VASÁRNAP 2023. FEBRUÁR 5. |

VASÁRNAP 2023. FEBRUÁR 5.TÁRGY — Szellem

SubjectSpirit

ARANY SZÖVEG : Apostolok Cselekedetei 26 : 19

Nem voltam engedetlen a mennyei látás irántGolden Text: Acts 26 : 19

I was not disobedient unto the heavenly vision.
Kattints ide a lecke PDF verziójáért:


████████████████████████████████████████████████████████████████████████


VÁLTAKOZÓ OLVASÁS: Jelenések 4: 1, 2; Jelenések 21: 1, 3-5, 7


1.     ímé egy megnyílt ajtó [vala] a mennyben,

2.     És azonnal elragadtatám lélekben

1.     És láttam új eget és új földet, mert az első ég és az első föld elmúlt, és a tenger sincs többé.

3.     Hallottam, hogy egy hatalmas hang szól a trónus felől: "Íme, az Isten sátora az emberekkel van, és ő velük fog lakni, ők pedig népei lesznek, és maga az Isten lesz velük;

4.     és letöröl minden könnyet a szemükről, és halál sem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az korábbi dolgok elmúltak."

5.     És monda az, a ki a királyiszéken ül vala: Ímé mindent újjá teszek. És monda nékem: Írd meg, mert e beszédek hívek és igazak.

7.     Aki győz, örökölni fogja mindezt, és Istene leszek annak, az pedig fiam lesz.

Responsive Reading: Revelation 4 : 1, 2Revelation 21 : 1, 3-5, 7

1.     Behold, a door was opened in heaven.

2.     And immediately I was in the spirit.

1.     And I saw a new heaven and a new earth: for the first heaven and the first earth were passed away; and there was no more sea.

3.     And I heard a great voice out of heaven saying, Behold, the tabernacle of God is with men, and he will dwell with them, and they shall be his people, and God himself shall be with them, and be their God.

4.     And God shall wipe away all tears from their eyes; and there shall be no more death, neither sorrow, nor crying, neither shall there be any more pain: for the former things are passed away.

5.     And he that sat upon the throne said, Behold, I make all things new. And he said unto me, Write: for these words are true and faithful.

7.     He that overcometh shall inherit all things; and I will be his God, and he shall be my son.LECKE PRÉDIKÁCIÓA Biblia


1. János 1 : 1, 3, 4, 9 (az igazi), 12 (akik), 13

1     Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige.

3     Minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött.

4     Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága.

9     ... az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert: ő jött el a világba.

12     ...akik pedig befogadák õt, hatalmat ada azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, akik az õ nevében hisznek;

13     Akik nem vérbõl, sem a testnek akaratából, sem a férfiúnak indulatjából, hanem Istentõl születtek.

1. John 1 : 1, 3, 4, 9 (the), 12 (as), 13

1     In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God.

3     All things were made by him; and without him was not any thing made that was made.

4     In him was life; and the life was the light of men.

9     …the true Light, which lighteth every man that cometh into the world.

12     …as many as received him, to them gave he power to become the sons of God, even to them that believe on his name:

13     Which were born, not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God.

2. János 3 : 1-3, 5 (mondom)-7, 34

1     Vala pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere:

2     Ez jöve Jézushoz éjjel, és monda néki: Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul; mert senki sem teheti e jeleket, amelyeket te teszel, hanem ha az Isten van vele.

3     Felele Jézus és monda néki: Bizony, bizony mondom néked: ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát.

5     mondom néked: Ha valaki nem születik víztől és Lélektől, nem mehet be az Isten országába.

