VASÁRNAP 2023. JÚNIUS 18. |

VASÁRNAP 2023. JÚNIUS 18.TÁRGY — Az Univerzum, Beleértve Az Embert, Atomi Erő Által Fejlődik-E Ki?

SubjectIs The Universe, Including Man, Evolved By Atomic Force?

ARANY SZÖVEG : Jób 37 : 14

Állj meg és gondold meg az Istennek csudáit.Golden Text: Job 37 : 14

Stand still, and consider the wondrous works of God.
Kattints ide a lecke PDF verziójáért:
VÁLTAKOZÓ OLVASÁS: Jób 36 : 22; Jób 37 : 5, 6, 16, 17, 23


22.     Ímé, mily fenséges az Isten az õ erejében; kicsoda az, a ki úgy tanítson, mint õ?

5.     Isten az õ szavával csudálatosan mennydörög, és nagy dolgokat cselekszik,

6.     Mert azt mondja a hónak: Essél le a földre! És a zápor-esõnek és a zuhogó zápornak: [Szakadjatok].

16.     Tudod-é, hogy miként lebegnek a felhők, [vagy] a tökéletes tudásnak csudáit [érted-é?]

17.     Miképen melegülnek át ruháid, mikor nyugton van a föld a déli széltől?

23.     Mindenható! Nem foghatjuk meg őt; nagy az ő hatalma és ítélő ereje, és a tiszta igazságot el nem nyomja.

Responsive Reading: Job 36 : 22   •   Job 37 : 5, 6, 16, 17, 23

22.     Behold, God exalteth by his power: who teacheth like him?

5.     God thundereth marvellously with his voice; great things doeth he, which we cannot comprehend.

6.     For he saith to the snow, Be thou on the earth; likewise to the small rain, and to the great rain of his strength.

16.     Dost thou know the balancings of the clouds, the wondrous works of him which is perfect in knowledge?

17.     How thy garments are warm, when he quieteth the earth by the south wind?

23.     Touching the Almighty, we cannot find him out: he is excellent in power, and in judgment, and in plenty of justice: he will not afflict.LECKE PRÉDIKÁCIÓA Biblia


1. Jób 5 : 8-13, 19-24 (második ,-ig)

8     Azért én a Mindenhatóhoz folyamodnám, az Istenre bíznám ügyemet.

9     A ki nagy, végére mehetetlen dolgokat mûvel, és csudákat, a miknek száma nincsen.

10     A ki esõt ad a földnek színére, és a mezõkre vizet bocsát.

11     Hogy az alázatosokat felmagasztalja, és a gyászolókat szabadulással vidámítsa.

12     A ki semmivé teszi a csalárdok gondolatait, hogy szándékukat kezeik véghez ne vihessék.

13     A ki megfogja a bölcseket az õ csalárdságukban, és a hamisak tanácsát hiábavalóvá teszi.

19     Hat bajodból megszabadít, és a hetedikben sem illet a veszedelem téged.

20     Az éhínségben megment téged a haláltól, és a háborúban a fegyveres kezektõl.

21     A nyelvek ostora elõl rejtve leszel, és nem kell félned, hogy a pusztulás rád következik.

22     A pusztulást és drágaságot neveted, és a fenevadaktól sem félsz.

23     Mert a mezõn való kövekkel is frigyed lesz, és a mezei vad is békességben lesz veled.

24     Majd megtudod, hogy békességben lesz a te sátorod,

1. Job 5 : 8-13, 19-24 (to ;)

8     I would seek unto God, and unto God would I commit my cause:

9     Which doeth great things and unsearchable; marvellous things without number:

10     Who giveth rain upon the earth, and sendeth waters upon the fields:

11     To set up on high those that be low; that those which mourn may be exalted to safety.

12     He disappointeth the devices of the crafty, so that their hands cannot perform their enterprise.

13     He taketh the wise in their own craftiness: and the counsel of the froward is carried headlong.

19     He shall deliver thee in six troubles: yea, in seven there shall no evil touch thee.

20     In famine he shall redeem thee from death: and in war from the power of the sword.

21     Thou shalt be hid from the scourge of the tongue: neither shalt thou be afraid of destruction when it cometh.

22     At destruction and famine thou shalt laugh: neither shalt thou be afraid of the beasts of the earth.

23     For thou shalt be in league with the stones of the field: and the beasts of the field shall be at peace with thee.

