VASÁRNAP 2023. JANUÁR 15. |

VASÁRNAP 2023. JANUÁR 15.TÁRGY — Élet

SubjectLife

ARANY SZÖVEG : János 17 : 3

Az pedig az örök élet, hogy ismernek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust.Golden Text: John 17 : 3

This is life eternal, that they might know thee the only true God, and Jesus Christ, whom thou hast sent.
Kattints ide a lecke PDF verziójáért:


████████████████████████████████████████████████████████████████████████


VÁLTAKOZÓ OLVASÁS: II Korintusiakhoz 5 : 1-8


1.     Mert tudjuk, hogy ha e mi földi sátorházunk elbomol, épületünk van Istentõl, nem kézzel csinált, örökké való házunk a mennyben.

2.     Azért sóhajtozunk ebben a testben, mivel vágyakozunk felölteni rá mennyből való hajlékunkat,

3.     ha ugyan nem bizonyulunk felöltözve is mezíteleneknek.

4.     Mert akik e sátorban vagyunk is, sóhajtozunk megterheltetvén; mivelhogy nem kívánunk levetkõztetni, hanem felöltöztetni, hogy ami halandó, elnyelje azt az élet.

5.     Aki pedig minket erre elkészített, az Isten [az,] aki a Lélek zálogát is adta minékünk.

6.     Azért mivelhogy mindenkor bízunk, és tudjuk, hogy e testben lakván, távol vagyunk az Úrtól.

7.     (Mert hit által járunk, nem látás után);

8.     Bizodalmunk pedig van, azért inkább szeretnénk távol lenni e testtõl, és jelen lenni az Úrral.

Responsive Reading: II Corinthians 5 : 1-8

1.     For we know that if our earthly house of this tabernacle were dissolved, we have a building of God, an house not made with hands, eternal in the heavens.

2.     For in this we groan, earnestly desiring to be clothed upon with our house which is from heaven:

3.     If so be that being clothed we shall not be found naked.

4.     For we that are in this tabernacle do groan, being burdened: not for that we would be unclothed, but clothed upon, that mortality might be swallowed up of life.

5.     Now he that hath wrought us for the selfsame thing is God, who also hath given unto us the earnest of the Spirit.

6.     Therefore we are always confident, knowing that, whilst we are at home in the body, we are absent from the Lord:

7.     (For we walk by faith, not by sight:)

8.     We are confident, I say, and willing rather to be absent from the body, and to be present with the Lord.LECKE PRÉDIKÁCIÓA Biblia


1. János 1 : 1-4

1     Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige.

2     Az kezdetben az Istennél volt.

3     Minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött.

4     Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága.

1. John 1 : 1-4

1     In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God.

2     The same was in the beginning with God.

3     All things were made by him; and without him was not any thing made that was made.

4     In him was life; and the life was the light of men.

2. Jób 33 : 4

4     Az Istennek lelke teremtett engem, és a Mindenhatónak lehellete adott nékem életet.

2. Job 33 : 4

4     The Spirit of God hath made me, and the breath of the Almighty hath given me life.

3. Zsoltárok 36 : 8-10

8     Oh Isten, milyen drága a te kegyelmességed; az embernek fiai a te szárnyaidnak árnyékába menekülnek.

9     Dúslakodnak házadnak bőséges javaiban; megitatod őket gyönyörűségeid folyóvizéből.

10     Mert nálad van az életnek forrása; a te világosságod által látunk világosságot.

3. Psalm 36 : 7-9

7     How excellent is thy lovingkindness, O God! therefore the children of men put their trust under the shadow of thy wings.

8     They shall be abundantly satisfied with the fatness of thy house; and thou shalt make them drink of the river of thy pleasures.

9     For with thee is the fountain of life: in thy light shall we see light.

4. Máté 4 : 1-4, 11

1     Akkor elvitte Jézust a Lélek a pusztába, hogy megkísértse az ördög.

2     Miután negyven nap és negyven éjjel böjtölt, végül megéhezett.

3     Ekkor odament hozzá a kísértő, és ezt mondta: "Ha Isten Fia vagy, mondd, hogy ezek a kövek változzanak kenyérré."

4     Ő így válaszolt: "Meg van írva: Nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik."

