VASÁRNAP 2023. MÁJUS 21 |

VASÁRNAP 2023. MÁJUS 21TÁRGY — Lélek És Test

SubjectSoul And Body

ARANY SZÖVEG : I Korintusiakhoz 6 : 19

Avagy nem tudjátok-é, hogy a ti testetek a bennetek lakozó Szent Léleknek temploma, amelyet Istentől nyertetek; és nem a magatokéi vagytok?Golden Text: >I Corinthians 6 : 19

What? know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost which is in you, which ye have of God, and ye are not your own?
Kattints ide a lecke PDF verziójáért:


Kattints ide a lecke hanganyagáért:

Kattints ide, hogy meghallgasd a YouTube-on

Kattints ide, hogy meghallgasd a Vimeo-on

████████████████████████████████████████████████████████████████████████


VÁLTAKOZÓ OLVASÁS: I Korintusiakhoz 6 : 20; 1 Tesszalonika 5 : 16-24


20.     Mert áron vétettetek meg; dicsőítsétek azért az Istent a ti testetekben és lelketekben, amelyek az Istenéi.

16.     Mindenkor örüljetek,

17.     szüntelenül imádkozzatok,

18.     mindenért hálát adjatok, mert ez az Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra.

19.     A Lelket ne oltsátok ki,

20.     a prófétálást ne vessétek meg,

21.     de mindent vizsgáljatok meg: a jót tartsátok meg,

22.     a gonosz minden fajtájától tartózkodjatok.

23.     Maga pedig a békességnek Istene szenteljen meg titeket mindenestől; és a ti egész valótok, mind lelketek, mind testetek feddhetetlenül őriztessék meg a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére.

24.     Hű az, aki elhív erre titeket; és ő meg is cselekszi azt.

Responsive Reading: I Corinthians 6 : 20I Thessalonians 5 : 16-24

20.     For ye are bought with a price: therefore glorify God in your body, and in your spirit, which are God’s.

16.     Rejoice evermore.

17.     Pray without ceasing.

18.     In every thing give thanks: for this is the will of God in Christ Jesus concerning you.

19.     Quench not the Spirit.

20.     Despise not prophesyings.

21.     Prove all things; hold fast that which is good.

22.     Abstain from all appearance of evil.

23.     And the very God of peace sanctify you wholly; and I pray God your whole spirit and soul and body be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ.

24.     Faithful is he that calleth you, who also will do it.LECKE PRÉDIKÁCIÓA Biblia


1. Zsoltárok 23 : 1-3 (,-ig)

1     Az Úr az én pásztorom; nem szűkölködöm.

2     Füves legelőkön nyugtat engem, csendes vizekhez terelget engem.

3     Lelkemet felüdíti,

1. Psalm 23 : 1-3 (to :)

1     The Lord is my shepherd; I shall not want.

2     He maketh me to lie down in green pastures: he leadeth me beside the still waters.

3     He restoreth my soul:

2. Zsoltárok 121 : 1-8

1     Szemeimet a hegyekre emelem, onnan jön az én segítségem.

2     Az én segítségem az Úrtól van, aki teremtette az eget és földet.

3     Nem engedi, hogy lábad inogjon; nem szunnyad el a te őriződ.

4     Ímé, nem szunnyad és nem alszik az Izráelnek őrizője!

5     Az Úr a te őriződ, az Úr a te árnyékod a te jobbkezed felől.

6     Nappal a nap meg nem szúr téged, sem éjjel a hold.

7     Az Úr megőriz téged minden gonosztól, megőrzi a te lelkedet.

8     Megőrzi az Úr a te ki- és bemeneteledet, mostantól fogva mindörökké!

2. Psalm 121 : 1-8

1     I will lift up mine eyes unto the hills, from whence cometh my help.

2     My help cometh from the Lord, which made heaven and earth.

3     He will not suffer thy foot to be moved: he that keepeth thee will not slumber.

4     Behold, he that keepeth Israel shall neither slumber nor sleep.

5     The Lord is thy keeper: the Lord is thy shade upon thy right hand.

6     The sun shall not smite thee by day, nor the moon by night.

7     The Lord shall preserve thee from all evil: he shall preserve thy soul.

8     The Lord shall preserve thy going out and thy coming in from this time forth, and even for evermore.

3. Dániel 1 : 1, 3-6, 8, 11-15

1     Jojakim, Júda királya uralkodásának harmadik esztendejében jöve Nabukodonozor, a babiloni király Jeruzsálemre, és megszállá azt.