24     And thou shalt know that thy tabernacle shall be in peace;

2. I Királyok 18 : 1, 2, 41-46 (.-ig)

1     És lõn sok idõ multán, a harmadik esztendõben, az Úrnak beszéde Illéshez, mondván: Menj el, mutasd meg magadat Akhábnak, és esõt adok a föld színére.

2     És elméne Illés, hogy megmutassa magát Akhábnak. Nagy éhség volt pedig Samariában.

41     Akkor monda Illés Akhábnak: Eredj fel, egyél és igyál, mert nagy esõnek zúgása [hallszik.]

42     És felment Akháb, hogy egyék és igyék. Illés pedig felment a Kármel hegy tetejére, és leborula a földre, és az õ orczáját az õ két térde közé tevé;

43     És monda az õ szolgájának: Menj fel, és nézz a tenger felé. És felment, és [arrafelé] nézett, és monda: Nincsen semmi. És monda [Illés:] Menj vissza hétszer.

44     És lõn hetedúttal, monda [a szolga:] Ímé egy kis felhõcske, mint egy embernek a tenyere, jõ fel a tengerbõl. Akkor monda: Menj fel, mondd meg Akhábnak: Fogj be és menj le, hogy meg ne késleljen az esõ.

45     És lõn azonközben, hogy besötétedett az ég a fellegektõl és a széltõl, és nagy esõ lett. Akháb pedig szekérre ült és elment Jezréelbe.

46     És lõn az Úr keze Illésen, és felövezvén az õ derekát, [még] Akháb elõtt futott el Jezréel felé.

2. I Kings 18 : 1, 2, 41-46 (to ;)

1     And it came to pass after many days, that the word of the Lord came to Elijah in the third year, saying, Go, shew thyself unto Ahab; and I will send rain upon the earth.

2     And Elijah went to shew himself unto Ahab. And there was a sore famine in Samaria.

41     And Elijah said unto Ahab, Get thee up, eat and drink; for there is a sound of abundance of rain.

42     So Ahab went up to eat and to drink. And Elijah went up to the top of Carmel; and he cast himself down upon the earth, and put his face between his knees,

43     And said to his servant, Go up now, look toward the sea. And he went up, and looked, and said, There is nothing. And he said, Go again seven times.

44     And it came to pass at the seventh time, that he said, Behold, there ariseth a little cloud out of the sea, like a man’s hand. And he said, Go up, say unto Ahab, Prepare thy chariot, and get thee down, that the rain stop thee not.

45     And it came to pass in the mean while, that the heaven was black with clouds and wind, and there was a great rain. And Ahab rode, and went to Jezreel.

46     And the hand of the Lord was on Elijah;

3. I Királyok 19 : 9-12

9     És beméne ott egy barlangba, és ott hála. És ímé lõn az Úrnak beszéde õ hozzá, és monda néki: Mit csinálsz itt Illés?

10     Õ pedig monda: Nagy búsulásom van az Úrért, a Seregek Istenéért; mert elhagyták a te szövetségedet az Izráel fiai, a te oltáraidat lerontották, és a te prófétáidat fegyverrel megölték, és csak én egyedül maradtam, és engem is halálra keresnek.

11     És monda: Jõjj ki és állj meg [ezen] a hegyen, az Úr elõtt. És ímé ott az Úr volt elmenendõ. És az Úr elõtt megyen vala nagy erõs szél, a mely a hegyeket megszaggatta és meghasogatta a kõsziklákat az Úr elõtt; [de] az Úr nem [vala] abban a szélben. És a szél után földindulás lett; de az Úr nem [volt] a földindulásban sem.

12     És a földindulás után tûz jöve, de nem [volt] az Úr a tûzben sem. És a tûz után [egy] halk és szelíd hang [hallatszék.]

3. I Kings 19 : 9-12

9     And he came thither unto a cave, and lodged there; and, behold, the word of the Lord came to him, and he said unto him, What doest thou here, Elijah?