11     Ekkor elhagyta őt az ördög, és íme, angyalok jöttek, és szolgáltak neki.

4. Matthew 4 : 1-4, 11

1     Then was Jesus led up of the Spirit into the wilderness to be tempted of the devil.

2     And when he had fasted forty days and forty nights, he was afterward an hungred.

3     And when the tempter came to him, he said, If thou be the Son of God, command that these stones be made bread.

4     But he answered and said, It is written, Man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God.

11     Then the devil leaveth him, and, behold, angels came and ministered unto him.

5. János 6 : 1-3, 26 (to 1st ,), 27, 40 (to :), 63

1     Ezek után elméne Jézus a galileai tengeren, a Tiberiáson túl.

2     És nagy sokaság követé őt, mivelhogy látják vala az ő csodatételeit, amelyeket cselekszik vala a betegeken.

3     Jézus pedig felment a hegyre, és ott leült a tanítványaival együtt.

26     Felele Jézus:

27     Munkálkodjatok ne az eledelért, amely elvész, hanem az eledelért, amely megmarad az örök életre, amelyet az embernek Fia ád majd néktek; mert őt az Atya pecsételte el, az Isten.

40     Az pedig annak az akarata, aki elküldött engem, hogy mindaz, aki látja a Fiút és hisz õ benne, örök élete legyen;

63     A lélek az, ami megelevenít, a test nem használ semmit: a beszédek, amelyeket én szólok néktek, lélek és élet.

5. John 6 : 1-3, 26 (to 1st ,), 27, 40 (to :), 63

1     After these things Jesus went over the sea of Galilee, which is the sea of Tiberias.

2     And a great multitude followed him, because they saw his miracles which he did on them that were diseased.

3     And Jesus went up into a mountain, and there he sat with his disciples.

26     Jesus answered them and said,

27     Labour not for the meat which perisheth, but for that meat which endureth unto everlasting life, which the Son of man shall give unto you: for him hath God the Father sealed.

40     And this is the will of him that sent me, that every one which seeth the Son, and believeth on him, may have everlasting life:

63     It is the spirit that quickeneth; the flesh profiteth nothing: the words that I speak unto you, they are spirit, and they are life.

6. János 5 : 24-26

24     Bizony, bizony mondom néktek, hogy aki az én beszédemet hallja és hisz annak, aki engem elbocsátott, örök élete van; és nem megy a kárhozatra, hanem általment a halálból az életre.

25     Bizony, bizony mondom néktek, hogy eljön az óra, és az most van, amikor a halottak hallják az Isten Fiának a hangját, és akik meghallották, élni fognak.

26     Mert ahogyan az Atyának van önmagában élete, úgy a Fiúnak is megadta, hogy élete legyen önmagában.

6. John 5 : 24-26

24     Verily, verily, I say unto you, He that heareth my word, and believeth on him that sent me, hath everlasting life, and shall not come into condemnation; but is passed from death unto life.

25     Verily, verily, I say unto you, The hour is coming, and now is, when the dead shall hear the voice of the Son of God: and they that hear shall live.

26     For as the Father hath life in himself; so hath he given to the Son to have life in himself;

7. Apostolok Cselekedetei 20 : 7-12

7     A hét első napján pedig, amikor összegyűltünk, hogy megtörjük a kenyeret, Pál prédikált nekik, és mivel másnap már el akart utazni, a tanítást egészen éjfélig meghosszabbította.

8     Elég sok lámpás volt abban a felső szobában, ahol együtt voltunk.

9     Egy Eutikhosz nevű ifjú pedig, aki az ablakban ült, mély álomba merült, mivel Pál sokáig prédikált, és az álomtól elnehezülve leesett a harmadik emeletről, úgyhogy holtan szedték fel.

10     Ekkor Pál lement, ráborult, átölelte, és ezt mondta: "Ne zajongjatok, mert a lelke benne van."

11     Azután felment, megtörte a kenyeret, evett, és még sokáig, egészen virradatig beszélt hozzájuk, majd útnak indult.

12     A fiút pedig élve hozták fel, és egészen megvigasztalódtak.

7. Acts 20 : 7-12

7     And upon the first day of the week, when the disciples came together to break bread, Paul preached unto them, ready to depart on the morrow; and continued his speech until midnight.

8     And there were many lights in the upper chamber, where they were gathered together.

9     And there sat in a window a certain young man named Eutychus, being fallen into a deep sleep: and as Paul was long preaching, he sunk down with sleep, and fell down from the third loft, and was taken up dead.

