VASÁRNAP 2023. MÁRCIUS 12 |

VASÁRNAP 2023. MÁRCIUS 12TÁRGY — Szubsztancia

SubjectSubstance

ARANY SZÖVEG : Máté 6 : 33

Keressétek először Isten országát és az ő igazságát, és ráadásul ezek is mind megadatnak nektek.Golden Text: Matthew 6 : 33

Seek ye first the kingdom of God, and his righteousness; and all these things shall be added unto you.
Kattints ide a lecke PDF verziójáért:


Kattints ide a lecke hanganyagáért:

Kattints ide, hogy meghallgasd a YouTube-on

Kattints ide, hogy meghallgasd a Vimeo-on

████████████████████████████████████████████████████████████████████████


VÁLTAKOZÓ OLVASÁS: 5 Mózes 8: 1-4; 5 Mózes 33: 11, 25, 27


1.     Tartsátok meg és teljesítsétek mindazokat a parancsolatokat, amelyeket ma parancsolok, hogy élhessetek, elszaporodhassatok és bemenvén birtokba vehessétek azt a földet, amelyet esküvel ígért meg atyáitoknak az Úr.

2.     Emlékezz vissza az egész útra, amelyen vezetett Istened, az Úr, már negyven esztendeje a pusztában, hogy megsanyargatva és próbára téve téged, megtudja, mi van a szívedben: megtartod-e parancsolatait, vagy sem?

3.     Sanyargatott és éheztetett, de azután mannával táplált, amelyet nem ismertél, és atyáid sem ismertek. Így adta tudtodra, hogy nemcsak kenyérrel él az ember, hanem mindazzal él az ember, ami az Úr szájából származik.

4.     Ruhád nem szakadt le rólad, lábad sem dagadt meg ez alatt a negyven év alatt.

11.     Áldd meg Uram az õ erejét, és az õ kezének munkája legyen kedves elõtted!

25.     Vas és réz legyenek a te záraid; és élteden át tartson erõd.

27.     Hajlék az örökkévaló Isten, alant vannak örökkévaló karjai;

Responsive Reading: Deuteronomy 8 : 1-4Deuteronomy 33 : 11, 25, 27

1.     All the commandments which I command thee this day shall ye observe to do, that ye may live, and multiply, and go in and possess the land which the Lord sware unto your fathers.

2.     And thou shalt remember all the way which the Lord thy God led thee these forty years in the wilderness, to humble thee, and to prove thee, to know what was in thine heart, whether thou wouldest keep his commandments, or no.

3.     And suffered thee to hunger, and fed thee with manna, which thou knewest not, neither did thy fathers know; that he might make thee know that man doth not live by bread only, but by every word that proceedeth out of the mouth of the Lord doth man live.

4.     Thy raiment waxed not old upon thee, neither did thy foot swell, these forty years.

11.     Bless, Lord, his substance, and accept the work of his hands.

25.     Thy shoes shall be iron and brass; and as thy days, so shall thy strength be.

27.     The eternal God is thy refuge, and underneath are the everlasting arms.LECKE PRÉDIKÁCIÓA Biblia


1. Zsoltárok 37 : 5 (második ,-ig), 6, 23, 39

5     Hagyjad az Úrra a te útadat, és bízzál benne,

6     Felhozza a te igazságodat, mint a világosságot, és a te jogodat, miként a delet.

23     Az Úr szilárdítja meg az igaz ember lépteit, és útját kedveli.

39     Az igazak segedelme pedig az Úrtól van; õ az õ erõsségök a háborúság idején.

1. Psalm 37 : 5 (to 2nd ;), 6, 23, 39 (the salvation)

5     Commit thy way unto the Lord; trust also in him;

6     And he shall bring forth thy righteousness as the light, and thy judgment as the noonday.

23     The steps of a good man are ordered by the Lord: and he delighteth in his way.

39     …the salvation of the righteous is of the Lord: he is their strength in the time of trouble.