10     And he said, I have been very jealous for the Lord God of hosts: for the children of Israel have forsaken thy covenant, thrown down thine altars, and slain thy prophets with the sword; and I, even I only, am left; and they seek my life, to take it away.

11     And he said, Go forth, and stand upon the mount before the Lord. And, behold, the Lord passed by, and a great and strong wind rent the mountains, and brake in pieces the rocks before the Lord; but the Lord was not in the wind: and after the wind an earth-quake; but the Lord was not in the earthquake:

12     And after the earthquake a fire; but the Lord was not in the fire: and after the fire a still small voice.

4. Zsoltárok 107 : 1-6

1     Adjatok hálát az ÚRnak, mert jó, mert örökké tart szeretete!

2     Így szóljanak az ÚR megváltottai, akiket megváltott az ellenség kezéből,

3     És a kiket összegyûjtött a [különbözõ] földekrõl: napkelet és napnyugot felõl, északról és a tenger felõl.

4     Bujdostak a pusztában, a sivatagban; lakó-város felé utat nem találtak vala.

5     Éheztek is, szomjaztak is, elcsüggedt a lelkük.

6     De az ÚRhoz kiáltottak nyomorúságukban, és kimentette őket szorult helyzetükből.

4. Psalm 107 : 1-6

1     O give thanks unto the Lord, for he is good: for his mercy endureth for ever.

2     Let the redeemed of the Lord say so, whom he hath redeemed from the hand of the enemy;

3     And gathered them out of the lands, from the east, and from the west, from the north, and from the south.

4     They wandered in the wilderness in a solitary way; they found no city to dwell in.

5     Hungry and thirsty, their soul fainted in them.

6     Then they cried unto the Lord in their trouble, and he delivered them out of their distresses.

5. Máté 14 : 14, 22-36

14     És kimenvén Jézus, láta nagy sokaságot, és megszáná õket, és azoknak betegeit meggyógyítá.

22     És mindjárt kényszeríté Jézus az õ tanítványait, hogy szálljanak a hajóba és menjenek át elõre a túlsó partra, míg õ elbocsátja a sokaságot.

23     És a mint elbocsátá a sokaságot, felméne a hegyre, magánosan imádkozni. Mikor pedig beestveledék, egyedül vala ott.

24     A hajó pedig immár a tenger közepén vala, a haboktól háborgattatva; mivelhogy a szél szembe fújt vala.

25     Az éjszaka negyedik részében pedig hozzájuk méne Jézus, a tengeren járván.

26     És mikor látták a tanítványok, hogy õ a tengeren jára, megrémülének, mondván: Ez kísértet; és a félelem miatt kiáltozának.

27     De Jézus azonnal szóla hozzájuk, mondván: Bízzatok; én vagyok, ne féljetek!

28     Péter pedig felelvén néki, monda: Uram, ha te vagy, parancsolj, hogy hozzád mehessek a vizeken.

29     Õ pedig monda: Jövel! És Péter kiszállván a hajóból, jár vala a vizeken, hogy Jézushoz menjen.

30     De látva a nagy szelet, megrémüle; és a mikor kezd vala merülni, kiálta, mondván: Uram, tarts meg engem!

31     Jézus pedig azonnal kinyújtván kezét, megragadá õt, és monda néki: Kicsinyhitû, miért kételkedél?

32     És a mikor beléptek a hajóba, elállt a szél.

33     A hajóban levõk pedig hozzámenvén, leborulának elõtte, mondván: Bizony, Isten Fia vagy!

34     És általkelvén, eljutának Genezáret földére.

35     És mikor megismerték õt annak a helynek lakosai, szétküldének abba az egész környékbe, és minden beteget hozzá hozának;

36     És kérik vala õt, hogy csak az õ ruhájának peremét illethessék. És a kik illeték vala, mindnyájan meggyógyulának.

5. Matthew 14 : 14, 22-36

14     And Jesus went forth, and saw a great multitude, and was moved with compassion toward them, and he healed their sick.

