VASÁRNAP 2023. JÚLIUS 16. |

VASÁRNAP 2023. JÚLIUS 16.TÁRGY — Élet

SubjectLife

ARANY SZÖVEG : Példabeszédek 12 : 28

Az igazság ösvényén élet van, és útja nem a halál felé vezet.Golden Text: Proverbs 12 : 28

In the way of righteousness is life; and in the pathway thereof there is no death.
Kattints ide a lecke PDF verziójáért:


Kattints ide a lecke hanganyagáért:

Kattints ide, hogy meghallgasd a YouTube-on

Kattints ide, hogy meghallgasd a Vimeo-onVÁLTAKOZÓ OLVASÁS: Zsoltárok 1 : 1-3; Zsoltárok 16 : 8, 9, 11


1.     Boldog ember az, aki nem jár a bűnösök tanácsa szerint, nem áll a vétkesek útjára, és nem ül a csúfolódók székére,

2.     hanem az Úr törvényében gyönyörködik, és az ő törvényéről elmélkedik éjjel-nappal.

3.     Olyan lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, amely idejében megtermi gyümölcsét, és nem hervad el a lombja. Minden sikerül, amit tesz.

8.     Az Úrra tekintek szüntelen, nem tántorodom meg, mert a jobbomon van.

9.     Ezért örül a szívem, és ujjong a lelkem, testem is biztonságban van.

11.     Te tanítasz engem az élet ösvényére, teljes öröm van tenálad; a te jobbodon gyönyörûségek vannak örökké.

Responsive Reading: Psalm 1 : 1-3   •   Psalm 16 : 8, 9, 11

1.     Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful.

2.     But his delight is in the law of the Lord; and in his law doth he meditate day and night.

3.     And he shall be like a tree planted by the rivers of water, that bringeth forth his fruit in his season; his leaf also shall not wither; and whatsoever he doeth shall prosper.

8.     I have set the Lord always before me: because he is at my right hand, I shall not be moved.

9.     Therefore my heart is glad, and my glory rejoiceth: my flesh also shall rest in hope.

11.     Thou wilt shew me the path of life: in thy presence is fulness of joy; at thy right hand there are pleasures for evermore.LECKE PRÉDIKÁCIÓA Biblia


1. Példabeszédek 3 : 1-6

1     Fiam, ne felejtsd el tanításomat, és parancsaimat őrizze meg szíved,

2     mert hosszú életet, magas életkort és jólétet szereznek azok neked!

3     Az irgalmasság és igazság ne hagyjanak el téged: kösd azokat a te nyakadra, írd be azokat a te szívednek táblájára;

4     Így találsz kedvességre és jóindulatra Istennél és embereknél.

5     Bízzál az Úrban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodj!

6     Minden utadon gondolj rá, és ő egyengetni fogja ösvényeidet.

1. Proverbs 3 : 1-6

1     My son, forget not my law; but let thine heart keep my commandments:

2     For length of days, and long life, and peace, shall they add to thee.

3     Let not mercy and truth forsake thee: bind them about thy neck; write them upon the table of thine heart:

4     So shalt thou find favour and good understanding in the sight of God and man.

5     Trust in the Lord with all thine heart; and lean not unto thine own understanding.

6     In all thy ways acknowledge him, and he shall direct thy paths.

2. Ruth 1 : 1-5, 8, 14 (És Orpa)-16, 22

1     Abban az időben történt, amikor a bírák bíráskodtak, hogy éhínség támadt az országban. Ezért elment a júdai Betlehemből egy férfi, hogy jövevényként lakjék Móáb mezején. Vele volt a felesége és két fia.

2     A férfi neve Elimélek és felesége neve Naómi; két fiok neve pedig Mahlon és Kiljon; efrataiak, a Júda Bethlehemébõl valók. És eljutának Moáb mezejére, és ott valának.

3     De meghalt Elimelek, Naomi férje, és ott maradt az asszony a két fiával.

4     Ezek móábi leányokat vettek feleségül. Az egyiknek Orpá volt a neve, a másiknak Ruth. Ott laktak mintegy tíz esztendeig.

