VASÁRNAP 2023. MÁRCIUS 26 |

VASÁRNAP 2023. MÁRCIUS 26TÁRGY — Valóság

SubjectReality

ARANY SZÖVEG : Jakab 1 : 17

Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről való, és a világosságok Atyjától száll alá, akinél nincs változás, vagy változásnak árnyéka.Golden Text: James 1 : 17

Every good gift and every perfect gift is from above, and cometh down from the Father of lights, with whom is no variableness, neither shadow of turning.
Kattints ide a lecke PDF verziójáért:


████████████████████████████████████████████████████████████████████████


VÁLTAKOZÓ OLVASÁS: János 1 : 1-5; I Mózes 1 : 4, 31


1.     Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige.

2.     Az kezdetben az Istennél volt.

3.     Minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött.

4.     Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága.

5.     A világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be.

4.     Látta Isten, hogy a világosság jó, elválasztotta tehát Isten a világosságot a sötétségtől.

31.     És látá Isten, hogy minden amit teremtett vala, ímé igen jó.

Responsive Reading: John 1 : 1-5Genesis 1 : 4, 31

1.     In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God.

2.     The same was in the beginning with God.

3.     All things were made by him; and without him was not any thing made that was made.

4.     In him was life; and the life was the light of men.

5.     And the light shineth in darkness; and the darkness comprehended it not.

4.     And God saw the light, that it was good: and God divided the light from the darkness.

31.     And God saw every thing that he had made, and, behold, it was very good.LECKE PRÉDIKÁCIÓA Biblia


1. Kolosséiakhoz 1 : 3 (első ,-ig), 13, 16

3     Hálát adunk az Istennek és a mi Urunk Jézus Krisztus Atyjának,

13     Aki megszabadított minket a sötétség hatalmából, és általvitt az Õ szerelmes Fiának országába;

16     Mert Õ benne teremtetett minden, a mi van a mennyekben és a földön, láthatók és láthatatlanok, akár királyi székek, akár uraságok, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok; mindenek Õ általa és Õ reá nézve teremttettek;

1. Colossians 1 : 3 (to 1st ,), 13, 16

3     We give thanks to God and the Father of our Lord Jesus Christ,

13     Who hath delivered us from the power of darkness, and hath translated us into the kingdom of his dear Son:

16     For by him were all things created, that are in heaven, and that are in earth, visible and invisible, whether they be thrones, or dominions, or principalities, or powers: all things were created by him, and for him:

2. I Mózes 12 : 1-4, 6, 7

1     És monda az Úr Ábrámnak: Eredj ki a te földedbõl, és a te rokonságod közül, és a te atyádnak házából, a földre, a melyet én mutatok néked.

2     És nagy nemzetté tészlek, és megáldalak téged, és felmagasztalom a te nevedet, és áldás leszesz.

3     És megáldom azokat, a kik téged áldanak, és a ki téged átkoz, megátkozom azt: és megáldatnak te benned a föld minden nemzetségei.

4     És kiméne Ábrám, a mint az Úr mondotta vala néki, és Lót is kiméne õ vele: Ábrám pedig hetvenöt esztendõs vala, mikor kiméne Háránból.

6     És általméne Ábrám a földön mind Sikhem vidékéig, Móréh tölgyeséig. Akkor Kananeusok valának azon a földön.

7     És megjelenék az Úr Ábrámnak, és monda néki: A te magodnak adom ezt a földet. És [Ábrám] oltárt építe ott az Úrnak; a ki megjelent vala néki.

2. Genesis 12 : 1-4, 6, 7

1     Now the Lord had said unto Abram, Get thee out of thy country, and from thy kindred, and from thy father’s house, unto a land that I will shew thee:

2     And I will make of thee a great nation, and I will bless thee, and make thy name great; and thou shalt be a blessing:

3     And I will bless them that bless thee, and curse him that curseth thee: and in thee shall all families of the earth be blessed.

