VASÁRNAP 2023. MÁJUS 28. |

VASÁRNAP 2023. MÁJUS 28.TÁRGY — Ősi És Modern Szellemidézés, Alias Mesmerizmus És Hipnotizmus, Leleplezve

SubjectAncient And Modern Necromancy, Alias Mesmerism And Hypnotism, Denounced

ARANY SZÖVEG : Példabeszédek 14 : 22

Nemde tévelyegnek, a kik gonoszt szereznek? kegyelmesség pedig és igazság a jó szerzõknek.Golden Text: Proverbs 14 : 22

Do they not err that devise evil? but mercy and truth shall be to them that devise good.
Kattints ide a lecke PDF verziójáért:


Kattints ide a lecke hanganyagáért:

Kattints ide, hogy meghallgasd a YouTube-on

Kattints ide, hogy meghallgasd a Vimeo-on

████████████████████████████████████████████████████████████████████████


VÁLTAKOZÓ OLVASÁS: Zsoltárok 34 : 12-18, 22, 23


12.     Jõjjetek fiaim, hallgassatok rám, megtanítlak titeket az Úr félelmére!

13.     Ki az az ember, a kinek tetszik az élet, és szeret napokat, hogy jót láthasson?

14.     Tartóztasd meg nyelvedet a gonosztól, és ajkadat a csalárd beszédtõl.

15.     Kerüld a rosszat és cselekedjél jót; keresd a békességet és kövesd azt.

16.     Az Úr szemei az igazakon vannak, és az õ fülei azoknak kiáltásán;

17.     Az Úr orczája pedig a gonosztevõkön van, hogy kiirtsa, emlékezetöket a földrõl.

18.     [Ha igazak] kiáltnak, az Úr meghallgatja, és minden bajukból kimenti õket.

22.     A gonoszt gonoszság öli meg, és meglakolnak, a kik gyûlölik az igazat.

23.     Az Úr kimenti az ő szolgái lelkét, és senki meg nem lakol, aki ő benne bízik.

Responsive Reading: Psalm 34 : 11-17, 21, 22

11.     Come, ye children, hearken unto me: I will teach you the fear of the Lord.

12.     What man is he that desireth life, and loveth many days, that he may see good?

13.     Keep thy tongue from evil, and thy lips from speaking guile.

14.     Depart from evil, and do good; seek peace, and pursue it.

15.     The eyes of the Lord are upon the righteous, and his ears are open unto their cry.

16.     The face of the Lord is against them that do evil, to cut off the remembrance of them from the earth.

17.     The righteous cry, and the Lord heareth, and delivereth them out of all their troubles.

21.     Evil shall slay the wicked: and they that hate the righteous shall be desolate.

22.     The Lord redeemeth the soul of his servants: and none of them that trust in him shall be desolate.LECKE PRÉDIKÁCIÓA Biblia


1. Zsoltárok 97 : 1, 2, 4-6, 10, 12

1     Az Úr uralkodik, örüljön a föld; örvendezzenek a temérdek szigetek.

2     Felhõ és homályosság van körülte; igazság és jogosság az õ székének erõssége.

4     Megvilágosítják az õ villámai a világot; látja és megretteg a föld.

5     A hegyek, mint a viasz megolvadnak az Úr elõtt, az egész földnek Ura elõtt.

6     Az egek hirdetik az õ igazságát, és minden nép látja az õ dicsõségét.

10     A kik szeretitek az Urat, gyûlöljétek a gonoszt! Megõrzi õ az õ kegyeltjeinek lelkét; a gonoszok kezébõl megszabadítja õket.

12     Örüljetek, ti igazak, az Úrban, magasztaljátok szent nevét!

1. Psalm 97 : 1, 2, 4-6, 10, 12

1     The Lord reigneth; let the earth rejoice; let the multitude of isles be glad thereof.

2     Clouds and darkness are round about him: righteousness and judgment are the habitation of his throne.

4     His lightnings enlightened the world: the earth saw, and trembled.

5     The hills melted like wax at the presence of the Lord, at the presence of the Lord of the whole earth.

6     The heavens declare his righteousness, and all the people see his glory.

10     Ye that love the Lord, hate evil: he preserveth the souls of his saints; he delivereth them out of the hand of the wicked.

