VASÁRNAP 2023. ÁPRILIS 9 |

VASÁRNAP 2023. ÁPRILIS 9TÁRGY — Valós-E A Bűn, A Betegség És A Halál?

SubjectAre Sin, Disease, And Death Real?

ARANY SZÖVEG : Ézsaiás 26 : 4

Bízzatok az Úrban örökké, mert az Úrban, Jehovában, örök kõszálunk van.Golden Text: Isaiah 26 : 4

Trust ye in the Lord for ever: for in the Lord JEHOVAH is everlasting strength.
Kattints ide a lecke PDF verziójáért:


Kattints ide a lecke hanganyagáért:

Kattints ide, hogy meghallgasd a YouTube-on

Kattints ide, hogy meghallgasd a Vimeo-on

████████████████████████████████████████████████████████████████████████


VÁLTAKOZÓ OLVASÁS: Zsoltárok 30 : 2-4; Zsoltárok 91 : 2, 9-12


2.     Magasztallak Uram, hogy felemeltél engem, és nem engedted, hogy ellenségeim örüljenek rajtam.

3.     Uram, Istenem, hozzád kiáltottam, és te meggyógyítottál engem!

4.     Uram, felhoztad a Seolból az én lelkemet, fölélesztettél a sírbaszállók közül.

2.     Azt mondom az Úrnak: Én oltalmam, váram, Istenem õ benne bízom!

9.     Mert [azt mondtad] te: Az Úr az én oltalmam; a Felségest választottad a te hajlékoddá:

10.     Nem illet téged a veszedelem, és csapás nem közelget a sátorodhoz;

11.     Mert az õ angyalainak parancsolt felõled, hogy õrizzenek téged minden útadban.

12.     kézen fogva vezetnek téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőbe.

Responsive Reading: Psalm 30 : 1-3Psalm 91 : 2, 9-12

1.     I will extol thee, O Lord; for thou hast lifted me up, and hast not made my foes to rejoice over me.

2.     O Lord my God, I cried unto thee, and thou hast healed me.

3.     O Lord, thou hast brought up my soul from the grave: thou hast kept me alive, that I should not go down to the pit.

