VASÁRNAP 2023. JÚNIUS 11. |

VASÁRNAP 2023. JÚNIUS 11.TÁRGY — Isten, Az Ember Megtartója

SubjectGod The Preserver Of Man

ARANY SZÖVEG : Zsoltárok 46 : 1

Isten a mi oltalmunk és erõsségünk! igen bizonyos segítség a nyomorúságban.Golden Text: Psalm 46 : 1

God is our refuge and strength, a very present help in trouble.
Kattints ide a lecke PDF verziójáért:


Kattints ide a lecke hanganyagáért:

Kattints ide, hogy meghallgasd a YouTube-on

Kattints ide, hogy meghallgasd a Vimeo-onVÁLTAKOZÓ OLVASÁS: Zsoltárok 46 : 2-6, 10


2.     Azért nem félünk, ha elváltoznék is a föld, ha hegyek omlanának is a tenger közepébe:

3.     Zúghatnak, tajtékozhatnak hullámai; hegyek rendülhetnek meg háborgásától.

4.     Forrásainak árja megörvendezteti Isten városát, a Felségesnek szent hajlékait.

5.     Az Isten õ közepette van, nem rendül meg; Megsegíti Isten virradatkor.

6.     Nemzetek zajongnak, országok mozognak; kiereszti hangját, megszeppen a föld.

10.     Csendesedjetek és ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten! Felmagasztaltatom a nemzetek közt, felmagasztaltatom a földön.

Responsive Reading: Psalm 46 : 2-6, 10

2.     Therefore will not we fear, though the earth be removed, and though the mountains be carried into the midst of the sea;

3.     Though the waters thereof roar and be troubled, though the mountains shake with the swelling thereof.

4.     There is a river, the streams whereof shall make glad the city of God, the holy place of the tabernacles of the most High.

5.     God is in the midst of her; she shall not be moved: God shall help her, and that right early.

6.     The heathen raged, the kingdoms were moved: he uttered his voice, the earth melted.

10.     Be still, and know that I am God: I will be exalted among the heathen, I will be exalted in the earth.LECKE PRÉDIKÁCIÓA Biblia


1. Zsoltárok 31 : 23 (Úr-ig)

23Szeressétek az Urat mind ti õ kedveltjei; a híveket megõrzi az Úr

1. Psalm 31 : 23 (to 2nd ,)

23     O love the Lord, all ye his saints: for the Lord preserveth the faithful,

2. Ézsaiás 35 : 3-5, 10

3     Erõsítsétek a lankadt kezeket, és szilárdítsátok a tántorgó térdeket.

4     Mondjátok a remegõ szívûeknek: legyetek erõsek, ne féljetek! Ímé, Istenetek bosszúra jõ, az Isten, a ki megfizet, Õ jõ, és megszabadít titeket!

5     Akkor a vakok szemei megnyílnak, és a süketek fülei megnyittatnak,

10     Hisz az Úr megváltottai megtérnek, és ujjongás között Sionba jönnek; és örök öröm fejökön, vígasságot és örömöt találnak; és eltûnik fájdalom és sóhaj.

2. Isaiah 35 : 3-5, 10

3     Strengthen ye the weak hands, and confirm the feeble knees.

4     Say to them that are of a fearful heart, Be strong, fear not: behold, your God will come with vengeance, even God with a recompence; he will come and save you.

5     Then the eyes of the blind shall be opened, and the ears of the deaf shall be unstopped.

10     And the ransomed of the Lord shall return, and come to Zion with songs and everlasting joy upon their heads: they shall obtain joy and gladness, and sorrow and sighing shall flee away.

3. Jóel 2 : 12, 13, 25 (második ,-ig), 26 (negyedik ,-ig), 32

12     De még most is így szól az Úr: Térjetek meg hozzám teljes szívetek szerint; bõjtöléssel is, sírással is, kesergéssel is.

13     És szíveteket szaggassátok meg, ne ruháitokat, úgy térjetek meg az Úrhoz, a ti Istenetekhez; mert könyörülõ és irgalmas õ; késedelmes a haragra és nagy kegyelmû, és bánkódik a gonosz miatt.