6     Ami testtől született, test az; és ami Lélektől született, lélek az.

7     Ne csodáld, hogy azt mondám néked: Szükség néktek újonnan születnetek.

34     Mert akit az Isten küldött, az Isten beszédeit szólja; mivelhogy az Isten nem mérték szerint adja a Lelket.

2. John 3 : 1-3, 5 (I)-7, 34

1     There was a man of the Pharisees, named Nicodemus, a ruler of the Jews:

2     The same came to Jesus by night, and said unto him, Rabbi, we know that thou art a teacher come from God: for no man can do these miracles that thou doest, except God be with him.

3     Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto thee, Except a man be born again, he cannot see the kingdom of God.

5     I say unto thee, Except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God.

6     That which is born of the flesh is flesh; and that which is born of the Spirit is spirit.

7     Marvel not that I said unto thee, Ye must be born again.

34     For he whom God hath sent speaketh the words of God: for God giveth not the Spirit by measure unto him.

3. János 6 : 16-20, 28, 29, 63, 64 (első .-ig), 66-69

16     Mikor pedig estveledék, lemenének az õ tanítványai a tengerhez,

17     És beszállva a hajóba, mennek vala a tengeren túl Kapernaumba. És már sötétség volt, és még nem ment vala hozzájuk Jézus.

18     És a tenger a nagy szél fúvása miatt háborog vala.

19     Mikor azért huszonöt, vagy harmincz futamatnyira beevezének, megláták Jézust, a mint jár vala a tengeren és a hajóhoz közeledik vala: és megrémülének.

20     Õ pedig monda nékik: Én vagyok, ne féljetek!

28     Mondának azért néki: Mit csináljunk, hogy az Isten dolgait cselekedjük?

29     Felele Jézus és monda nékik: Az az Isten dolga, hogy higgyetek abban, akit õ küldött.

63     A lélek az, ami megelevenít, a test nem használ semmit: a beszédek, amelyeket én szólok néktek, lélek és élet.

64     De vannak közöttetek néhányan, akik nem hisznek.

66     Ettől fogva tanítványai közül sokan visszavonultak, és nem jártak vele többé.

67     Jézus ekkor megkérdezte a tizenkettőtől: "Vajon ti is el akartok menni?"

68     Simon Péter így felelt: "Uram, kihez mennénk? Örök élet beszéde van nálad.

69     És mi hisszük és tudjuk, hogy te vagy az Istennek Szentje."

3. John 6 : 16-20, 28, 29, 63, 64 (to 1st .), 66-69

16     And when even was now come, his disciples went down unto the sea,

17     And entered into a ship, and went over the sea toward Capernaum. And it was now dark, and Jesus was not come to them.

18     And the sea arose by reason of a great wind that blew.

19     So when they had rowed about five and twenty or thirty furlongs, they see Jesus walking on the sea, and drawing nigh unto the ship: and they were afraid.

20     But he saith unto them, It is I; be not afraid.

28     Then said they unto him, What shall we do, that we might work the works of God?

29     Jesus answered and said unto them, This is the work of God, that ye believe on him whom he hath sent.

63     It is the spirit that quickeneth; the flesh profiteth nothing: the words that I speak unto you, they are spirit, and they are life.

64     But there are some of you that believe not.

66     From that time many of his disciples went back, and walked no more with him.

67     Then said Jesus unto the twelve, Will ye also go away?

68     Then Simon Peter answered him, Lord, to whom shall we go? thou hast the words of eternal life.

69     And we believe and are sure that thou art that Christ, the Son of the living God.

4. János 11 : 1, 4, 17, 21, 23-26, 32-35, 38-44

1     Vala pedig egy beteg, Lázár Bethániából, Máriának és az õ testvérének, Márthának falujából.

4     Jézus pedig, amikor ezt hallotta, monda: Ez a betegség nem halálos, hanem az Isten dicsőségére való, hogy dicsőíttessék általa az Istennek Fia.

