VASÁRNAP 2023. ÁPRILIS 2 |

VASÁRNAP 2023. ÁPRILIS 2TÁRGY — Valótlanság

SubjectUnreality

ARANY SZÖVEG : 1 Mózes 1 : 31

És látá Isten, hogy minden amit teremtett vala, ímé igen jó.Golden Text: Genesis 1 : 31

And God saw every thing that he had made, and, behold, it was very good.
Kattints ide a lecke PDF verziójáért:


Kattints ide a lecke hanganyagáért:

Kattints ide, hogy meghallgasd a YouTube-on

Kattints ide, hogy meghallgasd a Vimeo-on

████████████████████████████████████████████████████████████████████████


VÁLTAKOZÓ OLVASÁS: Efézusiakhoz 5 : 14-21


14.     Annakokáért mondja: Serkenj föl, aki aluszol és támadj fel a halálból, és felragyogott tenéked a Krisztus.

15.     Gondosan ügyeljetek tehát arra, hogyan éltek: ne balgán, hanem bölcsen.

16.     Használjátok fel az időt, mert rossz napok járnak.

17.     Ne legyetek értetlenek, hanem értsétek meg az Úr akaratát.

18.     Ne részegeskedjetek, mert a bor léhaságra vezet, inkább teljetek el Lélekkel.

19.     Egymás közt énekeljetek zsoltárt, himnuszt és szent énekeket. Énekeljetek és ujjongjatok szívből az Úrnak.

20.     Adjatok hálát mindig mindenért Urunk, Jézus Krisztus nevében az Istennek, az Atyának.

21.     Legyetek egymásnak alárendeltjei Krisztus iránti tiszteletből.

Responsive Reading: Ephesians 5 : 14-21

14.     Wherefore he saith, Awake thou that sleepest, and arise from the dead, and Christ shall give thee light.

15.     See then that ye walk circumspectly, not as fools, but as wise,

16.     Redeeming the time, because the days are evil.

17.     Wherefore be ye not unwise, but understanding what the will of the Lord is.

18.     And be not drunk with wine, wherein is excess; but be filled with the Spirit;

19.     Speaking to yourselves in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody in your heart to the Lord;

20.     Giving thanks always for all things unto God and the Father in the name of our Lord Jesus Christ;

21.     Submitting yourselves one to another in the fear of God.LECKE PRÉDIKÁCIÓA Biblia


1. Zsoltárok 23 : 1-6

1     Az Úr az én pásztorom; nem szűkölködöm.

2     Füves legelőkön nyugtat engem, csendes vizekhez terelget engem.

3     Lelkemet felüdíti, az igazság ösvényein vezet engem az õ nevéért.

4     Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy; a te vessződ és botod, azok vigasztalnak engem.

5     Asztalt terítesz nekem ellenségeim szeme láttára. Megkened fejemet olajjal, csordultig van poharam.

6     Bizonyára jóságod és kegyelmed követnek engem életem minden napján, s az Úr házában lakozom hosszú ideig.

1. Psalm 23 : 1-6

1     The Lord is my shepherd; I shall not want.

2     He maketh me to lie down in green pastures: he leadeth me beside the still waters.

3     He restoreth my soul: he leadeth me in the paths of righteousness for his name’s sake.

4     Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil: for thou art with me; thy rod and thy staff they comfort me.

5     Thou preparest a table before me in the presence of mine enemies: thou anointest my head with oil; my cup runneth over.

6     Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life: and I will dwell in the house of the Lord for ever.

2. Jakab 1 : 16

16     Ne essetek tévedésbe, szeretett testvéreim:

2. James 1 : 16

16     Do not err, my beloved brethren.

3. Prédikátorok 3 : 14

14     Tudom, hogy valamit Isten cselekszik, az lesz örökké, ahhoz nincs mit adni és abból nincs mit elvenni; és az Isten ezt avégre míveli, hogy az ő orczáját rettegjék.

3. Ecclesiastes 3 : 14

14     I know that, whatsoever God doeth, it shall be for ever: nothing can be put to it, nor any thing taken from it: and God doeth it, that men should fear before him.

4. II Királyok 4 : 1-7

1     Egyszer egy prófétatanítvány felesége így kiáltott Elizeushoz: Szolgád, az én férjem meghalt; és te is tudod, hogy szolgád félte az Urat. Most eljött a hitelező, hogy elvegye két gyermekemet rabszolgájának.