12     Rejoice in the Lord, ye righteous; and give thanks at the remembrance of his holiness.

2. II Krónikák 20 : 1-7, 10-12, 14 (fiára-ig)-16 (!-ig), 17, 20-22

1     És lõn ezek után, eljövének a Moáb fiai és Ammon fiai, és velök mások is az Ammoniták közül, Jósafát ellen, hogy hadakozzanak [vele.]

2     Eljövének pedig [a hírmondók], és megmondák Jósafátnak, mondván: A tenger tulsó részérõl nagy sokaság jön ellened Siriából, és már Haséson-Tamárban vannak; ez az Engedi.

3     és megijedt Jósáfát, az Urat kezdte keresni, és böjtöt hirdetett egész Júdában.

4     Összegyülekeztek a júdaiak, hogy segítséget kérjenek az Úrtól. Júda összes városából is eljöttek, hogy az Úr segítségét kérjék.

5     És megálla Jósafát Júda és Jeruzsálem gyülekezetiben, az Úr házában az új pitvar elõtt;

6     És monda: Oh Uram, mi atyáink Istene! nem te vagy-é egyedül Isten a mennyben, a ki uralkodol a pogányoknak minden országain? A te kezedben [van] az erõ és hatalom, és senki nincsen, a ki ellened megállhatna.

7     Oh mi Istenünk! nem te ûzéd-é ki e földnek lakóit a te néped az Izráel elõtt, és nem te adád-é azt Ábrahámnak, a te barátod magvának mindörökké?

10     És most ímé az Ammoniták, a Moábiták és a Seir hegyén [lakozók,] a kiknek földjén nem akarád, hogy általmenjenek az Izráel fiai, mikor Égyiptom földébõl kijöttek, hanem mellettök menének el és nem pusztíták el õket;

11     Ímé ezért azzal fizetnek nékünk, hogy ellenünk jönnek, hogy kiûzzenek a te örökségedbõl, melyet örökségül adtál nékünk.

12     Oh mi Istenünk, nem ítéled-é meg õket? Mert nincsen mi bennünk erõ e nagy sokasággal szemben, mely ellenünk jön. Nem tudjuk, mit cselekedjünk, hanem csak te reád [néznek] a mi szemeink.

14     Akkor rászállt az Úr lelke a gyülekezet jelenlétében Jahaziélre, a Zakariás fiára ...

15     És monda: Mindnyájan, akik Júdában és Jeruzsálemben lakoztok, és te Jósafát király, halljátok meg szómat! Ezt mondja nektek az Úr: Ne féljetek, és ne rettegjetek ettől a nagy tömegtől, mert nem a ti háborútok ez, hanem Istené.

16     Holnap szálljatok szembe velök!

17     Nektek nem is kell majd harcolnotok, csak álljatok veszteg és nézzétek, hogyan szabadít meg benneteket az Úr. Ne félj, és ne rettegj, Júda és Jeruzsálem! Holnap vonuljatok ellenük, mert veletek lesz az Úr!

20     És reggel felkészülvén, kimenének a Tékoa pusztájára; és mikor kiindulnának [onnan,] megálla Jósafát, és monda: Halljátok meg szómat, Júda és Jeruzsálemben lakozók! Bízzatok az Úrban a ti Istentekben, és megerõsíttettek; bízzatok az õ prófétáiban, és szerencsések lesztek!

21     Tanácsot tartván pedig a néppel, fölállította az Úr énekeseit, akik szent öltözetben dicsérték őt, és az arcvonal előtt vonulva így énekeltek: Adjatok hálát az Úrnak, mert örökké tart szeretete!

22     Amikor elkezdték az ujjongást és a dicséretet, az Úr lázadókat támasztott a Júdára támadó ammóniak, móábiak és a Széír-hegyvidék lakói között, és ezért vereséget szenvedtek.