5     De meghaltak ők is mind a ketten, Mahlón és Kiljón is, úgyhogy az asszony ott maradt két fia és férje nélkül.

8     De ezt mondta Naomi a két menyének: Menjetek, forduljatok vissza, mindegyik az anyja házába! Bánjék veletek az Úr olyan szeretettel, amilyennel ti bántatok a meghaltakkal és velem!

14     És Orpa megcsókolá az õ napát; Ruth azonban ragaszkodék hozzá.

15     Õ pedig monda: Ímé a te sógorasszonyod visszatért az õ népéhez, és az õ isteneihez, térj vissza te is a te sógorasszonyod után.

16     De Ruth azt felelte: Ne unszolj engem, hogy elhagyjalak és visszatérjek tőled. Mert ahová te mégy, odamegyek, ahol te megszállsz, ott szállok meg. Néped az én népem, és Istened az én Istenem.

22     Így tért vissza Naómi, és vele a Moábita Ruth, az ő menye, a ki hazatért Moáb mezejéről. Megérkezének pedig Bethlehembe az árpaaratás kezdetén.

2. Ruth 1 : 1-5, 8, 14 (and Orpah)-16, 22

1     Now it came to pass in the days when the judges ruled, that there was a famine in the land. And a certain man of Beth-lehem-judah went to sojourn in the country of Moab, he, and his wife, and his two sons.

2     And the name of the man was Elimelech, and the name of his wife Naomi, and the name of his two sons Mahlon and Chilion, Ephrathites of Beth-lehem-judah. And they came into the country of Moab, and continued there.

3     And Elimelech Naomi’s husband died; and she was left, and her two sons.

4     And they took them wives of the women of Moab; the name of the one was Orpah, and the name of the other Ruth: and they dwelled there about ten years.

5     And Mahlon and Chilion died also both of them; and the woman was left of her two sons and her husband.

8     And Naomi said unto her two daughters in law, Go, return each to her mother’s house: the Lord deal kindly with you, as ye have dealt with the dead, and with me.

14     …and Orpah kissed her mother in law; but Ruth clave unto her.

15     And she said, Behold, thy sister in law is gone back unto her people, and unto her gods: return thou after thy sister in law.

16     And Ruth said, Intreat me not to leave thee, or to return from following after thee: for whither thou goest, I will go; and where thou lodgest, I will lodge: thy people shall be my people, and thy God my God:

22     So Naomi returned, and Ruth the Moabitess, her daughter in law, with her, which returned out of the country of Moab: and they came to Beth-lehem in the beginning of barley harvest.

3. Ruth 2 : 1-3 (második ,-ig), 4-12

1     Volt Naominak a férje után egy rokona, név szerint Boáz, egy jómódú ember az Elimelek nemzetségéből.

2     Azt mondta egyszer a móábi Ruth Naominak: Hadd menjek ki a mezőre kalászt szedni valaki után, akinek megnyerem a jóindulatát! És az monda: Menj édes leányom.

3     Elméne azért és odaérkezék, szedegete a mezõn az aratók után,

4     És ímé Boáz kijöve Bethlehembõl, és monda az aratóknak: Az Úr legyen veletek! És õk mondának néki: Áldjon meg téged az Úr!

5     Majd ezt mondta Boáz annak a legénynek, aki az aratók felügyelője volt: Ki ez a fiatalasszony?

6     A legény, az aratók felügyelője ezt felelte: Az a móábi fiatalasszony ő, aki Naomival jött meg Móáb mezejéről.

7     A ki mondá: Hadd szedegessek, kérlek, és hadd tarlózgassak a kévék közt az aratók után. És ide jöve, és itt marada reggeltõl fogva mind mostanig: és csak épen most pihent egy keveset a házban.

8     Ekkor azt mondta Boáz Ruthnak: Hallgass ide, leányom! Ne menj te más mezőre szedegetni, ne is menj innen máshová, hanem maradj csak a szolgáim nyomában!

