VASÁRNAP 2023. JANUÁR 1. |

VASÁRNAP 2023. JANUÁR 1.TÁRGY — Isten

SubjectGod

ARANY SZÖVEG : I Mózes 17 : 1, 2

Én a mindenható Isten vagyok, járj én előttem, és légy tökéletes. És megkötöm az én szövetségemet én közöttem és te közötted.Golden Text: Genesis 17 : 1, 2

I am the Almighty God; walk before me, and be thou perfect. And I will make my covenant between me and thee.
Kattints ide a lecke PDF verziójáért:


Kattints ide a lecke hanganyagáért:

Kattints ide, hogy meghallgasd a YouTube-on

Kattints ide, hogy meghallgasd a Vimeo-on

████████████████████████████████████████████████████████████████████████


VÁLTAKOZÓ OLVASÁS: Zsoltárok 51 : 10, 12, 8, 14; Ezékiel 11 : 19; Ezékiel 36 : 26, 27, 28


10.     Tiszta szívet teremts bennem, oh Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem.

12.     Add vissza nékem a te szabadításodnak örömét, és engedelmesség lelkével támogass engem.

8.     Hallass örömet és vígasságot velem,

14.     Szabadíts meg engemet a vérontástól, oh Isten, szabadításomnak Istene! hogy harsogja nyelvem a te igazságodat.

19.     és új lelket adok belétek,

26.     És adok néktek új szívet, és új lelket adok belétek,

27.     És az én lelkemet adom belétek, és azt cselekszem, hogy az én parancsolatimban járjatok

28.     és lesztek nékem népem s én leszek néktek Istenetek.

Responsive Reading: Psalm 51 : 10, 12, 8, 14Ezekiel 11 : 19Ezekiel 36 : 26, 27, 28

10.     Create in me a clean heart, O God; and renew a right spirit within me.

12.     Restore unto me the joy of thy salvation; and uphold me with thy free spirit.

8.     Make me to hear joy and gladness.

14.     O God, thou God of my salvation: and my tongue shall sing aloud of thy righteousness.

19.     I will put a new spirit within you.

26.     A new heart also will I give you, and a new spirit will I put within you.

27.     I will put my spirit within you, and cause you to walk in my statutes.

28.     And ye shall be my people, and I will be your God.LECKE PRÉDIKÁCIÓA Biblia


1. Máté 19 : 26 (Istennél)

26     ... Istennél minden lehetséges

1. Matthew 19 : 26 (with God)

26     …with God all things are possible.

2. 2 Mózes 3 : 1-8 (negyedik ,-ig), 10, 11, 13 (Ímé), 14

1     Mózes pedig õrzi vala az õ ipának, Jethrónak a Midián papjának juhait és hajtá a juhokat a pusztán túl és juta az Isten hegyéhez, Hórebhez.

2     És megjelenék néki az Úr angyala tûznek lángjában egy csipkebokor közepébõl, és látá, hogy ímé a csipkebokor ég vala; de a csipkebokor meg nem emésztetik vala.

3     S monda Mózes: Oda megyek, hogy lássam e nagy csudát, miért nem ég el a csipkebokor.

4     És látá az Úr, hogy oda méne megnézni, és szólítá õt Isten a csipkebokorból, mondván: Mózes, Mózes. Ez pedig monda: Ímhol vagyok.

5     És monda: Ne jõjj ide közel, oldd le a te saruidat lábaidról; mert a hely, a melyen állasz, szent föld.

6     És monda: Én vagyok a te atyádnak Istene, Ábrahámnak Istene, Izsáknak Istene és Jákóbnak Istene. Mózes pedig elrejté az õ orczáját, mert fél vala az Istenre tekinteni.

7     Az Úr pedig monda: Látván láttam az én népemnek nyomorúságát, a mely Égyiptomban vagyon és meghallottam az õ sanyargatóik miatt való kiáltásukat; sõt ismerem szenvedéseit.