2. 5 Mózes 1 : 1 (szólott) (Izraelnek-ig)

1     ...szólott Mózes az egész Izráelnek

2. Deuteronomy 1 : 1 (Moses) (to Israel)

1     …Moses spake unto all Israel…

3. 5 Mózes 10 : 12 (mit)-13

12     mit kíván az Úr, a te Istened tõled? Csak azt, hogy féljed az Urat, a te Istenedet; hogy minden õ utain járj, és szeresd õt, és tiszteljed az Urat, a te Istenedet teljes szívedbõl, és teljes lelkedbõl,

13     Megtartván az Úrnak parancsolatait és rendeléseit, amelyeket én ma parancsolok néked, hogy jól legyen dolgod!

3. Deuteronomy 10 : 12 (what)-13

12     …what doth the Lord thy God require of thee, but to fear the Lord thy God, to walk in all his ways, and to love him, and to serve the Lord thy God with all thy heart and with all thy soul,

13     To keep the commandments of the Lord, and his statutes, which I command thee this day for thy good?

4. Példabeszédek 3 : 9, 10

9     Tiszteld az Urat a te marhádból, a te egész jövedelmed zsengéjébõl.

10     Eképpen megtelnek a te csûreid elégséggel, és musttal áradnak el sajtóid.

4. Proverbs 3 : 9, 10

9     Honour the Lord with thy substance, and with the firstfruits of all thine increase:

10     So shall thy barns be filled with plenty, and thy presses shall burst out with new wine.

5. Máté 4 : 23

23     És körüljárja vala Jézus a városokat mind, és a falvakat, tanítván azoknak zsinagógáiban, és hirdetvén az Isten országának evangyéliomát, és gyógyítván mindenféle betegséget és mindenféle erõtelenséget a nép között.

5. Matthew 4 : 23

23     And Jesus went about all Galilee, teaching in their synagogues, and preaching the gospel of the kingdom, and healing all manner of sickness and all manner of disease among the people.

6. Máté 5 : 2

2     És megnyitván száját, tanítja vala őket, mondván:

6. Matthew 5 : 2

2     And he opened his mouth, and taught them, saying,

7. Máté 6 : 19-21, 24, 25 (Ne), 32-34 (első .-ig)

19     Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, ahol a moly és a rozsda megemészti, és ahol a tolvajok kiássák és ellopják,

20     hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben, ahol sem a moly, sem a rozsda nem emészti meg, és ahol a tolvajok sem ássák ki, és nem lopják el.

21     Mert ahol a ti kincsetek van, ott lesz a ti szívetek is.

24     Senki sem szolgálhat két úrnak. Mert vagy az egyiket gyûlöli és a másikat szereti; vagy az egyikhez ragaszkodik és a másikat megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a Mammonnak.

25     Ne aggodalmaskodjatok a ti éltetek felõl, mit egyetek és mit igyatok; sem a ti testetek felõl, mibe öltözködjetek. Avagy nem több-é az élet hogynem az eledel, és a test hogynem az öltözet?

32     (Mert mindezeket a világ pogányai kérdezgetik.) A ti Atyátok pedig tudja, hogy szükségetek van ezekre.

33     Inkább keressétek az ő országát, és ráadásul ezek is megadatnak nektek.

34     Ne aggodalmaskodjatok tehát a holnap felõl; mert a holnap majd aggodalmaskodik a maga dolgai felõl.

7. Matthew 6 : 19-21, 24, 25 (Take), 32-34 (to 1st .)

19     Lay not up for yourselves treasures upon earth, where moth and rust doth corrupt, and where thieves break through and steal:

20     But lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust doth corrupt, and where thieves do not break through nor steal:

21     For where your treasure is, there will your heart be also.

24     No man can serve two masters: for either he will hate the one, and love the other; or else he will hold to the one, and despise the other. Ye cannot serve God and mammon.

25     Take no thought for your life, what ye shall eat, or what ye shall drink; nor yet for your body, what ye shall put on. Is not the life more than meat, and the body than raiment?

32     (For after all these things do the Gentiles seek:) for your heavenly Father knoweth that ye have need of all these things.

