VASÁRNAP 2023. MÁJUS 14 |

VASÁRNAP 2023. MÁJUS 14



TÁRGY — Halandók És Halhatatlanok

SubjectMortals And Immortals

ARANY SZÖVEG : I Timóteus 1 : 17

Az örökkévalóság királyának pedig, a halhatatlan, láthatatlan egy Istennek tisztelet és dicsőség örökkön-örökké. Ámen.



Golden Text: I Timothy 1 : 17

Now unto the King eternal, immortal, invisible, the only wise God, be honour and glory for ever and ever. Amen.




Kattints ide a lecke PDF verziójáért:


Kattints ide a lecke hanganyagáért:

Kattints ide, hogy meghallgasd a YouTube-on

Kattints ide, hogy meghallgasd a Vimeo-on

████████████████████████████████████████████████████████████████████████


VÁLTAKOZÓ OLVASÁS: Zsoltárok 90 : 1, 2; Zsoltárok 100 : 1, 3-5


1.     Uram, te voltál nékünk hajlékunk nemzedékrõl nemzedékre!

2.     Minekelõtte hegyek lettek és föld és világ formáltaték, öröktõl fogva mindörökké te vagy Isten.

1.     Vígan énekelj az Úrnak te egész föld!

3.     Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten; ő alkotott minket és nem magunk; az ő népe és az ő legelőinek juhai vagyunk.

4.     Menjetek be az ő kapuin hálaadással, tornáczaiba dicséretekkel; adjatok hálákat néki, áldjátok az ő nevét!

5.     Mert jó az Úr, örökkévaló az ő kegyelme, és nemzedékről nemzedékre való az ő hűsége!

Responsive Reading: Psalm 90 : 1, 2Psalm 100 : 1, 3-5

1.     Lord, thou hast been our dwelling place in all generations.

2.     Before the mountains were brought forth, or ever thou hadst formed the earth and the world, even from everlasting to everlasting, thou art God.

1.     Make a joyful noise unto the Lord, all ye lands.

3.     Know ye that the Lord he is God: it is he that hath made us, and not we ourselves; we are his people, and the sheep of his pasture.

4.     Enter into his gates with thanksgiving, and into his courts with praise: be thankful unto him, and bless his name.

5.     For the Lord is good; his mercy is everlasting; and his truth endureth to all generations.



LECKE PRÉDIKÁCIÓ



A Biblia


1. Rómaiakhoz 8 : 16, 17 (;-ig)

16     Ez a Lélek bizonyságot tesz a mi lelkünkkel együtt, hogy Isten gyermekei vagyunk.

17     Ha pedig gyermekek, örökösök is; örökösei Istennek, örököstársai pedig Krisztusnak;

1. Romans 8 : 16, 17 (to 2nd ;)

16     The Spirit itself beareth witness with our spirit, that we are the children of God:

17     And if children, then heirs; heirs of God, and joint-heirs with Christ;

2. I Királyok 17 : 1-4, 5 (;-ig), 6, 8-13 (,-ig), 14-17, 19, 20 (:-ig), 21 (Én Uram)-24

1     És szóla Thesbites Illés, a Gileád lakói közül, Akhábnak: Él az Úr, az Izráel Istene, aki előtt állok, hogy ez esztendőkben sem harmat, sem eső nem lészen; hanem csak az én beszédem szerint.

2     És lőn az Úrnak beszéde ő hozzá, mondván:

3     Menj el innét, és menj napkelet felé, és rejtezzél el a Kérith patakja mellett, mely a Jordán felé [folyik.]

4     És a patakból lesz néked italod; a hollóknak pedig megparancsoltam, hogy tápláljanak téged ott.

5     Elméne azért, és az Úrnak beszéde szerint cselekedék;

6     És a hollók hoztak néki kenyeret és húst reggel és este, és a patakból ivott.