2. II Chronicles 20 : 1-7, 10-12, 14 (to 1st ,), 14 (came)-16 (to :), 17, 20-22

1     It came to pass after this also, that the children of Moab, and the children of Ammon, and with them other beside the Ammonites, came against Jehoshaphat to battle.

2     Then there came some that told Jehoshaphat, saying, There cometh a great multitude against thee from beyond the sea on this side Syria; and, behold, they be in Hazazon-tamar, which is En-gedi.

3     And Jehoshaphat feared, and set himself to seek the Lord, and proclaimed a fast throughout all Judah.

4     And Judah gathered themselves together, to ask help of the Lord: even out of all the cities of Judah they came to seek the Lord.

5     And Jehoshaphat stood in the congregation of Judah and Jerusalem, in the house of the Lord, before the new court,

6     And said, O Lord God of our fathers, art not thou God in heaven? and rulest not thou over all the kingdoms of the heathen? and in thine hand is there not power and might, so that none is able to withstand thee?

7     Art not thou our God, who didst drive out the inhabitants of this land before thy people Israel, and gavest it to the seed of Abraham thy friend for ever?

10     And now, behold, the children of Ammon and Moab and mount Seir, whom thou wouldest not let Israel invade, when they came out of the land of Egypt, but they turned from them, and destroyed them not;

11     Behold, I say, how they reward us, to come to cast us out of thy possession, which thou hast given us to inherit.

12     O our God, wilt thou not judge them? for we have no might against this great company that cometh against us; neither know we what to do: but our eyes are upon thee.

14     Then upon Jahaziel the son of Zechariah, … came the Spirit of the Lord in the midst of the congregation;

15     And he said, Hearken ye, all Judah, and ye inhabitants of Jerusalem, and thou king Jehoshaphat, Thus saith the Lord unto you, Be not afraid nor dismayed by reason of this great multitude; for the battle is not yours, but God’s.

16     To morrow go ye down against them:

17     Ye shall not need to fight in this battle: set yourselves, stand ye still, and see the salvation of the Lord with you, O Judah and Jerusalem: fear not, nor be dismayed; to morrow go out against them: for the Lord will be with you.

20     And they rose early in the morning, and went forth into the wilderness of Tekoa: and as they went forth, Jehoshaphat stood and said, Hear me, O Judah, and ye inhabitants of Jerusalem; Believe in the Lord your God, so shall ye be established; believe his prophets, so shall ye prosper.

21     And when he had consulted with the people, he appointed singers unto the Lord, and that should praise the beauty of holiness, as they went out before the army, and to say, Praise the Lord; for his mercy endureth for ever.

22     And when they began to sing and to praise, the Lord set ambushments against the children of Ammon, Moab, and mount Seir, which were come against Judah; and they were smitten.

3. Zsoltárok 91 : 1, 2, 4, 7-11, 14-16

1     Aki a Felségesnek rejtekében lakozik, a Mindenhatónak árnyékában nyugoszik az.

2     Azt mondom az Úrról: Én oltalmam, váram, Istenem õ benne bízom!

4     Tollaival fedez be téged, és szárnyai alatt lészen oltalmad; paizs és pánczél az õ hûsége.

7     Elesnek mellõled ezeren, és jobb kezed felõl tízezeren; és hozzád nem is közelít.

8     Bizony szemeiddel nézed és meglátod a gonoszoknak megbüntetését!

9     Mert [azt mondtad] te: Az Úr az én oltalmam; a Felségest választottad a te hajlékoddá:

10     Nem illet téged a veszedelem, és csapás nem közelget a sátorodhoz;

11     Mert az ő angyalainak parancsolt felőled, hogy őrizzenek téged minden útadban.

14     Mivel ragaszkodik hozzám, megmentem őt, Oltalmazom, mert ismeri nevemet.

15     Ha kiált hozzám, meghallgatom, Vele leszek a nyomorúságban, kiragadom onnan, és megdicsőítem őt.

16     Megelégítem hosszú élettel, gyönyörködhet szabadításomban.

3. Psalm 91 : 1, 2, 4, 7-11, 14-16

1     He that dwelleth in the secret place of the most High shall abide under the shadow of the Almighty.

2     I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress: my God; in him will I trust.

4     He shall cover thee with his feathers, and under his wings shalt thou trust: his truth shall be thy shield and buckler.