17     Elmenvén azért Jézus, úgy találá, hogy az már négy napja vala sírban.

21     Monda azért Mártha Jézusnak: Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem.

23     Monda néki Jézus: Feltámad a te testvéred.

24     Monda néki Mártha: Tudom, hogy feltámad a feltámadáskor az utolsó napon.

25     Monda néki Jézus: Én vagyok a feltámadás és az élet: aki hisz én bennem, ha meghal is, él;

26     És aki csak él és hisz én bennem, soha meg nem hal. Hiszed-é ezt?

32     Mária azért, amint odaére, ahol Jézus vala, meglátván õt, az õ lábaihoz esék, mondván néki: Uram, ha itt voltál volna, nem halt volna meg az én testvérem.

33     Jézus azért, amint látja vala, hogy az sír és sírnak a vele jött zsidók [is,] elbúsula lelkében és igen megrendüle.

34     És monda: Hová helyeztétek õt? Mondának néki: Uram, jer és lásd meg!

35     Könnyekre fakadt Jézus.

38     Jézus pedig újra felindulva magában, oda megy vala a sírhoz. Az pedig egy üreg vala, és kõ feküvék rajta.

39     Monda Jézus: Vegyétek el a követ. Monda néki a megholtnak nõtestvére, Mártha: Uram, immár szaga van, hiszen negyednapos.

40     Monda néki Jézus: Nem mondtam-é néked, hogy ha hiszel, meglátod majd az Istennek dicsõségét?

41     Elvevék azért a követ onnan, ahol a megholt feküszik vala. Jézus pedig felemelé szemeit az égre, és monda: Atyám, hálát adok néked, hogy meghallgattál engem.

42     Tudtam is én, hogy te mindenkor meghallgatsz engem; csak a körülálló sokaságért mondtam, hogy elhiggyék, hogy te küldtél engem.

43     És mikor ezeket mondá, fennszóval kiálta: Lázár, jõjj ki!

44     És kijöve a megholt, lábain és kezein kötelékekkel megkötözve, és az orczája kendõvel vala leborítva. Monda nékik Jézus: Oldozzátok meg õt, és hagyjátok menni.

4. John 11 : 1, 4, 17, 21, 23-26, 32-35, 38-44

1     Now a certain man was sick, named Lazarus, of Bethany, the town of Mary and her sister Martha.

4     When Jesus heard that, he said, This sickness is not unto death, but for the glory of God, that the Son of God might be glorified thereby.

17     Then when Jesus came, he found that he had lain in the grave four days already.

21     Then said Martha unto Jesus, Lord, if thou hadst been here, my brother had not died.

23     Jesus saith unto her, Thy brother shall rise again.

24     Martha saith unto him, I know that he shall rise again in the resurrection at the last day.

25     Jesus said unto her, I am the resurrection, and the life: he that believeth in me, though he were dead, yet shall he live:

26     And whosoever liveth and believeth in me shall never die. Believest thou this?

32     Then when Mary was come where Jesus was, and saw him, she fell down at his feet, saying unto him, Lord, if thou hadst been here, my brother had not died.

33     When Jesus therefore saw her weeping, and the Jews also weeping which came with her, he groaned in the spirit, and was troubled,

34     And said, Where have ye laid him? They said unto him, Lord, come and see.

35     Jesus wept.

38     Jesus therefore again groaning in himself cometh to the grave. It was a cave, and a stone lay upon it.

39     Jesus said, Take ye away the stone. Martha, the sister of him that was dead, saith unto him, Lord, by this time he stinketh: for he hath been dead four days.

40     Jesus saith unto her, Said I not unto thee, that, if thou wouldest believe, thou shouldest see the glory of God?

41     Then they took away the stone from the place where the dead was laid. And Jesus lifted up his eyes, and said, Father, I thank thee that thou hast heard me.

42     And I knew that thou hearest me always: but because of the people which stand by I said it, that they may believe that thou hast sent me.

43     And when he thus had spoken, he cried with a loud voice, Lazarus, come forth.

44     And he that was dead came forth, bound hand and foot with graveclothes: and his face was bound about with a napkin. Jesus saith unto them, Loose him, and let him go.