8     És lőn az Úrnak beszéde ő hozzá, mondván:

9     Kelj fel, és menj el Sareptába, amely Sídonhoz tartozik, és légy ott; ímé megparancsoltam ott egy özvegyasszonynak, hogy gondoskodjék rólad.

10     És felkelvén, elméne Sareptába, és mikor a város kapujához érkezett, ímé egy özvegyasszony volt ott, a ki fát szedegetett, és megszólítván azt, monda néki: Hozz, kérlek, egy kevés vizet nékem valami edényben, hogy igyam.

11     De mikor az elment, hogy [vizet] hozzon, utána kiáltott, és monda néki: Hozz, kérlek, egy falat kenyeret is kezedben.

12     Az pedig monda: Él az Úr, a te Istened, hogy nincs semmi [sült] kenyerem, csak egy marok lisztecském van a vékában, és egy kevés olajom a korsóban, és most egy kis fát szedegetek, és haza megyek, és megkészítem azt magamnak és az én fiamnak, hogy megegyük és azután meghaljunk.

13     Monda pedig néki Illés: Ne félj,

14     Mert azt mondja az Úr, Izráel Istene, hogy sem a vékabeli liszt el nem fogy, sem a korsóbeli olaj meg nem kevesül addig, míg az Úr esõt ád a földnek színére.

15     És õ elméne, és az Illés beszéde szerint cselekedék, és evék mind õ, mind amaz, mind annak háznépe, naponként.

16     A vékabeli liszt nem fogyott el, sem pedig a korsóbeli olaj nem kevesült meg, az Úrnak beszéde szerint, a melyet szólott Illés által.

17     És lőn ezek után, hogy megbetegedék a ház gazdasszonyának fia, és az ő betegsége felette nagy vala, annyira, hogy már a lélekzete is elállott.

19     És monda néki: Add ide a te fiadat. És ő elvevé azt az ő kebeléről, és felvivé a felházba, amelyben ő lakik vala, és az ő ágyára fekteté.

20     Akkor kiálta az Úrhoz, és monda:

21     Én Uram, Istenem, térítsd vissza e gyermek lelkét ő belé!

22     És meghallgatta az Úr Illés szavát, és megtért a gyermekbe a lélek, és megélede.

23     És felvévén Illés a gyermeket, alávivé őt a felházból a házba, és adá őt az ő anyjának, és monda Illés: Lássad, él a te fiad!

24     És monda az asszony Illésnek: Most tudtam meg, hogy te Isten embere vagy, és hogy az Úrnak beszéde a te ajkadon: igazság.

2. I Kings 17 : 1-4, 5 (to :), 6, 8-13 (to ;), 14-17, 19, 20 (to 2nd ,), 21 (O Lord)-24

1     And Elijah the Tishbite, who was of the inhabitants of Gilead, said unto Ahab, As the Lord God of Israel liveth, before whom I stand, there shall not be dew nor rain these years, but according to my word.

2     And the word of the Lord came unto him, saying,

3     Get thee hence, and turn thee eastward, and hide thyself by the brook Cherith, that is before Jordan.

4     And it shall be, that thou shalt drink of the brook; and I have commanded the ravens to feed thee there.

5     So he went and did according unto the word of the Lord:

6     And the ravens brought him bread and flesh in the morning, and bread and flesh in the evening; and he drank of the brook.

8     And the word of the Lord came unto him, saying,

9     Arise, get thee to Zarephath, which belongeth to Zidon, and dwell there: behold, I have commanded a widow woman there to sustain thee.

10     So he arose and went to Zarephath. And when he came to the gate of the city, behold, the widow woman was there gathering of sticks: and he called to her, and said, Fetch me, I pray thee, a little water in a vessel, that I may drink.

11     And as she was going to fetch it, he called to her, and said, Bring me, I pray thee, a morsel of bread in thine hand.

12     And she said, As the Lord thy God liveth, I have not a cake, but an handful of meal in a barrel, and a little oil in a cruse: and, behold, I am gathering two sticks, that I may go in and dress it for me and my son, that we may eat it, and die.

