VASÁRNAP 2023. JÚLIUS 30. |

VASÁRNAP 2023. JÚLIUS 30.TÁRGY — Szeretet

SubjectLove

ARANY SZÖVEG : Jeremiás 31 : 3

A messzeségben is megjelent az Úr: Örök szeretettel szerettelek, azért vontalak magamhoz hűségesen.Golden Text: Jeremiah 31 : 3

The Lord hath appeared of old unto me, saying, Yea, I have loved thee with an everlasting love: therefore with lovingkindness have I drawn thee.
Kattints ide a lecke PDF verziójáért:


Kattints ide a lecke hanganyagáért:

Kattints ide, hogy meghallgasd a YouTube-on

Kattints ide, hogy meghallgasd a Vimeo-onVÁLTAKOZÓ OLVASÁS: 1 János 4 : 7, 8, 10, 11; 5 Mózes 7: 9, 13


7.     Szeretteim, szeressük egymást; mert a szeretet Istentől van, és aki szeret, az Istentől született, és ismeri Istent;

8.     aki pedig nem szeret, az nem ismerte meg az Istent; mert Isten szeretet.

10.     Ez a szeretet, és nem az, ahogy mi szeretjük Istent, hanem az, hogy ő szeretett minket,

11.     Szeretteim, ha így szeretett minket az Isten, nekünk is szeretnünk kell egymást.

9.     Tudd meg tehát, hogy a te Istened, az Úr az Isten. Állhatatos Isten ő, aki hűségesen megtartja szövetségét ezer nemzedéken át is, azok iránt, akik szeretik őt és megtartják parancsolatait.

13.     És szeretni fog téged, és megáld téged, és megsokasít téged;

Responsive Reading: I John 4 : 7, 8, 10, 11   •   Deuteronomy 7 : 9, 13

7.     Beloved, let us love one another: for love is of God; and every one that loveth is born of God, and knoweth God.

8.     He that loveth not knoweth not God; for God is love.

10.     Herein is love, not that we loved God, but that he loved us.

11.     Beloved, if God so loved us, we ought also to love one another.

9.     Know therefore that the Lord thy God, he is God, the faithful God, which keepeth covenant and mercy with them that love him and keep his commandments to a thousand generations.

13.     And he will love thee, and bless thee, and multiply thee.LECKE PRÉDIKÁCIÓA Biblia


1. János 3 : 16

16     Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

1. John 3 : 16

16     For God so loved the world, that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life.

2. Máté 4 : 23

23     És körüljárja vala Jézus a városokat mind, és a falvakat, tanítván azoknak zsinagógáiban, és hirdetvén az Isten országának evangyéliomát, és gyógyítván mindenféle betegséget és mindenféle erõtelenséget a nép között.

2. Matthew 4 : 23

23     And Jesus went about all Galilee, teaching in their synagogues, and preaching the gospel of the kingdom, and healing all manner of sickness and all manner of disease among the people.

3. Lukács 17 : 12-19

12     És mikor egy faluba beméne, jöve elébe tíz bélpoklos férfi, kik távol megállának:

13     És felemelék szavokat, mondván: Jézus, Mester, könyörülj rajtunk!

14     És mikor õket látta, monda nékik: Elmenvén mutassátok meg magatokat a papoknak. És lõn, hogy míg odamenének, megtisztulának.

15     Egy pedig õ közülök, mikor látta, hogy meggyógyult, visszatére, dicsõítvén az Istent nagy szóval;

16     És arczczal leborula az õ lábainál hálákat adván néki: és az Samariabeli vala.

17     Felelvén pedig Jézus, monda: Avagy nem tízen tisztulának-é meg? A kilencze pedig hol van?

18     Nem találkoztak akik visszatértek volna dicsõséget adni az Istennek, csak ez az idegen?

19     És monda néki: Kelj föl, és menj el: a te hited téged megtartott.

3. Luke 17 : 12-19

12     And as he entered into a certain village, there met him ten men that were lepers, which stood afar off:

13     And they lifted up their voices, and said, Jesus, Master, have mercy on us.

14     And when he saw them, he said unto them, Go shew yourselves unto the priests. And it came to pass, that, as they went, they were cleansed.

