VASÁRNAP 2023. MÁJUS 7 |

VASÁRNAP 2023. MÁJUS 7TÁRGY — Ádám És A Bukott Ember

SubjectAdam And Fallen Man

ARANY SZÖVEG : Ézsaiás 60 : 1

Kelj fel, világosodjál, mert eljött világosságod, és az Úr dicsősége rajtad feltámadt.Golden Text: Isaiah 60 : 1

Arise, shine; for thy light is come, and the glory of the Lord is risen upon thee.
Kattints ide a lecke PDF verziójáért:


Kattints ide a lecke hanganyagáért:

Kattints ide, hogy meghallgasd a YouTube-on

Kattints ide, hogy meghallgasd a Vimeo-on

████████████████████████████████████████████████████████████████████████


VÁLTAKOZÓ OLVASÁS: Ézsaiás 60 : 2, 3; Ézsaiás 52 : 1-3, 9, 10


2.     Mert ímé, sötétség borítja a földet, és éjszaka a népeket, de rajtad feltámad az Úr, és dicsősége rajtad megláttatik.

3.     És népek jönnek világosságodhoz, és királyok a néked feltámadt fényességhez.

1.     Ébredj, ébredj, Sion, szedd össze erődet! Öltözz ékes ruhába, Jeruzsálem, te szent város, mert nem jön már ide többé körülmetéletlen és tisztátalan.

2.     Rázd le magadról a port, kelj föl, fogságba vitt Jeruzsálem, oldd le nyakadról bilincsedet, Sion fogságba vitt lánya!

3.     Mert így szól az Úr Isten: Ingyen adattatok el, és nem pénzen váltattok meg!

9.     Ujjongva énekeljetek mindnyájan, Jeruzsálem romjai, mert megvígasztalá az Úr népét, megváltá Jeruzsálemet.

10.     Feltűrte az Úr szent karját minden népeknek szemei előtt, hogy lássák a föld minden határai Istenünk szabadítását!

Responsive Reading: Isaiah 60 : 2, 3Isaiah 52 : 1-3, 9, 10

2.     For, behold, the darkness shall cover the earth, and gross darkness the people: but the Lord shall arise upon thee, and his glory shall be seen upon thee.

3.     And the Gentiles shall come to thy light, and kings to the brightness of thy rising.

1.     Awake, awake; put on thy strength, O Zion; put on thy beautiful garments, O Jerusalem, the holy city: for henceforth there shall no more come into thee the uncircumcised and the unclean.

2.     Shake thyself from the dust; arise, and sit down, O Jerusalem: loose thyself from the bands of thy neck, O captive daughter of Zion.

3.     For thus saith the Lord, Ye have sold yourselves for nought; and ye shall be redeemed without money.

9.     Break forth into joy, sing together, ye waste places of Jerusalem: for the Lord hath comforted his people, he hath redeemed Jerusalem.

10.     The Lord hath made bare his holy arm in the eyes of all the nations; and all the ends of the earth shall see the salvation of our God.LECKE PRÉDIKÁCIÓA Biblia


1. Zsoltárok 104 : 24

24     Mily számtalanok a te mûveid, Uram! Mindazokat bölcsen alkottad meg, és betelt a föld a te gazdagságoddal.

1. Psalm 104 : 24

24     O Lord, how manifold are thy works! in wisdom hast thou made them all: the earth is full of thy riches.

2. I Mózes 1 : 26-28, 31 (első .-ig)

26     És monda Isten: Teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra; és uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, a barmokon, mind az egész földön, és a földön csúszó-mászó mindenféle állatokon.

27     Megteremtette Isten az embert a maga képmására, Isten képmására teremtette, férfivá és nővé teremtette őket.

28     Isten megáldotta őket, és ezt mondta nekik Isten: Szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be és hódítsátok meg a földet. Uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain és a földön mozgó minden élőlényen!

31     És látá Isten, hogy minden amit teremtett vala, ímé igen jó.

2. Genesis 1 : 26-28, 31 (to 1st .)

26     And God said, Let us make man in our image, after our likeness: and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth.