4     So Abram departed, as the Lord had spoken unto him; and Lot went with him: and Abram was seventy and five years old when he departed out of Haran.

6     And Abram passed through the land unto the place of Sichem, unto the plain of Moreh. And the Canaanite was then in the land.

7     And the Lord appeared unto Abram, and said, Unto thy seed will I give this land: and there builded he an altar unto the Lord, who appeared unto him.

3. I Mózes 17 : 15-17, 19

15     És monda Isten Ábrahámnak: Szárainak, a te feleségednek nevét ne nevezd Szárainak, mert Sára az ő neve.

16     És megáldom őt, és fiat is adok ő tőle néked, és megáldom, hogy legyen népekké; nemzetek királyai származzanak ő tőle.

17     Ekkor arcára borúla Ábrahám, és nevete és gondolá az ő szívében: vajon száz esztendős embernek lesz-é gyermeke? avagy Sára kilencven esztendős lévén, szülhet-é?

19     Az Isten pedig monda: Kétség nélkül a te feleséged Sára szül néked fiat, és nevezed annak nevét Izsáknak, és megerősítem az én szövetségemet ő vele örökkévaló szövetségül az ő magvának ő utána.

3. Genesis 17 : 15-17, 19

15     And God said unto Abraham, As for Sarai thy wife, thou shalt not call her name Sarai, but Sarah shall her name be.

16     And I will bless her, and give thee a son also of her: yea, I will bless her, and she shall be a mother of nations; kings of people shall be of her.

17     Then Abraham fell upon his face, and laughed, and said in his heart, Shall a child be born unto him that is an hundred years old? and shall Sarah, that is ninety years old, bear?

19     And God said, Sarah thy wife shall bear thee a son indeed; and thou shalt call his name Isaac: and I will establish my covenant with him for an everlasting covenant, and with his seed after him.

4. I Mózes 18 : 11, 13 (:-ig), 14

11     Ábrahám pedig és Sára élemedett korú öregek valának; megszünt vala Sáránál az asszonyi természet.

13     És monda az Úr Ábrahámnak:

14     Avagy az Úrnak lehetetlen-é valami? Annak idején, esztendõre ilyenkor visszatérek hozzád, és fia lesz Sárának.

4. Genesis 18 : 11, 13 (to 1st ,), 14

11     Now Abraham and Sarah were old and well stricken in age; and it ceased to be with Sarah after the manner of women.

13     And the Lord said unto Abraham,

14     Is any thing too hard for the Lord? At the time appointed I will return unto thee, according to the time of life, and Sarah shall have a son.

5. I Mózes 21 : 1-3, 5

1     Az Úr pedig meglátogatá Sárát, amint mondotta vala, és aképpen cselekedék az Úr Sárával, amiképpen szólott vala.

2     Mert fogada Sára az ő méhében, és szûle fiat Ábrahámnak az ő vénségében, abban az időben, melyet mondott vala néki az Isten.

3     És nevezé Ábrahám az ő fiának nevét, aki néki született vala, akit szült vala néki Sára, Izsáknak:

5     Ábrahám pedig száz esztendős [vala], mikor születék néki az ő fia Izsák.

5. Genesis 21 : 1-3, 5

1     And the Lord visited Sarah as he had said, and the Lord did unto Sarah as he had spoken.

2     For Sarah conceived, and bare Abraham a son in his old age, at the set time of which God had spoken to him.

3     And Abraham called the name of his son that was born unto him, whom Sarah bare to him, Isaac.

5     And Abraham was an hundred years old, when his son Isaac was born unto him.

6. Zsidókhoz 11 : 3, 8-11

3     Hit által értjük meg, hogy a világ Isten beszéde által teremtetett, hogy a mi látható, a láthatatlanból állott elõ.

8     Hit által engedelmeskedett Ábrahám, mikor elhívatott, hogy menjen ki arra a helyre, a melyet örökölendõ vala, és kiméne, nem tudván, hová megy.

