VASÁRNAP 2023. JÚLIUS 23. |

VASÁRNAP 2023. JÚLIUS 23.TÁRGY — Igazság

SubjectTruth

ARANY SZÖVEG : Jeremiás 10 : 10

Az Úr igaz Isten, élõ Isten õ, és örökkévaló királyGolden Text: Jeremiah 10 : 10

The Lord is the true God, he is the living God.
Kattints ide a lecke PDF verziójáért:
VÁLTAKOZÓ OLVASÁS: János 3 : 27, 31-36


27.     Az ember semmit sem kaphat, hanem ha a mennybõl adatott néki.

31.     Aki felülrõl jött, feljebb való mindenkinél. Aki a földrõl való, földi az és földieket szól; aki a mennybõl jött, feljebb való mindenkinél.

32.     És arról tesz bizonyságot, a mit látott és hallott; és az õ bizonyságtételét senki sem fogadja be.

33.     Aki az õ bizonyságtételét befogadja, az megpecsételte, hogy az Isten igaz.

34.     Mert akit az Isten küldött, az Isten beszédeit szólja; mivelhogy az Isten nem mérték szerint adja a Lelket.

35.     Az Atya szereti a Fiút, és az õ kezébe adott mindent.

36.     Aki hisz a Fiúban, örök élete van;

Responsive Reading: John 3 : 27, 31-36

27.     A man can receive nothing, except it be given him from heaven.

31.     He that cometh from above is above all: he that is of the earth is earthly, and speaketh of the earth: he that cometh from heaven is above all.

32.     And what he hath seen and heard, that he testifieth; and no man receiveth his testimony.

33.     He that hath received his testimony hath set to his seal that God is true.

34.     For he whom God hath sent speaketh the words of God: for God giveth not the Spirit by measure unto him.

35.     The Father loveth the Son, and hath given all things into his hand.

36.     He that believeth on the Son hath everlasting life.LECKE PRÉDIKÁCIÓA Biblia


1. Máté 13 : 1, 2 (első ,-ig), 3 (mondván-ig), 33 (Hasonló)

1     Azon a napon kimenvén Jézus a házból, leüle a tenger mellett.

2     És nagy sokaság gyülekezék ő hozzá,

3     És sokat beszéle nékik példázatokban, mondván:

33     Hasonló a mennyek országa a kovászhoz, amelyet fog az asszony, belekever három mérce lisztbe, míg végül az egész megkel.

1. Matthew 13 : 1, 2 (to 1st ,), 3 (to 2nd ,), 33 (The)

1     The same day went Jesus out of the house, and sat by the sea side.

2     And great multitudes were gathered together unto him,

3     And he spake many things unto them in parables, saying,

33     The kingdom of heaven is like unto leaven, which a woman took, and hid in three measures of meal, till the whole was leavened.

2. Máté 16 : 1, 2 (: -ig), 3 (Képmutatók), 4 (És ott)-8, 11, 12

1     És hozzá menvén a farizeusok és sadduczeusok, kisértvén, kérék õt, hogy mutasson nékik mennyei jelt.

2     Õ pedig felelvén, monda nékik:

3     Képmutatók! az ég ábrázatját meg tudjátok ítélni, az idők jeleit pedig nem tudjátok?

4     És ott hagyván õket, elméne.

5     És az õ tanítványai a túlsó partra menvén, elfelejtettek kenyeret vinni magukkal.

6     Jézus pedig monda nékik: Vigyázzatok és õrizkedjetek a farizeusok és sadduczeusok kovászától.

7     Õk pedig tanakodnak vala maguk között, mondván: Nem hoztunk kenyeret magunkkal.

8     Jézus pedig megértvén ezt, monda nékik: Mit tanakodtok magatok között óh kicsinyhitûek, hogy kenyeret nem hoztatok magatokkal?!

11     Hogyan nem értitek, hogy nem kenyérrõl mondtam néktek, hogy õrizkedjetek a farizeusok és sadduczeusok kovászától!?

12     Ekkor értették meg, hogy nem arról szólott, hogy a kenyér kovászától, hanem hogy a farizeusok és sadduczeusok tudományától õrizkedjenek.

