VASÁRNAP 2023. JANUÁR 22. |

VASÁRNAP 2023. JANUÁR 22.TÁRGY — Igazság

SubjectTruth

ARANY SZÖVEG : 2 Mózes 23 : 1

Hazug hírt ne hordj; ne fogj kezet a gonoszszal, hogy hamis tanú [ne] légy.Golden Text: Exodus 23 : 1

Thou shalt not raise a false report: put not thine hand with the wicked to be an unrighteous witness.
Kattints ide a lecke PDF verziójáért:


Kattints ide a lecke hanganyagáért:

Kattints ide, hogy meghallgasd a YouTube-on

Kattints ide, hogy meghallgasd a Vimeo-on

████████████████████████████████████████████████████████████████████████


VÁLTAKOZÓ OLVASÁS: Zsoltárok 15 : 1-3; Zsoltárok 18 : 22-25, 33; Zsoltárok 91 : 4


1.     Uram, kicsoda tartózkodhatik sátorodban, kicsoda lakozhatik szent hegyeden?

2.     A ki tökéletességben jár, igazságot cselekszik, és igazat szól az õ szívében.

3.     Nem rágalmaz nyelvével; nem tesz rosszat felebarátjának, és nem szerez gyalázatot rokonainak.

22.     Hiszen vigyáztam az Úr útjára, és nem hagytam el hűtlenül az Istent.

23.     Mert minden ítélete elõttem, és rendeléseit nem hánytam el magamtól.

24.     És tökéletes voltam elõtte, õrizkedtem az én vétkemtõl.

25.     És megfizetett nékem az Úr az én igazságom szerint; kezeim tisztasága szerint, a mi szemei elõtt van.

33.     Isten ruház föl engem erővel, ő teszi tökéletessé utamat.

4.     paizs és pánczél az õ hûsége [igazsága].

Responsive Reading: Psalm 15 : 1-3Psalm 18 : 21-24, 32Psalm 91 : 4

1.     Lord, who shall abide in thy tabernacle? who shall dwell in thy holy hill?

2.     He that walketh uprightly, and worketh righteousness, and speaketh the truth in his heart.

3.     He that backbiteth not with his tongue, nor doeth evil to his neighbour, nor taketh up a reproach against his neighbour.

21.     For I have kept the ways of the Lord, and have not wickedly departed from my God.

22.     For all his judgments were before me, and I did not put away his statutes from me.

23.     I was also upright before him, and I kept myself from mine iniquity.

24.     Therefore hath the Lord recompensed me according to my righteousness, according to the cleanness of my hands in his eyesight.

32.     It is God that girdeth me with strength, and maketh my way perfect.

4.     His truth shall be thy shield and buckler.LECKE PRÉDIKÁCIÓA Biblia


1. Zsoltárok 26 : 1-3, 5, 11, 12

1     Ítélj meg engem, Uram! mert én ártatlanságban éltem és az Úrban bíztam ingadozás nélkül.

2     Próbálj meg, Uram, és kisérts meg, és vizsgáld meg veséimet és szívemet.

3     Mert kegyelmed szemem elõtt van, és hûségedben járok-kelek.

5     Gyûlölöm a rosszak társaságát, és a gonoszokkal együtt nem ülök.

11     Én pedig ártatlanságban élek; ments meg és könyörülj rajtam.

12     Lábam megáll igazsággal; áldom az Urat a gyülekezetekben.

1. Psalm 26 : 1-3, 5, 11, 12

1     Judge me, O Lord; for I have walked in mine integrity: I have trusted also in the Lord; therefore I shall not slide.

2     Examine me, O Lord, and prove me; try my reins and my heart.

3     For thy lovingkindness is before mine eyes: and I have walked in thy truth.

5     I have hated the congregation of evil doers; and will not sit with the wicked.

11     But as for me, I will walk in mine integrity: redeem me, and be merciful unto me.

12     My foot standeth in an even place: in the congregations will I bless the Lord.

2. 2 Mózes 19 : 17, 19

17     És kivezeté Mózes a népet a táborból az Isten eleibe és megállának a hegy alatt.

19     És a kürt szava mindinkább erõsödik vala; Mózes beszél vala és az Isten felel vala néki hangosan.

2. Exodus 19 : 17, 19

17     And Moses brought forth the people out of the camp to meet with God; and they stood at the nether part of the mount.