7     A thousand shall fall at thy side, and ten thousand at thy right hand; but it shall not come nigh thee.

8     Only with thine eyes shalt thou behold and see the reward of the wicked.

9     Because thou hast made the Lord, which is my refuge, even the most High, thy habitation;

10     There shall no evil befall thee, neither shall any plague come nigh thy dwelling.

11     For he shall give his angels charge over thee, to keep thee in all thy ways.

14     Because he hath set his love upon me, therefore will I deliver him: I will set him on high, because he hath known my name.

15     He shall call upon me, and I will answer him: I will be with him in trouble; I will deliver him, and honour him.

16     With long life will I satisfy him, and shew him my salvation.Tudomány és Egészség


1. 103 : 18-24

A Keresztény Tudományban az állati magnetizmus vagy hipnotizmus a tévedés vagy halandó elme konkrét megnevezése. Ez a hamis hiedelem, hogy az elme az anyagban van, és hogy az elme gonosz is és jó is; hogy a gonosz éppoly valós, mint a jó, és annál erősebb. Ez a hiedelem az Igazság egyetlen sajátosságával sem bír. Ez vagy tudatlan vagy rosszindulatú. A hipnotizmus rosszindulatú formája morális idiotizmusban végződik.

1. 103 : 18-24

As named in Christian Science, animal magnetism or hypnotism is the specific term for error, or mortal mind. It is the false belief that mind is in matter, and is both evil and good; that evil is as real as good and more powerful. This belief has not one quality of Truth. It is either ignorant or malicious. The malicious form of hypnotism ultimates in moral idiocy.

2. 102 : 1-15

Az állati magnetizmusnak nincs tudományos alapja, mert Isten kormányozza mindazt, ami valóságos, harmonikus, örökkévaló, és az Ő hatalma sem nem állati, sem nem emberi. Mivel az alapja egy hiedelem, és ez a hiedelem állati, a Tudomány szerint az állati magnetizmus, mesmerizmus vagy hipnotizmus csupán tagadás, amelynek nincs értelme, hatalma, sem valósága, és az érzet szerint az úgynevezett halandó elme valótlan fogalma.

Csak egy valódi vonzalom van, a Szellemé. A tű pólus felé mutatása szimbolizálja Isten, az isteni Elme mindent átölelő hatalmát vagy vonzalmát.

A bolygóknak éppoly kevéssé van hatalmuk az ember felett, mint Alkotója felett, mert Isten kormányozza a világegyetemet; az embernek azonban, aki Isten hatalmát tükrözi vissza, hatalma van az egész föld seregei felett.

2. 102 : 1-15

Animal magnetism has no scientific foundation, for God governs all that is real, harmonious, and eternal, and His power is neither animal nor human. Its basis being a belief and this belief animal, in Science animal magnetism, mesmerism, or hypnotism is a mere negation, possessing neither intelligence, power, nor reality, and in sense it is an unreal concept of the so-called mortal mind.

There is but one real attraction, that of Spirit. The pointing of the needle to the pole symbolizes this all-embracing power or the attraction of God, divine Mind.

The planets have no more power over man than over his Maker, since God governs the universe; but man, reflecting God's power, has dominion over all the earth and its hosts.

3. 104 : 13-22

A Keresztény Tudomány a mentális működés alapjáig hatol, és feltárja a teodíciát, mely minden isteni működésnek, mint az isteni Elme kisugárzásának, helyességét jelzi, és az ellenkező, állítólagos működés - gonosz, okkultizmus, szellemidézés, mesmerizmus, állati magnetizmus, hipnotizmus - helytelenségét.

A Tudomány gyógyszere az isteni Elme; a becstelenség, érzékiség, hamisság, bosszú, rosszindulat állati hajlamok és semmi esetre sem mentális tulajdonságok, amelyek meggyógyítják a beteget.