2. Matthew 16 : 1, 2 (to 1st ,), 3 (O ye), 4 (And he)-8, 11, 12

1     The Pharisees also with the Sadducees came, and tempting desired him that he would shew them a sign from heaven.

2     He answered and said unto them,

3     O ye hypocrites, ye can discern the face of the sky; but can ye not discern the signs of the times?

4     And he left them, and departed.

5     And when his disciples were come to the other side, they had forgotten to take bread.

6     Then Jesus said unto them, Take heed and beware of the leaven of the Pharisees and of the Sadducees.

7     And they reasoned among themselves, saying, It is because we have taken no bread.

8     Which when Jesus perceived, he said unto them, O ye of little faith, why reason ye among yourselves, because ye have brought no bread?

11     How is it that ye do not understand that I spake it not to you concerning bread, that ye should beware of the leaven of the Pharisees and of the Sadducees?

12     Then understood they how that he bade them not beware of the leaven of bread, but of the doctrine of the Pharisees and of the Sadducees.

3. Máté 22 : 15-17 (--ig), 36-40

15     Akkor a farizeusok elmentek, és elhatározták, hogy szóval csalják tőrbe.

16     És elküldék hozzá tanítványaikat a Heródes pártiakkal, akik ezt mondják vala: Mester, tudjuk, hogy igaz vagy és az Isten útját igazán tanítod, és nem törõdöl senkivel, mert embereknek személyére nem nézel.

17     Mondd meg azért nékünk, mit gondolsz: Szabad-é a császárnak adót fizetnünk, vagy nem?

36     Mester, melyik a nagy parancsolat a törvényben?

37     Jézus pedig monda néki: Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedbõl, teljes lelkedbõl és teljes elmédbõl.

38     Ez az elsõ és nagy parancsolat.

39     A második hasonló ehhez: „Szeresd felebarátodat, mint önmagadat!”

40     E két parancsolattól függ az egész törvény és a próféták.

3. Matthew 22 : 15-17 (to 1st ?), 36-40

15     Then went the Pharisees, and took counsel how they might entangle him in his talk.

16     And they sent out unto him their disciples with the Herodians, saying, Master, we know that thou art true, and teachest the way of God in truth, neither carest thou for any man: for thou regardest not the person of men.

17     Tell us therefore, What thinkest thou?

36     Master, which is the great commandment in the law?

37     Jesus said unto him, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind.

38     This is the first and great commandment.

39     And the second is like unto it, Thou shalt love thy neighbour as thyself.

40     On these two commandments hang all the law and the prophets.

4. Máté 23 : 13

13     De jaj néktek képmutató írástudók és farizeusok, mert a mennyeknek országát bezárjátok az emberek előtt; mivelhogy ti nem mentek be, akik be akarnának menni, azokat sem bocsátjátok be.

4. Matthew 23 : 13

13     But woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites! for ye shut up the kingdom of heaven against men: for ye neither go in yourselves, neither suffer ye them that are entering to go in.

5. I Korintusiakhoz 5 : 6, 7 (második ,-ig), 8

6     Nem jó a ti dicsekedéstek. Avagy nem tudjátok-é, hogy egy kicsiny kovász az egész tésztát megposhasztja.

7     Takarítsátok ki a régi kovászt, hogy új tésztává legyetek,

8     Azért ne régi kovásszal ünnepeljünk, se a rosszaság és gonoszság kovászával, hanem a tisztaság és igazság kovásztalanságával.

5. I Corinthians 5 : 6, 7 (to 2nd ,), 8

6     Your glorying is not good. Know ye not that a little leaven leaveneth the whole lump?

7     Purge out therefore the old leaven, that ye may be a new lump,

8     Therefore let us keep the feast, not with old leaven, neither with the leaven of malice and wickedness; but with the unleavened bread of sincerity and truth.

