VASÁRNAP 2023. AUGUSZTUS 6. |

VASÁRNAP 2023. AUGUSZTUS 6.TÁRGY — Szellem

SubjectSpirit

ARANY SZÖVEG : János 4 : 24

Az Isten Lélek, és akik imádják őt, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk.Golden Text: John 4 : 24

God is a Spirit: and they that worship him must worship him in spirit and in truth.
Kattints ide a lecke PDF verziójáért:
VÁLTAKOZÓ OLVASÁS: II Korintusiakhoz 3 : 4-6, 17, 18


4.     Ilyen bizodalmunk pedig a Krisztus által van Isten iránt.

5.     Nem mintha önmagunktól, mintegy a magunk erejéből volnánk alkalmasak, hogy bármit is megítéljünk; ellenkezőleg, a mi alkalmasságunk az Istentől van.

6.     Ő tett alkalmassá minket arra, hogy az új szövetség szolgái legyünk, nem betűé, hanem 1Léleké, mert a betű megöl, a Lélek pedig megelevenít.

17.     Az Úr pedig a Lélek; és ahol az Úrnak Lelke, ott a szabadság.

18.     Mi pedig az Úrnak dicsõségét mindnyájan fedetlen arczczal szemlélvén, ugyanazon ábrázatra elváltozunk, dicsõségrõl dicsõségre, úgy mint az Úrnak Lelkétõl.

Responsive Reading: II Corinthians 3 : 4-6, 17, 18

4.     And such trust have we through Christ to God-ward:

5.     Not that we are sufficient of ourselves to think any thing as of ourselves; but our sufficiency is of God;

6.     Who also hath made us able ministers of the new testament; not of the letter, but of the spirit: for the letter killeth, but the spirit giveth life.

17.     Now the Lord is that Spirit: and where the Spirit of the Lord is, there is liberty.

18.     But we all, with open face beholding as in a glass the glory of the Lord, are changed into the same image from glory to glory, even as by the Spirit of the Lord.LECKE PRÉDIKÁCIÓA Biblia


1. Jób 33 : 4

4     Az Istennek lelke teremtett engem, és a Mindenhatónak lehellete adott nékem életet.

1. Job 33 : 4

4     The Spirit of God hath made me, and the breath of the Almighty hath given me life.

2. Rómaiakhoz 8 : 12-17 (második ;-ig)

12     Ezért, testvéreim, adósok vagyunk, de nem a testnek, hogy test szerint éljünk.

13     Mert, ha test szerint éltek, meghaltok; de ha a test cselekedeteit a lélekkel megöldökölitek, éltek.

14     Mert akiket Isten Lelke vezérel, azok Istennek fiai.

15     Mert nem kaptátok szolgaság lelkét ismét, hogy félelemben legyetek, hanem a fiúságnak Lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk: Abbá, Atyám!

16     Ez a Lélek bizonyságot tesz a mi lelkünkkel együtt, hogy Isten gyermekei vagyunk.

17     Ha pedig gyermekek, örökösök is; örökösei Istennek, örököstársai pedig Krisztusnak;

2. Romans 8 : 12-17 (to 2nd ;)

12     Therefore, brethren, we are debtors, not to the flesh, to live after the flesh.

13     For if ye live after the flesh, ye shall die: but if ye through the Spirit do mortify the deeds of the body, ye shall live.

14     For as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God.

15     For ye have not received the spirit of bondage again to fear; but ye have received the Spirit of adoption, whereby we cry, Abba, Father.

16     The Spirit itself beareth witness with our spirit, that we are the children of God:

17     And if children, then heirs; heirs of God, and joint-heirs with Christ;

3. Máté 3 : 1, 2, 13-17

1     Azokban a napokban pedig eljöve Keresztelõ János, a ki prédikál vala Júdea pusztájában.

2     És ezt mondja vala: Térjetek meg, mert elközelített a mennyeknek országa.

13     Akkor eljött Jézus Galileából a Jordán mellé Jánoshoz, hogy keresztelje meg őt.

14     János azonban megpróbálta visszatartani őt, és ezt mondta: "Nekem volna szükségem arra, hogy megkeresztelj, és te jössz hozzám?"