25     És kipótolom néktek az esztendõket, amelyeket tönkre tett a szöcskõ,

26     És esztek bõven és megelégesztek, és magasztaljátok az Úrnak, a ti Isteneteknek nevét, a ki csodálatosan cselekedett veletek,

32     De mindaz, a ki az Úrnak nevét hívja segítségül, megmenekül; mert a Sion hegyén és Jeruzsálemben lészen a szabadulás, a mint megigérte az Úr, és a megszabadultak közt lesznek azok, a kiket elhí az Úr!

3. Joel 2 : 12, 13, 25 (to 1st ,), 26 (to :), 32

12     Therefore also now, saith the Lord, turn ye even to me with all your heart, and with fasting, and with weeping, and with mourning:

13     And rend your heart, and not your garments, and turn unto the Lord your God: for he is gracious and merciful, slow to anger, and of great kindness, and repenteth him of the evil.

25     And I will restore to you the years that the locust hath eaten,

26     And ye shall eat in plenty, and be satisfied, and praise the name of the Lord your God, that hath dealt wondrously with you:

32     And it shall come to pass, that whosoever shall call on the name of the Lord shall be delivered: for in mount Zion and in Jerusalem shall be deliverance, as the Lord hath said, and in the remnant whom the Lord shall call.

4. II Királyok 4 : 8 (első .-ig), 9 (harmadik ,-ig), 10 (első ,-ig), 10 (hogy), 11, 12 (:-ig), 14 (Mégis), 15 (Amikor), 16 (első .-ig), 17-21, 25 (első .-ig), 25 (monda) (:-ig), 26, 30, 32, 33, 34 (és ráborult), 35 (a fiú), 37

8     Egyszer Elizeus elment Súnémba. Volt ott egy jómódú asszony, aki marasztalni szokta őt, hogy ott egyék.

9     Az asszony így szólt a férjéhez: Nézd csak, én tudom, hogy Isten szent embere az,

10     Építsünk neki egy kis felső szobát, ... hogy ott szálljon meg, amikor hozzánk jön!

11     Történt egyszer, hogy odaérkezett Elizeus, megszállt a felső szobában, és lefeküdt ott.

12     Majd ezt mondta Géhazinak, a szolgájának:

14     Mégis mit tehetnék érted? Géhazi közbeszólt: Hiszen nincs fia, a férje meg öreg.

15     Amikor odahívta, az megállt az ajtóban.

16     Elizeus így szólt: Egy év múlva fiút ölelsz.

17     De teherbe esett az asszony, és fiút szült egy év múlva, abban az időben, amelyet Elizeus megmondott neki.

18     Amikor felnőtt a gyermek, egy alkalommal kiment az apjához, az aratókhoz.

19     Egyszer csak azt mondta az apjának: Jaj a fejem, a fejem! Az apja meghagyta a szolgájának, hogy vigye el az anyjához.

20     Az föl is vette, és elvitte az anyjához; annak a térdén feküdt délig, akkor meghalt.

21     Az anya fölment, és lefektette az Isten emberének az ágyára, rázárta az ajtót, és elment.

25     És elmenvén, juta az Isten emberéhez a Kármel hegyére. ... monda Géházinak, az õ szolgájának:

26     Fuss, kérlek, eleibe, és kérdezd meg tõle, ha békességben van-é mind õ, mind az õ férje, mind az õ gyermeke? Monda az: Békességben!

30     És a fiú anyja így szólt: Az élő Úrra és a te életedre mondom, hogy nem hagylak itt! Elindult tehát Elizeus, és ment az asszony után.

32     Ekkor Elizeus bement a házba, ahol a fiú holtan feküdt az ágyán.

33     Bement, bezárta kettőjük mögött az ajtót, és imádkozott az Úrhoz.

34     ... és ráborult, és megmelegedék a gyermek teste.

35     ... a fiú tüsszentett hétszer egymásután, és felnyitotta a szemét.

