VASÁRNAP 2023. FEBRUÁR 12. |

VASÁRNAP 2023. FEBRUÁR 12.TÁRGY — Lélek

SubjectSoul

ARANY SZÖVEG : Példabeszédek 16 : 17

Az igazak országútja eltávozás a gonosztól; megtartja magát az, aki megõrzi az õ útát.Golden Text: Proverbs 16 : 17

The highway of the upright is to depart from evil: he that keepeth his way preserveth his soul.
Kattints ide a lecke PDF verziójáért:


Kattints ide a lecke hanganyagáért:

Kattints ide, hogy meghallgasd a YouTube-on

Kattints ide, hogy meghallgasd a Vimeo-on

████████████████████████████████████████████████████████████████████████


VÁLTAKOZÓ OLVASÁS: Zsoltárok 121 : 1, 2, 5-8


1.     Szemeimet a hegyekre emelem, onnan jön az én segítségem.

2.     Az én segítségem az Úrtól van, aki teremtette az eget és földet.

5.     Az Úr a te őriződ, az Úr a te árnyékod a te jobbkezed felől.

6.     Nappal a nap meg nem szúr téged, sem éjjel a hold.

7.     Az Úr megőriz téged minden gonosztól, megőrzi a te lelkedet.

8.     Megőrzi az Úr a te ki- és bemeneteledet, mostantól fogva mindörökké!

Responsive Reading: Psalm 121 : 1, 2, 5-8

1.     I will lift up mine eyes unto the hills, from whence cometh my help.

2.     My help cometh from the Lord, which made heaven and earth.

5.     The Lord is thy keeper: the Lord is thy shade upon thy right hand.

6.     The sun shall not smite thee by day, nor the moon by night.

7.     The Lord shall preserve thee from all evil: he shall preserve thy soul.

8.     The Lord shall preserve thy going out and thy coming in from this time forth, and even for evermore.LECKE PRÉDIKÁCIÓA Biblia


1. Zsoltárok 107 : 1-9

1     Adjatok hálát az ÚRnak, mert jó, mert örökké tart szeretete!

2     Így szóljanak az ÚR megváltottai, akiket megváltott az ellenség kezéből,

3     És a kiket összegyûjtött a [különbözõ] földekrõl: napkelet és napnyugot felõl, északról és a tenger felõl.

4     Bujdostak a pusztában, a sivatagban; lakó-város felé utat nem találtak vala.

5     Éheztek is, szomjaztak is, elcsüggedt a lelkük.

6     De az ÚRhoz kiáltottak nyomorúságukban, és kimentette őket szorult helyzetükből.

7     És vezeté õket egyenes útra, hogy lakó-városhoz juthassanak.

8     Adjanak most hálát az ÚRnak szeretetéért, az emberekkel tett csodáiért,

9     mert megitatta a szomjazókat, és jól tartotta az éhezőket.

1. Psalm 107 : 1-9

1     O give thanks unto the Lord, for he is good: for his mercy endureth for ever.

2     Let the redeemed of the Lord say so, whom he hath redeemed from the hand of the enemy;

3     And gathered them out of the lands, from the east, and from the west, from the north, and from the south.

4     They wandered in the wilderness in a solitary way; they found no city to dwell in.

5     Hungry and thirsty, their soul fainted in them.

6     Then they cried unto the Lord in their trouble, and he delivered them out of their distresses.

7     And he led them forth by the right way, that they might go to a city of habitation.

8     Oh that men would praise the Lord for his goodness, and for his wonderful works to the children of men!

9     For he satisfieth the longing soul, and filleth the hungry soul with goodness.

2. Jeremiás 31 : 10-14

10     Halljátok az Úr igéjét, ti népek, hirdessétek a távoli szigeteken, és mondjátok: Aki szétszórta Izráelt, össze is gyűjti, és őrzi, mint pásztor a nyáját.

11     Mert megváltotta az Úr Jákóbot, megszabadította az erősebb kezéből.

12     Megjönnek majd, és ujjonganak Sion magaslatán, élvezik az Úrtól kapott javakat: a gabonát, a mustot és az olajat, a juhokat és a marhákat. Olyan lesz a lelkük, mint az öntözött kert, és nem hervadoznak többé.

13     Akkor vígadoz a szûz a seregben, és az ifjak és a vének együttesen, és az õ siralmokat örömre fordítom, és megvígasztalom és felvidámítom õket az õ bánatukból.

