VASÁRNAP 2023. AUGUSZTUS 20. |

VASÁRNAP 2023. AUGUSZTUS 20.TÁRGY — Elme

SubjectMind

ARANY SZÖVEG : Ézsaiás 33 : 6

És békés lesz a te idõd, gazdag oldogságban, bölcsességben és tudománybanGolden Text: Isaiah 33 : 6

Wisdom and knowledge shall be the stability of thy times and strength of salvation.
Kattints ide a lecke PDF verziójáért:


Kattints ide a lecke hanganyagáért:

Kattints ide, hogy meghallgasd a YouTube-on

Kattints ide, hogy meghallgasd a Vimeo-onVÁLTAKOZÓ OLVASÁS: Zsoltárok 111 : 1–3, 7-10


1.     Dicsérjétek az Urat! Dicsérem az Urat teljes szívbõl: az igazak környezetében és a gyülekezetben.

2.     Nagyok az Úrnak cselekedetei; kivánatosak mindazoknak, a kik gyönyörködnek azokban.

3.     Dicsõség és méltóság az õ cselekedete, és igazsága megmarad mindvégig.

7.     Kezeinek cselekedetei hûség és igazság; minden õ végzése tökéletes.

8.     Megingathatlanok örökké és mindvégig; hívségbõl és egyenességbõl származottak.

9.     Váltságot küldött az õ népének, elrendelte szövetségét örökre; szent és rettenetes az õ neve.

10.     A bölcsesség kezdete az Úrnak félelme; jó belátása van mindenkinek, a ki ezt gyakorolja; annak dicsérete megmarad mindvégig.

Responsive Reading: Psalm 111 : 1–3, 7-10

1.     Praise ye the Lord. I will praise the Lord with my whole heart, in the assembly of the upright, and in the congregation.

2.     The works of the Lord are great, sought out of all them that have pleasure therein.

3.     His work is honourable and glorious: and his righteousness endureth for ever.

7.     The works of his hands are verity and judgment; all his commandments are sure.

8.     They stand fast for ever and ever, and are done in truth and uprightness.

9.     He sent redemption unto his people: he hath commanded his covenant for ever: holy and reverend is his name.

10.     The fear of the Lord is the beginning of wisdom: a good understanding have all they that do his commandments: his praise endureth for ever.LECKE PRÉDIKÁCIÓA Biblia


1. Zsoltárok 139 : 1-5

1     Uram, megvizsgáltál engem, és ismersz.

2     Te ismered ülésemet és felkelésemet, messziről érted gondolatomat.

3     Járásomra és fekvésemre ügyelsz, minden útamat jól tudod.

4     Mikor még nyelvemen sincs a szó, immár egészen érted azt Uram!

5     Elõl és hátul körülzártál engem, és fölöttem tartod kezedet.

1. Psalm 139 : 1-5

1     O Lord, thou hast searched me, and known me.

2     Thou knowest my downsitting and mine uprising, thou understandest my thought afar off.

3     Thou compassest my path and my lying down, and art acquainted with all my ways.

4     For there is not a word in my tongue, but, lo, O Lord, thou knowest it altogether.

5     Thou hast beset me behind and before, and laid thine hand upon me.

2. I Krónikák 22 : 7, 8 (:-ig,), 9-12

7     Ezt mondta Dávid Salamonnak: Fiam, én magam szándékoztam házat építeni Istenem, az Úr nevének tiszteletére.

8     És lõn az Úr beszéde hozzám, mondván:

9     De fiad fog születni, ő a nyugalom embere lesz, mert nyugalmat adok neki a körülötte levő összes ellenségtől. Salamon lesz a neve, mert békességet és nyugalmat adok Izráelnek az ő idejében.

10     Ő épít majd házat nevem tiszteletére. Ő a fiam lesz, és én atyja leszek, és örökre megszilárdítom királyi trónját Izráelben.

11     Most hát, fiam, az Úr legyen veled, hogy sikeresen fölépíthesd Istenednek, az Úrnak a házát, ahogyan kijelentette rólad.