27     So God created man in his own image, in the image of God created he him; male and female created he them.

28     And God blessed them, and God said unto them, Be fruitful, and multiply, and replenish the earth, and subdue it: and have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over every living thing that moveth upon the earth.

31     And God saw every thing that he had made, and, behold, it was very good.

3. I Mózes 2 : 1, 6, 7, 21, 22

1     Így készült el a menny és a föld és minden seregük.

6     Akkor pára szállt fel a földről, és mindenütt átitatta a termőföld felszínét.

7     Azután megformálta az Úristen az embert a föld porából, és élet leheletét lehelte orrába. Így lett az ember élőlénnyé.

21     Mély álmot bocsátott azért az Úristen az emberre, és az elaludt. Akkor kivette az egyik oldalbordáját, és húst tett a helyére.

22     Az emberből kivett oldalbordát asszonnyá formálta az Úristen, és odavitte az emberhez.

3. Genesis 2 : 1, 6, 7, 21, 22

1     Thus the heavens and the earth were finished, and all the host of them.

6     But there went up a mist from the earth, and watered the whole face of the ground.

7     And the Lord God formed man of the dust of the ground, and breathed into his nostrils the breath of life; and man became a living soul.

21     And the Lord God caused a deep sleep to fall upon Adam, and he slept: and he took one of his ribs, and closed up the flesh instead thereof;

22     And the rib, which the Lord God had taken from man, made he a woman, and brought her unto the man.

4. I Mózes 4 : 1, 2, 8-12

1     Azután ismeré Ádám az õ feleségét Évát, aki fogad vala méhében és szüli vala Kaint, és monda: Nyertem férfiat az Úrtól.

2     És ismét szûlé annak atyjafiát, Ábelt. És Ábel juhok pásztora lõn, Kain pedig földmívelõ.

8     És szól s beszél vala Kain Ábellel, az õ atyjafiával. És lõn, mikor a mezõn valának, támada Kain Ábelre az õ atyjafiára, és megölé õt.

9     És monda az Úr Kainnak: Hol van Ábel a te atyádfia? Õ pedig monda: Nem tudom, avagy õrizõje vagyok-é én az én atyámfiának?

10     Monda pedig [az Úr]: Mit cselekedtél? A te atyádfiának vére kiált én hozzám a földrõl.

11     Mostan azért átkozott légy e földön, mely megnyitotta az õ száját, hogy befogadja a te atyádfiának vérét, a te kezedbõl.

12     Mikor a földet míveled, ne adja az többé néked az õ termõ erejét, bujdosó és vándorló légy a földön.

4. Genesis 4 : 1, 2, 8-12

1     And Adam knew Eve his wife; and she conceived, and bare Cain, and said, I have gotten a man from the Lord.

2     And she again bare his brother Abel. And Abel was a keeper of sheep, but Cain was a tiller of the ground.

8     And Cain talked with Abel his brother: and it came to pass, when they were in the field, that Cain rose up against Abel his brother, and slew him.

9     And the Lord said unto Cain, Where is Abel thy brother? And he said, I know not: Am I my brother’s keeper?

10     And he said, What hast thou done? the voice of thy brother’s blood crieth unto me from the ground.

11     And now art thou cursed from the earth, which hath opened her mouth to receive thy brother’s blood from thy hand;

12     When thou tillest the ground, it shall not henceforth yield unto thee her strength; a fugitive and a vagabond shalt thou be in the earth.

5. Márk 1 : 1, 9-11

1     A Jézus Krisztus, az Isten Fia evangyéliomának kezdete,

9     Történt pedig azokban a napokban, hogy eljött Jézus a galileai Názáretből, és megkeresztelte őt János a Jordánban.

10     És amikor jött ki a vízből, látta, hogy megnyílik a menny, és leszáll rá a Lélek, mint egy galamb;

11     a mennyből pedig hang hallatszott: "Te vagy az én szeretett Fiam, benned gyönyörködöm."