15     And one of them, when he saw that he was healed, turned back, and with a loud voice glorified God,

16     And fell down on his face at his feet, giving him thanks: and he was a Samaritan.

17     And Jesus answering said, Were there not ten cleansed? but where are the nine?

18     There are not found that returned to give glory to God, save this stranger.

19     And he said unto him, Arise, go thy way: thy faith hath made thee whole.

4. János 8 : 58 (:-ig)

58     Jézus azt mondta nekik:

4. John 8 : 58 (to 1st ,)

58     Jesus said unto them,

5. Máté 5 : 43-48

43     Hallottátok, hogy megmondatott: Szeresd felebarátodat és gyûlöld ellenségedet.

44     Én pedig azt mondom néktek: Szeressétek ellenségeiteket, áldjátok azokat, akik titeket átkoznak, jót tegyetek azokkal, akik titeket gyûlölnek, és imádkozzatok azokért, akik háborgatnak és kergetnek titeket.

45     Hogy legyetek a ti mennyei Atyátoknak fiai, aki felhozza az õ napját mind a gonoszokra, mind a jókra, és esõt ád mind az igazaknak, mind a hamisaknak.

46     Mert ha azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, micsoda jutalmát veszitek? Avagy a vámszedõk is nem ugyanazt cselekeszik-é?

47     És ha csak a ti atyátokfiait köszöntitek, mit cselekesztek másoknál többet? Nemde a vámszedõk is nem azonképen cselekesznek-é?

48     Ti azért legyetek tökéletesek, mint ahogy mennyei Atyátok tökéletes.

5. Matthew 5 : 43-48

43     Ye have heard that it hath been said, Thou shalt love thy neighbour, and hate thine enemy.

44     But I say unto you, Love your enemies, bless them that curse you, do good to them that hate you, and pray for them which despitefully use you, and persecute you;

45     That ye may be the children of your Father which is in heaven: for he maketh his sun to rise on the evil and on the good, and sendeth rain on the just and on the unjust.

46     For if ye love them which love you, what reward have ye? do not even the publicans the same?

47     And if ye salute your brethren only, what do ye more than others? do not even the publicans so?

48     Be ye therefore perfect, even as your Father which is in heaven is perfect.

6. Lukács 7 : 36-50

36     Kéré pedig õt egy a farizeusok közül, hogy õ vele egyék; annakokáért bemenvén a farizeus házába, leüle enni.

37     És ímé a városban egy asszony a ki bûnös vala, mikor megtudta, hogy õ a farizeus házában leült enni, hoza egy alabástrom [szelencze drága] kenetet.

38     És megállván hátul az õ lábainál sírva, könnyeivel kezdé öntözni az õ lábait, és fejének hajával törlé meg, és csókolgatá az õ lábait, és megkené [drága] kenettel.

39     Mikor pedig ezt látta a farizeus, a ki õt meghívta, monda magában: Ez, ha próféta volna, tudná ki és miféle asszony az, a ki õt illeti: hogy bûnös.

40     És felelvén Jézus, monda néki: Simon, van valami mondani valóm néked. És az monda: Mester, mondjad.

41     Egy hitelezõnek két adósa vala: az egyik adós vala ötszáz pénzzel, a másik pedig ötvennel.

42     És mikor nem volt nékik mibõl megadni, mind a kettõnek elengedé. E kettõ közül azért, mondd meg, melyik szereti õt jobban?

43     Felelvén pedig Simon, monda: Azt gondolom, hogy az, a kinek többet engedett el. És [Jézus] monda néki: Igazán ítéltél.

44     És az asszonyhoz fordulván, monda Simonnak: Látod-é ez asszonyt? Bejövék a te házadba, az én lábaimnak vizet nem adál: ez pedig könnyeivel öntözé az én lábaimat, és fejének hajával törlé meg.

45     Engem meg nem csókolál: ez pedig az idõtõl fogva, hogy bejöttem, nem szünt meg az én lábaimat csókolgatni.

46     Olajjal az én fejemet meg nem kented: ez pedig [drága] kenettel kené meg az én lábaimat.

47     Minekokáért mondom néked: Néki sok bûne bocsáttatott meg; mert igen szeretett; a kinek pedig kevés bocsáttatik meg, kevésbé szeret.

48     És monda annak: Megbocsáttattak néked a te bûneid.

49     És akik együtt ülének vele az asztalnál, kezdék magukban mondani: Ki ez, hogy a bûnöket is megbocsátja?

50     Monda pedig az asszonynak: A te hited megtartott téged. Eredj el békességgel!

6. Luke 7 : 36-50

36     And one of the Pharisees desired him that he would eat with him. And he went into the Pharisee’s house, and sat down to meat.