5. Rómaiakhoz 8 : 1, 14, 31

1     Nincsen azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak, kik nem test szerint járnak, hanem Lélek szerint.

14     Mert akiket Isten Lelke vezérel, azok Istennek fiai.

31     Mit mondjunk tehát erre? Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk?

5. Romans 8 : 1, 14, 31

1     There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit.

14     For as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God.

31     What shall we then say to these things? If God be for us, who can be against us?

6. Jelenések 12: 10, 12 (első .-ig), 17 (az Isten)

10     És hallék nagy szózatot az égben, a mely ezt mondja vala: Most lett meg az idvesség és az erõ, és a mi Istenünknek országa, és az õ Krisztusának hatalma; mert a mi atyánkfiainak vádolója levettetett, ki vádolja vala õket éjjel és nappal a mi Istenünk elõtt.

12     Annakokáért örüljetek egek és akik lakoztok azokban.

17     ...az Isten parancsolatainak megõrzõi..., és akiknél vala a Jézus Krisztus bizonyságtétele;

6. Revelation 12 : 10, 12 (to 1st .), 17 (keep)

10     And I heard a loud voice saying in heaven, Now is come salvation, and strength, and the kingdom of our God, and the power of his Christ: for the accuser of our brethren is cast down, which accused them before our God day and night.

12     Therefore rejoice, ye heavens, and ye that dwell in them.

17     …keep the commandments of God, and have the testimony of Jesus Christ.

7. Lukács 17 : 21 (mert)

21     ...mert ímé az Isten országa ti bennetek van.

7. Luke 17 : 21 (for)

21     …for, behold, the kingdom of God is within you.Tudomány és Egészség


1. 73 : 7 (a Szellem)

A Szellem Isten, és az ember az Ő hasonlatossága.

1. 73 : 7 (Spirit is)

Spirit is God, and man is His likeness.

2. 90 : 24-8

Annak beismerése önmaga előtt, hogy az ember Isten saját hasonlatossága, az embert felszabadítja, hogy ura legyen a végtelen eszmének. Ez a meggyőződés rázárja az ajtót a halálra, és szélesre tárja azt a halhatatlanság felé. A Szellem megértésének és felismerésének végül is be kell következnie, és jól tesszük, ha időnket az isteni Alapelvről való elmélkedés útján a lét rejtélyeinek a megoldására fordítjuk. Jelenleg nem tudjuk, hogy mi az ember, de bizonyosan tudni fogjuk azt, amikor az ember Istent tükrözi.

A Kinyilatkoztató az „új égről és új föld”-ről beszél nekünk. Elképzelted már valaha ezt az új eget és földet, melyet a végső bölcsesség irányítása alatt álló lények népesítenek be?

Szabaduljunk meg a hiedelemtől, hogy az ember el van választva Istentől, és csak az isteni Alapelvnek, Életnek és Szeretetnek engedelmeskedjünk. Itt van a nagyszerű kiindulópont minden lelki fejlődés számára.

2. 90 : 24-8

The admission to one's self that man is God's own likeness sets man free to master the infinite idea. This conviction shuts the door on death, and opens it wide towards immortality. The understanding and recognition of Spirit must finally come, and we may as well improve our time in solving the mysteries of being through an apprehension of divine Principle. At present we know not what man is, but we certainly shall know this when man reflects God.

The Revelator tells us of "a new heaven and a new earth." Have you ever pictured this heaven and earth, inhabited by beings under the control of supreme wisdom?

Let us rid ourselves of the belief that man is separated from God, and obey only the divine Principle, Life and Love. Here is the great point of departure for all true spiritual growth.