13     And Elijah said unto her, Fear not;

14     For thus saith the Lord God of Israel, The barrel of meal shall not waste, neither shall the cruse of oil fail, until the day that the Lord sendeth rain upon the earth.

15     And she went and did according to the saying of Elijah: and she, and he, and her house, did eat many days.

16     And the barrel of meal wasted not, neither did the cruse of oil fail, according to the word of the Lord, which he spake by Elijah.

17     And it came to pass after these things, that the son of the woman, the mistress of the house, fell sick; and his sickness was so sore, that there was no breath left in him.

19     And he said unto her, Give me thy son. And he took him out of her bosom, and carried him up into a loft, where he abode, and laid him upon his own bed.

20     And he cried unto the Lord, and said,

21     O Lord my God, I pray thee, let this child’s soul come into him again.

22     And the Lord heard the voice of Elijah; and the soul of the child came into him again, and he revived.

23     And Elijah took the child, and brought him down out of the chamber into the house, and delivered him unto his mother: and Elijah said, See, thy son liveth.

24     And the woman said to Elijah, Now by this I know that thou art a man of God, and that the word of the Lord in thy mouth is truth.

3. II Királyok 2 : 1, 2, 4, 6-12 (.-ig)

1     Amikor az Úr föl akarta vinni Illést forgószélben az égbe, Illés és Elizeus elment Gilgálból.

2     Illés ezt mondta Elizeusnak: Maradj itt, mert engem Bételbe küldött az Úr. De Elizeus így felelt: Az élő Úrra és a te életedre mondom, hogy nem hagylak el! Elmentek tehát Bételbe.

4     Akkor ezt mondta neki Illés: Maradj itt, Elizeus, mert engem Jerikóba küldött az Úr. Ő azonban így felelt: Az élő Úrra és a te életedre mondom, hogy nem hagylak el! És megérkeztek Jerikóba.

6     Azután ezt mondta neki Illés: Maradj itt, mert az Úr a Jordánhoz küldött engem. Ő azonban így felelt: Az élő Úrra és a te életedre mondom, hogy nem hagylak el! Így mentek ketten együtt.

7     Velük ment ötven prófétatanítvány is, és amikor ők ketten megálltak a Jordánnál, azok is megálltak tőlük távol.

8     Illés fogta a palástját, összegöngyölte, és ráütött vele a vízre, mire az kettévált, ők pedig mindketten szárazon mentek át rajta.

9     Amikor átmentek, Illés ezt mondta Elizeusnak: Kérj valamit, megteszem, mielőtt elragadnak tőled. És monda Elizeus: Legyen, kérlek, a te benned való léleknek kettős mértéke én rajtam.

10     Ő ezt mondta: Nehezet kértél. Ha látsz engem, amikor elragadnak tőled, akkor úgy lesz; de ha nem, akkor nem lesz úgy.

11     És lőn, amikor menének és menvén beszélgetének, ímé egy tüzes szekér tüzes lovakkal elválasztá őket egymástól. És felméne Illés a szélvészben az égbe.

12     Elizeus pedig ezt látván, kiált vala: [Édes] atyám, [édes] atyám! Izráel szekerei és lovagjai! És nem látá őt többé.

3. II Kings 2 : 1, 2, 4, 6-12 (to :)

1     And it came to pass, when the Lord would take up Elijah into heaven by a whirlwind, that Elijah went with Elisha from Gilgal.

2     And Elijah said unto Elisha, Tarry here, I pray thee; for the Lord hath sent me to Beth-el. And Elisha said unto him, As the Lord liveth, and as thy soul liveth, I will not leave thee. So they went down to Beth-el.

4     And Elijah said unto him, Elisha, tarry here, I pray thee; for the Lord hath sent me to Jericho. And he said, As the Lord liveth, and as thy soul liveth, I will not leave thee. So they came to Jericho.