9     Hit által lakott az ígéret földén, mint idegenben, sátorokban lakván Izsákkal és Jákóbbal, ugyanazon ígéretnek örökös társaival.

10     Mert várja vala az alapokkal bíró várost, melynek építõje és alkotója az Isten.

11     Hit által nyert erõt Sára is az õ méhében való foganásra, és életkora ellenére szûlt, minthogy hûnek tartotta azt, a ki az ígéretet tette.

6. Hebrews 11 : 3, 8-11

3     Through faith we understand that the worlds were framed by the word of God, so that things which are seen were not made of things which do appear.

8     By faith Abraham, when he was called to go out into a place which he should after receive for an inheritance, obeyed; and he went out, not knowing whither he went.

9     By faith he sojourned in the land of promise, as in a strange country, dwelling in tabernacles with Isaac and Jacob, the heirs with him of the same promise:

10     For he looked for a city which hath foundations, whose builder and maker is God.

11     Through faith also Sara herself received strength to conceive seed, and was delivered of a child when she was past age, because she judged him faithful who had promised.

7. II Korinthusiakhoz 4 : 1, 3, 4, 6, 18

1     Annakokáért, mivelhogy ilyen szolgálatban vagyunk, amint a kegyelmet nyertük, nem csüggedünk el;

3     Ha mégis leplezett a mi evangyéliomunk, azoknak leplezett, akik elvesznek:

4     Akikben e világ Istene megvakította a hitetlenek elméit, hogy ne lássák a Krisztus dicsõséges evangyéliomának világosságát, aki az Isten képe.

6     Mert az Isten, aki szólt: setétségbõl világosság ragyogjon, õ gyújtott világosságot a mi szívünkben az Isten dicsõsége ismeretének a Jézus Krisztus arczán való világoltatása végett.

18     Mivelhogy nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra; mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökkévalók.

7. II Corinthians 4 : 1, 3, 4, 6, 18

1     Therefore seeing we have this ministry, as we have received mercy, we faint not;

3     But if our gospel be hid, it is hid to them that are lost:

4     In whom the god of this world hath blinded the minds of them which believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them.

6     For God, who commanded the light to shine out of darkness, hath shined in our hearts, to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ.

18     While we look not at the things which are seen, but at the things which are not seen: for the things which are seen are temporal; but the things which are not seen are eternal.

8. I Korintusiakhoz 2 : 9 (amint), 10, 12-15

9     ... amint meg van írva: Amiket szem nem látott, fül nem hallott és embernek szíve meg se gondolt, amiket Isten készített az őt szeretőknek.

10     Nekünk azonban az Isten kijelentette az ő Lelke által: mert a Lélek mindeneket vizsgál, még az Istennek mélységeit is.

12     Mi pedig nem e világnak lelkét vettük, hanem az Istenből való Lelket; hogy megismerjük azokat, amiket Isten ajándékozott nékünk.

13     Ezeket prédikáljuk is, nem oly beszédekkel, melyekre emberi bölcsesség tanít, hanem amelyekre a Szent Lélek tanít; lelkiekhez lelkieket szabván.

14     Érzéki ember pedig nem foghatja meg az Isten Lelkének dolgait: mert bolondságok néki; meg sem értheti, mivelhogy lelkiképpen ítéltetnek meg.

15     A lelki ember azonban mindent megítél, de õ senkitõl sem ítéltetik meg.

8. I Corinthians 2 : 9 (as), 10, 12-15

9     … as it is written, Eye hath not seen, nor ear heard, neither have entered into the heart of man, the things which God hath prepared for them that love him.

10     But God hath revealed them unto us by his Spirit: for the Spirit searcheth all things, yea, the deep things of God.

12     Now we have received, not the spirit of the world, but the spirit which is of God; that we might know the things that are freely given to us of God.

13     Which things also we speak, not in the words which man’s wisdom teacheth, but which the Holy Ghost teacheth; comparing spiritual things with spiritual.