37     Az asszony, odamenve, a lábához esett, a földre borult, azután vette a fiát és elment.

4. II Kings 4 : 8 (to 1st .), 9 (to 3rd ,), 10 (to 1st ,), 10 (and it shall), 11, 12 (to 1st ,), 14 (What), 15 (And when), 16 (to 1st .), 7-21, 25 (to 1st .), 25 (he said) (to 1st ,), 26, 30, 32, 33, 34 (and he stretched), 35 (and the child sneezed), 37

8     And it fell on a day, that Elisha passed to Shunem, where was a great woman; and she constrained him to eat bread.

9     And she said unto her husband, Behold now, I perceive that this is an holy man of God,

10     Let us make a little chamber, … and it shall be, when he cometh to us, that he shall turn in thither.

11     And it fell on a day, that he came thither, and he turned into the chamber, and lay there.

12     And he said to Gehazi his servant,

14     What then is to be done for her? And Gehazi answered, Verily she hath no child, and her husband is old.

15     And when he had called her, she stood in the door.

16     And he said, About this season, according to the time of life, thou shalt embrace a son.

17     And the woman conceived, and bare a son at that season that Elisha had said unto her, according to the time of life.

18     And when the child was grown, it fell on a day, that he went out to his father to the reapers.

19     And he said unto his father, My head, my head. And he said to a lad, Carry him to his mother.

20     And when he had taken him, and brought him to his mother, he sat on her knees till noon, and then died.

21     And she went up, and laid him on the bed of the man of God, and shut the door upon him, and went out.

25     So she went and came unto the man of God to mount Carmel. … he said to Gehazi his servant,

26     Run now, I pray thee, to meet her, and say unto her, Is it well with thee? is it well with thy husband? is it well with the child? And she answered, It is well.

30     And the mother of the child said, As the Lord liveth, and as thy soul liveth, I will not leave thee. And he arose, and followed her.

32     And when Elisha was come into the house, behold, the child was dead, and laid upon his bed.

33     He went in therefore, and shut the door upon them twain, and prayed unto the Lord.

34     …and he stretched himself upon the child; and the flesh of the child waxed warm.

35     …and the child sneezed seven times, and the child opened his eyes.

37     Then she went in, and fell at his feet, and bowed herself to the ground, and took up her son, and went out.

5. II Királyok 6 : 25 (,-ig)

25     És igen nagy inség lett Samariában,

5. II Kings 6 : 25 (to :)

25     And there was a great famine in Samaria:

6. II Királyok 8 : 1-5, 6 (és ada)

1     És Elizeus szólott volt annak az asszonynak, a kinek a fiát feltámasztotta volt, mondván: Kelj fel, és menj el a te házadnépével együtt, és tartózkodjál, a hol tartózkodhatol; mert az Úr éhséget hívott elõ, és el is jött a földre hét esztendeig.

2     És felkelt az asszony, és az Isten emberének beszéde szerint cselekedék, és elment õ és az õ háznépe, és lakék a Filiszteusok földében hét esztendeig.

3     Mikor pedig elmult a hét esztendõ, visszatért az asszony a Filiszteusok földébõl, és elment, hogy panaszolkodjék a királynak az õ házáért és szántóföldeiért.

4     A király pedig beszélt Géházival, az Isten emberének szolgájával, mondván: Beszéld el, kérlek, nékem mindazokat a csudálatos dolgokat, a melyeket Elizeus cselekedett.

5     És mikor elbeszélé a királynak, mimódon támasztotta fel a halottat, ímé az asszony, a kinek a gyermekét feltámasztotta volt, éppen akkor kiáltott a királyhoz az õ házáért és szántóföldeiért; és monda Géházi: Uram király, ez az az asszony és ez az õ fia, a kit feltámasztott Elizeus.

6     és ada a király õ mellé egy udvari szolgát, mondván: Adasd vissza néki minden jószágát, és a szántóföldnek minden hasznát attól az idõtõl fogva, a mióta elhagyta a földet egész mostanig.

6. II Kings 8 : 1-5, 6 (So)

1     Then spake Elisha unto the woman, whose son he had restored to life, saying, Arise, and go thou and thine household, and sojourn wheresoever thou canst sojourn: for the Lord hath called for a famine; and it shall also come upon the land seven years.