22     And straightway Jesus constrained his disciples to get into a ship, and to go before him unto the other side, while he sent the multitudes away.

23     And when he had sent the multitudes away, he went up into a mountain apart to pray: and when the evening was come, he was there alone.

24     But the ship was now in the midst of the sea, tossed with waves: for the wind was contrary.

25     And in the fourth watch of the night Jesus went unto them, walking on the sea.

26     And when the disciples saw him walking on the sea, they were troubled, saying, It is a spirit; and they cried out for fear.

27     But straightway Jesus spake unto them, saying, Be of good cheer; it is I; be not afraid.

28     And Peter answered him and said, Lord, if it be thou, bid me come unto thee on the water.

29     And he said, Come. And when Peter was come down out of the ship, he walked on the water, to go to Jesus.

30     But when he saw the wind boisterous, he was afraid; and beginning to sink, he cried, saying, Lord, save me.

31     And immediately Jesus stretched forth his hand, and caught him, and said unto him, O thou of little faith, wherefore didst thou doubt?

32     And when they were come into the ship, the wind ceased.

33     Then they that were in the ship came and worshipped him, saying, Of a truth thou art the Son of God.

34     And when they were gone over, they came into the land of Gennesaret.

35     And when the men of that place had knowledge of him, they sent out into all that country round about, and brought unto him all that were diseased;

36     And besought him that they might only touch the hem of his garment: and as many as touched were made perfectly whole.

6. Ámosz 4 : 13

13     Mert ímé, aki hegyeket alkotott és a szelet teremtette, és aki megjelenti az embernek az õ gondolatját, aki a hajnalt sötétséggé változtatja és a föld magaslatain lépdel: az Úr õ, a Seregeknek Istene az õ neve.

6. Amos 4 : 13

13     For, lo, he that formeth the mountains, and createth the wind, and declareth unto man what is his thought, that maketh the morning darkness, and treadeth upon the high places of the earth, The Lord, The God of hosts, is his name.Tudomány és Egészség


1. 171 : 12-13

Az Elme ellenőrzése az univerzum felett, ideértve az embert, a továbbiakban már nem nyitott kérdés, hanem demonstrálható Tudomány.

1. 171 : 12-13

Mind's control over the universe, including man, is no longer an open question, but is demonstrable Science.

2. 331 : 11 (A Szentírás)-16 (;-ig), 16-17

A Szentírás utal arra, hogy Isten a Minden-a-mindenekben. Ebből következik, hogy semminek nincs valósága, sem létezése, kivéve az isteni Elmének és az Ő ideáinak. A Szentírás azt is kijelenti, hogy Isten Szellem. Ennek megfelelően, a Szellemben minden harmónia, és nem lehet benne diszharmónia; ... Isten világegyetemében minden Őt fejezi ki.

2. 331 : 11 (The)-16 (to ;), 16-17

The Scriptures imply that God is All-in-all. From this it follows that nothing possesses reality nor existence except the divine Mind and His ideas. The Scriptures also declare that God is Spirit. Therefore in Spirit all is harmony, and there can be no discord; … Everything in God's universe expresses Him.

3. 102 : 9-15

Csak egy valódi vonzalom van, a Szellemé. A tű pólus felé mutatása szimbolizálja Isten, az isteni Elme mindent átölelő hatalmát vagy vonzalmát.

A bolygóknak éppoly kevéssé van hatalmuk az ember felett, mint Alkotója felett, mert Isten kormányozza a világegyetemet; az embernek azonban, aki Isten hatalmát tükrözi vissza, hatalma van az egész föld seregei felett.

3. 102 : 9-15

There is but one real attraction, that of Spirit. The pointing of the needle to the pole symbolizes this all-embracing power or the attraction of God, divine Mind.

The planets have no more power over man than over his Maker, since God governs the universe; but man, reflecting God's power, has dominion over all the earth and its hosts.

4. 369 : 5-13

Amilyen arányban az anyag elveszíti emberként való létét az emberi érzék számára, olyan arányban válik az ember úrrá felette. Az ember a tények istenibb érzetébe lép, és megérti Jézus teológiáját, amint az a betegek meggyógyításában, a halottak feltámasztásában és a hullámokon való járásban demonstrálásra került. Mindezen cselekedetek Jézusnak azon hiedelem feletti kontrollját mutatták be, hogy az anyag szubsztancia lenne, hogy az az élet döntőbírája vagy a létezés bármilyen formájának építője lehetne.