19     And when the voice of the trumpet sounded long, and waxed louder and louder, Moses spake, and God answered him by a voice.

3. 2 Mózes 20 : 1-3, 16

1     És szólá Isten mindezeket az igéket, mondván:

2     Én, az Úr, vagyok a te Istened, aki kihoztalak téged Égyiptomnak földéről, a szolgálat házából.

3     Ne legyenek néked idegen isteneid én előttem.

16     Ne tégy a te felebarátod ellen hamis tanúbizonyságot.

3. Exodus 20 : 1-3, 16

1     And God spake all these words, saying,

2     I am the Lord thy God, which have brought thee out of the land of Egypt, out of the house of bondage.

3     Thou shalt have no other gods before me.

16     Thou shalt not bear false witness against thy neighbour.

4. Jakab 3 : 2, 10-13

2     Mert mindnyájan sokképen vétkezünk. Ha valaki beszédben nem vétkezik, az tökéletes ember, képes az egész testét is megzabolázni.

10     Ugyanabból a szájból jõ ki áldás és átok. Atyámfiai, nem kellene ezeknek így lenni!

11     Vajjon a forrás ugyan abból a nyílásból csörgedeztet-é édest és keserût?

12     Avagy atyámfiai, teremhet-é a fügefa olajmagvakat, vagy a szõlõtõ fügét? Azonképen egy forrás sem adhat sós és édes vizet.

13     Kicsoda köztetek bölcs és okos? Mutassa meg az õ jó életébõl az õ cselekedeteit bölcsességnek szelídségével.

4. James 3 : 2, 10-13

2     For in many things we offend all. If any man offend not in word, the same is a perfect man, and able also to bridle the whole body.

10     Out of the same mouth proceedeth blessing and cursing. My brethren, these things ought not so to be.

11     Doth a fountain send forth at the same place sweet water and bitter?

12     Can the fig tree, my brethren, bear olive berries? either a vine, figs? so can no fountain both yield salt water and fresh.

13     Who is a wise man and endued with knowledge among you? let him shew out of a good conversation his works with meekness of wisdom.

5. Józsué 24 : 14

14     Azért hát féljétek az Urat, és szolgáljatok néki tökéletességgel és hûséggel; és hányjátok el az isteneket, a kiknek szolgáltak a ti atyáitok túl a folyóvizen és Égyiptomban, szolgáljatok az Úrnak.

5. Joshua 24 : 14

14     Now therefore fear the Lord, and serve him in sincerity and in truth: and put away the gods which your fathers served on the other side of the flood, and in Egypt; and serve ye the Lord.

6. Máté 11 : 1, 15, 19, 20

1     És lõn, mikor elvégezé Jézus a tizenkét tanítványának adott utasítást, elméne onnan, hogy tanítson és prédikáljon azoknak városaiban.

15     Akinek van füle a hallásra, hallja!

19     Eljött az embernek Fia, a ki eszik és iszik, és ezt mondják: Ímé a nagy étü és részeges ember, a vámszedõk és bûnösök barátja! És igazoltaték a bölcseség az õ fiaitól.

20     Akkor azokat a városokat, amelyekben legtöbb csodája történt, feddeni kezdte, mert nem tértek meg:

6. Matthew 11 : 1, 15, 19, 20

1     And it came to pass, when Jesus had made an end of commanding his twelve disciples, he departed thence to teach and to preach in their cities.

15     He that hath ears to hear, let him hear.

19     The Son of man came eating and drinking, and they say, Behold a man gluttonous, and a winebibber, a friend of publicans and sinners. But wisdom is justified of her children.

20     Then began he to upbraid the cities wherein most of his mighty works were done, because they repented not:

7. Máté 23 : 23, 27, 28

23     Jaj néktek képmutató írástudók és farizeusok! mert megdézsmáljátok a mentát, a kaprot és a köményt, és elhagyjátok a mik nehezebbek a törvényben, az ítéletet, az irgalmasságot és a hívséget: pedig ezeket kellene cselekedni, és amazokat sem elhagyni.

27     Jaj néktek képmutató írástudók és farizeusok, mert hasonlatosak vagytok a meszelt sírokhoz, a melyek kívülrõl szépeknek tetszenek, belõl pedig holtaknak csontjaival és minden undoksággal rakvák.