3. 104 : 13-22

Christian Science goes to the bottom of mental action, and reveals the theodicy which indicates the rightness of all divine action, as the emanation of divine Mind, and the consequent wrongness of the opposite so-called action, — evil, occultism, necromancy, mesmerism, animal magnetism, hypnotism.

The medicine of Science is divine Mind; and dishonesty, sensuality, falsehood, revenge, malice, are animal propensities and by no means the mental qualities which heal the sick.

4. 186 : 5-22

A Krisztusi Tudomány a Szellem megértésével semmisíti meg az anyagi hiedelmeket, és ennek a munkának az alapossága határozza meg az egészséget. A tévelygő emberi elme-erők csak gonoszt művelhetnek, bármilyen névvel vagy bármilyen ürüggyel alkalmazzák őket; mert a Szellem és az anyag, a jó és a gonosz, a világosság és a sötétség nem vegyülhetnek.

A gonosz egy tagadás, mivel az a jó távolléte. Semmi, mert a valaminek a hiánya. Valótlan, mivel Isten, a mindenható és mindenütt jelenlévő távollétét feltételezi. Minden halandónak meg kell tanulnia, hogy a gonosznak sem hatalma, sem valósága nincs.

A gonosz követelőző. Így szól: „Én egy valós lény vagyok, aki legyőzi a jót.” Ennek a hamisságnak meg kell fosztania a gonoszt minden igényétől. A gonosz egyetlen hatalma abban áll, hogy saját magát elpusztítsa. Soha nem tud elpusztítani egyetlen jottányi jót sem. A gonosz minden próbálkozása, hogy a jót elpusztítsa kudarcot vall, és csak elősegíti a gonosztevő végső megbüntetését.

4. 186 : 5-22

Christian Science destroys material beliefs through the understanding of Spirit, and the thoroughness of this work determines health. Erring human mind-forces can work only evil under whatever name or pretence they are employed; for Spirit and matter, good and evil, light and darkness, cannot mingle.

Evil is a negation, because it is the absence of truth. It is nothing, because it is the absence of something. It is unreal, because it presupposes the absence of God, the omnipotent and omni-present. Every mortal must learn that there is neither power nor reality in evil.

Evil is self-assertive. It says: "I am a real entity, overmastering good." This falsehood should strip evil of all pretensions. The only power of evil is to destroy itself. It can never destroy one iota of good. Every attempt of evil to destroy good is a failure, and only aids in peremptorily punishing the evil-doer.

5. 540 : 5-16

Ézsaiás könyvében olvassuk: „Békességet szerzek, és gonoszt teremtek; Én vagyok az Úr, aki mindezt cselekszem”; de a próféta az isteni törvényre utalt, amely végsőkig felkavarja a hiedelmet a gonoszban, amikor felszínre hozza azt, és közös nevezőjére, a semmire, csökkenti. Az iszapos folyómedret fel kell kavarni. Az erkölcsi kemikalizációban, amikor a gonosz, a káprázat tünetei súlyosbodnak, tudatlanságunkban talán azt gondoljuk, hogy az Úr gonoszt művelt; pedig tudnunk kellene, hogy Isten törvénye csak azért leplezi le az úgynevezett vétket és hatásait, hogy az Igazság megsemmisíthesse a gonosz minden érzetét és minden hatalmat a vétkezésre.

5. 540 : 5-16

In Isaiah we read: "I make peace, and create evil. I the Lord do all these things;" but the prophet referred to divine law as stirring up the belief in evil to its utmost, when bringing it to the surface and reducing it to its common denominator, nothingness. The muddy riverbed must be stirred in order to purify the stream. In moral chemicalization, when the symptoms of evil, illusion, are aggravated, we may think in our ignorance that the Lord hath wrought an evil; but we ought to know that God's law uncovers so-called sin and its effects, only that Truth may annihilate all sense of evil and all power to sin.