3     És mondá a király Aspenáznak, az udvarmesterek fejedelmének, hogy hozzon az Izráel fiai közül és királyi magból való s elõkelõ származású ifjakat,

4     A kikben semmi fogyatkozás nincsen, hanem a kik ábrázatra nézve szépek, minden bölcseségre eszesek, és ismeretekkel bírnak és értenek a tudományokhoz, és a kik alkalmatosak legyenek arra, hogy álljanak a király palotájában; és tanítsák meg azokat a Káldeusok írására és nyelvére.

5     És rendele nékik a király mindennapi szükségletül a királyi ételbõl és a borból, melybõl õ iszik vala, hogy így nevelje õket három esztendeig, és azután álljanak a király elõtt.

6     Valának pedig ezek között a Júda fiai közül: Dániel, Ananiás, Misáel és Azariás.

8     De Dániel eltökélé az õ szívében, hogy nem fertõzteti meg magát a király ételével és a borral, a melybõl az iszik vala, és kéré az udvarmesterek fejedelmét, hogy ne kelljen magát megfertõztetnie.

11     És mondá Dániel a felügyelõnek, a kire az udvarmesterek fejedelme bízta vala Dánielt, Ananiást, Misáelt és Azariást:

12     Tégy próbát, kérlek, a te szolgáiddal tíz napig, és adjanak nékünk zöldségféléket, hogy azt együnk, és vizet, hogy azt igyunk.

13     Azután mutassák meg néked a mi ábrázatunkat és amaz ifjak ábrázatát, a kik a király ételével élnek, és a szerint cselekedjél majd a te szolgáiddal.

14     És engede nékik ebben a dologban, és próbát tõn velük tíz napig.

15     És tíz nap mulva szebbnek látszék az õ ábrázatuk, és testben kövérebbek valának mindazoknál az ifjaknál, a kik a király ételével élnek vala.

3. Daniel 1 : 1, 3-6, 8, 11-15

1     In the third year of the reign of Jehoiakim king of Judah came Nebuchadnezzar king of Babylon unto Jerusalem, and besieged it.

3     And the king spake unto Ashpenaz the master of his eunuchs, that he should bring certain of the children of Israel, and of the king’s seed, and of the princes;

4     Children in whom was no blemish, but well favoured, and skilful in all wisdom, and cunning in knowledge, and understanding science, and such as had ability in them to stand in the king’s palace, and whom they might teach the learning and the tongue of the Chaldeans.

5     And the king appointed them a daily provision of the king’s meat, and of the wine which he drank: so nourishing them three years, that at the end thereof they might stand before the king.

6     Now among these were of the children of Judah, Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah:

8     But Daniel purposed in his heart that he would not defile himself with the portion of the king’s meat, nor with the wine which he drank: therefore he requested of the prince of the eunuchs that he might not defile himself.

11     Then said Daniel to Melzar, whom the prince of the eunuchs had set over Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah,

12     Prove thy servants, I beseech thee, ten days; and let them give us pulse to eat, and water to drink.

13     Then let our countenances be looked upon before thee, and the countenance of the children that eat of the portion of the king’s meat: and as thou seest, deal with thy servants.

14     So he consented to them in this matter, and proved them ten days.

15     And at the end of ten days their countenances appeared fairer and fatter in flesh than all the children which did eat the portion of the king’s meat.

4. Ézsaiás 50 : 10

10     Ki féli közületek az Urat? és ki hallgat az õ szolgája szavára? õ, a ki sötétségben jár és nincs fényesség néki, bízzék az Úr nevében, és támaszkodjék Istenhez!

4. Isaiah 50 : 10

10     Who is among you that feareth the Lord, that obeyeth the voice of his servant, that walketh in darkness, and hath no light? let him trust in the name of the Lord, and stay upon his God.