33     But seek ye first the kingdom of God, and his righteousness; and all these things shall be added unto you.

34     Take therefore no thought for the morrow: for the morrow shall take thought for the things of itself.

8. Lukács 7 : 11 (elment)-16

11     ... elment egy Nain nevű városba, és vele mentek tanítványai nagy sokasággal együtt.

12     Amikor közeledett a város kapujához, íme, halottat hoztak kifelé, egy özvegyasszony egyetlen fiát, és a városból nagy sokaság követte.

13     Amikor az Úr meglátta az asszonyt, megszánta, és így szólt hozzá: "Ne sírj!"

14     Azután odalépett, és megérintette a koporsót. Akik vitték, megálltak, ő pedig így szólt: "Ifjú, neked mondom, kelj fel!"

15     Erre felült a halott, és elkezdett beszélni; Jézus pedig átadta az anyjának.

16     Félelem fogta el mindnyájukat, dicsőítették az Istent, és ezt mondták: "Nagy próféta támadt közöttünk, és meglátogatta Isten az ő népét."

8. Luke 7 : 11 (he)-16

11     …he went into a city called Nain; and many of his disciples went with him, and much people.

12     Now when he came nigh to the gate of the city, behold, there was a dead man carried out, the only son of his mother, and she was a widow: and much people of the city was with her.

13     And when the Lord saw her, he had compassion on her, and said unto her, Weep not.

14     And he came and touched the bier: and they that bare him stood still. And he said, Young man, I say unto thee, Arise.

15     And he that was dead sat up, and began to speak. And he delivered him to his mother.

16     And there came a fear on all: and they glorified God, saying, That a great prophet is risen up among us; and, That God hath visited his people.

9. Máté 14 : 14-21

14     És kimenvén Jézus, láta nagy sokaságot, és megszáná õket, és azoknak betegeit meggyógyítá.

15     Mikor pedig estveledék, hozzá menének az õ tanítványai, mondván: Puszta hely ez, és az idõ már elmúlt; bocsásd el a sokaságot, hogy menjenek el a falvakba és vegyenek magoknak eleséget.

16     Jézus pedig monda nékik: Nem szükség elmenniök; adjatok nékik ti enniök.

17     Azok pedig mondának néki: Nincsen itt, csupán öt kenyerünk és két halunk.

18     Õ pedig monda: Hozzátok azokat ide hozzám.

19     És mikor megparancsolá a sokaságnak, hogy üljenek le a fûre, vevé az öt kenyeret és két halat, és szemeit az égre emelvén, hálákat ada; és megszegvén a kenyereket, adá a tanítványoknak, a tanítványok pedig a sokaságnak.

20     És mindnyájan evének, és megelégedének; és felszedék a maradék darabokat, tizenkét teli kosárral.

21     Akik pedig ettek vala, mintegy ötezeren valának férfiak, asszonyokon és gyermekeken kívül.

9. Matthew 14 : 14-21

14     And Jesus went forth, and saw a great multitude, and was moved with compassion toward them, and he healed their sick.

15     And when it was evening, his disciples came to him, saying, This is a desert place, and the time is now past; send the multitude away, that they may go into the villages, and buy themselves victuals.

16     But Jesus said unto them, They need not depart; give ye them to eat.

17     And they say unto him, We have here but five loaves, and two fishes.

18     He said, Bring them hither to me.

19     And he commanded the multitude to sit down on the grass, and took the five loaves, and the two fishes, and looking up to heaven, he blessed, and brake, and gave the loaves to his disciples, and the disciples to the multitude.

20     And they did all eat, and were filled: and they took up of the fragments that remained twelve baskets full.

21     And they that had eaten were about five thousand men, beside women and children.

10. János 6: 16 (lemenének)-21

16     ...lemenének az õ tanítványai a tengerhez,

17     És beszállva a hajóba, mennek vala a tengeren túl Kapernaumba. És már sötétség volt, és még nem ment vala hozzájuk Jézus.

18     És a tenger a nagy szél fúvása miatt háborog vala.