4. 369 : 5-13

In proportion as matter loses to human sense all entity as man, in that proportion does man become its master. He enters into a diviner sense of the facts, and comprehends the theology of Jesus as demonstrated in healing the sick, raising the dead, and walking over the wave. All these deeds manifested Jesus' control over the belief that matter is substance, that it can be the arbiter of life or the constructor of any form of existence.

5. 67 : 20 (Urunk)-24

... Urunk és Mesterünk lelki erejének fölényével gyógyította a betegeket, támasztotta fel a holtakat és parancsolt még a szeleknek és hullámoknak is, hogy engedelmeskedjenek neki. A kegyelem és az Igazság minden más eszköznél és módszernél hathatósabbak.

5. 67 : 20 (through)-24

… through spiritual ascendency our Lord and Master healed the sick, raised the dead, and commanded even the winds and waves to obey him. Grace and Truth are potent beyond all other means and methods.

6. 192 : 11-26

A tévelygő hatalom egy anyagi hiedelem, egy vak, tévesen elnevezett erő, az akarat sarjadéka, nem a bölcsességé, a halandó elméé, nem a halhatatlané. Ez a meredeken rohanó zuhatag, a pusztító láng, a vihar szele. Ez a villámlás és szélvész, és minden, ami önző, bűnös, becstelen és tisztátalan.

Az erkölcsi és lelki hatalom a Szellemé, aki a „szelet az ő markában” tartja; és ez a tanítás megegyezik a Tudománnyal és harmóniával. A Tudományban nem lehet Istennel ellentétes hatalmad, és a fizikai érzékeknek fel kell adniuk hamis bizonyságtételüket. Befolyásod a jóra attól a súlytól függ, amelyet a mérleg helyes oldalára teszel. A jó, amit teszel és megtestesítesz, adja neked az egyetlen megszerezhető hatalmat. A gonosz nem hatalom. Az az erő kigúnyolása, mely előbb-utóbb elárulja gyengeségét, és elbukik, hogy soha többé fel ne emelkedjen.

6. 192 : 11-26

Erring power is a material belief, a blind miscalled force, the offspring of will and not of wisdom, of the mortal mind and not of the immortal. It is the headlong cataract, the devouring flame, the tempest's breath. It is lightning and hurricane, all that is selfish, wicked, dishonest, and impure.

Moral and spiritual might belong to Spirit, who holds the "wind in His fists;" and this teaching accords with Science and harmony. In Science, you can have no power opposed to God, and the physical senses must give up their false testimony. Your influence for good depends upon the weight you throw into the right scale. The good you do and embody gives you the only power obtainable. Evil is not power. It is a mockery of strength, which erelong betrays its weakness and falls, never to rise.

7. 293 : 13-31

Az anyagi úgynevezett gázok és erők az isteni Elme szellemi erőinek hamisítványai, melynek hatalma az Igazság, vonzalma a Szeretet, amelynek az adhéziója és kohéziója az Élet, állandósítva a létezés örök tényeit. Az elektromosság az anyagiság éles feleslege, mely a spiritualitás vagy igazság igaz esszenciáját utánozza - a nagy különbség a kettő között, hogy az elektromosság nem értelmes, míg a lelki igazság az Elme.

Nem létezik a halandó elme üres dühöngése - mely földrengésben, szélben, hullámverésben, villámlásban, tűzvészben, állati vadságban jut kifejezésre - és ez az úgynevezett elme önmagát pusztítja el. A gonosz megnyilvánulásait, amelyek az isteni igazságosságot utánozzák, a Szentírásban „Az Úrnak haragja”-ként nevezik. Valójában a tévedés vagy anyag önpusztítását mutatják meg, és az anyag ellentétére, a Szellem erejére és állandóságára mutatnak. A Krisztusi Tudomány világosságra hozza az Igazságot és annak felsőbbségét, egyetemes harmóniáját, Isten, a jó teljességét, és a gonosz semmiségét.