5. Ézsaiás 58 : 9 (.-ig), 10, 11

9     Akkor kiáltasz, és az Úr meghallgat, jajgatsz, és õ azt mondja: Ímé, itt vagyok.

10     Ha odaadod utolsó falatodat az éhezőnek, és az elepedt lelkűt megelégíted: feltámad a sötétségben világosságod, és homályosságod olyan lesz, mint a dél.

11     És vezérel téged az Úr szüntelen, megelégíti lelkedet nagy szárazságban is, és csontjaidat megerősíti, és olyan leszel, mint a megöntözött kert, és mint vízforrás, amelynek vize el nem fogy.

5. Isaiah 58 : 9 (to .), 10, 11

9     Then shalt thou call, and the Lord shall answer; thou shalt cry, and he shall say, Here I am.

10     And if thou draw out thy soul to the hungry, and satisfy the afflicted soul; then shall thy light rise in obscurity, and thy darkness be as the noonday:

11     And the Lord shall guide thee continually, and satisfy thy soul in drought, and make fat thy bones: and thou shalt be like a watered garden, and like a spring of water, whose waters fail not.

6. Máté 8 : 14-16

14     És bemenvén Jézus a Péter házába, látá, hogy annak napa fekszik és lázas.

15     És illeté annak kezét, és elhagyta őt a láz; és fölkele, és szolgála nékik.

16     Az est beálltával pedig vivének hozzá sok ördöngőst, és egy szóval kiűzé a tisztátalan lelkeket, és meggyógyít vala minden beteget;

6. Matthew 8 : 14-16

14     And when Jesus was come into Peter’s house, he saw his wife’s mother laid, and sick of a fever.

15     And he touched her hand, and the fever left her: and she arose, and ministered unto them.

16     When the even was come, they brought unto him many that were possessed with devils: and he cast out the spirits with his word, and healed all that were sick:

7. Máté 5 : 1, 2

1     Mikor pedig látta Jézus a sokaságot, felméne a hegyre, és amint leül vala, hozzámenének az õ tanítványai.

2     És megnyitván száját, tanítja vala őket, mondván:

7. Matthew 5 : 1, 2

1     And seeing the multitudes, he went up into a mountain: and when he was set, his disciples came unto him:

2     And he opened his mouth, and taught them, saying,

8. Máté 6 : 24-33

24     Senki sem szolgálhat két úrnak. Mert vagy az egyiket gyûlöli és a másikat szereti; vagy az egyikhez ragaszkodik és a másikat megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a Mammonnak.

25     Azért azt mondom néktek: Ne aggodalmaskodjatok a ti éltetek felõl, mit egyetek és mit igyatok; sem a ti testetek felõl, mibe öltözködjetek. Avagy nem több-é az élet hogynem az eledel, és a test hogynem az öltözet?

26     Tekintsetek az égi madarakra, hogy nem vetnek, nem aratnak, sem csûrbe nem takarnak; és a ti mennyei Atyátok eltartja azokat. Nem sokkal különbek vagytok-é azoknál?

27     Kicsoda pedig az közületek, a ki aggodalmaskodásával megnövelheti termetét egy araszszal?

28     Az öltözet felõl is mit aggodalmaskodtok? Vegyétek eszetekbe a mezõ liliomait, mi módon növekednek: nem munkálkodnak, és nem fonnak; Nézzétek a liliomokat, miként növekednek: nem fáradoznak, nem is fonnak,

29     de mondom nektek, hogy Salamon teljes dicsőségében sem öltözött úgy, mint ezek közül bármelyik.

30     Ha pedig a mező füvét, amely ma van, és holnap a kemencébe vetik, az Isten így öltözteti, mennyivel inkább titeket, kicsinyhitűek!

31     Ne aggodalmaskodjatok tehát, és ne mondjátok: Mit együnk? vagy: Mit igyunk? vagy: Mivel ruházkodjunk?

32     (Mert mindezeket a világ pogányai kérdezgetik.) A ti Atyátok pedig tudja, hogy szükségetek van ezekre.