9     Legyen szemed a mezőn, ahol aratnak, és menj utánuk! Megparancsoltam a szolgáknak, hogy ne nyúljanak hozzád, és ha megszomjazol, menj az edényekhez, és igyál abból, amiből a szolgák merítenek.

10     Ruth arcra borult, a földig hajolt, és ezt mondta Boáznak: Hogyan nyerhettem el jóindulatodat, hogy pártfogásodba vettél, holott én idegen vagyok?

11     Boáz így válaszolt neki: Apróra elbeszélték nekem mindazt, amit anyósoddal tettél férjed halála után: hogyan hagytad el apádat, anyádat, szülőföldedet, és hogyan jöttél el egy olyan nép közé, amelyet azelőtt nem is ismertél.

12     Fizessen meg tetteidért az Úr, legyen bőséges jutalmad az Úrtól, Izráel Istenétől, akinek a szárnyai alá jöttél oltalmat keresni.

3. Ruth 2 : 1-3 (to :), 4-12

1     And Naomi had a kinsman of her husband’s, a mighty man of wealth, of the family of Elimelech; and his name was Boaz.

2     And Ruth the Moabitess said unto Naomi, Let me now go to the field, and glean ears of corn after him in whose sight I shall find grace. And she said unto her, Go, my daughter.

3     And she went, and came, and gleaned in the field after the reapers:

4     And, behold, Boaz came from Beth-lehem, and said unto the reapers, The Lord be with you. And they answered him, The Lord bless thee.

5     Then said Boaz unto his servant that was set over the reapers, Whose damsel is this?

6     And the servant that was set over the reapers answered and said, It is the Moabitish damsel that came back with Naomi out of the country of Moab:

7     And she said, I pray you, let me glean and gather after the reapers among the sheaves: so she came, and hath continued even from the morning until now, that she tarried a little in the house.

8     Then said Boaz unto Ruth, Hearest thou not, my daughter? Go not to glean in another field, neither go from hence, but abide here fast by my maidens:

9     Let thine eyes be on the field that they do reap, and go thou after them: have I not charged the young men that they shall not touch thee? and when thou art athirst, go unto the vessels, and drink of that which the young men have drawn.

10     Then she fell on her face, and bowed herself to the ground, and said unto him, Why have I found grace in thine eyes, that thou shouldest take knowledge of me, seeing I am a stranger?

11     And Boaz answered and said unto her, It hath fully been shewed me, all that thou hast done unto thy mother in law since the death of thine husband: and how thou hast left thy father and thy mother, and the land of thy nativity, and art come unto a people which thou knewest not heretofore.

12     The Lord recompense thy work, and a full reward be given thee of the Lord God of Israel, under whose wings thou art come to trust.

4. Apostolok Cselekedetei 9 : 36-41

36     Joppéban pedig vala egy nõtanítvány, névszerint Tábitha, mely megmagyarázva Dorkásnak, [azaz zergének] mondatik: ez gazdag vala jó cselekedetekben és alamizsnákban, melyeket osztogatott.

37     Lõn pedig azokban a napokban, hogy megbetegedvén, meghala: és miután megmosták õt, kiteríték a felházban.

38     Mivelhogy pedig Lidda Joppéhoz közel vala, a tanítványok meghallván, hogy Péter ott van, küldének két férfiút õ hozzá, kérve, hogy késedelem nélkül menjen át hozzájuk.

39     Felkelvén azért Péter, elméne azokkal. Mihelyt oda ére, felvezeték õt a felházba: és elébe állának néki az özvegyasszonyok mindnyájan sírva és mutogatva a ruhákat és öltözeteket, melyeket Dorkás csinált, míg velük együtt volt.

40     Péter pedig mindenkit kiküldvén, térdre esve imádkozék; és a [holt] testhez fordulván, monda: Tábitha, kelj fel! Az pedig felnyitá szemeit; és meglátván Pétert, felüle.

41     És az kezét nyújtva néki, felemelé õt; és beszólítván a szenteket és az özvegyasszonyokat, eleikbe állatá õt elevenen.

4. Acts 9 : 36-41

36     Now there was at Joppa a certain disciple named Tabitha, which by interpretation is called Dorcas: this woman was full of good works and almsdeeds which she did.

