VASÁRNAP 2023. AUGUSZTUS 13. |

VASÁRNAP 2023. AUGUSZTUS 13.TÁRGY — Lélek

SubjectSoul

ARANY SZÖVEG : Példabeszédek 16 : 17

z igazak országútja eltávozás a gonosztól; megtartja magát az, aki megõrzi az õ útát.Golden Text: Proverbs 16 : 17

The highway of the upright is to depart from evil: he that keepeth his way preserveth his soul.
Kattints ide a lecke PDF verziójáért:


Kattints ide a lecke hanganyagáért:

Kattints ide, hogy meghallgasd a YouTube-on

Kattints ide, hogy meghallgasd a Vimeo-onVÁLTAKOZÓ OLVASÁS: Zsoltárok 19 : 1, 7-10, 14


2.     Az egek hirdetik Isten dicsőségét, kezének munkájáról beszél a menny.

8.     Az Úrnak törvénye tökéletes, megeleveníti a lelket; az Úrnak bizonyságtétele biztos, bölcscsé teszi az együgyût.

9.     Az Úrnak rendelései helyesek, megvidámítják a szívet; az Úrnak parancsolata világos, megvilágosítja a szemeket.

10.     Az Úr félelme tiszta, megmarad örökké. Az Úr döntései igazak, mindenben igazságosak,

11.     kívánatosabbak az aranynál, sok színaranynál is, édesebbek a méznél, a csurgatott méznél is.

15.     Fogadd kedvesen számnak mondásait és szívem gondolatait, Uram, kősziklám és megváltóm!

Responsive Reading: Psalm 19 : 1, 7-10, 14

1.     The heavens declare the glory of God; and the firmament sheweth his handiwork.

7.     The law of the Lord is perfect, converting the soul: the testimony of the Lord is sure, making wise the simple.

8.     The statutes of the Lord are right, rejoicing the heart: the commandment of the Lord is pure, enlightening the eyes.

9.     The fear of the Lord is clean, enduring for ever: the judgments of the Lord are true and righteous altogether.

10.     More to be desired are they than gold, yea, than much fine gold: sweeter also than honey and the honeycomb.

14.     Let the words of my mouth, and the meditation of my heart, be acceptable in thy sight,

O Lord, my strength, and my redeemer.LECKE PRÉDIKÁCIÓA Biblia


1. Zsoltárok 42 : 6, 9

6     Miért csüggedsz el lelkem, és miért nyughatatlankodol bennem? Bízzál Istenben, mert még hálát adok én néki, az én szabadítómnak és Istenemnek.

9     Nappal kiküldte kegyelmét az Úr, éjjel éneke volt velem, imádság az én életem Istenéhez.

1. Psalm 42 : 5, 8 (the Lord)

5     Why art thou cast down, O my soul? and why art thou disquieted in me? hope thou in God: for I shall yet praise him for the help of his countenance.

8     …the Lord will command his lovingkindness in the daytime, and in the night his song shall be with me, and my prayer unto the God of my life.

2. 1 Sámuel 16 : 1, 4 (.-ig), 5-7, 11-13 (második .-ig)

1     Az Úr azonban ezt mondta Sámuelnek: Meddig bánkódsz még Saul miatt, hiszen én elvetettem, és nem marad Izráel királya? Töltsd meg olajjal a szarudat, és indulj! Elküldelek a betlehemi Isaihoz, mert ennek a fiai közül szemeltem ki a királyt.

4     És úgy tett Sámuel, ahogyan az Úr megmondta neki, és elment Bethlehembe.

5     Isait és az õ fiait pedig megszentelé, és elhívá õket az áldozatra.

6     Mikor pedig bemenének, meglátta Eliábot, és gondolá: Bizony az Úr elõtt van az õ felkentje!

7     De az Úr ezt mondta Sámuelnek: Ne tekints a megjelenésére, se termetes növésére, mert én megvetem őt. Mert nem az a fontos, amit lát az ember. Az ember azt nézi, ami a szeme előtt van, de az Úr azt nézi, ami a szívben van.

