VASÁRNAP, 2023. OKTÓBER 1. |

VASÁRNAP, 2023. OKTÓBER 1.TÁRGY — VALÓTLANSÁG

SubjectUnreality

ARANY SZÖVEG : Rómaiakhoz 13 : 11

... most van itt az ideje, hogy az álomból felserkenjünk; mert most közelebb van hozzánk az idvesség, mint amikor hívőkké lettünk.Golden Text: Romans 13 : 11

Now it is high time to awake out of sleep: for now is our salvation nearer than when we believed.
Kattints ide a lecke PDF verziójáért:


Kattints ide a lecke hanganyagáért:

Kattints ide, hogy meghallgasd a YouTube-on

Kattints ide, hogy meghallgasd a Vimeo-onVÁLTAKOZÓ OLVASÁS: Efézusiakhoz 6 : 10-16


10.     atyámfiai, legyetek erõsek az Úrban, és az õ hatalmas erejében.

11.     Öltözzétek föl az Isten minden fegyverét, hogy megállhassatok az ördögnek minden ravaszságával szemben.

12.     Mert nem vér és test ellen van nékünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság lelkei ellen, melyek a magasságban vannak.

13.     Annakokáért vegyétek föl az Istennek minden fegyverét, hogy ellentállhassatok ama gonosz napon, és mindeneket elvégezvén megállhassatok.

14.     Álljatok meg tehát, felövezve derekatokat igazságszeretettel, és magatokra öltve a megigazulás páncélját,

15.     felsaruzva a lábatokat a békesség evangéliuma hirdetésének a készségével.

16.     Vegyétek fel mindenképpen a hit pajzsát, amellyel kiolthatjátok a gonosznak minden tüzes nyilát.

Responsive Reading: Ephesians 6 : 10-16

10.     My brethren, be strong in the Lord, and in the power of his might.

11.     Put on the whole armour of God, that ye may be able to stand against the wiles of the devil.

12.     For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places.

13.     Wherefore take unto you the whole armour of God, that ye may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand.

14.     Stand therefore, having your loins girt about with truth, and having on the breastplate of righteousness;

15.     And your feet shod with the preparation of the gospel of peace;

16.     Above all, taking the shield of faith, wherewith ye shall be able to quench all the fiery darts of the wicked.LECKE PRÉDIKÁCIÓA Biblia


1. I Mózes 1 : 1-8, 14, 15

1     Kezdetben teremtette Isten a mennyet és a földet.

2     A föld még kietlen és puszta volt, a mélység fölött sötétség volt, de Isten Lelke lebegett a vizek fölött.

3     És monda Isten: Legyen világosság: és lõn világosság.

4     Látta Isten, hogy a világosság jó, elválasztotta tehát Isten a világosságot a sötétségtől.

5     És nevezé Isten a világosságot nappalnak, és a setétséget nevezé éjszakának: Így lett este, és lett reggel: első nap.

6     És monda Isten: Legyen mennyezet a víz között, a mely elválaszsza a vizeket a vizektõl.

7     Teremté tehát Isten a mennyezetet, és elválasztá a mennyezet alatt való vizeket, a mennyezet felett való vizektõl. És úgy lõn.

8     És nevezé Isten a mennyezetet égnek: Így lett este, és lett reggel: második nap.

14     És monda Isten: Legyenek világító testek az ég mennyezetén, hogy elválaszszák a nappalt az éjszakától, és legyenek jelek, és meghatározói ünnepeknek, napoknak és esztendõknek.

15     És legyenek világítókul az ég mennyezetén hogy világítsanak a földre. És úgy lõn.

1. Genesis 1 : 1-8, 14, 15

1     In the beginning God created the heaven and the earth.

2     And the earth was without form, and void; and darkness was upon the face of the deep. And the Spirit of God moved upon the face of the waters.

3     And God said, Let there be light: and there was light.

4     And God saw the light, that it was good: and God divided the light from the darkness.

5     And God called the light Day, and the darkness he called Night. And the evening and the morning were the first day.

