VASÁRNAP 2023. FEBRUÁR 26. |

VASÁRNAP 2023. FEBRUÁR 26.TÁRGY — Krisztus Jézus

SubjectChrist Jesus

ARANY SZÖVEG : János 5 : 30

Én önmagamtól nem tehetek semmit: ahogyan tőle hallom, úgy ítélek; és az én ítéletem igazságos, mert nem a magam akaratát keresem, hanem annak az akaratát, aki elküldött engem.Golden Text: John 5 : 30

I can of mine own self do nothing: as I hear, I judge: and my judgment is just; because I seek not mine own will, but the will of the Father which hath sent me.”— Christ Jesus
Kattints ide a lecke PDF verziójáért:


Kattints ide a lecke hanganyagáért:

Kattints ide, hogy meghallgasd a YouTube-on

Kattints ide, hogy meghallgasd a Vimeo-on

████████████████████████████████████████████████████████████████████████


VÁLTAKOZÓ OLVASÁS: János 12 : 27-30; 1 Tesszalonika 5 : 16, 17


27.     Most az én lelkem háborog; és mit mondjak? Atyám, ments meg engem ettõl az órától. Evégett jutottam ez órára.

28.     Atyám, dicsõítsd meg a te nevedet! Szózat jöve azért az égbõl: Meg is dicsõítettem, és újra megdicsõítem.

29.     A sokaság azért, amely [ott] állt és hallotta vala, azt mondá, hogy mennydörgött; mások mondának: Angyal szólt néki.

30.     Felele Jézus és monda: Nem én érettem lõn e szó, hanem ti érettetek.

16.     Mindenkor örüljetek,

17.     szüntelenül imádkozzatok,

Responsive Reading: I Thessalonians 5 : 16, 17

27.     Now is my soul troubled; and what shall I say? Father, save me from this hour: but for this cause came I unto this hour.

28.     Father, glorify thy name. Then came there a voice from heaven, saying, I have both glorified it, and will glorify it again.

29.     The people therefore, that stood by, and heard it, said that it thundered: others said, An angel spake to him.

30.     Jesus answered and said, This voice came not because of me, but for your sakes.

16.     Rejoice evermore.

17.     Pray without ceasing.LECKE PRÉDIKÁCIÓA Biblia


1. Máté 3 : 16 (;-ig), 17

16     És Jézus megkeresztelkedvén, azonnal kijöve a vízbõl;

17     És ímé egy égi hang ezt mondja vala: Ez amaz én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm.

1. Matthew 3 : 16 (to 1st :), 17

16     And Jesus, when he was baptized, went up straightway out of the water:

17     And lo a voice from heaven, saying, This is my beloved Son, in whom I am well pleased.

2. Lukács 11 : 1

1     És lőn, mikor ő imádkozék egy helyen, minekutána elvégezte, monda néki egy az ő tanítványai közül: Uram, taníts minket imádkozni, miképpen János is tanította az ő tanítványait.

2. Luke 11 : 1

1     And it came to pass, that, as he was praying in a certain place, when he ceased, one of his disciples said unto him, Lord, teach us to pray, as John also taught his disciples.

3. Máté 5 : 2

2     És megnyitván száját, tanítja vala őket, mondván:

3. Matthew 5 : 2

2     And he opened his mouth, and taught them, saying,

4. Máté 6 : 9-13

9     Ti azért így imádkozzatok: Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved;

10     Jöjjön el a Te országod. Legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is.

11     A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma.

12     És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek;

13     És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen.

4. Matthew 6 : 9-13

9     After this manner therefore pray ye: Our Father which art in heaven, Hallowed be thy name.

10     Thy kingdom come. Thy will be done in earth, as it is in heaven.

11     Give us this day our daily bread.

12     And forgive us our debts, as we forgive our debtors.

13     And lead us not into temptation, but deliver us from evil: For thine is the kingdom, and the power, and the glory, for ever. Amen.