12     Bárcsak adna neked az Úr észt és értelmet, amikor Izráel fölé rendel, hogy megtartsd Istenednek, az Úrnak a törvényét!

2. I Chronicles 22 : 7 (David), 8 (to 2nd ,), 9-12

7     David said to Solomon, My son, as for me, it was in my mind to build an house unto the name of the Lord my God:

8     But the word of the Lord came to me, saying,

9     Behold, a son shall be born to thee, who shall be a man of rest; and I will give him rest from all his enemies round about: for his name shall be Solomon, and I will give peace and quietness unto Israel in his days.

10     He shall build an house for my name; and he shall be my son, and I will be his father; and I will establish the throne of his kingdom over Israel for ever.

11     Now, my son, the Lord be with thee; and prosper thou, and build the house of the Lord thy God, as he hath said of thee.

12     Only the Lord give thee wisdom and understanding, and give thee charge concerning Israel, that thou mayest keep the law of the Lord thy God.

3. I Krónikák 28 : 9 (;-ig)

9     Te azért, fiam, Salamon, ismerd meg a te atyád Istenét, és szolgálj néki tökéletes szívvel és jó kedvvel; mert az Úr minden szívbe belát és minden [emberi] gondolatot jól ért. Hogyha őt keresénded, megtalálod;

3. I Chronicles 28 : 9 (to ;)

9     And thou, Solomon my son, know thou the God of thy father, and serve him with a perfect heart and with a willing mind: for the Lord searcheth all hearts, and understandeth all the imaginations of the thoughts: if thou seek him, he will be found of thee;

4. I Krónikák 29 : 11, 19

11     Oh Uram, tied a nagyság, hatalom, dicsőség, örökkévalóság és méltóság, sőt minden, valami a mennyben és a földön van, [tied]! Tied, oh Uram, az ország, te magasztalod fel magadat, hogy légy minden fejedelmek felett!

19     Salamonnak pedig, az én fiamnak adj tökéletes szívet, hogy a te parancsolatidat, bizonyságtételeidet és rendelésidet megõrizhesse, s hogy mindazokat megcselekedhesse, s felépíthesse azt a házat, a melyet én megindítottam.

4. I Chronicles 29 : 11, 19

11     Thine, O Lord, is the greatness, and the power, and the glory, and the victory, and the majesty: for all that is in the heaven and in the earth is thine; thine is the kingdom, O Lord, and thou art exalted as head above all.

19     And give unto Solomon my son a perfect heart, to keep thy commandments, thy testimonies, and thy statutes, and to do all these things, and to build the palace, for the which I have made provision.

5. II Krónikák 1 : 1, 3, 7-12

1     Megerõsödék királyságában Salamon, a Dávid fia; és az Úr az õ Istene vele volt, és õt igen felmagasztalá.

3     Hogy elmennének Salamon és az egész gyülekezet õ vele a magaslatra, mely Gibeonban vala; mert ott volt az Isten gyülekezetének sátora, melyet Mózes, az Úr szolgája csinált vala a pusztában;

7     Azon éjszaka megjelenék az Isten Salamonnak, és monda néki: Kérj a mit akarsz, hogy adjak néked.

8     És monda Salamon az Istennek: Te nagy irgalmasságot cselekedtél az én atyámmal, Dáviddal; és õ helyette engemet királylyá tettél.

9     Most, oh Uram Isten, legyen állandó a te beszéded, [melyet szólottál volt] az én atyámnak, Dávidnak; mert te választottál engem királylyá e nép felett, mely [oly] sok, mint a földnek pora.

10     Most azért adj nékem bölcsességet és tudományt, hogy a te néped elõtt mind ki-, mind bemehessek; mert vajjon kicsoda kormányozhatja ezt a te nagy népedet?