2     And the woman arose, and did after the saying of the man of God: and she went with her household, and sojourned in the land of the Philistines seven years.

3     And it came to pass at the seven years’ end, that the woman returned out of the land of the Philistines: and she went forth to cry unto the king for her house and for her land.

4     And the king talked with Gehazi the servant of the man of God, saying, Tell me, I pray thee, all the great things that Elisha hath done.

5     And it came to pass, as he was telling the king how he had restored a dead body to life, that, behold, the woman, whose son he had restored to life, cried to the king for her house and for her land. And Gehazi said, My lord, O king, this is the woman, and this is her son, whom Elisha restored to life.

6     So the king appointed unto her a certain officer, saying, Restore all that was hers, and all the fruits of the field since the day that she left the land, even until now.

7. Ézsaiás 54 : 14, 17

14     Igazság által leszel erős, nem kell félned az elnyomástól: távol marad tőled, sem a rettentéstől: nem közelít hozzád.

17     Célt téveszt minden fegyver, amit ellened kovácsoltak, meghazudtolsz minden nyelvet, mely törvénykezni mer veled. Ez az öröksége az Úr szolgáinak, így szolgáltatok nekik igazságot - így szól az Úr.

7. Isaiah 54 : 14, 17

14     In righteousness shalt thou be established: thou shalt be far from oppression; for thou shalt not fear: and from terror; for it shall not come near thee.

17     No weapon that is formed against thee shall prosper; and every tongue that shall rise against thee in judgment thou shalt condemn. This is the heritage of the servants of the Lord, and their righteousness is of me, saith the Lord.Tudomány és Egészség


1. 530 : 5-6

Az isteni Tudományban az embert Isten, a létezés isteni Alapelve, tartja fenn.

1. 530 : 5-6

In divine Science, man is sustained by God, the divine Principle of being.

2. 139 : 4-9

A Szentírás elejétől végéig tele van a Szellem, Elme anyag feletti diadalmáról szóló beszámolókkal. Mózes azzal bizonyította az Elme hatalmát, amit az emberek csodáknak neveztek, és ezt tette Józsué, Illés és Elizeus is. A keresztény korszakot jelek és csodák vezették be.

2. 139 : 4-9

From beginning to end, the Scriptures are full of accounts of the triumph of Spirit, Mind, over matter. Moses proved the power of Mind by what men called miracles; so did Joshua, Elijah, and Elisha. The Christian era was ushered in with signs and wonders.

3. 494 : 10-19

Az Isteni Szeretet mindig kielégített és mindig ki fog elégíteni minden emberi szükségletet. Nem helyes azt képzelni, hogy Jézus a gyógyító isteni hatalmat csak néhány kiválasztott számára és csak egy korlátozott időszakra demonstrálta, mivel az isteni Szeretet az egész emberiséget minden órában ellátja minden jóval.

A kegyelem csodája nem csoda a Szeretet számára. Jézus demonstrálta a testiség képtelenségét, csakúgy mint a Szellem végtelen képességét, így segítve a tévedő emberi érzetet, hogy megmeneküljön saját meggyőződéseitől és biztonságot keressen az isteni Tudományban.

3. 494 : 10-19

Divine Love always has met and always will meet every human need. It is not well to imagine that Jesus demonstrated the divine power to heal only for a select number or for a limited period of time, since to all mankind and in every hour, divine Love supplies all good.

The miracle of grace is no miracle to Love. Jesus demonstrated the inability of corporeality, as well as the infinite ability of Spirit, thus helping erring human sense to flee from its own convictions and seek safety in divine Science.

4. 476 : 28-5

Amikor Jézus Isten gyermekeiről, nem az emberek gyermekeiről, beszélt, ezt mondta: „Az Isten országa ti bennetek van” azaz az Igazság és a Szeretet uralkodnak a valóságos emberben, ami megmutatja, hogy az ember mint Isten képe nem bukott, hanem örök. Jézus a Tudományban a tökéletes embert látta, aki megjelent neki ott, ahol a halandóknak bűnös, halandó ember jelenik meg. Ebben a tökéletes emberben a Megváltó Isten saját hasonlatosságát látta, és az ember ezen helyes nézete meggyógyította a beteget. Tehát Jézus azt tanította, hogy Isten országa érintetlen, univerzális, és hogy az ember tiszta és szent.

