják.

5. Matthew 7 : 13, 14

13     Enter ye in at the strait gate: for wide is the gate, and broad is the way, that leadeth to destruction, and many there be which go in thereat:

14     Because strait is the gate, and narrow is the way, which leadeth unto life, and few there be that find it.

6. Máté 19 : 16-22, 25, 26, 28, 29

16     Odament hozzá valaki, és ezt kérdezte: "Mester, mi jót tegyek, hogy elnyerjem az örök életet?"

17     Monda pedig néki Jézus: Miért mondasz engem jónak? Nincs senki jó, csak egy, az Isten. Ha pedig be akarsz menni az életre, tartsd meg a parancsolatokat.

18     Az megkérdezte: „Melyeket?" Jézus így felelt: „Ezeket: ne ölj, ne paráználkodj, ne lopj, ne tanúskodj hamisan,

19     tiszteld apádat és anyádat, és szeresd felebarátodat, mint magadat!"

20     Az ifjú erre ezt mondta: "Ezt mind megtartottam, mi fogyatkozás van még bennem?"

21     Jézus így válaszolt neki: "Ha tökéletes akarsz lenni, menj el, add el vagyonodat, oszd szét a szegényeknek, és kincsed lesz a mennyben; aztán jöjj, és kövess engem."

22     Amikor hallotta az ifjú ezt a beszédet, szomorúan távozott, mert nagy vagyona volt.

25     Amikor meghallották ezt a tanítványok, nagyon megdöbbentek, és így szóltak: "Akkor ki üdvözülhet?"

26     Jézus rájuk tekintett és ezt mondta nekik: "Embereknél ez lehetetlen, de Istennél minden lehetséges."

28     Jézus erre ezt mondta nekik: "Bizony, mondom néktek, hogy ti, akik követtek engem, a megújult világban, amikor az Emberfia beül dicsőségének királyi székébe, ti is tizenkét királyi székbe ültök, és ítéletet tartotok Izráel tizenkét törzse felett.

29     És mindenki, aki elhagyta házát vagy testvéreit, apját vagy anyját, gyermekeit vagy földjeit az én nevemért, a százszorosát kapja, és megörökli az örök életet.

6. Matthew 19 : 16-22, 25, 26, 28, 29

16     And, behold, one came and said unto him, Good Master, what good thing shall I do, that I may have eternal life?

17     And he said unto him, Why callest thou me good? there is none good but one, that is, God: but if thou wilt enter into life, keep the commandments.

18     He saith unto him, Which? Jesus said, Thou shalt do no murder, Thou shalt not commit adultery, Thou shalt not steal, Thou shalt not bear false witness,

19     Honour thy father and thy mother: and, Thou shalt love thy neighbour as thyself.

20     The young man saith unto him, All these things have I kept from my youth up: what lack I yet?

21     Jesus said unto him, If thou wilt be perfect, go and sell that thou hast, and give to the poor, and thou shalt have treasure in heaven: and come and follow me.

22     But when the young man heard that saying, he went away sorrowful: for he had great possessions.

25     When his disciples heard it, they were exceedingly amazed, saying, Who then can be saved?

26     But Jesus beheld them, and said unto them, With men this is impossible; but with God all things are possible.

28     And Jesus said unto them, Verily I say unto you, That ye which have followed me, in the regeneration when the Son of man shall sit in the throne of his glory, ye also shall sit upon twelve thrones, judging the twelve tribes of Israel.

29     And every one that hath forsaken houses, or brethren, or sisters, or father, or mother, or wife, or children, or lands, for my name’s sake, shall receive an hundredfold, and shall inherit everlasting life.

7. Lukács 16 : 1 (:-ig), 19-31

1     Majd szólt a tanítványaihoz is:

19     Volt egy gazdag ember, aki bíborba és patyolatba öltözött, és nap mint nap fényes lakomát rendezett.

20     Volt egy Lázár nevű koldus is, aki ott feküdt a gazdag előtt, fekélyekkel tele,

21     és azt kívánta, hogy bárcsak jóllakhatna a gazdag asztaláról lehulló morzsákkal; de csak a kutyák jöttek hozzá, és nyaldosták a sebeit.