37     And it came to pass in those days, that she was sick, and died: whom when they had washed, they laid her in an upper chamber.

38     And forasmuch as Lydda was nigh to Joppa, and the disciples had heard that Peter was there, they sent unto him two men, desiring him that he would not delay to come to them.

39     Then Peter arose and went with them. When he was come, they brought him into the upper chamber: and all the widows stood by him weeping, and shewing the coats and garments which Dorcas made, while she was with them.

40     But Peter put them all forth, and kneeled down, and prayed; and turning him to the body said, Tabitha, arise. And she opened her eyes: and when she saw Peter, she sat up.

41     And he gave her his hand, and lifted her up, and when he had called the saints and widows, presented her alive.

5. Zsoltárok 23 : 6

6     Bizonyára jóságod és kegyelmed követnek engem életem minden napján, s az Úr házában lakozom hosszú ideig.

5. Psalm 23 : 6

6     Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life: and I will dwell in the house of the Lord for ever.Tudomány és Egészség


1. 376 : 12 (Az Élet)-13 (és-ig), 13 (egyetlen)-16

Az Élet a Szellem, és ...egyetlen jó indítékban és cselekedetben több élet és halhatatlanság van, mint az összes vérben, mely valaha halandó erekben keringett és az életet testi érzetként utánozta.

1. 376 : 12 (Life)-13 (to , and), 13 (there)-16

Life is Spirit, and … there is more life and immortality in one good motive and act than in all the blood, which ever flowed through mortal veins and simulated a corporeal sense of life.

2. 434 : 31 (Isten)-32

Isten halhatatlannak és csak a Szellemnek alárendeltnek teremtette az Embert.

2. 434 : 31 (God)-32

God made Man immortal and amenable to Spirit only.

3. 435 : 12 (a jó)-14, 19-23

... a jó cselekedetek halhatatlanok, örömöt és nem bánatot, gyönyört és nem fájdalmat, életet és nem halált hoznak.

A betegágy mellett virrasztani gyakorolva a szeretetet, amely „a törvény betöltése” - úgy cselekedve másokkal „ahogy szeretnétek, hogy mások veletek cselekedjenek” - nem a törvény megszegése, hiszen semmilyen emberi vagy isteni követelmény nem tartja igazságosnak megbüntetni egy embert azért, hogy helyesen cselekedett.

3. 435 : 12 (good)-14, 19-23

…good deeds are immortal, bringing joy instead of grief, pleasure instead of pain, and life instead of death.

Watching beside the couch of pain in the exercise of a love that "is the fulfilling of the law," — doing "unto others as ye would that they should do unto you," — this is no infringement of law, for no demand, human or divine, renders it just to punish a man for acting justly.

4. 436 : 11-14

Egy pohár hideg vizet adni Krisztus nevében, keresztény szolgálat. Ha egy jó cselekedetért életét adja, a halandó embernek újra meg kell találnia azt. Az ilyen cselekedeteknek megvan a maguk igazolása, és a Magasságos védelme alatt állnak.

4. 436 : 11-14

Giving a cup of cold water in Christ's name, is a Christian service. Laying down his life for a good deed, Mortal Man should find it again. Such acts bear their own justification, and are under the protection of the Most High.

5. 328 : 4-13

A halandók feltételezik, hogy jóság nélkül élhetnek, amikor Isten jó és az egyetlen igaz Élet. Mi az eredmény? Alig értvén a megmentő és gyógyító isteni Alapelvet, a halandók csak azt hiszik, hogy megszabadulnak a bűntől, betegségtől és haláltól. Valójában ezek tévedések, így nem semmisülnek meg, és ezért ragaszkodniuk kell a halandókhoz mindaddig, amíg itt vagy a túlvilágon, elnyerik a Isten igaz megértését a Tudományban, amely elpusztít minden téveszmét Istenről és feltárja az Ő mindenségének nagyszerű valóságait.