4. 476 : 28-5

When speaking of God's children, not the children of men, Jesus said, "The kingdom of God is within you;" that is, Truth and Love reign in the real man, showing that man in God's image is unfallen and eternal. Jesus beheld in Science the perfect man, who appeared to him where sinning mortal man appears to mortals. In this perfect man the Saviour saw God's own likeness, and this correct view of man healed the sick. Thus Jesus taught that the kingdom of God is intact, universal, and that man is pure and holy.

5. 470 : 32-5

Isten és az ember, az isteni Alapelv és eszme kapcsolata a Tudományban megsemmisíthetetlen, és a Tudomány nem ismer eltérést a harmóniától, sem visszatérést ahhoz, hanem azt állítja, hogy az isteni rend, vagyis a lelki törvény, amelyben Isten és mindaz, amit ő teremt, tökéletes és örök, változatlan maradt a saját örök történetében.

5. 470 : 32-5

The relations of God and man, divine Principle and idea, are indestructible in Science; and Science knows no lapse from nor return to harmony, but holds the divine order or spiritual law, in which God and all that He creates are perfect and eternal, to have remained unchanged in its eternal history.

6. 471 : 13-21

El kell fogadni az isteni Tudomány tényeit - bár ezen tények bizonyítékát nem támasztja alá a gonosz, az anyag vagy az anyagi érzet - mivel a bizonyítékot, hogy Isten és ember együtt léteznek, teljesen alátámasztja a lelki érzet. Az Ember Isten tükröződése most és mindig is az volt. Isten végtelen, ezért örökké jelenlévő, és nincs más hatalom vagy jelenlét. Ezért a világegyetem lelkisége a teremtés egyetlen ténye. „Inkább az Isten legyen igaz, minden ember pedig hazug.”

6. 471 : 13-21

The facts of divine Science should be admitted, — although the evidence as to these facts is not supported by evil, by matter, or by material sense, — because the evidence that God and man coexist is fully sustained by spiritual sense. Man is, and forever has been, God's reflection. God is infinite, therefore ever present, and there is no other power nor presence. Hence the spirituality of the universe is the only fact of creation. "Let God be true, but every [material] man a liar."

7. 131 : 6-11

Ha egyszer az isteni Tudomány megsemmisítette, a testi érzékek szerinti hamis bizonyíték eltűnik. Innen van az érzékies ember ellenállása a Lélek Tudományával szemben, és az Írás jelentősége: „a test gondolata ellenségeskedés Isten ellen”. A Biblia központi ténye a szellemi erőnek a fizikai hatalom feletti felsőbbsége.

7. 131 : 6-11

When once destroyed by divine Science, the false evidence before the corporeal senses disappears. Hence the opposition of sensuous man to the Science of Soul and the significance of the Scripture, "The carnal mind is enmity against God." The central fact of the Bible is the superiority of spiritual over physical power.

8. 410 : 14-21

Istenbe vetett hitünk minden próbája erősebbé tesz minket. Minél nehezebbnek látszik az anyagi állapot, amelyet a Szellemnek le kell győznie, annál erősebb legyen a hitünk, és annál tisztább a szeretetünk. János apostol azt mondja: „A szeretetben nincs félelem, hanem a tökéletes szeretet kiűzi a félelmet ... Aki pedig fél, nem lett tökéletessé a szeretetben.” Itt van a Krisztusi Tudomány egy határozott és ihletett kinyilvánítása.

8. 410 : 14-21

Every trial of our faith in God makes us stronger. The more difficult seems the material condition to be overcome by Spirit, the stronger should be our faith and the purer our love. The Apostle John says: "There is no fear in Love, but perfect Love casteth out fear. ... He that feareth is not made perfect in Love." Here is a definite and inspired proclamation of Christian Science.