10     And Paul went down, and fell on him, and embracing him said, Trouble not yourselves; for his life is in him.

11     When he therefore was come up again, and had broken bread, and eaten, and talked a long while, even till break of day, so he departed.

12     And they brought the young man alive, and were not a little comforted.

8. Apostolok Cselekedetei 17 : 22-28

22     Előállva pedig Pál az Areopágosznak közepére, monda: Athéni férfiak, minden tekintetben nagyon istenfélőknek látlak titeket.

23     Mert mikor bejárám és szemlélém a ti szentélyeiteket, találkozám egy oltárral is, melyre ez vala ráírva: AZ ISMERETLEN ISTENNEK. Akit azért ti nem ismerve tiszteltek, azt hirdetem én néktek.

24     Az Isten, aki teremtette a világot és mindazt, ami abban van, mivelhogy ő mennynek és földnek ura, kézzel csinált templomokban nem lakik.

25     Sem embereknek kezeitől nem tiszteltetik, mintha valami nélkül szűkölködnék, holott ő ád mindeneknek életet, leheletet és mindent;

26     És az egész emberi nemzetséget egy vérből teremtette, hogy lakozzanak a földnek egész színén, meghatározván eleve rendelt idejöket és lakásuknak határait;

27     Hogy keressék az Urat, ha talán kitapogathatnák őt és megtalálhatnák, jóllehet bizony nincs messze egyikőnktől sem:

28     Mert ő benne élünk, mozgunk és vagyunk; miképpen a költőitek közül is mondották némelyek: Mert az ő nemzetsége is vagyunk.

8. Acts 17 : 22-28

22     Then Paul stood in the midst of Mars’ hill, and said, Ye men of Athens, I perceive that in all things ye are too superstitious.

23     For as I passed by, and beheld your devotions, I found an altar with this inscription, TO THE UNKNOWN GOD. Whom therefore ye ignorantly worship, him declare I unto you.

24     God that made the world and all things therein, seeing that he is Lord of heaven and earth, dwelleth not in temples made with hands;

25     Neither is worshipped with men’s hands, as though he needed any thing, seeing he giveth to all life, and breath, and all things;

26     And hath made of one blood all nations of men for to dwell on all the face of the earth, and hath determined the times before appointed, and the bounds of their habitation;

27     That they should seek the Lord, if haply they might feel after him, and find him, though he be not far from every one of us:

28     For in him we live, and move, and have our being; as certain also of your own poets have said, For we are also his offspring.

9. Példabeszédek 11 : 30 (:-ig)

30     Az igaznak gyümölcse életnek fája;

9. Proverbs 11 : 30 (to ;)

30     The fruit of the righteous is a tree of life;

10. Példabeszédek 4 : 20-23

20     Fiam, az én szavaimra figyelmezz, az én beszédimre hajtsad füledet.

21     Ne távozzanak el a te szemeidtõl, tartsd meg ezeket a te elmédben.

22     Mert életök ezek azoknak, akik megnyerik, és egész testöknek egészség.

23     Minden féltett dolognál jobban õrizd meg szívedet, mert abból indul ki [minden] élet.

10. Proverbs 4 : 20-23

20     My son, attend to my words; incline thine ear unto my sayings.

21     Let them not depart from thine eyes; keep them in the midst of thine heart.

22     For they are life unto those that find them, and health to all their flesh.

23     Keep thy heart with all diligence; for out of it are the issues of life.Tudomány és Egészség


1. 331 : 1 (Isten)-6

Isten az isteni Élet, és az Élet éppúgy nincs a formákra korlátozva, amelyek visszatükrözik, mint ahogy a szubsztancia nincs a saját árnyékában. Ha az élet a halandó emberben vagy az anyagi dolgokban lenne, akkor ezek korlátozottságának lenne alávetve, és halálban végződne.

Az Élet az Elme, a saját teremtményeiben visszatükrözött teremtő.

1. 331 : 1 (God)-6

God is divine Life, and Life is no more confined to the forms which reflect it than substance is in its shadow. If life were in mortal man or material things, it would be subject to their limitations and would end in death. Life is Mind, the creator reflected in His creations.

2. 200 : 9-13

Az Élet most független az anyagtól, mindig is az volt, és mindig is az lesz; mivel az Élet Isten, és az ember Isten gondolata, mely nem anyagilag, hanem lelkileg formáltatott, és nincs hanyatlásnak és pornak alávetve.

2. 200 : 9-13

Life is, always has been, and ever will be independent of matter; for Life is God, and man is the idea of God, not formed materially but spiritually, and not subject to decay and dust.