33     Inkább keressétek az ő országát, és ráadásul ezek is megadatnak nektek.

8. Matthew 6 : 24-33

24     No man can serve two masters: for either he will hate the one, and love the other; or else he will hold to the one, and despise the other. Ye cannot serve God and mammon.

25     Therefore I say unto you, Take no thought for your life, what ye shall eat, or what ye shall drink; nor yet for your body, what ye shall put on. Is not the life more than meat, and the body than raiment?

26     Behold the fowls of the air: for they sow not, neither do they reap, nor gather into barns; yet your heavenly Father feedeth them. Are ye not much better than they?

27     Which of you by taking thought can add one cubit unto his stature?

28     And why take ye thought for raiment? Consider the lilies of the field, how they grow; they toil not, neither do they spin:

29     And yet I say unto you, That even Solomon in all his glory was not arrayed like one of these.

30     Wherefore, if God so clothe the grass of the field, which to day is, and to morrow is cast into the oven, shall he not much more clothe you, O ye of little faith?

31     Therefore take no thought, saying, What shall we eat? or, What shall we drink? or, Wherewithal shall we be clothed?

32     (For after all these things do the Gentiles seek:) for your heavenly Father knoweth that ye have need of all these things.

33     But seek ye first the kingdom of God, and his righteousness; and all these things shall be added unto you.Tudomány és Egészség


1. 98 : 7-8

Test nem menthető meg másként, csak az Elmén keresztül.

1. 98 : 7-8

Body cannot be saved except through Mind.

2. 92 : 32-9

Azt mondod-e, hogy nem jött el az ideje annak a felismerésnek, hogy a Lélek szubsztanciális és képes a test felett uralkodni? Emlékezz Jézusra, aki csaknem tizenkilenc századdal ezelőtt kimutatta a Szellem hatalmát, és azt mondta, „Aki hisz én bennem, az is cselekszi majd azokat a cselekedeteket, amelyeket én cselekszem”, és aki azt is hozzátette „De eljő az óra, és az most vagyon, amikor az igazi imádók lélekben és igazságban imádják az Atyát”. „Íme itt a kellemes idő, itt az üdvösség napja” mondta Pál.

2. 92 : 32-9

Do you say the time has not yet come in which to recognize Soul as substantial and able to control the body? Remember Jesus, who nearly nineteen centuries ago demonstrated the power of Spirit and said, "He that believeth on me, the works that I do shall he do also," and who also said, "But the hour cometh, and now is, when the true worshippers shall worship the Father in spirit and in truth." "Behold, now is the accepted time; behold, now is the day of salvation," said Paul.

3. 595 : 7-9 (;-ig)

Templom. Test; az Élet, szubsztancia és intelligencia eszméje; az Igazság felépítménye; a Szeretet szentélye;

3. 595 : 7-9 (to ;)

Temple. Body; the idea of Life, substance, and intelligence; the superstructure of Truth; the shrine of Love;

4. 477 : 19-2

Kérdés. — Mi a test és a Lélek?

Válasz. — Az identitás a Szellem tükröződése, az élő Alapelv, Szeretet tükröződése változatos formában. A Lélek az ember lényege, Élete és intelligenciája, amely egyéniesített, de nem az anyagban. A Lélek soha nem tükrözhet bármit, ami a Szellemnél alacsonyabb rendű.

Az ember a Lélek kifejez(őd)ése. Az indiánok meglátták az alapul fekvő valóság néhány sugarát, amikor egy bizonyos szép tavat a „Nagy Szellem mosolya”-nak neveztek el. Az embertől, aki a Lelket kifejezi, elválasztva, a Szellem nemlét volna; az ember, a Szellemtől leválasztva, elveszítené létezését. De nincs, nem lehet, ilyen elválasztás, mivel az ember együttlétező Istennel.

4. 477 : 19-2

Question. — What are body and Soul?

Answer. — Identity is the reflection of Spirit, the reflection in multifarious forms of the living Principle, Love. Soul is the substance, Life, and intelligence of man, which is individualized, but not in matter. Soul can never reflect anything inferior to Spirit.