28     Éppen így ti is, kívülrõl igazaknak látszotok ugyan az emberek elõtt, de belõl rakva vagytok képmutatással és törvénytelenséggel.

7. Matthew 23 : 23, 27, 28

23     Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites! for ye pay tithe of mint and anise and cummin, and have omitted the weightier matters of the law, judgment, mercy, and faith: these ought ye to have done, and not to leave the other undone.

27     Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites! for ye are like unto whited sepulchres, which indeed appear beautiful outward, but are within full of dead men’s bones, and of all uncleanness.

28     Even so ye also outwardly appear righteous unto men, but within ye are full of hypocrisy and iniquity.

8. Máté 24 : 4 (Vigyázzatok)-7, 10-13

4     Vigyázzatok, hogy meg ne tévesszen valaki titeket!

5     Mert sokan jőnek majd az én nevemben, akik ezt mondják: Én vagyok a Krisztus; és sokakat elhitetnek.

6     Hallanotok kell majd háborúkról és háborúk híreiről: meglássátok, hogy meg ne rémüljetek; mert mindezeknek meg kell lenniök. De még ez nem itt a vég.

7     Mert nemzet támad nemzet ellen, és ország ország ellen; és lésznek éhségek és döghalálok, és földindulások mindenfelé.

10     És akkor sokan megbotránkoznak, és elárulják egymást, és gyűlölik egymást.

11     És sok hamis próféta támad, akik sokakat megtévesztenek.

12     És mivelhogy a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül.

13     De aki mindvégig állhatatos marad, az üdvözül.

8. Matthew 24 : 4 (Take)-7, 10-13

4     Take heed that no man deceive you.

5     For many shall come in my name, saying, I am Christ; and shall deceive many.

6     And ye shall hear of wars and rumours of wars: see that ye be not troubled: for all these things must come to pass, but the end is not yet.

7     For nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom: and there shall be famines, and pestilences, and earthquakes, in divers places.

10     And then shall many be offended, and shall betray one another, and shall hate one another.

11     And many false prophets shall rise, and shall deceive many.

12     And because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold.

13     But he that shall endure unto the end, the same shall be saved.

9. Jelenések 18: 1, 2 (harmadik ,-ig), 4, 5, 21

1     És ezek után láték más angyalt leszállani a mennybõl, a kinek nagy hatalma vala; és a föld fénylett annak dicsõségétõl.

2     És kiálta [teljes] erejébõl, nagy szóval mondván: Leomlott, leomlott a nagy Babilon,

4     És hallék más szózatot a mennybõl, a mely ezt mondja vala: Fussatok ki belõle én népem, hogy ne legyetek részesek az õ bûneiben, és ne kapjatok az õ csapásaiból:

5     Mert az õ bûnei az égig hatottak, és megemlékezett az Isten az õ gonoszságairól.

21     És egy erõs angyal egy nagy malomkõhöz hasonló követ felvõn és a tengerbe veté, ezt mondván: Ilyen módon nagy sebességgel vettetik el Babilon, ama nagy város, és többé meg nem találtatik.

9. Revelation 18 : 1, 2 (to 4th ,), 4, 5, 21

1     And after these things I saw another angel come down from heaven, having great power; and the earth was lightened with his glory.

2     And he cried mightily with a strong voice, saying, Babylon the great is fallen, is fallen,

4     And I heard another voice from heaven, saying, Come out of her, my people, that ye be not partakers of her sins, and that ye receive not of her plagues.

5     For her sins have reached unto heaven, and God hath remembered her iniquities.

21     And a mighty angel took up a stone like a great millstone, and cast it into the sea, saying, Thus with violence shall that great city Babylon be thrown down, and shall be found no more at all.

10. Jelenések 20: 1-3 (;-ig)

1     És láték egy angyalt leszállani a mennybõl, a kinél vala a mélységnek kulcsa, és egy nagy láncz a kezében.