2.     I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress: my God; in him will I trust.

9.     Because thou hast made the Lord, which is my refuge, even the most High, thy habitation;

10.     There shall no evil befall thee, neither shall any plague come nigh thy dwelling.

11.     For he shall give his angels charge over thee, to keep thee in all thy ways.

12.     They shall bear thee up in their hands, lest thou dash thy foot against a stone.LECKE PRÉDIKÁCIÓA Biblia


1. Zsoltárok 103 : 2-6, 10-13

2     Lelkem, áldjad az Urat, és ne feledd, mennyi jót tett veled!

3.     Megbocsátja minden bűnödet, kigyógyít minden betegségedből,

4     Aki megváltja életedet a koporsótól; kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg téged.

5     Betölti javaival életedet, megújul ifjúságod, mint a sasé.

6     Igazságot cselekszik az Úr, és ítéletet minden elnyomottal.

10     Nem bûneink szerint cselekszik velünk, és nem fizet nékünk a mi álnokságaink szerint.

11     Mert a milyen magas az ég a földtõl, olyan nagy az õ kegyelme az õt félõk iránt.

12     Amilyen távol van a napkelet a napnyugattól, olyan messze veti el tõlünk a mi vétkeinket.

13     A milyen könyörülõ az atya a fiakhoz, olyan könyörülõ az Úr az õt félõk iránt.

1. Psalm 103 : 2-6, 10-13

2     Bless the Lord, O my soul, and forget not all his benefits:

3     Who forgiveth all thine iniquities; who healeth all thy diseases;

4     Who redeemeth thy life from destruction; who crowneth thee with lovingkindness and tender mercies;

5     Who satisfieth thy mouth with good things; so that thy youth is renewed like the eagle’s.

6     The Lord executeth righteousness and judgment for all that are oppressed.

10     He hath not dealt with us after our sins; nor rewarded us according to our iniquities.

11     For as the heaven is high above the earth, so great is his mercy toward them that fear him.

12     As far as the east is from the west, so far hath he removed our transgressions from us.

13     Like as a father pitieth his children, so the Lord pitieth them that fear him.

2. Márk 1 : 1, 4, 9-11

1     A Jézus Krisztus, az Isten Fia evangyéliomának kezdete,

4     Elõáll vala János, keresztelvén a pusztában és prédikálván a megtérésnek keresztségét a bûnöknek bocsánatára.

9     Történt pedig azokban a napokban, hogy eljött Jézus a galileai Názáretből, és megkeresztelte őt János a Jordánban.

10     És amikor jött ki a vízből, látta, hogy megnyílik a menny, és leszáll rá a Lélek, mint egy galamb;

11     a mennyből pedig hang hallatszott: "Te vagy az én szeretett Fiam, benned gyönyörködöm."

2. Mark 1 : 1, 4, 9-11

1     The beginning of the gospel of Jesus Christ, the Son of God;

4     John did baptize in the wilderness, and preach the baptism of repentance for the remission of sins.

9     And it came to pass in those days, that Jesus came from Nazareth of Galilee, and was baptized of John in Jordan.

10     And straightway coming up out of the water, he saw the heavens opened, and the Spirit like a dove descending upon him:

11     And there came a voice from heaven, saying, Thou art my beloved Son, in whom I am well pleased.

3. Máté 9 : 1-8

1     Jézus hajóra szállva átkelt, és elment a maga városába.

2     És íme, vittek hozzá egy bénát, aki ágyban feküdt. Amikor Jézus látta hitüket, így szólt a bénához: "Bízzál, fiam, megbocsáttattak bűneid."

3     Ekkor néhány írástudó így szólt magában: "Ez Istent káromolja."

4     Jézus pedig, mivel ismerte gondolataikat, ezt mondta: "Miért gondoltok gonoszt szívetekben?

5     Ugyan mi könnyebb, ezt mondani: Megbocsáttattak bűneid! - vagy ezt mondani: Kelj fel, és járj!?

6     Hogy pedig megtudjátok, hogy van hatalma az Emberfiának megbocsátani a bűnöket a földön: Kelj fel - így szólt ekkor a bénához -, vedd az ágyadat, és menj haza!"

7     Az pedig felkelt, és hazament.

8     Amikor a sokaság ezt meglátta, félelem fogta el őket; és dicsőítették az Istent, aki ilyen hatalmat adott az embereknek.

3. Matthew 9 : 1-8

1     And he entered into a ship, and passed over, and came into his own city.

2     And, behold, they brought to him a man sick of the palsy, lying on a bed: and Jesus seeing their faith said unto the sick of the palsy; Son, be of good cheer; thy sins be forgiven thee.

3     And, behold, certain of the scribes said within themselves, This man blasphemeth.

4     And Jesus knowing their thoughts said, Wherefore think ye evil in your hearts?

5     For whether is easier, to say, Thy sins be forgiven thee; or to say, Arise, and walk?

6     But that ye may know that the Son of man hath power on earth to forgive sins, (then saith he to the sick of the palsy,) Arise, take up thy bed, and go unto thine house.

7     And he arose, and departed to his house.

8     But when the multitudes saw it, they marvelled, and glorified God, which had given such power unto men.

4. Máté 8 : 14-16

14     És bemenvén Jézus a Péter házába, látá, hogy annak napa fekszik és lázas.

15     És illeté annak kezét, és elhagyta őt a láz; és fölkele, és szolgála nékik.

16     Az est beálltával pedig vivének hozzá sok ördöngőst, és egy szóval kiűzé a tisztátalan lelkeket, és meggyógyít vala minden beteget;

4. Matthew 8 : 14-16

14     And when Jesus was come into Peter’s house, he saw his wife’s mother laid, and sick of a fever.

15     And he touched her hand, and the fever left her: and she arose, and ministered unto them.

16     When the even was come, they brought unto him many that were possessed with devils: and he cast out the spirits with his word, and healed all that were sick:

5. Máté 27 : 1, 11-14, 24, 25, 33, 35 (megfeszíték) (első ,-ig)

1     Mikor pedig reggel lõn, tanácsot tartának mind a fõpapok és a nép vénei Jézus ellen, hogy õt megöljék.

11     Jézus pedig ott álla a helytartó elõtt; és kérdezé õt a helytartó, mondván: Te vagy-é a zsidók királya? Jézus pedig monda néki: Te mondod.

