VASÁRNAP 2023. JANUÁR 8. |

VASÁRNAP 2023. JANUÁR 8.TÁRGY — Szentség

SubjectSacrament

ARANY SZÖVEG : János 14 : 21

Aki ismeri az én parancsolataimat és megtartja azokat, az szeret engem; aki pedig engem szeret, azt szereti az én Atyám.Golden Text: John 14 : 21

He that hath my commandments, and keepeth them, he it is that loveth me: and he that loveth me shall be loved of my Father.
Kattints ide a lecke PDF verziójáért:


████████████████████████████████████████████████████████████████████████


VÁLTAKOZÓ OLVASÁS: Filippiekhez 2 : 5-13


5.     Az az Elme legyen bennetek, amely Krisztus Jézusban is volt.

6.     A ki, mikor Istennek formájában vala, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy [õ] az Istennel egyenlõ,

7.     Hanem önmagát megüresíté, szolgai formát vévén föl, emberekhez hasonlóvá lévén;

8.     És mikor olyan állapotban találtatott mint ember, megalázta magát, engedelmes lévén halálig, még pedig a keresztfának haláláig.

9.     Annakokáért az Isten is felmagasztalá õt, és ajándékoza néki oly nevet, a mely minden név fölött való;

10.     Hogy a Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alatt valóké.

11.     s minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsõségére.

12.     Ezért tehát, szeretteim, ahogyan mindenkor engedelmeskedtetek, nem csupán jelenlétemben, hanem sokkal inkább most, távollétemben is, félelemmel és rettegéssel munkáljátok üdvösségeteket,

13.     Mert Isten az, aki munkálja bennetek mind az akarást, mind a munkálást jó kedvéből.

Responsive Reading: Philippians 2 : 5-13

5.     Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus:

6.     Who, being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God:

7.     But made himself of no reputation, and took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of men:

8.     And being found in fashion as a man, he humbled himself, and became obedient unto death, even the death of the cross.

9.     Wherefore God also hath highly exalted him, and given him a name which is above every name:

10.     That at the name of Jesus every knee should bow, of things in heaven, and things in earth, and things under the earth;

11.     And that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father.

12.     Wherefore, my beloved, as ye have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling.

13.     For it is God which worketh in you both to will and to do of his good pleasure.LECKE PRÉDIKÁCIÓA Biblia


1. Mikeás 6 : 6-8

6     Mivel járuljak az Úr elé? Hajlongjak-e a magasságos Isten előtt? Talán égőáldozattal járuljak elébe, esztendős borjakkal?

7     Talán kedvét leli az Úr a kosok ezreiben, vagy az olajpatakok tízezreiben? Talán elsőszülöttemet áldozzam bűnömért, drága gyermekemet vétkes életemért?

8     Ember, megmondta neked, hogy mi a jó, és hogy mit kíván tőled az Úr! Csak azt, hogy élj törvény szerint, törekedj szeretetre, és légy alázatos Isteneddel szemben.

1. Micah 6 : 6-8

6     Wherewith shall I come before the Lord, and bow myself before the high God? shall I come before him with burnt offerings, with calves of a year old?

7     Will the Lord be pleased with thousands of rams, or with ten thousands of rivers of oil? shall I give my firstborn for my transgression, the fruit of my body for the sin of my soul?

8     He hath shewed thee, O man, what is good; and what doth the Lord require of thee, but to do justly, and to love mercy, and to walk humbly with thy God?

2. Máté 4 : 23

23     És körüljárja vala Jézus a városokat mind, és a falvakat, tanítván azoknak zsinagógáiban, és hirdetvén az Isten országának evangyéliomát, és gyógyítván mindenféle betegséget és mindenféle erõtelenséget a nép között.

2. Matthew 4 : 23

23     And Jesus went about all Galilee, teaching in their synagogues, and preaching the gospel of the kingdom, and healing all manner of sickness and all manner of disease among the people.