5. Márk 1 : 34 (második ,-ig), 35, 39-42h3>

34     És meggyógyíta sokakat, akik különféle betegségekben sínlõdnek vala; és sok ördögöt kiûze,

35     Nagyon korán, a hajnali szürkületkor felkelt, kiment, elment egy lakatlan helyre, és ott imádkozott.

39     És elment Galilea-szerte a zsinagógákba, hirdette az igét, és kiűzte az ördögöket.

40     Odament hozzá egy leprás, aki könyörögve és térdre borulva így szólt hozzá: "Ha akarod, meg tudsz tisztítani."

41     Jézus megszánta, kezét kinyújtva megérintette, és így szólt hozzá: "Akarom, tisztulj meg!”

42     És azonnal eltávozott róla a lepra, és megtisztult.

5. Mark 1 : 34 (to ;), 35, 39-42

34     And he healed many that were sick of divers diseases, and cast out many devils;

35     And in the morning, rising up a great while before day, he went out, and departed into a solitary place, and there prayed.

39     And he preached in their synagogues throughout all Galilee, and cast out devils.

40     And there came a leper to him, beseeching him, and kneeling down to him, and saying unto him, If thou wilt, thou canst make me clean.

41     And Jesus, moved with compassion, put forth his hand, and touched him, and saith unto him, I will; be thou clean.

42     And as soon as he had spoken, immediately the leprosy departed from him, and he was cleansed.

6. Lukács 6 : 12, 13, 20-23

12     És lõn azokban a napokban, kiméne a hegyre imádkozni, és az éjszakát az Istenhez való imádkozásban tölté el.

13     És mikor megvirrada, elõszólítá az õ tanítványait és kiválaszta azok közül tizenkettõt, akiket apostoloknak is neveze:

20     Õ pedig felemelvén szemeit az õ tanítványaira, monda: Boldogok [vagytok] ti szegények: mert tiétek az Isten országa.

21     Boldogok ti, kik most éheztek: mert megelégíttettek. Boldogok ti, kik most sírtok: mert nevetni fogtok.

22     Boldogok lesztek, mikor titeket az emberek gyûlölnek, és kirekesztenek, és szidalmaznak titeket, és kivetik a ti neveteket, mint gonoszt, az embernek Fiáért.

23     Örüljetek azon a napon és örvendezzetek; mert ímé a ti jutalmatok bõséges a mennyben; hiszen hasonlóképen cselekedtek a prófétákkal az õ atyáik.

6. Luke 6 : 12, 13, 20-23

12     And it came to pass in those days, that he went out into a mountain to pray, and continued all night in prayer to God.

13     And when it was day, he called unto him his disciples: and of them he chose twelve, whom also he named apostles;

20     And he lifted up his eyes on his disciples, and said, Blessed be ye poor: for yours is the kingdom of God.

21     Blessed are ye that hunger now: for ye shall be filled. Blessed are ye that weep now: for ye shall laugh.

22     Blessed are ye, when men shall hate you, and when they shall separate you from their company, and shall reproach you, and cast out your name as evil, for the Son of man’s sake.

23     Rejoice ye in that day, and leap for joy: for, behold, your reward is great in heaven: for in the like manner did their fathers unto the prophets.

7. János 17 : 1-8

1     Ezeket beszélte Jézus; és felemelé szemeit az égre, és monda: Atyám, eljött az óra; dicsõítsd meg a te Fiadat, hogy a te Fiad is dicsõítsen téged;

2     mivel hatalmat adtál neki minden halandó felett, hogy mindazoknak, akiket neki adtál, örök életet adjon.

3     Az pedig az örök élet, hogy ismernek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust.

4     Én megdicsőítettelek téged a földön azzal, hogy elvégeztem azt a munkát, amelyet rám bíztál, hogy elvégezzem:

5     és most te dicsőíts meg, Atyám, önmagadnál azzal a dicsőséggel, amely már akkor az enyém volt tenálad, mielőtt még a világ lett."

6     Megjelentettem a te nevedet az embereknek, akiket e világból nékem adtál: tiéid valának, és nékem adtad azokat, és a te beszédedet megtartották.