5. 328 : 4-13

Mortals suppose that they can live without goodness, when God is good and the only real Life. What is the result? Understanding little about the divine Principle which saves and heals, mortals get rid of sin, sickness, and death only in belief. These errors are not thus really destroyed, and must therefore cling to mortals until, here or hereafter, they gain the true understanding of God in the Science which destroys human delusions about Him and reveals the grand realities of His allness.

6. 246 : 23-31

Az ember, amelyet a halhatatlan Elme irányít, mindig szép és nagyszerű. Minden következő esztendő bölcsességet, szépséget és szentséget tár fel.

Az Élet örök. Ezt fel kell ismernünk, és ennek demonstrációját el kell kezdenünk. Az Élet és a jóság halhatatlanok. Alakítsuk tehát nézeteinket a létezésről inkább szépséggé, üdeséggé és folyamatossággá, mint öregséggé és hervadássá.

6. 246 : 23-31

Man, governed by immortal Mind, is always beautiful and grand. Each succeeding year unfolds wisdom, beauty, and holiness.

Life is eternal. We should find this out, and begin the demonstration thereof. Life and goodness are immortal. Let us then shape our views of existence into loveliness, freshness, and continuity, rather than into age and blight.

7. 247 : 13-30

A halhatatlanságnak, a kortól és hanyatlástól mentesen, saját dicsősége van - a Lélek ragyogása. A halhatatlan férfiak és nők a lelki érzék modelljei, melyet a tökéletes Elme vázol fel, és a szeretetreméltóság azon magasabbrendű fogalmait tükrözik, melyek minden anyagi érzéket felülmúlnak.

A báj és kecsesség függetlenek az anyagtól. A létezés már azelőtt bír tulajdonságaival, mielőtt azt emberileg felismernék. A szépség az élet dolga, mely örökké az örök Elmében lakozik, és tükrözi az Ő jóságának kellemét kifejezésben, formában, körvonalban és színben. A Szeretet az, mely számtalan árnyalatra festi a szirmot, mely meleg napsugárként pillant, megkoronázza a felhőt szépséges szivárvánnyal, az éjszakát csillagos ékkövekkel díszíti, és betölti a földet kedvességgel.

Az ember felékesítései gyenge helyettesítői a létezés kellemének, mely ragyogóan és örökké fénylik a kor és hanyatlás felett.

7. 247 : 13-30

Immortality, exempt from age or decay, has a glory of its own, — the radiance of Soul. Immortal men and women are models of spiritual sense, drawn by perfect Mind and reflecting those higher conceptions of loveliness which transcend all material sense.

Comeliness and grace are independent of matter. Being possesses its qualities before they are perceived humanly. Beauty is a thing of life, which dwells forever in the eternal Mind and reflects the charms of His goodness in expression, form, outline, and color. It is Love which paints the petal with myriad hues, glances in the warm sunbeam, arches the cloud with the bow of beauty, blazons the night with starry gems, and covers earth with loveliness.

The embellishments of the person are poor substitutes for the charms of being, shining resplendent and eternal over age and decay.

8. 248 : 3-11

A Szeretet sosem veszíti szem elől a szeretetreméltóságot. Glóriája annak tárgyán nyugszik. Az ember csodálkozik, hogy egy barát bármikor is tűnhet kevésbé szépnek. Az érettebb korú és nagyobb tanulságokkal rendelkező férfiaknak és nőknek egészségre és halhatatlanságra kell érniük, ahelyett, hogy sötétségbe vagy homályba merülnének. A halhatatlan elme fenséges frissességgel és tisztességességgel táplálja a testet, ellátja a gondolatok gyönyörű képeivel, és elpusztítja az érzék bajait, melyek minden nappal közelebb kerülnek a sírhoz.

8. 248 : 3-11

Love never loses sight of loveliness. Its halo rests upon its object. One marvels that a friend can ever seem less than beautiful. Men and women of riper years and larger lessons ought to ripen into health and immortality, instead of lapsing into darkness or gloom. Immortal Mind feeds the body with supernal freshness and fairness, supplying it with beautiful images of thought and destroying the woes of sense which each day brings to a nearer tomb.