6. Apostolok Cselekedetei 25 : 7 (a zsidók), 14 (második ,-ig)

7     ... a zsidók, kik alámentek vala Jeruzsálembõl, sok és súlyos vádat hozván fel Pál ellen, melyeket nem bírtak bebizonyítani;

14     Mikor pedig több napig idõztek ott, Festus elébe adá a királynak a Pál dolgát,

6. Acts 25 : 7 (the Jews), 14 (to 2nd ,)

7     …the Jews which came down from Jerusalem stood round about, and laid many and grievous complaints against Paul, which they could not prove.

14     And when they had been there many days, Festus declared Paul’s cause unto the king,

7. Apostolok Cselekedetei 26 : 1, 4, 5, 9, 10, 12-16, 18-21, 24, 25

1     Agrippa pedig monda Pálnak: Megengedtetik néked, hogy szólj a magad mentségére. Akkor Pál kinyújtván kezét, védõbeszédet tartott:

4     Az én ifjúságomtól fogva való életemet tehát, mely kezdetétõl az én népem közt Jeruzsálemben folyt le, tudják a zsidók mindnyájan.

5     Kik tudják rólam eleitõl fogva (ha bizonyságot akarnak tenni), hogy én a mi vallásunknak legszigorúbb felekezete szerint éltem, mint farizeus.

9     Én bizonyára elvégeztem vala magamban, hogy ama názáreti Jézus neve ellen sok ellenséges dolgot kell cselekednem.

10     Mit meg is cselekedtem Jeruzsálemben: és a szentek közül én sokat börtönbe vettettem, a fõpapoktól való felhatalmazást megnyervén. Sõt mikor megölettetének, szavazatommal hozzájárultam.

12     E dologban épen útban lévén Damaskus felé a fõpapoktól vett felhatalmazással és engedelemmel,

13     Délben látám az úton király, hogy mennybõl a napnak fényességét meghaladó világosság sugárzott körül engem és azokat, kik velem együtt haladnak vala.

14     Mikor pedig mi mindnyájan leestünk a földre, hallék szózatot, mely én hozzám szól és ezt mondja vala zsidó nyelven: Saul, Saul, mit kergetsz engem? Nehéz néked az ösztön ellen rúgódoznod.

15     Én pedig mondék: Kicsoda vagy, Uram? És az monda: Én vagyok Jézus, a kit te kergetsz.

16     De kelj fel, és állj lábaidra: mert azért jelentem meg néked, hogy téged szolgává és bizonysággá rendeljelek úgy azokban, a miket láttál, mint azokban, a mikre nézve meg fogok néked jelenni;

18     Hogy megnyissad szemeiket, hogy setétségbõl világosságra és a Sátánnak hatalmából az Istenhez térjenek, hogy bûneiknek bocsánatát és a megszenteltettek között osztályrészt nyerjenek az én bennem való hit által.

19     Azért, Agrippa király, nem levék engedetlen a mennyei látás iránt;

20     Hanem elõször a Damaskusbelieknek és Jeruzsálembelieknek, majd Júdeának egész tartományában és a pogányoknak hirdettem, hogy bánják meg bûneiket és térjenek meg az Istenhez, a megtéréshez méltó cselekedeteket cselekedvén.

21     Ezekért akartak engem megölni a zsidók, megfogván a templomban.

24     Mikor pedig õ ezeket mondá a maga mentségére, Festus nagy fenszóval monda: Bolond vagy te, Pál! A sok tudomány téged õrültségbe visz. 

25     Õ pedig monda: Nem vagyok bolond, nemes Festus, hanem igaz és józan beszédeket szólok.

7. Acts 26 : 1, 4, 5, 9, 10, 12-16, 18-21, 24, 25

1     Then Agrippa said unto Paul, Thou art permitted to speak for thyself. Then Paul stretched forth the hand, and answered for himself:

4     My manner of life from my youth, which was at the first among mine own nation at Jerusalem, know all the Jews;

5     Which knew me from the beginning, if they would testify, that after the most straitest sect of our religion I lived a Pharisee.

9     I verily thought with myself, that I ought to do many things contrary to the name of Jesus of Nazareth.

10     Which thing I also did in Jerusalem: and many of the saints did I shut up in prison, having received authority from the chief priests; and when they were put to death, I gave my voice against them.

