VASÁRNAP 2023. JANUÁR 29. |

VASÁRNAP 2023. JANUÁR 29.TÁRGY — Szeretet

SubjectLove

ARANY SZÖVEG : Példabeszédek 10 : 12

A gyûlölség szerez versengést; minden vétket pedig elfedez a szeretet.Golden Text: Proverbs 10 : 12

Hatred stirreth up strifes: but love covereth all sins.
Kattints ide a lecke PDF verziójáért:


Kattints ide a lecke hanganyagáért:

Kattints ide, hogy meghallgasd a YouTube-on

Kattints ide, hogy meghallgasd a Vimeo-on

████████████████████████████████████████████████████████████████████████


VÁLTAKOZÓ OLVASÁS: Zsoltárok 18 : 2-4, 20-22


2.     Szeretlek Uram, én erõsségem!

3.     Az Úr az én kõsziklám, váram és szabadítóm; az én Istenem, az én kõsziklám, õ benne bízom: az én paizsom, idvességem szarva, menedékem.

4.     Az Úrhoz kiáltok, a ki dicséretre méltó, és megszabadulok ellenségeimtõl.

19.     Tágas térre vitt ki engem, megmentett, mert gyönyörködik bennem.

20.     Igazságom szerint bánt velem az Úr, kezem tisztasága szerint jutalmazott engem.

21.     Hiszen vigyáztam az Úr útjára, és nem hagytam el hűtlenül az Istent.

Responsive Reading: Psalm 18 : 1-3, 19-21

1.     I will love thee, O Lord, my strength.

2.     The Lord is my rock, and my fortress, and my deliverer; my God, my strength, in whom I will trust; my buckler, and the horn of my salvation, and my high tower.

3.     I will call upon the Lord, who is worthy to be praised: so shall I be saved from mine enemies.

19.     He brought me forth also into a large place; he delivered me, because he delighted in me.

20.     The Lord rewarded me according to my righteousness; according to the cleanness of my hands hath he recompensed me.

21.     For I have kept the ways of the Lord, and have not wickedly departed from my God.LECKE PRÉDIKÁCIÓA Biblia


1. Efézusiakhoz 3 : 14-19

14     Ezokáért meghajtom térdeimet a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyja előtt,

15     Akirõl neveztetik minden nemzetség, mennyen és földön,

16     Hogy adja meg néktek az Õ dicsõsége gazdagságáért, hogy hatalmasan megerõsödjetek az Õ Lelke által a belsõ emberben;

17     Hogy lakozzék a Krisztus a hit által a ti szívetekben; A szeretetben meggyökerezvén és alapot vevén,

18     hogy megérthessétek minden szentekkel egybe, mi a szélessége és hosszúsága és mélysége és magassága [az Isten jóvoltának,]

19     És megismerjétek a Krisztusnak minden ismeretet felül haladó szeretetét, hogy [ekképen] beteljesedjetek az Istennek egész teljességéig.

1. Ephesians 3 : 14-19

14     For this cause I bow my knees unto the Father of our Lord Jesus Christ,

15     Of whom the whole family in heaven and earth is named,

16     That he would grant you, according to the riches of his glory, to be strengthened with might by his Spirit in the inner man;

17     That Christ may dwell in your hearts by faith; that ye, being rooted and grounded in love,

18     May be able to comprehend with all saints what is the breadth, and length, and depth, and height;

19     And to know the love of Christ, which passeth knowledge, that ye might be filled with all the fulness of God.

2. I Mózes 24 : 1 (Ábrahám)-4, 7, 10, 12, 15-17, 23, 24, 26, 27, 29, 50 (második :-ig), 51, 67 (második .-ig)

1     Ábrahám pedig vén élemedett [ember] vala, és az Úr mindenben megáldotta vala Ábrahámot.

2     Monda azért Ábrahám az õ háza öregebb szolgájának, aki õnéki mindenében gazda vala: Tedd a kezed tomporom alá!

3     Hogy megeskesselek téged az Úrra, a mennynek Istenére, és a földnek Istenére, hogy nem vészesz feleséget az én fiamnak a Kananeusok leányai közûl, akik között lakom.

