VASÁRNAP 2023. JÚNIUS 25. |

VASÁRNAP 2023. JÚNIUS 25.TÁRGY — Krisztusi Tudomány

SubjectChristian Science

ARANY SZÖVEG : II Timóteus 2 : 15

Igyekezzél, hogy Isten elõtt becsületesen megállj, mint oly munkás, a ki szégyent nem vall, a ki helyesen hasogatja az igazságnak beszédét.Golden Text: II Timothy 2 : 15

Study to shew thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth.
Kattints ide a lecke PDF verziójáért:


Kattints ide a lecke hanganyagáért:

Kattints ide, hogy meghallgasd a YouTube-on

Kattints ide, hogy meghallgasd a Vimeo-onVÁLTAKOZÓ OLVASÁS: Zsoltárok 119 : 33-38, 40


33.     Taníts meg Uram a te rendeléseidnek útjára, hogy megõrizzem azt mindvégig.

34.     Oktass, hogy megõrizzem a te törvényedet, és megtartsam azt teljes szívembõl.

35.     Vezérelj a te parancsolataidnak útján, mert gyönyörködöm abban.

36.     Hajtsd szívemet a te bizonyságaidhoz, és ne a telhetetlenségre.

37.     Fordítsd el az én szemeimet, hogy ne lássanak hiábavalóságot; a te útadon éltess engemet.

38.     Teljesítsd igéretedet a te szolgádnak, a ki fél téged.

40.     Ímé, kivánkozom a te határozataid után; éltess engem a te igazságod által.

Responsive Reading: Psalm 119 : 33-38, 40

33.     Teach me, O Lord, the way of thy statutes; and I shall keep it unto the end.

34.     Give me understanding, and I shall keep thy law; yea, I shall observe it with my whole heart.

35.     Make me to go in the path of thy commandments; for therein do I delight.

36.     Incline my heart unto thy testimonies, and not to covetousness.

37.     Turn away mine eyes from beholding vanity; and quicken thou me in thy way.

38.     Stablish thy word unto thy servant.

40.     Behold, I have longed after thy precepts: quicken me in thy righteousness.LECKE PRÉDIKÁCIÓA Biblia


1. Jeremiás 10 : 2

2     Ezt mondja az Úr: A pogányok útját el ne tanuljátok, és az égi jelektõl ne féljetek, mert a pogányok félnek azoktól!

1. Jeremiah 10: 2

2     Thus saith the Lord, Learn not the way of the heathen, and be not dismayed at the signs of heaven; for the heathen are dismayed at them.

2. Dániel 2 : 1, 2 (első .-ig), 3-5, 10, 12, 13 (és keresik), 16, 19, 20 (ezt mondta:), 21 (ád), 22, 23, 46 (második ,-ig), 47 (azt mondta), 48

1     Nabukodonozor uralkodásának tizenkettedik évében álmot látott Nabukodonozor, nyugtalan lett a lelke, és nem tudott tovább aludni.

2     Akkor azt mondta a király, hogy hívjanak mágusokat, igézőket, varázslókat és csillagjósokat, hogy mondják meg: mi volt a királynak az álma.

3     A király így szólt hozzájuk: Álmot láttam, és nyugtalan a lelkem, amíg nem tudom: mit jelent az álom.

4     A csillagjósok így szóltak a királyhoz - arámul: Király, örökké élj! Mondd el az álmot szolgáidnak, és mi megadjuk a magyarázatát.

5     A király válaszolt, és ezt mondta a csillagjósoknak: Ez az elhatározásom: Ha nem adjátok tudtomra az álmot és magyarázatát, akkor darabokra vágnak benneteket, házaitokat pedig szemétdombbá teszik.

10     A csillagjósok így válaszoltak a királynak: Nincs olyan halandó a földön, aki a király kívánságának meg tudna felelni. Nincs is egy olyan nagy és hatalmas király sem, aki ilyen dolgot kérdezett volna mágusaitól, varázslóitól vagy csillagjósaitól.

12     Ezért a király igen nagy haragra gerjedt, és elrendelte, hogy végezzék ki a babiloni bölcseket mind.

13     ... és keresik vala Dánielt és az õ társait, hogy megölettessenek.

