VASÁRNAP 2023. JÚNIUS 4. |

VASÁRNAP 2023. JÚNIUS 4.TÁRGY — Isten Az Egyetlen Ok És Teremtő

SubjectGod The Only Cause And Creator

ARANY SZÖVEG : Zsoltárok 124 : 8

A mi segítségünk az Úr nevében van, a ki teremtette az eget és földet.Golden Text: Psalm 124 : 8

Our help is in the name of the Lord, who made heaven and earth.
Kattints ide a lecke PDF verziójáért:


Kattints ide a lecke hanganyagáért:

Kattints ide, hogy meghallgasd a YouTube-on

Kattints ide, hogy meghallgasd a Vimeo-on

████████████████████████████████████████████████████████████████████████


VÁLTAKOZÓ OLVASÁS: Zsoltárok 148 : 1-6


1.     Dicsérjétek az Urat! Dicsérjétek az Urat, ti mennyeiek, dicsérjétek a magasságban!

2.     Dicsérjétek őt, ti angyalai mind, dicsérje őt minden serege!

3.     Dicsérje őt a nap és a hold, dicsérje minden fényes csillag!

4.     Dicsérjék őt az egek egei, még a vizek is ott fönn az égben!

5.     Dicsérjék az ÚR nevét, mert ő parancsolt, és azok létre jöttek,

6.     Örök idõre állította fel õket; törvényt szabott és nem tér el attól.

Responsive Reading: Psalm 148 : 1-6

1.     Praise ye the Lord. Praise ye the Lord from the heavens: praise him in the heights.

2.     Praise ye him, all his angels: praise ye him, all his hosts.

3.     Praise ye him, sun and moon: praise him, all ye stars of light.

4.     Praise him, ye heavens of heavens, and ye waters that be above the heavens.

5.     Let them praise the name of the Lord: for he commanded, and they were created.

6.     He hath also stablished them for ever and ever: he hath made a decree which shall not pass.LECKE PRÉDIKÁCIÓA Biblia


1. Zsoltárok 89 : 9, 10, 12, 13 (,-ig), 53

9     Uram, Seregeknek Istene! Kicsoda olyan erõs, mint te vagy Uram? És a te hûséges voltod körülvesz téged.

10     Te uralkodol a tengernek kevélységén; mikor az õ habjai felemelkednek, te csendesíted le azokat.

12     Tieid az egek, a föld is a tied: e világot minden benne valóval te fundáltad.

13     Az északot és a délt te teremtetted,

53     Áldott legyen az Úr mindörökké! Ámen és Ámen.

1. Psalm 89 : 8, 9, 11, 12 (to :), 52

8     O Lord God of hosts, who is a strong Lord like unto thee? or to thy faithfulness round about thee?

9     Thou rulest the raging of the sea: when the waves thereof arise, thou stillest them.

11     The heavens are thine, the earth also is thine: as for the world and the fulness thereof, thou hast founded them.

12     The north and the south thou hast created them:

52     Blessed be the Lord for evermore. Amen, and Amen.

2. I Mózes 1 : 1-31 (az első .-ig)

1     Kezdetben teremtette Isten a mennyet és a földet.

2     A föld még kietlen és puszta volt, a mélység fölött sötétség volt, de Isten Lelke lebegett a vizek fölött.

3     És monda Isten: Legyen világosság: és lõn világosság.

4     Látta Isten, hogy a világosság jó, elválasztotta tehát Isten a világosságot a sötétségtől.

5     És nevezé Isten a világosságot nappalnak, és a setétséget nevezé éjszakának: és lõn este és lõn reggel, elsõ nap.

6     És monda Isten: Legyen mennyezet a víz között, a mely elválaszsza a vizeket a vizektõl.

7     Teremté tehát Isten a mennyezetet, és elválasztá a mennyezet alatt való vizeket, a mennyezet felett való vizektõl. És úgy lõn.

8     És nevezé Isten a mennyezetet égnek: és lõn este, és lõn reggel, második nap.

9     És monda Isten: Gyûljenek egybe az ég alatt való vizek egy helyre, hogy tessék meg a száraz. És úgy lõn.