7     Most tudják, hogy mindaz, amit nekem adtál, tetőled van;

8     mert azokat a beszédeket, amelyeket nekem adtál, átadtam nekik, ők pedig befogadták azokat, és valóban felismerték, hogy tetőled jöttem, és elhitték, hogy te küldtél el engem.

7. John 17 : 1-8

1     These words spake Jesus, and lifted up his eyes to heaven, and said, Father, the hour is come; glorify thy Son, that thy Son also may glorify thee:

2     As thou hast given him power over all flesh, that he should give eternal life to as many as thou hast given him.

3     And this is life eternal, that they might know thee the only true God, and Jesus Christ, whom thou hast sent.

4     I have glorified thee on the earth: I have finished the work which thou gavest me to do.

5     And now, O Father, glorify thou me with thine own self with the glory which I had with thee before the world was.

6     I have manifested thy name unto the men which thou gavest me out of the world: thine they were, and thou gavest them me; and they have kept thy word.

7     Now they have known that all things whatsoever thou hast given me are of thee.

8     For I have given unto them the words which thou gavest me; and they have received them, and have known surely that I came out from thee, and they have believed that thou didst send me.

8. Máté 26 : 36-44

36     Akkor elméne Jézus velök egy helyre, amelyet Gecsemánénak hívtak, és monda a tanítványoknak: Üljetek le itt, míg elmegyek és amott imádkozom.

37     És maga mellé vévén Pétert és Zebedeusnak két fiát, kezde szomorkodni és gyötrõdni.

38     Ekkor monda nékik: Felette igen szomorú az én lelkem mind halálig! maradjatok itt és vigyázzatok én velem.

39     És egy kissé elõre menve, arczra borula, könyörögvén és mondván: Atyám! ha lehetséges, múljék el tõlem e pohár; mindazáltal ne úgy legyen amint én akarom, hanem a mint te.

40     Akkor méne a tanítványokhoz és aluva találá õket, és monda Péternek: Így nem bírtatok vigyázni velem egy óráig sem!?

41     Vigyázzatok és imádkozzatok, hogy kísértetbe ne essetek; mert jóllehet a lélek kész, de a test erõtelen.

42     Ismét elméne másodszor is, és könyörge, mondván: Atyám! ha el nem múlhatik tõlem e pohár, hogy ki ne igyam, legyen meg a te akaratod.

43     És mikor visszatér vala, ismét aluva találá õket; mert megnehezedtek vala az õ szemeik.

44     És ott hagyva õket, ismét elméne és imádkozék harmadszor, ugyanazon beszéddel szólván.

8. Matthew 26 : 36-44

36     Then cometh Jesus with them unto a place called Gethsemane, and saith unto the disciples, Sit ye here, while I go and pray yonder.

37     And he took with him Peter and the two sons of Zebedee, and began to be sorrowful and very heavy.

38     Then saith he unto them, My soul is exceeding sorrowful, even unto death: tarry ye here, and watch with me.

39     And he went a little further, and fell on his face, and prayed, saying, O my Father, if it be possible, let this cup pass from me: nevertheless not as I will, but as thou wilt.

40     And he cometh unto the disciples, and findeth them asleep, and saith unto Peter, What, could ye not watch with me one hour?

41     Watch and pray, that ye enter not into temptation: the spirit indeed is willing, but the flesh is weak.

42     He went away again the second time, and prayed, saying, O my Father, if this cup may not pass away from me, except I drink it, thy will be done.

43     And he came and found them asleep again: for their eyes were heavy.

44     And he left them, and went away again, and prayed the third time, saying the same words.

9. Zsoltárok 31 : 2-4, 6, 15 (én), 16 (:-ig)

2     Te benned bíztam, Uram! Ne szégyenüljek meg soha; igazságoddal szabadíts meg engem.

3     Hajtsd hozzám füledet, hamar szabadíts meg; légy nékem erõs kõszálam, erõdített házam, hogy megtarts engem.

4     Mert kõsziklám és védõváram vagy te; vezess hát engem a te nevedért és vezérelj engemet.

6     Kezedre bízom lelkemet, te váltasz meg engemet, oh Uram, hûséges Isten.

14     én benned bízom, Uram! Azt mondom: Te vagy Istenem.