3. Máté 5 : 1-12, 16

1     Mikor pedig látta Jézus a sokaságot, felméne a hegyre, és amint leül vala, hozzámenének az õ tanítványai.

2     És megnyitván száját, tanítja vala őket, mondván:

3     Boldogok a lelki szegények: mert övék a mennyeknek országa.

4     Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak.

5     Boldogok a szelídek: mert õk örökségül bírják a földet.

6     Boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot: mert õk megelégíttetnek.

7     Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek.

8     Boldogok, akiknek szívök tiszta: mert ők az Istent meglátják.

9     Boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztetnek.

10     Boldogok, akiket az igazságért üldöznek, mert övék a mennyek országa.

11     Boldogok vagytok, ha énmiattam gyaláznak és üldöznek titeket, és mindenféle rosszat hazudnak rólatok.

12     Örüljetek és ujjongjatok, mert jutalmatok bőséges a mennyekben, hiszen így üldözték a prófétákat is, akik előttetek éltek.

16     Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat."

3. Matthew 5 : 1-12, 16

1     And seeing the multitudes, he went up into a mountain: and when he was set, his disciples came unto him:

2     And he opened his mouth, and taught them, saying,

3     Blessed are the poor in spirit: for theirs is the kingdom of heaven.

4     Blessed are they that mourn: for they shall be comforted.

5     Blessed are the meek: for they shall inherit the earth.

6     Blessed are they which do hunger and thirst after righteousness: for they shall be filled.

7     Blessed are the merciful: for they shall obtain mercy.

8     Blessed are the pure in heart: for they shall see God.

9     Blessed are the peacemakers: for they shall be called the children of God.

10     Blessed are they which are persecuted for righteousness’ sake: for theirs is the kingdom of heaven.

11     Blessed are ye, when men shall revile you, and persecute you, and shall say all manner of evil against you falsely, for my sake.

12     Rejoice, and be exceeding glad: for great is your reward in heaven: for so persecuted they the prophets which were before you.

16     Let your light so shine before men, that they may see your good works, and glorify your Father which is in heaven.

4. Máté 10 : 1, 5-8, 12-14

1     Magához hívta tizenkét tanítványát, és hatalmat adott nekik a tisztátalan lelkek felett, hogy kiűzzék azokat, és gyógyítsanak mindenféle betegséget és erőtlenséget.

5     Ezt a tizenkettõt küldé ki Jézus, és megparancsolá nékik, mondván: Pogányok útjára ne menjetek, és Samaritánusok városába ne menjetek be;

6     Hanem menjetek inkább Izráel házának eltévelyedett juhaihoz.

7     Elmenvén pedig prédikáljatok, mondván: Elközelített a mennyeknek országa.

8     Gyógyítsatok meg betegeket, támasszatok fel halottakat, tisztítsatok meg leprásokat, űzzetek ki ördögöket. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok.

12     Ha pedig bementek a házba, köszöntsétek azt.

13     És ha méltó a ház, szálljon a ti békességtek reá; ha pedig nem méltó, a ti békességtek rátok térjen vissza.

14     És ha valaki nem fogad be titeket, és nem hallgatja a ti beszédeteket, mikor kimentek abból a házból, vagy városból, lábaitok porát is verjétek le.

4. Matthew 10 : 1, 5-8, 12-14

1     And when he had called unto him his twelve disciples, he gave them power against unclean spirits, to cast them out, and to heal all manner of sickness and all manner of disease.

5     These twelve Jesus sent forth, and commanded them, saying, Go not into the way of the Gentiles, and into any city of the Samaritans enter ye not:

6     But go rather to the lost sheep of the house of Israel.

7     And as ye go, preach, saying, The kingdom of heaven is at hand.

8     Heal the sick, cleanse the lepers, raise the dead, cast out devils: freely ye have received, freely give.

12     And when ye come into an house, salute it.

13     And if the house be worthy, let your peace come upon it: but if it be not worthy, let your peace return to you.

14     And whosoever shall not receive you, nor hear your words, when ye depart out of that house or city, shake off the dust of your feet.