10     Azután elnevezte Isten a szárazat földnek, az összegyűlt vizeket pedig tengernek nevezte. És látta Isten, hogy ez jó.

11     Azután monda Isten: Hajtson a föld gyenge fûvet, maghozó fûvet, gyümölcsfát, a mely gyümölcsöt hozzon az õ neme szerint, a melyben legyen néki magva e földön. És úgy lõn.

12     Hajtott tehát a föld növényeket: füvet, amely fajtájának megfelelő magvakat hoz, és gyümölcstermő fát, amelynek ugyancsak fajtájának megfelelő magva van. És látta Isten, hogy ez jó.

13     Így lett este, és lett reggel: harmadik nap.

14     És monda Isten: Legyenek világító testek az ég mennyezetén, hogy elválaszszák a nappalt az éjszakától, és legyenek jelek, és meghatározói ünnepeknek, napoknak és esztendõknek.

15     És legyenek világítókul az ég mennyezetén hogy világítsanak a földre. És úgy lõn.

16     Megalkotta Isten a két nagy világító testet: a nagyobbik világító testet, hogy uralkodjék nappal, és a kisebbik világító testet, hogy uralkodjék éjszaka; meg a csillagokat.

17     És helyezteté Isten azokat az ég mennyezetére, hogy világítsanak a földre;

18     és uralkodjanak nappal meg éjszaka, és elválasszák a világosságot a sötétségtől. És látta Isten, hogy ez jó.

19     Így lett este, és lett reggel: negyedik nap.

20     És monda Isten: Pezsdûljenek a vizek élõ állatok nyüzsgésétõl; és madarak repdessenek a föld felett, az ég mennyezetének színén.

21     És megteremtette Isten a nagy víziállatokat, a vizekben nyüzsgő különféle fajta úszó élőlényeket, és a különféle fajta madarakat. És látta Isten, hogy ez jó.

22     És megáldá azokat Isten, mondván: Szaporodjatok, és sokasodjatok, és töltsétek be a tenger vizeit; a madár is sokasodjék a földön.

23     És lõn este és lõn reggel, ötödik nap.

24     Azután ezt mondta Isten: Hozzon létre a föld különféle fajta élőlényeket: különféle fajta barmokat, csúszómászókat és egyéb földi állatokat. És úgy történt.

25     Megalkotta Isten a különféle fajta földi állatokat, a különféle fajta barmokat, meg a föld mindenféle csúszómászóját. És látta Isten, hogy ez jó.

26     És monda Isten: Teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra; és uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, a barmokon, mind az egész földön, és a földön csúszó-mászó mindenféle állatokon.

27     Megteremtette Isten az embert a maga képmására, Isten képmására teremtette, férfivá és nővé teremtette őket.

28     Isten megáldotta őket, és ezt mondta nekik Isten: Szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be és hódítsátok meg a földet. Uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain és a földön mozgó minden élőlényen!

29     Azután ezt mondta Isten: Nektek adok az egész föld színén minden maghozó növényt, és minden fát, amelynek maghozó gyümölcse van: mindez legyen a ti eledeletek.

30     Minden földi állatnak, az ég minden madarának és minden földi csúszómászónak pedig, amelyben élet van, eledelül adok minden zöld növényt. És úgy történt.

31     És látá Isten, hogy minden a mit teremtett vala, ímé igen jó.

2. Genesis 1 : 1-31 (to 1st .)

1     In the beginning God created the heaven and the earth.

2     And the earth was without form, and void; and darkness was upon the face of the deep. And the Spirit of God moved upon the face of the waters.

3     And God said, Let there be light: and there was light.

4     And God saw the light, that it was good: and God divided the light from the darkness.

5     And God called the light Day, and the darkness he called Night. And the evening and the morning were the first day.

6     And God said, Let there be a firmament in the midst of the waters, and let it divide the waters from the waters.

7     And God made the firmament, and divided the waters which were under the firmament from the waters which were above the firmament: and it was so.

8     And God called the firmament Heaven. And the evening and the morning were the second day.

9     And God said, Let the waters under the heaven be gathered together unto one place, and let the dry land appear: and it was so.