Man is the expression of Soul. The Indians caught some glimpses of the underlying reality, when they called a certain beautiful lake "the smile of the Great Spirit." Separated from man, who expresses Soul, Spirit would be a nonentity; man, divorced from Spirit, would lose his entity. But there is, there can be, no such division, for man is coexistent with God.

5. 476 : 7-11, 21-22

A tévedés abba fogja hagyni annak állítását, hogy a lélek a testben van, és hogy élet és intelligencia van az anyagban, és hogy ez az anyag az ember. Isten az ember Alapelve, és az ember Isten ideája. Tehát az ember nem halandó, sem nem anyagi.

Tanuld ezt meg, Ó halandó, és kutasd őszintén az ember szellemi státuszát, amely minden anyagi egyéniségen kívül áll.

5. 476 : 7-11, 21-22

Error will cease to claim that soul is in body, that life and intelligence are in matter, and that this matter is man. God is the Principle of man, and man is the idea of God. Hence man is not mortal nor material.

Learn this, O mortal, and earnestly seek the spiritual status of man, which is outside of all material selfhood.

6. 162 : 4-13

A Krisztusi Tudomány elhozza a testnek az Igazság napfényét, mely megerősít és megtisztít. A Krisztusi Tudomány módosítóként működik, semlegesítve a tévedést az Igazsággal. Megváltoztatja a váladékokat, eltávolítja a testnedveket, feloldja a tumorokat, lazítja a merev izmokat, helyreállítja a szuvas csontok épségét. Ennek a Tudománynak a hatása, hogy az emberi elmét felkavarja, hogy megváltoztassa alapját, amely által engedhet az isteni Elme harmóniájának.

Kísérletek megerősítették a tényt, hogy az Elme kormányozza a testet, nem egy esetben, hanem minden esetben.

6. 162 : 4-13

Christian Science brings to the body the sunlight of Truth, which invigorates and purifies. Christian Science acts as an alterative, neutralizing error with Truth. It changes the secretions, expels humors, dissolves tumors, relaxes rigid muscles, restores carious bones to soundness. The effect of this Science is to stir the human mind to a change of base, on which it may yield to the harmony of the divine Mind.

Experiments have favored the fact that Mind governs the body, not in one instance, but in every instance.

7. 216 : 28-1

Ha azt mondod: „Az ember teste anyagi”, én Pállal mondom: Akarj „inkább ... kiköltözni a testből, és elköltözni az Úrhoz.” Add fel az anyagi hiedelmet, hogy az anyagban elme van, és legyen csak egy Elméd, mégpedig Isten; mert ez az Elme saját hasonlatosságát alkotja.

7. 216 : 28-1

When you say, "Man's body is material," I say with Paul: Be "willing rather to be absent from the body, and to be present with the Lord." Give up your material belief of mind in matter, and have but one Mind, even God; for this Mind forms its own likeness.

8. 221 : 1-4, 10-16

Ismertem valakit, aki még kisgyermekkorában rátért a Graham módszerre emésztési zavarainak gyógyítása végett. Sok éven át csak kenyeret és zöldséget evett, és semmi mást nem ivott, csak vizet. ... Sok nehéz évet töltött így éhségben és gyengeségben, majdnem agyonkoplalásban, míg végül elszánta magát, hogy meghal, kimerítve az orvosok képességeit, akik kedvesen közölték vele, hogy tényleg csak a halál volt az egyetlen alternatívája. Ekkor mentette meg őt a Krisztusi Tudomány, és most tökéletes egészségnek örvend, a régi panasz bármilyen nyoma nélkül.

8. 221 : 1-4, 10-16

I knew a person who when quite a child adopted the Graham system to cure dyspepsia. For many years, he ate only bread and vegetables, and drank nothing but water. … He passed many weary years in hunger and weakness, almost in starvation, and finally made up his mind to die, having exhausted the skill of the doctors, who kindly informed him that death was indeed his only alternative. At this point Christian Science saved him, and he is now in perfect health without a vestige of the old complaint.