15     Jézus így válaszolt: "Engedd meg, hogy ez most így történjen, mert az illik hozzánk, hogy így töltsünk be minden igazságot." Akkor engedett neki.

16     Amikor pedig Jézus megkeresztelkedett, azonnal kijött a vízből, és íme, megnyílt a menny, és látta, hogy Isten Lelke galamb formájában aláereszkedik, és őreá száll.

17     És ímé egy égi hang ezt mondja vala: Ez amaz én szerelmes fiam, a kiben én gyönyörködöm.

3. Matthew 3 : 1, 2, 13-17

1     In those days came John the Baptist, preaching in the wilderness of Judæa,

2     And saying, Repent ye: for the kingdom of heaven is at hand.

13     Then cometh Jesus from Galilee to Jordan unto John, to be baptized of him.

14     But John forbad him, saying, I have need to be baptized of thee, and comest thou to me?

15     And Jesus answering said unto him, Suffer it to be so now: for thus it becometh us to fulfil all righteousness. Then he suffered him.

16     And Jesus, when he was baptized, went up straightway out of the water: and, lo, the heavens were opened unto him, and he saw the Spirit of God descending like a dove, and lighting upon him:

17     And lo a voice from heaven, saying, This is my beloved Son, in whom I am well pleased.

4. Máté 4 : 1-4, 11

1     Akkor elvitte Jézust a Lélek a pusztába, hogy megkísértse az ördög.

2     Miután negyven nap és negyven éjjel böjtölt, végül megéhezett.

3     Ekkor odament hozzá a kísértő, és ezt mondta: "Ha Isten Fia vagy, mondd, hogy ezek a kövek változzanak kenyérré."

4     Ő így válaszolt: "Meg van írva: Nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik."

11     Ekkor elhagyta őt az ördög, és íme, angyalok jöttek, és szolgáltak neki.

4. Matthew 4 : 1-4, 11

1     Then was Jesus led up of the Spirit into the wilderness to be tempted of the devil.

2     And when he had fasted forty days and forty nights, he was afterward an hungred.

3     And when the tempter came to him, he said, If thou be the Son of God, command that these stones be made bread.

4     But he answered and said, It is written, Man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God.

11     Then the devil leaveth him, and, behold, angels came and ministered unto him.

5. Márk 5 : 25-34

25     És egy asszony, aki tizenkét év óta vérfolyásos vala,

26     És sok orvostól sokat szenvedett, és minden vagyonát magára költötte, és semmit sem javult, sőt inkább még rosszabbul lett,

27     Mikor Jézus felől hallott vala, a sokaságban hátulról kerülve, illeté annak ruháját.

28     Mert ezt mondja vala: Ha csak ruháit illethetem is, meggyógyulok.

29     És vérének forrása azonnal kiszárada és megérzé testében, hogy kigyógyult bajából.

30     Jézus pedig azonnal észrevevén magán, hogy isteni erő áradott vala ki belőle, megfordult a sokaságban, és monda: Kicsoda illeté az én ruháimat?

31     És mondának néki az ő tanítványai: Látod, hogy a sokaság szorít össze téged, és azt kérdezed: Kicsoda illetett engem?

32     És körülnéze, hogy lássa azt, aki ezt cselekedte.

33     Az asszony pedig tudva, hogy mi történt vele, félve és remegve megy vala oda és elébe borula, és elmonda néki mindent igazán.

34     Ő pedig monda néki: Leányom, a te hited megtartott téged. Eredj el békével, és gyógyulj meg a te bajodból.

5. Mark 5 : 25-34

25     And a certain woman, which had an issue of blood twelve years,

26     And had suffered many things of many physicians, and had spent all that she had, and was nothing bettered, but rather grew worse,

27     When she had heard of Jesus, came in the press behind, and touched his garment.

28     For she said, If I may touch but his clothes, I shall be whole.

29     And straightway the fountain of her blood was dried up; and she felt in her body that she was healed of that plague.