10     And God called the dry land Earth; and the gathering together of the waters called he Seas: and God saw that it was good.

11     And God said, Let the earth bring forth grass, the herb yielding seed, and the fruit tree yielding fruit after his kind, whose seed is in itself, upon the earth: and it was so.

12     And the earth brought forth grass, and herb yielding seed after his kind, and the tree yielding fruit, whose seed was in itself, after his kind: and God saw that it was good.

13     And the evening and the morning were the third day.

14     And God said, Let there be lights in the firmament of the heaven to divide the day from the night; and let them be for signs, and for seasons, and for days, and years:

15     And let them be for lights in the firmament of the heaven to give light upon the earth: and it was so.

16     And God made two great lights; the greater light to rule the day, and the lesser light to rule the night: he made the stars also.

17     And God set them in the firmament of the heaven to give light upon the earth,

18     And to rule over the day and over the night, and to divide the light from the darkness: and God saw that it was good.

19     And the evening and the morning were the fourth day.

20     And God said, Let the waters bring forth abundantly the moving creature that hath life, and fowl that may fly above the earth in the open firmament of heaven.

21     And God created great whales, and every living creature that moveth, which the waters brought forth abundantly, after their kind, and every winged fowl after his kind: and God saw that it was good.

22     And God blessed them, saying, Be fruitful, and multiply, and fill the waters in the seas, and let fowl multiply in the earth.

23     And the evening and the morning were the fifth day.

24     And God said, Let the earth bring forth the living creature after his kind, cattle, and creeping thing, and beast of the earth after his kind: and it was so.

25     And God made the beast of the earth after his kind, and cattle after their kind, and every thing that creepeth upon the earth after his kind: and God saw that it was good.

26     And God said, Let us make man in our image, after our likeness: and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth.

27     So God created man in his own image, in the image of God created he him; male and female created he them.

28     And God blessed them, and God said unto them, Be fruitful, and multiply, and replenish the earth, and subdue it: and have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over every living thing that moveth upon the earth.

29     And God said, Behold, I have given you every herb bearing seed, which is upon the face of all the earth, and every tree, in the which is the fruit of a tree yielding seed; to you it shall be for meat.

30     And to every beast of the earth, and to every fowl of the air, and to every thing that creepeth upon the earth, wherein there is life, I have given every green herb for meat: and it was so.

31     And God saw every thing that he had made, and, behold, it was very good.

3. Ámosz 4 : 13

13     Mert ímé, aki hegyeket alkotott és a szelet teremtette, és aki megjelenti az embernek az õ gondolatját, aki a hajnalt sötétséggé változtatja és a föld magaslatain lépdel: az Úr õ, a Seregeknek Istene az õ neve.

3. Amos 4 : 13

13     For, lo, he that formeth the mountains, and createth the wind, and declareth unto man what is his thought, that maketh the morning darkness, and treadeth upon the high places of the earth, The Lord, The God of hosts, is his name.

4. Jelenések 4: 11

11     Méltó vagy, Urunk és Istenünk, hogy tied legyen a dicsőség, a tisztesség és a hatalom, mert te teremtettél mindent, és minden a te akaratodból lett és teremtetett.

4. Revelation 4 : 11

11     Thou art worthy, O Lord, to receive glory and honour and power: for thou hast created all things, and for thy pleasure they are and were created.Tudomány és Egészség


1. 583 : 20-25

Teremtő. Szellem; Elme; intelligencia; a megelevenítő isteni Alapelve mindennek, ami valós és jó; önmagától létező Élet, Igazság és Szeretet; az, ami tökéletes és örök; az anyag és gonosz ellentéte, melyeknek nincs Alapelve; Isten, aki mindent alkotott, ami alkotva lett, és aki nem alkothatott egy atomot vagy elemet sem, mely Önmagával ellentétes lenne.

1. 583 : 20-25

Creator. Spirit; Mind; intelligence; the animating divine Principle of all that is real and good; self-existent Life, Truth, and Love; that which is perfect and eternal; the opposite of matter and evil, which have no Principle; God, who made all that was made and could not create an atom or an element the opposite of Himself.