5. Máté 26 : 17-20, 26-29

17     A kovásztalan kenyerek első napján odamentek a tanítványok Jézushoz, és megkérdezték tőle: "Hol akarod megenni a húsvéti vacsorát, hol készítsük el?"

18     Ő ezt válaszolta: "Menjetek a városba ahhoz a bizonyos emberhez, és mondjátok neki: A Mester üzeni: Az én időm közel van, nálad tartom meg a húsvéti vacsorát tanítványaimmal."

19     A tanítványok úgy tettek, amint Jézus parancsolta nekik, és elkészítették a húsvéti vacsorát.

20     Amikor este lett, asztalhoz telepedett a tizenkét tanítvánnyal.

26     Miközben ettek, vette Jézus a kenyeret, áldást mondott, és megtörte, a tanítványoknak adta, és ezt mondta: "Vegyétek, egyétek, ez az én testem!"

27     Azután vette a poharat és hálát adott, nekik adta, és ezt mondta: "Igyatok ebből mindnyájan,

28     mert ez az én vérem, a szövetség vére, amely sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára.

29     De mondom nektek: nem iszom mostantól fogva a szőlőtőnek ebből a terméséből ama napig, amelyen majd újat iszom veletek Atyám országában."

5. Matthew 26 : 17-20, 26-29

17     Now the first day of the feast of unleavened bread the disciples came to Jesus, saying unto him, Where wilt thou that we prepare for thee to eat the passover?

18     And he said, Go into the city to such a man, and say unto him, The Master saith, My time is at hand; I will keep the passover at thy house with my disciples.

19     And the disciples did as Jesus had appointed them; and they made ready the passover.

20     Now when the even was come, he sat down with the twelve.

26     And as they were eating, Jesus took bread, and blessed it, and brake it, and gave it to the disciples, and said, Take, eat; this is my body.

27     And he took the cup, and gave thanks, and gave it to them, saying, Drink ye all of it;

28     For this is my blood of the new testament, which is shed for many for the remission of sins.

29     But I say unto you, I will not drink henceforth of this fruit of the vine, until that day when I drink it new with you in my Father’s kingdom.

6. Máté 27 : 1, 33, 35 (első ,-ig)

1     Mikor pedig reggel lõn, tanácsot tartának mind a fõpapok és a nép vénei Jézus ellen, hogy õt megöljék.

33     És mikor eljutának arra a helyre, a melyet Golgothának, azaz koponya helyének neveznek,

35     ...megfeszíték õt,

6. Matthew 27 : 1, 33, 35 (they) (to 1st ,)

1     When the morning was come, all the chief priests and elders of the people took counsel against Jesus to put him to death:

33     And when they were come unto a place called Golgotha, that is to say, a place of a skull,

35     …they crucified him.

7. Márk 16 : 9, 14, 15, 17, 18

9     (A hét első napján, korán reggel, miután feltámadt, először a magdalai Máriának jelent meg, akiből hét ördögöt űzött ki.

14     Végül pedig megjelent magának a tizenegynek is, amikor asztalnál ültek, és szemükre vetette hitetlenségüket, keményszívűségüket, hogy nem hittek azoknak, akik látták őt, miután feltámadt.

15     És azt mondta nekik: Menjetek el szerte az egész világba, hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek.

17     Azokat pedig, akik hisznek, ilyen jelek követik: az én nevemben ördögöket űznek ki, új nyelveken szólnak,

18     kígyókat vesznek kezükbe, és ha valami halálosat isznak, nem árt nekik, betegre teszik rá a kezüket, és azok meggyógyulnak.

7. Mark 16 : 9, 14, 15, 17, 18

9     Now when Jesus was risen early the first day of the week, he appeared first to Mary Magdalene, out of whom he had cast seven devils.

14     Afterward he appeared unto the eleven as they sat at meat, and upbraided them with their unbelief and hardness of heart, because they believed not them which had seen him after he was risen.