19     Mikor azért huszonöt, vagy harmincz futamatnyira beevezének, megláták Jézust, amint jár vala a tengeren és a hajóhoz közeledik vala: és megrémülének.

20     Õ pedig monda nékik: Én vagyok, ne féljetek!

21     Be akarák azért õt venni a hajóba: és a hajó azonnal ama földnél vala, amelyre menének.

10. John 6 : 16 (his)-21

16     …his disciples went down unto the sea,

17     And entered into a ship, and went over the sea toward Capernaum. And it was now dark, and Jesus was not come to them.

18     And the sea arose by reason of a great wind that blew.

19     So when they had rowed about five and twenty or thirty furlongs, they see Jesus walking on the sea, and drawing nigh unto the ship: and they were afraid.

20     But he saith unto them, It is I; be not afraid.

21     Then they willingly received him into the ship: and immediately the ship was at the land whither they went.

11. Prédikátorok 12 : 15

15     A dolognak summája, mindezeket hallván, [ez:] az Istent féljed, és az õ parancsolatit megtartsad; mert ez az embernek fõdolga!

11. Ecclesiastes 12 : 13

13     Let us hear the conclusion of the whole matter: Fear God, and keep his commandments: for this is the whole duty of man.

12. Jeremiás 17 : 7, 8

7     De áldott az a férfi, aki az Úrban bízik, akinek az Úr a bizodalma.

8     Mert olyan lesz, mint a víz mellé ültetett fa, amely a folyóig ereszti gyökereit, és nem fél, ha eljön a hőség, lombja üde zöld marad. Száraz esztendőben sincs gondja, szüntelenül termi gyümölcsét.

12. Jeremiah 17 : 7, 8

7     Blessed is the man that trusteth in the Lord, and whose hope the Lord is.

8     For he shall be as a tree planted by the waters, and that spreadeth out her roots by the river, and shall not see when heat cometh, but her leaf shall be green; and shall not be careful in the year of drought, neither shall cease from yielding fruit.Tudomány és Egészség


1. 139 : 4-9

A Szentírás elejétől végéig tele van a Szellem, Elme anyag feletti diadalmáról szóló beszámolókkal. Mózes azzal bizonyította az Elme hatalmát, amit az emberek csodáknak neveztek, és ezt tette Józsué, Illés és Elizeus is. A keresztény korszakot jelek és csodák vezették be.

1. 139 : 4-9

From beginning to end, the Scriptures are full of accounts of the triumph of Spirit, Mind, over matter. Moses proved the power of Mind by what men called miracles; so did Joshua, Elijah, and Elisha. The Christian era was ushered in with signs and wonders.

2. 200 : 4-7

Mózes egy nemzetet az Istennek az anyag helyett a Szellemben való tiszteletére vezette, és illusztrálta a létezés nagyszerű emberi képességeit, melyeket a halhatatlan Elme biztosít.

2. 200 : 4-7

Moses advanced a nation to the worship of God in Spirit instead of matter, and illustrated the grand human capacities of being bestowed by immortal Mind.

3. 587 : 5-8

Isten. A nagyszerű Vagyok; a mindentudó, mindent látó, minden-cselekvő, végtelenül bölcs, végtelenül-szerető és örök; Alapelv; Elme; Lélek; Szellem; Élet; Igazság; Szeretet; minden szubsztancia; intelligencia.

3. 587 : 5-8

God. The great I am; the all-knowing, all-seeing, all-acting, all-wise, all-loving, and eternal; Principle; Mind; Soul; Spirit; Life; Truth; Love; all substance; intelligence.

4. 468 : 21-24

A Szellem az Elme, Lélek vagy Isten szinonimája, az egyetlen igaz szubsztancia. A szellemi univerzum, beleértve az egyéni embert, egy összetett idea, mely a Szellem isteni szubsztanciáját tükrözi.

4. 468 : 21-24

Spirit, the synonym of Mind, Soul, or God, is the only real substance. The spiritual universe, including individual man, is a compound idea, reflecting the divine substance of Spirit.