37     And, behold, a woman in the city, which was a sinner, when she knew that Jesus sat at meat in the Pharisee’s house, brought an alabaster box of ointment,

38     And stood at his feet behind him weeping, and began to wash his feet with tears, and did wipe them with the hairs of her head, and kissed his feet, and anointed them with the ointment.

39     Now when the Pharisee which had bidden him saw it, he spake within himself, saying, This man, if he were a prophet, would have known who and what manner of woman this is that toucheth him: for she is a sinner.

40     And Jesus answering said unto him, Simon, I have somewhat to say unto thee. And he saith, Master, say on.

41     There was a certain creditor which had two debtors: the one owed five hundred pence, and the other fifty.

42     And when they had nothing to pay, he frankly forgave them both. Tell me therefore, which of them will love him most?

43     Simon answered and said, I suppose that he, to whom he forgave most. And he said unto him, Thou hast rightly judged.

44     And he turned to the woman, and said unto Simon, Seest thou this woman? I entered into thine house, thou gavest me no water for my feet: but she hath washed my feet with tears, and wiped them with the hairs of her head.

45     Thou gavest me no kiss: but this woman since the time I came in hath not ceased to kiss my feet.

46     My head with oil thou didst not anoint: but this woman hath anointed my feet with ointment.

47     Wherefore I say unto thee, Her sins, which are many, are forgiven; for she loved much: but to whom little is forgiven, the same loveth little.

48     And he said unto her, Thy sins are forgiven.

49     And they that sat at meat with him began to say within themselves, Who is this that forgiveth sins also?

50     And he said to the woman, Thy faith hath saved thee; go in peace.

7. János 10 : 7 (: -ig) 11, 14, 15, 17, 18, 27-30

7     Jézus tehát így szólt hozzájuk:

11     Én vagyok a jó pásztor: a jó pásztor életét adja a juhokért.

14     Én vagyok a jó pásztor, én ismerem az enyéimet, és az enyéim ismernek engem,

15     Amiként ismer engem az Atya, és én [is] ismerem az Atyát; és életemet adom a juhokért.

17     Azért szeret engem az Atya, mert én leteszem az én életemet, hogy újra felvegyem azt.

18     Senki sem veszi azt el én tõlem, hanem én teszem le azt én magamtól. Van hatalmam letenni azt, és van hatalmam ismét felvenni azt. Ezt a parancsolatot vettem az én Atyámtól.

27     Az én juhaim hallják az én szavamat, és én ismerem őket, és követnek engem:

28     És én örök életet adok nékik; és soha örökké el nem vesznek, és senki ki nem ragadja őket az én kezemből.

29     Az én Atyám, aki [azokat] adta nékem, nagyobb mindeneknél; és senki sem ragadhatja ki [azokat] az én Atyámnak kezéből.

30     Én és az Atya egy vagyunk.

7. John 10 : 7 (to 1st ,) 11, 14, 15, 17, 18, 27-30

7     Then said Jesus unto them again,

11     I am the good shepherd: the good shepherd giveth his life for the sheep.

14     I am the good shepherd, and know my sheep, and am known of mine.

15     As the Father knoweth me, even so know I the Father: and I lay down my life for the sheep.

17     Therefore doth my Father love me, because I lay down my life, that I might take it again.

18     No man taketh it from me, but I lay it down of myself. I have power to lay it down, and I have power to take it again. This commandment have I received of my Father.

27     My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me:

28     And I give unto them eternal life; and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand.

29     My Father, which gave them me, is greater than all; and no man is able to pluck them out of my Father’s hand.

30     I and my Father are one.

8. János 15 : 9, 12

9     Ahogyan engem szeretett az Atya, úgy szeretlek én is titeket: maradjatok meg az én szeretetemben.

12     Az az én parancsolatom, hogy úgy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket.

8. John 15 : 9, 12

9     As the Father hath loved me, so have I loved you: continue ye in my love.

12     This is my commandment, That ye love one another, as I have loved you.

9. János 16 : 27

27     Mert maga az Atya szeret titeket, mivelhogy ti szerettetek engem, és elhittétek, hogy én az Istentõl jöttem ki.

9. John 16 : 27

27     For the Father himself loveth you, because ye have loved me, and have believed that I came out from God.

10. Efézusiakhoz 6 : 24 (:-ig)

24     A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztust.

10. Ephesians 6 : 24 (to 1st .)

24     Grace be with all them that love our Lord Jesus Christ in sincerity.Tudomány és Egészség


1. 6 : 17-18

„Az Isten a Szeretet”. Ennél többet nem kérhetünk, magasabbra nem tekinthetünk, messzebb nem mehetünk.