9. 66 : 6-16

A megpróbáltatások arra tanítják a halandókat, hogy ne támaszkodjanak anyagi botra - törött nádra, amely átszúrja a szívet. Az öröm és a jólét napsugarában erre alig gondolunk. A bánat üdvös. Nagy búbánatokon át megyünk be az országba. A megpróbáltatások Isten gondoskodásának bizonyítékai. A lelki fejlődés nem az anyagi remények földjébe vetett magból ered, hanem amikor ezek megromolnak, a Szeretet újra szaporítja a Szellem magasztosabb örömeit, amelyekben nincs földi salak. A tapasztalat minden következő lépcsője új nézeteket ad az isteni jóságról és szeretetről.

9. 66 : 6-16

Trials teach mortals not to lean on a material staff, — a broken reed, which pierces the heart. We do not half remember this in the sunshine of joy and prosperity. Sorrow is salutary. Through great tribulation we enter the kingdom. Trials are proofs of God's care. Spiritual development germinates not from seed sown in the soil of material hopes, but when these decay, Love propagates anew the higher joys of Spirit, which have no taint of earth. Each successive stage of experience unfolds new views of divine goodness and love.

10. 213 : 11-15

Minden jóság felé tett lépés az anyagiságból való elindulás, és az Isten, Szellem felé való tendencia. Az anyagi elméletek részben megbénítják ezt a végtelen és örök jó felé való vonzalmat egy a véges, ideiglenes és disszonáns felé való ellenkező vonzódással.

10. 213 : 11-15

Every step towards goodness is a departure from materiality, and is a tendency towards God, Spirit. Material theories partially paralyze this attraction towards infinite and eternal good by an opposite attraction towards the finite, temporary, and discordant.

11. 205 : 28-31

Az önzés az emberi létezés sugarát a hiba felé dönti, nem az Igazság felé. Az Elme egységének tagadása súlyunkat nem a Szellem, Isten, a jó, hanem az anyag mérlegserpenyőjébe helyezi.

11. 205 : 28-31

Selfishness tips the beam of human existence towards the side of error, not towards Truth. Denial of the oneness of Mind throws our weight into the scale, not of Spirit, God, good, but of matter.

12. 462 : 25-30

A Krisztusi Tudomány anatómiája megtanítja, hogy mikor és hogyan vizsgáljuk az önzés, rosszindulat, irigység és gyűlölet saját magunk okozta sebeit. Az őrült ambíció kontrollját tanítja. Kibontakoztatja az önzetlenség, filantrópia, lelki szeretet megszentelt hatásait.

12. 462 : 25-30

The anatomy of Christian Science teaches when and how to probe the self-inflicted wounds of selfishness, malice, envy, and hate. It teaches the control of mad ambition. It unfolds the hallowed influences of unselfishness, philanthropy, spiritual love.

13. 518 : 13-23

Isten az Önmagára vonatkozó kisebb eszmét összekötésként adja a nagyobbhoz, és cserébe a magasabb eszme mindig megvédi az alacsonyabbat. A lelki gazdagok egy nagy testvériségben segítik a szegényeket, ahol mindenkinek ugyanaz az Alapelve vagy Atyja; és áldott az az ember, aki látja testvérének szükségét és ellátja azt, saját javát egy másikéban keresve. A Szeretet a legkisebb szellemi eszmének is hatalmat, halhatatlanságot és jóságot ad, amely átsüt mindenen, mint ahogy a virág átviláglik a bimbón. Isten valamennyi változatos kifejeződése egészséget, szentséget, halhatatlanságot tükröz - végtelen Életet, Igazságot és Szeretetet.

13. 518 : 13-23

God gives the lesser idea of Himself for a link to the greater, and in return, the higher always protects the lower. The rich in spirit help the poor in one grand brotherhood, all having the same Principle, or Father; and blessed is that man who seeth his brother's need and supplieth it, seeking his own in another's good. Love giveth to the least spiritual idea might, immortality, and goodness, which shine through all as the blossom shines through the bud. All the varied expressions of God reflect health, holiness, immortality — infinite Life, Truth, and Love.