15     Életem ideje kezedben van:

9. Psalm 31 : 1-3, 5, 14 (I trusted), 15 (to :)

1     In thee, O Lord, do I put my trust; let me never be ashamed: deliver me in thy righteousness.

2     Bow down thine ear to me; deliver me speedily: be thou my strong rock, for an house of defence to save me.

3     For thou art my rock and my fortress; therefore for thy name’s sake lead me, and guide me.

5     Into thine hand I commit my spirit: thou hast redeemed me, O Lord God of truth.

14     I trusted in thee, O Lord: I said, Thou art my God.

15     My times are in thy hand:

10. János 10: 30

30     Én és az Atya egy vagyunk.

10. John 10 : 30

30     I and my Father are one.

11. János 14: 10 (az Atya, aki)

10     ...az Atya, aki én bennem lakik, õ cselekszi e dolgokat.

11. John 14 : 10 (the Father that)

10     …the Father that dwelleth in me, he doeth the works.

12. János 8: 29 (aki) (második ,-ig)

29     aki küldött engem, énvelem van. Nem hagyott engem az Atya egyedül,

12. John 8 : 29 (he) (to ;)

29     …he that sent me is with me: the Father hath not left me alone;Tudomány és Egészség


1. 2 : 4 (Javunkra)-7

Javunkra válik-e az ima? Igen, a vágyat, amely az igazságot éhezi, Atyánk megáldja, és az nem tér hozzánk vissza üresen.

1. 2 : 4 (Are)-7

Are we benefited by praying? Yes, the desire which goes forth hungering after righteousness is blessed of our Father, and it does not return unto us void.

2. 15 : 14-24

Annak érdekében, hogy helyesen imádkozzunk, be kell térnünk a belső szobánkba és magunkra zárni az ajtót. Csöndben kell maradnunk és elhallgattatni az anyagi érzékeket. Az őszinte vágyakozások csendes szentélyében tagadnunk kell a bűnt és Isten mindenségét állítanunk. El kell határoznunk, hogy felvesszük a keresztet, és őszinte szívvel kell a bölcsességért, Igazságért és Szeretetért dolgoznunk és őrködnünk. „Szüntelenül imádkoz”-nunk kell. Az ilyen imádság meghallgattatik, amennyiben kívánságunkat gyakorlatba helyezzük. Mesterünk rendelkezése, hogy titokban imádkozzunk és hagyjuk, hogy életünk igazolja őszinteségünket.

2. 15 : 14-24

In order to pray aright, we must enter into the closet and shut the door. We must close the lips and silence the material senses. In the quiet sanctuary of earnest longings, we must deny sin and plead God's allness. We must resolve to take up the cross, and go forth with honest hearts to work and watch for wisdom, Truth, and Love. We must "pray without ceasing." Such prayer is answered, in so far as we put our desires into practice. The Master's injunction is, that we pray in secret and let our lives attest our sincerity.

3. 16 : 7-11, 24-25, 27, 29, 31

Mesterünk tanítványainak egyetlen rövid imádságot tanított, melyet utána az Úr Imádságának hívunk. Mesterünk azt mondta: „"Ti tehát így imádkozzatok”, és megadta az imádságot, amely minden emberi szükségletre választ ad.

Itt hadd adjam meg, mit értek én az Úr imájának lelki jelentéseként:

Mi Atya-Anya Istenünk, teljesen harmonikus,

Imádandó Egyetlen.

A Te országod eljött; Te örökké jelen vagy.

3. 16 : 7-11, 24-25, 27, 29, 31

Our Master taught his disciples one brief prayer, which we name after him the Lord's Prayer. Our Master said, "After this manner therefore pray ye," and then he gave that prayer which covers all human needs.