6     And Elijah said unto him, Tarry, I pray thee, here; for the Lord hath sent me to Jordan. And he said, As the Lord liveth, and as thy soul liveth, I will not leave thee. And they two went on.

7     And fifty men of the sons of the prophets went, and stood to view afar off: and they two stood by Jordan.

8     And Elijah took his mantle, and wrapped it together, and smote the waters, and they were divided hither and thither, so that they two went over on dry ground.

9     And it came to pass, when they were gone over, that Elijah said unto Elisha, Ask what I shall do for thee, before I be taken away from thee. And Elisha said, I pray thee, let a double portion of thy spirit be upon me.

10     And he said, Thou hast asked a hard thing: nevertheless, if thou see me when I am taken from thee, it shall be so unto thee; but if not, it shall not be so.

11     And it came to pass, as they still went on, and talked, that, behold, there appeared a chariot of fire, and horses of fire, and parted them both asunder; and Elijah went up by a whirlwind into heaven.

12     And Elisha saw it, and he cried, My father, my father, the chariot of Israel, and the horsemen thereof. And he saw him no more:

4. I János 3 : 1-3

1     Lássátok meg, milyen nagy szeretetet tanúsított irántunk az Atya: Isten gyermekeinek neveznek minket, és azok is vagyunk. Azért nem ismer minket a világ, mert nem ismerte meg őt.

2     Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, és még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. De tudjuk, hogy ha nyilvánvalóvá lesz, hasonlókká leszünk Õ hozzá; mert meg fogjuk õt látni, a mint van.

3     És akiben megvan ez a reménység Õ iránta, az mind megtisztítja önmagát, amiképpen Õ is tiszta.

4. I John 3 : 1-3

1     Behold, what manner of love the Father hath bestowed upon us, that we should be called the sons of God: therefore the world knoweth us not, because it knew him not.

2     Beloved, now are we the sons of God, and it doth not yet appear what we shall be: but we know that, when he shall appear, we shall be like him; for we shall see him as he is.

3     And every man that hath this hope in him purifieth himself, even as he is pure.



Tudomány és Egészség


1. 76 : 20 (az ember)-21

...az ember halhatatlan és isteni felhatalmazás alapján él.

1. 76 : 20 (man is)-21

…man is immortal and lives by divine authority.

2. 332 : 4 (Atya)-8

Atya-Anya az Istenség neve, ami jelzi gyengéd kapcsolatát az Ő szellemi teremtményével. Ahogyan az apostol szavakban kifejezte, melyeket egy klasszikus költőtől idézett helyeselve: „Mert mi is az Ő nemzetsége vagyunk.”

2. 332 : 4 (Father)-8

Father-Mother is the name for Deity, which indicates His tender relationship to His spiritual creation. As the apostle expressed it in words which he quoted with approbation from a classic poet: "For we are also His offspring."

3. 63 : 5-11

A Tudományban az ember a Szellem sarjadéka. Ősei a szép, a jó és a tiszta. Eredete, nem úgy mint a halandóké, nem az állati ösztönben van, és nem megy át anyagi állapotokon mielőtt értelmessé válnék. A Szellem az ő létezésének eredendő és végső forrása; Isten az ő Atyja, és az Élet a létének törvénye.

3. 63 : 5-11

In Science man is the offspring of Spirit. The beautiful, good, and pure constitute his ancestry. His origin is not, like that of mortals, in brute instinct, nor does he pass through material conditions prior to reaching intelligence. Spirit is his primitive and ultimate source of being; God is his Father, and Life is the law of his being.

4. 270 : 14-15 (;-ig), 22-30

A hajdani próféták saját időszakaik rendszereinél valami magasabbrendűt kerestek;

A papság gőgje e világnak a fejedelme. Nincsen semmije a Krisztusban. A szerénységnek és szeretetnek isteni felhatalmazása van. A halandók gonoszul gondolkodnak; ennek eredményeként gonoszak. Beteg gondolataik vannak, és így betegek lesznek. Ha a bűn bűnösöket teremt, akkor csak az Igazság és Szeretet tudja ezt visszacsinálni. Ha a betegség érzete szenvedést okoz, és a jóllét érzete a szenvedés ellenszere, akkor a betegség mentális, nem anyagi. Ebből ered a tény, hogy egyedül az emberi elme szenved és beteg, és hogy az isteni Elme az egyetlen, amely gyógyít.