11     Akkor monda az Isten Salamonnak: Minthogy ez volt a te szívedben, és nem kértél tõlem gazdagságot, kincset és tisztességet, avagy a téged gyûlölõknek lelkét, sem hosszú életet magadnak nem kértél, hanem kértél magadnak bölcsességet és tudományt, hogy kormányozhasd az én népemet, mely felett királylyá tettelek téged:

12     A bölcsességet és a tudományt megadtam néked, sõt gazdagságot, kincset és tisztességet is olyat adok néked, a melyhez hasonló nem volt sem az elõtted, sem az utánad való királyoknak.

5. II Chronicles 1 : 1, 3, 7-12

1     And Solomon the son of David was strengthened in his kingdom, and the Lord his God was with him, and magnified him exceedingly.

3     So Solomon, and all the congregation with him, went to the high place that was at Gibeon; for there was the tabernacle of the congregation of God, which Moses the servant of the Lord had made in the wilderness.

7     In that night did God appear unto Solomon, and said unto him, Ask what I shall give thee.

8     And Solomon said unto God, Thou hast shewed great mercy unto David my father, and hast made me to reign in his stead.

9     Now, O Lord God, let thy promise unto David my father be established: for thou hast made me king over a people like the dust of the earth in multitude.

10     Give me now wisdom and knowledge, that I may go out and come in before this people: for who can judge this thy people, that is so great?

11     And God said to Solomon, Because this was in thine heart, and thou hast not asked riches, wealth, or honour, nor the life of thine enemies, neither yet hast asked long life; but hast asked wisdom and knowledge for thyself, that thou mayest judge my people, over whom I have made thee king:

12     Wisdom and knowledge is granted unto thee; and I will give thee riches, and wealth, and honour, such as none of the kings have had that have been before thee, neither shall there any after thee have the like.

6. II Krónikák 9 : 1 (negyedik ,-ig), 2, 5, 6, 8

1     A Séba királynéasszonya pedig hallván Salamon hírét, eljöve, hogy megkisértse Salamont nehéz kérdésekkel, Jeruzsálembe,

2     És Salamon megfelelt minden beszédeire, mert semmi sem volt Salamon elõl elrejtve, a melyet meg nem mondhatott volna néki.

5     És monda a királynak: Mind igaz volt, a mit hallottam volt az én lakóföldemben a te dolgaidról és bölcsességedrõl;

6     De hinni sem akartam azoknak beszédeit, míg én magam el nem jöttem és szemeimmel nem láttam. És ímé nékem a felét sem beszélték el a te bölcsességed nagyságának; felülmúltad a hírt, a melyet hallottam.

8     Legyen az Úr, a te Istened áldott, a ki téged annyira szeretett, hogy az õ székébe helyezett, hogy lennél az Úrnak, a te Istenednek királya; mivel a te Istened szerette Izráelt, hogy megerõsítse õt mindörökké, azért tett téged királylyá felettök, hogy szolgáltass ítéletet és igazságot.

6. II Chronicles 9 : 1 (to 2nd ,), 2, 5, 6, 8

1     And when the queen of Sheba heard of the fame of Solomon, she came to prove Solomon with hard questions at Jerusalem,

2     And Solomon told her all her questions: and there was nothing hid from Solomon which he told her not.

5     And she said to the king, It was a true report which I heard in mine own land of thine acts, and of thy wisdom:

6     Howbeit I believed not their words, until I came, and mine eyes had seen it: and, behold, the one half of the greatness of thy wisdom was not told me: for thou exceedest the fame that I heard.

8     Blessed be the Lord thy God, which delighted in thee to set thee on his throne, to be king for the Lord thy God: because thy God loved Israel, to establish them for ever, therefore made he thee king over them, to do judgment and justice.

7. Példabeszédek 2 : 1-7

1     Fiam! ha beveszed az én beszédimet, és az én parancsolatimat elrejted magadnál,

2     Ha figyelmeztetvén a bölcsességre a te füleidet, hajtod a te elmédet az értelemre,

3     bizony, ha bölcsességért kiáltasz, és hangosan kéred az értelmet,

4     ha úgy keresed azt, mint az ezüstöt, és úgy kutatod, mint az elrejtett kincseket,

5     akkor megérted, mi az Úr félelme, és rájössz, mi az istenismeret.