12     És mikor vádolák õt a fõpapok és a vének, semmit sem felele.

13     Akkor monda néki Pilátus: Nem hallod-é, mily sok bizonyságot tesznek ellened?

14     És nem felele néki egyetlen szóra sem, úgy hogy a helytartó igen elcsodálkozék.

24     Pilátus pedig látván, hogy semmi sem használ, hanem még nagyobb háborúság támad, vizet vévén, megmosá kezeit a sokaság elõtt, mondván: Ártatlan vagyok ez igaz embernek vérétõl; ti lássátok!

25     És felelvén az egész nép, monda: Az õ vére mi rajtunk és a mi magzatainkon.

33     És mikor eljutának arra a helyre, a melyet Golgothának,azaz koponya helyének neveznek,

35     ...megfeszíték õt,

5. Matthew 27 : 1, 11-14, 24, 25, 33, 35 (they crucified) (to 1st ,)

1     When the morning was come, all the chief priests and elders of the people took counsel against Jesus to put him to death:

11     And Jesus stood before the governor: and the governor asked him, saying, Art thou the King of the Jews? And Jesus said unto him, Thou sayest.

12     And when he was accused of the chief priests and elders, he answered nothing.

13     Then said Pilate unto him, Hearest thou not how many things they witness against thee?

14     And he answered him to never a word; insomuch that the governor marvelled greatly.

24     When Pilate saw that he could prevail nothing, but that rather a tumult was made, he took water, and washed his hands before the multitude, saying, I am innocent of the blood of this just person: see ye to it.

25     Then answered all the people, and said, His blood be on us, and on our children.

33     And when they were come unto a place called Golgotha, that is to say, a place of a skull,

35     …they crucified him.

6. Márk 16 : 1, 4-6, 9, 14, 15, 17-20

1     Mikor pedig elmult a szombat, Mária Magdaléna, és Mária a Jakab [anyja], és Salomé, drága keneteket vásárlának, hogy elmenvén, megkenjék õt.

4     És odatekintvén, láták, hogy a kõ el van hengerítve; mert felette nagy vala.

5     És bemenvén a sírboltba, látának egy ifjút ülni jobb felõl, fehér ruhába öltözve; és megfélemlének.

6     Az pedig monda nékik: Ne féljetek. A Názáreti Jézust keresitek, a ki megfeszíttetett; föltámadott, nincsen itt; ímé a hely, a hová õt helyezék.

9     A hét első napján, korán reggel, miután feltámadt, először a magdalai Máriának jelent meg, akiből hét ördögöt űzött ki.

14     Végül pedig megjelent magának a tizenegynek is, amikor asztalnál ültek, és szemükre vetette hitetlenségüket, keményszívűségüket, hogy nem hittek azoknak, akik látták őt, miután feltámadt.

15     És azt mondta nekik: Menjetek el szerte az egész világba, hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek.

17     Azokat pedig, akik hisznek, ilyen jelek követik: az én nevemben ördögöket űznek ki, új nyelveken szólnak,

18     kígyókat vesznek kezükbe, és ha valami halálosat isznak, nem árt nekik, betegre teszik rá a kezüket, és azok meggyógyulnak.

19     Az Úr Jézus pedig miután ezeket mondta nekik, felemeltetett a mennybe, és az Isten jobbjára ült.

20     Azok pedig elmentek, hirdették az igét mindenütt, az Úr pedig együtt munkálkodott velük, megerősítette az igehirdetést a nyomában járó jelekkel. Ámen.

6. Mark 16 : 1, 4-6, 9, 14, 15, 17-20

1     And when the sabbath was past, Mary Magdalene, and Mary the mother of James, and Salome, had bought sweet spices, that they might come and anoint him.