5. 467 : 3 (Ne)-10

„Ne imádj más istent rajtam kívül!” Ez az én a Szellem. A parancsolat tehát ezt jelenti: Ne legyen más intelligenciád, más életed, más szubsztanciád, más igazságod, más szereteted, csak az, amely lelki. A második hasonló ehhez: „Szeresd felebarátodat, mint önmagadat!” Alaposan meg kellene érteni, hogy valamennyi embernek egy Elméje van, egy Istene és Atyja, egy Élete, Igazsága és Szeretete.

5. 467 : 3 (“Thou)-10

"Thou shalt have no other gods before me." This me is Spirit. Therefore the command means this: Thou shalt have no intelligence, no life, no substance, no truth, no love, but that which is spiritual. The second is like unto it, "Thou shalt love thy neighbor as thyself." It should be thoroughly understood that all men have one Mind, one God and Father, one Life, Truth, and Love.

6. 301 : 17-20

Minthogy Isten a szubsztancia és az ember az isteni képmás és hasonlatosság, az embernek kizárólag a jó szubsztanciáját, a Szellem és nem az anyag lényegét kellene kívánnia, és a valóságban nem is birtokol mást.

6. 301 : 17-20

As God is substance and man is the divine image and likeness, man should wish for, and in reality has, only the substance of good, the substance of Spirit, not matter.

7. 335 : 12-15

A Szellem az egyetlen szubsztancia, a láthatatlan és oszthatatlan Isten. A szellemi és örök dolgok lényegiek. Az anyagi és időleges dolgok lényegtelenek.

7. 335 : 12-15

Spirit is the only substance, the invisible and indivisible infinite God. Things spiritual and eternal are substantial. Things material and temporal are insubstantial.

8. 480 : 1-5

Amikor a Keresztény Tudományban a Szellem szubsztanciája megjelenik, az anyag semmisége felismerésre kerül. Ahol az Isten szelleme van - és olyan hely nincs, ahol Isten nincs - a gonosz semmivé válik, - a Szellem valamiségének ellentétjévé.

8. 480 : 1-5

When the substance of Spirit appears in Christian Science, the nothingness of matter is recognized. Where the spirit of God is, and there is no place where God is not, evil becomes nothing, — the opposite of the something of Spirit.

9. 410 : 9-13

A Szentírás azt mondja: „Nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik.”, megmutatva, hogy az Igazság az ember tényleges élete, de az emberiség ellenáll ezen tanítás gyakorlatba ültetésének.

9. 410 : 9-13

The Scriptures say, "Man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God," showing that Truth is the actual life of man; but mankind objects to making this teaching practical.

10. 183 : 21-25

Az Isteni Elme jogosan követeli az ember teljes engedelmességét, szeretetét és erejét. Kevesebb hűségre nincs rendelés. Az Igazságnak való engedelmesség hatalmat és erőt ad az embernek. A hibának való behódolás a hatalom elvesztését hozza magával.

10. 183 : 21-25

Divine Mind rightly demands man's entire obedience, affection, and strength. No reservation is made for any lesser loyalty. Obedience to Truth gives man power and strength. Submission to error superinduces loss of power.

11. 167 : 11-12, 17-19

Nem szolgálhatunk két gazdát, sem nem foghatjuk fel az isteni Tudományt az anyagi érzékekkel. … Ahhoz, hogy egy Istened legyen és hogy a Szellem erejét igénybe vedd, mindenekfelett kell szeretned Istent.

11. 167 : 11-12, 17-19

We cannot serve two masters nor perceive divine Science with the material senses. … To have one God and avail yourself of the power of Spirit, you must love God supremely.

12. 326 : 8-11, 20-21

Az egész természet Isten ember iránti szeretetét tanítja, de az ember nem szeretheti Istent mindenekfelett és nem fordíthatja minden vonzalmát a lelki dolgokra, amíg az anyagit szereti vagy amíg jobban bízik abban, mint a lelkiben.

Igaz indítékkal dolgozva és imádkozva, az Atyád megnyitja majd az utat.