8     Le is szállok, hogy megszabadítsam õt az Égyiptombeliek kezébõl és felvigyem õt arról a földrõl, jó és tágas földre, tejjel és mézzel folyó földre,

10     Most azért eredj, elküldelek téged a Faraóhoz és hozd ki az én népemet, az Izráel fiait Égyiptomból.

11     Mózes pedig monda az Istennek: Kicsoda vagyok én, hogy elmenjek a Faraóhoz és kihozzam az Izráel fiait Égyiptomból?

13     Ímé én elmegyek az Izráel fiaihoz és ezt mondom nékik: A ti atyáitok Istene küldött engem ti hozzátok; ha azt mondják nékem: Mi a neve? mit mondjak nékik?

14     És monda Isten Mózesnek: VAGYOK A KI VAGYOK. És monda: Így szólj az Izráel fiaihoz: A VAGYOK küldött engem ti hozzátok.

2. Exodus 3 : 1-8 (to ;), 10, 11, 13 (Behold), 14

1     Now Moses kept the flock of Jethro his father in law, the priest of Midian: and he led the flock to the backside of the desert, and came to the mountain of God, even to Horeb.

2     And the angel of the Lord appeared unto him in a flame of fire out of the midst of a bush: and he looked, and, behold, the bush burned with fire, and the bush was not consumed.

3     And Moses said, I will now turn aside, and see this great sight, why the bush is not burnt.

4     And when the Lord saw that he turned aside to see, God called unto him out of the midst of the bush, and said, Moses, Moses. And he said, Here am I.

5     And he said, Draw not nigh hither: put off thy shoes from off thy feet, for the place whereon thou standest is holy ground.

6     Moreover he said, I am the God of thy father, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. And Moses hid his face; for he was afraid to look upon God.

7     And the Lord said, I have surely seen the affliction of my people which are in Egypt, and have heard their cry by reason of their taskmasters; for I know their sorrows;

8     And I am come down to deliver them out of the hand of the Egyptians, and to bring them up out of that land unto a good land and a large, unto a land flowing with milk and honey;

10     Come now therefore, and I will send thee unto Pharaoh, that thou mayest bring forth my people the children of Israel out of Egypt.

11     And Moses said unto God, Who am I, that I should go unto Pharaoh, and that I should bring forth the children of Israel out of Egypt?

13     Behold, when I come unto the children of Israel, and shall say unto them, The God of your fathers hath sent me unto you; and they shall say to me, What is his name? what shall I say unto them?

14     And God said unto Moses, I AM THAT I AM: and he said, Thus shalt thou say unto the children of Israel, I AM hath sent me unto you.

3. 3 Mózes 19 : 2

2     Szólj Izráel fiainak egész gyülekezetéhez, és mondd nékik: Szentek legyetek, mert én az Úr, a ti Istenetek szent vagyok.

4. Jeremiás 1 : 1 (Jeremiásnak-ig) (beszédei), 4-10, 17 (tőlök-ig),

3. Leviticus 19 : 2

2     Speak unto all the congregation of the children of Israel, and say unto them, Ye shall be holy: for I the Lord your God am holy.

4. 19 (nem)

1     Jeremiásnak ...beszédei

4     Szóla pedig az Úr nékem, mondván:

5     Mielõtt az anyaméhben megalkottalak, [már] ismertelek, és mielõtt az anyaméhbõl kijövél, megszenteltelek; prófétának rendeltelek a népek közé.

6     És mondék: Ah, ah Uram Isten! Ímé, én nem tudok beszélni; hiszen ifjú vagyok én!

7     Az Úr pedig monda nékem: Ne mondd [ezt:] Ifjú vagyok én; hanem menj mind azokhoz, a kikhez küldelek téged, és beszéld mindazt, a mit parancsolok néked.

8     Ne félj tõlök, mert én veled vagyok, hogy megszabadítsalak téged! mond az Úr.

9     És kinyújtá az Úr az õ kezét, és megilleté számat, és monda nékem az Úr: Ímé, az én igéimet adom a te szádba!

10     Lásd, én e mai napon népek fölé és országok fölé rendellek téged, hogy gyomlálj, irts, pusztíts, rombolj, építs és plántálj!