2     És megfogá a sárkányt, azt a régi kígyót, a ki az ördög és Sátán, és megkötözé azt ezer esztendõre,

3     És veté õt a mélységbe, és bezárá azt és bepecsételé õ felette, hogy többé el ne hitesse a népeket, míg betelik az ezer esztendõ;

10. Revelation 20 : 1-3 (to :)

1     And I saw an angel come down from heaven, having the key of the bottomless pit and a great chain in his hand.

2     And he laid hold on the dragon, that old serpent, which is the Devil, and Satan, and bound him a thousand years,

3     And cast him into the bottomless pit, and shut him up, and set a seal upon him, that he should deceive the nations no more, till the thousand years should be fulfilled:

11. Jelenések 19: 1, 4-6

1     És ezek után hallám mintegy nagy sokaságnak nagy szavát az égben, a mely ezt mondja vala: Aleluja! az idvesség és a dicsõség, és a tisztesség és a hatalom az Úré, a mi Istenünké!

4     És leborula a huszonnégy Vén és a négy lelkes állat, és imádá az Istent, a ki a királyiszékben ül vala, mondván: Ámen! Aleluja!

5     És a királyiszéktõl szózat jöve ki, a mely ezt mondja vala: Dícsérjétek a mi Istenünket mindnyájan õ szolgái, a kik félitek õt, kicsinyek és nagyok!

6     És hallottam valami nagy sokaság hangját, mely mintha nagy vizek zúgása és erős mennydörgés hangja volna: "Halleluja, mert uralkodik az Úr, a mi Istenünk, a Mindenható!

11. Revelation 19 : 1, 4-6

1     And after these things I heard a great voice of much people in heaven, saying, Alleluia; Salvation, and glory, and honour, and power, unto the Lord our God:

4     And the four and twenty elders and the four beasts fell down and worshipped God that sat on the throne, saying, Amen; Alleluia.

5     And a voice came out of the throne, saying, Praise our God, all ye his servants, and ye that fear him, both small and great.

6     And I heard as it were the voice of a great multitude, and as the voice of many waters, and as the voice of mighty thunderings, saying, Alleluia: for the Lord God omnipotent reigneth.Tudomány és Egészség


1. 380 : 4 (Mindig)-7

Mindig az Igazság a győztes. A betegség és bűn saját súlyuk alatt esnek el. Az Igazság az örök szikla, a szegeletkő, „akire pedig ez esik rá, szétmorzsolja azt.”

1. 380 : 4 (Truth)-7

Truth is always the victor. Sickness and sin fall by their own weight. Truth is the rock of ages, the headstone of the corner, "but on whomsoever it shall fall, it will grind him to powder."

2. 252 : 7-14

Amikor a hamis emberi hiedelmek egy kicsit is felismerik saját hamisságukat, elkezdenek eltűnni. A tévedésnek és működésének ismerete meg kell, hogy előzze az Igazság megértését, amely elpusztítja a tévedést, amíg az egész halandó, anyagi tévedés végleg el nem tűnik, és az örök igazság, a Szellemből és Szellem által teremtett ember, megértésre és felismerésre nem kerül Teremtőjének igaz hasonlatosságaként.

2. 252 : 7-14

When false human beliefs learn even a little of their own falsity, they begin to disappear. A knowledge of error and of its operations must precede that understanding of Truth which destroys error, until the entire mortal, material error finally disappears, and the eternal verity, man created by and of Spirit, is understood and recognized as the true likeness of his Maker.

3. 129 : 1 (a)-6

... a Krisztusi Tudományban nincs diszharmónia, sem ellentmondás, mert a logikája olyan harmonikus, mint egy helyesen meghatározott szillogizmus vagy egy helyesen számolt összeg a aritmetikában. Az Igazság mindig igaz, és nem tolerálhat semmilyen tévedést a feltételekben, sem a konklúzióban.

3. 129 : 1 (in)-6

…in Christian Science there are no discords nor contradictions, because its logic is as harmonious as the reasoning of an accurately stated syllogism or of a properly computed sum in arithmetic. Truth is ever truthful, and can tolerate no error in premise or conclusion.

4. 72 : 9 (Ahogy)-12, 30-32

Ahogy a világosság megsemmisíti a sötétséget, és a sötétség helyén fény lesz, úgy (az abszolút Tudományban) a Lélek, vagy Isten, az ember egyetlen igazság-adója.

Nem a személyes érintkezés, hanem az isteni törvény az igazság, egészség és harmónia kommunikálója a föld és az emberiség felé.

4. 72 : 9 (As)-12, 30-32

As light destroys darkness and in the place of darkness all is light, so (in absolute Science) Soul, or God, is the only truth-giver to man.