16     Dániel pedig bement a királyhoz, és azt kérte tőle, hogy adjon neki időt, ő majd megadja a magyarázatot a királynak.

19     Ekkor a titok lelepleződött Dániel előtt éjszakai látomásban, Dániel pedig áldotta érte a menny Istenét.

20     Ezt mondta: Isten neve legyen áldott örökkön örökké, övé a bölcsesség és a hatalom.

21     ...ád bölcseséget a bölcseknek és tudományt az értelmeseknek.

22     Õ jelenti meg a mély és elrejtett dolgokat, tudja mi van a setétségben; és világosság lakozik vele!

23     Néked adok hálát, atyáimnak Istene, és dicsérlek én téged, hogy bölcseséget és erõt adtál nékem, és mostan megjelentetted nékem, a mit kértünk tõled; mert a király dolgát megjelentetted nékünk!

46     Akkor Nabukodonozor király arcra borult, úgy hódolt Dániel előtt,

47     ... azt mondta a király: Valóban a ti Istenetek az istenek Istene, a királyok ura és a titkok feltárója, ezért tudtad feltárni ezt a titkot.

48     Akkor a király nagy méltóságra emelte Dánielt, sok és nagy ajándékot adott neki, majd Babilon város kormányzójává és a babiloni bölcsek elöljárójává tette.

2. Daniel 2 : 1, 2 (to 1st .), 3-5, 10, 12, 13 (and they), 16, 19, 20 (and said), 21 (he giveth), 22, 23, 46 (to 2nd ,), 47 (and said), 48

1     And in the second year of the reign of Nebuchadnezzar Nebuchadnezzar dreamed dreams, wherewith his spirit was troubled, and his sleep brake from him.

2     Then the king commanded to call the magicians, and the astrologers, and the sorcerers, and the Chaldeans, for to shew the king his dreams.

3     And the king said unto them, I have dreamed a dream, and my spirit was troubled to know the dream.

4     Then spake the Chaldeans to the king in Syriack, O king, live for ever: tell thy servants the dream, and we will shew the interpretation.

5     The king answered and said to the Chaldeans, The thing is gone from me: if ye will not make known unto me the dream, with the interpretation thereof, ye shall be cut in pieces, and your houses shall be made a dunghill.

10     The Chaldeans answered before the king, and said, There is not a man upon the earth that can shew the king’s matter: therefore there is no king, lord, nor ruler, that asked such things at any magician, or astrologer, or Chaldean.

12     For this cause the king was angry and very furious, and commanded to destroy all the wise men of Babylon.

13     …and they sought Daniel and his fellows to be slain.

16     Then Daniel went in, and desired of the king that he would give him time, and that he would shew the king the interpretation.

19     Then was the secret revealed unto Daniel in a night vision. Then Daniel blessed the God of heaven.

20     …and said, Blessed be the name of God for ever and ever: for wisdom and might are his:

21     …he giveth wisdom unto the wise, and knowledge to them that know understanding:

22     He revealeth the deep and secret things: he knoweth what is in the darkness, and the light dwelleth with him.

23     I thank thee, and praise thee, O thou God of my fathers, who hast given me wisdom and might, and hast made known unto me now what we desired of thee: for thou hast now made known unto us the king’s matter.

46     Then the king Nebuchadnezzar fell upon his face, and worshipped Daniel,

47     …and said, Of a truth it is, that your God is a God of gods, and a Lord of kings, and a revealer of secrets, seeing thou couldest reveal this secret.

48     Then the king made Daniel a great man, and gave him many great gifts, and made him ruler over the whole province of Babylon, and chief of the governors over all the wise men of Babylon.

3. Máté 4 : 23

23     És körüljárja vala Jézus a városokat mind, és a falvakat, tanítván azoknak zsinagógáiban, és hirdetvén az Isten országának evangyéliomát, és gyógyítván mindenféle betegséget és mindenféle erőtelenséget a nép között.

3. Matthew 4 : 23

23     And Jesus went about all Galilee, teaching in their synagogues, and preaching the gospel of the kingdom, and healing all manner of sickness and all manner of disease among the people.

4. Máté 9 : 10-13

10     És történt, amikor Jézus asztalhoz telepedett a házban, sok vámszedő és bűnös jött oda, és letelepedtek Jézussal és az ő tanítványaival együtt.