30     And Jesus, immediately knowing in himself that virtue had gone out of him, turned him about in the press, and said, Who touched my clothes?

31     And his disciples said unto him, Thou seest the multitude thronging thee, and sayest thou, Who touched me?

32     And he looked round about to see her that had done this thing.

33     But the woman fearing and trembling, knowing what was done in her, came and fell down before him, and told him all the truth.

34     And he said unto her, Daughter, thy faith hath made thee whole; go in peace, and be whole of thy plague.

6. I Korintusiakhoz 2 : 9 (Amint)-12

9     ... amint meg van írva: Amiket szem nem látott, fül nem hallott és embernek szíve meg se gondolt, amiket Isten készített az őt szeretőknek.

10     Nekünk azonban az Isten kijelentette az ő Lelke által: mert a Lélek mindeneket vizsgál, még az Istennek mélységeit is.

11     Mert kicsoda tudja az emberek közül az ember dolgait, hanemha az embernek lelke, amely õ benne van? Azonképen az Isten dolgait sem ismeri senki, hanemha az Istennek Lelke.

12     Mi pedig nem e világnak lelkét vettük, hanem az Istenből való Lelket; hogy megismerjük azokat, amiket Isten ajándékozott nékünk.

6. I Corinthians 2 : 9 (as)-12

9     …as it is written, Eye hath not seen, nor ear heard, neither have entered into the heart of man, the things which God hath prepared for them that love him.

10     But God hath revealed them unto us by his Spirit: for the Spirit searcheth all things, yea, the deep things of God.

11     For what man knoweth the things of a man, save the spirit of man which is in him? even so the things of God knoweth no man, but the Spirit of God.

12     Now we have received, not the spirit of the world, but the spirit which is of God; that we might know the things that are freely given to us of God.

7. Rómaiakhoz 8 : 1-9 (az első .-ig)

1     Nincsen azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak, kik nem test szerint járnak, hanem Lélek szerint.

2     Mert a Krisztus Jézusban való élet Szellemének törvénye megszabadított engem a bûn és a halál törvényétõl.

3     Amire ugyanis képtelen volt a törvény, mert erőtlen volt a test miatt, azt tette meg Isten, amikor a bűn miatt tulajdon Fiát küldte el a bűnös testhez hasonló formában, és kárhozatra ítélte a bűnt a testben,

4     hogy a törvény követelése teljesüljön bennünk, akik nem test szerint járunk, hanem Lélek szerint.

5     Mert a test szerint valók a test dolgaira gondolnak; a Lélek szerint valók pedig a Lélek dolgaira.

6     Mert a testnek gondolata halál; a Lélek gondolata pedig élet és békesség.

7     Mert a test gondolata ellenségeskedés Isten ellen; minthogy az Isten törvényének nem engedelmeskedik, mert nem is teheti.

8     Akik pedig testben vannak, nem lehetnek kedvesek Isten elõtt.

9     De ti nem vagytok testben, hanem lélekben, ha ugyan az Isten Lelke lakik bennetek.

7. Romans 8 : 1-9 (to 1st .)

1     There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit.

2     For the law of the Spirit of life in Christ Jesus hath made me free from the law of sin and death.

3     For what the law could not do, in that it was weak through the flesh, God sending his own Son in the likeness of sinful flesh, and for sin, condemned sin in the flesh:

4     That the righteousness of the law might be fulfilled in us, who walk not after the flesh, but after the Spirit.

5     For they that are after the flesh do mind the things of the flesh; but they that are after the Spirit the things of the Spirit.

6     For to be carnally minded is death; but to be spiritually minded is life and peace.

7     Because the carnal mind is enmity against God: for it is not subject to the law of God, neither indeed can be.

8     So then they that are in the flesh cannot please God.

9     But ye are not in the flesh, but in the Spirit, if so be that the Spirit of God dwell in you.

8. Galatákhoz 5 : 1, 13, 16, 22, 23

1     Annakokáért a szabadságban, melyre minket Krisztus megszabadított, álljatok meg, és ne kötelezzétek meg ismét magatokat szolgaságnak igájával.