6     And God said, Let there be a firmament in the midst of the waters, and let it divide the waters from the waters.

7     And God made the firmament, and divided the waters which were under the firmament from the waters which were above the firmament: and it was so.

8     And God called the firmament Heaven. And the evening and the morning were the second day.

14     And God said, Let there be lights in the firmament of the heaven to divide the day from the night; and let them be for signs, and for seasons, and for days, and years:

15     And let them be for lights in the firmament of the heaven to give light upon the earth: and it was so.

2. 2 Mózes 20 : 1-6

1 És szólá Isten mindezeket az igéket, mondván:

2     Én, az Úr, vagyok a te Istened, aki kihoztalak téged Égyiptomnak földéről, a szolgálat házából.

3     Ne legyenek néked idegen isteneid én előttem.

4     Ne készíts semmiféle bálványt magadnak: se bálványszobrot, se képet, amely fönn az égben, lenn a földön, vagy a föld alatt a vízben lévőkre hasonlít!

5     Ne hajolj meg előttük, sem ne szolgáld őket: mert én, az Úr a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok, aki megbüntetem az atyák vétkét a fiakban, harmad és negyedíziglen, akik engem gyűlölnek.

6     De irgalmasságot cselekszem ezeríziglen azokkal, akik engem szeretnek, és az én parancsolatimat megtartják.

2. Exodus 20 : 1-6

1 And God spake all these words, saying,

2     I am the Lord thy God, which have brought thee out of the land of Egypt, out of the house of bondage.

3     Thou shalt have no other gods before me.

4     Thou shalt not make unto thee any graven image, or any likeness of any thing that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth:

5     Thou shalt not bow down thyself to them, nor serve them: for I the Lord thy God am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers upon the children unto the third and fourth generation of them that hate me;

6     And shewing mercy unto thousands of them that love me, and keep my commandments.

3. Ézsaiás 60 : 1-4, 18-20

1     Kelj fel, világosodjál, mert eljött világosságod, és az Úr dicsősége rajtad feltámadt.

2     Mert ímé, sötétség borítja a földet, és éjszaka a népeket, de rajtad feltámad az Úr, és dicsősége rajtad megláttatik.

3     És népek jönnek világosságodhoz, és királyok a néked feltámadt fényességhez.

4     Emeld fel köröskörül szemeidet és lásd meg: mindnyájan egybegyűlnek, hozzád jönnek, fiaid messziről jönnek, és leányaid ölben hozatnak el.

18     Híre sem lesz többé országodban erőszaknak, határaidban pusztulásnak és romlásnak. Isten szabadítását nevezed kőfalaidnak, és dicséretét kapuidnak.

19     Nem a nap lesz többé napvilágod, és nem a hold fénye világít neked, hanem az Úr lesz örök világosságod, és Istened lesz ékességed.

20     Nem megy le többé napod, és holdad nem fogy el. Az Úr lesz örök világosságod, letelnek gyászod napjai.

3. Isaiah 60 : 1-4, 18-20

1     Arise, shine; for thy light is come, and the glory of the Lord is risen upon thee.

2     For, behold, the darkness shall cover the earth, and gross darkness the people: but the Lord shall arise upon thee, and his glory shall be seen upon thee.

3     And the Gentiles shall come to thy light, and kings to the brightness of thy rising.

4     Lift up thine eyes round about, and see: all they gather themselves together, they come to thee: thy sons shall come from far, and thy daughters shall be nursed at thy side.

18     Violence shall no more be heard in thy land, wasting nor destruction within thy borders; but thou shalt call thy walls Salvation, and thy gates Praise.

19     The sun shall be no more thy light by day; neither for brightness shall the moon give light unto thee: but the Lord shall be unto thee an everlasting light, and thy God thy glory.

20     Thy sun shall no more go down; neither shall thy moon withdraw itself: for the Lord shall be thine everlasting light, and the days of thy mourning shall be ended.