2     Elizeus megkérdezte tőle: Mit tehetek érted? Mondd meg nekem, mi van a házadban? Az asszony így felelt: Nincsen egyéb szolgálód házában, csak egy korsó olaj.

3     Elizeus ezt mondta: Menj, kérj kölcsön edényeket ott kinn minden szomszédodtól, üres edényeket, de nem keveset.

4     Azután menj be, zárd be magad és fiaid mögött az ajtót, és tölts ezekbe az edényekbe. Amelyik megtelt, tedd félre!

5     Az asszony elment, és bezárta maga és fiai mögött az ajtót. Azok eléje rakták az edényeket, ő pedig töltögetett.

6     Amikor megteltek az edények, ezt mondta az egyik fiának: Hozz ide még egy edényt. De az így felelt neki: Nincs több edény. Ezután nem folyt több olaj.

7     Az asszony elment az Isten emberéhez, és elbeszélte ezt. Ő pedig így szólt: Eredj, add el az olajat, és fizesd ki az adósságodat. Ami pedig megmarad, abból élj a fiaiddal együtt!

4. II Kings 4 : 1-7

1     Now there cried a certain woman of the wives of the sons of the prophets unto Elisha, saying, Thy servant my husband is dead; and thou knowest that thy servant did fear the Lord: and the creditor is come to take unto him my two sons to be bondmen.

2     And Elisha said unto her, What shall I do for thee? tell me, what hast thou in the house? And she said, Thine handmaid hath not any thing in the house, save a pot of oil.

3     Then he said, Go, borrow thee vessels abroad of all thy neighbours, even empty vessels; borrow not a few.

4     And when thou art come in, thou shalt shut the door upon thee and upon thy sons, and shalt pour out into all those vessels, and thou shalt set aside that which is full.

5     So she went from him, and shut the door upon her and upon her sons, who brought the vessels to her; and she poured out.

6     And it came to pass, when the vessels were full, that she said unto her son, Bring me yet a vessel. And he said unto her, There is not a vessel more. And the oil stayed.

7     Then she came and told the man of God. And he said, Go, sell the oil, and pay thy debt, and live thou and thy children of the rest.

5. Máté 4 : 23

23     És körüljárja vala Jézus a városokat mind, és a falvakat, tanítván azoknak zsinagógáiban, és hirdetvén az Isten országának evangyéliomát, és gyógyítván mindenféle betegséget és mindenféle erõtelenséget a nép között.

5. Matthew 4 : 23

23     And Jesus went about all Galilee, teaching in their synagogues, and preaching the gospel of the kingdom, and healing all manner of sickness and all manner of disease among the people.

6. Márk 5 : 25-34

25     És egy asszony, aki tizenkét év óta vérfolyásos vala,

26     És sok orvostól sokat szenvedett, és minden vagyonát magára költötte, és semmit sem javult, sőt inkább még rosszabbul lett,

27     Mikor Jézus felől hallott vala, a sokaságban hátulról kerülve, illeté annak ruháját.

28     Mert ezt mondja vala: Ha csak ruháit illethetem is, meggyógyulok.

29     És vérének forrása azonnal kiszárada és megérzé testében, hogy kigyógyult bajából.

30     Jézus pedig azonnal észrevevén magán, hogy isteni erő áradott vala ki belőle, megfordult a sokaságban, és monda: Kicsoda illeté az én ruháimat?

31     És mondának néki az ő tanítványai: Látod, hogy a sokaság szorít össze téged, és azt kérdezed: Kicsoda illetett engem?

32     És körülnéze, hogy lássa azt, aki ezt cselekedte.

33     Az asszony pedig tudva, hogy mi történt vele, félve és remegve megy vala oda és elébe borula, és elmonda néki mindent igazán.

34     Ő pedig monda néki: Leányom, a te hited megtartott téged. Eredj el békével, és gyógyulj meg a te bajodból.

6. Mark 5 : 25-34

25     And a certain woman, which had an issue of blood twelve years,

26     And had suffered many things of many physicians, and had spent all that she had, and was nothing bettered, but rather grew worse,

27     When she had heard of Jesus, came in the press behind, and touched his garment.

28     For she said, If I may touch but his clothes, I shall be whole.

29     And straightway the fountain of her blood was dried up; and she felt in her body that she was healed of that plague.

30     And Jesus, immediately knowing in himself that virtue had gone out of him, turned him about in the press, and said, Who touched my clothes?