9. 222 : 11-17, 22-28

Az ételnek kevesebb hatalma volt, hogy segítse vagy ártson neki, miután hasznára fordította azt a tényt, hogy az Elme kormányozza az embert, és kevésbé hitt az anyag úgynevezett gyönyöreiben és fájdalmaiban. Kevesebbet gondolva arra, hogy mit egyék vagy mit igyék, gyomrával ritkábban, Istennel pedig gyakrabban konzultálva életmódjának beosztása felől, hamarosan megerősödött és meghízott.

Megtanulta, hogy a rosszemésztésű ember nagyon távol van attól, hogy Isten képe és hasonlatossága legyen - messze van attól, hogy „uralkodjék a tenger halain, az ég madarain és a barmokon”, ha egy falat állati hús fogyasztása legyőzheti őt. Végül arra a következtetésre jutott, hogy Isten soha nem teremtett rossz emésztésű embert, de a félelem, higiénia, fiziológia és fizika tette azzá, az Ő parancsával ellentétben.

9. 222 : 11-17, 22-28

Food had less power to help or to hurt him after he had availed himself of the fact that Mind governs man, and he also had less faith in the so-called pleasures and pains of matter. Taking less thought about what he should eat or drink, consulting the stomach less about the economy of living and God more, he recovered strength and flesh rapidly.

He learned that a dyspeptic was very far from being the image and likeness of God, — far from having "dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle," if eating a bit of animal flesh could overpower him. He finally concluded that God never made a dyspeptic, while fear, hygiene, physiology, and physics had made him one, contrary to His commands.

10. 223 : 3-6

Előbb vagy utóbb megtanuljuk, hogy az ember véges képességeinek béklyóját az a káprázat kovácsolja, hogy az ember a Lélek helyett a testben él, a Szellem helyett az anyagban.

10. 223 : 3-6

Sooner or later we shall learn that the fetters of man's finite capacity are forged by the illusion that he lives in body instead of in Soul, in matter instead of in Spirit.

11. 390 : 12-13, 20-26

Amikor a betegség első tünetei megjelennek, vitasd az fizikai érzékek bizonyságát az isteni Tudománnyal. ... Ne tűrd, hogy a vétek vagy betegség bármely követelése bevegye magát a gondolataidba. Utasítsd el azzal az állandó meggyőződéssel, hogy az illegitim, mivel tudod, hogy Isten éppúgy nem szerzője a betegségnek, mint a véteknek. Nem áll rendelkezésedre Isten egyetlen törvénye sem, ami támogatná a bűn vagy betegség szükségességét, de isteni felhatalmazásod van arra, hogy tagadd ezt a szükségességet, valamint a betegek gyógyítására.

11. 390 : 12-13, 20-26

When the first symptoms of disease appear, dispute the testimony of the material senses with divine Science. … Suffer no claim of sin or of sickness to grow upon the thought. Dismiss it with an abiding conviction that it is illegitimate, because you know that God is no more the author of sickness than He is of sin. You have no law of His to support the necessity either of

sin or sickness, but you have divine authority for denying that necessity and healing the sick.

12. 391 : 7-13

Ahelyett, hogy vakon és nyugodtan megadnád magad a betegség kezdődő vagy előrehaladott fokozatainak, lázadj fel ellene. Száműzd azt a hiedelmet, hogy akár egyetlen beférkőző fájdalmat is vendégül láthatsz, amelyet ne lehetne kiűzni az Elme hatalmával, és ilyen módon megelőzheted a fájdalom kifejlődését a testben. Istennek semmilyen törvénye nem akadályozza meg ezt az eredményt.

12. 391 : 7-13

Instead of blind and calm submission to the incipient or advanced stages of disease, rise in rebellion against them. Banish the belief that you can possibly entertain a single intruding pain which cannot be ruled out by the might of Mind, and in this way you can prevent the development of pain in the body. No law of God hinders this result.