3. 289 : 31-2

Az ember nem a test ivadéka, hanem a Szellemé - Életé, nem az anyagé. Mivel az Élet Isteni, az Életnek végtelennek és önmagában létezőnek kell lennie. Az Élet az örökkétartó Én vagyok, a Lét aki volt, van és lenni fog, akit semmi sem törölhet el.

3. 289 : 31-2

Man is not the offspring of flesh, but of Spirit, — of Life, not of matter. Because Life is God, Life must be eternal, self-existent. Life is the everlasting I am, the Being who was and is and shall be, whom nothing can erase.

4. 487 : 27-1

A megértés, hogy az Élet Isten, Szellem, meghosszabbítja napjainkat azáltal, hogy megerősíti bizalmunkat az Élet elmúlhatatlan valóságában, annak mindenhatóságában és halhatatlanságában.

Ez a hit egy megértett Alapelven nyugszik. Ez az Alapelv teszi éppé a beteget, és hozza elő a dolgok maradandó és harmonikus fázisait.

4. 487 : 27-1

The understanding that Life is God, Spirit, lengthens our days by strengthening our trust in the deathless reality of Life, its almightiness and immortality.

This faith relies upon an understood Principle. This Principle makes whole the diseased, and brings out the enduring and harmonious phases of things.

5. 283 : 6-31

Az Elme ugyanaz az Élet, Szeretet és bölcsesség „tegnap, és ma és örökké”. Az anyag és annak hatásai - vétek, betegség és halál - a halandó elme állapotai, amelyek cselekednek, reagálnak és aztán leállnak. Ezek nem az Elme tényei. Nem ideák, hanem illúziók. Az Alapelv abszolút. Nem fogad el semmilyen tévedést, hanem megértésen alapszik.

De mit mondanak az uralkodó teóriák? Ragaszkodnak ahhoz, hogy az Élet vagy Isten, egy és ugyanaz az úgynevezett anyagi élettel. Mind az Igazságról, mind a tévedésről mint elméről beszélnek, és a jóról és gonoszról mint szellemről. Azt állítják életnek, ami nem más, mint az anyagi érzéknek a tárgyiasult állapota - mint a fa vagy az anyagi ember szerkezeti élete - és ezt az egyetlen Élet, Isten manifesztációjának tekintik.

Ez a hamis hiedelem arról, hogy mi az, ami ténylegesen képezi az életet, annyit elvesz Isten karakteréből és természetéből, hogy az Ő hatalmának valódi értelme mindazok számára elveszik, akik ragaszkodnak ehhez a hamissághoz. Az isteni Alapelv vagy Élet, nem demonstrálható a gyakorlatban a hosszú életkorban, mint azt a pátriarkák tették, hacsak annak Tudománya nem kerül pontosan kijelentésre. Az isteni Alapelvet be kell fogadnunk a megértésünkbe, és meg kell élnünk mindennapjainkban; és hacsak így nem teszünk, nem tudjuk az isteni Tudományt demonstrálni jobban, mint amennyire geometriát tudnánk tanítani és illusztrálni azzal, hogy egy görbét egyenesnek vagy egy egyenest gömbnek neveznénk.

5. 283 : 6-31

Mind is the same Life, Love, and wisdom "yesterday, and to-day, and forever." Matter and its effects — sin, sickness, and death — are states of mortal mind which act, react, and then come to a stop. They are not facts of Mind. They are not ideas, but illusions. Principle is absolute. It admits of no error, but rests upon understanding.

But what say prevalent theories? They insist that Life, or God, is one and the same with material life so-called. They speak of both Truth and error as mind, and of good and evil as spirit. They claim that to be life which is but the objective state of material sense, — such as the structural life of the tree and of material man, — and deem this the manifestation of the one Life, God.

This false belief as to what really constitutes life so detracts from God's character and nature, that the true sense of His power is lost to all who cling to this falsity. The divine Principle, or Life, cannot be practically demonstrated in length of days, as it was by the patriarchs, unless its Science be accurately stated. We must receive the divine Principle in the understanding, and live it in daily life; and unless we so do, we can no more demonstrate Science, than we can teach and illustrate geometry by calling a curve a straight line or a straight line a sphere.