13     Mert ti szabadságra hívattatok atyámfiai; csakhogy a szabadság ürügy ne legyen a testnek, sőt szeretettel szolgáljatok egymásnak.

16     Intelek titeket: a Lélek szerint éljetek, és a test kívánságát ne teljesítsétek.

22     A Lélek gyümölcse pedig: szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség,

23     szelídség, önmegtartóztatás. Az ilyenek ellen nincs törvény.

8. Galatians 5 : 1, 13, 16, 22 (the fruit), 23

1     Stand fast therefore in the liberty wherewith Christ hath made us free, and be not entangled again with the yoke of bondage.

13     For, brethren, ye have been called unto liberty; only use not liberty for an occasion to the flesh, but by love serve one another.

16     This I say then, Walk in the Spirit, and ye shall not fulfil the lust of the flesh.

22     …the fruit of the Spirit is love, joy, peace, longsuffering, gentleness, goodness, faith,

23     Meekness, temperance: against such there is no law.

9. II Korinthusiakhoz 4 : 6

6     Mert az Isten, aki szólt: setétségbõl világosság ragyogjon, õ gyújtott világosságot a mi szívünkben az Isten dicsõsége ismeretének a Jézus Krisztus arczán való világoltatása végett.

9. II Corinthians 4 : 6

6     For God, who commanded the light to shine out of darkness, hath shined in our hearts, to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ.Tudomány és Egészség


1. 124 : 25-26 (az első .-ig)

A Szellem minden dolog élete, szubsztanciája és folytonossága.

1. 124 : 25-26 (to 1st .)

Spirit is the life, substance, and continuity of all things.

2. 331 : 11 (A tévedés)-17

A Szentírás utal arra, hogy Isten a Minden-a-mindenekben. Ebből következik, hogy semminek nincs valósága, sem létezése, kivéve az isteni Elmének és az Ő ideáinak. A Szentírás azt is kijelenti, hogy Isten Szellem. Ennek megfelelően, a Szellemben minden harmónia, és nem lehet benne diszharmónia; minden Élet és nincs halál. Isten világegyetemében minden Őt fejezi ki.

2. 331 : 11 (The)-17

The Scriptures imply that God is All-in-all. From this it follows that nothing possesses reality nor existence except the divine Mind and His ideas. The Scriptures also declare that God is Spirit. Therefore in Spirit all is harmony, and there can be no discord; all is Life, and there is no death. Everything in God's universe expresses Him.

3. 335 : 12-14

A Szellem az egyetlen szubsztancia, a láthatatlan és oszthatatlan Isten. A szellemi és örök dolgok lényegiek.

3. 335 : 12-14

Spirit is the only substance, the invisible and indivisible infinite God. Things spiritual and eternal are substantial.

4. 481 : 2-9

Az ember Istennek, a Szellemnek van alárendelve és semmi másnak. Isten lénye végtelenség, szabadság, harmónia és határtalan boldogság. „Ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság.” Miként az egykori főpapoknak, úgy az embernek is szabad „a szentélybe - [Isten országába] való bemenetel.”

Az anyagi érzet sohasem segít a halandóknak, hogy megértsék a Szellemet, Istent. Az ember csakis a lelki érzet által észleli és szereti az Istenséget.

4. 481 : 2-9

Man is tributary to God, Spirit, and to nothing else. God's being is infinity, freedom, harmony, and boundless bliss. "Where the Spirit of the Lord is, there is liberty." Like the archpriests of yore, man is free "to enter into the holiest," — the realm of God.

Material sense never helps mortals to understand Spirit, God. Through spiritual sense only, man comprehends and loves Deity.

5. 209 : 31-10

A lelki érzet tudatos, állandó képesség arra, hogy Istent megértsük. Megmutatja a tettek által kifejezett hit felsőbbrendűségét a szavakban való hit felett. Eszméi csak „új nyelveken” jutnak kifejezésre; és ezek a szellemi eredetinek arra a nyelvre való lefordításával értelmezhetők, amelyet az emberi gondolkodás fel tud fogni.