11     Meglátták ezt a farizeusok, és szóltak tanítványainak: "Miért eszik a ti mesteretek vámszedőkkel és bűnösökkel együtt?"

12     Ő pedig, amikor ezt meghallotta, így szólt: "Nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek.

13     Menjetek, és tanuljátok meg, mit jelent ez: Irgalmasságot akarok, és nem áldozatot. Mert nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket."

4. Matthew 9 : 10-13

10     And it came to pass, as Jesus sat at meat in the house, behold, many publicans and sinners came and sat down with him and his disciples.

11     And when the Pharisees saw it, they said unto his disciples, Why eateth your Master with publicans and sinners?

12     But when Jesus heard that, he said unto them, They that be whole need not a physician, but they that are sick.

13     But go ye and learn what that meaneth, I will have mercy, and not sacrifice: for I am not come to call the righteous, but sinners to repentance.

5. Máté 10 : 1

1     Magához hívta tizenkét tanítványát, és hatalmat adott nekik a tisztátalan lelkek felett, hogy kiűzzék azokat, és gyógyítsanak mindenféle betegséget és erőtlenséget.

5. Matthew 10 : 1

1     And when he had called unto him his twelve disciples, he gave them power against unclean spirits, to cast them out, and to heal all manner of sickness and all manner of disease.

6. Máté 11 : 25 (és ezt), 28-30

25     ... és ezt mondta: "Magasztallak, Atyám, menny és föld Ura, mert elrejtetted ezeket a bölcsek és értelmesek elől, és felfedted a gyermekeknek.

28     Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek.

29     Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok, és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek.

30     Mert az én igám boldogító, és az én terhem könnyű.

6. Matthew 11 : 25 (and said), 28-30

25     …and said, I thank thee, O Father, Lord of heaven and earth, because thou hast hid these things from the wise and prudent, and hast revealed them unto babes.

28     Come unto me, all ye that labour and are heavy laden, and I will give you rest.

29     Take my yoke upon you, and learn of me; for I am meek and lowly in heart: and ye shall find rest unto your souls.

30     For my yoke is easy, and my burden is light.

7. Máté 12 : 14, 15, 23-28

14     A farizeusok pedig kimentek, és elhatározták, hogy végeznek vele.

15     Amikor Jézus ezt megtudta, eltávozott onnan. Sokan követték; ő meggyógyította mindnyájukat,

23     Az egész sokaság elcsodálkozott ezen, és ezt mondta: "Csak nem ez a Dávid Fia?"

24     A farizeusok azonban, amikor ezt meghallották, kijelentették: "Ez nem űzheti ki az ördögöket másként, csak Belzebubnak, az ördögök fejedelmének a segítségével."

25     Ő pedig, ismerve gondolataikat, ezt mondta nekik: "Minden ország, amely meghasonlik önmagával, elpusztul, és egyetlen város vagy ház sem maradhat fenn, amely meghasonlik önmagával.

26     Ha pedig a Sátán a Sátánt űzi ki, meghasonlott önmagával, és akkor hogyan maradhat fenn az országa?

27     És ha én Belzebubbal űzöm ki az ördögöket, a ti fiaitok kivel űzik ki? Ezért ők lesznek a ti bíráitok!

28     Ha viszont én Isten Lelkével űzöm ki az ördögöket, akkor bizony elérkezett hozzátok az Isten országa.

7. Matthew 12 : 14, 15, 23-28

14     Then the Pharisees went out, and held a council against him, how they might destroy him.

15     But when Jesus knew it, he withdrew himself from thence: and great multitudes followed him, and he healed them all;

23     And all the people were amazed, and said, Is not this the son of David?

24     But when the Pharisees heard it, they said, This fellow doth not cast out devils, but by Beelzebub the prince of the devils.

25     And Jesus knew their thoughts, and said unto them, Every kingdom divided against itself is brought to desolation; and every city or house divided against itself shall not stand:

26     And if Satan cast out Satan, he is divided against himself; how shall then his kingdom stand?

27     And if I by Beelzebub cast out devils, by whom do your children cast them out? therefore they shall be your judges.