4. 270 : 14-15 (to ;), 22-30

The prophets of old looked for something higher than the systems of their times;

The pride of priesthood is the prince of this world. It has nothing in Christ. Meekness and charity have divine authority. Mortals think wickedly; consequently they are wicked. They think sickly thoughts, and so become sick. If sin makes sinners, Truth and Love alone can unmake them. If a sense of disease produces suffering and a sense of ease antidotes suffering, disease is mental, not material. Hence the fact that the human mind alone suffers, is sick, and that the divine Mind alone heals.

5. 258 : 9-15

Az ember több, mint egy anyagi forma benne egy elmével, amelynek meg kell szabadulnia környezetétől azért, hogy halhatatlan legyen. Az ember végtelenséget tükröz, és ez a visszatükrözés Isten igaz eszméje.

Isten az emberben a végtelen eszmét fejezi ki, amely örökké fejleszti önmagát terjeszkedve és egyre magasabbra emelkedve egy határtalan alapról.

5. 258 : 9-15

Man is more than a material form with a mind inside, which must escape from its environments in order to be immortal. Man reflects infinity, and this reflection is the true idea of God.

God expresses in man the infinite idea forever developing itself, broadening and rising higher and higher from a boundless basis.

6. 70 : 12-2 (az első .-ig)

A fűszáltól kezdve a csillagokig, az isteni Elme tart fenn minden azonosságot mint tisztán megkülönböztethető és örök. A kérdések a következők: Mik Isten azonosságai? Mi a Lélek? A megformált dologban létezik-e élet vagy lélek?

Semmi sem valódi és örök - semmi sem Szellem - csak Isten és az Ő gondolata.

6. 70 : 12-2 (to 1st .)

The divine Mind maintains all identities, from a blade of grass to a star, as distinct and eternal. The questions are: What are God's identities? What is Soul? Does life or soul exist in the thing formed?

Nothing is real and eternal, — nothing is Spirit, — but God and His idea.

7. 98 : 31-2

Az út, melyen a halhatatlanságot és az életet megtanuljuk nem egyházi, hanem Keresztény, nem emberi, hanem isteni, nem fizikai, hanem metafizikai, nem anyagi, hanem tudományosan lelki.

7. 98 : 31-2

The way through which immortality and life are learned is not ecclesiastical but Christian, not human but divine, not physical but metaphysical, not material but scientifically spiritual.

8. 70 : 1-3 (;-ig)

A halandó létezés egy talány. Minden nap egy rejtély. A testi érzékek bizonysága nem képes informálni minket arról, hogy mi az, ami valós, és mi megtévesztő,

8. 70 : 1-3 (to ,)

Mortal existence is an enigma. Every day is a mystery. The testimony of the corporeal senses cannot inform us what is real and what is delusive,

9. 252 : 15-8

Az anyagi érzet hamis bizonyítéka szembetűnően eltér a Szellem bizonyságától. Az anyagi érzet a valóság arroganciájával felemeli hangját és azt mondja:

Teljesen tisztességtelen vagyok, és ezt senki sem tudja. Csalhatok, hazudhatok, házasságtörést követhetek el, rabolhatok, gyilkolhatok és mézesmázos aljassággal elkerülöm, hogy felfedezzenek. Állati hajlamokkal, álnok érzelemmel, csalárd szándékkal életem rövid idejét egyetlen pompás ünnepnappá akarom tenni. Milyen szép is a vétek! Milyen sikere van a bűnnek ott, ahol a jószándék várakozik! A világ az én birodalmam. Az anyag pompájában kerültem trónra. De egyetlen érintés, egy baleset, Isten törvénye, bármely pillanatban elpusztíthatja békémet, mivel minden képzelt örömöm végzetes. Mint kiömlő láva, saját vesztemre terjeszkedek, és felemésztő tűz fényességében ragyogok.