17     Te azért övezd fel derekadat, és kelj fel, és mondd meg nékik mindazt, a mit én parancsolok néked; meg ne riadj tõlök,

19     ... nem gyõznek meg téged, mert én veled vagyok, azt mondja az Úr, hogy megszabadítsalak téged.

4. Jeremiah 1 : 1 (to Jeremiah), 4 (the word)-10, 17 (to dismayed), 19 (they shall not)

1     The words of Jeremiah …

4     …the word of the Lord came unto me, saying,

5     Before I formed thee in the belly I knew thee; and before thou camest forth out of the womb I sanctified thee, and I ordained thee a prophet unto the nations.

6     Then said I, Ah, Lord God! behold, I cannot speak: for I am a child.

7     But the Lord said unto me, Say not, I am a child: for thou shalt go to all that I shall send thee, and whatsoever I command thee thou shalt speak.

8     Be not afraid of their faces: for I am with thee to deliver thee, saith the Lord.

9     Then the Lord put forth his hand, and touched my mouth. And the Lord said unto me, Behold, I have put my words in thy mouth.

10     See, I have this day set thee over the nations and over the kingdoms, to root out, and to pull down, and to destroy, and to throw down, to build, and to plant.

17     Thou therefore gird up thy loins, and arise, and speak unto them all that I command thee: be not dismayed …

19     …they shall not prevail against thee; for I am with thee, saith the Lord, to deliver thee.

5. Máté 3 : 16, 17

16     Amikor pedig Jézus megkeresztelkedett, azonnal kijött a vízből, és íme, megnyílt a menny, és látta, hogy Isten Lelke galamb formájában aláereszkedik, és őreá száll.

17     És hang hallatszott a mennyből: "Ez az én szeretett Fiam, akiben gyönyörködöm."

5. Matthew 3 : 16, 17

16     And Jesus, when he was baptized, went up straightway out of the water: and, lo, the heavens were opened unto him, and he saw the Spirit of God descending like a dove, and lighting upon him:

17     And lo a voice from heaven, saying, This is my beloved Son, in whom I am well pleased.

6. Máté 16 : 13-17

13     Mikor pedig Jézus Czézárea Filippi környékére méne, megkérdé tanítványait, mondván: Engemet, embernek Fiát, kinek mondanak az emberek?

14     Ők pedig mondának: Némelyek Keresztelő Jánosnak, mások Illésnek; némelyek pedig Jeremiásnak, vagy egynek a próféták közül.

15     Monda nékik: Ti pedig kinek mondotok engem?

16     Simon Péter pedig felelvén, monda: Te vagy a Krisztus, az élő Istennek Fia.

17     És felelvén Jézus, monda néki: Boldog vagy Simon, Jónának fia, mert nem test és vér jelentette ezt meg néked, hanem az én mennyei Atyám.

6. Matthew 16 : 13-17

13     When Jesus came into the coasts of Cæsarea Philippi, he asked his disciples, saying, Whom do men say that I the Son of man am?

14     And they said, Some say that thou art John the Baptist: some, Elias; and others, Jeremias, or one of the prophets.

15     He saith unto them, But whom say ye that I am?

16     And Simon Peter answered and said, Thou art the Christ, the Son of the living God.

17     And Jesus answered and said unto him, Blessed art thou, Simon Bar-jona: for flesh and blood hath not revealed it unto thee, but my Father which is in heaven.

7. János 13 : 36, 37 (?-ig)

36     Monda néki Simon Péter: Uram, hová mégy? Felele néki Jézus: A hová én megyek, most én utánam nem jöhetsz; utóbb azonban utánam jössz.

37     Monda néki Péter: Uram, miért nem mehetek most utánad?

7. John 13 : 36, 37 (to ?)

36     Simon Peter said unto him, Lord, whither goest thou? Jesus answered him, Whither I go, thou canst not follow me now; but thou shalt follow me afterwards.

37     Peter said unto him, Lord, why cannot I follow thee now?

8. János 14 : 1, 3 (ismét)-7

1 Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higyjetek Istenben, és higyjetek én bennem.

3     ismét eljövök és magamhoz veszlek titeket; hogy a hol én vagyok, ti is ott legyetek.