22     Történt pedig, hogy meghalt a koldus, és felvitték az angyalok Ábrahám kebelére. Meghalt a gazdag is, és eltemették.

23     Amint ez a pokolban kínok között gyötrődve felemelte a tekintetét, látta távolról Ábrahámot és kebelén Lázárt.

24     Ekkor felkiáltott: Atyám, Ábrahám, könyörülj rajtam, és küldd el Lázárt, hogy ujja hegyét mártsa vízbe, és hűsítse meg a nyelvemet, mert igen gyötrődöm e lángban.

25     De Ábrahám így válaszolt: Fiam, jusson eszedbe, hogy te megkaptad javaidat életedben, éppen úgy, mint Lázár a rosszat. Ő most itt vigasztalódik, te pedig gyötrődsz.

26     Ezen felül még közöttünk és közöttetek nagy szakadék is tátong, hogy akik innen át akarnak menni hozzátok, ne mehessenek, se onnan ide át ne jöhessen senki.

27     Ő pedig így szólt: Akkor arra kérlek, atyám, hogy küldd el őt apám házához;

28     mert van öt testvérem, beszéljen a lelkükre, nehogy ők is ide kerüljenek, a gyötrelem helyére.

29     Ábrahám így válaszolt: Van Mózesük, és vannak prófétáik, hallgassanak azokra!

30     De az erre ezt mondta: Nem úgy, atyám, Ábrahám, hanem ha a halottak közül megy valaki hozzájuk, akkor megtérnek.

31     Ábrahám ezt felelte: Ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, az sem győzi meg őket, ha valaki feltámad a halottak közül."

7. Luke 16 : 1 (to 1st ,), 19-31

1     And he said also unto his disciples,

19     There was a certain rich man, which was clothed in purple and fine linen, and fared sumptuously every day:

20     And there was a certain beggar named Lazarus, which was laid at his gate, full of sores,

21     And desiring to be fed with the crumbs which fell from the rich man’s table: moreover the dogs came and licked his sores.

22     And it came to pass, that the beggar died, and was carried by the angels into Abraham’s bosom: the rich man also died, and was buried;

23     And in hell he lift up his eyes, being in torments, and seeth Abraham afar off, and Lazarus in his bosom.

24     And he cried and said, Father Abraham, have mercy on me, and send Lazarus, that he may dip the tip of his finger in water, and cool my tongue; for I am tormented in this flame.

25     But Abraham said, Son, remember that thou in thy lifetime receivedst thy good things, and likewise Lazarus evil things: but now he is comforted, and thou art tormented.

26     And beside all this, between us and you there is a great gulf fixed: so that they which would pass from hence to you cannot; neither can they pass to us, that would come from thence.

27     Then he said, I pray thee therefore, father, that thou wouldest send him to my father’s house:

28     For I have five brethren; that he may testify unto them, lest they also come into this place of torment.

29     Abraham saith unto him, They have Moses and the prophets; let them hear them.

30     And he said, Nay, father Abraham: but if one went unto them from the dead, they will repent.

31     And he said unto him, If they hear not Moses and the prophets, neither will they be persuaded, though one rose from the dead.

8. Efézusiakhoz 4 : 1, 2, 13

1     Kérlek azért titeket én, ki fogoly vagyok az Úrban, hogy járjatok úgy, mint illik elhívatásotokhoz, mellyel elhívattatok.