14. 76 : 6-10, 22-26

Amikor a lét megértésre kerül, felismerésre kerül az, hogy az Élet nem anyagi és nem véges, hanem végtelen - Isten, az egyetemes jó; és megsemmisül az a hiedelem, hogy élet vagy elme valaha is egy véges formában lett volna, vagy hogy a jó a gonoszban lett volna.

A bűntelen öröm - az Élet tökéletes harmóniája és halhatatlansága, amely határtalan isteni szépséggel és jósággal bír, egyetlen testi gyönyör vagy fájdalom nélkül - alkotja az egyedül igaz, megsemmisíthetetlen embert, akinek a léte lelki.

14. 76 : 6-10, 22-26

When being is understood, Life will be recognized as neither material nor finite, but as infinite, — as God, universal good; and the belief that life, or mind, was ever in a finite form, or good in evil, will be destroyed.

The sinless joy, — the perfect harmony and immortality of Life, possessing unlimited divine beauty and goodness without a single bodily pleasure or pain, — constitutes the only veritable, indestructible man, whose being is spiritual.

15. 202 : 15-19 (;-ig)

Ezen a Tudományon kívül minden változó, de a halhatatlan ember, létezésének isteni Alapelvével, Istennel, összhangban, sem nem vétkezik vagy szenved, sem nem hal meg. Vándorlásunk napjai szaporodni fognak, nem csökkenni, amikor Isten országa a földre jön;

15. 202 : 15-19 (to ;)

Outside of this Science all is mutable; but immortal man, in accord with the divine Principle of his being, God, neither sins, suffers, nor dies. The days of our pilgrimage will multiply instead of diminish, when God's kingdom comes on earth;

16. 248 : 29-32

Hadd uralkodjék bennünk az önzetlenség, jóság, irgalom, igazságosság, egészség, szentség, szeretet - a mennyország birodalma - és a bűn, betegség és halál csökkenni fognak, mígnem végleg eltűnnek.

16. 248 : 29-32

Let unselfishness, goodness, mercy, justice, health, holiness, love — the kingdom of heaven — reign within us, and sin, disease, and death will diminish until they finally disappear.
A NAPI FELADATOK

Mary Baker Eddy

Mindennapi Ima

Ezen Egyház minden tagjának feladata minden egyes nap imádkozni: „Jöjjön el a Te országod”; hadd jöjjön létre bennem az isteni Igazság, Élet és Szeretet uralma és zárjon ki belőlem minden bűnt, és hadd gazdagítsa a Te Igéd az egész emberiség vonzalmait és kormányozza azokat!

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 4. pont

Indítékokra és Tettekre vonatkozó Szabály

Az Anyaegyház tagjainak indítékait és tetteit nem szabad, hogy akár ellenségeskedés, akár személyes ragaszkodás vezérelje. A Tudományban az isteni Szeretet egyedül kormányozza az embert, és a Keresztény Tudós a Szeretet kedves vonásait tükrözi a bűn megdorgálásában, igaz testvériségben, könyörületességben és megbocsátásban. Ezen Egyház tagjainak naponta kell őrködnie és imádkoznia, hogy megszabadíttassanak minden gonosztól, jövendöléstől, bíráskodástól, ítélkezéstől, tanácsadástól, befolyásolástól vagy téves befolyásoltatástól.

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 1. pont

Készenlét a Feladatra

Ezen Egyház minden tagjának feladata megvédeni magát naponta az agresszív mentális szuggesztióval szemben, és nem hagyni, hogy elfelejtessék vagy elhanyagoltassák vele az Isten, a Vezetője és az emberiség felé való kötelezettségét. Tettei alapján kerül majd megítélésre – igazolásra vagy elítélésre.

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 6. pont


Ügyelj Rá

Vegyes Írások, Mary Baker Eddy, 237. oldal

Keresztény Tudósoknak: — Lásd Tudomány és Egészség, 442. oldal, 30. sor, és ügyelj erre naponta.
Keresztény Tudósok, legyetek önmagatok törvénye, hogy a mentális mulasztás nem árthat nektek akár mikor alszotok, akár ébrenlétetekben.

(T&E, 442. o.)