7. 293 : 13-31

The material so-called gases and forces are counterfeits of the spiritual forces of divine Mind, whose potency is Truth, whose attraction is Love, whose adhesion and cohesion are Life, perpetuating the eternal facts of being. Electricity is the sharp surplus of materiality which counterfeits the true essence of spirituality or truth, — the great difference being that electricity is not intelligent, while spiritual truth is Mind.

There is no vapid fury of mortal mind — expressed in earthquake, wind, wave, lightning, fire, bestial ferocity — and this so-called mind is self-destroyed. The manifestations of evil, which counterfeit divine justice, are called in the Scriptures, "The anger of the Lord." In reality, they show the self-destruction of error or matter and point to matter's opposite, the strength and permanency of Spirit. Christian Science brings to light Truth and its supremacy, universal harmony, the entireness of God, good, and the nothingness of evil.

8. 124 : 14-2

A világegyetemet, mint ahogy az embert, isteni Alapelvéből, Istenből kiindulva kell értelmezni a Tudománnyal, akkor megérthető; de ha a fizikai érzékek alapján magyarázzák, mint amely növekedésnek, érettségnek és romlásnak van alávetve, a világegyetem, mint az ember is, egy talány és annak is kell maradnia.

Az adhézió, kohézió és vonzás az Elme tulajdonságai. Az isteni Alapelvhez tartoznak, és annak a gondolati erőnek az egyensúlyát támasztják alá, amely a Földet pályájára állította és azt mondta a büszke hullámnak „Eddig jőjj és ne tovább.”

A Szellem minden dolog élete, szubsztanciája és folytonossága. Erőkön lépkedünk. Vond el őket, és a teremtésnek össze kell omlania. Az emberi ismeret anyagi erőknek hívja őket, de az isteni Tudomány kinyilvánítja, hogy azok teljesen az isteni Elméhez tartoznak, ebben az Elmében rejlenek, és így visszahelyezi őket jogos otthonukba és osztályozásukba.

A fizikai test és a fizikai világ elemei és funkciói meg fognak változni, ahogyan a halandó elme megváltoztatja hiedelmeit.

8. 124 : 14-2

The universe, like man, is to be interpreted by Science from its divine Principle, God, and then it can be understood; but when explained on the basis of physical sense and represented as subject to growth, maturity, and decay, the universe, like man, is, and must continue to be, an enigma.

Adhesion, cohesion, and attraction are properties of Mind. They belong to divine Principle, and support the equipoise of that thought-force, which launched the earth in its orbit and said to the proud wave, "Thus far and no farther."

Spirit is the life, substance, and continuity of all things. We tread on forces. Withdraw them, and creation must collapse. Human knowledge calls them forces of matter; but divine Science declares that they belong wholly to divine Mind, are inherent in this Mind, and so restores them to their rightful home and classification.

The elements and functions of the physical body and of the physical world will change as mortal mind changes its beliefs.

9. 507 : 15-23

A Szellem univerzuma az isteni Alapelv, vagy Élet, kreatív erejét fejezi ki, amely az Elme megannyi alakzatát reprodukálja, és kormányozza az ember mint összetett eszme szaporodását. A fa és növény nem holmi saját szaporító erejük miatt teremnek gyümölcsöt, hanem mert az Elmét tükrözik, amely mindent magába foglal. Egy anyagi világ egy halandó elmét és az embert mint alkotót feltételez. A tudományos isteni teremtés a halhatatlan Elmét és Isten általi univerzumot nyilvánít ki.

9. 507 : 15-23

The universe of Spirit reflects the creative power of the divine Principle, or Life, which reproduces the multitudinous forms of Mind and governs the multiplication of the compound idea man. The tree and herb do not yield fruit because of any propagating power of their own, but because they reflect the Mind which includes all. A material world implies a mortal mind and man a creator. The scientific divine creation declares immortal Mind and the universe created by God.

10. 510 : 18-20, 28-6

Egyedül a Szeretet képes a végtelen Elme korlátlan eszméjét nyújtani. A geológia soha nem magyarázta meg a Föld képződményeit; nem tudja megmagyarázni őket.