4     Hanem elmégysz az én hazámba, és az én rokonságim közé és [onnan] vészesz feleséget az én fiamnak Izsáknak.

7     Az Úr az égnek Istene, ki engemet kihozott az én atyámnak házából, és az én rokonságimnak földérõl, aki szólt nékem, és megesküdött nékem mondván: A te magodnak adom ezt a földet; elbocsátja az õ Angyalát te elõtted, hogy onnan végy az én fiamnak feleséget.

10     És võn a szolga tíz tevét az õ urának tevéi közûl, és elindula; (mert az urának minden gazdagsága az õ kezében vala). Felkele tehát és elméne Mésopotámiába, a Nákhor városába.

12     És monda: Uram! én uramnak Ábrahámnak Istene, hozd elém [még] ma, és légy kegyelmes az én uram Ábrahám iránt.

15     És lõn, minekelõtte elvégezte volna a beszédet, ímé jõ vala Rebeka, Bethuélnek leánya, a ki Milkhának, az Ábrahám testvérének Nákhor feleségének vala fia, és pedig vedrével a vállán.

16     A leányzó pedig felette szép ábrázatú vala; szûz, és férfi még nem ismeré õt, és aláméne a forrásra, és megtölté vedrét, és feljöve.

17     Akkor a szolga eleibe futamodék és monda: Kérlek, adj innom nékem egy kevés vizet a te vedredbõl.

23     És monda: Kinek a leánya [vagy] te? kérlek mondd meg nékem: van-é a te atyádnak házában hálásra való helyünk?

24     Az pedig felele néki: Bethuél leánya vagyok a Milkha fiáé, akit õ Nákhornak szûlt.

26     Meghajtá azért magát az ember, és imádá az Urat.

27     És monda: Áldott az Úr az én uramnak Ábrahámnak Istene, ki nem vonta meg az õ irgalmasságát és hûségét az én uramtól. Az Úr vezérlett engem ez útamban az én uram atyjafiainak házához.

29     Vala pedig Rebekának egy bátyja, kinek neve Lábán vala. És kifutamodék Lábán ahhoz az emberhez a forráshoz.

50     És felele Lábán és Bethuél, és mondának: Az Úrtól van e dolog:

51     Ímé elõtted van Rebeka, vegyed, menj el; és legyen felesége a te urad fiának, amint az Úr elvégezte.

67     Izsák pedig bevivé [Rebekát] Sárának az õ anyjának sátorába. És elvevé Rebekát és lõn néki felesége és szereté õt.

2. Genesis 24 : 1 (Abraham)-4, 7, 10, 12, 15-17, 23, 24, 26, 27, 29, 50 (to :), 51, 67 (to :)

1     Abraham was old, and well stricken in age: and the Lord had blessed Abraham in all things.

2     And Abraham said unto his eldest servant of his house, that ruled over all that he had, Put, I pray thee, thy hand under my thigh:

3     And I will make thee swear by the Lord, the God of heaven, and the God of the earth, that thou shalt not take a wife unto my son of the daughters of the Canaanites, among whom I dwell:

4     But thou shalt go unto my country, and to my kindred, and take a wife unto my son Isaac.

7     The Lord God of heaven, which took me from my father’s house, and from the land of my kindred, and which spake unto me, and that sware unto me, saying, Unto thy seed will I give this land; he shall send his angel before thee, and thou shalt take a wife unto my son from thence.

10     And the servant took ten camels of the camels of his master, and departed; for all the goods of his master were in his hand: and he arose, and went to Mesopotamia, unto the city of Nahor.

12     And he said, O Lord God of my master Abraham, I pray thee, send me good speed this day, and shew kindness unto my master Abraham.

15     And it came to pass, before he had done speaking, that, behold, Rebekah came out, who was born to Bethuel, son of Milcah, the wife of Nahor, Abraham’s brother, with her pitcher upon her shoulder.