14     A papokat bőséggel árasztom el, népem pedig jóllakik javaimmal - így szól az Úr

2. Jeremiah 31 : 10-14

10     Hear the word of the Lord, O ye nations, and declare it in the isles afar off, and say, He that scattered Israel will gather him, and keep him, as a shepherd doth his flock.

11     For the Lord hath redeemed Jacob, and ransomed him from the hand of him that was stronger than he.

12     Therefore they shall come and sing in the height of Zion, and shall flow together to the goodness of the Lord, for wheat, and for wine, and for oil, and for the young of the flock and of the herd: and their soul shall be as a watered garden; and they shall not sorrow any more at all.

13     Then shall the virgin rejoice in the dance, both young men and old together: for I will turn their mourning into joy, and will comfort them, and make them rejoice from their sorrow.

14     And I will satiate the soul of the priests with fatness, and my people shall be satisfied with my goodness, saith the Lord.

3. II Krónikák 15 : 1 (Azáriást), 2 (második ;-ig), 3-5, 8, 9, 12

1     ... Azáriást, az Obed fiát felindítá az Isten lelke:

2     Aki Asa elé lépett, és monda: Hallgassatok meg engem, Asa s egész Júda és Benjámin! Az Úr van veletek, ha ti is õ vele lesztek; ha õt keresénditek, megtaláljátok;

3     Sok ideje, hogy Izráel az igaz Isten nélkül, tanító pap nélkül, és törvény nélkül van.

4     Ha megtért volna az õ nyomorúságában az Úrhoz, Izráel Istenéhez: megtalálták volna azok, a kik õt keresik.

5     De ezekben az idõkben nincs békessége sem a kimenõnek, sem a hazajövõnek, mivelhogy nagy a nyomorúsága mindazoknak, a kik [e] földön laknak;

8     Mikor pedig Asa meghallotta e beszédeket és az Obed prófétának prófécziáját, megbátorodék, és elpusztítá a Júda és Benjámin földérõl mindenestõl a bálványokat, a városokból is, a melyeket elfoglalt az Efraim hegységén, és megújítá az Úr oltárát is, a mely az Úr tornácza elõtt volt.

9     És összegyûjté az egész Júda és Benjámin nemzetségét és azokat, a kik jövevények valának köztök az Efraim, Manasse és Simeon nemzetségébõl; mert az Izráel nemzetségébõl sokan csatlakozának õ hozzá, látván, hogy az Úr, az õ Istene, õ vele volt.

12     És fogadást tettek, hogy ezután az Urat, az õ atyáik Istenét teljes szívvel és teljes lélekkel fogják keresni.

3. II Chronicles 15 : 1 (the spirit), 2 (to 3rd ;), 3-5, 8, 9, 12

1     …the Spirit of God came upon Azariah the son of Oded:

2     And he went out to meet Asa, and said unto him, Hear ye me, Asa, and all Judah and Benjamin; The Lord is with you, while ye be with him; and if ye seek him, he will be found of you;

3     Now for a long season Israel hath been without the true God, and without a teaching priest, and without law.

4     But when they in their trouble did turn unto the Lord God of Israel, and sought him, he was found of them.

5     And in those times there was no peace to him that went out, nor to him that came in, but great vexations were upon all the inhabitants of the countries.

8     And when Asa heard these words, and the prophecy of Oded the prophet, he took courage, and put away the abominable idols out of all the land of Judah and Benjamin, and out of the cities which he had taken from mount Ephraim, and renewed the altar of the Lord, that was before the porch of the Lord.

9     And he gathered all Judah and Benjamin, and the strangers with them out of Ephraim and Manasseh, and out of Simeon: for they fell to him out of Israel in abundance, when they saw that the Lord his God was with him.

12     And they entered into a covenant to seek the Lord God of their fathers with all their heart and with all their soul.

4. Lukács 4 : 14-21

14     Jézus pedig megtére a Léleknek erejével Galileába: és híre méne néki az egész környéken.

15     És tanított a zsinagógákban, és dicsőítette mindenki.

16     És méne Názáretbe, ahol felneveltetett: és beméne, szokása szerint, szombatnapon a zsinagógába, és felálla olvasni.

17      És adák néki az Ésaiás próféta könyvét; és a könyvet feltárván, arra a helyre nyita, ahol ez vala írva:

18     Az Úrnak lelke [van] én rajtam, mivelhogy felkent engem, hogy a szegényeknek az evangéliumot hirdessem, elküldött, hogy a töredelmes szívűeket meggyógyítsam, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek és a vakok szemeinek megnyílását, hogy szabadon bocsássam a lesújtottakat,

19     Hogy hirdessem az Úrnak kedves esztendejét.

20     És behajtván a könyvet, átadá a szolgának, és leüle. És a zsinagógában mindenek szemei ő reá valának függesztve.