28     But if I cast out devils by the Spirit of God, then the kingdom of God is come unto you.

8. Máté 21 : 22

22     És a mit könyörgéstekben kértek, mindazt meg is kapjátok, ha hisztek.

8. Matthew 21 : 22

22     And all things, whatsoever ye shall ask in prayer, believing, ye shall receive.

9. János 14 : 15-18, 25-27

15     Ha szerettek engem, megtartjátok az én parancsolataimat.

16     én pedig kérni fogom az Atyát, és másik Vígasztalót ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké:

17     az igazság Lelkét, akit a világ nem kaphat meg, mert nem látja őt, nem is ismeri; ti azonban ismeritek őt, mert nálatok lakik, sőt bennetek lesz.

18     Nem hagylak titeket árvákul; eljövök ti hozzátok.

25     Ezeket beszéltem néktek, a míg veletek valék.

26     Ama vígasztaló pedig, a Szent Lélek, a kit az én nevemben küld az Atya, az mindenre megtanít majd titeket, és eszetekbe juttatja mindazokat, a miket mondottam néktek.

27     Békességet hagyok nektek: az én békességemet adom nektek; de nem úgy adom nektek, ahogyan a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne is csüggedjen.

9. John 14 : 15-18, 25-27

15     If ye love me, keep my commandments.

16     And I will pray the Father, and he shall give you another Comforter, that he may abide with you for ever;

17     Even the Spirit of truth; whom the world cannot receive, because it seeth him not, neither knoweth him: but ye know him; for he dwelleth with you, and shall be in you.

18     I will not leave you comfortless: I will come to you.

25     These things have I spoken unto you, being yet present with you.

26     But the Comforter, which is the Holy Ghost, whom the Father will send in my name, he shall teach you all things, and bring all things to your remembrance, whatsoever I have said unto you.

27     Peace I leave with you, my peace I give unto you: not as the world giveth, give I unto you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid.

10. II Timóteus 3 : 14 (te)-17

14     ... te maradj meg abban, amit tanultál, és amiről megbizonyosodtál, tudván, kiktől tanultad,

15     mivel gyermekségedtől ismered a szent írásokat, amelyek bölccsé tehetnek téged az üdvösségre a Krisztus Jézusba vetett hit által.

16     A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre;

17     hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített.

10. II Timothy 3 : 14 (continue)-17

14     …continue thou in the things which thou hast learned and hast been assured of, knowing of whom thou hast learned them;

15     And that from a child thou hast known the holy scriptures, which are able to make thee wise unto salvation through faith which is in Christ Jesus.

16     All scripture is given by inspiration of God, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness:

17     That the man of God may be perfect, throughly furnished unto all good works.Tudomány és Egészség


1. 3 : 14 (Istent)-16

... Istent megérteni az örökkévalóság munkája, és a gondolatok, az energia és a kívánság feltétlen odaadását követeli.

1. 3 : 14 (to)-16

…to understand God is the work of eternity, and demands absolute consecration of thought, energy, and desire.

2. 84 : 28-6

Minden, amit helyesen tudunk a Szellemről, Istentől, az isteni Alapelvtől jön, és a Krisztus és a Krisztusi Tudomány által tanuljuk meg. Ha ezt a Tudományt alaposan megtanuljuk és megfelelően megemésztjük, pontosabban megismerhetjük az igazságot, mint ahogyan a csillagász a csillagokat olvassa vagy egy fogyatkozás számít. Ez az Elme-olvasás a spiritiszta látnokság ellentéte. Az a lelki megértés megvilágosodása, mely a Lélek képességét demonstrálja, nem az anyagi értelemét. Ez a Lélek-értelem akkor éri el az emberi elmét, amikor az utóbbi behódol az isteni Elmének.

2. 84 : 28-6

All we correctly know of Spirit comes from God, divine Principle, and is learned through Christ and Christian Science. If this Science has been thoroughly learned and properly digested, we can know the truth more accurately than the astronomer can read the stars or calculate an eclipse. This Mind-reading is the opposite of clairvoyance. It is the illumination of the spiritual understanding which demonstrates the capacity of Soul, not of material sense. This Soul-sense comes to the human mind when the latter yields to the divine Mind.