4. Máté 4 : 1-4, 8-11

1     Akkor elvitte Jézust a Lélek a pusztába, hogy megkísértse az ördög.

2     Miután negyven nap és negyven éjjel böjtölt, végül megéhezett.

3     Ekkor odament hozzá a kísértő, és ezt mondta: "Ha Isten Fia vagy, mondd, hogy ezek a kövek változzanak kenyérré."

4     Ő így válaszolt: "Meg van írva: Nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik."

8     Majd magával vitte az ördög egy igen magas hegyre, megmutatta neki a világ minden országát és azok dicsőségét,

9     és ezt mondta neki: "Mindezt neked adom, ha leborulva imádsz engem."

10     Ekkor így szólt hozzá Jézus: "Távozz tőlem, Sátán, mert meg van írva: Az Urat, a te Istenedet imádd, és csak neki szolgálj!"

11     Ekkor elhagyta őt az ördög, és íme, angyalok jöttek, és szolgáltak neki.

4. Matthew 4 : 1-4, 8-11

1     Then was Jesus led up of the Spirit into the wilderness to be tempted of the devil.

2     And when he had fasted forty days and forty nights, he was afterward an hungred.

3     And when the tempter came to him, he said, If thou be the Son of God, command that these stones be made bread.

4     But he answered and said, It is written, Man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God.

8     Again, the devil taketh him up into an exceeding high mountain, and sheweth him all the kingdoms of the world, and the glory of them;

9     And saith unto him, All these things will I give thee, if thou wilt fall down and worship me.

10     Then saith Jesus unto him, Get thee hence, Satan: for it is written, Thou shalt worship the Lord thy God, and him only shalt thou serve.

11     Then the devil leaveth him, and, behold, angels came and ministered unto him.

5. Máté 17 : 14-21

14     Amikor a sokasághoz értek, odament hozzá egy ember, térdre borult előtte,

15     és ezt mondta: "Uram, könyörülj a fiamon, mert holdkóros, és nagyon szenved, mert gyakran esik a tűzbe, gyakran a vízbe is.

16     Elhoztam őt tanítványaidhoz, de nem tudták meggyógyítani."

17     Jézus erre így válaszolt: "Ó, hitetlen és elfajult nemzedék, meddig leszek még veletek? Meddig szenvedlek még titeket? Hozzátok őt ide!"

18     Ekkor Jézus rákiáltott, és kiment abból az ördög, a gyermek pedig meggyógyult még abban az órában.

19     Akkor a tanítványok külön odamentek Jézushoz, és megkérdezték: "Mi miért nem tudtuk kiűzni?

20     Ő így válaszolt: "Kishitűségetek miatt. Bizony mondom néktek: ha akkora hitetek volna, mint egy mustármag, és azt mondanátok ennek a hegynek: Menj innen oda! - odamenne, és semmi sem volna nektek lehetetlen.

21     Ez a fajta pedig nem távozik el, csak imádságra és böjtölésre.

5. Matthew 17 : 14-21

14     And when they were come to the multitude, there came to him a certain man, kneeling down to him, and saying,

15     Lord, have mercy on my son: for he is lunatick, and sore vexed: for ofttimes he falleth into the fire, and oft into the water.

16     And I brought him to thy disciples, and they could not cure him.

17     Then Jesus answered and said, O faithless and perverse generation, how long shall I be with you? how long shall I suffer you? bring him hither to me.

18     And Jesus rebuked the devil; and he departed out of him: and the child was cured from that very hour.

19     Then came the disciples to Jesus apart, and said, Why could not we cast him out?

20     And Jesus said unto them, Because of your unbelief: for verily I say unto you, If ye have faith as a grain of mustard seed, ye shall say unto this mountain, Remove hence to yonder place; and it shall remove; and nothing shall be impossible unto you.

21     Howbeit this kind goeth not out but by prayer and fasting.

6. I Korintusiakhoz 2 : 9 (Amint)-12

9     ... amint meg van írva: Amiket szem nem látott, fül nem hallott és embernek szíve meg se gondolt, amiket Isten készített az őt szeretőknek.

10     Nekünk azonban az Isten kijelentette az ő Lelke által: mert a Lélek mindeneket vizsgál, még az Istennek mélységeit is.