4     And when they looked, they saw that the stone was rolled away: for it was very great.

5     And entering into the sepulchre, they saw a young man sitting on the right side, clothed in a long white garment; and they were affrighted.

6     And he saith unto them, Be not affrighted: Ye seek Jesus of Nazareth, which was crucified: he is risen; he is not here: behold the place where they laid him.

9     Now when Jesus was risen early the first day of the week, he appeared first to Mary Magdalene, out of whom he had cast seven devils.

14     Afterward he appeared unto the eleven as they sat at meat, and upbraided them with their unbelief and hardness of heart, because they believed not them which had seen him after he was risen.

15     And he said unto them, Go ye into all the world, and preach the gospel to every creature.

17     And these signs shall follow them that believe; In my name shall they cast out devils; they shall speak with new tongues;

18     They shall take up serpents; and if they drink any deadly thing, it shall not hurt them; they shall lay hands on the sick, and they shall recover.

19     So then after the Lord had spoken unto them, he was received up into heaven, and sat on the right hand of God.

20     And they went forth, and preached every where, the Lord working with them, and confirming the word with signs following. Amen.Tudomány és Egészség


1. 136 : 1-8, 29-7

Jézus a Krisztus általi gyógyítás szellemi alapjára alapította egyházát és azon tartotta fenn küldetését. Azt tanította követőinek, hogy az ő vallásának isteni Alapelve van, amely elűzi a tévedést és meggyógyítja mind a betegeket, mind a vétkeseket. Nem állította, hogy lenne Istentől különálló értelme, cselekedete, sem élete. Az üldöztetés ellenére, amelyet ez reá hozott, isteni hatalmát arra használta, hogy az embereket testileg és lelkileg megmentse.

A tanítványok jobban értették Mesterüket, mint mások; de nem értettek meg mindent, amit mondott és tett, különben nem kérdezgették volna őt olyan gyakran. Jézus türelmesen kitartott a létezés igazságának tanításában és demonstrálásában. Tanítványai látták, hogy az Igazságnak ezen hatalma meggyógyítja a betegeket, kiűzi a gonoszt és feltámasztja a halottakat; de a csúcsát ennek a csodálatos munkának még ők sem fogták fel lelkileg a keresztrefeszítés utánig, amikor szeplőtelen Mesterük a bűn, betegség, halál és a sír felett győzedelmeskedve állt előttük.

1. 136 : 1-8, 29-7

Jesus established his church and maintained his mission on a spiritual foundation of Christ-healing. He taught his followers that his religion had a divine Principle, which would cast out error and heal both the sick and the sinning. He claimed no intelligence, action, nor life separate from God. Despite the persecution this brought upon him, he used his divine power to save men both bodily and spiritually.

The disciples apprehended their Master better than did others; but they did not comprehend all that he said and did, or they would not have questioned him so often. Jesus patiently persisted in teaching and demonstrating the truth of being. His students saw this power of Truth heal the sick, cast out evil, raise the dead; but the ultimate of this wonderful work was not spiritually discerned, even by them, until after the crucifixion, when their immaculate Teacher stood before them, the victor over sickness, sin, disease, death, and the grave.

2. 289 : 14-20

Az a tény, hogy a Krisztus vagy Igazság legyőzte és most is legyőzi a halált, bizonyítja, hogy a „félelmek királya” csak halandó hiedelem vagy tévedés, amit az Igazság az Élet lelki bizonyítékaival semmisít meg; és ez azt mutatja, hogy ami az érzékek számára halálnak tűnik, az csak egy halandó illúzió, mivel a valódi ember és a valódi univerzum számára nincs halál-folyamat.

2. 289 : 14-20

The fact that the Christ, or Truth, overcame and still overcomes death proves the "king of terrors" to be but a mortal belief, or error, which Truth destroys with the spiritual evidences of Life; and this shows that what appears to the senses to be death is but a mortal illusion, for to the real man and the real universe there is no death-process.