2     Teljes alázatossággal és szelídséggel, hosszútűréssel, elszenvedvén egymást szeretetben,

13     Míg eljutunk mindnyájan az Isten Fiában való hitnek és az Õ megismerésének egységére, érett férfiúságra, a Krisztus teljességével ékeskedő kornak mértékére:

8. Ephesians 4 : 1, 2, 13

1     I therefore, the prisoner of the Lord, beseech you that ye walk worthy of the vocation wherewith ye are called,

2     With all lowliness and meekness, with longsuffering, forbearing one another in love;

13     Till we all come in the unity of the faith, and of the knowledge of the Son of God, unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fulness of Christ:

9. Jakab 1 : 2-4, 12

2     Teljes örömnek tartsátok, atyámfiai, mikor különféle kísértésekbe estek,

3     Tudván, hogy a ti hiteteknek megpróbáltatása kitartást szerez.

4     A kitartásban pedig tökéletes cselekedet legyen, hogy tökéletesek és épek legyetek minden fogyatkozás nélkül.

12     Boldog ember az, a ki a kísértésben kitart; mert minekutána megpróbáltatott, elveszi az életnek koronáját, a mit az Úr ígért az õt szeretõknek.

9. James 1 : 2-4, 12

2     My brethren, count it all joy when ye fall into divers temptations;

3     Knowing this, that the trying of your faith worketh patience.

4     But let patience have her perfect work, that ye may be perfect and entire, wanting nothing.

12     Blessed is the man that endureth temptation: for when he is tried, he shall receive the crown of life, which the Lord hath promised to them that love him.Tudomány és Egészség


1. 246 : 27-31

Az Élet örök. Ezt fel kell ismernünk, és ennek demonstrációját el kell kezdenünk. Az Élet és a jóság halhatatlanok. Alakítsuk tehát nézeteinket a létezésről inkább szépséggé, üdeséggé és folyamatossággá, mint öregséggé és hervadássá.

1. 246 : 27-31

Life is eternal. We should find this out, and begin the demonstration thereof. Life and goodness are immortal. Let us then shape our views of existence into loveliness, freshness, and continuity, rather than into age and blight.

2. 550 : 5-7

Isten az Élet vagy intelligencia, amely kialakítja és megőrzi mind az állatok mind pedig az emberek egyéniségét és identitását.

2. 550 : 5-7

God is the Life, or intelligence, which forms and preserves the individuality and identity of animals as well as of men.

3. 336 : 25 (Isten)-30

Isten, az ember isteni Alapelve, és az ember Isten hasonlatosságában elválaszthatatlan, harmonikus és örök. A létezés Tudománya megadja a tökéletesség szabályát, és napvilágra hozza a halhatatlanságot. Isten és ember nem ugyanaz, de az isteni Tudomány rendjében, Isten és ember együttléteznek és örökkévalók.

3. 336 : 25 (God)-30

God, the divine Principle of man, and man in God's likeness are inseparable, harmonious, and eternal. The Science of being furnishes the rule of perfection, and brings immortality to light. God and man are not the same, but in the order of divine Science, God and man coexist and are eternal.

4. 492 : 7-12

A létezés szentség, harmónia és halhatatlanság. Már bizonyításra került, hogy ennek az, akár kis mértékű, ismerete, emeli a halandók fizikai és morális színvonalát, növeli az élettartamot és tisztítja és felemeli a jellemet. Ily módon a fejlődés végül elpusztít minden hibát, és fényt derít a halhatatlanságra.

4. 492 : 7-12

Being is holiness, harmony, immortality. It is already proved that a knowledge of this, even in small degree, will uplift the physical and moral standard of mortals, will increase longevity, will purify and elevate character. Thus progress will finally destroy all error, and bring immortality to light.

5. 296 : 4-21

A haladás tapasztalatból ered. Az a halandó ember érlelődése, amely által elhagyja a halandót a halhatatlanért. Itt vagy a túlvilágon, a szenvedésnek vagy a Tudománynak meg kell semmisítenie minden illúziót az életről és elméről, és meg kell újítania az anyagi érzetet és ént. Az ó embert cselekedeteivel együtt le kell vetkőzni. Semmi sem halhatatlan, ami érzékies vagy vétkes. Nem a szerves anyag halála, hanem egy hamis anyagi érzet és a vétek halála az, ami feltárja, hogy az ember és az Élet harmonikus, valóságos és örök.