6     Mert az Örökkévaló a bölcsesség forrása, szájából származik az értelem és tudás.

7     Az igazak számára bölcsességet tartogat, amely megvédi azt, aki igazságosan él.

7. Proverbs 2 : 1-7

1     My son, if thou wilt receive my words, and hide my commandments with thee;

2     So that thou incline thine ear unto wisdom, and apply thine heart to understanding;

3     Yea, if thou criest after knowledge, and liftest up thy voice for understanding;

4     If thou seekest her as silver, and searchest for her as for hid treasures;

5     Then shalt thou understand the fear of the Lord, and find the knowledge of God.

6     For the Lord giveth wisdom: out of his mouth cometh knowledge and understanding.

7     He layeth up sound wisdom for the righteous: he is a buckler to them that walk uprightly.Tudomány és Egészség


1. 283 : 6-7

Az Elme ugyanaz az Élet, Szeretet és bölcsesség „tegnap, és ma és örökké”.

1. 283 : 6-7

Mind is the same Life, Love, and wisdom "yesterday, and to-day, and forever."

2. 275 : 14-24

Minden szubsztancia, intelligencia, bölcsesség, létezés, halhatatlanság, ok és okozat Istenhez tartozik. Ezek az Ő jellemzői, a végtelen, isteni Alapelv, Szeretet örök megtestesülései. Semmilyen bölcsesség nem bölcs, csak az Ő bölcsessége; semmilyen igazság nem igaz, semmilyen szeretet nem szeretetteli, semmilyen élet nem Élet, csak az isteni; semmilyen jó nincs, csak amelyet Isten ad.

Az isteni metafizika, amint a lelki megértés előtt feltárul, egyértelműen azt mutatja, hogy minden Elme, és hogy az Elme Isten, mindenhatóság, mindenütt jelenlét, mindenttudás - azaz minden hatalom, minden jelenlét, minden Tudomány. Ennélfogva, a valóságban minden az Elme megnyilvánulása.

2. 275 : 14-24

All substance, intelligence, wisdom, being, immortality, cause, and effect belong to God. These are His attributes, the eternal manifestations of the infinite divine Principle, Love. No wisdom is wise but His wisdom; no truth is true, no love is lovely, no life is Life but the divine; no good is, but the good God bestows.

Divine metaphysics, as revealed to spiritual understanding, shows clearly that all is Mind, and that Mind is God, omnipotence, omnipresence, omniscience, — that is, all power, all presence, all Science. Hence all is in reality the manifestation of Mind.

3. 485 : 2-5

Az anyagi érzék abszurd kifejezés, mert az anyagnak nincs érzékelése. A Tudomány kijelenti, hogy az Elme, nem az anyag, lát, hall, érez, beszél.

3. 485 : 2-5

Material sense is an absurd phrase, for matter has no sensation. Science declares that Mind, not matter, sees, hears, feels, speaks.

4. 128 : 4-19

A Tudomány kifejezés, helyesen értve, csak Isten törvényeire és az univerzum, beleértve az embert, általa való kormányzására utal. Ebből következik, hogy üzletemberek és nagy műveltségű tudósok azt tapasztalják, hogy a Keresztény Tudomány fokozza kitartásukat és szellemi erejüket, növeli emberismeretüket, valamint éleslátást, felfogóképességet és normál kapacitásuk meghaladására képességet biztosít számukra. Az ezzel a lelki megértéssel bíró emberi elme rugalmasabb lesz, nagyobb ellenállóképességre tesz szert, valamelyest megszabadul saját magától és kevesebb pihenésre van szüksége. A létezés Tudományának ismerete fejleszti az ember rejtett képességeit és lehetőségeit. Kiterjeszti a gondolat atmoszféráját, hozzáférést adva a halandóknak tágabb és magasabb birodalmakhoz. A gondolkodót intuíciójának és tisztánlátásának eredendő légkörébe emeli.