11     Mert kicsoda tudja az emberek közül az ember dolgait, hanemha az embernek lelke, amely õ benne van? Azonképen az Isten dolgait sem ismeri senki, hanemha az Istennek Lelke.

12     Mi pedig nem e világnak lelkét vettük, hanem az Istenből való Lelket; hogy megismerjük azokat, amiket Isten ajándékozott nékünk.

6. I Corinthians 2 : 9 (as)-12

9     ...as it is written, Eye hath not seen, nor ear heard, neither have entered into the heart of man, the things which God hath prepared for them that love him.

10     But God hath revealed them unto us by his Spirit: for the Spirit searcheth all things, yea, the deep things of God.

11     For what man knoweth the things of a man, save the spirit of man which is in him? even so the things of God knoweth no man, but the Spirit of God.

12     Now we have received, not the spirit of the world, but the spirit which is of God; that we might know the things that are freely given to us of God.Tudomány és Egészség


1. 298 : 2-12

Élet, Igazság és Szeretet az isteni Tudomány valóságai. A hitben virradnak fel, és a spirituális megértésben ragyognak teljes fényükben. Ahogy a felhő elrejti a napot, melyet nem tud kioltani, úgy a hamis hiedelem egy időre elhallgattatja a megváltoztathatatlan harmónia hangját, de a hamis hiedelem nem tudja tönkretenni a hittel, reménnyel és gyümölcsökkel felvértezett Tudományt.

Amit anyagi érzetnek neveznek, az a dolgoknak csupán a halandó, ideiglenes érzetéről számol be, míg a lelki érzet csakis az Igazságról tanúskodhat. Az anyagi érzet számára a valótlan a valóságos mindaddig, míg a Krisztusi Tudomány nem helyesbíti ezt az érzetet.

1. 298 : 2-12

Life, Truth, and Love are the realities of divine Science. They dawn in faith and glow full-orbed in spiritual understanding. As a cloud hides the sun it cannot extinguish, so false belief silences for a while the voice of immutable harmony, but false belief cannot destroy Science armed with faith, hope, and fruition.

What is termed material sense can report only a mortal temporary sense of things, whereas spiritual sense can bear witness only to Truth. To material sense, the unreal is the real until this sense is corrected by Christian Science.

2. 505 : 13-7

Mózes első könyve 1:7. Teremté tehát Isten a mennyezetet, és elválasztá a mennyezet alatt való vizeket, a mennyezet felett való vizektõl. És úgy lõn.

A Szellem nyújtja a megértést, amely felemeli a tudatot és minden Igazságba bevezet. A Zsoltáríró azt mondta: „A nagy vizek zúgásainál, a tengernek felséges morajlásánál felségesebb az Úr a magasságban.” A lelki érzék a lelki jó felismerése. A megértés a választóvonal a valóságos és a valótlan között. A lelki megértés feltárja az Elmét - az Életet, Igazságot és Szeretetet - és demonstrálja az isteni érzetet, a Krisztusi Tudományban az univerzum szellemi bizonyítékát nyújtva.

Ez a megértés nem intellektuális, nem iskolai végzettség eredménye; ez mindennek a világosságra került valósága. Isten ideái a halhatatlant, a tévedhetetlent és a végtelent tükrözik. A halandó, téves és véges emberi hiedelmek azt, a számukra lehetetlen, feladatot tűzik maguk elé, hogy megkülönböztessék a hamisat az igaztól. Az eredetivel semmilyen hasonlóságot nem mutató tárgyak nem tükrözik az eredetit. Így az anyag, mivel nem a Szellem tükröződése, nem valós entitás. A megértés Isten egyik kvalitása, egy olyan tulajdonság, amely elválasztja a Krisztusi Tudományt a feltevéstől, és az Igazságot véglegesíti.

2. 505 : 13-7

Genesis i. 7. And God made the firmament, and divided the waters which were under the firmament from the waters which were above the firmament: and it was so.