3. 147 : 14-29

Bár ez a kötet az Elme általi gyógyítás teljes Tudományát tartalmazza, soha ne hidd, hogy a Tudomány teljes jelentését fel tudod szívni ennek a könyvnek az egyszerű átolvasásával. A könyvet tanulmányozni kell, és a tudományos gyógyítás szabályainak demonstrálása szilárdan megveti majd lábadat a Krisztusi Tudomány szellemi alapvetésein. Ez a bizonyíték messze a már egyébként is elavult teóriák pusztuló kövületei fölé emel majd, és képessé tesz téged arra, hogy felfogd az eddig el nem ért és látszólag homályos lelki tényeket.

Mesterünk betegeket gyógyított, gyakorolta a Krisztusi gyógyítást és annak isteni Alapelve általánosságait tanította tanítványainak; azonban a betegség gyógyítása és megelőzése ezen Alapelvének demonstrálására nem hagyott hátra határozott szabályt. E szabály felfedezése a Krisztusi Tudományra maradt.

3. 147 : 14-29

Although this volume contains the complete Science of Mind-healing, never believe that you can absorb the whole meaning of the Science by a simple perusal of this book. The book needs to be studied, and the demonstration of the rules of scientific healing will plant you firmly on the spiritual groundwork of Christian Science. This proof lifts you high above the perishing fossils of theories already antiquated, and enables you to grasp the spiritual facts of being hitherto unattained and seemingly dim.

Our Master healed the sick, practised Christian healing, and taught the generalities of its divine Principle to his students; but he left no definite rule for demonstrating this Principle of healing and preventing disease. This rule remained to be discovered in Christian Science.

4. 358 : 9-13, 15-18

A megértett Krisztusi Tudomány egybeesik a Szentírással, és logikailag és meggyőzően igazol minden általa előadott pontot. Különben nem lenne Tudomány, és nem tudná bemutatni bizonyítékait. ... Az Igazság nyugodt és tiszta ítéletét adja elő a tévedéssel szemben, melyet a próféták, Jézus és az ő apostolai jelentettek ki és illusztráltak, és ahogyan az a Szentírásban végig rögzítésre került.

4. 358 : 9-13, 15-18

Christian Science, understood, coincides with the Scriptures, and sustains logically and demonstratively every point it presents. Otherwise it would not be Science, and could not present its proofs. … It presents the calm and clear verdict of Truth against error, uttered and illustrated by the prophets, by Jesus, by his apostles, as is recorded throughout the Scriptures.

5. 372 : 17-21

A Krisztusi Tudomány és a Kereszténység egyek. Hogyan tudunk akkor a Kereszténységben, a Krisztusi Tudománynál egy kicsit is nagyobb mértékben hinni egyszerre az Igazság és a hiba, a Szellem és az anyag valóságában és erejében, és remélni, hogy az ellentétekkel sikeresek lehetünk?

5. 372 : 17-21

Christian Science and Christianity are one. How, then, in Christianity any more than in Christian Science, can we believe in the reality and power of both Truth and error, Spirit and matter, and hope to succeed with contraries?

6. 349 : 7 (Mesterünk)-12

... Mesterünk eltörölte az anyagi törvényt azáltal, hogy azzal ellentétben gyógyított. Javasoljuk a Mester példáját követni. Alá kellene rendelnünk az anyagi törvényt a szellemi törvénynek. A Krisztusi Tudomány két alapvető pontja, hogy sem az Élet, sem az ember nem hal meg, és hogy Isten nem szerzője a betegségnek.

6. 349 : 7 (our)-12

…our Master annulled material law by healing contrary to it. We propose to follow the Master's example. We should subordinate material law to spiritual law. Two essential points of Christian Science are, that neither Life nor man dies, and that God is not the author of sickness.

7. 162 : 4-16

A Krisztusi Tudomány elhozza a testnek az Igazság napfényét, mely megerősít és megtisztít. A Krisztusi Tudomány módosítóként működik, semlegesítve a tévedést az Igazsággal. Megváltoztatja a váladékokat, eltávolítja a testnedveket, feloldja a tumorokat, lazítja a merev izmokat, helyreállítja a szuvas csontok épségét. Ennek a Tudománynak a hatása, hogy az emberi elmét felkavarja, hogy megváltoztassa alapját, amely által engedhet az isteni Elme harmóniájának.