4     És hogy hová megyek én, tudjátok; az útat is tudjátok.

5     Tamás erre így szólt hozzá: "Uram, nem tudjuk, hova mégy: honnan tudnánk akkor az utat?"

6     Jézus így válaszolt: "Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam.

7     Ha ismernétek engem, ismernétek az én Atyámat is: mostantól fogva ismeritek őt, és látjátok őt."

8. John 14 : 1, 3 (I will)-7

1     Let not your heart be troubled: ye believe in God, believe also in me.

3     I will come again, and receive you unto myself; that where I am, there ye may be also.

4     And whither I go ye know, and the way ye know.

5     Thomas saith unto him, Lord, we know not whither thou goest; and how can we know the way?

6     Jesus saith unto him, I am the way, the truth, and the life: no man cometh unto the Father, but by me.

7     If ye had known me, ye should have known my Father also: and from henceforth ye know him, and have seen him.

9. Máté 28 : 19, 20

19     Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén õket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében,

20     Tanítván õket, hogy megtartsák mindazt, a mit én parancsoltam néktek: és ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen.

9. Matthew 28 : 19, 20

19     Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost:

20     Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you: and, lo, I am with you alway, even unto the end of the world. Amen.Tudomány és Egészség


1. 587 : 5-8

Isten. A nagyszerű Vagyok; a mindentudó, mindent látó, minden-cselekvő, végtelenül bölcs, végtelenül-szerető és örök; Alapelv; Elme; Lélek; Szellem; Élet; Igazság; Szeretet; minden szubsztancia; intelligencia.

1. 587 : 5-8

God. The great I am; the all-knowing, all-seeing, all-acting, all-wise, all-loving, and eternal; Principle; Mind; Soul; Spirit; Life; Truth; Love; all substance; intelligence.

2. 252 : 31 (Szellem-ig), 31 (azt)-8

A Szellem ... azt mondja:

Az ember, akinek az érzékei szellemiek, az én hasonlatosságom. Ő a végtelen megértést tükrözi vissza, mert Én a Végtelenség vagyok.

A szentség szépsége, a lét tökéletessége, az elmúlhatatlan dicsőség - mind az Enyém, mert Én vagyok Isten. Halhatatlanságot adok az embernek, mert Én vagyok az Igazság. Én foglalok magamba és juttatok minden boldogságot, mert Én vagyok a Szeretet. Én életet adok, kezdet és vég nélkül, mert Én vagyok az Élet. Én vagyok a legfelsőbb és én adok mindent, mert Én vagyok az Elme. Én vagyok mindennek a szubsztanciája, mert Én Vagyok aki Vagyok.

2. 252 : 31 (to 1st ,), 31 (saith), 32 (Man)-8

Spirit, saith:

Man, whose senses are spiritual, is my likeness. He reflects the infinite understanding, for I am Infinity. The beauty of holiness, the perfection of being, imperishable glory, — all are Mine, for I am God. I give immortality to man, for I am Truth. I include and impart all bliss, for I am Love. I give life, without beginning and without end, for I am Life. I am supreme and give all, for I am Mind. I am the substance of all, because I am that I am.

3. 336 : 1-8, 9 (A halhatatlan)-18, 25 (Isten)-26

Az Elme az Én vagyok vagy végtelenség. Az Elme soha nem tér be a végesbe. Értelem nem lép át az értelemnélküliségbe vagy anyagba. A jó soha nem lép be a gonoszba, a korlátlan a korlátoltba, az örökkévaló a végesbe vagy a halhatatlan a halandóba. Az isteni Ego vagy egyéniség tükröződik minden szellemi egyéniségben a parányitól a végtelenségig.

A halhatatlan ember volt és most is Isten képe és eszméje, maga a végtelen Elme végtelen kifejeződése, és a halhatatlan ember együttlétező és egyképpen örökkévaló azon Elmével. Ő örökké az örök Elmében, Istenben létezett; de a végtelen Elme soha nem lehet az emberben, hanem tükröződik az ember által. A lelki ember tudata és egyénisége Isten tükröződései. Azok az Ő kiáradásai, aki az Élet, Igazság és Szeretet. A halhatatlan ember nem és soha nem is volt anyagi, hanem mindig lelki és örök.