4. 128 : 4-19

The term Science, properly understood, refers only to the laws of God and to His government of the universe, inclusive of man. From this it follows that business men and cultured scholars have found that Christian Science enhances their endurance and mental powers, enlarges their perception of character, gives them acuteness and comprehensiveness and an ability to exceed their ordinary capacity. The human mind, imbued with this spiritual understanding, becomes more elastic, is capable of greater endurance, escapes somewhat from itself, and requires less repose. A knowledge of the Science of being develops the latent abilities and possibilities of man. It extends the atmosphere of thought, giving mortals access to broader and higher realms. It raises the thinker into his native air of insight and perspicacity.

5. 84 : 3-23, 28-9

Az ókori próféták szellemi, testetlen nézőpontból nyerték előrelátásukat, nem pedig a rossz előrevetítésével, és a tények fikcióval való összetévesztésével, - a jövőt a testiség és az emberi hiedelem alapjaiból jósolták meg. Mikor az emberek eléggé előrehaladottak lesznek ahhoz a Tudományban, hogy harmóniában legyenek a lét igazságával, önkéntelenül látnokok és próféták lesznek, akiket nem démonok, szellemek vagy félistenek kormányoznak, hanem az egy Szellem. Az örökké-jelenlévő isteni Elme és az ezen Elmével összhangban lévő gondolat előjoga, hogy ismerje a múltat, a jelent és a jövőt.

A létezés Tudományában való jártasság képessé tesz minket arra, hogy nagyobb mértékben kommunikáljunk az isteni Elmével, hogy előre lássunk és előre jelezzünk eseményeket, amelyek az univerzális jólétet illetik, hogy istenileg ihletettek legyünk - bizony, hogy elérjük a béklyó nélküli Elme tartományát.

Annak megértése, hogy az Elme végtelen, a testiség által nem megkötött, hogy nem függ a fültől és szemtől hanghoz és látáshoz, sem pedig izmoktól és csontoktól a mozgáshoz, egy lépés az Elme-tudomány felé, amely által az ember természetét és létezését felismerjük.

Minden, amit helyesen tudunk a Szellemről, Istentől, az isteni Alapelvtől, jön, és a Krisztus és a Krisztusi Tudomány által tanuljuk meg. Ha ezt a Tudományt alaposan megtanuljuk és megfelelően megemésztjük, pontosabban megismerhetjük az igazságot, mint ahogyan a csillagász a csillagokat olvassa vagy egy fogyatkozást kiszámít. Ez az Elme-olvasás a spiritiszta látnokság ellentéte. Ez a lelki megértés megvilágosodása, mely a Lélek képességét demonstrálja, nem az anyagi értelemét. Ez a Lélek-értelem akkor éri el az emberi elmét, amikor az utóbbi behódol az isteni Elmének.

Az ilyen megérzések felfedik, hogy mi alkotja és állandósítja a harmóniát, lehetővé téve az ember számára, hogy jót tegyen, de rosszat nem.

5. 84 : 3-23, 28-9

The ancient prophets gained their foresight from a spiritual, incorporeal standpoint, not by foreshadowing evil and mistaking fact for fiction, — predicting the future from a groundwork of corporeality and human belief. When sufficiently advanced in Science to be in harmony with the truth of being, men become seers and prophets involuntarily, controlled not by demons, spirits, or demigods, but by the one Spirit. It is the prerogative of the ever-present, divine Mind, and of thought which is in rapport with this Mind, to know the past, the present, and the future.

Acquaintance with the Science of being enables us to commune more largely with the divine Mind, to foresee and foretell events which concern the universal welfare, to be divinely inspired, — yea, to reach the range of fetterless Mind.

To understand that Mind is infinite, not bounded by corporeality, not dependent upon the ear and eye for sound or sight nor upon muscles and bones for locomotion, is a step towards the Mind-science by which we discern man's nature and existence.