21     Ő pedig kezde hozzájuk szólani: Ma teljesedett be ez [az] Írás a ti hallástokra.

4. Luke 4 : 14-21

14     And Jesus returned in the power of the Spirit into Galilee: and there went out a fame of him through all the region round about.

15     And he taught in their synagogues, being glorified of all.

16     And he came to Nazareth, where he had been brought up: and, as his custom was, he went into the synagogue on the sabbath day, and stood up for to read.

17     And there was delivered unto him the book of the prophet Esaias. And when he had opened the book, he found the place where it was written,

18     The Spirit of the Lord is upon me, because he hath anointed me to preach the gospel to the poor; he hath sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives, and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised,

19     To preach the acceptable year of the Lord.

20     And he closed the book, and he gave it again to the minister, and sat down. And the eyes of all them that were in the synagogue were fastened on him.

21     And he began to say unto them, This day is this scripture fulfilled in your ears.

5. Márk 8 : 22-25

22     Azután Bethsaidába méne; és egy vakot vivének hozzá és kérik vala õt, hogy illesse azt.

23     Õ pedig megfogván a vaknak kezét, kivezeté õt a falun kívül; és a szemeibe köpvén és kezeit reá tévén, megkérdé õt, ha lát-é valamit?

24     Az pedig föltekintvén, monda: Látom az embereket, mint valami járkáló fákat.

25     Azután kezeit ismét ráveté annak szemeire, és feltekintete véle. És megépüle, és látá messze és világosan mindent.

5. Mark 8 : 22-25

22     And he cometh to Bethsaida; and they bring a blind man unto him, and besought him to touch him.

23     And he took the blind man by the hand, and led him out of the town; and when he had spit on his eyes, and put his hands upon him, he asked him if he saw ought.

24     And he looked up, and said, I see men as trees, walking.

25     After that he put his hands again upon his eyes, and made him look up: and he was restored, and saw every man clearly.

6. Ézsaiás 55 : 1-3

1     Ti szomjazók mind, jöjjetek vízért, még ha nincs is pénzetek! Jöjjetek, vegyetek és egyetek! Jöjjetek, vegyetek bort és tejet, nem pénzért és nem fizetségért!

2     Miért adtok pénzt azért, ami nem kenyér, és gyûjtött kincseteket azért, ami meg nem elégíthet? Hallgassatok, hallgassatok reám, hogy jót egyetek, és gyönyörködjék lelketek kövérségben.

3     Hajtsátok ide füleiteket és jertek hozzám; hallgassatok, hogy éljen lelketek, és szerzek veletek örök szövetséget, Dávid iránt való változhatatlan kegyelmességem szerint.

6. Isaiah 55 : 1-3

1     Ho, every one that thirsteth, come ye to the waters, and he that hath no money; come ye, buy, and eat; yea, come, buy wine and milk without money and without price.

2     Wherefore do ye spend money for that which is not bread? and your labour for that which satisfieth not? hearken diligently unto me, and eat ye that which is good, and let your soul delight itself in fatness.

3     Incline your ear, and come unto me: hear, and your soul shall live; and I will make an everlasting covenant with you, even the sure mercies of David.

7. I Péter 2 : 25

25     Mert olyanok valátok, mint tévelygõ juhok; de most megtértetek lelketek pásztorához és felvigyázójához.

7. I Peter 2 : 25

25     For ye were as sheep going astray; but are now returned unto the Shepherd and Bishop of your souls.Tudomány és Egészség


1. 6 : 14-16

Ahhoz, hogy elérjük a mennyországot, a létezés harmóniáját, meg kell értenünk a létezés isteni Alapelvét.

1. 6 : 14-16

To reach heaven, the harmony of being, we must understand the divine Principle of being.

2. 587 : 25-27

Mennyország. Harmónia; a Szellem uralma; az Alapelv általi kormányzás; spiritualitás; tökéletes boldogság; a Lélek atmoszférája.

2. 587 : 25-27

Heaven. Harmony; the reign of Spirit; government by divine Principle; spirituality; bliss; the atmosphere of Soul.