A Tudomány csak egyetlen Elmét tár fel, amely saját fényétől fénylik és tökéletes harmóniában kormányozza a világegyetemet, beleértve az embert. Ez az Elme eszméket formál, saját képeit, felosztja és sugározza azok kölcsönkapott fényét, intelligenciáját, és így magyarázza a Szentírás kifejezését „amelynek magva saját magában van.” Ilyeténképpen Isten eszméi „sokasod[nak] és betölt[ik] a földet.” Az isteni Elme tartja fenn a szellemi teremtés fenségét, nagyságát és végtelenségét.

10. 510 : 18-20, 28-6

Love alone can impart the limitless idea of infinite Mind. Geology has never explained the earth's formations; it cannot explain them.

Science reveals only one Mind, and this one shining by its own light and governing the universe, including man, in perfect harmony. This Mind forms ideas, its own images, subdivides and radiates their borrowed light, intelligence, and so explains the Scripture phrase, "whose seed is in itself." Thus God's ideas "multiply and replenish the earth." The divine Mind supports the sublimity, magnitude, and infinitude of spiritual creation.

11. 509 : 20-28

Az úgynevezett ásványi, növényi és állati szubsztanciák most éppúgy nem függenek az időtől és az anyagi szerkezettől, mint amikor „a hajnalcsillagok együtt örvendezének”. Az Elme teremtette a növényt amikor „még semmiféle mezei növény sem vala a földben”. A lelki felemelkedés periódusai az Elme teremtésének napjai és évszakai, melyekben a szépség, fenség, tisztaság és szentség - igen, az isteni természet, megjelenik az emberben és az univerzumban, hogy soha el ne tűnjék.

11. 509 : 20-28

So-called mineral, vegetable, and animal substances are no more contingent now on time or material structure than they were when "the morning stars sang together." Mind made the "plant of the field before it was in the earth." The periods of spiritual ascension are the days and seasons of Mind's creation, in which beauty, sublimity, purity, and holiness — yea, the divine nature — appear in man and the universe never to disappear.
A NAPI FELADATOK

Mary Baker Eddy

Mindennapi Ima

Ezen Egyház minden tagjának feladata minden egyes nap imádkozni: „Jöjjön el a Te országod”; hadd jöjjön létre bennem az isteni Igazság, Élet és Szeretet uralma és zárjon ki belőlem minden bűnt, és hadd gazdagítsa a Te Igéd az egész emberiség vonzalmait és kormányozza azokat!

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 4. pont

Indítékokra és Tettekre vonatkozó Szabály

Az Anyaegyház tagjainak indítékait és tetteit nem szabad, hogy akár ellenségeskedés, akár személyes ragaszkodás vezérelje. A Tudományban az isteni Szeretet egyedül kormányozza az embert, és a Keresztény Tudós a Szeretet kedves vonásait tükrözi a bűn megdorgálásában, igaz testvériségben, könyörületességben és megbocsátásban. Ezen Egyház tagjainak naponta kell őrködnie és imádkoznia, hogy megszabadíttassanak minden gonosztól, jövendöléstől, bíráskodástól, ítélkezéstől, tanácsadástól, befolyásolástól vagy téves befolyásoltatástól.

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 1. pont

Készenlét a Feladatra

Ezen Egyház minden tagjának feladata megvédeni magát naponta az agresszív mentális szuggesztióval szemben, és nem hagyni, hogy elfelejtessék vagy elhanyagoltassák vele az Isten, a Vezetője és az emberiség felé való kötelezettségét. Tettei alapján kerül majd megítélésre – igazolásra vagy elítélésre.

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 6. pont


Ügyelj Rá

Vegyes Írások, Mary Baker Eddy, 237. oldal

Keresztény Tudósoknak: — Lásd Tudomány és Egészség, 442. oldal, 30. sor, és ügyelj erre naponta.
Keresztény Tudósok, legyetek önmagatok törvénye, hogy a mentális mulasztás nem árthat nektek akár mikor alszotok, akár ébrenlétetekben.

(T&E, 442. o.)