Spirit imparts the understanding which uplifts consciousness and leads into all truth. The Psalmist saith: "The Lord on high is mightier than the noise of many waters, yea, than the mighty waves of the sea." Spiritual sense is the discernment of spiritual good. Understanding is the line of demarcation between the real and unreal. Spiritual understanding unfolds Mind, — Life, Truth, and Love, — and demonstrates the divine sense, giving the spiritual proof of the universe in Christian Science.

This understanding is not intellectual, is not the result of scholarly attainments; it is the reality of all things brought to light. God's ideas reflect the immortal, unerring, and infinite. The mortal, erring, and finite are human beliefs, which apportion to themselves a task impossible for them, that of distinguishing between the false and the true. Objects utterly unlike the original do not reflect that original. Therefore matter, not being the reflection of Spirit, has no real entity. Understanding is a quality of God, a quality which separates Christian Science from supposition and makes Truth final.

3. 586 : 15-17

Mennyezet. Lelki megértés; a tudományos választóvonal az Igazság és a tévedés, a Szellem és az úgynevezett anyag között.

3. 586 : 15-17

Firmament. Spiritual understanding; the scientific line of demarcation between Truth and error, between Spirit and so-called matter.

4. 284 : 28-3

A Keresztény Tudomány szerint, az ember egyedüli valós érzékei szellemiek, melyek az isteni Elméből fakadnak. A gondolat Istentől az emberhez halad, de sem érzékelés, sem jelentés nem megy az anyagi testből az Elméhez. A kommunikáció mindig Istentől halad az Ő ideája, az ember felé. Az anyag nem érző, és nem ismerheti a jót vagy a rosszat, az örömöt vagy a fájdalmat. Az ember egyénisége nem anyagi.

4. 284 : 28-3

According to Christian Science, the only real senses of man are spiritual, emanating from divine Mind. Thought passes from God to man, but neither sensation nor report goes from material body to Mind. The intercommunication is always from God to His idea, man. Matter is not sentient and cannot be cognizant of good or of evil, of pleasure or of pain. Man's individuality is not material.

5. 209 : 31-1

A lelki érzet tudatos, állandó képesség arra, hogy Istent megértsük. Megmutatja a tettek által kifejezett hit felsőbbrendűségét a szavakban való hit felett.

5. 209 : 31-1

Spiritual sense is a conscious, constant capacity to understand God. It shows the superiority of faith by works over faith in words.

6. 294 : 9-27 (a második .-ig)

Az a hiedelem, hogy az anyag gondolkodik, lát vagy érez, nem valóságosabb annál a hiedelemnél, hogy az anyag élvez és szenved. Ez a halandó hiedelem, amelyet tévesen embernek hívunk, hiba, mely azt mondja: „Az anyag értelmes és érzékelni képes. Az idegek éreznek. Az agy gondolkodik és vétkezik. A gyomor az embert ingerlékennyé teheti. Egy sérülés nyomorékká teheti, az anyag pedig megölheti az embert.” Az úgynevezett anyagi érzékek ezen ítélete áldozattá teszi a halandókat, akiket a fiziológia és patológia arra tanít, hogy tiszteletben tartsák a hamis tanúvallomást, még azon tévedéseket is, amelyeket az Igazság a lelki érzéken és Tudományon keresztül megsemmisít.

A demarkációs vonal a Szellemet képviselő halhatatlan ember, és az azon tévedést képviselő halandó ember között, hogy élet és intelligencia az anyagban van, megmutatja, hogy az anyag örömei és fájdalmai mítoszok, és a bennük való emberi hiedelem a mitológia atyja, mely mitológiában az anyag úgy jelenik meg, mint amit értelmes istenekké osztottak. Az ember valódi önmaga csak abban felismerhető, ami jó és igaz. Az ember sem nem saját maga teremtett, sem nem halandók által teremtetett. Isten teremtette az embert.

6. 294 : 9-27 (to 2nd .)

The belief that matter thinks, sees, or feels is not more real than the belief that matter enjoys and suffers. This mortal belief, misnamed man, is error, saying: "Matter has intelligence and sensation. Nerves feel. Brain thinks and sins. The stomach can make a man cross. Injury can cripple and matter can kill man." This verdict of the so-called material senses victimizes mortals, taught, as they are by physiology and pathology, to revere false testimony, even the errors that are destroyed by Truth through spiritual sense and Science.

