VASÁRNAP 2023. MÁRCIUS 19 |

VASÁRNAP 2023. MÁRCIUS 19.TÁRGY — Anyag

SubjectMatter

ARANY SZÖVEG : Példabeszédek 28 : 6

Jobb a szegény, aki jár tökéletesen, mint a kétfelé sántáló istentelen, aki gazdag.Golden Text: Proverbs 28 : 6

Better is the poor that walketh in his uprightness, than he that is perverse in his ways, though he be rich.
Kattints ide a lecke PDF verziójáért:


Kattints ide a lecke hanganyagáért:

Kattints ide, hogy meghallgasd a YouTube-on

Kattints ide, hogy meghallgasd a Vimeo-on

████████████████████████████████████████████████████████████████████████


VÁLTAKOZÓ OLVASÁS: Zsoltárok 112 : 1-5, 9


1.     Dicsérjétek az Urat! Boldog az ember, aki féli az Urat, [és] az õ parancsolataiban igen gyönyörködik.

2.     Hõs lesz annak magva a földön; a hívek nemzedéke megáldatik.

3.     Gazdagság és bõség lesz annak házában, s igazsága mindvégig megmarad.

4.     Az igazakra világosság fénylik a sötétben: [attól a ki] irgalmas, kegyelmes és igaz.

5.     Jó annak az embernek, aki könyörül és kölcsön ad; dolgait pedig igazán végezi.

9.     Osztogat, adakozik a szegényeknek; igazsága megmarad mindvégig; az õ szarva felemeltetik dicsõséggel.

Responsive Reading: Psalm 112 : 1-5, 9

1.     Praise ye the Lord. Blessed is the man that feareth the Lord, that delighteth greatly in his commandments.

2.     His seed shall be mighty upon earth: the generation of the upright shall be blessed.

3.     Wealth and riches shall be in his house: and his righteousness endureth for ever.

4.     Unto the upright there ariseth light in the darkness: he is gracious, and full of compassion, and righteous.

5.     A good man sheweth favour, and lendeth: he will guide his affairs with discretion.

9.     He hath dispersed, he hath given to the poor; his righteousness endureth for ever; his horn shall be exalted with honour.LECKE PRÉDIKÁCIÓA Biblia


1. Zsoltárok 49 : 2-5, 7-12, 17-19

2     Halljátok meg ezt mind ti népek, figyeljetek mind ti, e világ lakói!

3     Akár közemberek fiai, akár főemberek fiai, együtt a gazdag és szegény.

4     Az én szájam bölcsességet beszél, szívemnek elmélkedése tudomány.

5     Példabeszédre hajtom fülemet, hárfaszóval nyitom meg mesémet.

7     Akik gazdagságukban bíznak, és nagy vagyonukkal dicsekesznek?

8     Senki sem válthatja meg atyjafiát, nem adhat érte váltságdíjat Istennek.

9     Minthogy lelköknek váltsága drága, abba kell hagynia örökre;

10     Még ha örökké élne is és nem látná meg a sírgödört.

11     De meglátja! A bölcsek is meghalnak; együtt vész el bolond és ostoba, és gazdagságukat másoknak hagyják.

12     Gondolatjok [ez:] az õ házok örökkévaló, lakóhelyeik nemzedékrõl- nemzedékre [szállnak,] nevöket hangoztatják a földön.

17     Ne félj, ha valaki meggazdagszik, ha megöregbül házának dicsõsége;

18     Mert semmit sem vihet el magával, ha meghal; dicsõsége nem száll le utána.

19     Ha életében áldottnak vallja is magát, s ha dicsérnek is téged, hogy jól tettél magaddal:

1. Psalm 49 : 1-4, 6-11, 16-18

1     Hear this, all ye people; give ear, all ye inhabitants of the world:

2     Both low and high, rich and poor, together.

3     My mouth shall speak of wisdom; and the meditation of my heart shall be of understanding.

4     I will incline mine ear to a parable: I will open my dark saying upon the harp.

6     They that trust in their wealth, and boast themselves in the multitude of their riches;

7     None of them can by any means redeem his brother, nor give to God a ransom for him:

8     (For the redemption of their soul is precious, and it ceaseth for ever:)

9     That he should still live for ever, and not see corruption.

10     For he seeth that wise men die, likewise the fool and the brutish person perish, and leave their wealth to others.

11     Their inward thought is, that their houses shall continue for ever, and their dwelling places to all generations; they call their lands after their own names.