3. 473 : 18-25

Jézus az egyházi zsarnokság korában vezette be a kereszténység tanítását és gyakorlását, és a kereszténység igazságának és szeretetének bizonyítékát nyújtotta; de példájának elnyerésére és annak tévedhetetlen Tudományának megvizsgálására az ő szabályai szerint, a betegség, a vétek és a halál gyógyításával, Isten isteni Alapelvként vagyis Szeretetként való jobb megértése szükséges inkább, mint személyiségként vagy az ember Jézusként.

3. 473 : 18-25

In an age of ecclesiastical despotism, Jesus introduced the teaching and practice of Christianity, affording the proof of Christianity's truth and love; but to reach his example and to test its unerring Science according to his rule, healing sickness, sin, and death, a better understanding of God as divine Principle, Love, rather than personality or the man Jesus, is required.

4. 475 : 7-13, 28 (Az ember)-1

A Szentírás tudtunkra adja, hogy az ember Isten képére és hasonlatosságára van teremtve. Ez a hasonlatosság nem az anyag. A Szellem hasonlatossága nem térhet el ennyire a Szellemtől. Az ember lelki és tökéletes, és mert lelki és tökéletes, a Keresztény Tudományban ilyenként kell őt értelmezni.

Az ember képtelen a bűnre, betegségre és halálra. A valódi ember nem tud eltérni a szentségtől, és Isten, aki által az ember kialakul, sem tudja előidézni a vétkezés képességét vagy szabadságát. Egy halandó vétkes nem Isten embere.

4. 475 : 7-13, 28 (Man)-1

The Scriptures inform us that man is made in the image and likeness of God. Matter is not that likeness. The likeness of Spirit cannot be so unlike Spirit. Man is spiritual and perfect; and because he is spiritual and perfect, he must be so understood in Christian Science.

Man is incapable of sin, sickness, and death. The real man cannot depart from holiness, nor can God, by whom man is evolved, engender the capacity or freedom to sin. A mortal sinner is not God's man.

5. 476 : 4-5, 9-11, 32-5

Az isteni Tudományban Isten és a valóságos ember, mint isteni Alapelv és eszme, elválaszthatatlanok.

Isten az ember Alapelve, és az ember Isten ideája. Tehát az ember nem halandó, sem nem anyagi.

Jézus a Tudományban a tökéletes embert látta, aki megjelent neki ott, ahol a halandóknak bűnös, halandó ember jelenik meg. Ebben a tökéletes emberben a Megváltó Isten saját hasonlatosságát látta, és az ember ezen helyes nézete meggyógyította a beteget. Tehát Jézus azt tanította, hogy Isten országa érintetlen, univerzális, és hogy az ember tiszta és szent.

5. 476 : 4-5, 9-11, 32-5

In divine Science, God and the real man are inseparable as divine Principle and idea.

God is the Principle of man, and man is the idea of God. Hence man is not mortal nor material.

Jesus beheld in Science the perfect man, who appeared to him where sinning mortal man appears to mortals. In this perfect man the Saviour saw God's own likeness, and this correct view of man healed the sick. Thus Jesus taught that the kingdom of God is intact, universal, and that man is pure and holy.

6. 472 : 24 (Minden)-6

Minden valóság Istenben és az Ő teremtményében van, mely harmonikus és örök. Az amit Ő teremt jó, és Ő alkot mindent, ami létezik. Tehát, a bűn, betegség vagy halál egyetlen realitása az a sajnálatos tény, hogy a valótlanságok az emberi, tévedő hit számára valósnak tűnnek, amíg Isten meg nem fosztja azokat álruhájuktól. Nem igazak, mert nem Istentől valóak. A Keresztény Tudományban azt tanuljuk, hogy a halandó elme vagy test minden diszharmóniája illúzió, mely sem valósággal, sem azonossággal nem bír, bár valósnak és azonosnak tűnik.

Az Elme Tudománya elvet minden gonoszt. Az Igazság, Isten nem a hiba atyja. A vétket, betegséget és halált a hiba hatásaiként kell besorolnunk.

6. 472 : 24 (All)-6

All reality is in God and His creation, harmonious and eternal. That which He creates is good, and He makes all that is made. Therefore the only reality of sin, sickness, or death is the awful fact that unrealities seem real to human, erring belief, until God strips off their disguise. They are not true, because they are not of God. We learn in Christian Science that all inharmony of mortal mind or body is illusion, possessing neither reality nor identity though seeming to be real and identical.