14     But the natural man receiveth not the things of the Spirit of God: for they are foolishness unto him: neither can he know them, because they are spiritually discerned.

15     But he that is spiritual judgeth all things, yet he himself is judged of no man.

9. I Krónikák 29 : 11, 13

11     Oh Uram, tied a nagyság, hatalom, dicsőség, örökkévalóság és méltóság, sőt minden, valami a mennyben és a földön van, [tied]! Tied, oh Uram, az ország, te magasztalod fel magadat, hogy légy minden fejedelmek felett!

13     Most azért, oh mi Istenünk, vallást teszünk elõtted, és dícsérjük a te dicsõséges nevedet;

9. I Chronicles 29 : 11, 13

11     Thine, O Lord, is the greatness, and the power, and the glory, and the victory, and the majesty: for all that is in the heaven and in the earth is thine; thine is the kingdom, O Lord, and thou art exalted as head above all.

13     Now therefore, our God, we thank thee, and praise thy glorious name.Tudomány és Egészség


1. 513 : 26 (Isten)-27

Isten teremti a valóság minden formáját. Az Ő gondolatai szellemi valóságok.

1. 513 : 26 (God)-27

God creates all forms of reality. His thoughts are spiritual realities.

2. 275 : 10-19

Hogy felfogd a létezés valóságát és rendjét annak Tudományában, abból kell kiindulnod, hogy Istent minden valósan létező isteni Alapelvének tekinted. Szellem, Élet, Igazság, Szeretet egyként léteznek - és Isten Szentírásbeli nevei. Minden szubsztancia, intelligencia, bölcsesség, létezés, halhatatlanság, ok és okozat Istenhez tartozik. Ezek az Ő jellemzői, a végtelen, isteni Alapelv, Szeretet örök megtestesülései. Semmilyen bölcsesség nem bölcs, csak az Ő bölcsessége; semmilyen igazság nem igaz, semmilyen szeretet nem szeretetteli, semmilyen élet nem Élet, csak az isteni; semmilyen jó nincs, csak amelyet Isten ad.

2. 275 : 10-19

To grasp the reality and order of being in its Science, you must begin by reckoning God as the divine Principle of all that really is. Spirit, Life, Truth, Love, combine as one, — and are the Scriptural names for God. All substance, intelligence, wisdom, being, immortality, cause, and effect belong to God. These are His attributes, the eternal manifestations of the infinite divine Principle, Love. No wisdom is wise but His wisdom; no truth is true, no love is lovely, no life is Life but the divine; no good is, but the good God bestows.

3. 512 : 20-25

A Szellem megáldja a saját tiszta és tökéletes ideáinak sokszorozódását. Az Elme végtelen elemeiből fakad minden forma, szín, minőség és mennyiség, és ezek mentálisak mind elsődlegesen mind másodlagosan. Szellemi természetük csak a szellemi érzékek által felismerhető.

3. 512 : 20-25

Spirit blesses the multiplication of its own pure and perfect ideas. From the infinite elements of the one Mind emanate all form, color, quality, and quantity, and these are mental, both primarily and secondarily. Their spiritual nature is discerned only through the spiritual senses.

4. 507 : 15-23, 28-5

A Szellem univerzuma az isteni Alapelv, vagy Élet, kreatív erejét fejezi ki, amely az Elme megannyi alakzatát reprodukálja, és kormányozza az ember mint összetett eszme szaporodását. A fa és növény nem holmi saját szaporító erejük miatt teremnek gyümölcsöt, hanem mert az Elmét tükrözik, amely mindent magába foglal. Egy anyagi világ egy halandó elmét és az embert mint alkotót feltételez. A tudományos isteni teremtés a halhatatlan Elmét és Isten által teremtett univerzumot nyilvánít ki.