31     And his disciples said unto him, Thou seest the multitude thronging thee, and sayest thou, Who touched me?

32     And he looked round about to see her that had done this thing.

33     But the woman fearing and trembling, knowing what was done in her, came and fell down before him, and told him all the truth.

34     And he said unto her, Daughter, thy faith hath made thee whole; go in peace, and be whole of thy plague.

7. Lukács 7 : 11-16

11     Ezután elment egy Nain nevű városba, és vele mentek tanítványai nagy sokasággal együtt.

12     Amikor közeledett a város kapujához, íme, halottat hoztak kifelé, egy özvegyasszony egyetlen fiát, és a városból nagy sokaság követte.

13     Amikor az Úr meglátta az asszonyt, megszánta, és így szólt hozzá: "Ne sírj!"

14     Azután odalépett, és megérintette a koporsót. Akik vitték, megálltak, ő pedig így szólt: "Ifjú, neked mondom, kelj fel!"

15     Erre felült a halott, és elkezdett beszélni; Jézus pedig átadta az anyjának.

16     Félelem fogta el mindnyájukat, dicsőítették az Istent, és ezt mondták: "Nagy próféta támadt közöttünk, és meglátogatta Isten az ő népét."

7. Luke 7 : 11-16

11     And it came to pass the day after, that he went into a city called Nain; and many of his disciples went with him, and much people.

12     Now when he came nigh to the gate of the city, behold, there was a dead man carried out, the only son of his mother, and she was a widow: and much people of the city was with her.

13     And when the Lord saw her, he had compassion on her, and said unto her, Weep not.

14     And he came and touched the bier: and they that bare him stood still. And he said, Young man, I say unto thee, Arise.

15     And he that was dead sat up, and began to speak. And he delivered him to his mother.

16     And there came a fear on all: and they glorified God, saying, That a great prophet is risen up among us; and, That God hath visited his people.

8. János 17 : 3

3     Az pedig az örök élet, hogy ismernek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust.

8. John 17 : 3

3     And this is life eternal, that they might know thee the only true God, and Jesus Christ, whom thou hast sent.

9. Zsoltárok 119 : 12-18

12     Áldott vagy te, Uram! Taníts meg engem a te rendeléseidre.

13     Ajkaimmal hirdetem a te szádnak minden ítéletét.

14     Inkább gyönyörködöm a te bizonyságaidnak útjában, mint minden gazdagságban.

15     A te határozataidról gondolkodom, és a te ösvényeidre nézek.

16     Gyönyörködöm a te rendeléseidben; A te beszédedrõl nem feledkezem el.

17     Tégy jól a te szolgáddal, hogy éljek és megtartsam a te beszédedet.

18     Nyisd föl szememet, hogy megláthassam, milyen csodálatos a te törvényed.

9. Psalm 119 : 12-18

12     Blessed art thou, O Lord: teach me thy statutes.

13     With my lips have I declared all the judgments of thy mouth.

14     I have rejoiced in the way of thy testimonies, as much as in all riches.

15     I will meditate in thy precepts, and have respect unto thy ways.

16     I will delight myself in thy statutes: I will not forget thy word.

17     Deal bountifully with thy servant, that I may live, and keep thy word.

18     Open thou mine eyes, that I may behold wondrous things out of thy law.

10. Zsoltárok 103 : 1-4, 12, 22

1     Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét.

2     Lelkem, áldjad az Urat, és ne feledd, mennyi jót tett veled!

3.     Megbocsátja minden bűnödet, kigyógyít minden betegségedből,

4     Aki megváltja életedet a koporsótól; kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg téged.

12     Amilyen távol van a napkelet a napnyugattól, olyan messze veti el tõlünk a mi vétkeinket.

22     Áldjátok az URat, ti teremtményei, mindenütt, ahol uralkodik! Áldjad, lelkem, az URat!

10. Psalm 103 : 1-4, 12, 22

1     Bless the Lord, O my soul: and all that is within me, bless his holy name.

2     Bless the Lord, O my soul, and forget not all his benefits:

3     Who forgiveth all thine iniquities; who healeth all thy diseases;

4     Who redeemeth thy life from destruction; who crowneth thee with lovingkindness and tender mercies;

12     As far as the east is from the west, so far hath he removed our transgressions from us.

22     Bless the Lord, all his works in all places of his dominion: bless the Lord, O my soul.Tudomány és Egészség


1. 472 : 24 (Minden)-26

Minden valóság Istenben és az Ő teremtményében van, mely harmonikus és örök. Az amit Ő teremt jó, és Ő alkot mindent, ami létezik.