1. 6 : 17-18

"God is Love." More than this we cannot ask, higher we cannot look, farther we cannot go.

2. 30 : 14-18

Rabbi és pap tanította a mózesi törvényt, mely azt mondta: „Szemet szemért” és „Aki ember vérét ontja, annak vérét ember ontja.” Jézus, Isten új végrehajtója, nem így adta elő a Szeretet isteni törvényét, mely áldja azokat, akik átkozzák.

2. 30 : 14-18

Rabbi and priest taught the Mosaic law, which said: "An eye for an eye," and "Whoso sheddeth man's blood, by man shall his blood be shed." Not so did Jesus, the new executor for God, present the divine law of Love, which blesses even those that curse it.

3. 94 : 20-23

A tíz leprás közül, akiket Jézus meggyógyított, csak egyetlen egy tért vissza, hogy hálát adjon Istennek, vagyis elismerje az isteni Alapelvet, amely meggyógyította őt.

3. 94 : 20-23

Of the ten lepers whom Jesus healed, but one returned to give God thanks, — that is, to acknowledge the divine Principle which had healed him.

4. 31 : 12-13

A keresztény kötelességek sorában elsőként az Igazság és Szeretet gyógyító erejét tanította követőinek.

4. 31 : 12-13

First in the list of Christian duties, he taught his followers the healing power of Truth and Love.

5. 362 : 1-7

Lukács evangéliumának hetedik részében elbeszélik, hogy egyszer Jézus tisztelt vendég volt egy bizonyos Simon nevű farizeusnál, aki egyáltalán nem volt hasonló a tanítvány Simonhoz. Mialatt a vacsoránál ültek, szokatlan esemény történt, amely mintha megzavarta volna a keleti ünnepséget. Egy „furcsa asszony” jött be.

5. 362 : 1-7

It is related in the seventh chapter of Luke's Gospel that Jesus was once the honored guest of a certain Pharisee, by name Simon, though he was quite unlike Simon the disciple. While they were at meat, an unusual incident occurred, as if to interrupt the scene of Oriental festivity. A "strange woman" came in.

6. 363 : 1 (hozott -ig), 3-23, 26-10

Egy alabástrom edényt hozott… A lezárt edényt feltörve megillatosította Jézus lábait az olajjal, megtörölte hosszú hajával, amely lazán lógott a vállán, ahogy az osztályába tartozó nőknél szokás volt.

Elkergette-e Jézus az asszonyt? Elutasította-e imádatát? Nem! Részvéttel tekintett rá. És ez nem volt minden. Tudván, hogy a körülötte lévők, főleg a házigazda, mit gondolnak szívükben - hogy csodálkoznak, hogy a magasrangú vendég, prófétaként miért nem ismerte fel rögtön az asszony erkölcstelen helyzetét, és nem utasította ki őt - Jézus rövid történettel vagy példázattal dorgálta meg őket. Leírt két adóst, egy nagy összeggel, és egy kisebb összeggel tartozót, akiket közös hitelezőjük felmentett kötelezettségeik alól. „Melyikük fogja őt a legjobban szeretni?” ez volt a Mester kérdése Simon farizeushoz; Simon pedig így válaszolt: "Akinek a legtöbbet engedett el." Jézus jóváhagyta a választ, és így tanulságot szolgáltatott mindnyájuknak, amit az asszonyhoz idézett emlékezetes kijelentése követett: „Megbocsáttattak néked a te bűneid.”

Könnyeivel öntözte Jézus lábát, mielőtt az olajjal megkente. Más bizonyíték híján elég biztosíték volt-e a bánata, hogy igazolja megbánását, megújulását és növekedését a bölcsességben? Bizonyára bátorítást jelentett az a puszta tény, hogy kifejezte vonzalmát egy kétségtelenül jóságos és tiszta ember iránt, akit azóta joggal tekintenek a legjobb embernek, aki valaha is taposta ezt a bolygót. Tisztelete őszinte volt, és azzal szemben nyilvánult meg, aki hamarosan, bár ők nem tudták, feladni készült halandó létét minden bűnösért, hogy igéje és tettei által megszabaduljanak az érzékiségtől és a bűntől.

Melyik volt az ilyen kimondhatatlan szeretet nagyobb elismerése, a farizeus vendéglátása vagy Magdolna töredelme?