16     And the damsel was very fair to look upon, a virgin, neither had any man known her: and she went down to the well, and filled her pitcher, and came up.

17     And the servant ran to meet her, and said, Let me, I pray thee, drink a little water of thy pitcher.

23     And said, Whose daughter art thou? tell me, I pray thee: is there room in thy father’s house for us to lodge in?

24     And she said unto him, I am the daughter of Bethuel the son of Milcah, which she bare unto Nahor.

26     And the man bowed down his head, and worshipped the Lord.

27     And he said, Blessed be the Lord God of my master Abraham, who hath not left destitute my master of his mercy and his truth: I being in the way, the Lord led me to the house of my master’s brethren.

29     And Rebekah had a brother, and his name was Laban: and Laban ran out unto the man, unto the well.

50     Then Laban and Bethuel answered and said, The thing proceedeth from the Lord:

51     Behold, Rebekah is before thee, take her, and go, and let her be thy master’s son’s wife, as the Lord hath spoken.

67     And Isaac brought her into his mother Sarah’s tent, and took Rebekah, and she became his wife; and he loved her:

3. Lukács 4 14 (Jézus)

14     Jézus pedig megtére a Léleknek erejével Galileába: és híre méne néki az egész környéken.

3. Luke 4 : 14 (Jesus)

14     Jesus returned in the power of the Spirit into Galilee: and there went out a fame of him through all the region round about.

4. Lukács 10 : 25-37

25     Ekkor előállt egy törvénytudó, hogy megkísértse őt, és ezt kérdezte: Mester, mit cselekedjem, hogy az örökéletet elnyerhessem?

26     Ő pedig ezt mondta neki: "Mi van megírva a törvényben? Hogyan olvasod?"

27     Ő pedig így válaszolt: "Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből és teljes elmédből, és felebarátodat, mint magadat."

28     Jézus ezt mondta neki: "Helyesen feleltél: tedd ezt, és élni fogsz."

29     Ő viszont igazolni akarta magát, és megkérdezte Jézustól: "De ki a felebarátom?"

30     Válaszul Jézus ezt mondta neki: "Egy ember ment le Jeruzsálemből Jerikóba, és rablók kezébe esett, akik kifosztották, meg is verték, azután félholtan otthagyva elmentek.

31     Történetesen egy pap ment azon az úton, de amikor meglátta, elkerülte.

32     Hasonlóképpen egy lévita is odaért arra a helyre, és amikor meglátta, ő is elkerülte.

33     Egy úton lévő samaritánus pedig, amikor odaért hozzá és meglátta, megszánta;

34     odament, olajat és bort öntött sebeire, és bekötötte azokat. Aztán feltette őt a saját állatára, elvitte egy fogadóba, és ápolta.

35     Másnap elővett két dénárt, odaadta a fogadósnak, és azt mondta neki: Viselj rá gondot, és ha valamit még ráköltesz, amikor visszatérek, megadom neked.

36     Mit gondolsz, e három közül ki volt a felebarátja a rablók kezébe esett embernek?"

37     Ő így felelt: "Az, aki irgalmas volt hozzá." Jézus erre ezt mondta neki: "Menj el, te is hasonlóképpen cselekedj."

4. Luke 10 : 25-37

25     And, behold, a certain lawyer stood up, and tempted him, saying, Master, what shall I do to inherit eternal life?

26     He said unto him, What is written in the law? how readest thou?

27     And he answering said, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy strength, and with all thy mind; and thy neighbour as thyself.

28     And he said unto him, Thou hast answered right: this do, and thou shalt live.

29     But he, willing to justify himself, said unto Jesus, And who is my neighbour?

30     And Jesus answering said, A certain man went down from Jerusalem to Jericho, and fell among thieves, which stripped him of his raiment, and wounded him, and departed, leaving him half dead.