Az anyag úgynevezett örömei és fájdalmai elpusztulnak, és ki kell múlniuk az Igazság, a spirituális érzék és a lét ténylegességének lángja alatt. A halandó hitnek el kell veszítenie minden elégedettségét a tévedésben és a bűnben, hogy megváljon tőlük.

Hogy a halandók ezt előbb vagy utóbb megtanulják-e, és meddig szenvednek a pusztulás gyötrelmeitől, az a tévedés szívósságától függ.

5. 296 : 4-21

Progress is born of experience. It is the ripening of mortal man, through which the mortal is dropped for the immortal. Either here or hereafter, suffering or Science must destroy all illusions regarding life and mind, and regenerate material sense and self. The old man with his deeds must be put off. Nothing sensual or sinful is immortal. The death of a false material sense and of sin, not the death of organic matter, is what reveals man and Life, harmonious, real, and eternal.

The so-called pleasures and pains of matter perish, and they must go out under the blaze of Truth, spiritual sense, and the actuality of being. Mortal belief must lose all satisfaction in error and sin in order to part with them.

Whether mortals will learn this sooner or later, and how long they will suffer the pangs of destruction, depends upon the tenacity of error.

6. 324 : 13-18

Légy éber, józan és körültekintő. Az út egyenes és keskeny, mely ahhoz a megértéshez vezet, hogy Isten az egyetlen Élet. A testtel való harc az, melyben le kell győznünk a bűnt, betegséget és halált, akár itt, akár a jövőben - de mindenképpen azelőtt, hogy elérhetjük a Szellem célját vagy az Istenben való életet.

6. 324 : 13-18

Be watchful, sober, and vigilant. The way is straight and narrow, which leads to the understanding that God is the only Life. It is a warfare with the flesh, in which we must conquer sin, sickness, and death, either here or hereafter, — certainly before we can reach the goal of Spirit, or life in God.

7. 213 : 11-15

Minden jóság felé tett lépés az anyagiságból való elindulás, és az Isten, Szellem felé való tendencia. Az anyagi elméletek részben megbénítják ezt a végtelen és örök jó felé való vonzalmat egy a véges, ideiglenes és disszonáns felé való ellenkező vonzódással.

7. 213 : 11-15

Every step towards goodness is a departure from materiality, and is a tendency towards God, Spirit. Material theories partially paralyze this attraction towards infinite and eternal good by an opposite attraction towards the finite, temporary, and discordant.

8. 428 : 32-10

Vétek azt hinni, hogy bármi is legyőzheti a mindenható és örök Életet, és ezt az Életet annak megértésével kell világosságra hozni, hogy nincs halál, valamint a Szellem más kegyelmi ajándékaival. Mégis, az uralom egyszerűbb kimutatásaival kell kezdenünk, és minél előbb kezdjük el, annál jobb. Idő kell a végső kimutatás teljesítéséhez. Járás közben a szemünk irányít. Lábunk elé nézünk, és ha bölcsek vagyunk, nem csak egy lépésnyire tekintünk előre a lelki haladás útján.

8. 428 : 32-10

It is a sin to believe that aught can overpower omnipotent and eternal Life, and this Life must be brought to light by the understanding that there is no death, as well as by other graces of Spirit. We must begin, however, with the more simple demonstrations of control, and the sooner we begin the better. The final demonstration takes time for its accomplishment. When walking, we are guided by the eye. We look before our feet, and if we are wise, we look beyond a single step in the line of spiritual advancement.

9. 289 : 14-20

Az a tény, hogy a Krisztus vagy Igazság legyőzte és most is legyőzi a halált, bizonyítja, hogy a „félelmek királya” csak halandó hiedelem vagy tévedés, amit az Igazság az Élet lelki bizonyítékaival semmisít meg; és ez azt mutatja, hogy ami az érzékek számára halálnak tűnik, az csak egy halandó illúzió, mivel a valódi ember és a valódi univerzum számára nincs halál-folyamat.

9. 289 : 14-20

The fact that the Christ, or Truth, overcame and still overcomes death proves the "king of terrors" to be but a mortal belief, or error, which Truth destroys with the spiritual evidences of Life; and this shows that what appears to the senses to be death is but a mortal illusion, for to the real man and the real universe there is no death-process.