15     And he said unto them, Go ye into all the world, and preach the gospel to every creature.

17     And these signs shall follow them that believe; In my name shall they cast out devils; they shall speak with new tongues;

18     They shall take up serpents; and if they drink any deadly thing, it shall not hurt them; they shall lay hands on the sick, and they shall recover.

8. Lukács 24 : 45, 50-53

45     Akkor megnyilatkoztatá az õ elméjöket, hogy értsék az írásokat.

50     Kivivé pedig õket Bethániáig; és felemelvén az õ kezeit, megáldá õket.

51     És lõn, hogy míg áldá õket, tõlök elszakadván, felviteték a mennybe.

52     Õk pedig imádván õt, visszatérének nagy örömmel Jeruzsálembe;

53     És mindenkor a templomban valának, dícsérvén és áldván az Istent. Ámen.

8. Luke 24 : 45, 50-53

45     Then opened he their understanding, that they might understand the scriptures,

50     And he led them out as far as to Bethany, and he lifted up his hands, and blessed them.

51     And it came to pass, while he blessed them, he was parted from them, and carried up into heaven.

52     And they worshipped him, and returned to Jerusalem with great joy:

53     And were continually in the temple, praising and blessing God. Amen.Tudomány és Egészség


1. 4 : 5-11

Mesterünk parancsolatait megtartani és példáját követni saját adósságunk felé, és az egyetlen értékelhető bizonyítéka hálánknak mindazért, amit tett. A formális imádat önmagában nem elegendő arra, hogy kifejezze a lojális és szívből jövő hálát, mivel ő azt mondta: „Ha szerettek engem, megtartjátok az én parancsolataimat.”

1. 4 : 5-11

To keep the commandments of our Master and follow his example, is our proper debt to him and the only worthy evidence of our gratitude for all that he has done. Outward worship is not of itself sufficient to express loyal and heartfelt gratitude, since he has said: "If ye love me, keep my commandments."

2. 496 : 5-8

Rá fogsz jönni, hogy a Keresztény Tudományban az első kötelesség Istennek engedelmeskedni, egyetlen Elmével rendelkezni, és másokat úgy szeretni mint saját magadat.

2. 496 : 5-8

You will learn that in Christian Science the first duty is to obey God, to have one Mind, and to love another as yourself.

3. 256 : 19-27

Ki az, aki engedelmességet követel tőlünk? Ő, aki a Szentírás szavai szerint „az Ő akaratja szerint cselekszik az ég seregében és a föld lakosai között, és nincs, aki az Ő kezét megfoghatná és azt mondaná Néki: Mit cselekedtél?”

Semmilyen forma vagy fizikai összetétel nem adekvát a végtelen Szeretet kifejezésére. Isten véges és anyagi érzete formalizmushoz és szűklátókörűséghez vezet; megfagyasztja a Kereszténység szellemét.

3. 256 : 19-27

Who is it that demands our obedience? He who, in the language of Scripture, "doeth according to His will in the army of heaven, and among the inhabitants of the earth; and none can stay His hand, or say unto Him, What doest Thou?"

No form nor physical combination is adequate to represent infinite Love. A finite and material sense of God leads to formalism and narrowness; it chills the spirit of Christianity.

4. 25 : 13-21

Jézus demonstrálás útján tanította az Élet útját, hogy megérthessük, hogyan gyógyítja ez az isteni Alapelv a beteget, űzi ki a tévedést, és diadalmaskodik a halál felett. Jézus jobban mutatta be Isten eszményét, mint azt olyan valaki tehette volta, akinek eredete kevésbé volt szellemi. Isten iránti engedelmessége következtében mindenki másnál spirituálisabb módon mutatta ki a lét Alapelvét. Innen ered intelmének ereje: „Ha engem szerettek, az én parancsolataimat megtartsátok.”

4. 25 : 13-21

Jesus taught the way of Life by demonstration, that we may understand how this divine Principle heals the sick, casts out error, and triumphs over death. Jesus presented the ideal of God better than could any man whose origin was less spiritual. By his obedience to God, he demonstrated more spiritually than all others the Principle of being. Hence the force of his admonition, "If ye love me, keep my commandments."