3. 120 : 4-6

A Lélek vagy Szellem az Isten, változtathatatlan és örök; és az ember együttlétezik a Lélekkel, Istennel és tükrözi azt, mert az ember Isten képmása.

3. 120 : 4-6

Soul, or Spirit, is God, unchangeable and eternal; and man coexists with and reflects Soul, God, for man is God's image.

4. 477 : 22-29

A Lélek az ember lényege, Élete és intelligenciája, amely egyéniesített, de nem az anyagban. A Lélek soha nem tükrözhet bármit, ami a Szellemnél alacsonyabb rendű.

Az ember a Lélek kifejez(őd)ése. Az indiánok meglátták az alapul fekvő valóság néhány sugarát, amikor egy bizonyos szép tavat a „Nagy Szellem mosolya”-nak neveztek el.

4. 477 : 22-29

Soul is the substance, Life, and intelligence of man, which is individualized, but not in matter. Soul can never reflect anything inferior to Spirit.

Man is the expression of Soul. The Indians caught some glimpses of the underlying reality, when they called a certain beautiful lake "the smile of the Great Spirit."

5. 390 : 4-11

Nem tagadhatjuk, hogy az Élet önfenntartó, és soha nem szabadna tagadnunk a Lélek örökkévaló harmóniáját csupán azért, mert a halandó érzékek számára látszólagos diszharmónia van. Isten, az isteni Alapelv általunk való meg nem értése az, ami látható diszharmóniát okoz, és az Ő helyes megértése helyreállítja a harmóniát. Az Igazság végül mindannyiunkat arra késztet majd, hogy felváltsuk az érzékek élvezeteit és fájdalmait a Lélek örömeivel.

5. 390 : 4-11

We cannot deny that Life is self-sustained, and we should never deny the everlasting harmony of Soul, simply because, to the mortal senses, there is seeming discord. It is our ignorance of God, the divine Principle, which produces apparent discord, and the right understanding of Him restores harmony. Truth will at length compel us all to exchange the pleasures and pains of sense for the joys of Soul.

6. 311 : 7-25

A Lélek halhatatlan, mert Szellem, amelynek nincs önpusztító eleme. Az ember lelkileg elveszett-e? Nem, ő csak egy anyagi érzetet veszíthet el. Minden vétek a testből ered. Nem lehet lelki. A bűn itt, vagy a túlvilágon, csak addig létezik, amíg fennáll az anyagban lévő Elme káprázata. A bűn érzete, és nem a bűnös lélek az, amely elvész. A gonoszt a jó érzete semmisíti meg.

Azon hamis feltevés által, hogy a lélek az érzetben és az elme az anyagban lakozik, a hiedelem a lélek, a szellemi igazság ideiglenes elvesztésének vagy hiányának érzetébe téved. A tévedés ezen állapota a halandó álom, amely szerint az élet és szubsztancia anyagban létezik, ez pedig a létezés halhatatlan valóságának az egyenes ellentéte. Amíg azt hisszük, hogy a lélek vétkezhet, vagy hogy a halhatatlan Lélek a halandó testben van, addig soha nem érthetjük meg a létezés Tudományát. Amikor az emberiség megérti ezt a Tudományt, ez lesz az Élet törvénye az ember számára - mégpedig a Lélek magasabb törvénye, mely az anyagi érzéken felülkerekedik a harmónia és halhatatlanság által.

6. 311 : 7-25

Soul is immortal because it is Spirit, which has no element of self-destruction. Is man lost spiritually? No, he can only lose a sense material. All sin is of the flesh. It cannot be spiritual. Sin exists here or hereafter only so long as the illusion of mind in matter remains. It is a sense of sin, and not a sinful soul, which is lost. Evil is destroyed by the sense of good.

Through false estimates of soul as dwelling in sense and of mind as dwelling in matter, belief strays into a sense of temporary loss or absence of soul, spiritual truth. This state of error is the mortal dream of life and substance as existent in matter, and is directly opposite to the immortal reality of being. So long as we believe that soul can sin or that immortal Soul is in mortal body, we can never understand the Science of being. When humanity does understand this Science, it will become the law of Life to man, — even the higher law of Soul, which prevails over material sense through harmony and immortality.

7. 427 : 2-7

Az Élet a Lélek törvénye, igen, az Igazság szellemének törvénye, és a Lélek soha nincs képviselője nélkül. Az ember egyéni léte éppúgy nem halhat meg vagy tűnhet el a tudatlanságba, mint a Lélek, mivel mindkettő halhatatlan.