All we correctly know of Spirit comes from God, divine Principle, and is learned through Christ and Christian Science. If this Science has been thoroughly learned and properly digested, we can know the truth more accurately than the astronomer can read the stars or calculate an eclipse. This Mind-reading is the opposite of clairvoyance. It is the illumination of the spiritual understanding which demonstrates the capacity of Soul, not of material sense. This Soul-sense comes to the human mind when the latter yields to the divine Mind.

Such intuitions reveal whatever constitutes and perpetuates harmony, enabling one to do good, but not evil.

6. 284 : 28-32

A Keresztény Tudomány szerint, az ember egyedüli valós érzékei szellemiek, melyek az isteni Elméből fakadnak. A gondolat Istentől az emberhez halad, de sem érzékelés, sem jelentés nem megy az anyagi testből az Elméhez. A kommunikáció mindig Istentől halad az Ő ideája, az ember felé.

6. 284 : 28-32

According to Christian Science, the only real senses of man are spiritual, emanating from divine Mind. Thought passes from God to man, but neither sensation nor report goes from material body to Mind. The intercommunication is always from God to His idea, man.

7. 487 : 6-12

Több Kereszténység van a lelki látásban és hallásban, mint az anyagiban. Több Tudomány van az Elme-képességek állandó gyakorlásában, mint azok elvesztésében. Elveszni nem tudnak, amíg az Elme megmarad. Ennek a ténynek a megértése adott látást a vakoknak és hallást a süketeknek századokkal korábban, és ez fogja megismételni a csodát.

7. 487 : 6-12

There is more Christianity in seeing and hearing spiritually than materially. There is more Science in the perpetual exercise of the Mind-faculties than in their loss. Lost they cannot be, while Mind remains. The apprehension of this gave sight to the blind and hearing to the deaf centuries ago, and it will repeat the wonder.

8. 488 : 14-24

Kérdés. — Az öt testi érzék alkotja-e az embert?

Válasz. – A Krisztusi Tudomány halhatatlan bizonyítékokkal támasztja alá minden anyagi érzék lehetetlenségét, és ezeket az úgynevezett érzékeket halandó hiedelmekként határozza meg, amelyek tanúsága nem lehet igaz sem az emberre, sem annak Teremtőjére. A testi érzékek nem érzékelhetik a spirituális valóságot és a halhatatlanságot. Az idegeknek, attól eltekintve, amit a hiedelem nekik tulajdonít, nincs több érzetük, mint a növény rostjainak. Egyedül az Elme rendelkezik minden képességgel, észleléssel és megértéssel.

8. 488 : 14-24

Question. — Do the five corporeal senses constitute man?

Answer. — Christian Science sustains with immortal proof the impossibility of any material sense, and defines these so-called senses as mortal beliefs, the testimony of which cannot be true either of man or of his Maker. The corporeal senses can take no cognizance of spiritual reality and immortality. Nerves have no more sensation, apart from what belief bestows upon them, than the fibres of a plant. Mind alone possesses all faculties, perception, and comprehension.

9. 263 : 32-12

Az anyag halványuló formái, a halandó test és az anyagi föld az emberi elme múlandó fogalmai. Megvan a napjuk az állandó tények és azok Szellemben való tökéletességének megjelenése előtt. A halandó gondolkodás nyers alkotásainak végre helyet kell adniuk azoknak a dicsőséges formáknak, amelyeket időnként az isteni Elme kamerájában látunk, amikor a mentális kép szellemi és örökkévaló. A halandóknak túl kell nézniük az elhalványuló, véges formákon, ha el akarják nyerni a dolgok valódi értelmét. Hol pihenhet a tekintet, ha nem az Elme kutathatatlan birodalmában? Arra kell néznünk, amerre járnánk, és úgy kell viselkednünk, mint akinek minden hatalom birtokában van Tőle, akiben létezésünk van.