Here let me give what I understand to be the spiritual sense of the Lord's Prayer:

Our Father-Mother God, all-harmonious,

Adorable One.

Thy kingdom is come; Thou art ever-present.

4. 17 : 2-3, 5, 7, 10-11, 14-15

Tégy képessé bennünket arra, hogy tudjuk - hogy amint a mennyben, úgy a földön is - Isten mindenható, legfőbb.

Adj kegyelmet a mai napra; tápláld a kiéhezett lelkiállapotokat;

És a Szeretet szeretetben tükröződik;

És Isten nem visz minket kísértésbe, hanem megszabadít a vétektől, a betegségtől és haláltól.

Mert Isten végtelen, minden-hatalom, minden Élet, Igazság, Szeretet, mindenekfelett, és Minden.

4. 17 : 2-3, 5, 7, 10-11, 14-15

Enable us to know, — as in heaven, so on earth, — God is omnipotent, supreme.

Give us grace for to-day; feed the famished affections;

And Love is reflected in love;

And God leadeth us not into temptation, but delivereth us from sin, disease, and death.

For God is infinite, all-power, all Life, Truth, Love, over all, and All.

5. 10 : 1-4

Imádkozni annyit jelent, hogy vágyunk a világosságban járni, és a világosságban is járunk mindaddig, amíg kapjuk, még ha vérző lépésekkel is, és hogy türelmesen várunk az Úrra, és rábízzuk igazi kívánságaink Általa való teljesítését.

5. 10 : 1-4

Prayer means that we desire to walk and will walk in the light so far as we receive it, even though with bleeding footsteps, and that waiting patiently on the Lord, we will leave our real desires to be rewarded by Him.

6. 12 : 1-15

„A hitbõl való imádság megtartja a beteget” - mondja a Szentírás. Mi ez a gyógyító imádság? Csupán a kérésnek, hogy Isten gyógyítsa meg a beteget, nincs hatalma arra, hogy az isteni jelenlétből többet nyerjen el, mint ami mindig is kéznél van. Az ilyen imádság betegre való jótékony hatása az emberi elmére hat, mely ezáltal erőteljesebb hatást fejt ki a testen az Istenben való vak hit által.

Ez azonban egy hiedelem, mely kitaszít egy másikat - az ismeretlenben való hiedelem, mely kiveti a betegségben való hiedelmet. Ami vak hit által működik, az sem nem Tudomány, sem nem Igazság, és nem is az isteni gyógyító Alapelv emberi megértése, amely Jézusban manifesztálódott, akinek alázatos imádságai az Igazság mély és tudatos tiltakozásai voltak - az ember Istenhez való hasonlatosságáról és az ember Igazsággal és Szeretettel való egységéről.

6. 12 : 1-15

"The prayer of faith shall save the sick," says the Scripture. What is this healing prayer? A mere request that God will heal the sick has no power to gain more of the divine presence than is always at hand. The beneficial effect of such prayer for the sick is on the human mind, making

it act more powerfully on the body through a blind faith in God. This, however, is one belief casting out another, — a belief in the unknown casting out a belief in sickness. It is neither Science nor Truth which acts through blind belief, nor is it the human understanding of the divine healing Principle as manifested in Jesus, whose humble prayers were deep and conscientious protests of Truth, — of man's likeness to God and of man's unity with Truth and Love.

7. 18 : 3-12

A názáreti Jézus az ember Atyával való egységét tanította és demonstrálta, és ezért végtelen hódolattal tartozunk neki. Küldetése mind egyéni, mind kollektív volt. Élete munkáját helyesen végezte nem csak saját magának eleget téve, de a halandók iránti könyörületességből is - hogy megmutassa nekik, hogyan végezzék el saját munkájukat, de nem azért, hogy helyettük elvégezze, sem pedig, hogy egyetlen felelősség alól is felmentse őket. Jézus bátran cselekedett az érzékek elfogadott bizonyítékai ellenére, az álszenteskedő hitelvekkel és gyakorlatokkal szemben, és minden ellenfelet megcáfolt gyógyító erejével.