5. Mark 1 : 1, 9-11

1     The beginning of the gospel of Jesus Christ, the Son of God;

9     And it came to pass in those days, that Jesus came from Nazareth of Galilee, and was baptized of John in Jordan.

10     And straightway coming up out of the water, he saw the heavens opened, and the Spirit like a dove descending upon him:

11     And there came a voice from heaven, saying, Thou art my beloved Son, in whom I am well pleased.

6. János 5 : 2, 3, 5-9, 14-17, 19 (Bizony), 20, 30

2     Jeruzsálemben a Juh-kapunál van egy medence, amelyet héberül Betesdának neveznek. Ennek öt oszlopcsarnoka van.

3     A betegek, vakok, sánták, sorvadásosak tömege feküdt ezekben (és várták a víz megmozdulását.

5     Volt ott egy ember, aki harmincnyolc éve szenvedett betegségében.

6     Amikor látta Jézus, hogy ott fekszik, és megtudta, hogy már milyen hosszú ideje, megkérdezte tőle: "Akarsz-e meggyógyulni?"

7     A beteg így válaszolt neki: "Uram, nincs emberem, hogy amint felkavarodik a víz, beemeljen a medencébe: amíg én megyek, más lép be előttem."

8     Jézus azt mondta neki: "Kelj fel, vedd az ágyadat, és járj!"

9     És azonnal egészséges lett ez az ember, felvette az ágyát, és járt. Aznap pedig szombat volt.

14     Ezek után találkozék vele Jézus a templomban, és monda néki: Ímé meggyógyultál; többé ne vétkezzél, hogy rosszabbul ne legyen dolgod!

15     Elméne az az ember, és hírül adá a zsidóknak, hogy Jézus az, aki õt meggyógyította.

16     A zsidók ezért üldözni kezdték Jézust, mert szombaton tette ezt.

17     Jézus így szólt hozzájuk: "Az én Atyám mind ez ideig munkálkodik, én is munkálkodom."

19     „Bizony, bizony, mondom néktek: a Fiú önmagától semmit sem tehet, csak ha látja, hogy mit tesz az Atya; mert amit ő tesz, azt teszi a Fiú is, hozzá hasonló módon.

20     Mert az Atya szereti a Fiút, és mindent megmutat neki, amit ő tesz. Sőt még nagyobb feladatokat is fog rábízni, hogy ti csodálkozzatok.”

30     „Én önmagamtól nem tehetek semmit: ahogyan tőle hallom, úgy ítélek; és az én ítéletem igazságos, mert nem a magam akaratát keresem, hanem annak az akaratát, aki elküldött engem.”

6. John 5 : 2, 3, 5-9, 14-17, 19 (Verily), 20, 30

2     Now there is at Jerusalem by the sheep market a pool, which is called in the Hebrew tongue Bethesda, having five porches.

3     In these lay a great multitude of impotent folk, of blind, halt, withered, waiting for the moving of the water.

5     And a certain man was there, which had an infirmity thirty and eight years.

6     When Jesus saw him lie, and knew that he had been now a long time in that case, he saith unto him, Wilt thou be made whole?

7     The impotent man answered him, Sir, I have no man, when the water is troubled, to put me into the pool: but while I am coming, another steppeth down before me.

8     Jesus saith unto him, Rise, take up thy bed, and walk.

9     And immediately the man was made whole, and took up his bed, and walked: and on the same day was the sabbath.

14     Afterward Jesus findeth him in the temple, and said unto him, Behold, thou art made whole: sin no more, lest a worse thing come unto thee.

15     The man departed, and told the Jews that it was Jesus, which had made him whole.

16     And therefore did the Jews persecute Jesus, and sought to slay him, because he had done these things on the sabbath day.

17     But Jesus answered them, My Father worketh hitherto, and I work.

19     Verily, verily, I say unto you, The Son can do nothing of himself, but what he seeth the Father do: for what things soever he doeth, these also doeth the Son likewise.

20     For the Father loveth the Son, and sheweth him all things that himself doeth: and he will shew him greater works than these, that ye may marvel.

30     I can of mine own self do nothing: as I hear, I judge: and my judgment is just; because I seek not mine own will, but the will of the Father which hath sent me.