9. 66 : 10-16

A megpróbáltatások Isten gondoskodásának bizonyítékai. A lelki fejlődés nem az anyagi remények földjébe vetett magból ered, hanem amikor ezek megromolnak, a Szeretet újra szaporítja a Szellem magasztosabb örömeit, amelyekben nincs földi salak. A tapasztalat minden következő lépcsője új nézeteket ad az isteni jóságról és szeretetről.

9. 66 : 10-16

Trials are proofs of God's care. Spiritual development germinates not from seed sown in the soil of material hopes, but when these decay, Love propagates anew the higher joys of Spirit, which have no taint of earth. Each successive stage of experience unfolds new views of divine goodness and love.

10. 540 : 11-16

Az erkölcsi kemikalizációban, amikor a gonosz, a káprázat tünetei súlyosbodnak, tudatlanságunkban talán azt gondoljuk, hogy az Úr gonoszt művelt; pedig tudnunk kellene, hogy Isten törvénye csak azért leplezi le az úgynevezett vétket és hatásait, hogy az Igazság megsemmisíthesse a gonosz minden érzetét és minden hatalmat a vétkezésre.

10. 540 : 11-16

In moral chemicalization, when the symptoms of evil, illusion, are aggravated, we may think in our ignorance that the Lord hath wrought an evil; but we ought to know that God's law uncovers so-called sin and its effects, only that Truth may annihilate all sense of evil and all power to sin.

11. 285 : 27-31

Ahogy a halandók, a Krisztusi Tudomány ismeretén keresztül, egy magasabb értelmet elérnek, igyekeznek majd nem az anyagtól, hanem az isteni Alapelvtől, Istentől megtanulni, hogyan demonstrálják a Krisztust, az Igazságot, mint gyógyító és megmentő hatalmat.

11. 285 : 27-31

As mortals reach, through knowledge of Christian Science, a higher sense, they will seek to learn, not from matter, but from the divine Principle, God, how to demonstrate the Christ, Truth, as the healing and saving power.

12. 304 : 9-15

A Keresztény Tudomány tanítása a következő: hogy az isteni Szeretet nem fosztható meg megnyilvánulásától vagy tárgyától; hogy az öröm nem fordulhat bánatba, mert a bánat nem uralkodik az öröm felett; hogy a jó soha nem hozhat létre gonoszt; hogy az anyag soha nem hozhat létre elmét, és az élet nem eredményezhet halált. A tökéletes ember - Isten, az ő tökéletes Alapelve által kormányozva - bűntelen és örök.

12. 304 : 9-15

This is the doctrine of Christian Science: that divine Love cannot be deprived of its manifestation, or object; that joy cannot be turned into sorrow, for sorrow is not the master of joy; that good can never produce evil; that matter can never produce mind nor life result in death. The perfect man — governed by God, his perfect Principle — is sinless and eternal.

13. 469 : 13 (A tévedés)-17

A tévedés kiirtója az a nagyszerű igazság, hogy Isten, a jó, az egyetlen Elme, és hogy a végtelen Elme állítólagos ellentéte - amit ördög-nek vagy gonosznak neveznek - nem Elme, nem Igazság, hanem hiba, intelligencia és valóság nélkül.

13. 469 : 13 (The)-17

The exterminator of error is the great truth that God, good, is the only Mind, and that the supposititious opposite of infinite Mind — called devil or evil — is not Mind, is not Truth, but error, without intelligence or reality.

14. 393 : 8-10 (második .-ig), 12-15

Az Elme ura a testi érzékeknek, és le tudja győzni a betegséget, bűnt és halált. Gyakorold ezt az Isten-adta jogot! ... Emelkedj fel a Szellem erejében, hogy ellenállj mindennek, ami nem hasonlít a jóhoz! Isten képessé tette az embert erre, és semmi sem foszthatja meg az embert attól a képességtől és erőtől, amellyel Isten ruházta fel.

14. 393 : 8-10 (to 2nd .), 12-15

Mind is the master of the corporeal senses, and can conquer sickness, sin, and death. Exercise this God-given authority. … Rise in the strength of Spirit to resist all that is unlike good. God has made man capable of this, and nothing can vitiate the ability and power divinely bestowed on man.