11     Akkor monda Sámuel Isainak: Mind itt vannak-é már az ifjak? Õ pedig felele: Hátra van még a kisebbik, és ímé õ a juhokat õrzi. És monda Sámuel Isainak: Küldj el, és hozasd ide õt, mert addig nem fogunk leülni, míg õ ide nem jön.

12     Elkülde azért, és elhozatá õt. (Õ pedig piros vala, szép szemû és kedves tekintetû.) És monda az Úr: Kelj fel és kend fel, mert õ az.

13     Vevé azért Sámuel, az olajos szarut, és felkené õt testvérei között. És attól a naptól fogva az Úrnak lelke Dávidra szálla, és azután is.

2. I Samuel 16 : 1, 4 (to .), 5 (And he sanctified)-7, 11-13 (to 1st .)

1     And the Lord said unto Samuel, How long wilt thou mourn for Saul, seeing I have re-jected him from reigning over Israel? fill thine horn with oil, and go, I will send thee to Jesse the Beth-lehemite: for I have provided me a king among his sons.

4     And Samuel did that which the Lord spake, and came to Beth-lehem.

5     And he sanctified Jesse and his sons, and called them to the sacrifice.

6     And it came to pass, when they were come, that he looked on Eliab, and said, Surely the Lord’s anointed is before him.

7     But the Lord said unto Samuel, Look not on his countenance, or on the height of his stature; because I have refused him: for the Lord seeth not as man seeth; for man looketh on the outward appearance, but the Lord looketh on the heart.

11     And Samuel said unto Jesse, Are here all thy children? And he said, There remaineth yet the youngest, and, behold, he keepeth the sheep. And Samuel said unto Jesse, Send and fetch him: for we will not sit down till he come hither.

12     And he sent, and brought him in. Now he was ruddy, and withal of a beautiful countenance, and goodly to look to. And the Lord said, Arise, anoint him: for this is he.

13     Then Samuel took the horn of oil, and anointed him in the midst of his brethren: and the Spirit of the Lord came upon David from that day forward.

3. 1 Sámuel 17 : 55-58

55     Saul pedig mikor látta, hogy Dávid kiment a Filiszteus elé, monda Abnernek, a sereg fõvezérének: Abner! ki fia e gyermek? És felele Abner: Él a te lelked oh király, hogy nem tudom!

56     És monda a király: Kérdezd meg tehát, hogy ki fia ez az ifjú?

57     És a mint visszajött Dávid, miután megölte a Filiszteust, megfogá õt Abner, és Saulhoz vitte; és a Filiszteusnak feje kezében vala.

58     És monda néki Saul: Ki fia vagy te, oh gyermek? Dávid pedig felele: A te szolgádnak, a Bethlehembõl való Isainak a fia vagyok.

3. I Samuel 17 : 55-58

55     And when Saul saw David go forth against the Philistine, he said unto Abner, the captain of the host, Abner, whose son is this youth? And Abner said, As thy soul liveth, O king, I cannot tell.

56     And the king said, Inquire thou whose son the stripling is.

57     And as David returned from the slaughter of the Philistine, Abner took him, and brought him before Saul with the head of the Philistine in his hand.

58     And Saul said to him, Whose son art thou, thou young man? And David answered, I am the son of thy servant Jesse the Beth-lehemite.

4. 1 Sámuel 18 : 1-3, 12-15

1     Minekutána pedig elvégezte a Saullal való beszélgetést, a Jonathán lelke egybeforrt a Dávid lelkével, és Jonathán úgy szerette õt, mint a saját lelkét.

2     És Saul magához vevé õt azon a napon, és nem engedé, hogy visszatérjen atyja házához.

3     És szövetséget kötének Jonathán és Dávid [egymással,] mivel úgy szerette õt, mint a saját lelkét.

12     És félni kezde Saul Dávidtól, mert az Úr vele volt, Saultól pedig eltávozék.

13     És Saul elbocsátá õt magától és ezredesévé tevé; és kimegy vala és bejõ vala a nép elõtt.

14     És Dávid minden útjában magát eszesen viseli vala, mert az Úr vele volt.