31     And by chance there came down a certain priest that way: and when he saw him, he passed by on the other side.

32     And likewise a Levite, when he was at the place, came and looked on him, and passed by on the other side.

33     But a certain Samaritan, as he journeyed, came where he was: and when he saw him, he had compassion on him,

34     And went to him, and bound up his wounds, pouring in oil and wine, and set him on his own beast, and brought him to an inn, and took care of him.

35     And on the morrow when he departed, he took out two pence, and gave them to the host, and said unto him, Take care of him; and whatsoever thou spendest more, when I come again, I will repay thee.

36     Which now of these three, thinkest thou, was neighbour unto him that fell among the thieves?

37     And he said, He that shewed mercy on him. Then said Jesus unto him, Go, and do thou likewise.

5. Rómaiakhoz 8 : 35, 37-39

35     Kicsoda szakaszt el minket a Krisztus szerelmétõl? nyomorúság vagy szorongattatás, vagy üldözés, vagy éhség, vagy meztelenség, vagy veszedelem, vagy fegyver-é?

37     De mindezekben felettébb diadalmaskodunk, Az által, aki minket szeretett,

38     Mert meg vagyok gyõzõdve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendõk,

39     Sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakaszthat el minket az Istennek szerelmétõl, mely vagyon a mi Urunk Jézus Krisztusban.

5. Romans 8 : 35, 37-39

35     Who shall separate us from the love of Christ? shall tribulation, or distress, or persecution, or famine, or nakedness, or peril, or sword?

37     Nay, in all these things we are more than conquerors through him that loved us.

38     For I am persuaded, that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come,

39     Nor height, nor depth, nor any other creature, shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord.Tudomány és Egészség


1. 454 : 17-23

Az igazi ösztönző mind a gyógyításban mind a tanításban az Isten és ember iránti szeretet. A Szeretet inspirálja, világítja meg, jelöli ki és irányítja az utat. A megfelelő indíték szárnyakat ad a gondolatnak és erőt és szabadságot a beszédnek és cselekvésnek. A Szeretet az Igazság oltárának papnője. Várj türelmesen az isteni Szeretetre, hogy a halandó elme vizei felett lebegjen és kialakítsa a tökéletes koncepciót.

1. 454 : 17-23

Love for God and man is the true incentive in both healing and teaching. Love inspires, illumines, designates, and leads the way. Right motives give pinions to thought, and strength and freedom to speech and action. Love is priestess at the altar of Truth. Wait patiently for divine Love to move upon the waters of mortal mind, and form the perfect concept.

2. 243 : 4-13

Az isteni Szeretet, amely ártalmatlanította a mérges viperát, amely megmentett embereket a forró olajtól, a tüzes kemencétől, az oroszlán karmai közül, meg tudja gyógyítani a beteget minden korban, és győzedelmeskedni tud a bűn és halál felett. Ez páratlan erővel és szeretettel koronázta meg Jézus demonstrálásait. De az az „Elme ...mely volt a Krisztus Jézusban is”, kell, hogy mindig kísérje a Tudomány betűjét, hogy megerősítsék és megismételjék a próféták és apostolok régi demonstrációit.

2. 243 : 4-13

The divine Love, which made harmless the poisonous viper, which delivered men from the boiling oil, from the fiery furnace, from the jaws of the lion, can heal the sick in every age and triumph over sin and death. It crowned the demonstrations of Jesus with unsurpassed power and love. But the same "Mind ... which was also in Christ Jesus" must always accompany the letter of Science in order to confirm and repeat the ancient demonstrations of prophets and apostles.

3. 112 : 32 (Isten)-6

Isten az Alapelve az isteni metafizikának. Mivelhogy csak egy Isten van, úgy minden Tudománynak csak egyetlen isteni Alapelve lehet; és ezen isteni Alapelv demonstrálásának rögzített szabályai kell, hogy legyenek. A Tudomány betűje bőségesen elér az emberiséghez ma, de szelleme csak kis mértékben érkezik. A Keresztény Tudomány elengedhetetlen része, a szíve és lelke, a Szeretet.