7. 427 : 2-7

Life is the law of Soul, even the law of the spirit of Truth, and Soul is never without its representative. Man's individual being can no more die nor disappear in unconsciousness than can Soul, for both are immortal.

8. 307 : 25 (Az)-30

Az isteni Elme az ember lelke, és az Elme uralmat ad az embernek minden felett. Az ember nem anyagi alapon lett teremtve és arra sincs parancsa, hogy anyagi törvényeknek engedelmeskedjen, amelyeket a Szellem soha nem alkotott; az ő hatásköre a szellemi törvényekben, az Elme magasabb jogában van.

8. 307 : 25 (The)-30

The divine Mind is the Soul of man, and gives man dominion over all things. Man was not created from a material basis, nor bidden to obey material laws which Spirit never made; his province is in spiritual statutes, in the higher law of Mind.

9. 302 : 15 (a harmonikus)-24

...a harmonikus és halhatatlan ember mindig is létezett, és mindig az anyagban létező bármely élet, szubsztancia és intelligencia halandó illúzióján túl van és felette áll. Ez a megállapítás tényen alapszik és nem mesén. A létezés Tudománya feltárja, hogy az ember tökéletes, mint ahogy az Atya is tökéletes, mert a lelki ember Lelke vagy Elméje Istenben van, a minden lét isteni Alapelvében, és mivel ezt a valódi embert a Lélek kormányozza az érzék helyett, a Szellem törvénye, nem pedig az anyag úgynevezett törvényei.

9. 302 : 15 (harmonious)-24

…harmonious and immortal man has existed forever, and is always beyond and above the mortal illusion of any life, substance, and intelligence as existent in matter. This statement is based on fact, not fable. The Science of being reveals man as perfect, even as the Father is perfect, because the Soul, or Mind, of the spiritual man is God, the divine Principle of all being, and because this real man is governed by Soul instead of sense, by the law of Spirit, not by the so-called laws of matter.

10. 322 : 3-13

Amikor a megértés az élet és intelligencia álláspontjait az anyagiról egy szellemi alapra váltja, elérjük az Élet realitását, a Lélek kontrollját az érzék felett, és a Kereszténységet vagy Igazságot saját isteni Alapelvében ismerjük majd fel. Ennek kell lennie a csúcspontnak, mielőtt a harmonikus és halhatatlan embert elérjük és annak képességei feltáródnak. Azon roppant munka fényében, amelyet azt megelőzően kell elvégeznünk, hogy az isteni Tudomány felismerése eljöhet, nagyon fontos, hogy gondolatainkat az isteni Alapelv felé fordítsuk, hogy a véges hiedelem felkészülhessen a tévedés feladására.

10. 322 : 3-13

When understanding changes the standpoints of life and intelligence from a material to a spiritual basis, we shall gain the reality of Life, the control of Soul over sense, and we shall perceive Christianity, or Truth, in its divine Principle. This must be the climax before harmonious and immortal man is obtained and his capabilities revealed. It is highly important — in view of the immense work to be accomplished before this recognition of divine Science can come — to turn our thoughts towards divine Principle, that finite belief may be prepared to relinquish its error.

11. 60 : 24-11

Egy rossz hallású fül harmóniának nevezi a diszharmóniát, mert nem értékeli az összhangot. Így a fizikai érzék, mivel nem ismeri fel a lét igazi boldogságát, hamis alapzatra helyezi azt. A Tudomány helyesbíteni fogja a diszharmóniát, és megtanít bennünket az élet édesebb harmóniáira.

A Léleknek végtelen forrásai vannak, amelyekkel megáldja az emberiséget, és a boldogságot hamarabb nyernénk el, és biztosabban a miénk maradna, ha a Lélekben keresnénk. Egyedül a magasztosabb örömök elégíthetik ki a halhatatlan ember vágyódásait. Nem korlátozhatjuk a boldogságot a személyes érzet határain belülre. Az érzékek nem nyújtanak valódi örömet.

Az emberi érzelmekben a jónak túlsúlyban kell lennie a gonosz felett, és a lelkinek az állati felett, különben a boldogságot soha nem éri el. Ennek a mennyei állapotnak az elnyerése nemesebbé tenné utódainkat, csökkentené a bűnözést és magasabb célok felé irányítaná törekvéseinket. A bűn minden völgyét fel kell tölteni, és az önzés minden hegyét el kell hordani, hogy Istenünk országútja elkészülhessen a Tudományban.