1. 472 : 24 (All)-26

All reality is in God and His creation, harmonious and eternal. That which He creates is good, and He makes all that is made.

2. 207 : 9-14

Meg kell tanulnunk, hogy a gonosz a létezés szörnyű megtévesztése és valótlansága. A gonosz nem legfelsőbb; a jó nem tehetetlen; és az anyag úgynevezett törvényei sem elsődlegesek, a Szellem törvényei pedig másodlagosak. Enélkül a lecke nélkül szem elől veszítjük az ember tökéletes Atyját vagy isteni Alapelvét.

2. 207 : 9-14

We must learn that evil is the awful deception and unreality of existence. Evil is not supreme; good is not helpless; nor are the so-called laws of matter primary, and the law of Spirit secondary. Without this lesson, we lose sight of the perfect Father, or the divine Principle of man.

3. 554 : 8 (A tévedés)-22

A tévedés (hiba) mindig tévedés. A tévedés sem-mi. Minden az életről tett megállapítás, amely az élet téves felfogásából ered, téves, mert hiányzik belőle az élet úgynevezett énjének bármely ismerete, híján van minden tudásnak saját eredetéről vagy létezéséről. A halandó nincs tudatában magzati és csecsemőkori létezésének; de ahogy felnövekszik egy másik hamis igénybe, az öntudatos anyagba, megtanulja azt mondani: „Én valaki vagyok; de ki teremtett?” A tévedés válasza: „Isten teremtett téged.” A tévedés első igyekezete arra irányult és irányul, hogy Istennek tulajdonítsa mindannak a megalkotását, ami vétkes és halandó; de a végtelen Elme semmivé teszi az ilyen téves hiedelmet.

Jézus jobban határozta meg Istennek ezt az ellentétjét és annak teremtményeit, mint mi tudjuk, amikor azt mondta: „Hazug, és a hazugság atyja.”

3. 554 : 8 (Error)-22

Error is always error. It is no thing. Any statement of life, following from a misconception of life, is erroneous, because it is destitute of any knowledge of the so-called selfhood of life, destitute of any knowledge of its origin or existence. The mortal is unconscious of his foetal and infantile existence; but as he grows up into another false claim, that of self-conscious matter, he learns to say, "I am somebody; but who made me?" Error replies, "God made you." The first effort of error has been and is to impute to God the creation of whatever is sinful and mortal; but infinite Mind sets at naught such a mistaken belief.

Jesus defined this opposite of God and His creation better than we can, when he said, "He is a liar, and the father of it."

4. 596 : 20 (Völgy)-27

Völgy. Depresszió; szelídség; sötétség.

Még ha a halál árnyékának völgyében járok is Nem félek a gonosztól,” (Zsoltárok xxiii.4.)

Habár a halandó érzet szerint az út sötét, az isteni Élet és Szeretet megvilágítja azt, és eltörli a halandó gondolat nyugtalanságát, a halál félelmét és a tévedés feltételezett valóságát. A Krisztusi Tudomány, ellentmondva az érzetnek, a völgyet bimbózóvá és virágzóvá teszi, mint a rózsát.

4. 596 : 20 (Valley)-27

Valley. Depression; meekness; darkness.

"Though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil." (Psalm xxiii. 4.)

Though the way is dark in mortal sense, divine Life and Love illumine it, destroy the unrest of mortal thought, the fear of death, and the supposed reality of error. Christian Science, contradicting sense, maketh the valley to bud and blossom as the rose.

5. 495 : 8 (minősítsd)-16

...minősítsd a betegséget és tévedést úgy, ahogy a Mesterünk tette, amikor a betegről úgy beszélt, „Kit a Sátán megkötözött”, és a tévedés legfőbb ellenszerét találd meg az Igazság életadó erejében, amely az emberi hiedelemre hat; egy olyan erőben, amely megnyitja a börtönkapukat a fogvatartottaknak és a raboskodókat fizikailag és morálisan megszabadítja.

Amikor a betegség vagy bűn illúziója kísért, ragaszkodj kitartóan Istenhez és az Ő eszméjéhez. Ne hagyd, hogy az Ő hasonlatosságán kívül bármi más foglalja el a gondolataidat.

5. 495 : 8 (classify)-16

…classify sickness and error as our Master did, when he spoke of the sick, "whom Satan hath bound," and find a sovereign antidote for error in the life-giving power of Truth acting on human belief, a power which opens the prison doors to such as are bound, and sets the captive free physically and morally.