Isten, az ember isteni Alapelve, és az ember Isten hasonlatosságában elválaszthatatlan, harmonikus és örök.

3. 336 : 1-8, 9 (Immortal)-18, 25 (God)-26

Mind is the I am, or infinity. Mind never enters the finite. Intelligence never passes into non-intelligence, or matter. Good never enters into evil, the unlimited into the limited, the eternal into the temporal, nor the immortal into mortality. The divine Ego, or individuality, is reflected in all spiritual individuality from the infinitesimal to the infinite.

Immortal man was and is God's image or idea, even the infinite expression of infinite Mind, and immortal man is coexistent and coeternal with that Mind. He has been forever in the eternal Mind, God; but infinite Mind can never be in man, but is reflected by man. The spiritual man's consciousness and individuality are reflections of God. They are the emanations of Him who is Life, Truth, and Love. Immortal man is not and never was material, but always spiritual and eternal.

God, the divine Principle of man, and man in God's likeness are inseparable, harmonious, and eternal.

4. 286 : 9-30

A Mester azt mondta, „senki sem mehet az Atyához [a létezés isteni Alapelvéhez], hanemha én általam”, a Krisztus, Élet, Igazság, Szeretet által; mert Krisztus azt mondja „Én vagyok az út.” A fizikai okozatiságot töviről hegyire félretette ez az eredeti ember, Jézus. Ő tudta hogy az isteni Alapelv, Szeretet teremt és kormányoz mindent, ami valós.

A szász nyelvben és még húsz másik nyelvben a a kifejezés Istenre. A Szentírás kijelenti, hogy minden, amit Ő alkotott jó, mint Ő maga - jó mind Alapelv, mind idea szerint. Ezért a szellemi univerzum jó, és úgy tükrözi Istent, amilyen Ő.

Isten gondolatai tökéletesek és örökkévalók, azok szubsztancia és Élet. Az anyagi és időleges gondolatok emberiek, tévedést foglalnak magukban, és mivel Isten, Szellem az egyetlen ok, ezért hiányzik belőlük az isteni ok. Az ideiglenes és anyagi nem a Szellem teremtményei. Azok csupán a szellemi és örök hamisítványai. Az átmeneti gondolatok az örökkétartó Igazság ellentétei, bár (az ellenkező tulajdonságok feltételezése által) a tévedésnek is azt kell állítania „Én igaz vagyok.” De ezzel a mondással a tévedés, a hazugság, elpusztítja önmagát.

4. 286 : 9-30

The Master said, "No man cometh unto the Father [the divine Principle of being] but by me," Christ, Life, Truth, Love; for Christ says, "I am the way." Physical causation was put aside from first to last by this original man, Jesus. He knew that the divine Principle, Love, creates and governs all that is real.

In the Saxon and twenty other tongues good is the term for God. The Scriptures declare all that He made to be good, like Himself, — good in Principle and in idea. Therefore the spiritual universe is good, and reflects God as He is.

God's thoughts are perfect and eternal, are substance and Life. Material and temporal thoughts are human, involving error, and since God, Spirit, is the only cause, they lack a divine cause. The temporal and material are not then creations of Spirit. They are but counterfeits of the spiritual and eternal. Transitory thoughts are the antipodes of everlasting Truth, though (by the supposition of opposite qualities) error must also say, "I am true." But by this saying error, the lie, destroys itself.

5. 136 : 1-2, 5-6, 11-14, 29-11

Jézus a Krisztus általi gyógyítás szellemi alapjára alapította egyházát és azon tartotta fenn küldetését. ... Nem állította, hogy lenne Istentől különálló értelme, cselekedete, sem élete.

Ezzel fordult tanítványaihoz: „Engemet, embernek Fiát, kinek mondanak az emberek?” Vagyis: Ki vagy mi az, amit az ördögök kiűzésével és a betegek meggyógyításával azonosítanak?

A tanítványok jobban értették Mesterüket, mint mások; de nem értettek meg mindent, amit mondott és tett, különben nem kérdezgették volna őt olyan gyakran.
Jézus türelmesen kitartott a létezés igazságának tanításában és demonstrálásában.