15. 248 : 29-4

Hadd uralkodjék bennünk az önzetlenség, jóság, irgalom, igazságosság, egészség, szentség, szeretet - a mennyország birodalma - és a bűn, betegség és halál csökkenni fognak, mígnem végleg eltűnnek.

Fogadjuk el a Tudományt, adjuk fel az érzék bizonyságára alapozott valamennyi elméletet, forduljunk el a tökéletlen mintaképektől és ámító eszményektől; és így legyen egyetlen Istenünk, egyetlen Elménk, és ez az egy tökéletes, aki a saját kiváló mintaképeit alkotja.

15. 248 : 29-4

Let unselfishness, goodness, mercy, justice, health, holiness, love — the kingdom of heaven — reign within us, and sin, disease, and death will diminish until they finally disappear.

Let us accept Science, relinquish all theories based on sense-testimony, give up imperfect models and illusive ideals; and so let us have one God, one Mind, and that one perfect, producing His own models of excellence.

16. 340 : 23-29

Egyetlen végtelen Isten, a jó, egyesíti az embereket és nemzeteket, alkotja az emberek testvériségét, véget vet a háborúknak, beteljesíti a Szentírást, „Szeresd felebarátodat mint tenmagadat”, megsemmisíti a pogány és Keresztény bálványimádást - mindazt, ami rossz a társadalmi, polgári, büntető, politikai és vallási kódexekben, egyenlővé teszi a nemeket, érvényteleníti az emberen lévő átkot, és nem hagy semmit, ami vétkezhet, szenvedhet, büntethető vagy elpusztítható.

16. 340 : 23-29

One infinite God, good, unifies men and nations; constitutes the brotherhood of man; ends wars; fulfils the Scripture, "Love thy neighbor as thyself;" annihilates pagan and Christian idolatry, — whatever is wrong in social, civil, criminal, political, and religious codes; equalizes the sexes; annuls the curse on man, and leaves nothing that can sin, suffer, be punished or destroyed.
A NAPI FELADATOK

Mary Baker Eddy

Mindennapi Ima

Ezen Egyház minden tagjának feladata minden egyes nap imádkozni: „Jöjjön el a Te országod”; hadd jöjjön létre bennem az isteni Igazság, Élet és Szeretet uralma és zárjon ki belőlem minden bűnt, és hadd gazdagítsa a Te Igéd az egész emberiség vonzalmait és kormányozza azokat!

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 4. pont

Indítékokra és Tettekre vonatkozó Szabály

Az Anyaegyház tagjainak indítékait és tetteit nem szabad, hogy akár ellenségeskedés, akár személyes ragaszkodás vezérelje. A Tudományban az isteni Szeretet egyedül kormányozza az embert, és a Keresztény Tudós a Szeretet kedves vonásait tükrözi a bűn megdorgálásában, igaz testvériségben, könyörületességben és megbocsátásban. Ezen Egyház tagjainak naponta kell őrködnie és imádkoznia, hogy megszabadíttassanak minden gonosztól, jövendöléstől, bíráskodástól, ítélkezéstől, tanácsadástól, befolyásolástól vagy téves befolyásoltatástól.

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 1. pont

Készenlét a Feladatra

Ezen Egyház minden tagjának feladata megvédeni magát naponta az agresszív mentális szuggesztióval szemben, és nem hagyni, hogy elfelejtessék vagy elhanyagoltassák vele az Isten, a Vezetője és az emberiség felé való kötelezettségét. Tettei alapján kerül majd megítélésre – igazolásra vagy elítélésre.

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 6. pont


Ügyelj Rá

Vegyes Írások, Mary Baker Eddy, 237. oldal

Keresztény Tudósoknak: — Lásd Tudomány és Egészség, 442. oldal, 30. sor, és ügyelj erre naponta.
Keresztény Tudósok, legyetek önmagatok törvénye, hogy a mentális mulasztás nem árthat nektek akár mikor alszotok, akár ébrenlétetekben.

(T&E, 442. o.)