16     Be not thou afraid when one is made rich, when the glory of his house is increased;

17     For when he dieth he shall carry nothing away: his glory shall not descend after him.

18     Though while he lived he blessed his soul: and men will praise thee, when thou doest well to thyself.

2. Lukács 7 : 6 (Jézus) (.-ig)

6     Jézus tehát elméne velök.

2. Luke 7 : 6 (Jesus) (to .)

6     Jesus went with them.

3. Lukács 12 : 13-21

13     Ekkor így szólt hozzá valaki a sokaságból: "Mester, mondd meg a testvéremnek, hogy ossza meg velem az örökséget!"

14     De ő így válaszolt: "Ember, ki tett engem bíróvá vagy osztóvá köztetek?"

15     Azután ezt mondta nekik: "Vigyázzatok, és őrizkedjetek minden kapzsiságtól, mert ha bőségben él is valaki, életét akkor sem a vagyona tartja meg."

16     Aztán példázatot mondott nekik: "Egy gazdag embernek bő termést hozott a földje,

17     ekkor így gondolkozott magában: Mit tegyek? Nincs hova betakarítanom a termésemet.

18     Majd így szólt: Ezt teszem: lebontom a csűreimet, nagyobbakat építek, oda takarítom be minden gabonámat és javamat,

19     és ezt mondom a lelkemnek: Én lelkem, sok javad van sok évre félretéve, pihenj, egyél, igyál, vigadozzál!

20     Isten azonban azt mondta neki: Bolond, még ez éjjel elkérik tőled a lelkedet, kié lesz akkor mindaz, amit felhalmoztál?

21     Így jár az, aki magának gyűjt, és nem Isten szerint gazdag.”

3. Luke 12 : 13-21

13     And one of the company said unto him, Master, speak to my brother, that he divide the inheritance with me.

14     And he said unto him, Man, who made me a judge or a divider over you?

15     And he said unto them, Take heed, and beware of covetousness: for a man’s life consisteth not in the abundance of the things which he possesseth.

16     And he spake a parable unto them, saying, The ground of a certain rich man brought forth plentifully:

17     And he thought within himself, saying, What shall I do, because I have no room where to bestow my fruits?

18     And he said, This will I do: I will pull down my barns, and build greater; and there will I bestow all my fruits and my goods.

19     And I will say to my soul, Soul, thou hast much goods laid up for many years; take thine ease, eat, drink, and be merry.

20     But God said unto him, Thou fool, this night thy soul shall be required of thee: then whose shall those things be, which thou hast provided?

21     So is he that layeth up treasure for himself, and is not rich toward God.

4. Apostolok Cselekedetei 20 : 1 (Pál), 32-35

1     magához hívta Pál a tanítványokat és tõlük búcsút vévén, elindula, hogy Maczedóniába menjen.

32     És most, atyámfiai, ajánlak titeket az Istennek és az õ kegyelmessége ígéjének, a ki felépíthet és adhat néktek örökséget minden megszenteltek közt.

33     Senkinek ezüstjét, vagy aranyát, vagy ruháját nem kívántam:

34     Sõt magatok tudjátok, hogy a magam szükségeirõl és a velem valókról ezek a kezek gondoskodtak.

35     Mindenestõl megmutattam néktek, hogy ily módon munkálkodva kell az erõtlenekrõl gondot viselni, és megemlékezni az Úr Jézus szavairól, mert õ mondá: Jobb adni, mint venni.

4. Acts 20 : 1 (Paul), 32-35

1     Paul called unto him the disciples, and embraced them, and departed for to go into Macedonia.

32     And now, brethren, I commend you to God, and to the word of his grace, which is able to build you up, and to give you an inheritance among all them which are sanctified.

33     I have coveted no man’s silver, or gold, or apparel.

34     Yea, ye yourselves know, that these hands have ministered unto my necessities, and to them that were with me.

35     I have shewed you all things, how that so labouring ye ought to support the weak, and to remember the words of the Lord Jesus, how he said, It is more blessed to give than to receive.