6. 480 : 19 (Isten, vagy)-32

Isten, vagy a jó, soha nem tette az embert vétkezésre képessé. A jó ellentéte - azaz, a gonosz - mely úgy tűnik, hogy képessé teszi az embereket a rossz cselekedetre. Tehát, a gonosz nem más, mint illúzió, és nincs valós alapja. A gonosz egy hamis hiedelem. Isten nem a gonosz szerzője. A gonosz feltételezett szülője egy hazugság.

A Biblia kijelenti: „Minden Ő általa [az isteni Ige által] lett, és Nélküle semmi sem lett, ami lett.” Ez az isteni Tudomány örök igazsága. Ha a bűnt, betegséget és halált megértenék mint semmit, azok eltűnnének. Ahogy a pára eloszlik a napon, a gonosz éppúgy eltűnne a jó valósága előtt.

6. 480 : 19 (God, or)-32

God, or good, never made man capable of sin. It is the opposite of good — that is, evil — which seems to make men capable of wrong-doing. Hence, evil is but an illusion, and it has no real basis. Evil is a false belief. God is not its author. The supposititious parent of evil is a lie.

The Bible declares: "All things were made by Him [the divine Word]; and without Him was not anything made that was made." This is the eternal verity of divine Science. If sin, sickness, and death were understood as nothingness, they would disappear. As vapor melts before the sun, so evil would vanish before the reality of good.

7. 178 : 18-27

A halandó elme, mely az anyagban való érzékelés alapján működik, állati magnetizmus; de ez az úgynevezett elme, amelyből minden gonosz ered, ellentmond önmagának, és végül meg kell adnia magát az örök Igazságnak, vagy isteni Elmének, melyet a Tudomány fejez ki. Amilyen arányban megértjük a Krisztusi Tudományt, olyan arányban szabadulunk fel az átöröklés, az anyagban való elme, vagyis az állati magnetizmus hiedelme alól, és a vétket olyan arányban fosztjuk meg képzelt hatalmától, amilyen arányban lelkileg megértjük a halhatatlan lét tényállását.

7. 178 : 18-27

Mortal mind, acting from the basis of sensation in matter, is animal magnetism; but this so-called mind, from which comes all evil, contradicts itself, and must finally yield to the eternal Truth, or the divine Mind, expressed in Science. In proportion to our understanding of Christian Science, we are freed from the belief of heredity, of mind in matter or animal magnetism; and we disarm sin of its imaginary power in proportion to our spiritual understanding of the status of immortal being.

8. 61 : 4-11

Az emberi érzelmekben a jónak túlsúlyban kell lennie a gonosz felett, és a lelkinek az állati felett, különben a boldogságot soha nem éri el. Ennek a mennyei állapotnak az elnyerése nemesebbé tenné utódainkat, csökkentené a bűnözést és magasabb célok felé irányítaná törekvéseinket. A bűn minden völgyét fel kell tölteni, és az önzés minden hegyét el kell hordani, hogy Istenünk országútja elkészülhessen a Tudományban.

8. 61 : 4-11

The good in human affections must have ascendency over the evil and the spiritual over the animal, or happiness will never be won. The attainment of this celestial condition would improve our progeny, diminish crime, and give higher aims to ambition. Every valley of sin must be exalted, and every mountain of selfishness be brought low, that the highway of our God may be prepared in Science.

9. 571 : 15-21

Mindenkor és minden körülmények között győzd le a gonoszt jóval. Ismerd önmagadat, és Isten ellát majd a bölcsességgel és lehetőséggel a gonosz feletti győzelemhez. A Szeretet vértezetébe öltözve az emberi gyűlölet nem érhet el. Egy magasabbrendű emberiesség cementje minden érdeket az egy istenségben fog egyesíteni.

9. 571 : 15-21

At all times and under all circumstances, overcome evil with good. Know thyself, and God will supply the wisdom and the occasion for a victory over evil. Clad in the panoply of Love, human hatred cannot reach you. The cement of a higher humanity will unite all interests in the one divinity.