11. 60 : 24-11

An ill-attuned ear calls discord harmony, not appreciating concord. So physical sense, not discerning the true happiness of being, places it on a false basis. Science will correct the discord, and teach us life's sweeter harmonies.

Soul has infinite resources with which to bless mankind, and happiness would be more readily attained and would be more secure in our keeping, if sought in Soul. Higher enjoyments alone can satisfy the cravings of immortal man. We cannot circumscribe happiness within the limits of personal sense. The senses confer no real enjoyment.

The good in human affections must have ascendency over the evil and the spiritual over the animal, or happiness will never be won. The attainment of this celestial condition would improve our progeny, diminish crime, and give higher aims to ambition. Every valley of sin must be exalted, and every mountain of selfishness be brought low, that the highway of our God may be prepared in Science.

12. 210 : 11-16

Tudván, hogy a Lélek és sajátosságai örökre megnyilvánulnak az ember által, a Mester meggyógyította a betegeket, látást adott a vakoknak, hallást a süketeknek, visszaadta járását a sántáknak, így hozván világosságra az isteni Elme által az emberi elmékre és testekre gyakorolt tudományos hatást, és ezzel a Lélek és üdvözülés egy jobb megértését nyújtotta.

12. 210 : 11-16

Knowing that Soul and its attributes were forever manifested through man, the Master healed the sick, gave sight to the blind, hearing to the deaf, feet to the lame, thus bringing to light the scientific action of the divine Mind on human minds and bodies and giving a better understanding of Soul and salvation.

13. 9 : 17-24

„Szere[ted] azért az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, és teljes elmédből és teljes erődből?” Ez a parancsolat sokat magába foglal, még valamennyi csupán anyagi érzékelés, vonzalom és imádás feladását is. Ez a Kereszténység El Doradója. Magába foglalja az Élet Tudományát, és csak a Szellem isteni irányítását ismeri el, amelyben a Lélek a mesterünk, és az anyagi érzetnek és emberi akaratnak nem lesz helye.

13. 9 : 17-24

Dost thou "love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind"? This command includes much, even the surrender of all merely material sensation, affection, and worship. This is the El Dorado of Christianity. It involves the Science of Life, and recognizes only the divine control of Spirit, in which Soul is our master, and material sense and human will have no place.

14. 273 : 18 csak

Az ember harmonikus, amikor a Lélek kormányozza.

14. 273 : 18 only

Man is harmonious when governed by Soul.


████████████████████████████████████████████████████████████████████████


A NAPI FELADATOK

Mary Baker Eddy

Mindennapi Ima

Ezen Egyház minden tagjának feladata minden egyes nap imádkozni: „Jöjjön el a Te országod”; hadd jöjjön létre bennem az isteni Igazság, Élet és Szeretet uralma és zárjon ki belőlem minden bűnt, és hadd gazdagítsa a Te Igéd az egész emberiség vonzalmait és kormányozza azokat!

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 4. pont

Indítékokra és Tettekre vonatkozó Szabály

Az Anyaegyház tagjainak indítékait és tetteit nem szabad, hogy akár ellenségeskedés, akár személyes ragaszkodás vezérelje. A Tudományban az isteni Szeretet egyedül kormányozza az embert, és a Keresztény Tudós a Szeretet kedves vonásait tükrözi a bűn megdorgálásában, igaz testvériségben, könyörületességben és megbocsátásban. Ezen Egyház tagjainak naponta kell őrködnie és imádkoznia, hogy megszabadíttassanak minden gonosztól, jövendöléstől, bíráskodástól, ítélkezéstől, tanácsadástól, befolyásolástól vagy téves befolyásoltatástól.

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 1. pont

Készenlét a Feladatra

Ezen Egyház minden tagjának feladata megvédeni magát naponta az agresszív mentális szuggesztióval szemben, és nem hagyni, hogy elfelejtessék vagy elhanyagoltassák vele az Isten, a Vezetője és az emberiség felé való kötelezettségét. Tettei alapján kerül majd megítélésre – igazolásra vagy elítélésre.

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 6. pont


Ügyelj Rá

Vegyes Írások, Mary Baker Eddy, 237. oldal

Keresztény Tudósoknak: — Lásd Tudomány és Egészség, 442. oldal, 30. sor, és ügyelj erre naponta.
Keresztény Tudósok, legyetek önmagatok törvénye, hogy a mentális mulasztás nem árthat nektek akár mikor alszotok, akár ébrenlétetekben.

(T&E, 442. o.)


████████████████████████████████████████████████████████████████████████