The Science of Mind disposes of all evil. Truth, God, is not the father of error. Sin, sickness, and death are to be classified as effects of error.

7. 493 : 17-24

Az Elmének az öt fizikai érzék valamennyi hiedelme felett állónak kell, hogy találtasson, és képesnek arra, hogy minden betegséget eltöröljön. A betegség egy hiedelem, amelyet az isteni Elmének kell megsemmisítenie. A betegség az úgynevezett halandó elme egy élménye. Az a testen manifesztálódott félelem. A Krisztusi Tudomány elveszi a disszonancia ezen fizikai érzetét, ugyanúgy, ahogyan a morális vagy mentális diszharmónia bármely más érzetét eltávolítja.

7. 493 : 17-24

Mind must be found superior to all the beliefs of the five corporeal senses, and able to destroy all ills. Sickness is a belief, which must be annihilated by the divine Mind. Disease is an experience of so-called mortal mind. It is fear made manifest on the body. Christian Science takes away this physical sense of discord, just as it removes any other sense of moral or mental inharmony.

8. 120 : 15-24

Az egészség nem az anyag állapota, hanem az Elméé; szintén nem tudnak az anyagi érzékek megbízható bizonyságot adni az egészség kérdését illetően. Az Elme általi gyógyítás Tudománya megmutatja, hogy lehetetlen, hogy az Elmén kívül bármi más igazul tanúskodjon az ember állapotáról vagy bemutassa azt. Ezért a Tudomány isteni Alapelve a fizikai érzékek bizonyságának megfordítása által feltárja az embert mint az Igazságban harmonikusan létezőt, amely az egészség egyetlen alapja; és így a Tudomány tagad minden betegséget, meggyógyítja a betegeket, megdönti a hamis bizonyítékot és elveti az anyagra épülő logikát.

8. 120 : 15-24

Health is not a condition of matter, but of Mind; nor can the material senses bear reliable testimony on the subject of health. The Science of Mind-healing shows it to be impossible for aught but Mind to testify truly or to exhibit the real status of man. Therefore the divine Principle of Science, reversing the testimony of the physical senses, reveals man as harmoniously existent in Truth, which is the only basis of health; and thus Science denies all disease, heals the sick, overthrows false evidence, and refutes materialistic logic.

9. 494 : 5-14

Nem a hűtlenség egy formája azt hinni, hogy egy olyan nagyszerű munkát, mint a Messiásé, ő saját magáért végzett el, vagy Istenért, akinek nem volt szüksége Jézus példájából segítségre ahhoz, hogy az örök harmóniát fenntartsa? De a halandóknak szükségük volt erre a segítségre, és Jézus megmutatta az utat számukra. Az Isteni Szeretet mindig kielégített és mindig ki fog elégíteni minden emberi szükségletet. Nem helyes azt képzelni, hogy Jézus a gyógyító isteni hatalmat csak néhány kiválasztott számára és csak egy korlátozott időszakra demonstrálta, mivel az isteni Szeretet az egész emberiséget minden órában ellátja minden jóval.

9. 494 : 5-14

Is it not a species of infidelity to believe that so great a work as the Messiah's was done for himself or for God, who needed no help from Jesus' example to preserve the eternal harmony? But mortals did need this help, and Jesus pointed the way for them. Divine Love always has met and always will meet every human need. It is not well to imagine that Jesus demonstrated the divine power to heal only for a select number or for a limited period of time, since to all mankind and in every hour, divine Love supplies all good.

10. 367 : 17-23

A Krisztusi Tudós ebben az időszakban azt a helyet foglalja el, amelyről Jézus a tanítványainak beszélt, amikor azt mondta: „Ti vagytok a föld sója.” „Ti vagytok a világ világossága. Nem rejthető el a hegyen épült város.” Vigyázzunk, munkálkodjunk és imádkozzunk, hogy ez a só ne veszítse el a sósságát, és hogy ez a világosság el ne legyen rejtve, hanem sugározzon és ragyogjon a délidő dicsőségévé.