15     Mikor pedig látta Saul, hogy õ igen eszesen viseli magát, félni kezde tõle.

4. I Samuel 18 : 1-3, 12-15

1     And it came to pass, when he had made an end of speaking unto Saul, that the soul of Jonathan was knit with the soul of David, and Jonathan loved him as his own soul.

2     And Saul took him that day, and would let him go no more home to his father’s house.

3     Then Jonathan and David made a covenant, because he loved him as his own soul.

12     And Saul was afraid of David, because the Lord was with him, and was departed from Saul.

13     Therefore Saul removed him from him, and made him his captain over a thousand; and he went out and came in before the people.

14     And David behaved himself wisely in all his ways; and the Lord was with him.

15     Wherefore when Saul saw that he behaved himself very wisely, he was afraid of him.

5. 1 Sámuel 19 : 1-6

1     És szóla Saul fiának, Jonathánnak, és a többi szolgáinak, hogy öljék meg Dávidot; de Jonathán, a Saul fia nagyon szereté õt.

2     Megmondá azért Jonathán Dávidnak, mondván: Az én atyám, Saul azon van, hogy téged megöljön, azért vigyázz magadra reggel; titkos helyen tartózkodjál és rejtsd el magad.

3     Én pedig kimegyek, és atyám mellett megállok a mezõn, a hol te leszesz, és beszélni fogok atyámmal felõled, és meglátom, mint [lesz], és tudtodra adom néked.

4     És Jonathán kedvezõen nyilatkozék Dávid felõl az õ atyja, Saul elõtt, és monda néki: Ne vétkezzék a király Dávid ellen, az õ szolgája ellen, mert õ nem vétett néked, sõt szolgálata felette hasznos volt néked.

5     Mert õ koczkára tette életét és megverte a Filiszteust, és az Úr nagy szabadulást szerze az egész Izráelnek. Te láttad [azt] és örültél [rajta;] miért vétkeznél azért az ártatlan vér ellen, megölvén Dávidot ok nélkül.

6     És hallgatott Saul Jonathán szavára, és megesküvék Saul: Él az Úr, hogy nem fog megöletni!

5. I Samuel 19 : 1-6

1     And Saul spake to Jonathan his son, and to all his servants, that they should kill David.

2     But Jonathan Saul’s son delighted much in David: and Jonathan told David, saying, Saul my father seeketh to kill thee: now therefore, I pray thee, take heed to thyself until the morning, and abide in a secret place, and hide thyself:

3     And I will go out and stand beside my father in the field where thou art, and I will commune with my father of thee; and what I see, that I will tell thee.

4     And Jonathan spake good of David unto Saul his father, and said unto him, Let not the king sin against his servant, against David; because he hath not sinned against thee, and because his works have been to thee-ward very good:

5     For he did put his life in his hand, and slew the Philistine, and the Lord wrought a great salvation for all Israel: thou sawest it, and didst rejoice: wherefore then wilt thou sin against innocent blood, to slay David without a cause?

6     And Saul hearkened unto the voice of Jonathan: and Saul sware, As the Lord liveth, he shall not be slain.

6. Márk 1 : 14 (Jézus)

14     Jézus elment Galileába, és így hirdette az Isten evangéliumát:

6. Mark 1 : 14 (Jesus)

14     Jesus came into Galilee, preaching the gospel of the kingdom of God,

7. Márk 7 : 31 (elhagyta)-37

31     ... elhagyta Tírusz határát, és Szidónon át a Galileai-tenger mellé ment a Tízváros határain keresztül.

32     Ekkor egy dadogó süketet vittek hozzá, és kérték, hogy tegye rá a kezét.

33     Jézus félrevonta őt egymagában a sokaságból, ujját a süket fülébe dugta, majd ujjára köpve megérintette a nyelvét;

34     azután az égre tekintve fohászkodott, és így szólt hozzá: "Effata, azaz: nyílj meg!"

35     És megnyílt a füle, nyelvének bilincse is azonnal megoldódott, úgyhogy hibátlanul beszélt.