5. I Timóteushoz 6 : 17-19

17     Azoknak, akik gazdagok e világon, mondd meg, hogy ne fuvalkodjanak fel, se ne reménykedjenek a bizonytalan gazdagságban, hanem az élõ Istenben, aki bõségesen megad nékünk mindent a mi tápláltatásunkra;

18     Hogy jót tegyenek, legyenek gazdagok a jó cselekedetekben, legyenek szíves adakozók, közlõk,

19     Kincset gyûjtvén magoknak jó alapul a jövõre, hogy elnyerjék az örök életet.

5. I Timothy 6 : 17-19

17     Charge them that are rich in this world, that they be not highminded, nor trust in uncertain riches, but in the living God, who giveth us richly all things to enjoy;

18     That they do good, that they be rich in good works, ready to distribute, willing to communicate;

19     Laying up in store for themselves a good foundation against the time to come, that they may lay hold on eternal life.

6. Apostolok Cselekedetei 5 : 1-11

1     Egy ember ..., névszerint Anániás, Safirával, az õ feleségével, eladá birtokát.

2     És félre tõn az árából, feleségének is tudtával, és valami részét elvivén, az apostoloknak lábai elé letevé.

3     Monda pedig Péter: Anániás, miért foglalta el a Sátán a te szívedet, hogy megcsald a Szent Lelket, és a mezõnek árából félre tégy?

4     Nemde megmaradva néked maradt volna meg, és eladva a te hatalmadban volt? Miért hogy ezt a dolgot cselekedted szívedben? Nem embereknek hazudtál, hanem Istennek.

5     Hallván pedig Anániás e szavakat, lerogyott és meghala; és mindenekben nagy félelem támada, kik ezeket hallják vala.

6     Az ifjak pedig felkelvén, begöngyölék õt, és kivivén eltemeték.

7     Történt aztán mintegy három órai szünet múlva, hogy az õ felesége, nem tudva, mi történt, beméne.

8     Monda pedig néki Péter: Mondd meg nékem, vajjon ennyiért adtátok-é el a földet? Õ pedig monda: Igen, ennyiért.

9     Péter pedig monda néki: Miért hogy megegyeztetek, hogy az Úrnak lelkét megkísértsétek? Ímé a küszöbön vannak azoknak lábaik, a kik eltemették férjedet, és kivisznek téged.

10     És azonnal összerogyott lábainál, és meghala; bemenvén pedig az ifjak, halva találák õt, és kivivén eltemeték férje mellé.

11     És támada nagy félelem az egész gyülekezetben és mindazokban, kik ezeket hallják vala.

6. Acts 5 : 1 (a certain)-11

1     …a certain man named Ananias, with Sapphira his wife, sold a possession,

2     And kept back part of the price, his wife also being privy to it, and brought a certain part, and laid it at the apostles’ feet.

3     But Peter said, Ananias, why hath Satan filled thine heart to lie to the Holy Ghost, and to keep back part of the price of the land?

4     Whiles it remained, was it not thine own? and after it was sold, was it not in thine own power? why hast thou conceived this thing in thine heart? thou hast not lied unto men, but unto God.

5     And Ananias hearing these words fell down, and gave up the ghost: and great fear came on all them that heard these things.

6     And the young men arose, wound him up, and carried him out, and buried him.

7     And it was about the space of three hours after, when his wife, not knowing what was done, came in.

8     And Peter answered unto her, Tell me whether ye sold the land for so much? And she said, Yea, for so much.

9     Then Peter said unto her, How is it that ye have agreed together to tempt the Spirit of the Lord? behold, the feet of them which have buried thy husband are at the door, and shall carry thee out.

10     Then fell she down straightway at his feet, and yielded up the ghost: and the young men came in, and found her dead, and, carrying her forth, buried her by her husband.

11     And great fear came upon all the church, and upon as many as heard these things.

7. I János 2 : 15-17

15     Ne szeressétek a világot, se azokat, amik a világban vannak. Ha valaki a világot szereti, nincs meg abban az Atya szeretete.

16     Mert mindaz, ami a világban van, a test kívánsága, és a szemek kívánsága, és az élet kérkedése nem az Atyától van, hanem a világból.

17     És a világ elmúlik, és annak kívánsága is; de aki az Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké.

7. I John 2 : 15-17

15     Love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him.

16     For all that is in the world, the lust of the flesh, and the lust of the eyes, and the pride of life, is not of the Father, but is of the world.