10. 96 : 12-20, 25-4

Ez az anyagi világ már most az összetűző erők színterévé válik. Az egyik oldalon zavar és kétségbeesés lesz; a másik oldalon a Tudomány és béke lesz. Az anyagi hiedelmek összeomlása talán mint éhség és dögvész, nélkülözés és bánat, vétek, betegég és halál mutatkozik meg, amelyek új alakot öltenek, amíg semmiségük megjelenik. Ezek a zavarok a tévedés végéig folytatódnak, amikor a lelki Igazság el fog nyelni minden diszharmóniát.

Amint ez a beteljesedés közeledik, az, aki az isteni Tudomány szerint irányította útját, mindvégig állhatatos marad. Amint az anyagi tudás csökken, és a lelki megértés növekszik, a valóságos dolgok lelki megértésre találnak az anyagi megértés helyett.

E végső küzdelem során gonosz elmék igyekezni fognak módot találni arra, hogy még több gonoszt kövessenek el; de azok, akik felismerik a Krisztusi Tudományt, féken tartják majd a bűnözést. Segíteni fognak a tévedés/hiba kiűzésében. Fenntartják a törvényt és a rendet, és derűsen várják be a végső tökéletesség bizonyosságát.

10. 96 : 12-20, 25-4

This material world is even now becoming the arena for conflicting forces. On one side there will be discord and dismay; on the other side there will be Science and peace. The breaking up of material beliefs may seem to be famine and pestilence, want and woe, sin, sickness, and death, which assume new phases until their nothingness appears. These disturbances will continue until the end of error, when all discord will be swallowed up in spiritual Truth.

As this consummation draws nearer, he who has shaped his course in accordance with divine Science will endure to the end. As material knowledge diminishes and spiritual understanding increases, real objects will be apprehended mentally instead of materially.

During this final conflict, wicked minds will endeavor to find means by which to accomplish more evil; but those who discern Christian Science will hold crime in check. They will aid in the ejection of error. They will maintain law and order, and cheerfully await the certainty of ultimate perfection.


████████████████████████████████████████████████████████████████████████


A NAPI FELADATOK

Mary Baker Eddy

Mindennapi Ima

Ezen Egyház minden tagjának feladata minden egyes nap imádkozni: „Jöjjön el a Te országod”; hadd jöjjön létre bennem az isteni Igazság, Élet és Szeretet uralma és zárjon ki belőlem minden bűnt, és hadd gazdagítsa a Te Igéd az egész emberiség vonzalmait és kormányozza azokat!

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 4. pont

Indítékokra és Tettekre vonatkozó Szabály

Az Anyaegyház tagjainak indítékait és tetteit nem szabad, hogy akár ellenségeskedés, akár személyes ragaszkodás vezérelje. A Tudományban az isteni Szeretet egyedül kormányozza az embert, és a Keresztény Tudós a Szeretet kedves vonásait tükrözi a bűn megdorgálásában, igaz testvériségben, könyörületességben és megbocsátásban. Ezen Egyház tagjainak naponta kell őrködnie és imádkoznia, hogy megszabadíttassanak minden gonosztól, jövendöléstől, bíráskodástól, ítélkezéstől, tanácsadástól, befolyásolástól vagy téves befolyásoltatástól.

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 1. pont

Készenlét a Feladatra

Ezen Egyház minden tagjának feladata megvédeni magát naponta az agresszív mentális szuggesztióval szemben, és nem hagyni, hogy elfelejtessék vagy elhanyagoltassák vele az Isten, a Vezetője és az emberiség felé való kötelezettségét. Tettei alapján kerül majd megítélésre – igazolásra vagy elítélésre.

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 6. pont


Ügyelj Rá

Vegyes Írások, Mary Baker Eddy, 237. oldal

Keresztény Tudósoknak: — Lásd Tudomány és Egészség, 442. oldal, 30. sor, és ügyelj erre naponta.
Keresztény Tudósok, legyetek önmagatok törvénye, hogy a mentális mulasztás nem árthat nektek akár mikor alszotok, akár ébrenlétetekben.

(T&E, 442. o.)


████████████████████████████████████████████████████████████████████████