A Kereszténység Alapelve és bizonyítéka a lelki érzék által kerül felismerésre. Ezeket Jézus demonstrációiban látjuk - azzal, hogy meggyógyította a betegeket, kiűzte a gonoszt és legyőzte a halált, „az utolsó ellenség[et], mely eltöröltetik” -, melyek megmutatták, hogy ő nem vette figyelembe az anyagot és annak úgynevezett törvényeit.

5. 209 : 31-10

Spiritual sense is a conscious, constant capacity to understand God. It shows the superiority of faith by works over faith in words. Its ideas are expressed only in "new tongues;" and these are interpreted by the translation of the spiritual original into the language which human thought can comprehend.

The Principle and proof of Christianity are discerned by spiritual sense. They are set forth in Jesus' demonstrations, which show — by his healing the sick, casting out evils, and destroying death, "the last enemy that shall be destroyed," — his disregard of matter and its so-called laws.

6. 284 : 28-3

A Keresztény Tudomány szerint, az ember egyedüli valós érzékei szellemiek, melyek az isteni Elméből fakadnak. A gondolat Istentől az emberhez halad, de sem érzékelés, sem jelentés nem megy az anyagi testből az Elméhez. A kommunikáció mindig Istentől halad az Ő ideája, az ember felé. Az anyag nem érző, és nem ismerheti a jót vagy a rosszat, az örömöt vagy a fájdalmat. Az ember egyénisége nem anyagi.  

6. 284 : 28-3

According to Christian Science, the only real senses of man are spiritual, emanating from divine Mind. Thought passes from God to man, but neither sensation nor report goes from material body to Mind. The intercommunication is always from God to His idea, man. Matter is not sentient and cannot be cognizant of good or of evil, of pleasure or of pain. Man's individuality is not material.

7. 298 : 2-18, 20-24

Élet, Igazság és Szeretet az isteni Tudomány valóságai. A hitben virradnak fel, és a spirituális megértésben ragyognak teljes fényükben. Ahogy a felhő elrejti a napot, melyet nem tud kioltani, úgy a hamis hiedelem egy időre elhallgattatja a megváltoztathatatlan harmónia hangját, de a hamis hiedelem nem tudja tönkretenni a hittel, reménnyel és gyümölcsökkel felvértezett Tudományt.

Amit anyagi érzetnek neveznek, az a dolgoknak csupán a halandó, ideiglenes érzetéről számol be, míg a lelki érzet csakis az Igazságról tanúskodhat. Az anyagi érzet számára a valótlan a valóságos mindaddig, míg a Krisztusi Tudomány nem helyesbíti ezt az érzetet.

A lelki érzet, ellentmondva az anyagi érzékeknek, ihletet, reményt, hitet, megértést, beteljesülést, valóságot foglal magában. Az anyagi érzet azt a hiedelmet fejezi ki, hogy az elme az anyagban van. Ez az emberi hiedelem, amely a gyönyör és a fájdalom, a remény és a félelem, az élet és halál érzete között ingadozik, soha nem jut a halandó vagy a valótlan határán túl. ... A lelki eszmék, miként a számok és hangjegyek, az Alapelvből indulnak ki, és nem fogadnak el anyagias hiedelmeket. A lelki eszmék isteni eredetükhöz, Istenhez, a lét lelki érzetéhez vezetnek.

7. 298 : 2-18, 20-24

Life, Truth, and Love are the realities of divine Science. They dawn in faith and glow full-orbed in spiritual understanding. As a cloud hides the sun it cannot extinguish, so false belief silences for a while the voice of immutable harmony, but false belief cannot destroy Science armed with faith, hope, and fruition.

What is termed material sense can report only a mortal temporary sense of things, whereas spiritual sense can bear witness only to Truth. To material sense, the unreal is the real until this sense is corrected by Christian Science.

Spiritual sense, contradicting the material senses, involves intuition, hope, faith, understanding, fruition, reality. Material sense expresses the belief that mind is in matter. This human belief, alternating between a sense of pleasure and pain, hope and fear, life and death, never reaches beyond the boundary of the mortal or the unreal. … Spiritual ideas, like numbers and notes, start from Principle, and admit no materialistic beliefs. Spiritual ideas lead up to their divine origin, God, and to the spiritual sense of being.