3. 369 : 5-22

Amilyen arányban az anyag elveszíti emberként való létét az emberi érzék számára, olyan arányban válik az ember úrrá felette. Az ember a tények istenibb érzetébe lép, és megérti Jézus teológiáját, amint az a betegek meggyógyításában, a halottak feltámasztásában és a hullámokon való járásban demonstrálásra került. Mindezen cselekedetek Jézusnak azon hiedelem feletti kontrollját mutatták be, hogy az anyag szubsztancia lenne, hogy az az élet döntőbírája vagy a létezés bármilyen formájának építője lehetne.

Soha nem olvastuk, hogy Lukács vagy Pál valóságot csinált volna a betegségből annak érdekében, hogy felfedezzen valamilyen módot annak meggyógyítására. Jézus soha nem kérdezte meg, hogy a betegség akkut vagy krónikus, és soha nem javasolta az egészségügyi szabályok betartását, soha nem adott gyógyszert, soha nem imádkozott, hogy Isten szándéka-e, hogy egy ember éljen. Ő az embert, akinek Isten az Élete, halhatatlannak értette, és tudta, hogy az embernek nem két élete van, egy, amely elpusztul és egy, amelynek elpusztíthatatlanná kell válnia.

3. 369 : 5-22

In proportion as matter loses to human sense all entity as man, in that proportion does man become its master. He enters into a diviner sense of the facts, and comprehends the theology of Jesus as demonstrated in healing the sick, raising the dead, and walking over the wave. All these deeds manifested Jesus' control over the belief that matter is substance, that it can be the arbiter of life or the constructor of any form of existence.

We never read that Luke or Paul made a reality of disease in order to discover some means of healing it. Jesus never asked if disease were acute or chronic, and he never recommended attention to laws of health, never gave drugs, never prayed to know if God were willing that a man should live. He understood man, whose Life is God, to be immortal, and knew that man has not two lives, one to be destroyed and the other to be made indestructible.

4. 75 : 13-16

Jézus annak megértésével állította helyre Lázárt, hogy Lázár soha nem halt meg, nem pedig annak elismerésével, hogy a teste meghalt és azután újra élt.

4. 75 : 13-16

Jesus restored Lazarus by the understanding that Lazarus had never died, not by an admission that his body had died and then lived again.

5. 67 : 32-6

Közeledik a korszak, amikor a létezés igazságának megértése lesz az igaz vallás alapja. Jelenleg a halandók lassan haladnak attól való félelmük miatt, hogy nevetségesnek gondolják őket. A divat, büszkeség és érzék rabszolgái. Egyszer majd megtudjuk, hogy a Szellem, a nagyszerű tervezőmérnök, hogyan teremtette a férfiakat és nőket a Tudományban.

5. 67 : 32-6

The epoch approaches when the understanding of the truth of being will be the basis of true religion. At present mortals progress slowly for fear of being thought ridiculous. They are slaves to fashion, pride, and sense. Sometime we shall learn how Spirit, the great architect, has created men and women in Science.

6. 192 : 4-10 (második .-ig), 19-21, 32-14 (második .-ig)

Csak akkor vagyunk Krisztusi Tudósok, amint abbahagyjuk a hamisra való támaszkodást és megragadjuk az igazat. Nem vagyunk Krisztusi Tudósok, amíg mindent el nem hagyunk a Krisztusért. Az emberi vélemények nem spirituálisak. Azok a fülnek hallásával jönnek, a testiségből az Alapelv helyett, és a halandóból a halhatatlan helyett. A Szellem nem Istentől különálló. A Szellem Isten.

A Tudományban nem lehet Istennel ellentétes hatalmad, és a fizikai érzékeknek fel kell adniuk hamis bizonyságtételüket.