12. 326 : 8-11, 20-21

All nature teaches God's love to man, but man cannot love God supremely and set his whole affections on spiritual things, while loving the material or trusting in it more than in the spiritual.

Working and praying with true motives, your Father will open the way.

13. 346 : 29-32

Az anyagi hiedelmeket száműzni kell ahhoz, hogy helyet csináljunk a lelki megértésnek. Nem szolgálhatjuk Istent és a mammont is egyszerre; de nem ez az, amit a gyarló halandók megpróbálnak tenni?

13. 346 : 29-32

Material beliefs must be expelled to make room for spiritual understanding. We cannot serve both God and mammon at the same time; but is not this what frail mortals are trying to do?

14. 451 : 2-4

A Krisztusi Tudósoknak az apostoli parancs állandó nyomása alatt kell élniük, hogy lépjenek ki az anyagi világból, és legyenek attól külön.

14. 451 : 2-4

Christian Scientists must live under the constant pressure of the apostolic command to come out from the material world and be separate.

15. 530 : 5-12

Az isteni Tudományban az embert Isten, a létezés isteni Alapelve, tartja fenn. A föld, Isten utasítására, ételt terem az ember használatára. Tudván ezt, Jézus egyszer azt mondta: „Ne aggodalmaskodjatok a ti éltetek felől, mit egyetek; se a ti testetek felől, mibe öltözködjetek.” - nem feltételezve kiváltságokat a teremtőjétől, hanem elismerve Istent, mindennek az Atyját és Anyját, mint aki képes táplálni és felruházni az embert, ahogy azt a liliomokkal is teszi.

15. 530 : 5-12

In divine Science, man is sustained by God, the divine Principle of being. The earth, at God's command, brings forth food for man's use. Knowing this, Jesus once said, "Take no thought for your life, what ye shall eat, or what ye shall drink," — presuming not on the prerogative of his creator, but recognizing God, the Father and Mother of all, as able to feed and clothe man as He doth the lilies.

16. 494 : 10-15

Az Isteni Szeretet mindig kielégített és mindig ki fog elégíteni minden emberi szükségletet. Nem helyes azt képzelni, hogy Jézus a gyógyító isteni hatalmat csak néhány kiválasztott számára és csak egy korlátozott időszakra demonstrálta, mivel az isteni Szeretet az egész emberiséget minden órában ellátja minden jóval.

A kegyelem csodája nem csoda a Szeretet számára.

16. 494 : 10-15

Divine Love always has met and always will meet every human need. It is not well to imagine that Jesus demonstrated the divine power to heal only for a select number or for a limited period of time, since to all mankind and in every hour, divine Love supplies all good.

The miracle of grace is no miracle to Love.

17. 206 : 15-18

Az Istennek emberhez való tudományos viszonyában megállapíthatjuk, hogy bármi, ami áldás egy ember számára, az minden és mindenki számára áldás, ahogyan Jézus azt megmutatta a kenyerekkel és halakkal - mivel a Szellem, nem az anyag az ellátás forrása.

17. 206 : 15-18

In the scientific relation of God to man, we find that whatever blesses one blesses all, as Jesus showed with the loaves and the fishes, — Spirit, not matter, being the source of supply.

18. 369 : 5-13

Amilyen arányban az anyag elveszíti emberként való létét az emberi érzék számára, olyan arányban válik az ember úrrá felette. Az ember a tények istenibb érzetébe lép, és megérti Jézus teológiáját, amint az a betegek meggyógyításában, a halottak feltámasztásában és a hullámokon való járásban demonstrálásra került. Mindezen cselekedetek Jézusnak azon hiedelem feletti kontrollját mutatták be, hogy az anyag szubsztancia lenne, hogy az az élet döntőbírája vagy a létezés bármilyen formájának építője lehetne.

18. 369 : 5-13

In proportion as matter loses to human sense all entity as man, in that proportion does man become its master. He enters into a diviner sense of the facts, and comprehends the theology of Jesus as demonstrated in healing the sick, raising the dead, and walking over the wave. All these deeds manifested Jesus' control over the belief that matter is substance, that it can be the arbiter of life or the constructor of any form of existence.