Tanítványai látták, hogy az Igazságnak ezen hatalma meggyógyítja a betegeket, kiűzi a gonoszt és feltámasztja a halottakat; de a csúcsát ennek a csodálatos munkának még ők sem fogták fel lelkileg a keresztrefeszítés utánig, amikor szeplőtelen Mesterük a bűn, betegség, halál és a sír felett győzedelmeskedve állt előttük.

Megértésre vágyva a Mester megismételte: „Ti pedig kinek mondtok engem?” Ez az ismételt kérdés azt jelentette: Ki vagy mi képes arra, hogy véghez vigye ezt a munkát, amely olyan titokzatos a tömegek számára?

5. 136 : 1-2, 5-6, 11-14, 29-11

Jesus established his church and maintained his mission on a spiritual foundation of Christ-healing. … He claimed no intelligence, action, nor life separate from God.

He appealed to his students: "Whom do men say that I, the Son of man, am?" That is: Who or what is it that is thus identified with casting out evils and healing the sick?

The disciples apprehended their Master better than did others; but they did not comprehend all that he said and did, or they would not have questioned him so often. Jesus patiently persisted in teaching and demonstrating the truth of being. His students saw this power of Truth heal the sick, cast out evil, raise the dead; but the ultimate of this wonderful work was not spiritually discerned, even by them, until after the crucifixion, when their immaculate Teacher stood before them, the victor over sickness, sin, disease, death, and the grave.

Yearning to be understood, the Master repeated, "But whom say ye that I am?" This renewed inquiry meant: Who or what is it that is able to do the work, so mysterious to the popular mind?

6. 137 : 16-21

Szokott hevességével, Simon válaszolt testvérei nevében, és felelete egy fontos tényt tárt fel: „Te vagy a Krisztus, az élő Istennek Fia!” Vagyis: A Messiás az, amit kijelentettél – a Krisztust, Isten, az Igazság, az Élet és a Szeretet szellemét, amely az elme által gyógyít.

6. 137 : 16-21

With his usual impetuosity, Simon replied for his brethren, and his reply set forth a great fact: "Thou art the Christ, the Son of the living God! "That is: The Messiah is what thou hast declared, — Christ, the spirit of God, of Truth, Life, and Love, which heals mentally.

7. 138 : 6-15

Péter előtt most világossá vált, hogy az isteni Élet, Igazság és Szeretet, és nem egy emberi személyiség volt a betegek gyógyítója, és a szikla, a harmónia birodalmának biztos alapzata. Ezen a lelkileg tudományos alapon magyarázta Jézus az ő gyógyításait, amelyek a kívülállók számára csodának tűntek. Megmutatta, hogy a betegségeket nem a testiség, sem a gyógyszertan (materia medica), sem pedig a higiénia, hanem az isteni Szellem vetette ki, amikor a halandó elme tévedéseit elűzte.
A Szellem legfelsőbbsége volt az alap, amelyre Jézus épített.

7. 138 : 6-15

It was now evident to Peter that divine Life, Truth, and Love, and not a human personality, was the healer of the sick and a rock, a firm foundation in the realm of harmony. On this spiritually scientific basis Jesus explained his cures, which appeared miraculous to outsiders. He showed that diseases were cast out neither by corporeality, by materia medica, nor by hygiene, but by the divine Spirit, casting out the errors of mortal mind. The supremacy of Spirit was the foundation on which Jesus built.

8. 333 : 19-31

Minden nemzedéken keresztül a Keresztény korszak előtt és után a Krisztus mint a lelki eszme – Isten visszatükröződése – bizonyos fokú hatalommal és kegyelemmel eljött mindazokhoz, akik készek voltak Krisztus, az Igazság befogadására. Ábrahám, Jákób, Mózes és a próféták dicsőséges pillantásokat nyertek a Messiásról vagy Krisztusról, ami beavatta ezeket a látnokokat az isteni természetbe, a Szeretet lényegébe. Az isteni kép, eszme vagy Krisztus elválaszthatatlan volt az isteni Alapelvtől, Istentől, most is az, és örökké az lesz. Lelki azonosságának erre az egységére Jézus így utalt: „Mielőtt Ábrahám lett, Én vagyok;” „Én és az Atya egy vagyunk;” „Az én Atyám nagyobb nálamnál.” Az egyetlen Szellem minden azonosságot magába foglal.