2. 295 : 5-8

Isten teremti és kormányozza a világegyetemet, beleértve az embert. Az univerzum szellemi ideákkal van tele, amelyeket Ő alakít ki, és azok engedelmesek az őket megalkotó Elmének.

2. 295 : 5-8

God creates and governs the universe, including man. The universe is filled with spiritual ideas, which He evolves, and they are obedient to the Mind that makes them.

3. 479 : 18-26

„Kezdetben teremté Isten az eget és a földet. A föld még kietlen és puszta volt, a mélység fölött sötétség volt.” (Mózes első könyve 1:1-2.) A mérhetetlen végtelenben, a létezés Tudományában és igazságában, az egyedüli tények a Szellem és annak megszámlálhatatlan teremtményei. A sötétség és káosz a fény, a megértés és az örök harmónia képzeletbeli ellentétei, és a semmiség elemei.

3. 479 : 18-26

"In the beginning God created the heaven and the earth. And the earth was without form, and void; and darkness was upon the face of the deep." (Genesis i. 1, 2.) In the vast forever, in the Science and truth of being, the only facts are Spirit and its innumerable creations. Darkness and chaos are the imaginary opposites of light, understanding, and eternal harmony, and they are the elements of nothingness.

4. 140 : 23-32

A zsidó törzsi Jehova egy ember által kivetített Isten, mely hajlamos a haragra, megbánásra és emberi változékonyságra. A Krisztusi Tudomány Istene egyetemes, örök, isteni Szeretet, mely nem változik és nem okoz gonoszt, betegséget, sem halált. Tényleg sajnálatosan igaz, hogy a régebbi Írás fordított. Kezdetben Isten az embert az Ő, Isten, képére teremtette; de a halandók nemzeni kívánják az embert, és Istent saját emberi képükre teremteni. Mi más egy halandó istene, mint egy felnagyított halandó?

4. 140 : 23-32

The Jewish tribal Jehovah was a man-projected God, liable to wrath, repentance, and human changeableness. The Christian Science God is universal, eternal, divine Love, which changeth not and causeth no evil, disease, nor death. It is indeed mournfully true that the older Scripture is reversed. In the beginning God created man in His, God's, image; but mortals would procreate man, and make God in their own human image. What is the god of a mortal, but a mortal magnified?

5. 512 : 4-16

Mózes első könyve 1: 21. És megteremtette Isten a nagy víziállatokat, a vizekben nyüzsgő különféle fajta úszó élőlényeket, és a különféle fajta madarakat. És látta Isten, hogy ez jó.

A Szellemet erő, jelenlét és hatalom jelképezi, továbbá a Szeretet szárnyán szálló szent gondolatok. Az Ő jelenlétének angyalai, melyeknek e legszentebb megbízatás jutott, az Elme szellemi atmoszférájában bőségesen vannak, és következésképpen saját jellemzőiket reprodukálják. Egyéni formájukat nem ismerjük, de tudjuk, hogy természetük Isten természetéhez kapcsolt; és az ekképpen jellemzett lelki áldások a hit és lelki megértés külsőleg megnyilvánuló, mégis szubjektív, állapotai.

5. 512 : 4-16

Genesis i. 21. And God created great whales, and every living creature that moveth, which the waters brought forth abundantly, after their kind, and every winged fowl after his kind: and God saw that it was good.

Spirit is symbolized by strength, presence, and power, and also by holy thoughts, winged with Love. These angels of His presence, which have the holiest charge, abound in the spiritual atmosphere of Mind, and consequently reproduce their own characteristics. Their individual forms we know not, but we do know that their natures are allied to God's nature; and spiritual blessings, thus typified, are the externalized, yet subjective, states of faith and spiritual understanding.

6. 516 : 24-14

Mózes első könyve 1: 27. Megteremtette Isten az embert a maga képmására, Isten képmására teremtette, férfivá és nővé teremtette őket.