6. 588 : 11-12 (;-ig), 15-19

Csak egyetlen Én vagy Mi van, egyetlen isteni Alapelv vagy Elme, mely minden létezést kormányoz; ... Isten teremtésének valamennyi tárgya egy Elmét tükröz, és bármi, ami nem ezt az egyetlen Elmét tükrözi, az hamis, hibás, akár a hiedelem, hogy az élet, szubsztancia és intelligencia egyszerre mentális és anyagi.

6. 588 : 11-12 (to ;), 15-19

There is but one I, or Us, but one divine Principle, or Mind, governing all existence; … All the objects of God's creation reflect one Mind, and whatever reflects not this one Mind, is false and erroneous, even the belief that life, substance, and intelligence are both mental and material.

7. 550 : 15 (A gondolat)-23

A gondolat tévedése a cselekvés tévedésében tükröződik. Az állandó elmélkedés a létről mint anyagiról és testiről - mintha kezdődne és végződne, és mint amelynek a születés, hanyatlás és oszlás a szakaszai - elrejti az igazi lelki Életet, és zászlónkat a porba dönti. Ha az Életnek bármilyen kezdőpontja van, akkor a nagy Vagyok egy mítosz. Ha az Élet Isten, amint azt a Szentírás mondja, akkor az Élet nem embrionális, hanem végtelen.

7. 550 : 15 (Error)-23

Error of thought is reflected in error of action. The continual contemplation of existence as material and corporeal — as beginning and ending, and with birth, decay, and dissolution as its component stages — hides the true and spiritual Life, and causes our standard to trail in the dust. If Life has any starting-point whatsoever, then the great I am is a myth. If Life is God, as the Scriptures imply, then Life is not embryonic, it is infinite.

8. 95 : 30-32

Az anyagi érzet nem tárja fel a létezés tényeit; a lelki érzet azonban az örök Igazsághoz emeli az emberi tudatot.

8. 95 : 30-32

Material sense does not unfold the facts of existence; but spiritual sense lifts human consciousness into eternal Truth.

9. 428 : 3 (Az Élet)-29

Az Élet valóságos, a halál az illúzió. A Lélek tényeinek kimutatása Jézus módján az anyagi érzet sötét látomásait harmóniára és halhatatlanságra oldja. Ebben a nagyszerű pillanatban az ember előjoga, hogy bizonyítsa Mesterünk szavait: „Ha valaki megtartja az én beszédemet, soha nem látja meg a halált.” Megfosztani a gondolatot a hamis bizakodásoktól és anyagi bizonyítékoktól azért, hogy a lét lelki tényei megjelenhessenek - ez az a nagyszerű teljesítmény, amely által elsöpörjük a hamisat és helyet adunk az igaznak. Így alapozhatjuk meg az igazságban a templomot, vagy testet, „melynek építője és alkotója Isten”.

Nem az „Ismeretlen Istennek” kellene szentelnünk a létezést, akit „nem ismerve tisztel[ünk]”, hanem az örök építőnek, az örökkévaló Atyának, az Életnek, amelyet a halandó érzet nem csorbíthat és a halandó hiedelem nem pusztíthat el. Fel kell ismernünk a mentális hatalom képességét, hogy ellensúlyozza a téves emberi értelmezéseket, és hogy felváltsa azokat az élettel, amely lelki, és nem anyagi.

Felszínre kell hozni azt a nagyszerű szellemi tényt, hogy az ember most tökéletes és halhatatlan, nem pedig majd lesz. Örökké a létezés tudatában kell lennünk, és előbb-utóbb Krisztus és a Krisztusi Tudomány által le kell győznünk a bűnt és a halált. Az ember halhatatlanságának bizonyítéka egyre láthatóbbá lesz, amint feladja az anyagi hiedelmeket és a halhatatlan tények elfogadást nyernek.

9. 428 : 3 (Life)-29

Life is real, and death is the illusion. A demonstration of the facts of Soul in Jesus' way resolves the dark visions of material sense into harmony and immortality. Man's privilege at this supreme moment is to prove the words of our Master: "If a man keep my saying, he shall never see death." To divest thought of false trusts and material evidences in order that the spiritual facts of being may appear, — this is the great attainment by means of which we shall sweep away the false and give place to the true. Thus we may establish in truth the temple, or body, "whose builder and maker is God."

We should consecrate existence, not "to the unknown God" whom we "ignorantly worship," but to the eternal builder, the everlasting Father, to the Life which mortal sense cannot impair nor mortal belief destroy. We must realize the ability of mental might to offset human misconceptions and to replace them with the life which is spiritual, not material.