6. 363 : 1 (to jar), 3-23, 26-10

She bore an alabaster jar … Breaking the sealed jar, she perfumed Jesus' feet with the oil, wiping them with her long hair, which hung loosely about her shoulders, as was customary with women of her grade.

Did Jesus spurn the woman? Did he repel her adoration? No! He regarded her compassionately. Nor was this all. Knowing what those around him were saying in their hearts, especially his host, — that they were wondering why, being a prophet, the exalted guest did not at once detect the woman's immoral status and bid her depart, — knowing this, Jesus rebuked them with a short story or parable. He described two debtors, one for a large sum and one for a smaller, who were released from their obligations by their common creditor. "Which of them will love him most?" was the Master's question to Simon the Pharisee; and Simon replied, "He to whom he forgave most." Jesus approved the answer, and so brought home the lesson to all, following it with that remarkable declaration to the woman, "Thy sins are forgiven."

She bathed his feet with her tears before she anointed them with the oil. In the absence of other proofs, was her grief sufficient evidence to warrant the expectation of her repentance, reformation, and growth in wisdom? Certainly there was encouragement in the mere fact that she was showing her affection for a man of undoubted goodness and purity, who has since been rightfully regarded as the best man that ever trod this planet. Her reverence was unfeigned, and it was manifested towards one who was soon, though they knew it not, to lay down his mortal existence in behalf of all sinners, that through his word and works they might be redeemed from sensuality and sin.

Which was the higher tribute to such ineffable affection, the hospitality of the Pharisee or the contrition of the Magdalen?

7. 367 : 10-16

Ez jelenti az Igazság, Krisztus keresését, nem „a kenyerekért és halakért”, nem is, mint a farizeus, a rang gőgjével és a tudományos műveltség fitogtatásával, hanem mint Mária Magdolna, az őszinte felszentelés csúcsáról, az öröm olajával, a hála illatával, a megbánás könnyeivel és a hajjal, melynek minden szálát számontartja az Atya.

7. 367 : 10-16

This is what is meant by seeking Truth, Christ, not "for the loaves and fishes," nor, like the Pharisee, with the arrogance of rank and display of scholarship, but like Mary Magdalene, from the summit of devout consecration, with the oil of gladness and the perfume of gratitude, with tears of repentance and with those hairs all numbered by the Father.

8. 241 : 19-22

Minden áhítat szubsztanciája az isteni Szeretet visszatükrözése és demonstrálása, mely gyógyítja a betegséget és elpusztítja a bűnt. Mesterünk azt mondta, "Ha szerettek engem, megtartjátok az én parancsolataimat.”

8. 241 : 19-22

The substance of all devotion is the reflection and demonstration of divine Love, healing sickness and destroying sin. Our Master said, "If ye love me, keep my commandments."

9. 94 : 1-4

Jézus egy Istent hirdetett, egy Szellemet, aki az embert Saját - a Szellem, nem pedig az anyag - képére és hasonlatosságára alkotja. Az ember végtelen Igazságot, Életet és Szeretetet tükröz.

9. 94 : 1-4

Jesus taught but one God, one Spirit, who makes man in the image and likeness of Himself, — of Spirit, not of matter. Man reflects infinite Truth, Life, and Love.

10. 19 : 6-11

Jézus elősegítette az ember Istennel való megbékélését azáltal, hogy az ember számára a Szeretet egy igazabb értelmét adta, Jézus tanításainak isteni Alapelvét, és a Szeretet ezen igazabb értelme megváltja az embert az anyag, a bűn és halál törvényétől a Szellem törvénye által - az isteni Szeretet törvényével.

10. 19 : 6-11

Jesus aided in reconciling man to God by giving man a truer sense of Love, the divine Principle of Jesus' teachings, and this truer sense of Love redeems man from the law of matter, sin, and death by the law of Spirit, — the law of divine Love.

11. 340 : 23-29

Egyetlen végtelen Isten, a jó, egyesíti az embereket és nemzeteket, alkotja az emberek testvériségét, véget vet a háborúknak, beteljesíti a Szentírást, „Szeresd felebarátodat mint tenmagadat”, megsemmisíti a pogány és Keresztény bálványimádást - mindazt, ami rossz a társadalmi, polgári, büntető, politikai és vallási kódexekben, egyenlővé teszi a nemeket, érvényteleníti az emberen lévő átkot, és nem hagy semmit, ami vétkezhet, szenvedhet, büntethető vagy elpusztítható.