7. Rómaiakhoz 8 : 1, 2, 35, 37-39

1     Nincsen azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak, kik nem test szerint járnak, hanem Lélek szerint.

2     Mert a Krisztus Jézusban való élet Szellemének törvénye megszabadított engem a bûn és a halál törvényétõl.

35     Kicsoda szakaszt el minket a Krisztus szerelmétõl? nyomorúság vagy szorongattatás, vagy üldözés, vagy éhség, vagy meztelenség, vagy veszedelem, vagy fegyver-é?

37     De mindezekben felettébb diadalmaskodunk, Az által, aki minket szeretett,

38     Mert meg vagyok gyõzõdve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendõk,

39     Sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakaszthat el minket az Istennek szerelmétõl, mely vagyon a mi Urunk Jézus Krisztusban.

7. Romans 8 : 1, 2, 35, 37-39

1     There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit.

2     For the law of the Spirit of life in Christ Jesus hath made me free from the law of sin and death.

35     Who shall separate us from the love of Christ? shall tribulation, or distress, or persecution, or famine, or nakedness, or peril, or sword?

37     Nay, in all these things we are more than conquerors through him that loved us.

38     For I am persuaded, that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come,

39     Nor height, nor depth, nor any other creature, shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord.

8. I Korintusiakhoz 15 : 22

22     „Mert amiképpen Ádámban mindnyájan meghalnak, azonképpen a Krisztusban is mindnyájan megeleveníttetnek.”

8. I Corinthians 15 : 22

22     For as in Adam all die, even so in Christ shall all be made alive.Tudomány és Egészség


1. 516 : 24-29

Mózes első könyve 1: 27. Megteremtette Isten az embert a maga képmására, Isten képmására teremtette, férfivá és nővé teremtette őket.

Ennek a nagy fontosságú gondolatnak hangsúlyozására megismétlik, hogy Isten az embert Saját képére teremtette, hogy visszatükrözze az isteni Szellemet.

1. 516 : 24-29

Genesis i. 27. So God created man in His own image, in the image of God created He him; male and female created He them.

To emphasize this momentous thought, it is repeated that God made man in His own image, to reflect the divine Spirit.

2. 517 : 30-4 (a második .-ig)

Az isteni Szeretet megáldja saját eszméit, és előidézi sokasodásukat, - hogy kinyilvánítsák az Ő hatalmát. Az ember nem arra lett teremtve, hogy a földet művelje. Veleszületett joga az uralkodás, nem az alávetettség. Ura a föld és ég hiedelmének - ő maga csakis Alkotójának van alárendelve. Ez a lét Tudománya.

2. 517 : 30-4 (to 2nd .)

Divine Love blesses its own ideas, and causes them to multiply, — to manifest His power. Man is not made to till the soil. His birthright is dominion, not subjection. He is lord of the belief in earth and heaven, — himself subordinate alone to his Maker. This is the Science of being.

3. 519 : 7-14

1. Mózes 2:1. Így készült el a menny és a föld és minden seregük.

Ekképpen Isten eszméi az egyetemes létben teljesen és örökké kifejezettek, mivel a Tudomány felfedi a végtelenséget és a Szeretet apaságát és anyaságát. Az emberi képesség csak lassan ismeri fel és fogja fel Isten teremtését és azt az isteni erőt és jelenlétet, amely ezzel jár, és amely annak szellemi eredetét demonstrálja.

3. 519 : 7-14

Genesis ii. 1. Thus the heavens and the earth were finished, and all the host of them.

Thus the ideas of God in universal being are complete and forever expressed, for Science reveals infinity and the fatherhood and motherhood of Love. Human capacity is slow to discern and to grasp God's creation and the divine power and presence which go with it, demonstrating its spiritual origin.

4. 521 : 21-29

1. Mózes 2:6 Akkor pára szállt fel a földről, és mindenütt átitatta a föld felszínét.

Az isteni teremtés Tudományát és igazságát a már taglalt versek bemutatták, és most az ellentétes hiba, a teremtés egy anyagi szemlélete, kerül előadásra. Mózes első könyvének második része tartalmaz egy megállapítást erről az Istenről és a világegyetemről alkotott anyagi szemléletről, megállapítást, amely az előbbi feljegyzett tudományos igazság egyenes ellentéte.