8. 333 : 19-31

Throughout all generations both before and after the Christian era, the Christ, as the spiritual idea, — the reflection of God, — has come with some measure of power and grace to all prepared to receive Christ, Truth. Abraham, Jacob, Moses, and the prophets caught glorious glimpses of the Messiah, or Christ, which baptized these seers in the divine nature, the essence of Love. The divine image, idea, or Christ was, is, and ever will be inseparable from the divine Principle, God. Jesus referred to this unity of his spiritual identity thus: "Before Abraham was, I am;" "I and my Father are one;" "My Father is greater than I." The one Spirit includes all identities.

9. 70 : 7-9

Az ember soha nem Isten, de a lelki ember, Isten hasonlatosságára teremtve visszatükrözi Istent. Ebben a tudományos tükröződésben, az Ego és az Atya elválaszthatatlanok.

9. 70 : 7-9

Man is never God, but spiritual man, made in God's likeness, reflects God. In this scientific reflection the Ego and the Father are inseparable.

10. 17 : 14-15

Mert Isten végtelen, minden-hatalom, minden Élet, Igazság, Szeretet, mindenekfelett, és Minden.

10. 17 : 14-15

For God is infinite, all-power, all Life, Truth, Love, over all, and All.

11. Készenlét a Feladatra

Ezen Egyház minden tagjának feladata megvédeni magát naponta az agresszív mentális szuggesztióval szemben, és nem hagyni, hogy elfelejtessék vagy elhanyagoltassák vele az Isten, a Vezetője és az emberiség felé való kötelezettségét. Tettei alapján kerül majd megítélésre – igazolásra vagy elítélésre.


████████████████████████████████████████████████████████████████████████


A NAPI FELADATOK

Mary Baker Eddy

Mindennapi Ima

Ezen Egyház minden tagjának feladata minden egyes nap imádkozni: „Jöjjön el a Te országod”; hadd jöjjön létre bennem az isteni Igazság, Élet és Szeretet uralma és zárjon ki belőlem minden bűnt, és hadd gazdagítsa a Te Igéd az egész emberiség vonzalmait és kormányozza azokat!

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 4. pont

Indítékokra és Tettekre vonatkozó Szabály

Az Anyaegyház tagjainak indítékait és tetteit nem szabad, hogy akár ellenségeskedés, akár személyes ragaszkodás vezérelje. A Tudományban az isteni Szeretet egyedül kormányozza az embert, és a Keresztény Tudós a Szeretet kedves vonásait tükrözi a bűn megdorgálásában, igaz testvériségben, könyörületességben és megbocsátásban. Ezen Egyház tagjainak naponta kell őrködnie és imádkoznia, hogy megszabadíttassanak minden gonosztól, jövendöléstől, bíráskodástól, ítélkezéstől, tanácsadástól, befolyásolástól vagy téves befolyásoltatástól.

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 1. pont

Készenlét a Feladatra

Ezen Egyház minden tagjának feladata megvédeni magát naponta az agresszív mentális szuggesztióval szemben, és nem hagyni, hogy elfelejtessék vagy elhanyagoltassák vele az Isten, a Vezetője és az emberiség felé való kötelezettségét. Tettei alapján kerül majd megítélésre – igazolásra vagy elítélésre.

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 6. pont


Ügyelj Rá

Vegyes Írások, Mary Baker Eddy, 237. oldal

Keresztény Tudósoknak: — Lásd Tudomány és Egészség, 442. oldal, 30. sor, és ügyelj erre naponta.
Keresztény Tudósok, legyetek önmagatok törvénye, hogy a mentális mulasztás nem árthat nektek akár mikor alszotok, akár ébrenlétetekben.

(T&E, 442. o.)


████████████████████████████████████████████████████████████████████████