12     Whereupon as I went to Damascus with authority and commission from the chief priests,

13     At midday, O king, I saw in the way a light from heaven, above the brightness of the sun, shining round about me and them which journeyed with me.

14     And when we were all fallen to the earth, I heard a voice speaking unto me, and saying in the Hebrew tongue, Saul, Saul, why persecutest thou me? it is hard for thee to kick against the pricks.

15     And I said, Who art thou, Lord? And he said, I am Jesus whom thou persecutest.

16     But rise, and stand upon thy feet: for I have appeared unto thee for this purpose, to make thee a minister and a witness both of these things which thou hast seen, and of those things in the which I will appear unto thee;

18     To open their eyes, and to turn them from darkness to light, and from the power of Satan unto God, that they may receive forgiveness of sins, and inheritance among them which are sanctified by faith that is in me.

19     Whereupon, O king Agrippa, I was not disobedient unto the heavenly vision:

20     But shewed first unto them of Damascus, and at Jerusalem, and throughout all the coasts of Judæa, and then to the Gentiles, that they should repent and turn to God, and do works meet for repentance.

21     For these causes the Jews caught me in the temple, and went about to kill me.

24     And as he thus spake for himself, Festus said with a loud voice, Paul, thou art beside thyself; much learning doth make thee mad. 

25     But he said, I am not mad, most noble Festus; but speak forth the words of truth and soberness.

8. II Korinthusiakhoz 13 : 8

8     Mert semmit sem cselekedhetünk az igazság ellen, hanem [csak] az igazságért.

8. II Corinthians 13 : 8

8     For we can do nothing against the truth, but for the truth.

9. Efézusiakhoz 5 : 9, 10

9     (Mert a világosságnak gyümölcse minden jóságban és igazságban és valóságban van.)

10     Meggondolván, mi kedves az Úrnak.

9. Ephesians 5 : 9, 10

9     (For the fruit of the Spirit is in all goodness and righteousness and truth;)

10     Proving what is acceptable unto the Lord.Tudomány és Egészség


1. 241 : 23-24

Az kellene, hogy legyen a cél, - egy pont a hiten túl - hogy rátaláljunk az Igazság nyomdokaira, az egészséghez és szentséghez vezető útra.

1. 241 : 23-24

One's aim, a point beyond faith, should be to find the footsteps of Truth, the way to health and holiness.

2. 258 : 9-18, 21-24

Az ember több, mint egy anyagi forma benne egy elmével, amelynek meg kell szabadulnia környezetétől azért, hogy halhatatlan legyen. Az ember végtelenséget tükröz, és ez a visszatükrözés Isten igaz eszméje.

Isten az emberben a végtelen eszmét fejezi ki, amely örökké fejleszti önmagát terjeszkedve és egyre magasabbra emelkedve egy határtalan alapról. Az Elme nyilvánít meg mindent, amely az Igazság végtelenségében létezik. Nem tudunk többet az emberről mint az igaz isteni képmásról és hasonlatosságról, mint amit Istenről tudunk.

Az emberi képességek olyan arányban növekednek és tökéletesednek, ahogyan az emberiség elnyeri az ember és Isten igaz eszméjét.

2. 258 : 9-18, 21-24

Man is more than a material form with a mind inside, which must escape from its environments in order to be immortal. Man reflects infinity, and this reflection is the true idea of God.

God expresses in man the infinite idea forever developing itself, broadening and rising higher and higher from a boundless basis. Mind manifests all that exists in the infinitude of Truth. We know no more of man as the true divine image and likeness, than we know of God.

The human capacities are enlarged and perfected in proportion as humanity gains the true conception of man and God.

3. 235 : 28-5

A világ őrtornyait elfoglaló papoknak fel kell emelniük az Igazság színvonalát. Annyira fel kell emelniük hallgatóikat lelkileg, hogy hallgatóik szívesen megküzdjenek egy új, helyes gondolattal, és tágítsák fogalmaikat. A kereszténység szeretetének, nem pedig a népszerűség iránti szeretetnek, kellene ösztönöznie a papi munkát és a haladást. Az Igazságnak ki kell áradnia a szószékről, de soha nem fojtható meg ott. Különleges kiváltság illeti meg a szolgálatot. Hogyan kell használni? Szent módon, az emberiség, nem pedig a szekta érdekében.