9. 263 : 32-12

The fading forms of matter, the mortal body and material earth, are the fleeting concepts of the human mind. They have their day before the permanent facts and their perfection in Spirit appear. The crude creations of mortal thought must finally give place to the glorious forms which we sometimes behold in the camera of divine Mind, when the mental picture is spiritual and eternal. Mortals must look beyond fading, finite forms, if they would gain the true sense of things. Where shall the gaze rest but in the unsearchable realm of Mind? We must look where we would walk, and we must act as possessing all power from Him in whom we have our being.

10. 205 : 32-3

Amikor teljesen megértjük az Istenihez való viszonyunkat, akkor nem lehet más Elménk, csak az Övé - más Szeretetünk, bölcsességünk vagy Igazságunk, az Életről más értelmünk, és nem tudhatunk az anyag vagy tévedés létezéséről.

10. 205 : 32-3

When we fully understand our relation to the Divine, we can have no other Mind but His, — no other Love, wisdom, or Truth, no other sense of Life, and no consciousness of the existence of matter or error.

11. 151 : 20-28

A valóságos ember minden működését az isteni Elme kormányozza. Az emberi elmének nincs hatalma, hogy öljön vagy gyógyítson, és uralma sincs Isten embere felett. Az isteni Elme, mely az embert teremtette, fenntartja az Ő saját képét és hasonlatosságát. Az emberi elme ellenszegül Istennek, és azt le kell vetni, amint azt Szent Pál mondja. Mindaz, ami valóban létezik, az isteni Elme és annak eszméje, és ebben az Elmében az egész létezés harmonikusnak és öröknek találtatik.

11. 151 : 20-28

Every function of the real man is governed by the divine Mind. The human mind has no power to kill or to cure, and it has no control over God's man. The divine Mind that made man maintains His own image and likeness. The human mind is opposed to God and must be put off, as St. Paul declares. All that really exists is the divine Mind and its idea, and in this Mind the entire being is found harmonious and eternal.
A NAPI FELADATOK

Mary Baker Eddy

Mindennapi Ima

Ezen Egyház minden tagjának feladata minden egyes nap imádkozni: „Jöjjön el a Te országod”; hadd jöjjön létre bennem az isteni Igazság, Élet és Szeretet uralma és zárjon ki belőlem minden bűnt, és hadd gazdagítsa a Te Igéd az egész emberiség vonzalmait és kormányozza azokat!

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 4. pont

Indítékokra és Tettekre vonatkozó Szabály

Az Anyaegyház tagjainak indítékait és tetteit nem szabad, hogy akár ellenségeskedés, akár személyes ragaszkodás vezérelje. A Tudományban az isteni Szeretet egyedül kormányozza az embert, és a Keresztény Tudós a Szeretet kedves vonásait tükrözi a bűn megdorgálásában, igaz testvériségben, könyörületességben és megbocsátásban. Ezen Egyház tagjainak naponta kell őrködnie és imádkoznia, hogy megszabadíttassanak minden gonosztól, jövendöléstől, bíráskodástól, ítélkezéstől, tanácsadástól, befolyásolástól vagy téves befolyásoltatástól.

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 1. pont

Készenlét a Feladatra

Ezen Egyház minden tagjának feladata megvédeni magát naponta az agresszív mentális szuggesztióval szemben, és nem hagyni, hogy elfelejtessék vagy elhanyagoltassák vele az Isten, a Vezetője és az emberiség felé való kötelezettségét. Tettei alapján kerül majd megítélésre – igazolásra vagy elítélésre.

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 6. pont


Ügyelj Rá

Vegyes Írások, Mary Baker Eddy, 237. oldal

Keresztény Tudósoknak: — Lásd Tudomány és Egészség, 442. oldal, 30. sor, és ügyelj erre naponta.
Keresztény Tudósok, legyetek önmagatok törvénye, hogy a mentális mulasztás nem árthat nektek akár mikor alszotok, akár ébrenlétetekben.

(T&E, 442. o.)