19. 340 : 4-14

A Prédikátorok könyvének ezen szövege átadja a Krisztusi Tudomány gondolatát, különösen, amikor a kötelesség szó, mely az eredetiben nem szerepel, kihagyásra kerül: „Halljuk a dolognak summáját: az Istent féljed, és az õ parancsolatit megtartsad; mert ez az embernek teljes kötelessége!” Más szóval: Halljuk az egész kérdés végső tanulságát: szeresd Istent és tartsd meg az Ő parancsolatait: mivel ez a teljessége az Ő képében és hasonlatosságában lévő embernek. Az Isteni Szeretet végtelen. Így minden, ami valóban létezik, az Istenben és Istentől van, és az Ő szeretetét manifesztálja.

19. 340 : 4-14

This text in the book of Ecclesiastes conveys the Christian Science thought, especially when the word duty, which is not in the original, is omitted: "Let us hear the conclusion of the whole matter: Fear God, and keep His commandments: for this is the whole duty of man." In other words: Let us hear the conclusion of the whole matter: love God and keep His commandments: for this is the whole of man in His image and likeness. Divine Love is infinite. Therefore all that really exists is in and of God, and manifests His love.

20. 264 : 13-19

Amint a halandók helyesebb nézeteket nyernek Istenről és emberről, a teremtés számtalan tárgya, mely addig láthatatlan volt, láthatóvá válik. Amikor tudatosítjuk magunkban, hogy az Élet a Szellem, és soha nincs az anyagban vagy az anyagból, akkor ez a megértés önmagunkban való teljességgé válik, mely mindent megtalál Istenben, a jóban, és nincs szüksége más tudatra.

20. 264 : 13-19

As mortals gain more correct views of God and man, multitudinous objects of creation, which before were invisible, will become visible. When we realize that Life is Spirit, never in nor of matter, this understanding will expand into self-completeness, finding all in God, good, and needing no other consciousness.


████████████████████████████████████████████████████████████████████████


A NAPI FELADATOK

Mary Baker Eddy

Mindennapi Ima

Ezen Egyház minden tagjának feladata minden egyes nap imádkozni: „Jöjjön el a Te országod”; hadd jöjjön létre bennem az isteni Igazság, Élet és Szeretet uralma és zárjon ki belőlem minden bűnt, és hadd gazdagítsa a Te Igéd az egész emberiség vonzalmait és kormányozza azokat!

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 4. pont

Indítékokra és Tettekre vonatkozó Szabály

Az Anyaegyház tagjainak indítékait és tetteit nem szabad, hogy akár ellenségeskedés, akár személyes ragaszkodás vezérelje. A Tudományban az isteni Szeretet egyedül kormányozza az embert, és a Keresztény Tudós a Szeretet kedves vonásait tükrözi a bűn megdorgálásában, igaz testvériségben, könyörületességben és megbocsátásban. Ezen Egyház tagjainak naponta kell őrködnie és imádkoznia, hogy megszabadíttassanak minden gonosztól, jövendöléstől, bíráskodástól, ítélkezéstől, tanácsadástól, befolyásolástól vagy téves befolyásoltatástól.

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 1. pont

Készenlét a Feladatra

Ezen Egyház minden tagjának feladata megvédeni magát naponta az agresszív mentális szuggesztióval szemben, és nem hagyni, hogy elfelejtessék vagy elhanyagoltassák vele az Isten, a Vezetője és az emberiség felé való kötelezettségét. Tettei alapján kerül majd megítélésre – igazolásra vagy elítélésre.

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 6. pont


Ügyelj Rá

Vegyes Írások, Mary Baker Eddy, 237. oldal

Keresztény Tudósoknak: — Lásd Tudomány és Egészség, 442. oldal, 30. sor, és ügyelj erre naponta.
Keresztény Tudósok, legyetek önmagatok törvénye, hogy a mentális mulasztás nem árthat nektek akár mikor alszotok, akár ébrenlétetekben.

(T&E, 442. o.)


████████████████████████████████████████████████████████████████████████