A teremtés mindenkor megjelenőben van, és örökké folytatnia kell e megjelenést forrásának kimeríthetetlen természetéből. A halandó érzet megfordítja ezt a megjelenést, és az eszméket anyaginak nevezi. Így helytelenül értelmezve az isteni eszme látszólag a halandó embernek nevezett emberi vagy anyagi, hiedelem szintjére süllyed. A mag azonban csak annyiban van önmagában, amennyiben az isteni Elme a Minden, és mindent létrehoz - ahogyan az Elme a sokszorosító, és az Elme végtelen eszméje, az ember és a világegyetem, az eredmény.

4. 507 : 15-23, 28-5

The universe of Spirit reflects the creative power of the divine Principle, or Life, which reproduces the multitudinous forms of Mind and governs the multiplication of the compound idea man. The tree and herb do not yield fruit because of any propagating power of their own, but because they reflect the Mind which includes all. A material world implies a mortal mind and man a creator. The scientific divine creation declares immortal Mind and the universe created by God.

Creation is ever appearing, and must ever continue to appear from the nature of its inexhaustible source. Mortal sense inverts this appearing and calls ideas material. Thus misinterpreted, the divine idea seems to fall to the level of a human or material belief, called mortal man. But the seed is in itself, only as the divine Mind is All and reproduces all — as Mind is the multiplier, and Mind's infinite idea, man and the universe, is the product.

5. 505 : 16-17, 26-28

A Szellem nyújtja a megértést, amely felemeli a tudatot és minden Igazságba bevezet.

Ez a megértés nem intellektuális, nem iskolai végzettség eredménye; ez mindennek a világosságra került valósága.

5. 505 : 16-17, 26-28

Spirit imparts the understanding which uplifts consciousness and leads into all truth.

This understanding is not intellectual, is not the result of scholarly attainments; it is the reality of all things brought to light.

6. 525 : 20-24, 28-29

Mindazt, ami jó és értékes Isten alkotta. Ami értéktelen vagy káros, azt nem Ő teremtette - innen annak valótlansága. A Teremtés könyvének Tudományában azt olvassuk, hogy Ő látta mindazt, amit teremtett, és az „ímé, igen jó” volt. ... Úgy kell tekinteni, hogy a vétek, betegség és a halál éppoly híján van az valóságnak, mint a jónak, Istennek.

6. 525 : 20-24, 28-29

Everything good or worthy, God made. Whatever is valueless or baneful, He did not make, — hence its unreality. In the Science of Genesis we read that He saw everything which He had made, "and, behold, it was very good." … Sin, sickness, and death must be deemed as devoid of reality as they are of good, God.

7. 273 : 16-18, 21-24, 29-3

Az anyag és az orvostudomány úgynevezett törvényei soha nem tették a halandókat egésszé, harmonikussá és halhatatlanná. Az ember harmonikus, amikor a Lélek kormányozza.

Isten sohasem hozott anyagi törvényt, hogy érvénytelenítse a lelki törvényt. Ha volna ilyen anyagi törvény, az ellenkezne a Szellem, Isten felsőbbségével, és kétségbe vonná a teremtő bölcsességét.

A Tudomány megmutatja, hogy az egymással ütköző halandó vélemények és hiedelmek mindenkor a tévedés hatásait bocsátják ki, de a halandó elme ezen atmoszférája nem lehet destruktív a morálra és egészségre, amikor annak azonnal és következetesen ellenállunk a Krisztusi Tudománnyal. Az Igazság és Szeretet ellenszerei ennek a mentális ártalomnak, és ezáltal felélénkítik és fenntartják a létezést.

7. 273 : 16-18, 21-24, 29-3

The so-called laws of matter and of medical science have never made mortals whole, harmonious, and immortal. Man is harmonious when governed by Soul.

God never ordained a material law to annul the spiritual law. If there were such a material law, it would oppose the supremacy of Spirit, God, and impugn the wisdom of the creator.

Science shows that material, conflicting mortal opinions and beliefs emit the effects of error at all times, but this atmosphere of mortal mind cannot be destructive to morals and health when it is opposed promptly and persistently by Christian Science. Truth and Love antidote this mental miasma, and thus invigorate and sustain existence.