17     And the world passeth away, and the lust thereof: but he that doeth the will of God abideth for ever.Tudomány és Egészség


1. 275 : 1 (Az anyagnak)-9

Az anyagnak nincs élete, amelyet elveszíthet, a Szellem pedig soha nem hal meg. Az elmének az anyaggal való társulása figyelmen kívül hagyná a mindenütt jelenlévő és mindenható Elmét. Ez mutatja meg, hogy az anyag nem Istentől, a Szellemből ered, és hogy nem örök. Tehát az anyag nem szubsztanciális, nem élő és nem értelmes. Az isteni Tudomány kiindulópontja, hogy Isten, a Szellem a Minden-a-mindenekben, és hogy nincs más hatalom vagy Elme - hogy Isten a Szeretet, és ezért Ő az isteni Alapelv.

1. 275 : 1 (Matter)-9

Matter has no life to lose, and Spirit never dies. A partnership of mind with matter would ignore omnipresent and omnipotent Mind. This shows that matter did not originate in God, Spirit, and is not eternal. Therefore matter is neither substantial, living, nor intelligent. The starting-point of divine Science is that God, Spirit, is All-in-all, and that there is no other might nor Mind, — that God is Love, and therefore He is divine Principle.

2. 458 : 32-8

A kereszténység arra készteti az embereket, hogy természetesen forduljanak el az anyagtól a Szellem felé, ahogy a virág fordul a sötétségtől a világosság felé. Akkor az ember magáévá teszi azokat a dolgokat, „amiket szem nem látott, fül nem hallott”. Pál és János világosan értették, hogy miként a halandó ember világi tisztességhez csak áldozat útján jut, úgy a mennyei gazdagságot minden világiasság feladásával kell elnyernie. Így semmi közössége nem lesz a világi ember vonzalmaival, indítékaival és céljaival.

2. 458 : 32-8

Christianity causes men to turn naturally from matter to Spirit, as the flower turns from darkness to light. Man then appropriates those things which "eye hath not seen nor ear heard." Paul and John had a clear apprehension that, as mortal man achieves no worldly honors except by sacrifice, so he must gain heavenly riches by forsaking all worldliness. Then he will have nothing in common with the worldling's affections, motives, and aims.

3. 241 : 31-8

„Könnyebb a tevének a tű fokán átmenni”, mint a vétkes hiedelmeknek a mennyek országába, az örök harmóniába bejutni. Megbánás, lelki keresztség és újjászületés által, a halandók levetik anyagi hiedelmeiket és hamis egyéniségüket. Csak idő kérdése, amikor „mindnyájan megismernek engem [Istent], kicsinytől fogva a legnagyobbig”. Az anyag igényeinek elutasítása nagy lépés a Szellem örömei felé, az emberi szabadság és a test feletti végső győzelem felé.

3. 241 : 31-8

It is "easier for a camel to go through the eye of a needle," than for sinful beliefs to enter the kingdom of heaven, eternal harmony. Through repentance, spiritual baptism, and regeneration, mortals put off their material beliefs and false individuality. It is only a question of time when "they shall all know Me [God], from the least of them unto the greatest." Denial of the claims of matter is a great step towards the joys of Spirit, towards human freedom and the final triumph over the body.

4. 273 : 1-9

Az anyag és annak a bűnről, betegségről és halálról való állításai ellentétesek Istennel, és nem származhatnak Belőle. Nincsen anyagi igazság. A fizikai érzékek nem tudják észlelni Istent és a lelki Igazságot. Az emberi hiedelem sok találmányt kikutatott, de ezek egyike sem tudja megoldani a létezés problémáját az isteni Tudomány isteni Alapelve nélkül. Az anyagi hipotézisekből levont következtetések nem tudományosak. Ezek eltérnek a valódi Tudománytól, mert nem az isteni törvényen alapulnak.

4. 273 : 1-9

Matter and its claims of sin, sickness, and death are contrary to God, and cannot emanate from Him. There is no material truth. The physical senses can take no cognizance of God and spiritual Truth. Human belief has sought out many inventions, but not one of them can solve the problem of being without the divine Principle of divine Science. Deductions from material hypotheses are not scientific. They differ from real Science because they are not based on the divine law.

5. 120 : 7-14

A Tudomány megfordítja a fizikai érzékek hamis tanúbizonyságát, és ez által a megfordítás által a halandók elérnek a létezés alapvető tényeihez. Akkor elkerülhetetlen, hogy felmerüljön a kérdés: Beteg-e egy ember, ha a fizikai érzékei azt jelzik, hogy jó egészségnek örvend? Nem!; mivel az anyag nem állíthat feltételeket az ember számára. És jól van-e, ha az érzékek szerint beteg? Igen, a Tudományban, amiben az egészség normális és a betegség abnormális, jól van.