A Szellem ennek az ellenkezőjéről tanúskodva az mondja:

Én Szellem vagyok. Az ember, akinek az érzékei szellemiek, az én hasonlatosságom. Ő a végtelen megértést tükrözi vissza, mert Én a Végtelenség vagyok. A szentség szépsége, a lét tökéletessége, az elmúlhatatlan dicsőség - mind az Enyém, mert Én vagyok Isten. Halhatatlanságot adok az embernek, mert Én vagyok az Igazság. Én foglalok magamba és juttatok minden boldogságot, mert Én vagyok a Szeretet. Én életet adok, kezdet és vég nélkül, mert Én vagyok az Élet. Én vagyok a legfelsőbb és én adok mindent, mert Én vagyok az Elme. Én vagyok mindennek a szubsztanciája, mert Én Vagyok aki Vagyok.

9. 252 : 15-8

The false evidence of material sense contrasts strikingly with the testimony of Spirit. Material sense lifts its voice with the arrogance of reality and says:

I am wholly dishonest, and no man knoweth it. I can cheat, lie, commit adultery, rob, murder, and I elude detection by smooth-tongued villainy. Animal in propensity, deceitful in sentiment, fraudulent in purpose, I mean to make my short span of life one gala day. What a nice thing is sin! How sin succeeds, where the good purpose waits! The world is my kingdom. I am enthroned in the gorgeousness of matter. But a touch, an accident, the law of God, may at any moment annihilate my peace, for all my fancied joys are fatal. Like bursting lava, I expand but to my own despair, and shine with the resplendency of consuming fire.

Spirit, bearing opposite testimony, saith:

I am Spirit. Man, whose senses are spiritual, is my likeness. He reflects the infinite understanding, for I am Infinity. The beauty of holiness, the perfection of being, imperishable glory, — all are Mine, for I am God. I give immortality to man, for I am Truth. I include and impart all bliss, for I am Love. I give life, without beginning and without end, for I am Life. I am supreme and give all, for I am Mind. I am the substance of all, because I am that I am.

10. 487 : 27-6

A megértés, hogy az Élet Isten, Szellem, meghosszabbítja napjainkat azáltal, hogy megerősíti bizalmunkat az Élet elmúlhatatlan valóságában, annak mindenhatóságában és halhatatlanságában.

Ez a hit egy megértett Alapelven nyugszik. Ez az Alapelv teszi éppé a beteget, és hozza elő a dolgok maradandó és harmonikus fázisait. Tanításaink eredménye elégséges megerősítés. Amikor, ezen utasítások alapján, képes vagy egy súlyos betegséget száműzni, a gyógyulás megmutatja, hogy érted ezt a tanítást, és így részesedsz az Igazság áldásából.

10. 487 : 27-6

The understanding that Life is God, Spirit, lengthens our days by strengthening our trust in the deathless reality of Life, its almightiness and immortality.

This faith relies upon an understood Principle. This Principle makes whole the diseased, and brings out the enduring and harmonious phases of things. The result of our teachings is their sufficient confirmation. When, on the strength of these instructions, you are able to banish a severe malady, the cure shows that you understand this teaching, and therefore you receive the blessing of Truth.

11. 55 : 15-26

Az Igazság halhatatlan eszméje végigszáguld a századokon, és szárnyai alá gyűjti a betegeket és bűnösöket. Fáradt reményem megkísérli megvalósítani azt a boldog napot, amelyen az ember felismeri a Krisztus Tudományát és úgy szereti felebarátját mint önmagát - amikor tudatosítja magában Isten mindenhatóságát és az isteni Szeretet gyógyító erejét abban, amit megtett és amit tesz az emberiségért. Az ígéretek beteljesülnek. Az isteni gyógyítás újramegjelenésének ideje minden korszakra kiterjed; és aki az ő földi mindenét az isteni Tudomány oltárára helyezi, az most iszik Krisztus poharából, és felruháztatik a Krisztusi gyógyítás szellemével és erejével.