36     Jézus meghagyta nekik, hogy ezt senkinek se mondják el; de minél inkább tiltotta, annál inkább híresztelték, és

37     szerfölött álmélkodtak, és ezt mondták: "Mindent helyesen cselekedett: a süketeket is hallóvá teszi, a némákat is beszélővé."

7. Mark 7 : 31 (departing)-37

31     …departing from the coasts of Tyre and Sidon, he came unto the sea of Galilee, through the midst of the coasts of Decapolis.

32     And they bring unto him one that was deaf, and had an impediment in his speech; and they beseech him to put his hand upon him.

33     And he took him aside from the multitude, and put his fingers into his ears, and he spit, and touched his tongue;

34     And looking up to heaven, he sighed, and saith unto him, Ephphatha, that is, Be opened.

35     And straightway his ears were opened, and the string of his tongue was loosed, and he spake plain.

36     And he charged them that they should tell no man: but the more he charged them, so much the more a great deal they published it;

37     And were beyond measure astonished, saying, He hath done all things well: he maketh both the deaf to hear, and the dumb to speak.

8. Máté 16 : 24-27

24     Ekkor monda Jézus az ő tanítványainak: Ha valaki jőni akar én utánam, tagadja meg magát és vegye fel az ő keresztjét, és kövessen engem.

25     Mert aki meg akarja tartani az ő életét, elveszti azt; aki pedig elveszti az ő életét én érettem, megtalálja azt.

26     Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de az ő lelkében kárt vall? Avagy micsoda váltságot adhat az ember az ő lelkéért?

27     Mert az embernek Fia eljő az ő Atyjának dicsőségében, az ő angyalaival; és akkor megfizet mindenkinek az ő cselekedete szerint.

8. Matthew 16 : 24-27

24     Then said Jesus unto his disciples, If any man will come after me, let him deny himself, and take up his cross, and follow me.

25     For whosoever will save his life shall lose it: and whosoever will lose his life for my sake shall find it.

26     For what is a man profited, if he shall gain the whole world, and lose his own soul? or what shall a man give in exchange for his soul?

27     For the Son of man shall come in the glory of his Father with his angels; and then he shall reward every man according to his works.Tudomány és Egészség


1. 140 : 17-18

A lelki áhítat a kereszténység lelke.

1. 140 : 17-18

Spiritual devoutness is the soul of Christianity.

2. 307 : 25 (Az isteni)-30

Az isteni Elme az ember lelke, és az Elme uralmat ad az embernek minden felett. Az ember nem anyagi alapon lett teremtve és arra sincs parancsa, hogy anyagi törvényeknek engedelmeskedjen, amelyeket a Szellem soha nem alkotott; az ő hatásköre a szellemi törvényekben, az Elme magasabb jogában van.

2. 307 : 25 (The divine)-30

The divine Mind is the Soul of man, and gives man dominion over all things. Man was not created from a material basis, nor bidden to obey material laws which Spirit never made; his province is in spiritual statutes, in the higher law of Mind.

3. 335 : 16 (Lélek)-24

Lélek és Szellem egy, Isten és Lélek egy, és ez az egy soha nincs egy határolt elmébe vagy egy korlátolt testbe foglalva. A Szellem örök, isteni. Semmi más, csakis a Szellem, Lélek tud Életet kialakítani, mivel a Szellem több minden másnál. Mivel a Lélek halhatatlan, így nem létezik halandóságban. A Léleknek testetlennek kell lennie, hogy Szellem legyen, mivel a Szellem végtelen. Csak azáltal nyerhetjük el az Élet örök kibontakozását mint a napvilágra hozott halhatatlanságot, hogy elvetjük a Lélek hamis értelmét.

3. 335 : 16 (Soul)-24

Soul and Spirit being one, God and Soul are one, and this one never included in a limited mind or a limited body. Spirit is eternal, divine. Nothing but Spirit, Soul, can evolve Life, for Spirit is more than all else. Because Soul is immortal, it does not exist in mortality. Soul must be incorporeal to be Spirit, for Spirit is not finite. Only by losing the false sense of Soul can we gain the eternal unfolding of Life as immortality brought to light.