The great spiritual fact must be brought out that man is, not shall be, perfect and immortal. We must hold forever the consciousness of existence, and sooner or later, through Christ and Christian Science, we must master sin and death. The evidence of man's immortality will become more apparent, as material beliefs are given up and the immortal facts of being are admitted.

10. 14 : 5-22

Nem szolgálhatunk „két úrnak”. „Jelen [otthon] lenni az Úrral” nem puszta érzelmi elragadtatást vagy hitet jelent, hanem az Élet tényleges demonstrálását és megértését, ahogyan az a Krisztusi Tudományban feltárul. Az „Úrral lenni” azt jelenti, hogy engedelmeskedünk Isten törvényének, hogy az isteni Szeretet - a Szellem, és nem az anyag - feltétlen kormányzása alatt állunk.

Ébredj egyetlen pillanatra annak tudatára, hogy az Élet és az értelem tisztán lelki - sem az anyagban, sem az anyagból való - és a test nem fog panaszkodni. Ha a betegség hiedelmében szenvedsz, hirtelen jól fogod magad érezni. A szomorúság örömre változik, amikor a test a lelki Élet, Igazság és Szeretet uralma alatt áll. Innen ered Jézus ígéretének reménye: „Aki hisz én bennem, az is cselekszi majd azokat a cselekedeteket, amelyeket én cselekszem;” ... Mert én az Atyához megyek, - [mert az Ego hiányzik a testből, és jelen van az Igazsággal és Szeretettel.]

10. 14 : 5-22

We cannot "serve two masters." To be "present with the Lord" is to have, not mere emotional ecstasy or faith, but the actual demonstration and understanding of Life as revealed in Christian Science. To be "with the Lord" is to be in obedience to the law of God, to be absolutely governed by divine Love, — by Spirit, not by matter.

Become conscious for a single moment that Life and intelligence are purely spiritual, — neither in nor of matter, — and the body will then utter no complaints. If suffering from a belief in sickness, you will find yourself suddenly well. Sorrow is turned into joy when the body is controlled by spiritual Life, Truth, and Love. Hence the hope of the promise Jesus bestows: "He that believeth on me, the works that I do shall he do also; ... because I go unto my Father," — [because the Ego is absent from the body, and present with Truth and Love.]


████████████████████████████████████████████████████████████████████████


A NAPI FELADATOK

Mary Baker Eddy

Mindennapi Ima

Ezen Egyház minden tagjának feladata minden egyes nap imádkozni: „Jöjjön el a Te országod”; hadd jöjjön létre bennem az isteni Igazság, Élet és Szeretet uralma és zárjon ki belőlem minden bűnt, és hadd gazdagítsa a Te Igéd az egész emberiség vonzalmait és kormányozza azokat!

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 4. pont

Indítékokra és Tettekre vonatkozó Szabály

Az Anyaegyház tagjainak indítékait és tetteit nem szabad, hogy akár ellenségeskedés, akár személyes ragaszkodás vezérelje. A Tudományban az isteni Szeretet egyedül kormányozza az embert, és a Keresztény Tudós a Szeretet kedves vonásait tükrözi a bűn megdorgálásában, igaz testvériségben, könyörületességben és megbocsátásban. Ezen Egyház tagjainak naponta kell őrködnie és imádkoznia, hogy megszabadíttassanak minden gonosztól, jövendöléstől, bíráskodástól, ítélkezéstől, tanácsadástól, befolyásolástól vagy téves befolyásoltatástól.

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 1. pont

Készenlét a Feladatra

Ezen Egyház minden tagjának feladata megvédeni magát naponta az agresszív mentális szuggesztióval szemben, és nem hagyni, hogy elfelejtessék vagy elhanyagoltassák vele az Isten, a Vezetője és az emberiség felé való kötelezettségét. Tettei alapján kerül majd megítélésre – igazolásra vagy elítélésre.

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 6. pont


Ügyelj Rá

Vegyes Írások, Mary Baker Eddy, 237. oldal

Keresztény Tudósoknak: — Lásd Tudomány és Egészség, 442. oldal, 30. sor, és ügyelj erre naponta.
Keresztény Tudósok, legyetek önmagatok törvénye, hogy a mentális mulasztás nem árthat nektek akár mikor alszotok, akár ébrenlétetekben.

(T&E, 442. o.)


████████████████████████████████████████████████████████████████████████