7. 18 : 3-12

Jesus of Nazareth taught and demonstrated man's oneness with the Father, and for this we owe him endless homage. His mission was both individual and collective. He did life's work aright not only in justice to himself, but in mercy to mortals, — to show them how to do theirs, but not to do it for them nor to relieve them of a single responsibility. Jesus acted boldly, against the accredited evidence of the senses, against Pharisaical creeds and practices, and he refuted all opponents with his healing power.

8. 180 : 25-8

Amikor az embert Isten, az örökké jelenlévő Elme, kormányozza, aki minden dolgot megért, az ember tudja, hogy Istennel minden lehetséges. Az egyetlen út ehhez az élő Igazsághoz, amely meggyógyítja a beteget, az isteni Elme Tudományában található, ahogyan azt Krisztus Jézus demonstrálta.

A gyulladás csökkentésére, egy daganat feloszlatására vagy szervi kór meggyógyítására az isteni Igazságot hatásosabbnak találtam, mint bármely más alacsonyabbrendű gyógymód. És miért is ne, amikor az Elme, Isten minden létezés forrása és állapota? Mielőtt úgy döntünk, hogy a test, az anyag, rendellenes, meg kellene kérdeznünk: „Ki vagy te, aki a Szellemmel perlekedsz? Tud-e az anyag magáért beszélni vagy kezében tartja-e az életnek eredetét?” Az anyagnak, mely sem szenvedni, sem élvezni nem tud, nincs közössége a fájdalommal és a gyönyörrel, azonban a halandó hiedelemnek van ilyen közössége.

8. 180 : 25-8

When man is governed by God, the ever-present Mind who understands all things, man knows that with God all things are possible. The only way to this living Truth, which heals the sick, is found in the Science of divine Mind as taught and demonstrated by Christ Jesus.

To reduce inflammation, dissolve a tumor, or cure organic disease, I have found divine Truth more potent than all lower remedies. And why not, since Mind, God, is the source and condition of all existence? Before deciding that the body, matter, is disordered, one should ask, "Who art thou that repliest to Spirit? Can matter speak for itself, or does it hold the issues of life?" Matter, which can neither suffer nor enjoy, has no partnership with pain and pleasure, but mortal belief has such a partnership.

9. 47 : 31-9

A sötétség és dicsőség éjszakáján a Gecsemáné kertjében, Jézus felismerte a bármilyen anyagi értelemben való hiedelem végleges tévedését Az elhagyatottság kínjai és a bigott tudatlanság lándzsái mély sebeket ütöttek rajta. Tanítványai aludtak. Azt mondta nekik: „Nem bírtatok vigyázni velem egy óráig sem?” Nem tudtak vigyázni vele, aki hangtalan gyötrelemben várva és küzdve panasz nélkül őrködött a világ felett? Nem jött válasz erre az emberi vágyódásra, és így Jézus örökké elfordult a földtől a menny felé, az érzettől a Lélekhez.

9. 47 : 31-9

During his night of gloom and glory in the garden, Jesus realized the utter error of a belief in any possible material intelligence. The pangs of neglect and the staves of bigoted ignorance smote him sorely. His students slept. He said unto them: "Could ye not watch with me one hour?" Could they not watch with him who, waiting and struggling in voiceless agony, held uncomplaining guard over a world? There was no response to that human yearning, and so Jesus turned forever away from earth to heaven, from sense to Soul.

10. 280 : 30-4

Az egyetlen mentség emberi vélemények táplálására és a létezés Tudományának elutasítására a halandó tudatlanságunk a Szellemről, mely tudatlanság csakis az isteni Tudomány megértésének enged, mely megértés által betérünk az Igazság országába a földön, és megtudjuk, hogy a Szellem végtelen és legfelsőbb.

10. 280 : 30-4

The only excuse for entertaining human opinions and rejecting the Science of being is our mortal ignorance of Spirit, — ignorance which yields only to the understanding of divine Science, the understanding by which we enter into the kingdom of Truth on earth and learn that Spirit is infinite and supreme.