4. 482 : 3-12

Az emberi gondolkodás meghamisította a lélek szó jelentését azzal a feltevéssel, hogy a lélek egyszerre gonosz és jó intelligencia, amely az anyagban lakozik. A lélek szó megfelelő használata elérhető, ha az Isten szóval helyettesítjük minden alkalommal, amikor az isteni értelemre van szükség. Más esetekben, az érzék szót használd, és megkapod a tudományos jelentést. A Keresztény Tudomány használatában a Lélek ténylegesen a Szellem, Isten szinonímája; de a Tudományon kívül a lélek az érzékkel egyezik meg, az anyagi érzettel.

4. 482 : 3-12

Human thought has adulterated the meaning of the word soul through the hypothesis that soul is both an evil and a good intelligence, resident in matter. The proper use of the word soul can always be gained by substituting the word God, where the deific meaning is required. In other cases, use the word sense, and you will have the scientific signification. As used in Christian Science, Soul is properly the synonym of Spirit, or God; but out of Science, soul is identical with sense, with material sensation.

5. 590 : 1-3

Mennyország Királysága. Az isteni Tudományban a harmónia uralma; a tévedhetetlen, örök és mindenható Elme birodalma; a Szellem atmoszférája, ahol a Lélek a legfelsőbb.

5. 590 : 1-3

Kingdom of Heaven. The reign of harmony in divine Science; the realm of unerring, eternal, and omnipotent Mind; the atmosphere of Spirit, where Soul is supreme.

6. 390 : 4-11

Nem tagadhatjuk, hogy az Élet önfenntartó, és soha nem szabadna tagadnunk a Lélek örökkévaló harmóniáját csupán azért, mert a halandó érzékek számára látszólagos diszharmónia van. Isten, az isteni Alapelv általunk való meg nem értése az, ami látható diszharmóniát okoz, és az Ő helyes megértése helyreállítja a harmóniát. Az Igazság végül mindannyiunkat arra késztet majd, hogy felváltsuk az érzékek élvezeteit és fájdalmait a Lélek örömeivel.

6. 390 : 4-11

We cannot deny that Life is self-sustained, and we should never deny the everlasting harmony of Soul, simply because, to the mortal senses, there is seeming discord. It is our ignorance of God, the divine Principle, which produces apparent discord, and the right understanding of Him restores harmony. Truth will at length compel us all to exchange the pleasures and pains of sense for the joys of Soul.

7. 488 : 14-31

Kérdés. — Az öt testi érzék alkotja-e az embert?

Válasz. – A Krisztusi Tudomány halhatatlan bizonyítékokkal támasztja alá minden anyagi érzék lehetetlenségét, és ezeket az úgynevezett érzékeket halandó hiedelmekként határozza meg, amelyek tanúsága nem lehet igaz sem az emberre, sem annak Teremtőjére. A testi érzékek nem érzékelhetik a spirituális valóságot és a halhatatlanságot. Az idegeknek, attól eltekintve, amit a hiedelem nekik tulajdonít, nincs több érzetük, mint a növény rostjainak. Egyedül az Elme rendelkezik minden képességgel, észleléssel és megértéssel. Így a mentális adottságok nincsenek kitéve a szervezet és bomlás kényének - egyébként épp a kukacok foszthatnák meg az embert formájától. Ha lehetséges lenne, hogy az ember valódi érzékei megsérüljenek, a Lélek reprodukálhatná őket teljes tökéletességükben; de nem lehet őket megzavarni vagy elpusztítani, mivel a halhatatlan elmében léteznek, nem az anyagban.

7. 488 : 14-31

Question. — Do the five corporeal senses constitute man?

Answer. — Christian Science sustains with immortal proof the impossibility of any material sense, and defines these so-called senses as mortal beliefs, the testimony of which cannot be true either of man or of his Maker. The corporeal senses can take no cognizance of spiritual reality and immortality. Nerves have no more sensation, apart from what belief bestows upon them, than the fibres of a plant. Mind alone possesses all faculties, perception, and comprehension. Therefore mental endowments are not at the mercy of organization and decomposition, — otherwise the very worms could unfashion man. If it were possible for the real senses of man to be injured, Soul could reproduce them in all their perfection; but they cannot be disturbed nor destroyed, since they exist in immortal Mind, not in matter.