8. 95 : 5-18

Pál azt mondta, hogy „Lelki gondolkodásúnak lenni az életet jelenti.” Lelkiségünkhöz, Igazsághoz és Szeretethez való hűségünkhöz mérten közeledünk Istenhez, vagyis az Élethez; és ebben az arányban ismerünk minden emberi szükségletet, és képesek vagyunk felismerni a betegek és a vétkesek gondolatát abból a célból, hogy meggyógyítsuk őket. Semmilyen fajta tévedés sem rejtőzhet el Isten törvénye elől.

Aki eléri az erkölcsi kultúra és jóság e pontját, nem sérthet másokat, és jót kell tennie nekik. Egy Krisztusi Tudós nagyobb vagy kisebb képessége arra, hogy tudományosan felismerje a gondolatokat, az ő valódi spiritualitásától függ. Ez a fajta gondolatolvasás nem látnokság, hanem fontos a gyógyítás sikeréhez, és ennek egyik speciális jellemzője.

8. 95 : 5-18

Paul said, "To be spiritually minded is life." We approach God, or Life, in proportion to our spirituality, our fidelity to Truth and Love; and in that ratio we know all human need and are able to discern the thought of the sick and the sinning for the purpose of healing them. Error of any kind cannot hide from the law of God.

Whoever reaches this point of moral culture and goodness cannot injure others, and must do them good. The greater or lesser ability of a Christian Scientist to discern thought scientifically, depends upon his genuine spirituality. This kind of mind-reading is not clairvoyance, but it is important to success in healing, and is one of the special characteristics thereof.

9. 86 : 1-10

Jézus egyszer azt kérdezte „Ki az, aki engem illete?” Feltételezve, hogy a kérdést csupán a fizikai érintés váltotta ki, a tanítványai azt válaszolták: „A sokaság nyom ... téged.” Jézus tudta, amit mások nem, hogy nem anyag, hanem halandó elme volt az, amelynek érintése segítségért folyamodott. Megismételt kérdését, egy beteg asszony hite válaszolta meg. Ezen mentális felhívásnak a gyors felismerése szemléltette spiritualitását. Annak tanítványok általi félreértése, feltárta anyagiságukat. Jézus nagyobb lelki fogékonysággal rendelkezett, mint a tanítványok.

9. 86 : 1-10

Jesus once asked, "Who touched me?" Supposing this inquiry to be occasioned by physical contact alone, his disciples answered, "The multitude throng thee." Jesus knew, as others did not, that it was not matter, but mortal mind, whose touch called for aid. Repeating his inquiry, he was answered by the faith of a sick woman. His quick apprehension of this mental call illustrated his spirituality. The disciples' misconception of it uncovered their materiality. Jesus possessed more spiritual susceptibility than the disciples.

10. 356 : 4-5, 8-16

Az úgynevezett anyagi lét nem ad bizonyítékot a szellemi létezésre és a halhatatlanságra. … Az anyag nem a Szellem előcsarnoka.

Jézus gyakorlatilag érvelt erről a témáról, és lelkisége alapján kontrollálta a betegséget, a bűnt és a halált. Az anyagi dolgok semmiségét megértve a testről és a Szellemről úgy beszélt, mint a két ellentétről, - mint tévedésről és Igazságról, melyek semmilyen módon nem járulnak hozzá egymás boldogságához és létezéséhez. Jézus tudta: "A lélek az, ami megelevenít, a test nem használ semmit."

10. 356 : 4-5, 8-16

So-called material existence affords no evidence of spiritual existence and immortality. … Matter is not the vestibule of Spirit.

Jesus reasoned on this subject practically, and controlled sickness, sin, and death on the basis of his spirituality. Understanding the nothingness of material things, he spoke of flesh and Spirit as the two opposites, — as error and Truth, not contributing in any way to each other's happiness and existence. Jesus knew, "It is the spirit that quickeneth; the flesh profiteth nothing."

11. 468 : 8-15

Kérdés. — Mi a létezés tudományos megállapítása?