Not personal intercommunion but divine law is the communicator of truth, health, and harmony to earth and humanity.

5. 7 : 32-9

A képmutatás végzetes a vallásra.

Egy bőbeszédű imádság az önigazolás csendes érzetét nyújthatja, de a vétkesből képmutatót csinál. Soha nem kell reményvesztetten feladni egy őszinte szívet; de azok számára csak kevés remény van, akik csak lökésszerűen kerülnek szembe saját gonoszságukkal és aztán igyekeznek elrejteni azt. Az ő imádságaik jelzések, melyek nem egyeznek természetükkel. Titkos szövetséget tartanak fenn a vétekkel, és az ilyen külsőségekről Jézus úgy beszélt, mint amelyek „hasonlatosak ... a meszelt sírokhoz, amelyek ... tele vannak ... mindenféle tisztátalansággal.

5. 7 : 32-9

Hypocrisy is fatal to religion.

A wordy prayer may afford a quiet sense of self-justification, though it makes the sinner a hypocrite. We never need to despair of an honest heart; but there is little hope for those who come only spasmodically face to face with their wickedness and then seek to hide it. Their prayers are indexes which do not correspond with their character. They hold secret fellowship with sin, and such externals are spoken of by Jesus as "like unto whited sepulchres ... full ... of all uncleanness."

6. 52 : 29-32

A farizeusok vádjai ugyanolyan önellentmondóak voltak, mint a vallásuk. A bigottak, a züllöttek, a képmutatók hívták Jézust falánknak és részegesnek.

6. 52 : 29-32

The accusations of the Pharisees were as self-contradictory as their religion. The bigot, the debauchee, the hypocrite, called Jesus a glutton and a wine-bibber.

7. 53 : 8-10, 16-24

Jézus hírneve teljes ellentéte volt jellemének. Miért? Azért, mert Jézus isteni Alapelvét és gyakorlatát félreértették.

A világ nem tudta megfelelően értelmezni azt a kényelmetlenséget, amelyet Jézus inspirált és a lelki áldásokat, amelyek az ilyen kényelmetlenségből eredhetnek. A Tudomány megmutatja az okát a sokknak, amelyet az igazság olyan gyakran eredményez - azaz, hogy ez a sokk az egyén és az Igazság közötti nagy távolságból következik. Ahogyan Péter, könnyeznünk kellene a figyelmeztetés miatt, ahelyett, hogy tagadjuk az igazságot vagy kigúnyoljuk az élethosszig tartó áldozatot, melyet a jóság a gonosz elpusztításáért meghoz.

7. 53 : 8-10, 16-24

The reputation of Jesus was the very opposite of his character. Why? Because the divine Principle and practice of Jesus were misunderstood.

The world could not interpret aright the discomfort which Jesus inspired and the spiritual blessings which might flow from such discomfort. Science shows the cause of the shock so often produced by the truth, — namely, that this shock arises from the great distance between the individual and Truth. Like Peter, we should weep over the warning, instead of denying the truth or mocking the lifelong sacrifice which goodness makes for the destruction of evil.

8. 446 : 18 (Egy)-20, 30-32

Egy rossz indíték vereséggel jár. Az Elme általi gyógyítás Tudományában elengedhetetlen az őszinteség, mivel a győzelem a változhatatlan helyes oldalán áll.

A bűn leplezése meggátolja a boldogulást és bármely ügy végső diadalát. Az eltörlendő tévedést illető tudatlanság gyakran kitesz téged annak, hogy visszaélj a tévedéssel.

8. 446 : 18 (A)-20, 30-32

A wrong motive involves defeat. In the Science of Mind-healing, it is imperative to be honest, for victory rests on the side of immutable right.

Covering iniquity will prevent prosperity and the ultimate triumph of any cause. Ignorance of the error to be eradicated oftentimes subjects you to its abuse.

9. 447 : 20-29

Tárd fel, és bélyegezd meg a gonosz és betegség követelményeit azok minden formájában, de ne tulajdoníts nekik semmilyen valóságot. A bűnös nem újul meg attól, hogy egyszerűen biztosítjuk róla, hogy nem lehet bűnös, mert nincs bűn. Ahhoz, hogy a vétek állítását megdöntsd, fel kell ismerned, le kell leplezned, meg kell mutatnod, hogy az csak káprázat, és ezáltal győzelmet kell aratnod a vétek felett, és így bizonyítanod valótlanságát. A betegek nem gyógyulnak meg csupán annak kinyilvánításától, hogy nincs betegség, hanem azáltal, hogy tudják, hogy nincsen.