10. 46 : 20-24

Jézus változatlan fizikai állapotát azt követően, ami halálnak látszott, minden anyagi állapot fölé való felmagasztaltatása követte, és ez a felmagasztaltatás megmagyarázta mennybemenetelét és kétségkívül feltárt a halál után egy átmeneti és előrehaladottabb állapotot.

10. 46 : 20-24

Jesus' unchanged physical condition after what seemed to be death was followed by his exaltation above all material conditions; and this exaltation explained his ascension, and revealed unmistakably a probationary and progressive state beyond the grave.

11. 409 : 27-3

Nincs jogunk azt mondani, hogy az élet az anyagtól függ most, de nem fog tőle függeni a halál után. Nem tölthetjük itteni napjainkat az Élet Tudománya figyelmen kívül hagyásával, és várhatunk a síron túl jutalmat ezért az tudatlanságért. A halál nem tesz minket harmónikussá és halhatatlanná tudatlanságunk kárpótlásaként. Ha most nem törődünk a Krisztusi Tudománnyal, ami szellemi és örök, akkor nem leszünk készen a spirituális Életre a másvilágon.

11. 409 : 27-3

We have no right to say that life depends on matter now, but will not depend on it after death. We cannot spend our days here in ignorance of the Science of Life, and expect to find beyond the grave a reward for this ignorance. Death will not make us harmonious and immortal as a recompense for ignorance. If here we give no heed to Christian Science, which is spiritual and eternal, we shall not be ready for spiritual Life hereafter.

12. 568 : 30-5

Az ön-megtagadás, amellyel a tévedés elleni hadakozásunk során mindent feláldozunk az Igazságért vagy Krisztusért, szabály a Keresztény Tudományban. Ez a szabály Istent egyértelműen úgy értelmezi mint isteni Alapelv - mint Élet, melyet az Atya képvisel; mint Igazság, melyet a Fiú képvisel; mint Szeretet, melyet az Anya képvisel. Egyszer, akár itt, akár a túlvilágon, minden halandónak meg kell küzdenie az Istennel ellentétes hatalomban való halandó hiedelemmel és felül kell kerekednie azon.

12. 568 : 30-5

Self-abnegation, by which we lay down all for Truth, or Christ, in our warfare against error, is a rule in Christian Science. This rule clearly interprets God as divine Principle, — as Life, represented by the Father; as Truth, represented by the Son; as Love, represented by the Mother. Every mortal at some period, here or hereafter, must grapple with and overcome the mortal belief in a power opposed to God.

13. 291 : 5-9, 12-18

Tudjuk, hogy minden meg fog változni „egy szempillantásban”, amikor az utolsó trombitaszó felharsan; de a bölcsességnek ez az utolsó hívása addig nem juthat el a halandókig, amíg nem engedtek minden csendesebb felhívásnak a keresztényi jellem fejlődésére.

Az egyetemes üdvözülés alapja a haladás és próbatétel, és ezek nélkül az elérhetetlen. A mennyország nem egy hely, hanem az Elme isteni állapota, amelyben az Elme valamennyi megnyilvánulása harmonikus és halhatatlan, mert ott nincs vétek, az embert pedig olyannak találják, mint akinek nincs saját igazsága, hanem „az Úr értelmé[nek]” birtokában van, amint a Szentírás mondja.

13. 291 : 5-9, 12-18

We know that all will be changed "in the twinkling of an eye," when the last trump shall sound; but this last call of wisdom cannot come till mortals have already yielded to each lesser call in the growth of Christian character.

Universal salvation rests on progression and probation, and is unattainable without them. Heaven is not a locality, but a divine state of Mind in which all the manifestations of Mind are harmonious and immortal, because sin is not there and man is found having no righteousness of his own, but in possession of "the mind of the Lord," as the Scripture says.