Válasz. — Az anyagban nincs sem élet, igazság, intelligencia sem szubsztancia. Minden a végtelen Elme és annak végtelen megnyilvánulása, mert Isten a Minden a Mindenekben. A Szellem a halhatatlan Igazság; az anyag a halandó tévedés. A Szellem a valós és örökkévaló; az anyag a valótlan és időleges. A Szellem az Isten, és az ember az Ő képmása és hasonlatossága. Tehát az ember nem anyagi; az ember szellemi.

11. 468 : 8-15

Question. — What is the scientific statement of being?

Answer. — There is no life, truth, intelligence, nor substance in matter. All is infinite Mind and its infinite manifestation, for God is All-in-all. Spirit is immortal Truth; matter is mortal error. Spirit is the real and eternal; matter is the unreal and temporal. Spirit is God, and man is His image and likeness. Therefore man is not material; he is spiritual.

12. 458 : 32-3

A kereszténység arra készteti az embereket, hogy természetesen forduljanak el az anyagtól a Szellem felé, ahogy a virág fordul a sötétségtől a világosság felé. Akkor az ember magáévá teszi azokat a dolgokat, „amiket szem nem látott, fül nem hallott”.

12. 458 : 32-3

Christianity causes men to turn naturally from matter to Spirit, as the flower turns from darkness to light. Man then appropriates those things which "eye hath not seen nor ear heard."

13. 428 : 8-14

Megfosztani a gondolatot a hamis bizakodásoktól és anyagi bizonyítékoktól azért, hogy a lét lelki tényei megjelenhessenek - ez az a nagyszerű teljesítmény, amely által elsöpörjük a hamisat és helyet adunk az igaznak. Így alapozhatjuk meg az igazságban a templomot, vagy testet, „melynek építője és alkotója Isten”.

13. 428 : 8-14

To divest thought of false trusts and material evidences in order that the spiritual facts of being may appear, — this is the great attainment by means of which we shall sweep away the false and give place to the true. Thus we may establish in truth the temple, or body, "whose builder and maker is God."
A NAPI FELADATOK

Mary Baker Eddy

Mindennapi Ima

Ezen Egyház minden tagjának feladata minden egyes nap imádkozni: „Jöjjön el a Te országod”; hadd jöjjön létre bennem az isteni Igazság, Élet és Szeretet uralma és zárjon ki belőlem minden bűnt, és hadd gazdagítsa a Te Igéd az egész emberiség vonzalmait és kormányozza azokat!

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 4. pont

Indítékokra és Tettekre vonatkozó Szabály

Az Anyaegyház tagjainak indítékait és tetteit nem szabad, hogy akár ellenségeskedés, akár személyes ragaszkodás vezérelje. A Tudományban az isteni Szeretet egyedül kormányozza az embert, és a Keresztény Tudós a Szeretet kedves vonásait tükrözi a bűn megdorgálásában, igaz testvériségben, könyörületességben és megbocsátásban. Ezen Egyház tagjainak naponta kell őrködnie és imádkoznia, hogy megszabadíttassanak minden gonosztól, jövendöléstől, bíráskodástól, ítélkezéstől, tanácsadástól, befolyásolástól vagy téves befolyásoltatástól.

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 1. pont

Készenlét a Feladatra

Ezen Egyház minden tagjának feladata megvédeni magát naponta az agresszív mentális szuggesztióval szemben, és nem hagyni, hogy elfelejtessék vagy elhanyagoltassák vele az Isten, a Vezetője és az emberiség felé való kötelezettségét. Tettei alapján kerül majd megítélésre – igazolásra vagy elítélésre.

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 6. pont


Ügyelj Rá

Vegyes Írások, Mary Baker Eddy, 237. oldal

Keresztény Tudósoknak: — Lásd Tudomány és Egészség, 442. oldal, 30. sor, és ügyelj erre naponta.
Keresztény Tudósok, legyetek önmagatok törvénye, hogy a mentális mulasztás nem árthat nektek akár mikor alszotok, akár ébrenlétetekben.

(T&E, 442. o.)