The lines of demarcation between immortal man, representing Spirit, and mortal man, representing the error that life and intelligence are in matter, show the pleasures and pains of matter to be myths, and human belief in them to be the father of mythology, in which matter is represented as divided into intelligent gods. Man's genuine selfhood is recognizable only in what is good and true. Man is neither self-made nor made by mortals. God created man.

7. 325 : 30-2

Amikor azt bármely korban először mondják ki, az Igazság, mint a világosság „a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be.” Az élet, az anyag és az elme hamis érzete elrejti az isteni lehetőségeket, és eltitkolja a tudományos bizonyításokat.

7. 325 : 30-2

When first spoken in any age, Truth, like the light, "shineth in darkness, and the darkness comprehended it not." A false sense of life, substance, and mind hides the divine possibilities, and conceals scientific demonstration.

8. 216 : 11-25

Annak megértése, hogy az Ego az Elme, és hogy csak egyetlen Elme vagy intelligencia van, rögtön elkezdi megsemmisíteni a halandó érzet tévedéseit, és a halhatatlan érzet igazságának biztosítását. Ez a megértés harmonikussá teszi a testet, szolgává és nem úrrá teszi az idegeket, a csontokat, az agyat stb. Ha az embert az isteni Elme törvénye kormányozza, akkor teste behódol az örökkévaló Életnek, Igazságnak és Szeretetnek. A halandók nagy tévedése az, hogy az emberről, Isten képéről és hasonlatosságáról azt tételezik fel, hogy anyag is és Szellem is, hogy jó is és gonosz is.

Ha a döntést a testi érzékekre bíznák, a rossz a jó uraként, a betegség pedig a létezés szabályaként jelenne meg, míg az egészség kivételnek, a halál elkerülhetetlennek, az élet pedig paradoxonnak tűnne.

8. 216 : 11-25

The understanding that the Ego is Mind, and that there is but one Mind or intelligence, begins at once to destroy the errors of mortal sense and to supply the truth of immortal sense. This understanding makes the body harmonious; it makes the nerves, bones, brain, etc., servants, instead of masters. If man is governed by the law of divine Mind, his body is in submission to everlasting Life and Truth and Love. The great mistake of mortals is to suppose that man, God's image and likeness, is both matter and Spirit, both good and evil.

If the decision were left to the corporeal senses, evil would appear to be the master of good, and sickness to be the rule of existence, while health would seem the exception, death the inevitable, and life a paradox.

9. 264 : 20-27

A Szellem és alkotásai a lét egyedüli valóságai. A Szellem mikroszkópja alatt az anyag eltűnik. Az Igazság nem támogatja a vétket, a betegséget és halált pedig Jézus - aki bizonyította, hogy azok a tévedés formái - legyőzte. A spirituális élet és áldottság a kizárólagos bizonyítékok, melyekkel felismerhetjük az igazi létezést, és érezhetjük az elmondhatatlan békét, amely egy mindent átfogó szellemi szeretetből fakad.

9. 264 : 20-27

Spirit and its formations are the only realities of being. Matter disappears under the microscope of Spirit. Sin is unsustained by Truth, and sickness and death were overcome by Jesus, who proved them to be forms of error. Spiritual living and blessedness are the only evidences, by which we can recognize true existence and feel the unspeakable peace which comes from an all-absorbing spiritual love.

10. 356 : 4-5, 8-16

Az úgynevezett anyagi lét nem ad bizonyítékot a szellemi létezésre és a halhatatlanságra. … Az anyag nem a Szellem előcsarnoka.

Jézus gyakorlatilag érvelt erről a témáról, és lelkisége alapján kontrollálta a betegséget, a bűnt és a halált. Az anyagi dolgok semmiségét megértve a testről és a Szellemről úgy beszélt, mint a két ellentétről, - mint tévedésről és Igazságról, melyek semmilyen módon nem járulnak hozzá egymás boldogságához és létezéséhez. Jézus tudta: "A lélek az, ami megelevenít, a test nem használ semmit."