5. 120 : 7-14

Science reverses the false testimony of the physical senses, and by this reversal mortals arrive at the fundamental facts of being. Then the question inevitably arises: Is a man sick if the material senses indicate that he is in good health? No! for matter can make no conditions for man. And is he well if the senses say he is sick? Yes, he is well in Science in which health is normal and disease is abnormal.

6. 124 : 25-31

A Szellem minden dolog élete, szubsztanciája és folytonossága. Erőkön lépkedünk. Vond el őket, és a teremtésnek össze kell omlania. Az emberi ismeret fizikai erőknek hívja őket, de az isteni Tudomány kinyilvánítja, hogy azok teljesen az isteni Elméhez tartoznak, ebben az Elmében rejlenek, és így visszahelyezi őket jogos otthonukba és osztályozásukba.

6. 124 : 25-31

Spirit is the life, substance, and continuity of all things. We tread on forces. Withdraw them, and creation must collapse. Human knowledge calls them forces of matter; but divine Science declares that they belong wholly to divine Mind, are inherent in this Mind, and so restores them to their rightful home and classification.

7. 301 : 17-29

Minthogy Isten a szubsztancia és az ember az isteni képmás és hasonlatosság, az embernek kizárólag a jó szubsztanciáját, a Szellem és nem az anyag lényegét kellene kívánnia, és a valóságban nem is birtokol mást. A hiedelem, hogy az embernek valamely más szubsztanciája vagy elméje van, nem szellemi és megszegi az első parancsolatot: Egy Istened, egy Elméd legyen. A halandó ember önmaga előtt anyagi szubsztanciának látszik, holott az ember „képmás” (eszme). A téveszme, vétek, betegség és halál az anyagi érzet hamis bizonyságából erednek, amely egy feltételezett, a végtelen Szellem fókuszpontján kívüli álláspontból, az Elme és a szubsztancia fordított képét mutatja, amelyben minden fonák.

7. 301 : 17-29

As God is substance and man is the divine image and likeness, man should wish for, and in reality has, only the substance of good, the substance of Spirit, not matter. The belief that man has any other substance, or mind, is not spiritual and breaks the First Commandment, Thou shalt have one God, one Mind. Mortal man seems to himself to be material substance, while man is "image" (idea). Delusion, sin, disease, and death arise from the false testimony of material sense, which, from a supposed standpoint outside the focal distance of infinite Spirit, presents

an inverted image of Mind and substance with everything turned upside down.

8. 199 : 32-7

Amikor Homérosz a görög istenekről énekelt, az Olümposzt sötétség fedte, de verse által az istenek életre keltek egy nemzet hiedelmében. A pogány istentisztelet az izmossággal kezdődött, de a Sinai törvénye a gondolatot Dávid énekéhez emelte. Mózes egy nemzetet az Istennek az anyag helyett a Szellemben való tiszteletére vezette, és illusztrálta a létezés nagyszerű emberi képességeit, melyeket a halhatatlan Elme biztosít.

8. 199 : 32-7

When Homer sang of the Grecian gods, Olympus was dark, but through his verse the gods became alive in a nation's belief. Pagan worship began with muscularity, but the law of Sinai lifted thought into the song of David. Moses advanced a nation to the worship of God in Spirit instead of matter, and illustrated the grand human capacities of being bestowed by immortal Mind.

9. 262 : 17-26

Jób azt mondta: „Az én fülemnek hallásával hallottam felőled, de most szemeimmel látlak téged.” A halandók visszhangozni fogják Jób gondolatát, amikor az anyag állítólagos fájdalma és élvezete megszűnnek túlsúlyban lenni. Akkor majd felhagynak az élet és boldogság, az öröm és bánat hamis értékelésével, és elnyerik az önzetlenül szeretés, a türelmes munkálkodás és a minden Istenhez nem hasonlón való felülkerekedés gyönyörűségét. Magasabb álláspontból kiindulva, az ember önkéntelenül emelkedik, ahogy a világosság erőfeszítés nélkül áraszt fényt; mert „ahol a ti kincsetek van, ott lesz a ti szívetek is.”

9. 262 : 17-26

Job said: "I have heard of Thee by the hearing of the ear: but now mine eye seeth Thee." Mortals will echo Job's thought, when the supposed pain and pleasure of matter cease to predominate. They will then drop the false estimate of life and happiness, of joy and sorrow, and attain the bliss of loving unselfishly, working patiently, and conquering all that is unlike God. Starting from a higher standpoint, one rises spontaneously, even as light emits light without effort; for "where your treasure is, there will your heart be also."