4. 521 : 21-29

Genesis ii. 6. But there went up a mist from the earth, and watered the whole face of the ground.

The Science and truth of the divine creation have been presented in the verses already considered, and now the opposite error, a material view of creation, is to be set forth. The second chapter of Genesis contains a statement of this material view of God and the universe, a statement which is the exact opposite of scientific truth as before recorded.

5. 522 : 3-14

Az első feljegyzés Tudománya bizonyítja a második hamisságát. Ha az egyik igaz, akkor a másik hamis, mert ellentétesek. Az első feljegyzés minden hatalmat és kormányzatot Istennek tulajdonít, és az embert Isten tökéletességével és hatalmával ruházza fel. A második feljegyzés változékonynak és halandónak rögzíti az embert - olyannak mint aki elszakadt az Istenségtől, és önálló pályán kering. A Tudomány megmagyarázza, hogy az Istenségtől elválasztott létezés lehetetlen.

Ez a második feljegyzés félreérthetetlenül a külsőleg megnyilvánult tévedés történetét nyújtja, amelyet az anyagban lévő életnek és értelemnek neveznek.

5. 522 : 3-14

The Science of the first record proves the falsity of the second. If one is true, the other is false, for they are antagonistic. The first record assigns all might and government to God, and endows man out of God's perfection and power. The second record chronicles man as mutable and mortal, — as having broken away from Deity and as revolving in an orbit of his own. Existence, separate from divinity, Science explains as impossible.

This second record unmistakably gives the history of error in its externalized forms, called life and intelligence in matter.

6. 206 : 19-24, 28-31

Küld-e Isten betegséget, vagy néhány rövid évre adja-e a gyermeket az anyának, hogy azután a halál által elvegye? Újrateremti-e Isten azt, amit már megteremtett? A Szentírás ebben a kérdésben határozott, kijelenti, hogy Isten műve elvégeztetett, semmi sem új Isten előtt, és hogy műve volt.

A mindenható és végtelen Elme hozott létre mindent, és magába foglal mindent. Ez az Elme nem követ el hibákat és javítja ki utólag őket. Isten nem okozza, hogy az ember vétkezzen, beteg legyen vagy meghaljon.

6. 206 : 19-24, 28-31

Does God send sickness, giving the mother her child for the brief space of a few years and then taking it away by death? Is God creating anew what He has already created? The Scriptures are definite on this point, declaring that His work was finished, nothing is new to God, and that it was good.

Omnipotent and infinite Mind made all and includes all. This Mind does not make mistakes and subsequently correct them. God does not cause man to sin, to be sick, or to die.

7. 338 : 12 (Az Ádám)-13, 27-32

Az Ádám szó a héber adamah-ból ered, amely a talaj vörös színét, a port, semmiséget jelenti.

Jehova kijelentette, hogy a föld átkozott; és ebből a földből, vagy anyagból, sarjadt Ádám, annak ellenére, hogy Isten megáldotta a földet „az ember kedvéért”. Ebből az következik, hogy Ádám nem az eszményi ember volt, akiért a földet Isten megáldotta. Az eszményi ember a megfelelő időben feltárásra került, és Krisztus Jézusként ismerték.

7. 338 : 12 (The word)-13, 27-32

The word Adam is from the Hebrew adamah, signifying the red color of the ground, dust, nothingness.

Jehovah declared the ground was accursed; and from this ground, or matter, sprang Adam, notwithstanding God had blessed the earth "for man's sake." From this it follows that Adam was not the ideal man for whom the earth was blessed. The ideal man was revealed in due time, and was known as Christ Jesus.

8. 545 : 21-1

A tudományos teremtés e feljegyzésének fordítói a létezés egy hamis érzetével foglalkoztak. Hittek az anyag létezésében, szaporodásában és hatalmában. A hiba ezen nézőpontjából nem foghatták fel a Szellem természetét és működését. Innen jön az Írás látszólagos ellentmondása, mely olyan dicsőséges szellemi jelentésében. Az Igazságnak csak egy válasza van minden tévedésre - a vétekre, betegségre és halálra: „Por [semmi] vagy te, s ismét porrá [semmivé] leszesz.”