8. 209 : 31-16

A lelki érzet tudatos, állandó képesség arra, hogy Istent megértsük. Megmutatja a tettek által kifejezett hit felsőbbrendűségét a szavakban való hit felett. Eszméi csak „új nyelveken” jutnak kifejezésre; és ezek a szellemi eredetinek arra a nyelvre való lefordításával értelmezhetők, amelyet az emberi gondolkodás fel tud fogni.

A Kereszténység Alapelve és bizonyítéka a lelki érzék által kerül felismerésre. Ezeket Jézus demonstrációiban - azzal, hogy meggyógyította a betegeket, kiűzte a gonoszt és legyőzte a halált, „az utolsó ellenség, mely eltöröltetik” - látjuk, melyek megmutatták, hogy ő nem vette figyelembe az anyagot és annak úgynevezett törvényeit.

Tudván, hogy a Lélek és sajátosságai örökre megnyilvánulnak az ember által, a Mester meggyógyította a betegeket, látást adott a vakoknak, hallást a süketeknek, visszaadta járását a sántáknak, így hozván világosságra az isteni Elme által az emberi elmékre és testekre gyakorolt tudományos hatást, és ezzel a Lélek és üdvözülés egy jobb megértését nyújtotta.

8. 209 : 31-16

Spiritual sense is a conscious, constant capacity to understand God. It shows the superiority of faith by works over faith in words. Its ideas are expressed only in "new tongues;" and these are interpreted by the translation of the spiritual original into the language which human thought can comprehend.

The Principle and proof of Christianity are discerned by spiritual sense. They are set forth in Jesus' demonstrations, which show — by his healing the sick, casting out evils, and destroying death, "the last enemy that shall be destroyed," — his disregard of matter and its so-called laws.

Knowing that Soul and its attributes were forever manifested through man, the Master healed the sick, gave sight to the blind, hearing to the deaf, feet to the lame, thus bringing to light the scientific action of the divine Mind on human minds and bodies and giving a better understanding of Soul and salvation.

9. 306 : 7-29

A demonstrált Igazság örök élet. A Lélek halhatatlansága halhatatlanná teszi az embert. Ha Isten, aki az Élet, egy pillanatra elszakadna tükörképétől, az embertől, abban a pillanatban nem tükröződne az istenség. Az Ego kifejezetlen lenne, az Atya pedig gyermektelen lenne – nem Atya.

Ha az Élet vagy a Lélek és képviselője, az ember egy ideig egyesül, majd a válás törvénye szerint elválasztják őket, hogy egy bizonytalan jövőbeni időpontban és ismeretlen módon újra összehozzák őket – és ez az emberiség általános vallási véleménye, — a halhatatlanság racionális bizonyítéka nélkül maradunk. De az ember egy pillanatra sem választható el Istentől, ha az ember Istent tükrözi. Így a Tudomány bizonyítja, hogy az ember léte sértetlen.

A halandó gondolkodás számtalan formája, amelyek anyagként nyilvánulnak meg, nem különülnek el jobban és nem valóságosabbak az anyagi érzékek számára, mint a Lélek által teremtett formák a lelki érzék számára, amely az Életet állandónak tekinti. Az anyagi érzékek nyugtalanító tanúságtételei között zavartalanul, a Tudomány, még mindig trónra emelten, a változhatatlan, harmonikus isteni Alapelvet tárja fel a halandók előtt - kibontakoztatja az Életet és a világegyetemet mint mindenkor jelenlévőt és örökkévalót.

9. 306 : 7-29

Life demonstrates Life. The immortality of Soul makes man immortal. If God, who is Life, were parted for a moment from His reflection, man, during that moment there would be no divinity reflected. The Ego would be unexpressed, and the Father would be childless, — no Father.