8. 128 : 4-19

A Tudomány kifejezés, helyesen értve, csak Isten törvényeire és az univerzum, beleértve az embert, általa való kormányzására utal. Ebből következik, hogy üzletemberek és nagy műveltségű tudósok azt tapasztalják, hogy a Keresztény Tudomány fokozza kitartásukat és szellemi erejüket, növeli emberismeretüket, valamint éleslátást, felfogóképességet és normál kapacitásuk meghaladására képességet biztosít számukra. Az ezzel a lelki megértéssel bíró emberi elme rugalmasabb lesz, nagyobb ellenállóképességre tesz szert, valamelyest megszabadul saját magától és kevesebb pihenésre van szüksége. A létezés Tudományának ismerete fejleszti az ember rejtett képességeit és lehetőségeit. Kiterjeszti a gondolat atmoszféráját, hozzáférést adva a halandóknak tágabb és magasabb birodalmakhoz. A gondolkodót intuíciójának és tisztánlátásának eredendő légkörébe emeli.

8. 128 : 4-19

The term Science, properly understood, refers only to the laws of God and to His government of the universe, inclusive of man. From this it follows that business men and cultured scholars have found that Christian Science enhances their endurance and mental powers, enlarges their perception of character, gives them acuteness and comprehensiveness and an ability to exceed their ordinary capacity. The human mind, imbued with this spiritual understanding, becomes more elastic, is capable of greater endurance, escapes somewhat from itself, and requires less repose. A knowledge of the Science of being develops the latent abilities and possibilities of man. It extends the atmosphere of thought, giving mortals access to broader and higher realms. It raises the thinker into his native air of insight and perspicacity.

9. 67 : 25-8

A lelki hatalom hiánya, mely a népszerű Kereszténység korlátozott demonstrációjában látható, nem némítja el évszázadok munkáját. Szellemi, nem testi, tudatosság szükséges. A bűntől, betegségtől és haláltól megszabadított ember fejezi ki az igaz hasonlatosságot vagy szellemi ideált.

A vallás és orvoslás rendszerei fizikai fájdalmakat és örömöket kezelnek, de Jézus megdorgálta a bármely ilyen okból vagy eredményből eredő szenvedést. Közeledik a korszak, amikor a létezés igazságának megértése lesz az igaz vallás alapja. Jelenleg a halandók lassan haladnak attól való félelmük miatt, hogy nevetségesnek gondolják őket. A divat, büszkeség és érzék rabszolgái. Egyszer majd megtudjuk, hogy a Szellem, a nagyszerű tervezőmérnök, hogyan teremtette a férfiakat és nőket a Tudományban. Bele kell fáradnunk a múlóba és hamisba, és semmit nem táplálnunk, ami legmagasztosabb énünket gátolja.

9. 67 : 25-8

The lack of spiritual power in the limited demonstration of popular Christianity does not put to silence the labor of centuries. Spiritual, not corporeal, consciousness is needed. Man delivered from sin, disease, and death presents the true likeness or spiritual ideal.

Systems of religion and medicine treat of physical pains and pleasures, but Jesus rebuked the suffering from any such cause or effect. The epoch approaches when the understanding of the truth of being will be the basis of true religion. At present mortals progress slowly for fear of being thought ridiculous. They are slaves to fashion, pride, and sense. Sometime we shall learn how Spirit, the great architect, has created men and women in Science. We ought to weary of the fleeting and false and to cherish nothing which hinders our highest selfhood.

10. 544 : 13-17

A Tudományban sem az Elme nem teremt anyagot, sem az anyag nem teremt elmét. Egyetlen halandó elmének sincs hatalma vagy joga vagy bölcsessége, hogy teremtsen vagy hogy pusztítson. Minden az egyetlen Elmének, azaz Istennek a kontrollja alatt áll.