„Amiképpen Ádámban [a tévedésben] mindnyájan meghalnak, azonképpen a Krisztusban [az Igazságban] is mindnyájan megeleveníttetnek.” Az ember halandósága mítosz, mert az ember halhatatlan.

8. 545 : 21-1

The translators of this record of scientific creation entertained a false sense of being. They believed in the existence of matter, its propagation and power. From that standpoint of error, they could not apprehend the nature and operation of Spirit. Hence the seeming contradiction in that Scripture, which is so glorious in its spiritual signification. Truth has but one reply to all error, — to sin, sickness, and death: "Dust [nothingness] thou art, and unto dust [nothingness] shalt thou return."

"As in Adam [error] all die, even so in Christ [Truth] shall all be made alive." The mortality of man is a myth, for man is immortal.

9. 259 : 6-14

Az isteni Tudományban, az ember Isten hű képmása. Az isteni természet legjobban Krisztus Jézusban fejeződött ki, aki a halandókra Isten igazabb tükröződését vetette és magasabbra emelte az életüket, mint amit szegényes gondolat-mintáik megengedtek - gondolatok, amelyek az embert bukottként, betegként, bűnösként és halandóként jelenítették meg. A tudományos létezés és isteni gyógyítás Krisztushoz hasonló megértése magába foglalja a tökéletes Alapelvet és eszmét - tökéletes Istent és tökéletes embert - mint a gondolkodás és demonstrálás alapját.

9. 259 : 6-14

In divine Science, man is the true image of God. The divine nature was best expressed in Christ Jesus, who threw upon mortals the truer reflection of God and lifted their lives higher than their poor thought-models would allow, — thoughts which presented man as fallen, sick, sinning, and dying. The Christlike understanding of scientific being and divine healing includes a perfect Principle and idea, — perfect God and perfect man, — as the basis of thought and demonstration.

10. 230 : 11-15

Ellenkezne Istenről alkotott legmagasztosabb gondolatainknak, ha Őt képesnek tartanánk először megtervezni a törvényt és okozatosságot azért, hogy bizonyos gonosz eredményeket hozzon, majd pedig megbüntetni saját akaratának tehetetlen áldozatait, amiért olyat tettek, amit nem kerülhettek el.

10. 230 : 11-15

It would be contrary to our highest ideas of God to suppose Him capable of first arranging law and causation so as to bring about certain evil results, and then punishing the helpless victims of His volition for doing what they could not avoid doing.

11. 282 : 28-31

Mindaz, ami az ember bukására, Isten ellentétére vagy Isten hiányára mutat, az Ádám-álom, amely sem nem Elme, sem nem ember, mert nem az Atyától született.

11. 282 : 28-31

Whatever indicates the fall of man or the opposite of God or God's absence, is the Adam-dream, which is neither Mind nor man, for it is not begotten of the Father.

12. 304 : 3-14

A dolgok anyagi érzetén alapuló tudatlanság és hamis hiedelem az, ami elrejti a lelki szépséget és jóságot. Ezt megértve, Pál azt mondta: „sem halál, sem élet, ... sem jelenvalók, sem következendõk, sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakaszthat el minket az Istennek szerelmétõl.” A Keresztény Tudomány tanítása a következő: hogy az isteni Szeretet nem fosztható meg megnyilvánulásától vagy tárgyától; hogy az öröm nem fordulhat bánatba, mert a bánat nem uralkodik az öröm felett; hogy a jó soha nem hozhat létre gonoszt; hogy az anyag soha nem hozhat létre elmét, és az élet nem eredményezhet halált.

12. 304 : 3-14

It is ignorance and false belief, based on a material sense of things, which hide spiritual beauty and goodness. Understanding this, Paul said: "Neither death, nor life, ... nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other creature, shall be able to separate us from the love of God." This is the doctrine of Christian Science: that divine Love cannot be deprived of its manifestation, or object; that joy cannot be turned into sorrow, for sorrow is not the master of joy; that good can never produce evil; that matter can never produce mind nor life result in death.