5. 27 : 22-27

Jézus egyszerre hetven tanítványt küldött ki, de a történelemben csak tizenegyről maradt érdemleges feljegyzés. A hagyomány szerint két- vagy háromszáz tanítványa volt, akiknek nem maradt fenn a neve. „Sokan vannak a hivatalosak, de kevesen a válaszottak.” Ezek kiestek a kegyelemből, mert sohasem értették meg igazán Mesterük tanítását.

5. 27 : 22-27

Jesus sent forth seventy students at one time, but only eleven left a desirable historic record. Tradition credits him with two or three hundred other disciples who have left no name. "Many are called, but few are chosen." They fell away from grace because they never truly understood their Master's instruction.

6. 242 : 9-14, 30-3

Csakis egy út vezet a mennyországba, harmóniába, és a Krisztus az isteni Tudományban megmutatja nekünk ezt az utat. Ez az út pedig, nem ismerni semmilyen más valóságot - nem tudni mást az életről - mint a jót, Istent és az Ő visszatükröződését, és felülemelkedni az érzékek úgynevezett fájdalmain és gyönyörein.

Az isteni Tudomány útjelző táblái megmutatják az utat, melyen Mesterünk haladt, és megkövetelik a Keresztényektől azt a bizonyítékot, amelyet ő adott a puszta hitvallás helyett. A világ elől elrejthetjük a lelki tudatlanságot, de soha nem lehetünk sikeresek a Tudományban és a lelki jó demonstrációjában tudatlanság vagy képmutatás által.

6. 242 : 9-14, 30-3

There is but one way to heaven, harmony, and Christ in divine Science shows us this way. It is to know no other reality — to have no other consciousness of life — than good, God and His reflection, and to rise superior to the so-called pain and pleasure of the senses.

The finger-posts of divine Science show the way our Master trod, and require of Christians the proof which he gave, instead of mere profession. We may hide spiritual ignorance from the world, but we can never succeed in the Science and demonstration of spiritual good through ignorance or hypocrisy.

7. 31 : 12-22 (.-ig)

A keresztény kötelességek sorában elsőként az Igazság és Szeretet gyógyító erejét tanította követőinek. Semmilyen fontosságot nem tulajdonított az élettelen szertartásoknak. Az élő Krisztus, a gyakorlati Igazság az, amely Jézust a „feltámadás és élet”-té teszi mindazok számára, akik tettekben követik őt. Becses előírásainak engedelmeskedve - demonstrációit követve amennyire csak megértjük azokat - iszunk az ő poharából, részesülünk az ő kenyeréből, megkeresztelkedünk az ő tisztaságával; és végül megpihenünk, letelepszünk vele az isteni Alapelv teljes megértésében, amely diadalmaskodik a halál felett.

7. 31 : 12-22 (to .)

First in the list of Christian duties, he taught his followers the healing power of Truth and Love. He attached no importance to dead ceremonies. It is the living Christ, the practical Truth, which makes Jesus "the resurrection and the life" to all who follow him in deed. Obeying his precious precepts, — following his demonstration so far as we apprehend it, — we drink of his cup, partake of his bread, are baptized with his purity; and at last we shall rest, sit down with him, in a full understanding of the divine Principle which triumphs over death.

8. 32 : 3-25

Az ókori Rómában a katonának hűséget kellett esküdnie tábornokának. A latin szó erre az esküre sacramentum volt, és ebből származik a szakramentum szó. A zsidóknál ősi szokás volt, hogy a házigazda minden vendégnek egy pohár bort nyújtson. Az Úrvacsora azonban nem a római katona esküjére emlékeztet, a bor, amit az ünnepi eseményekkor valamint a zsidó szertartásokon ittak, nem a mi Urunk pohara. A pohár az ő keserű tapasztalatát hirdeti - az a pohár, amelyért imádkozott, hogy elmúljék tőle, bár szent engedelmességgel meghajolt az isteni végzés előtt.