10. 356 : 4-5, 8-16

So-called material existence affords no evidence of spiritual existence and immortality. ... Matter is not the vestibule of Spirit.

Jesus reasoned on this subject practically, and controlled sickness, sin, and death on the basis of his spirituality. Understanding the nothingness of material things, he spoke of flesh and Spirit as the two opposites, — as error and Truth, not contributing in any way to each other's happiness and existence. Jesus knew, "It is the spirit that quickeneth; the flesh profiteth nothing."

11. 481 : 2-4, 5-6

Az ember Istennek, a Szellemnek van alárendelve és semmi másnak. Isten lénye végtelenség, szabadság, harmónia és határtalan boldogság. Miként az egykori főpapoknak, úgy az embernek is szabad „a szentélybe - [Isten országába] való bemenetel.”

11. 481 : 2-4, 5-6

Man is tributary to God, Spirit, and to nothing else. God's being is infinity, freedom, harmony, and boundless bliss. ... Like the archpriests of yore, man is free "to enter into the holiest," — the realm of God.

12. 208 : 20-24

Hadd tanuljunk a valóságosról és örökről, és készüljünk fel a Szellem uralmára, a mennyek országára - az egyetemes harmónia uralmára és kormányzására, amely nem veszhet el, sem örökké láthatatlan nem maradhat.

12. 208 : 20-24

Let us learn of the real and eternal, and prepare for the reign of Spirit, the kingdom of heaven, — the reign and rule of universal harmony, which cannot be lost nor remain forever unseen.

13. 218 : 32-2

Amikor ráébredünk a lét igazságára, minden betegség, fájdalom, gyengeség, fáradtság, bánat, bűn, halál ismeretlen lesz, és a halandó álom örökre megszűnik.

13. 218 : 32-2

When we wake to the truth of being, all disease, pain, weakness, weariness, sorrow, sin, death, will be unknown, and the mortal dream will forever cease.
A NAPI FELADATOK

Mary Baker Eddy

Mindennapi Ima

Ezen Egyház minden tagjának feladata minden egyes nap imádkozni: „Jöjjön el a Te országod”; hadd jöjjön létre bennem az isteni Igazság, Élet és Szeretet uralma és zárjon ki belőlem minden bűnt, és hadd gazdagítsa a Te Igéd az egész emberiség vonzalmait és kormányozza azokat!

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 4. pont

Indítékokra és Tettekre vonatkozó Szabály

Az Anyaegyház tagjainak indítékait és tetteit nem szabad, hogy akár ellenségeskedés, akár személyes ragaszkodás vezérelje. A Tudományban az isteni Szeretet egyedül kormányozza az embert, és a Keresztény Tudós a Szeretet kedves vonásait tükrözi a bűn megdorgálásában, igaz testvériségben, könyörületességben és megbocsátásban. Ezen Egyház tagjainak naponta kell őrködnie és imádkoznia, hogy megszabadíttassanak minden gonosztól, jövendöléstől, bíráskodástól, ítélkezéstől, tanácsadástól, befolyásolástól vagy téves befolyásoltatástól.

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 1. pont

Készenlét a Feladatra

Ezen Egyház minden tagjának feladata megvédeni magát naponta az agresszív mentális szuggesztióval szemben, és nem hagyni, hogy elfelejtessék vagy elhanyagoltassák vele az Isten, a Vezetője és az emberiség felé való kötelezettségét. Tettei alapján kerül majd megítélésre – igazolásra vagy elítélésre.

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 6. pont


Ügyelj Rá

Vegyes Írások, Mary Baker Eddy, 237. oldal

Keresztény Tudósoknak: — Lásd Tudomány és Egészség, 442. oldal, 30. sor, és ügyelj erre naponta.
Keresztény Tudósok, legyetek önmagatok törvénye, hogy a mentális mulasztás nem árthat nektek akár mikor alszotok, akár ébrenlétetekben.

(T&E, 442. o.)