9. 447 : 20-29

Expose and denounce the claims of evil and disease in all their forms, but realize no reality in them. A sinner is not reformed merely by assuring him that he cannot be a sinner because there is no sin. To put down the claim of sin, you must detect it, remove the mask, point out the illusion, and thus get the victory over sin and so prove its unreality. The sick are not healed merely by declaring there is no sickness, but by knowing that there is none.

10. 225 : 5-13

Az Igazság kezdeti vezetését felismerheted követői kevés számából és hűségéből. Így viszi előbbre a haladó idő a szabadság zászlaját. A világ hatalmasságai harcolni fognak, és őrszemeiknek megparancsolják, hogy addig ne eresszék át az igazságot, míg az fel nem iratkozik rendszereikbe; de a Tudomány - nem törődve a feltűzött szuronyokkal - továbbhalad. Valami zavargás mindig van, de az igazság zászlórúdjánál gyülekező van.

10. 225 : 5-13

You may know when first Truth leads by the fewness and faithfulness of its followers. Thus it is that the march of time bears onward freedom's banner. The powers of this world will fight, and will command their sentinels not to let truth pass the guard until it subscribes to their systems; but Science, heeding not the pointed bayonet, marches on. There is always some tumult, but there is a rallying to truth's standard.

11. 458 : 23-31

A Krisztusian tudományos ember tükrözi az isteni törvényt, ezáltal válva saját törvényévé. Nem tesz erőszakot senkin. Sem nem hamis vádló. A Krisztusi Tudós bölcsen irányítja útját, és becsületesen és következetesen követi az isteni Elme irányítását. Életével, valamint gyógyítással és tanítással kell bizonyítania, hogy a Krisztus útja az egyetlen, amely által a halandók gyökeresen megváltatnak a bűntől és betegségtől.

11. 458 : 23-31

The Christianly scientific man reflects the divine law, thus becoming a law unto himself. He does violence to no man. Neither is he a false accuser. The Christian Scientist wisely shapes his course, and is honest and consistent in following the leadings of divine Mind. He must prove, through living as well as healing and teaching, that Christ's way is the only one by which mortals are radically saved from sin and sickness.

12. 453 : 16 (Az őszinteség)-23

Az őszinteség lelki hatalom. Az őszintétlenség emberi gyengeség, amely így eljátssza az isteni segítséget. Nem azért feded fel a vétket, hogy bántsd, hanem hogy áldd a testi embert; és a helyes indítéknak megvan a jutalma. A rejtett bűn lelki gonoszság magas helyeken. Az álarcos ebben a Tudományban megköszöni Istennek, hogy nincs bűn, miközben a jó nevében szolgálja a gonoszt.

12. 453 : 16(Honesty)-23

Honesty is spiritual power. Dishonesty is human weakness, which forfeits divine help. You uncover sin, not in order to injure, but in order to bless the corporeal man; and a right motive has its reward. Hidden sin is spiritual wickedness in high places. The masquerader in this Science thanks God that there is no evil, yet serves evil in the name of good.

13. 581 : 17-22

Bábel. Önpusztító hiba [tévedés]; az önmagával meghasonult királyság, amely nem állhat meg; anyagi tudás.

Minél magasabbra épít a hamis tudás az öt fizikai érzékből nyert bizonyítékra, annál nagyobb zavar következik, és annál biztosabb a szerkezet összeomlása.

13. 581 : 17-22

Babel. Self-destroying error; a kingdom divided against itself, which cannot stand; material knowledge.

The higher false knowledge builds on the basis of evidence obtained from the five corporeal senses, the more confusion ensues, and the more certain is the downfall of its structure.

14. 567 : 18-23

Az a hamis igény - amaz ősi hiedelem, ama régi kígyó, melynek neve ördög (gonosz) és amely azt állítja, hogy az anyagban értelem van, hogy hasznára vagy kárára váljék az embernek - merő ámítás, a véres sárkány; és ezt a Krisztus, az Igazság, a lelki eszme kiűzi, és így az tehetetlennek bizonyul.