„Miközben ettek, vette Jézus a kenyeret, áldást mondott, és megtörte, a tanítványoknak adta, és ezt mondta: "Vegyétek, egyétek, ez az én testem!" Azután vette a poharat és hálát adott, nekik adta, és ezt mondta: "Igyatok ebből mindnyájan,”

A tényleges jelentés lelkileg elveszik, ha a szakramentum a kenyér és bor használatára szorítkozik. A tanítványok már ettek, és Jézus mégis imádkozott és kenyeret adott nekik. Szó szerinti értelemben ez butaság lett volna; de lelki jelentésében, ez természetes és szép volt.

8. 32 : 3-25

In ancient Rome a soldier was required to swear allegiance to his general. The Latin word for this oath was sacramentum, and our English word sacrament is derived from it. Among the Jews it was an ancient custom for the master of a feast to pass each guest a cup of wine. But the Eucharist does not commemorate a Roman soldier's oath, nor was the wine, used on convivial occasions and in Jewish rites, the cup of our Lord. The cup shows forth his bitter experience, — the cup which he prayed might pass from him, though he bowed in holy submission to the divine decree.

"As they were eating, Jesus took bread, and blessed it and brake it, and gave it to the disciples, and said, Take, eat; this is my body. And he took the cup, and gave thanks, and gave it to them saying, Drink ye all of it."

The true sense is spiritually lost, if the sacrament is confined to the use of bread and wine. The disciples had eaten, yet Jesus prayed and gave them bread. This would have been foolish in a literal sense; but in its spiritual signification, it was natural and beautiful.

9. 43 : 21-4

Jézus magasabbra emelkedett a bizonyításban a keserűség pohara által, amelyet ivott. Az emberi törvény elítélte őt, ő azonban az isteni Tudományt demonstrálta. Ellenségeinek embertelensége által elérhetetlenül, ő a lelki törvény szerint cselekedett az anyagnak és a halandóságnak ellenszegülve, és ez a lelki törvény tartotta őt fenn. Az isteninek minden ponton le kell győznie az emberit. A Tudománynak, amelyet Jézus tanított és élt, diadalmaskodnia kell minden, az életre, szubsztanciára és intelligenciára vonatkozó anyagi hiedelem felett, és a sokféle tévedés felett, amely ezen hiedelmekből ered.

A Szeretetnek győzedelmeskednie kell a gyűlölet felett. Az Igazságnak és Életnek kell megpecsételnie a győzelmet a tévedés és a halál felett, mielőtt a tövist fel lehetne cserélni koronára, és követné az áldás: „Jól vagyon, jó és hűséges szolgám”, és a Szellem legfelsőbb hatalma demonstrálható lenne.

9. 43 : 21-4

Jesus rose higher in demonstration because of the cup of bitterness he drank. Human law had condemned him, but he was demonstrating divine Science. Out of reach of the barbarity of his enemies, he was acting under spiritual law in defiance of matter and mortality, and that spiritual law sustained him. The divine must overcome the human at every point. The Science Jesus taught and lived must triumph over all material beliefs about life, substance, and intelligence, and the multitudinous errors growing from such beliefs.

Love must triumph over hate. Truth and Life must seal the victory over error and death, before the thorns can be laid aside for a crown, the benediction follow, "Well done, good and faithful servant," and the supremacy of Spirit be demonstrated.

10. 35 : 19 csak, 25-29

A mi kereszteltetésünk megtisztulás minden tévedéstől. ... A mi Úrvacsoránk lelki közösség az egy Istennel. A mi kenyerünk „amely mennyből száll alá”, az Igazság. A mi poharunk a kereszt. A mi borunk a Szeretet ihlete, melyből Mesterünk kortyolt és ajánlott követőinek.

10. 35 : 19 only, 25-29

Our baptism is a purification from all error. … Our Eucharist is spiritual communion with the one God. Our bread, "which cometh down from heaven," is Truth. Our cup is the cross. Our wine the inspiration of Love, the draught our Master drank and commended to his followers.