11. 202 : 3-5

A tudományos egységet, mely Isten és ember között fennáll, a gyakorlati életben kell felszínre hozni és Isten akaratát egyetemesen kell teljesíteni.

11. 202 : 3-5

The scientific unity which exists between God and man must be wrought out in life-practice, and God's will must be universally done.

12. 368 : 14-19

Amikor eljutunk oda, hogy jobban bízunk a létezés igazságában, mint a tévedésben, jobban hiszünk a Szellemben, mint az anyagban, jobban hiszünk az életben, mint a halálban, nagyobb a hitünk Istenben, mint az emberben, akkor nem lesz olyan anyagi feltevés, amely meggátolna bennünket abban, hogy meggyógyítsuk a betegeket és megsemmisítsük a hibát.

12. 368 : 14-19

When we come to have more faith in the truth of being than we have in error, more faith in Spirit than in matter, more faith in living than in dying, more faith in God than in man, then no material suppositions can prevent us from healing the sick and destroying error.

13. 497 : 13 (Elismerjük)-19

Elismerjük Jézus engesztelését mint az isteni, hatékony Szeretet bizonyítékát, amely feltárja az ember egységét Istennel Krisztus Jézus, az Útmutató által; és elismerjük, hogy az ember a Krisztus által, az Igazság, Élet és Szeretet által váltatik meg, amint azt a Galileai Próféta demonstrálta a betegek meggyógyításával és a bűnön és halálon való felülkerekedéssel.

13. 497 : 13 (We)-19

We acknowledge Jesus' atonement as the evidence of divine, efficacious Love, unfolding man's unity with God through Christ Jesus the Way-shower; and we acknowledge that man is saved through Christ, through Truth, Life, and Love as demonstrated by the Galilean Prophet in healing the sick and overcoming sin and death.


████████████████████████████████████████████████████████████████████████


A NAPI FELADATOK

Mary Baker Eddy

Mindennapi Ima

Ezen Egyház minden tagjának feladata minden egyes nap imádkozni: „Jöjjön el a Te országod”; hadd jöjjön létre bennem az isteni Igazság, Élet és Szeretet uralma és zárjon ki belőlem minden bűnt, és hadd gazdagítsa a Te Igéd az egész emberiség vonzalmait és kormányozza azokat!

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 4. pont

Indítékokra és Tettekre vonatkozó Szabály

Az Anyaegyház tagjainak indítékait és tetteit nem szabad, hogy akár ellenségeskedés, akár személyes ragaszkodás vezérelje. A Tudományban az isteni Szeretet egyedül kormányozza az embert, és a Keresztény Tudós a Szeretet kedves vonásait tükrözi a bűn megdorgálásában, igaz testvériségben, könyörületességben és megbocsátásban. Ezen Egyház tagjainak naponta kell őrködnie és imádkoznia, hogy megszabadíttassanak minden gonosztól, jövendöléstől, bíráskodástól, ítélkezéstől, tanácsadástól, befolyásolástól vagy téves befolyásoltatástól.

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 1. pont

Készenlét a Feladatra

Ezen Egyház minden tagjának feladata megvédeni magát naponta az agresszív mentális szuggesztióval szemben, és nem hagyni, hogy elfelejtessék vagy elhanyagoltassák vele az Isten, a Vezetője és az emberiség felé való kötelezettségét. Tettei alapján kerül majd megítélésre – igazolásra vagy elítélésre.

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 6. pont


Ügyelj Rá

Vegyes Írások, Mary Baker Eddy, 237. oldal

Keresztény Tudósoknak: — Lásd Tudomány és Egészség, 442. oldal, 30. sor, és ügyelj erre naponta.
Keresztény Tudósok, legyetek önmagatok törvénye, hogy a mentális mulasztás nem árthat nektek akár mikor alszotok, akár ébrenlétetekben.

(T&E, 442. o.)


████████████████████████████████████████████████████████████████████████