Ennek a nagy fontosságú gondolatnak hangsúlyozására megismétlik, hogy Isten az embert Saját képére teremtette, hogy visszatükrözze az isteni Szellemet. Ebből következik, hogy az ember egy gyűjtőnév. A hímnemű, nőnemű és semleges nemek emberi fogalmak. Az ókori nyelvek egyikében az ember-re használt kifejezést az elme szinonímájaként is használják. Ezt a meghatározást gyengítette az antropomorfizmus, avagy az Istenség emberiesítése. Az antropomorf szó, az olyan kifejezésben, mint „egy antropomorf Isten”, két görög szóból ered, melyek ember-t és formá-t jelentenek, és úgy definiálhatók, mint egy halálosan mentális kísérlet, hogy az Istenséget testiségbe redukáljuk. Az Elme életadó minősége a Szellem, nem anyag. Az eszmei férfi megfelel a teremtésnek, az intelligenciának és az Igazságnak. Az eszmei nő megfelel az Életnek és Szeretetnek. Az isteni Tudományban, nincs annyi jogunk Istent hímneműnek tekinteni, amennyire Őt nőneműnek tekinthetjük, mivel a Szeretet közli az Istenség legtisztább eszméjét.

6. 516 : 24-14

Genesis i. 27. So God created man in His own image, in the image of God created He him; male and female created He them.

To emphasize this momentous thought, it is repeated that God made man in His own image, to reflect the divine Spirit. It follows that man is a generic term. Masculine, feminine, and neuter genders are human concepts. In one of the ancient languages the word for man is used also as the synonym of mind. This definition has been weakened by anthropomorphism, or a humanization of Deity. The word anthropomorphic, in such a phrase as "an anthropomorphic God," is derived from two Greek words, signifying man and form, and may be defined as a mortally mental attempt to reduce Deity to corporeality. The life-giving quality of Mind is Spirit, not matter. The ideal man corresponds to creation, to intelligence, and to Truth. The ideal woman corresponds to Life and to Love. In divine Science, we have not as much authority for considering God masculine, as we have for considering Him feminine, for Love imparts the clearest idea of Deity.

7. 294 : 19-27 (a második .-ig)

A demarkációs vonal a Szellemet képviselő halhatatlan ember, és az azon tévedést képviselő halandó ember között, hogy élet és intelligencia az anyagban van, megmutatja, hogy az anyag örömei és fájdalmai mítoszok, és a bennük való emberi hiedelem a mitológia atyja, mely mitológiában az anyag úgy jelenik meg, mint amit értelmes istenekké osztottak. Az ember valódi önmaga csak abban felismerhető, ami jó és igaz. Az ember sem nem saját maga teremtett, sem nem halandók által teremtetett. Isten teremtette az embert.

7. 294 : 19-27 (to 2nd .)

The lines of demarcation between immortal man, representing Spirit, and mortal man, representing the error that life and intelligence are in matter, show the pleasures and pains of matter to be myths, and human belief in them to be the father of mythology, in which matter is represented as divided into intelligent gods. Man's genuine selfhood is recognizable only in what is good and true. Man is neither self-made nor made by mortals. God created man.

8. 507 : 15-23

A Szellem univerzuma az isteni Alapelv, vagy Élet, kreatív erejét fejezi ki, amely az Elme megannyi alakzatát reprodukálja, és kormányozza az ember mint összetett eszme szaporodását. A fa és növény nem holmi saját szaporító erejük miatt teremnek gyümölcsöt, hanem mert az Elmét tükrözik, amely mindent magába foglal. Egy anyagi világ egy halandó elmét és az embert mint alkotót feltételez. A tudományos isteni teremtés a halhatatlan Elmét és Isten általi univerzumot nyilvánít ki.

8. 507 : 15-23

The universe of Spirit reflects the creative power of the divine Principle, or Life, which reproduces the multitudinous forms of Mind and governs the multiplication of the compound idea man. The tree and herb do not yield fruit because of any propagating power of their own, but because they reflect the Mind which includes all. A material world implies a mortal mind and man a creator. The scientific divine creation declares immortal Mind and the universe created by God.

9. 502 : 27-5

A teremtő Alapelv — Élet, Igazság és Szeretet — Isten. A világegyetem Istent tükrözi. Csak egy teremtő és egy teremtés van. Ez a teremtés a szellemi eszmék és azok azonosságainak kibontakozásából áll, melyeket a végtelen Elme fog át, és amelyek örökké visszatükröződnek. Ezek az eszmék a végtelenül kicsinytől a végtelenségig terjednek, és a legmagasztosabb eszmék Isten fiai és leányai.