11. 55 : 15-26

Truth's immortal idea is sweeping down the centuries, gathering beneath its wings the sick and sinning. My weary hope tries to realize that happy day, when man shall recognize the Science of Christ and love his neighbor as himself, — when he shall realize God's omnipotence and the healing power of the divine Love in what it has done and is doing for mankind. The promises will be fulfilled. The time for the reappearing of the divine healing is throughout all time; and whosoever layeth his earthly all on the altar of divine Science, drinketh of Christ's cup now, and is endued with the spirit and power of Christian healing.

12. 468 : 8-15

Kérdés. — Mi a létezés tudományos megállapítása?

Válasz. — Az anyagban nincs sem élet, igazság, intelligencia, sem szubsztancia. Minden a végtelen Elme és annak végtelen megnyilvánulása, mert Isten a Minden a Mindenekben. A Szellem a halhatatlan Igazság; az anyag a halandó tévedés. A Szellem a valós és örökkévaló; az anyag a valótlan és időleges. A Szellem az Isten, és az ember az Ő képmása és hasonlatossága. Tehát az ember nem anyagi; az ember szellemi.

12. 468 : 8-15

Question. — What is the scientific statement of being?

Answer. — There is no life, truth, intelligence, nor substance in matter. All is infinite Mind and its infinite manifestation, for God is All-in-all. Spirit is immortal Truth; matter is mortal error. Spirit is the real and eternal; matter is the unreal and temporal. Spirit is God, and man is His image and likeness. Therefore man is not material; he is spiritual.


████████████████████████████████████████████████████████████████████████


A NAPI FELADATOK

Mary Baker Eddy

Mindennapi Ima

Ezen Egyház minden tagjának feladata minden egyes nap imádkozni: „Jöjjön el a Te országod”; hadd jöjjön létre bennem az isteni Igazság, Élet és Szeretet uralma és zárjon ki belőlem minden bűnt, és hadd gazdagítsa a Te Igéd az egész emberiség vonzalmait és kormányozza azokat!

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 4. pont

Indítékokra és Tettekre vonatkozó Szabály

Az Anyaegyház tagjainak indítékait és tetteit nem szabad, hogy akár ellenségeskedés, akár személyes ragaszkodás vezérelje. A Tudományban az isteni Szeretet egyedül kormányozza az embert, és a Keresztény Tudós a Szeretet kedves vonásait tükrözi a bűn megdorgálásában, igaz testvériségben, könyörületességben és megbocsátásban. Ezen Egyház tagjainak naponta kell őrködnie és imádkoznia, hogy megszabadíttassanak minden gonosztól, jövendöléstől, bíráskodástól, ítélkezéstől, tanácsadástól, befolyásolástól vagy téves befolyásoltatástól.

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 1. pont

Készenlét a Feladatra

Ezen Egyház minden tagjának feladata megvédeni magát naponta az agresszív mentális szuggesztióval szemben, és nem hagyni, hogy elfelejtessék vagy elhanyagoltassák vele az Isten, a Vezetője és az emberiség felé való kötelezettségét. Tettei alapján kerül majd megítélésre – igazolásra vagy elítélésre.

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 6. pont


Ügyelj Rá

Vegyes Írások, Mary Baker Eddy, 237. oldal

Keresztény Tudósoknak: — Lásd Tudomány és Egészség, 442. oldal, 30. sor, és ügyelj erre naponta.




Keresztény Tudósok, legyetek önmagatok törvénye, hogy a mentális mulasztás nem árthat nektek akár mikor alszotok, akár ébrenlétetekben.

(T&E, 442. o.)


████████████████████████████████████████████████████████████████████████