Elhívtak, hogy látogassam meg Clark urat Lynnben, aki ágyhoz volt kötve hat hónapja csípőbetegséggel, melyet egy facövekre esés okozott még kisfiúként. A házba belépve találkoztam az orvosával, aki azt mondta, hogy a beteg haldoklik. Az orvos épp akkor vett mintát a csípőn lévő fekélyből, és azt mondta, hogy a csont szuvas volt több hüvelyk hosszan. Még meg is mutatta nekem a mintát, melyen a csont ezen állapotának bizonyítéka látszott. Az orvos kiment. Clark úr kimeredt szemmel, vakon feküdt. A halál harmata kiült a homlokára. Az ágyához mentem. Pár pillanat múlva az arca megváltozott; halál-sápadtságát természetes szín váltotta fel. A szemhéjak óvatosan becsukódtak és a légzése természetes lett; aludt. Úgy tíz perc múlva kinyitotta a szemét és azt mondta: „Új embernek érzem magam. A szenvedésem teljesen eltűnt.”

6. 192 : 4-10 (to 2nd .), 19-21, 32-14 (to 2nd .)

We are Christian Scientists, only as we quit our reliance upon that which is false and grasp the true. We are not Christian Scientists until we leave all for Christ. Human opinions are not spiritual. They come from the hearing of the ear, from corporeality instead of from Principle, and from the mortal instead of from the immortal. Spirit is not separate from God. Spirit is God.

In Science, you can have no power opposed to God, and the physical senses must give up their false testimony.

I was called to visit Mr. Clark in Lynn, who had been confined to his bed six months with hip-disease, caused by a fall upon a wooden spike when quite a boy. On entering the house I met his physician, who said that the patient was dying. The physician had just probed the ulcer on the hip, and said the bone was carious for several inches. He even showed me the probe, which had on it the evidence of this condition of the bone. The doctor went out. Mr. Clark lay with his eyes fixed and sightless. The dew of death was on his brow. I went to his bedside. In a few moments his face changed; its death-pallor gave place to a natural hue. The eyelids closed gently and the breathing became natural; he was asleep. In about ten minutes he opened his eyes and said: "I feel like a new man. My suffering is all gone."

7. 194 : 2-5

Visszatekintve erre a rövid élményre, nem tudom nem észrevenni az ember lelki eszméjének az isteni Elmével való egybeesését.

7. 194 : 2-5

Reviewing this brief experience, I cannot fail to discern the coincidence of the spiritual idea of man with the divine Mind.

8. 561 : 16-21

János látta az emberi és az isteni egybeesést, ami az ember Jézusban megmutatkozott, mint az emberiséget Életben és annak demonstrációjában felölelő istenség - emberi észleléshez és megértéshez redukálva az Életet, ami Isten. Az isteni kinyilatkoztatásban az anyagi és testi egyéniség eltűnnek, és a lelki eszme megértésre kerül.

8. 561 : 16-21

John saw the human and divine coincidence, shown in the man Jesus, as divinity embracing humanity in Life and its demonstration, — reducing to human perception and understanding the Life which is God. In divine revelation, material and corporeal selfhood disappear, and the spiritual idea is understood.

9. 573 : 13-2

Ezt a tudományos tudatosságot kísérte egy másik felismerés, sőt a menny, végső harmónia kinyilatkoztatása, hogy Isten, a harmónia isteni Alapelve örökké az emberrel van, és ők az Ő népe. Ekképpen az emberre többé már nem mint szerencsétlen bűnösre, hanem mint Isten áldott gyermekére tekintettek. Miért? Mert Szent János testi érzete a mennyről és a földről eltűnt, és ennek a hamis érzetnek a helyébe a lelki érzet lépett, az a szubjektív állapot, amelyben megláthatta az új eget és az új földet, amely magában foglalja a valóság lelki eszméjét és tudatát. Ez a Szentírásbeli felhatalmazás arra a következtetésre, hogy a létezés ezen felismerése lehetséges volt, és most is lehetséges a létezés mostani állapotában az emberek számára, -, hogy itt és most tudatára ébredhetünk a halál, a szomorúság és a fájdalom megszűnésének. Ez tényleg az abszolút Krisztusi Tudomány ízelítője. Bátorság, szegény szenvedő, mert a létezés ezen valósága biztosan meg fog jelenni valamikor valamilyen módon. Nem lesz több fájdalom, és minden könny eltöröltetik. Amikor ezt olvasod, emlékezz Jézus szavaira: „Isten országa tibennetek van.” A lelki tudat tehát jelenlegi lehetőség.