3. 235 : 28-5

Clergymen, occupying the watchtowers of the world, should uplift the standard of Truth. They should so raise their hearers spiritually, that their listeners will love to grapple with a new, right idea and broaden their concepts. Love of Christianity, rather than love of popularity, should stimulate clerical labor and progress. Truth should emanate from the pulpit, but never be strangled there. A special privilege is vested in the ministry. How shall it be used? Sacredly, in the interests of humanity, not of sect.

4. 239 : 5-13

Tegyük félre a vagyont, a hírnevet és a társadalmi szervezeteket, melyek egy jottányit sem nyomnak Isten mérlegén, és tisztább képet kapunk az Alapelvről. Oszlasd fel a klikkeket, egyenlítsd ki a vagyont becsületességgel, bíráld az értéket a bölcsesség szerint, és helyesebb nézeteket kapunk az emberiségről.

A gonosz ember nem uralkodója igaz felebarátjának. Értsük meg, hogy a tévedésben elért siker vereség az Igazságban.

4. 239 : 5-13

Take away wealth, fame, and social organizations, which weigh not one jot in the balance of God, and we get clearer views of Principle. Break up cliques, level wealth with honesty, let worth be judged according to wisdom, and we get better views of humanity.

The wicked man is not the ruler of his upright neighbor. Let it be understood that success in error is defeat in Truth.

5. 117 : 29-5

Jézus meghagyta tanítványainak, hogy óvakodjanak a Farizeusok és a Szadduceusok kovászától, amelyeket úgy határozott meg, mint emberi doktrinákat. Példázata a kovászról, amelyet „vevén az asszony három mérce lisztbe elegyíte, mígnem az egész megkele”, arra a következtetésre késztet, hogy a lelki kovász a Krisztus Tudományát és ennek lelki értelmezését jelenti, egy olyan következtetésre, amely magasan felette áll a szemléltetés csupán egyházi és formális alkalmazásának.

5. 117 : 29-5

Jesus bade his disciples beware of the leaven of the Pharisees and of the Sadducees, which he defined as human doctrines. His parable of the "leaven, which a woman took, and hid in three measures of meal, till the whole was leavened," impels the inference that the spiritual leaven signifies the Science of Christ and its spiritual interpretation, — an inference far above the merely ecclesiastical and formal applications of the illustration.

6. 329 : 5 csak, 12 (A hitünket)-13

Kis kovász az egész tésztát megkeleszti. A hitünket demonstrációval kell bizonyítanunk.

6. 329 : 5 only, 12 (We must)-13

A little leaven leavens the whole lump. … We must prove our faith by demonstration.

7. 448 : 12-17, 30-6

A Krisztusi Tudomány felülemelkedik a testi érzékek bizonyítékain; de ha nem emelkedtél felül a bûnön, ne gratulálj a gonoszságról való vakságodhoz, vagy a jóhoz, amit ismersz és nem cselekszel. A tisztességtelen álláspont távol áll a keresztény tudományosságtól.

Helyesen beszélni és rosszat élni ostoba csalás, mellyel az ember önmagának okoz a legtöbb kárt. Ha magadat megbéklyóz a bűn, nehéz kiszabadítani a másikat a betegségek bilincseiből. Ha a saját csuklóid bilincsben vannak, nehéz leszakítani más láncait. Egy kis kovász hatására az egész halom megerjed. A Krisztusi Tudomány egy magja csodákat tesz a halandókért, oly mindenható az Igazság, de a Krisztusi Tudományból többet kell magunkévá tenni ahhoz, hogy továbbra is jó munkát végezhessünk.

7. 448 : 12-17, 30-6

Christian Science rises above the evidence of the corporeal senses; but if you have not risen above sin yourself, do not congratulate yourself upon your blindness to evil or upon the good you know and do not. A dishonest position is far from Christianly scientific.