Kísérletek megerősítették a tényt, hogy az Elme kormányozza a testet, nem egy esetben, hanem minden esetben. A Szellem megsemmisíthetetlen képességei az anyag feltételei nélkül léteznek, és szintén az úgynevezett anyagi létezés hamis hiedelmei nélkül.

7. 162 : 4-16

Christian Science brings to the body the sunlight of Truth, which invigorates and purifies. Christian Science acts as an alterative, neutralizing error with Truth. It changes the secretions, expels humors, dissolves tumors, relaxes rigid muscles, restores carious bones to soundness. The effect of this Science is to stir the human mind to a change of base, on which it may yield to the harmony of the divine Mind.

Experiments have favored the fact that Mind governs the body, not in one instance, but in every instance. The indestructible faculties of Spirit exist without the conditions of matter and also without the false beliefs of a so-called material existence.

8. 351 : 2-7

Amikor elveszítjük Isten gyógyításra való hatalmában való hitünket, bizalmatlanok vagyunk az isteni Alapelvvel szemben, mely a Krisztusi Tudományt demonstrálja, és nem tudjuk meggyógyítani a betegeket. Akkor sem tudunk a Szellem segítségével gyógyítani, ha magunkat anyagi bázisra helyezzük.

8. 351 : 2-7

When we lose faith in God's power to heal, we distrust the divine Principle which demonstrates Christian Science, and then we cannot heal the sick. Neither can we heal through the help of Spirit, if we plant ourselves on a material basis.

9. 273 : 29-10 (a negyedik ,-ig)

A Tudomány megmutatja, hogy az egymással ütköző halandó vélemények és hiedelmek mindenkor a tévedés hatásait bocsátják ki, de a halandó elme ezen atmoszférája nem lehet destruktív a morálra és egészségre, amikor annak azonnal és következetesen ellenállunk a Krisztusi Tudománnyal. Az Igazság és Szeretet ellenszerei ennek a mentális ártalomnak, és ezáltal felélénkítik és fenntartják a létezést. Az öt fizikai érzék által nyert szükségtelen tudás csak időleges, - a halandó elme elképzelése, az érzék, nem pedig a Lélek, Szellem, sarja - és mindazt szimbolizálja, ami gonosz és mulandó. A természettudomány, ahogyan azt jellemzően hívják, valójában sem nem természetes, sem nem tudományos, mivel az anyagi érzékek bizonyságából vonják le. Az eszmék, ezzel ellentétben, a Lélektől születnek,

9. 273 : 29-10 (to 2nd ,)

Science shows that material, conflicting mortal opinions and beliefs emit the effects of error at all times, but this atmosphere of mortal mind cannot be destructive to morals and health when it is opposed promptly and persistently by Christian Science. Truth and Love antidote this mental miasma, and thus invigorate and sustain existence. Unnecessary knowledge gained from the five senses is only temporal, — the conception of mortal mind, the offspring of sense, not of Soul, Spirit, — and symbolizes all that is evil and perishable. Natural science, as it is commonly called, is not really natural nor scientific, because it is deduced from the evidence of the material senses. Ideas, on the contrary, are born of Spirit,

10. 274 : 23-25

Az Isteni Tudomány abszolút, és nem enged meg semmilyen félutas álláspontot Alapelvének és szabályának tanulásában - azt demonstrálás által bizonyítva.

10. 274 : 23-25

Divine Science is absolute, and permits no half-way position in learning its Principle and rule — establishing it by demonstration.

11. 457 : 19-24

A Krisztusi Tudomány nem az általános szabály alóli kivétel, mivel nincs kiválóság egy egyenes irányban való munkálkodás nélkül. Nem szórhatjuk szerte lövéseinket és találhatjuk el a célt egyszerre. Más foglalkozást űzni, és gyorsan haladni ennek a Tudománynak demonstrálásában, nem lehetséges.

11. 457 : 19-24

Christian Science is not an exception to the general rule, that there is no excellence without labor in a direct line. One cannot scatter his fire, and at the same time hit the mark. To pursue other vocations and advance rapidly in the demonstration of this Science, is not possible.