11. 239 : 16-22

Ahhoz, hogy haladásunkat biztosítsuk, tudnunk kell, hogy érzelmeink merre irányulnak, kit ismerünk el és kinek engedelmeskedünk Istenként. Ha az isteni Szeretet közelebb kerül hozzánk, becsesebbé és valóságosabbá válik számunkra, akkor az anyag aláveti magát a Szellemnek. A célok, amelyeket követünk, és a szellem, amellyel megnyilvánulunk, felfedik álláspontunkat, és megmutatják, mi az, amit nyerünk.

11. 239 : 16-22

To ascertain our progress, we must learn where our affections are placed and whom we acknowledge and obey as God. If divine Love is becoming nearer, dearer, and more real to us, matter is then submitting to Spirit. The objects we pursue and the spirit we manifest reveal our standpoint, and show what we are winning.

12. 37 : 22-31

Lehetséges - sőt, minden gyermek, férfi és nő kötelessége és privilégiuma - valamilyen mértékben követni az Igazság és Élet, az egészség és szentség Mester általi demonstrációját. A keresztények az ő követőinek vallják magukat, de vajon olyan módon követik-e őt, ahogyan azt rendelte? Hallgasd ezeket a kényszerítő parancsokat: „Ti azért legyetek tökéletesek, mint ahogy mennyei Atyátok tökéletes!” „Menjetek el szerte az egész világba, hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek!” „Gyógyítsátok meg a betegeket!”

12. 37 : 22-31

It is possible, — yea, it is the duty and privilege of every child, man, and woman, — to follow in some degree the example of the Master by the demonstration of Truth and Life, of health and holiness. Christians claim to be his followers, but do they follow him in the way that he commanded? Hear these imperative commands: "Be ye therefore perfect, even as your Father which is in heaven is perfect!" "Go ye into all the world, and preach the gospel to every creature!" "Heal the sick!"


████████████████████████████████████████████████████████████████████████


A NAPI FELADATOK

Mary Baker Eddy

Mindennapi Ima

Ezen Egyház minden tagjának feladata minden egyes nap imádkozni: „Jöjjön el a Te országod”; hadd jöjjön létre bennem az isteni Igazság, Élet és Szeretet uralma és zárjon ki belőlem minden bűnt, és hadd gazdagítsa a Te Igéd az egész emberiség vonzalmait és kormányozza azokat!

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 4. pont

Indítékokra és Tettekre vonatkozó Szabály

Az Anyaegyház tagjainak indítékait és tetteit nem szabad, hogy akár ellenségeskedés, akár személyes ragaszkodás vezérelje. A Tudományban az isteni Szeretet egyedül kormányozza az embert, és a Keresztény Tudós a Szeretet kedves vonásait tükrözi a bűn megdorgálásában, igaz testvériségben, könyörületességben és megbocsátásban. Ezen Egyház tagjainak naponta kell őrködnie és imádkoznia, hogy megszabadíttassanak minden gonosztól, jövendöléstől, bíráskodástól, ítélkezéstől, tanácsadástól, befolyásolástól vagy téves befolyásoltatástól.

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 1. pont

Készenlét a Feladatra

Ezen Egyház minden tagjának feladata megvédeni magát naponta az agresszív mentális szuggesztióval szemben, és nem hagyni, hogy elfelejtessék vagy elhanyagoltassák vele az Isten, a Vezetője és az emberiség felé való kötelezettségét. Tettei alapján kerül majd megítélésre – igazolásra vagy elítélésre.

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 6. pont


Ügyelj Rá

Vegyes Írások, Mary Baker Eddy, 237. oldal

Keresztény Tudósoknak: — Lásd Tudomány és Egészség, 442. oldal, 30. sor, és ügyelj erre naponta.
Keresztény Tudósok, legyetek önmagatok törvénye, hogy a mentális mulasztás nem árthat nektek akár mikor alszotok, akár ébrenlétetekben.

(T&E, 442. o.)


████████████████████████████████████████████████████████████████████████