To talk the right and live the wrong is foolish deceit, doing one's self the most harm. Fettered by sin yourself, it is difficult to free another from the fetters of disease. With your own wrists manacled, it is hard to break another's chains. A little leaven causes the whole mass to ferment. A grain of Christian Science does wonders for mortals, so omnipotent is Truth, but more of Christian Science must be gained in order to continue in well doing.

8. 238 : 12-13

Eltérni az Igazságtól az üldöztetés idején, azt mutatja, hogy soha nem értettük meg az Igazságot.

8. 238 : 12-13

To fall away from Truth in times of persecution, shows that we never understood Truth.

9. 280 : 30-4

Az egyetlen mentség emberi vélemények táplálására és a létezés Tudományának elutasítására a halandó tudatlanságunk a Szellemről, mely tudatlanság csakis az isteni Tudomány megértésének enged, mely megértés által betérünk az Igazság országába a földön, és megtudjuk, hogy a Szellem végtelen és legfelsőbb.

9. 280 : 30-4

The only excuse for entertaining human opinions and rejecting the Science of being is our mortal ignorance of Spirit, — ignorance which yields only to the understanding of divine Science, the understanding by which we enter into the kingdom of Truth on earth and learn that Spirit is infinite and supreme.

10. 288 : 31-4

Az örök Igazság megsemmisíti, amit a halandók látszólag a tévedéstől tanultak, és az ember valós létezése mint Isten gyermeke napfényre kerül. A demonstrált Igazság örök élet. A halandó ember soha nem tud a tévedés ideiglenes törmelékéből, a vétek, betegség és halál hiedelméből, felemelkedni, amíg meg nem tanulja, hogy Isten az egyetlen Élet.

10. 288 : 31-4

The eternal Truth destroys what mortals seem to have learned from error, and man's real existence as a child of God comes to light. Truth demonstrated is eternal life. Mortal man can never rise from the temporal débris of error, belief in sin, sickness, and death, until he learns that God is the only Life.

11. 289 : 8-20

A gonosz halandó nem Isten eszméje. Ő nem más, mint a tévedés kifejezése. Szörnyű tévedés azt hinni, hogy a bűnben, a kéjvágyban, a gyűlöletben, az irigységben, a képmutatásban, a bosszúban élet lakozik. Az Élet és az Élet eszméje, az Igazság és az Igazság eszméje soha nem teszi az embereket beteggé, bűnössé vagy halandóvá.

Az a tény, hogy a Krisztus vagy Igazság legyőzte és most is legyőzi a halált, bizonyítja, hogy a „félelmek királya” csak halandó hiedelem vagy tévedés, amit az Igazság az Élet lelki bizonyítékaival semmisít meg; és ez azt mutatja, hogy ami az érzékek számára halálnak tűnik, az csak egy halandó illúzió, mivel a valódi ember és a valódi univerzum számára nincs halál-folyamat.

11. 289 : 8-20

A wicked mortal is not the idea of God. He is little else than the expression of error. To suppose that sin, lust, hatred, envy, hypocrisy, revenge, have life abiding in them, is a terrible mistake. Life and Life's idea, Truth and Truth's idea, never make men sick, sinful, or mortal.

The fact that the Christ, or Truth, overcame and still overcomes death proves the "king of terrors" to be but a mortal belief, or error, which Truth destroys with the spiritual evidences of Life; and this shows that what appears to the senses to be death is but a mortal illusion, for to the real man and the real universe there is no death-process.

12. 276 : 25-28

Az anyagi hiedelmek és a spirituális megértés soha nem keveredik. Az utóbbi tönkreteszi az előbbit. A viszály a hibának nevezett semmi. A harmónia az Igazságnak nevezett valami.

12. 276 : 25-28

Material beliefs and spiritual understanding never mingle. The latter destroys the former. Discord is the nothingness named error. Harmony is the somethingness named Truth.

13. 282 : 17-18, 26-27, 32 (Az Igazság)-3

Az Igazságnak nincs otthona a tévedésben, és a tévedésnek nincs támasza az Igazságban.