10. 544 : 13-17

In Science, Mind neither produces matter nor does matter produce mind. No mortal mind has the might or right or wisdom to create or to destroy. All is under the control of the one Mind, even God.

11. 403 : 14-20

A helyzet ura leszel, ha megérted, hogy a halandó létezés az önámítás egy állapota, és nem a létezés igazsága. A halandó elme állandóan a hamis vélemények eredményét hozza létre a halandó testen, és ezt mindaddig teszi, amíg az Igazság, mely a halandó illúzió fátyolszövetét elsöpri, meg nem fosztja a halandó tévedést képzelt hatalmától.

11. 403 : 14-20

You command the situation if you understand that mortal existence is a state of self-deception and not the truth of being. Mortal mind is constantly producing on mortal body the results of false opinions; and it will continue to do so, until mortal error is deprived of its imaginary powers by Truth, which sweeps away the gossamer web of mortal illusion.

12. 310 : 5-8

Az anyag feltételezett halandó elme-erőből áll; de minden hatalom az isteni Elme. A gondolat végül megértésre kerül és látható lesz minden formában, szubsztanciában és színben, de anyagi kísérőelemek nélkül.

12. 310 : 5-8

Matter is made up of supposititious mortal mind-force; but all might is divine Mind. Thought will finally be understood and seen in all form, substance, and color, but without material accompaniments.

13. 205 : 32-3

Amikor teljesen megértjük az Istenihez való viszonyunkat, akkor nem lehet más Elménk, csak az Övé - más Szeretetünk, bölcsességünk vagy Igazságunk, az Életről más értelmünk, és nem tudhatunk az anyag vagy tévedés létezéséről.

13. 205 : 32-3

When we fully understand our relation to the Divine, we can have no other Mind but His, — no other Love, wisdom, or Truth, no other sense of Life, and no consciousness of the existence of matter or error.


████████████████████████████████████████████████████████████████████████


A NAPI FELADATOK

Mary Baker Eddy

Mindennapi Ima

Ezen Egyház minden tagjának feladata minden egyes nap imádkozni: „Jöjjön el a Te országod”; hadd jöjjön létre bennem az isteni Igazság, Élet és Szeretet uralma és zárjon ki belőlem minden bűnt, és hadd gazdagítsa a Te Igéd az egész emberiség vonzalmait és kormányozza azokat!

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 4. pont

Indítékokra és Tettekre vonatkozó Szabály

Az Anyaegyház tagjainak indítékait és tetteit nem szabad, hogy akár ellenségeskedés, akár személyes ragaszkodás vezérelje. A Tudományban az isteni Szeretet egyedül kormányozza az embert, és a Keresztény Tudós a Szeretet kedves vonásait tükrözi a bűn megdorgálásában, igaz testvériségben, könyörületességben és megbocsátásban. Ezen Egyház tagjainak naponta kell őrködnie és imádkoznia, hogy megszabadíttassanak minden gonosztól, jövendöléstől, bíráskodástól, ítélkezéstől, tanácsadástól, befolyásolástól vagy téves befolyásoltatástól.

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 1. pont

Készenlét a Feladatra

Ezen Egyház minden tagjának feladata megvédeni magát naponta az agresszív mentális szuggesztióval szemben, és nem hagyni, hogy elfelejtessék vagy elhanyagoltassák vele az Isten, a Vezetője és az emberiség felé való kötelezettségét. Tettei alapján kerül majd megítélésre – igazolásra vagy elítélésre.

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 6. pont


Ügyelj Rá

Vegyes Írások, Mary Baker Eddy, 237. oldal

Keresztény Tudósoknak: — Lásd Tudomány és Egészség, 442. oldal, 30. sor, és ügyelj erre naponta.
Keresztény Tudósok, legyetek önmagatok törvénye, hogy a mentális mulasztás nem árthat nektek akár mikor alszotok, akár ébrenlétetekben.

(T&E, 442. o.)


████████████████████████████████████████████████████████████████████████