13. 470 : 18-20, 32-5

A tökéletesség mértéke eredetileg Isten és az ember volt. Leszállította-e Isten a saját színvonalát, és elbukott-e az ember?

Isten és az ember, az isteni Alapelv és eszme kapcsolata a Tudományban megsemmisíthetetlen, és a Tudomány nem ismer eltérést a harmóniától, sem visszatérést ahhoz, hanem azt állítja, hogy az isteni rend, vagyis a lelki törvény, amelyben Isten és mindaz, amit ő teremt, tökéletes és örök, változatlan maradt a saját örök történetében.

13. 470 : 18-20, 32-5

The standard of perfection was originally God and man. Has God taken down His own standard, and has man fallen?

The relations of God and man, divine Principle and idea, are indestructible in Science; and Science knows no lapse from nor return to harmony, but holds the divine order or spiritual law, in which God and all that He creates are perfect and eternal, to have remained unchanged in its eternal history.

14. 200 : 16-19

A létezés Tudományának nagy igazsága, hogy a valóságos ember tökéletes és mindig is az volt és az lesz, megcáfolhatatlan; hiszen ha az ember Isten képmása, tükröződése, akkor az ember se nem visszájára fordított, se nem felforgatott, hanem egyenes és Istenhez hasonlatos.

14. 200 : 16-19

The great truth in the Science of being, that the real man was, is, and ever shall be perfect, is incontrovertible; for if man is the image, reflection, of God, he is neither inverted nor subverted, but upright and Godlike.

15. 336 : 25 (Isten)-26

Isten, az ember isteni Alapelve, és az ember Isten hasonlatosságában elválaszthatatlan, harmonikus és örök.

15. 336 : 25 (God)-26

God, the divine Principle of man, and man in God's likeness are inseparable, harmonious, and eternal.


████████████████████████████████████████████████████████████████████████


A NAPI FELADATOK

Mary Baker Eddy

Mindennapi Ima

Ezen Egyház minden tagjának feladata minden egyes nap imádkozni: „Jöjjön el a Te országod”; hadd jöjjön létre bennem az isteni Igazság, Élet és Szeretet uralma és zárjon ki belőlem minden bűnt, és hadd gazdagítsa a Te Igéd az egész emberiség vonzalmait és kormányozza azokat!

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 4. pont

Indítékokra és Tettekre vonatkozó Szabály

Az Anyaegyház tagjainak indítékait és tetteit nem szabad, hogy akár ellenségeskedés, akár személyes ragaszkodás vezérelje. A Tudományban az isteni Szeretet egyedül kormányozza az embert, és a Keresztény Tudós a Szeretet kedves vonásait tükrözi a bűn megdorgálásában, igaz testvériségben, könyörületességben és megbocsátásban. Ezen Egyház tagjainak naponta kell őrködnie és imádkoznia, hogy megszabadíttassanak minden gonosztól, jövendöléstől, bíráskodástól, ítélkezéstől, tanácsadástól, befolyásolástól vagy téves befolyásoltatástól.

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 1. pont

Készenlét a Feladatra

Ezen Egyház minden tagjának feladata megvédeni magát naponta az agresszív mentális szuggesztióval szemben, és nem hagyni, hogy elfelejtessék vagy elhanyagoltassák vele az Isten, a Vezetője és az emberiség felé való kötelezettségét. Tettei alapján kerül majd megítélésre – igazolásra vagy elítélésre.

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 6. pont


Ügyelj Rá

Vegyes Írások, Mary Baker Eddy, 237. oldal

Keresztény Tudósoknak: — Lásd Tudomány és Egészség, 442. oldal, 30. sor, és ügyelj erre naponta.
Keresztény Tudósok, legyetek önmagatok törvénye, hogy a mentális mulasztás nem árthat nektek akár mikor alszotok, akár ébrenlétetekben.

(T&E, 442. o.)


████████████████████████████████████████████████████████████████████████