11. 340 : 23-29

One infinite God, good, unifies men and nations; constitutes the brotherhood of man; ends wars; fulfils the Scripture, "Love thy neighbor as thyself;" annihilates pagan and Christian idolatry, — whatever is wrong in social, civil, criminal, political, and religious codes; equalizes the sexes; annuls the curse on man, and leaves nothing that can sin, suffer, be punished or destroyed.

12. 577 : 32-18

A következő Zsoltárban egy szó, ha halványan is, de azt a világosságot mutatja, amelyet a Krisztusi Tudomány vet a Szentírásra azzal, hogy az Istenség testi érzetét a testetlen vagy lelki érzettel helyettesíti: -

XXIII. ZSOLTÁR

Az [Isteni szeretet] az én pásztorom; nem szűkölködöm.

A [Szeretet] füves legelőkön nyugtat engem,

[és] a [Szeretet] csendes vizekhez terelget engem.

A [Szeretet] lelkemet [lelki érzékemet] megvidámítja:

az igazság ösvényein vezet engem az õ nevéért.

Még ha a halál árnyékának völgyében járok is,

nem félek a gonosztól, mert a [Szeretet] velem van;

a [Szeretet] vesszője és botja, azok vigasztalnak engem.

A [Szeretet] asztalt terít nékem az én ellenségeim előtt;

a [Szeretet] elárasztja fejem olajjal; csordultig van a poharam.

Bizonyára jóságod és kegyelmed követnek engem életem minden napján,

s a [Szeretet] házában [tudatában] lakozom hosszú ideig.

12. 577 : 32-18

In the following Psalm one word shows, though faintly, the light which Christian Science throws on the Scriptures by substituting for the corporeal sense, the incorporeal or spiritual sense of Deity: —

PSALM XXIII

[Divine love] is my shepherd; I shall not want.

[Love] maketh me to lie down in green pastures:

[love] leadeth me beside the still waters.

[Love] restoreth my soul [spiritual sense]: [love] leadeth me in the paths of righteousness for His name's sake.

Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil: for [love] is with me; [love’s] rod and [love’s] staff they comfort me.

[Love] prepareth a table before me in the presence of mine enemies: [love] anointeth my head with oil; my cup runneth over.

Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life; and I will dwell in the house [the consciousness] of [love] for ever.

13. 113 : 5-6

A Keresztény Tudomány elengedhetetlen része, a szíve és lelke, a Szeretet.

13. 113 : 5-6

The vital part, the heart and soul of Christian Science, is Love.
A NAPI FELADATOK

Mary Baker Eddy

Mindennapi Ima

Ezen Egyház minden tagjának feladata minden egyes nap imádkozni: „Jöjjön el a Te országod”; hadd jöjjön létre bennem az isteni Igazság, Élet és Szeretet uralma és zárjon ki belőlem minden bűnt, és hadd gazdagítsa a Te Igéd az egész emberiség vonzalmait és kormányozza azokat!

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 4. pont

Indítékokra és Tettekre vonatkozó Szabály

Az Anyaegyház tagjainak indítékait és tetteit nem szabad, hogy akár ellenségeskedés, akár személyes ragaszkodás vezérelje. A Tudományban az isteni Szeretet egyedül kormányozza az embert, és a Keresztény Tudós a Szeretet kedves vonásait tükrözi a bűn megdorgálásában, igaz testvériségben, könyörületességben és megbocsátásban. Ezen Egyház tagjainak naponta kell őrködnie és imádkoznia, hogy megszabadíttassanak minden gonosztól, jövendöléstől, bíráskodástól, ítélkezéstől, tanácsadástól, befolyásolástól vagy téves befolyásoltatástól.

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 1. pont

Készenlét a Feladatra

Ezen Egyház minden tagjának feladata megvédeni magát naponta az agresszív mentális szuggesztióval szemben, és nem hagyni, hogy elfelejtessék vagy elhanyagoltassák vele az Isten, a Vezetője és az emberiség felé való kötelezettségét. Tettei alapján kerül majd megítélésre – igazolásra vagy elítélésre.

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 6. pont


Ügyelj Rá

Vegyes Írások, Mary Baker Eddy, 237. oldal

Keresztény Tudósoknak: — Lásd Tudomány és Egészség, 442. oldal, 30. sor, és ügyelj erre naponta.
Keresztény Tudósok, legyetek önmagatok törvénye, hogy a mentális mulasztás nem árthat nektek akár mikor alszotok, akár ébrenlétetekben.

(T&E, 442. o.)