12. 349 : 18-21

A Krisztusi Tudomány magyarázata annak lelki értelmében rejlik, és ezt az értelmet tanulóinak el kell érniük ahhoz, hogy a Tudomány jelentését felfogják.

12. 349 : 18-21

The elucidation of Christian Science lies in its spiritual sense, and this sense must be gained by its disciples in order to grasp the meaning of this Science.

13. 347 : 23-31

Ha a Krisztusi Tudomány elveszi a népszerű isteneket, - bűnt, betegséget és halált - a Krisztus, Igazság az, mely elpusztítja ezeket a gonoszokat, és bizonyítja ezáltal azok semmiségét.

Az álomnak, hogy az anyag és tévedés valamik, meg kell adnia magát a józan észnek és a kinyilatkoztatásnak. Akkor a halandók látni fogják a betegség és bűn semmiségét, és a bűn és betegség eltűnnek a tudatból. A harmonikus jelenik majd meg valósként és a diszharmonikus valótlanként.

13. 347 : 23-31

If Christian Science takes away the popular gods, — sin, sickness, and death, — it is Christ, Truth, who destroys these evils, and so proves their nothingness.

The dream that matter and error are something must yield to reason and revelation. Then mortals will behold the nothingness of sickness and sin, and sin and sickness will disappear from consciousness. The harmonious will appear real, and the inharmonious unreal.

14. 345 : 17-20

Aki érti a Krisztusi Tudományt, a Krisztusi Tudomány isteni Alapelvére támaszkodva meg tudja gyógyítani a betegeket, és ez a gyakorlati bizonyíték az egyetlen használható bizonyítéka annak, hogy valaki érti ezt a Tudományt.

14. 345 : 17-20

One who understands Christian Science can heal the sick on the divine Principle of Christian Science, and this practical proof is the only feasible evidence that one does understand this Science.

15. 412 : 13-15

A Krisztusi Tudomány és az isteni Szeretet ereje mindenható. Ez valóban elég ahhoz, hogy megtörje a betegség, vétek és a halál hatalmát, és hogy megsemmisítse azokat.

15. 412 : 13-15

The power of Christian Science and divine Love is omnipotent. It is indeed adequate to unclasp the hold and to destroy disease, sin, and death.
A NAPI FELADATOK

Mary Baker Eddy

Mindennapi Ima

Ezen Egyház minden tagjának feladata minden egyes nap imádkozni: „Jöjjön el a Te országod”; hadd jöjjön létre bennem az isteni Igazság, Élet és Szeretet uralma és zárjon ki belőlem minden bűnt, és hadd gazdagítsa a Te Igéd az egész emberiség vonzalmait és kormányozza azokat!

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 4. pont

Indítékokra és Tettekre vonatkozó Szabály

Az Anyaegyház tagjainak indítékait és tetteit nem szabad, hogy akár ellenségeskedés, akár személyes ragaszkodás vezérelje. A Tudományban az isteni Szeretet egyedül kormányozza az embert, és a Keresztény Tudós a Szeretet kedves vonásait tükrözi a bűn megdorgálásában, igaz testvériségben, könyörületességben és megbocsátásban. Ezen Egyház tagjainak naponta kell őrködnie és imádkoznia, hogy megszabadíttassanak minden gonosztól, jövendöléstől, bíráskodástól, ítélkezéstől, tanácsadástól, befolyásolástól vagy téves befolyásoltatástól.

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 1. pont

Készenlét a Feladatra

Ezen Egyház minden tagjának feladata megvédeni magát naponta az agresszív mentális szuggesztióval szemben, és nem hagyni, hogy elfelejtessék vagy elhanyagoltassák vele az Isten, a Vezetője és az emberiség felé való kötelezettségét. Tettei alapján kerül majd megítélésre – igazolásra vagy elítélésre.

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 6. pont


Ügyelj Rá

Vegyes Írások, Mary Baker Eddy, 237. oldal

Keresztény Tudósoknak: — Lásd Tudomány és Egészség, 442. oldal, 30. sor, és ügyelj erre naponta.
Keresztény Tudósok, legyetek önmagatok törvénye, hogy a mentális mulasztás nem árthat nektek akár mikor alszotok, akár ébrenlétetekben.

(T&E, 442. o.)