14. 567 : 18-23

That false claim — that ancient belief, that old serpent whose name is devil (evil), claiming that there is intelligence in matter either to benefit or to injure men — is pure delusion, the red dragon; and it is cast out by Christ, Truth, the spiritual idea, and so proved to be powerless.

15. 571 : 22-2

Szóképek és metaforák útján a Jelenések kinyilatkoztatója, a Szellem és az igaz idealizmus halhatatlan írnoka, biztosítja a tükröt, amelyben a halandók láthatják saját képmásukat. Jelentős formákban jeleníti meg a gondolatokat, melyeket a halandó elmében felfedez. Aztán megdorgálja a bűn önteltségét, és előrevetíti vesztét. Lelki erejével szélesre tárta a dicsőség kapuit, és megvilágította a pogányság éjszakáját az isteni Tudomány fennkölt pompájával, túlragyogva a bűnt, boszorkányságot, bujaságot és képmutatást. Elveszi a püspöksüveget és a jogart. Trónra emeli a tiszta és szeplőtlen vallást, és csak azokat emeli a magasba, akik ruhájukat engedelmességben és szenvedésben fehérre mosták.

15. 571 : 22-2

Through trope and metaphor, the Revelator, immortal scribe of Spirit and of a true idealism, furnishes the mirror in which mortals may see their own image. In significant figures he depicts the thoughts which he beholds in mortal mind. Thus he rebukes the conceit of sin, and fore-shadows its doom. With his spiritual strength, he has opened wide the gates of glory, and illumined the night of paganism with the sublime grandeur of divine Science, outshining sin, sorcery, lust, and hypocrisy. He takes away mitre and sceptre. He enthrones pure and undefiled religion, and lifts on high only those who have washed their robes white in obedience and suffering.

16. 118 : 10-12

A korszakok múlnak, de az Igazság ezen kovásza örökké munkálkodik. Meg kell semmisítenie a tévedés összességét, hogy így dicsőüljön meg örökké az ember lelki szabadságában.

16. 118 : 10-12

Ages pass, but this leaven of Truth is ever at work. It must destroy the entire mass of error, and so be eternally glorified in man's spiritual freedom.


████████████████████████████████████████████████████████████████████████


A NAPI FELADATOK

Mary Baker Eddy

Mindennapi Ima

Ezen Egyház minden tagjának feladata minden egyes nap imádkozni: „Jöjjön el a Te országod”; hadd jöjjön létre bennem az isteni Igazság, Élet és Szeretet uralma és zárjon ki belőlem minden bűnt, és hadd gazdagítsa a Te Igéd az egész emberiség vonzalmait és kormányozza azokat!

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 4. pont

Indítékokra és Tettekre vonatkozó Szabály

Az Anyaegyház tagjainak indítékait és tetteit nem szabad, hogy akár ellenségeskedés, akár személyes ragaszkodás vezérelje. A Tudományban az isteni Szeretet egyedül kormányozza az embert, és a Keresztény Tudós a Szeretet kedves vonásait tükrözi a bűn megdorgálásában, igaz testvériségben, könyörületességben és megbocsátásban. Ezen Egyház tagjainak naponta kell őrködnie és imádkoznia, hogy megszabadíttassanak minden gonosztól, jövendöléstől, bíráskodástól, ítélkezéstől, tanácsadástól, befolyásolástól vagy téves befolyásoltatástól.

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 1. pont

Készenlét a Feladatra

Ezen Egyház minden tagjának feladata megvédeni magát naponta az agresszív mentális szuggesztióval szemben, és nem hagyni, hogy elfelejtessék vagy elhanyagoltassák vele az Isten, a Vezetője és az emberiség felé való kötelezettségét. Tettei alapján kerül majd megítélésre – igazolásra vagy elítélésre.

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 6. pont


Ügyelj Rá

Vegyes Írások, Mary Baker Eddy, 237. oldal

Keresztény Tudósoknak: — Lásd Tudomány és Egészség, 442. oldal, 30. sor, és ügyelj erre naponta.
Keresztény Tudósok, legyetek önmagatok törvénye, hogy a mentális mulasztás nem árthat nektek akár mikor alszotok, akár ébrenlétetekben.

(T&E, 442. o.)


████████████████████████████████████████████████████████████████████████