9. 573 : 13-2

Accompanying this scientific consciousness was another revelation, even the declaration from heaven, supreme harmony, that God, the divine Principle of harmony, is ever with men, and they are His people. Thus man was no longer regarded as a miserable sinner, but as the blessed child of God. Why? Because St. John's corporeal sense of the heavens and earth had vanished, and in place of this false sense was the spiritual sense, the subjective state by which he could see the new heaven and new earth, which involve the spiritual idea and consciousness of reality. This is Scriptural authority for concluding that such a recognition of being is, and has been, possible to men in this present state of existence, — that we can become conscious, here and now, of a cessation of death, sorrow, and pain. This is indeed a foretaste of absolute Christian Science. Take heart, dear sufferer, for this reality of being will surely appear sometime and in some way. There will be no more pain, and all tears will be wiped away. When you read this, remember Jesus' words, "The kingdom of God is within you." This spiritual consciousness is therefore a present possibility.

10. 208 : 20-24

Hadd tanuljunk a valóságosról és örökről, és készüljünk fel a Szellem uralmára, a mennyek országára - az egyetemes harmónia uralmára és kormányzására, amely nem veszhet el, sem örökké láthatatlan nem maradhat.

10. 208 : 20-24

Let us learn of the real and eternal, and prepare for the reign of Spirit, the kingdom of heaven, — the reign and rule of universal harmony, which cannot be lost nor remain forever unseen.


████████████████████████████████████████████████████████████████████████


A NAPI FELADATOK

Mary Baker Eddy

Mindennapi Ima

Ezen Egyház minden tagjának feladata minden egyes nap imádkozni: „Jöjjön el a Te országod”; hadd jöjjön létre bennem az isteni Igazság, Élet és Szeretet uralma és zárjon ki belőlem minden bűnt, és hadd gazdagítsa a Te Igéd az egész emberiség vonzalmait és kormányozza azokat!

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 4. pont

Indítékokra és Tettekre vonatkozó Szabály

Az Anyaegyház tagjainak indítékait és tetteit nem szabad, hogy akár ellenségeskedés, akár személyes ragaszkodás vezérelje. A Tudományban az isteni Szeretet egyedül kormányozza az embert, és a Keresztény Tudós a Szeretet kedves vonásait tükrözi a bűn megdorgálásában, igaz testvériségben, könyörületességben és megbocsátásban. Ezen Egyház tagjainak naponta kell őrködnie és imádkoznia, hogy megszabadíttassanak minden gonosztól, jövendöléstől, bíráskodástól, ítélkezéstől, tanácsadástól, befolyásolástól vagy téves befolyásoltatástól.

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 1. pont

Készenlét a Feladatra

Ezen Egyház minden tagjának feladata megvédeni magát naponta az agresszív mentális szuggesztióval szemben, és nem hagyni, hogy elfelejtessék vagy elhanyagoltassák vele az Isten, a Vezetője és az emberiség felé való kötelezettségét. Tettei alapján kerül majd megítélésre – igazolásra vagy elítélésre.

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 6. pont


Ügyelj Rá

Vegyes Írások, Mary Baker Eddy, 237. oldal

Keresztény Tudósoknak: — Lásd Tudomány és Egészség, 442. oldal, 30. sor, és ügyelj erre naponta.
Keresztény Tudósok, legyetek önmagatok törvénye, hogy a mentális mulasztás nem árthat nektek akár mikor alszotok, akár ébrenlétetekben.

(T&E, 442. o.)


████████████████████████████████████████████████████████████████████████