13. 392 : 24 (Állj)-3

Állj őrt a gondolat ajtajánál. Csak olyan következtetéseket beengedve, amelyeket testi eredményekként is szeretnél látni megvalósulni, harmonikusan fogod saját magadat kontrollálni. Ha fennáll az az állapot, amelyről azt mondod, hogy betegséget idéz elő, legyen az levegő, testgyakorlás, örökletes dolog, fertőzés vagy baleset, akkor teljesítsd feladatodat mint őr, és zárd ki ezen egészségtelen gondolatokat és félelmeket. Száműzd a halandó elméből a bántó tévedéseket, és akkor a test nem szenvedhet tőlük. A fájdalom és gyönyör lefolyásának az elme által kell jönnie, és mi, miként az őr, aki elhagyja őrhelyét, beengedjük a tolakodó hiedelmet, és elfelejtjük, hogy isteni segítséggel megtilthatjuk belépését.

13. 392 : 24 (Stand)-3

Stand porter at the door of thought. Admitting only such conclusions as you wish realized in bodily results, you will control yourself harmoniously. When the condition is present which you say induces disease, whether it be air, exercise, heredity, contagion, or accident, then perform your office as porter and shut out these unhealthy thoughts and fears. Exclude from mortal mind the offending errors; then the body cannot suffer from them. The issues of pain or pleasure must come through mind, and like a watchman forsaking his post, we admit the intruding belief, forgetting that through divine help we can forbid this entrance.

14. 393 : 8-15

Az Elme ura a testi érzékeknek, és le tudja győzni a betegséget, bűnt és halált. Gyakorold ezt az Isten-adta jogot! Vedd birtokba a testedet és kormányozd annak érzéseit és működését! Emelkedj fel a Szellem erejében, hogy ellenállj mindennek, ami nem hasonlít a jóhoz! Isten képessé tette az embert erre, és semmi sem foszthatja meg az embert attól a képességtől és erőtől, amellyel Isten ruházta fel.

14. 393 : 8-15

Mind is the master of the corporeal senses, and can conquer sickness, sin, and death. Exercise this God-given authority. Take possession of your body, and govern its feeling and action. Rise in the strength of Spirit to resist all that is unlike good. God has made man capable of this, and nothing can vitiate the ability and power divinely bestowed on man.


████████████████████████████████████████████████████████████████████████


A NAPI FELADATOK

Mary Baker Eddy

Mindennapi Ima

Ezen Egyház minden tagjának feladata minden egyes nap imádkozni: „Jöjjön el a Te országod”; hadd jöjjön létre bennem az isteni Igazság, Élet és Szeretet uralma és zárjon ki belőlem minden bűnt, és hadd gazdagítsa a Te Igéd az egész emberiség vonzalmait és kormányozza azokat!

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 4. pont

Indítékokra és Tettekre vonatkozó Szabály

Az Anyaegyház tagjainak indítékait és tetteit nem szabad, hogy akár ellenségeskedés, akár személyes ragaszkodás vezérelje. A Tudományban az isteni Szeretet egyedül kormányozza az embert, és a Keresztény Tudós a Szeretet kedves vonásait tükrözi a bűn megdorgálásában, igaz testvériségben, könyörületességben és megbocsátásban. Ezen Egyház tagjainak naponta kell őrködnie és imádkoznia, hogy megszabadíttassanak minden gonosztól, jövendöléstől, bíráskodástól, ítélkezéstől, tanácsadástól, befolyásolástól vagy téves befolyásoltatástól.

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 1. pont

Készenlét a Feladatra

Ezen Egyház minden tagjának feladata megvédeni magát naponta az agresszív mentális szuggesztióval szemben, és nem hagyni, hogy elfelejtessék vagy elhanyagoltassák vele az Isten, a Vezetője és az emberiség felé való kötelezettségét. Tettei alapján kerül majd megítélésre – igazolásra vagy elítélésre.

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 6. pont


Ügyelj Rá

Vegyes Írások, Mary Baker Eddy, 237. oldal

Keresztény Tudósoknak: — Lásd Tudomány és Egészség, 442. oldal, 30. sor, és ügyelj erre naponta.
Keresztény Tudósok, legyetek önmagatok törvénye, hogy a mentális mulasztás nem árthat nektek akár mikor alszotok, akár ébrenlétetekben.

(T&E, 442. o.)


████████████████████████████████████████████████████████████████████████