3. 112 : 32 (God)-6

God is the Principle of divine metaphysics. As there is but one God, there can be but one divine Principle of all Science; and there must be fixed rules for the demonstration of this divine Principle. The letter of Science plentifully reaches humanity to-day, but its spirit comes only in small degrees. The vital part, the heart and soul of Christian Science, is Love.

4. 285 : 23-31

Amikor Istent testi Megváltóként, de nem mint megmentő Alapelvként vagy isteni Szeretetként értékeljük, továbbra is bocsánat által és nem megújulás által fogjuk keresni a megváltást, és az anyaghoz folyamodunk a Szellem helyett a betegek gyógyításához. Ahogy a halandók, a Krisztusi Tudomány ismeretén keresztül, egy magasabb értelmet elérnek, igyekeznek majd nem az anyagtól, hanem az isteni Alapelvtől, Istentől megtanulni, hogyan demonstrálják a Krisztust, az Igazságot, mint gyógyító és megmentő hatalmat.

4. 285 : 23-31

By interpreting God as a corporeal Saviour but not as the saving Principle, or divine Love, we shall continue to seek salvation through pardon and not through reform, and resort to matter instead of Spirit for the cure of the sick. As mortals reach, through knowledge of Christian Science, a higher sense, they will seek to learn, not from matter, but from the divine Principle, God, how to demonstrate the Christ, Truth, as the healing and saving power.

5. 248 : 26-32

Tökéletes mintaképeket kell alkotnunk gondolatban, és folyamatosan ezekre tekintenünk, különben soha nem fogjuk nagyszerű és nemes életekké faragni őket. Hadd uralkodjék bennünk az önzetlenség, jóság, irgalom, igazságosság, egészség, szentség, szeretet - a mennyország birodalma - és a bűn, betegség és halál csökkenni fognak, mígnem végleg eltűnnek.

5. 248 : 26-32

We must form perfect models in thought and look at them continually, or we shall never carve them out in grand and noble lives. Let unselfishness, goodness, mercy, justice, health, holiness, love — the kingdom of heaven — reign within us, and sin, disease, and death will diminish until they finally disappear.

6. 326 : 3-11

Ha Krisztust, az Igazságot szeretnénk követni, annak az Isten által kijelölt úton kell történnie. Jézus azt mondta: „Aki hisz énbennem, az is cselekszi majd azokat a cselekedeteket, amelyeket én cselekszem.” Annak, aki el szeretné érni a forrást és megtalálni az isteni gyógyírt minden betegségre, nem szabad a Tudomány hegyét más úton megmásznia. Az egész természet Isten ember iránti szeretetét tanítja, de az ember nem szeretheti Istent mindenekfelett és nem fordíthatja minden vonzalmát a lelki dolgokra, amíg az anyagit szereti vagy amíg jobban bízik abban, mint a lelkiben.

6. 326 : 3-11

If we wish to follow Christ, Truth, it must be in the way of God's appointing. Jesus said, "He that believeth on me, the works that I do shall he do also." He, who would reach the source and find the divine remedy for every ill, must not try to climb the hill of Science by some other road. All nature teaches God's love to man, but man cannot love God supremely and set his whole affections on spiritual things, while loving the material or trusting in it more than in the spiritual.

7. 304 : 3-15

A dolgok anyagi érzetén alapuló tudatlanság és hamis hiedelem az, ami elrejti a lelki szépséget és jóságot. Ezt megértve, Pál azt mondta: „sem halál, sem élet, ... sem jelenvalók, sem következendõk, sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakaszthat el minket az Istennek szerelmétõl.” A Keresztény Tudomány tanítása a következő: hogy az isteni Szeretet nem fosztható meg megnyilvánulásától vagy tárgyától; hogy az öröm nem fordulhat bánatba, mert a bánat nem uralkodik az öröm felett; hogy a jó soha nem hozhat létre gonoszt; hogy az anyag soha nem hozhat létre elmét, és az élet nem eredményezhet halált. A tökéletes ember - Isten, az ő tökéletes Alapelve által kormányozva - bűntelen és örök.