10. 61 : 4-11

Az emberi érzelmekben a jónak túlsúlyban kell lennie a gonosz felett, és a lelkinek az állati felett, különben a boldogságot soha nem éri el. Ennek a mennyei állapotnak az elnyerése nemesebbé tenné utódainkat, csökkentené a bűnözést és magasabb célok felé irányítaná törekvéseinket. A bűn minden völgyét fel kell tölteni, és az önzés minden hegyét el kell hordani, hogy Istenünk országútja elkészülhessen a Tudományban.

10. 61 : 4-11

The good in human affections must have ascendency over the evil and the spiritual over the animal, or happiness will never be won. The attainment of this celestial condition would improve our progeny, diminish crime, and give higher aims to ambition. Every valley of sin must be exalted, and every mountain of selfishness be brought low, that the highway of our God may be prepared in Science.

11. 205 : 7-13, 32-3

Mikor kerül az abban való hiedelem tévedése, hogy az élet az anyagban van, és hogy a bűn, betegség és halál Isten által teremtettek, leleplezésre? Mikor kerül megértésre, hogy az anyagnak sem értelme, sem élete, sem érzékelése nincs, és hogy az ezzel ellentétes hiedelem minden szenvedés termékeny forrása? Isten mindent az Elme által teremtett, és mindent tökéletessé és örökké tett.

Amikor teljesen megértjük az Istenihez való viszonyunkat, akkor nem lehet más Elménk, csak az Övé - más Szeretetünk, bölcsességünk vagy Igazságunk, az Életről más értelmünk, és nem tudhatunk az anyag vagy tévedés létezéséről.

11. 205 : 7-13, 32-3

When will the error of believing that there is life in matter, and that sin, sickness, and death are creations of God, be unmasked? When will it be understood that matter has neither intelligence, life, nor sensation, and that the opposite belief is the prolific source of all suffering? God created all through Mind, and made all perfect and eternal.

When we fully understand our relation to the Divine, we can have no other Mind but His, — no other Love, wisdom, or Truth, no other sense of Life, and no consciousness of the existence of matter or error.


████████████████████████████████████████████████████████████████████████


A NAPI FELADATOK

Mary Baker Eddy

Mindennapi Ima

Ezen Egyház minden tagjának feladata minden egyes nap imádkozni: „Jöjjön el a Te országod”; hadd jöjjön létre bennem az isteni Igazság, Élet és Szeretet uralma és zárjon ki belőlem minden bűnt, és hadd gazdagítsa a Te Igéd az egész emberiség vonzalmait és kormányozza azokat!

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 4. pont

Indítékokra és Tettekre vonatkozó Szabály

Az Anyaegyház tagjainak indítékait és tetteit nem szabad, hogy akár ellenségeskedés, akár személyes ragaszkodás vezérelje. A Tudományban az isteni Szeretet egyedül kormányozza az embert, és a Keresztény Tudós a Szeretet kedves vonásait tükrözi a bűn megdorgálásában, igaz testvériségben, könyörületességben és megbocsátásban. Ezen Egyház tagjainak naponta kell őrködnie és imádkoznia, hogy megszabadíttassanak minden gonosztól, jövendöléstől, bíráskodástól, ítélkezéstől, tanácsadástól, befolyásolástól vagy téves befolyásoltatástól.

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 1. pont

Készenlét a Feladatra

Ezen Egyház minden tagjának feladata megvédeni magát naponta az agresszív mentális szuggesztióval szemben, és nem hagyni, hogy elfelejtessék vagy elhanyagoltassák vele az Isten, a Vezetője és az emberiség felé való kötelezettségét. Tettei alapján kerül majd megítélésre – igazolásra vagy elítélésre.

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 6. pont


Ügyelj Rá

Vegyes Írások, Mary Baker Eddy, 237. oldal

Keresztény Tudósoknak: — Lásd Tudomány és Egészség, 442. oldal, 30. sor, és ügyelj erre naponta.
Keresztény Tudósok, legyetek önmagatok törvénye, hogy a mentális mulasztás nem árthat nektek akár mikor alszotok, akár ébrenlétetekben.

(T&E, 442. o.)


████████████████████████████████████████████████████████████████████████