9. 502 : 27-5

The creative Principle — Life, Truth, and Love — is God. The universe reflects God. There is but one creator and one creation. This creation consists of the unfolding of spiritual ideas and their identities, which are embraced in the infinite Mind and forever reflected. These ideas range from the infinitesimal to infinity, and the highest ideas are the sons and daughters of God.

10. 205 : 7-13

Mikor kerül az abban való hiedelem tévedése, hogy az élet az anyagban van, és hogy a bűn, betegség és halál Isten által teremtettek, leleplezésre? Mikor kerül megértésre, hogy az anyagnak sem értelme, sem élete, sem érzékelése nincs, és hogy az ezzel ellentétes hiedelem minden szenvedés termékeny forrása? Isten mindent az Elme által teremtett, és mindent tökéletessé és örökké tett.

10. 205 : 7-13

When will the error of believing that there is life in matter, and that sin, sickness, and death are creations of God, be unmasked? When will it be understood that matter has neither intelligence, life, nor sensation, and that the opposite belief is the prolific source of all suffering? God created all through Mind, and made all perfect and eternal.

11. 265 : 31-5

Az érzet fájdalmai üdvösek, ha a hamis élvezetes hiedelmeket gyökereiktől megfosztják, és a vonzalmakat az érzetből a Lélekbe plántálják, ahol Isten teremtményei jók, és „megvidámítják a szívet”. Ilyen a Tudomány kardja, amellyel az Igazság lefejezi a tévedést, hogy az anyagiság helyet adjon az ember mélyebb egyéniségének és rendeltetésének.

11. 265 : 31-5

The pains of sense are salutary, if they wrench away false pleasurable beliefs and transplant the affections from sense to Soul, where the creations of God are good, "rejoicing the heart." Such is the sword of Science, with which Truth decapitates error, materiality giving place to man's higher individuality and destiny.


████████████████████████████████████████████████████████████████████████


A NAPI FELADATOK

Mary Baker Eddy

Mindennapi Ima

Ezen Egyház minden tagjának feladata minden egyes nap imádkozni: „Jöjjön el a Te országod”; hadd jöjjön létre bennem az isteni Igazság, Élet és Szeretet uralma és zárjon ki belőlem minden bűnt, és hadd gazdagítsa a Te Igéd az egész emberiség vonzalmait és kormányozza azokat!

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 4. pont

Indítékokra és Tettekre vonatkozó Szabály

Az Anyaegyház tagjainak indítékait és tetteit nem szabad, hogy akár ellenségeskedés, akár személyes ragaszkodás vezérelje. A Tudományban az isteni Szeretet egyedül kormányozza az embert, és a Keresztény Tudós a Szeretet kedves vonásait tükrözi a bűn megdorgálásában, igaz testvériségben, könyörületességben és megbocsátásban. Ezen Egyház tagjainak naponta kell őrködnie és imádkoznia, hogy megszabadíttassanak minden gonosztól, jövendöléstől, bíráskodástól, ítélkezéstől, tanácsadástól, befolyásolástól vagy téves befolyásoltatástól.

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 1. pont

Készenlét a Feladatra

Ezen Egyház minden tagjának feladata megvédeni magát naponta az agresszív mentális szuggesztióval szemben, és nem hagyni, hogy elfelejtessék vagy elhanyagoltassák vele az Isten, a Vezetője és az emberiség felé való kötelezettségét. Tettei alapján kerül majd megítélésre – igazolásra vagy elítélésre.

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 6. pont


Ügyelj Rá

Vegyes Írások, Mary Baker Eddy, 237. oldal

Keresztény Tudósoknak: — Lásd Tudomány és Egészség, 442. oldal, 30. sor, és ügyelj erre naponta.
Keresztény Tudósok, legyetek önmagatok törvénye, hogy a mentális mulasztás nem árthat nektek akár mikor alszotok, akár ébrenlétetekben.

(T&E, 442. o.)


████████████████████████████████████████████████████████████████████████