7. 304 : 3-15

It is ignorance and false belief, based on a material sense of things, which hide spiritual beauty and goodness. Understanding this, Paul said: "Neither death, nor life, ... nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other creature, shall be able to separate us from the love of God." This is the doctrine of Christian Science: that divine Love cannot be deprived of its manifestation, or object; that joy cannot be turned into sorrow, for sorrow is not the master of joy; that good can never produce evil; that matter can never produce mind nor life result in death. The perfect man — governed by God, his perfect Principle — is sinless and eternal.

8. 230 : 1-10

Ha a betegség valóságos, akkor a halhatatlansághoz tartozik; ha igaz, akkor az Igazság egy része. Megkísérelnéd-e gyógyszerekkel vagy anélkül, megsemmisíteni az Igazságnak egy tulajdonságát vagy állapotát? Ha azonban a betegség és a vétek illúzió, akkor ebből a halandó álomból vagy illúzióból való felébredés egészségbe, szentségbe és halhatatlanságba vezet bennünket. Ez az ébredés a Krisztus örök eljövetele, az Igazság előzetes megjelenése, amely kiűzi a tévedést és meggyógyítja a beteget. Ez az üdvözülés, amely Isten, az isteni Alapelv, a Szeretet által jön, amint azt Jézus demonstrálta.

8. 230 : 1-10

If sickness is real, it belongs to immortality; if true, it is a part of Truth. Would you attempt with drugs, or without, to destroy a quality or condition of Truth? But if sickness and sin are illusions, the awakening from this mortal dream, or illusion, will bring us into health, holiness, and immortality. This awakening is the forever coming of Christ, the advanced appearing of Truth, which casts out error and heals the sick. This is the salvation which comes through God, the divine Principle, Love, as demonstrated by Jesus.

9. 366 : 12-19

A gyógyítóban, akiből hiányzik az embertársa iránti együttérzés, elégtelen az emberi szeretet, és apostoli felhatalmazásunk van rá, hogy azt kérdezzük: „Aki nem szereti a maga atyjafiát, akit lát, hogyan szeretheti Istent, akit nem lát?” Minthogy nincs meg benne a lelki szeretet, a gyógyítóból hiányzik az isteni Elmében való bizalom, és nincs meg benne az isteni Szeretet felismerése, amely egyedül adja a gyógyító erőt.

9. 366 : 12-19

The physician who lacks sympathy for his fellow-being is deficient in human affection, and we have the apostolic warrant for asking: "He that loveth not his brother whom he hath seen, how can he love God whom he hath not seen?" Not having this spiritual affection, the physician lacks faith in the divine Mind and has not that recognition of infinite Love which alone confers the healing power.

10. 410 : 14-21

Istenbe vetett hitünk minden próbája erősebbé tesz minket. Minél nehezebbnek látszik az anyagi állapot, amelyet a Szellemnek le kell győznie, annál erősebb legyen a hitünk, és annál tisztább a szeretetünk. János apostol azt mondja: „A szeretetben nincs félelem, hanem a tökéletes szeretet kiűzi a félelmet ... Aki pedig fél, nem lett tökéletessé a szeretetben.” Itt van a Krisztusi Tudomány egy határozott és ihletett kinyilvánítása.

10. 410 : 14-21

Every trial of our faith in God makes us stronger. The more difficult seems the material condition to be overcome by Spirit, the stronger should be our faith and the purer our love. The Apostle John says: "There is no fear in Love, but perfect Love casteth out fear. ... He that feareth is not made perfect in Love." Here is a definite and inspired proclamation of Christian Science.

11. 286 : 9-15

A Mester azt mondta, „senki sem mehet az Atyához [a létezés isteni Alapelvéhez], hanemha én általam”, a Krisztus, Élet, Igazság, Szeretet által; mert Krisztus azt mondja „Én vagyok az út.” A fizikai okozatiságot töviről hegyire félretette ez az eredeti ember, Jézus. Ő tudta, hogy az isteni Alapelv, Szeretet teremt és kormányoz mindent, ami valós.