Az Igazság a halhatatlan Elme intelligenciája. A hiba a halandó elme úgynevezett intelligenciája.

Az Igazság a fény, amely eloszlatja a hibát. Ahogy a halandók kezdik megérteni a Szellemet, feladják azt a hiedelmet, hogy létezik bármiféle igaz létezés Istenen kívül.

13. 282 : 17-18, 26-27, 32 (Truth is)-3

Truth has no home in error, and error has no foothold in Truth.

Truth is the intelligence of immortal Mind. Error is the so-called intelligence of mortal mind.

Truth is the light which dispels error. As mortals begin to understand Spirit, they give up the belief that there is any true existence apart from God.

14. 240 : 24-32

Ne feledd, hogy az emberiségnek előbb-utóbb, akár szenvedéssel, akár a Tudomány által, meg kell győződnie arról a tévedésről, amelyet le kell győzni.

Amikor az ember az érzék tévedéseit próbálja helyre hozni, meg kell fizetnie teljesen és tisztességesen az utolsó fillérig, amíg minden hiba az Igazság alá nem lesz vetve. A bűn zsoldja megfizetésének isteni módszere, hogy az ember kibogozza az összekuszálódását, és tapasztalatból tanulja meg, hogyan válassza szét az érzéket a Lélektől.

14. 240 : 24-32

Remember that mankind must sooner or later, either by suffering or by Science, be convinced of the error that is to be overcome.

In trying to undo the errors of sense one must pay fully and fairly the utmost farthing, until all error is finally brought into subjection to Truth. The divine method of paying sin's wages involves unwinding one's snarls, and learning from experience how to divide between sense and Soul.

15. 118 : 10-12

A korszakok múlnak, de az Igazság ezen kovásza örökké munkálkodik. Meg kell semmisítenie a tévedés összességét, hogy így dicsőüljön meg örökké az ember lelki szabadságában.

15. 118 : 10-12

Ages pass, but this leaven of Truth is ever at work. It must destroy the entire mass of error, and so be eternally glorified in man's spiritual freedom.
A NAPI FELADATOK

Mary Baker Eddy

Mindennapi Ima

Ezen Egyház minden tagjának feladata minden egyes nap imádkozni: „Jöjjön el a Te országod”; hadd jöjjön létre bennem az isteni Igazság, Élet és Szeretet uralma és zárjon ki belőlem minden bűnt, és hadd gazdagítsa a Te Igéd az egész emberiség vonzalmait és kormányozza azokat!

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 4. pont

Indítékokra és Tettekre vonatkozó Szabály

Az Anyaegyház tagjainak indítékait és tetteit nem szabad, hogy akár ellenségeskedés, akár személyes ragaszkodás vezérelje. A Tudományban az isteni Szeretet egyedül kormányozza az embert, és a Keresztény Tudós a Szeretet kedves vonásait tükrözi a bűn megdorgálásában, igaz testvériségben, könyörületességben és megbocsátásban. Ezen Egyház tagjainak naponta kell őrködnie és imádkoznia, hogy megszabadíttassanak minden gonosztól, jövendöléstől, bíráskodástól, ítélkezéstől, tanácsadástól, befolyásolástól vagy téves befolyásoltatástól.

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 1. pont

Készenlét a Feladatra

Ezen Egyház minden tagjának feladata megvédeni magát naponta az agresszív mentális szuggesztióval szemben, és nem hagyni, hogy elfelejtessék vagy elhanyagoltassák vele az Isten, a Vezetője és az emberiség felé való kötelezettségét. Tettei alapján kerül majd megítélésre – igazolásra vagy elítélésre.

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 6. pont


Ügyelj Rá

Vegyes Írások, Mary Baker Eddy, 237. oldal

Keresztény Tudósoknak: — Lásd Tudomány és Egészség, 442. oldal, 30. sor, és ügyelj erre naponta.
Keresztény Tudósok, legyetek önmagatok törvénye, hogy a mentális mulasztás nem árthat nektek akár mikor alszotok, akár ébrenlétetekben.

(T&E, 442. o.)