10. 367 : 17-23

A Christian Scientist occupies the place at this period of which Jesus spoke to his disciples, when he said: "Ye are the salt of the earth." "Ye are the light of the world. A city that is set on an hill cannot be hid." Let us watch, work, and pray that this salt lose not its saltness, and that this light be not hid, but radiate and glow into noontide glory.

11. 368 : 14-19

Amikor eljutunk oda, hogy jobban bízunk a létezés igazságában, mint a tévedésben, jobban hiszünk a Szellemben, mint az anyagban, jobban hiszünk az életben, mint a halálban, nagyobb a hitünk Istenben, mint az emberben, akkor nem lesz olyan anyagi feltevés, amely meggátolna bennünket abban, hogy meggyógyítsuk a betegeket és megsemmisítsük a hibát.

11. 368 : 14-19

When we come to have more faith in the truth of being than we have in error, more faith in Spirit than in matter, more faith in living than in dying, more faith in God than in man, then no material suppositions can prevent us from healing the sick and destroying error.

12. 253 : 9-17

Remélem, kedves olvasó, hogy bevezetlek isteni jogaid, égadta harmóniád megértésébe — hogy, amint olvasol, látod, hogy (a téves, halandó, anyagi érzeten kívül, melynek nincs hatalma) nincs ok, amely képes lenne téged beteggé vagy vétkessé tenni; és remélem, hogy felülkerekedsz ezen a hamis érzeten. Tudva az úgynevezett anyagi érzet hamisságát, érvényesítheted előjogodat arra, hogy leküzdd a bűn, betegség és halál hiedelmét.

12. 253 : 9-17

I hope, dear reader, I am leading you into the understanding of your divine rights, your heaven-bestowed harmony, — that, as you read, you see there is no cause (outside of erring, mortal, material sense which is not power) able to make you sick or sinful; and I hope that you are conquering this false sense. Knowing the falsity of so-called material sense, you can assert your prerogative to overcome the belief in sin, disease, or death.


████████████████████████████████████████████████████████████████████████


A NAPI FELADATOK

Mary Baker Eddy

Mindennapi Ima

Ezen Egyház minden tagjának feladata minden egyes nap imádkozni: „Jöjjön el a Te országod”; hadd jöjjön létre bennem az isteni Igazság, Élet és Szeretet uralma és zárjon ki belőlem minden bűnt, és hadd gazdagítsa a Te Igéd az egész emberiség vonzalmait és kormányozza azokat!

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 4. pont

Indítékokra és Tettekre vonatkozó Szabály

Az Anyaegyház tagjainak indítékait és tetteit nem szabad, hogy akár ellenségeskedés, akár személyes ragaszkodás vezérelje. A Tudományban az isteni Szeretet egyedül kormányozza az embert, és a Keresztény Tudós a Szeretet kedves vonásait tükrözi a bűn megdorgálásában, igaz testvériségben, könyörületességben és megbocsátásban. Ezen Egyház tagjainak naponta kell őrködnie és imádkoznia, hogy megszabadíttassanak minden gonosztól, jövendöléstől, bíráskodástól, ítélkezéstől, tanácsadástól, befolyásolástól vagy téves befolyásoltatástól.

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 1. pont

Készenlét a Feladatra

Ezen Egyház minden tagjának feladata megvédeni magát naponta az agresszív mentális szuggesztióval szemben, és nem hagyni, hogy elfelejtessék vagy elhanyagoltassák vele az Isten, a Vezetője és az emberiség felé való kötelezettségét. Tettei alapján kerül majd megítélésre – igazolásra vagy elítélésre.

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 6. pont


Ügyelj Rá

Vegyes Írások, Mary Baker Eddy, 237. oldal

Keresztény Tudósoknak: — Lásd Tudomány és Egészség, 442. oldal, 30. sor, és ügyelj erre naponta.
Keresztény Tudósok, legyetek önmagatok törvénye, hogy a mentális mulasztás nem árthat nektek akár mikor alszotok, akár ébrenlétetekben.

(T&E, 442. o.)


████████████████████████████████████████████████████████████████████████