If Life or Soul and its representative, man, unite for a period and then are separated as by a law of divorce to be brought together again at some uncertain future time and in a manner unknown, — and this is the general religious opinion of mankind, — we are left without a rational proof of immortality. But man cannot be separated for an instant from God, if man reflects God. Thus Science proves man's existence to be intact.

The myriad forms of mortal thought, made manifest as matter, are not more distinct nor real to the material senses than are the Soul-created forms to spiritual sense, which cognizes Life as permanent. Undisturbed amid the jarring testimony of the material senses, Science, still enthroned, is unfolding to mortals the immutable, harmonious, divine Principle, — is unfolding Life and the universe, ever present and eternal.

10. 302 : 19-24

A létezés Tudománya feltárja, hogy az ember tökéletes, mint ahogy az Atya is tökéletes, mert a lelki ember Lelke vagy Elméje Istenben van, a minden lét isteni Alapelvében, és mivel ezt a valódi embert a Lélek kormányozza az érzék helyett, a Szellem törvénye, nem pedig az anyag úgynevezett törvényei.

10. 302 : 19-24

The Science of being reveals man as perfect, even as the Father is perfect, because the Soul, or Mind, of the spiritual man is God, the divine Principle of all being, and because this real man is governed by Soul instead of sense, by the law of Spirit, not by the so-called laws of matter.

11. 9 : 17-24

„Szere[ted] azért az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, és teljes elmédből és teljes erődből”? Ez a parancsolat sokat magába foglal, még valamennyi csupán anyagi érzékelés, vonzalom és imádás feladását is. Ez a Kereszténység El Doradója. Magába foglalja az Élet Tudományát, és csak a Szellem isteni irányítását ismeri el, amelyben a Lélek a mesterünk, és az anyagi érzetnek és emberi akaratnak nem lesz helye.

11. 9 : 17-24

Dost thou "love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind"? This command includes much, even the surrender of all merely material sensation, affection, and worship. This is the El Dorado of Christianity. It involves the Science of Life, and recognizes only the divine control of Spirit, in which Soul is our master, and material sense and human will have no place.
A NAPI FELADATOK

Mary Baker Eddy

Mindennapi Ima

Ezen Egyház minden tagjának feladata minden egyes nap imádkozni: „Jöjjön el a Te országod”; hadd jöjjön létre bennem az isteni Igazság, Élet és Szeretet uralma és zárjon ki belőlem minden bűnt, és hadd gazdagítsa a Te Igéd az egész emberiség vonzalmait és kormányozza azokat!

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 4. pont

Indítékokra és Tettekre vonatkozó Szabály

Az Anyaegyház tagjainak indítékait és tetteit nem szabad, hogy akár ellenségeskedés, akár személyes ragaszkodás vezérelje. A Tudományban az isteni Szeretet egyedül kormányozza az embert, és a Keresztény Tudós a Szeretet kedves vonásait tükrözi a bűn megdorgálásában, igaz testvériségben, könyörületességben és megbocsátásban. Ezen Egyház tagjainak naponta kell őrködnie és imádkoznia, hogy megszabadíttassanak minden gonosztól, jövendöléstől, bíráskodástól, ítélkezéstől, tanácsadástól, befolyásolástól vagy téves befolyásoltatástól.

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 1. pont

Készenlét a Feladatra

Ezen Egyház minden tagjának feladata megvédeni magát naponta az agresszív mentális szuggesztióval szemben, és nem hagyni, hogy elfelejtessék vagy elhanyagoltassák vele az Isten, a Vezetője és az emberiség felé való kötelezettségét. Tettei alapján kerül majd megítélésre – igazolásra vagy elítélésre.

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 6. pont


Ügyelj Rá

Vegyes Írások, Mary Baker Eddy, 237. oldal

Keresztény Tudósoknak: — Lásd Tudomány és Egészség, 442. oldal, 30. sor, és ügyelj erre naponta.
Keresztény Tudósok, legyetek önmagatok törvénye, hogy a mentális mulasztás nem árthat nektek akár mikor alszotok, akár ébrenlétetekben.

(T&E, 442. o.)