11. 286 : 9-15

The Master said, "No man cometh unto the Father [the divine Principle of being] but by me," Christ, Life, Truth, Love; for Christ says, "I am the way." Physical causation was put aside from first to last by this original man, Jesus. He knew that the divine Principle, Love, creates and governs all that is real.

12. 265 : 3-15

Az ember olyan mértékben érti meg a lelki létezést, ahogyan kincsei az Igazságból és Szeretetből növekszenek. A haladóknak Isten felé kell gravitálniuk, hogy ragaszkodásaik és céljaik lelkibbé váljanak - meg kell közelíteniük a lét tágabb értelmezéseit, és valamilyen helyes érzetet kell szerezniük a végtelenről, hogy levetkezhessék a vétket és a halandóságot.

A létezés ezen tudományos értelme, mely elhagyja az anyagot a Szellemért, egyáltalán nem utal az ember Istenségben való elmerülésére és identitásának elvesztésére, hanem megnövelt egyéniséggel ruházza fel az embert, szélesebb körű gondolkodással és tettel, kiterjedtebb szeretettel és egy magasabb fokú és állandóbb békével.

12. 265 : 3-15

Man understands spiritual existence in proportion as his treasures of Truth and Love are enlarged. Mortals must gravitate Godward, their affections and aims grow spiritual, — they must near the broader interpretations of being, and gain some proper sense of the infinite, — in order that sin and mortality may be put off.

This scientific sense of being, forsaking matter for Spirit, by no means suggests man's absorption into Deity and the loss of his identity, but confers upon man enlarged individuality, a wider sphere of thought and action, a more expansive love, a higher and more permanent peace.

13. 225 : 21-22

A Szeretet a szabadító.

13. 225 : 21-22

Love is the liberator.


████████████████████████████████████████████████████████████████████████


A NAPI FELADATOK

Mary Baker Eddy

Mindennapi Ima

Ezen Egyház minden tagjának feladata minden egyes nap imádkozni: „Jöjjön el a Te országod”; hadd jöjjön létre bennem az isteni Igazság, Élet és Szeretet uralma és zárjon ki belőlem minden bűnt, és hadd gazdagítsa a Te Igéd az egész emberiség vonzalmait és kormányozza azokat!

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 4. pont

Indítékokra és Tettekre vonatkozó Szabály

Az Anyaegyház tagjainak indítékait és tetteit nem szabad, hogy akár ellenségeskedés, akár személyes ragaszkodás vezérelje. A Tudományban az isteni Szeretet egyedül kormányozza az embert, és a Keresztény Tudós a Szeretet kedves vonásait tükrözi a bűn megdorgálásában, igaz testvériségben, könyörületességben és megbocsátásban. Ezen Egyház tagjainak naponta kell őrködnie és imádkoznia, hogy megszabadíttassanak minden gonosztól, jövendöléstől, bíráskodástól, ítélkezéstől, tanácsadástól, befolyásolástól vagy téves befolyásoltatástól.

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 1. pont

Készenlét a Feladatra

Ezen Egyház minden tagjának feladata megvédeni magát naponta az agresszív mentális szuggesztióval szemben, és nem hagyni, hogy elfelejtessék vagy elhanyagoltassák vele az Isten, a Vezetője és az emberiség felé való kötelezettségét. Tettei alapján kerül majd megítélésre – igazolásra vagy elítélésre.

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 6. pont


Ügyelj Rá

Vegyes Írások, Mary Baker Eddy, 237. oldal

Keresztény Tudósoknak: — Lásd Tudomány és Egészség, 442. oldal, 30. sor, és ügyelj erre naponta.
Keresztény Tudósok, legyetek önmagatok törvénye, hogy a mentális mulasztás nem árthat nektek akár mikor alszotok, akár ébrenlétetekben.

(T&E, 442. o.)


████████████████████████████████████████████████████████████████████████