14. 254 : 16-23

Az érzékies korszakok alatt az abszolút Keresztény Tudomány talán nem érhető el a halálnak nevezett változás előtt, mert nincs erőnk demonstrálni azt, amit nem értünk. Az emberi ént azonban az evangélium szellemével kell telíteni. Isten megköveteli, hogy ezt a feladatot szeretettel vállaljuk ma, és amilyen gyorsan ez praktikusan lehetséges, hagyjuk el az anyagit és dolgozzuk ki a lelkit, amely meghatározza a külsőt és ténylegest.

14. 254 : 16-23

During the sensual ages, absolute Christian Science may not be achieved prior to the change called death, for we have not the power to demonstrate what we do not understand. But the human self must be evangelized. This task God demands us to accept lovingly to-day, and to abandon so fast as practical the material, and to work out the spiritual which determines the out-ward and actual.

15. 428 : 3-14

Az Élet valóságos, a halál az illúzió. A Lélek tényeinek kimutatása Jézus módján az anyagi érzet sötét látomásait harmóniára és halhatatlanságra oldja. Ebben a nagyszerű pillanatban az ember előjoga, hogy bizonyítsa Mesterünk szavait: „Ha valaki megtartja az én beszédemet, soha nem látja meg a halált.” Megfosztani a gondolatot a hamis bizakodásoktól és anyagi bizonyítékoktól azért, hogy a lét lelki tényei megjelenhessenek - ez az a nagyszerű teljesítmény, amely által elsöpörjük a hamisat és helyet adunk az igaznak. Így alapozhatjuk meg az igazságban a templomot, vagy testet, „melynek építője és alkotója Isten”.

15. 428 : 3-14

Life is real, and death is the illusion. A demonstration of the facts of Soul in Jesus' way resolves the dark visions of material sense into harmony and immortality. Man's privilege at this supreme moment is to prove the words of our Master: "If a man keep my saying, he shall never see death." To divest thought of false trusts and material evidences in order that the spiritual facts of being may appear, — this is the great attainment by means of which we shall sweep away the false and give place to the true. Thus we may establish in truth the temple, or body, "whose builder and maker is God."
A NAPI FELADATOK

Mary Baker Eddy

Mindennapi Ima

Ezen Egyház minden tagjának feladata minden egyes nap imádkozni: „Jöjjön el a Te országod”; hadd jöjjön létre bennem az isteni Igazság, Élet és Szeretet uralma és zárjon ki belőlem minden bűnt, és hadd gazdagítsa a Te Igéd az egész emberiség vonzalmait és kormányozza azokat!

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 4. pont

Indítékokra és Tettekre vonatkozó Szabály

Az Anyaegyház tagjainak indítékait és tetteit nem szabad, hogy akár ellenségeskedés, akár személyes ragaszkodás vezérelje. A Tudományban az isteni Szeretet egyedül kormányozza az embert, és a Keresztény Tudós a Szeretet kedves vonásait tükrözi a bűn megdorgálásában, igaz testvériségben, könyörületességben és megbocsátásban. Ezen Egyház tagjainak naponta kell őrködnie és imádkoznia, hogy megszabadíttassanak minden gonosztól, jövendöléstől, bíráskodástól, ítélkezéstől, tanácsadástól, befolyásolástól vagy téves befolyásoltatástól.

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 1. pont

Készenlét a Feladatra

Ezen Egyház minden tagjának feladata megvédeni magát naponta az agresszív mentális szuggesztióval szemben, és nem hagyni, hogy elfelejtessék vagy elhanyagoltassák vele az Isten, a Vezetője és az emberiség felé való kötelezettségét. Tettei alapján kerül majd megítélésre – igazolásra vagy elítélésre.

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 6. pont


Ügyelj Rá

Vegyes Írások, Mary Baker Eddy, 237. oldal

Keresztény Tudósoknak: — Lásd Tudomány és Egészség, 442. oldal, 30. sor, és ügyelj erre naponta.
Keresztény Tudósok, legyetek önmagatok törvénye, hogy a mentális mulasztás nem árthat nektek akár mikor alszotok, akár ébrenlétetekben.

(T&E, 442. o.)