When the illusion of sickness or sin tempts you, cling steadfastly to God and His idea. Allow nothing but His likeness to abide in your thought.

6. 273 : 1-20

Az anyag és annak a bűnről, betegségről és halálról való állításai ellentétesek Istennel, és nem származhatnak Belőle. Nincsen anyagi igazság. A fizikai érzékek nem tudják észlelni Istent és a lelki Igazságot. Az emberi hiedelem sok találmányt kikutatott, de ezek egyike sem tudja megoldani a létezés problémáját az isteni Tudomány isteni Alapelve nélkül. Az anyagi hipotézisekből levont következtetések nem tudományosak. Ezek eltérnek a valódi Tudománytól, mert nem az isteni törvényen alapulnak.

Az Isteni Tudomány megfordítja az anyagi érzékek hamis bizonyságát, és ezáltal szétszakítja a tévedés alapjait. Innen ered az ellenséges viszony a Tudomány és az érzékek között, és a tökéletes megértés elérésének lehetetlensége mindaddig, amíg az érzékek tévedése nem kerül kiiktatásra.

Az anyag és az orvostudomány úgynevezett törvényei soha nem tették a halandókat egésszé, harmonikussá és halhatatlanná. Az ember harmonikus, amikor a Lélek kormányozza. Innen ered a létezés igazsága megértésének fontossága, amely feltárja a szellemi létezés törvényeit.

6. 273 : 1-20

Matter and its claims of sin, sickness, and death are contrary to God, and cannot emanate from Him. There is no material truth. The physical senses can take no cognizance of God and spiritual Truth. Human belief has sought out many inventions, but not one of them can solve the problem of being without the divine Principle of divine Science. Deductions from material hypotheses are not scientific. They differ from real Science because they are not based on the divine law.

Divine Science reverses the false testimony of the material senses, and thus tears away the foundations of error. Hence the enmity between Science and the senses, and the impossibility of attaining perfect understanding till the errors of sense are eliminated.

The so-called laws of matter and of medical science have never made mortals whole, harmonious, and immortal. Man is harmonious when governed by Soul. Hence the importance of understanding the truth of being, which reveals the laws of spiritual existence.

7. 393 : 29-4

Az ember sohasem beteg, mert az Elme nem beteg, és az anyag nem lehet beteg. A hamis hiedelem a kísértő és a megkísértett, a vétek és a vétkes, a betegség és annak oka. Jó a betegség idején nyugodtnak lenni; még jobb reményteljesnek lenni; de a leges legjobb megérteni, hogy a betegség nem valós, és hogy az Igazság meg tudja semmisíteni annak látszólagos valóságát, mivel ez a megértés az univerzális és tökéletes gyógymód.

7. 393 : 29-4

Man is never sick, for Mind is not sick and matter cannot be. A false belief is both the tempter and the tempted, the sin and the sinner, the disease and its cause. It is well to be calm in sickness; to be hopeful is still better; but to understand that sickness is not real and that Truth can destroy its seeming reality, is best of all, for this understanding is the universal and perfect remedy.

8. 231 : 3-11

Ha az Igazság nem szállt szembe helyesen egy bajjal, és nem győzte le teljesen, akkor a baj sohasem adja meg magát. Ha Isten nem semmisíti meg a bűnt, betegséget és halált, akkor azok nem semmisülnek meg a halandók elméjében, hanem ennek az úgynevezett elmének halhatatlannak tűnnek. Amit Isten nem tud megtenni, az embernek nem szükséges megkísérelnie. Ha az Isten nem gyógyítja meg a betegeket, akkor nem gyógyulnak meg, mivel semmilyen kisebb hatalom nem ér fel a végtelen Minden-hatalommal; de Isten, az Igazság, Élet, Szeretet meggyógyítja a betegeket az igazak imája által.

8. 231 : 3-11

Unless an ill is rightly met and fairly overcome by Truth, the ill is never conquered. If God destroys not sin, sickness, and death, they are not destroyed in the mind of mortals, but seem to this so-called mind to be immortal. What God cannot do, man need not attempt. If God heals not the sick, they are not healed, for no lesser power equals the infinite All-power; but God, Truth, Life, Love, does heal the sick through the prayer of the righteous.

9. 318 : 5-13

A testi érzékek a betegségeket valóságokként definiálják; de a Szentírás kijelenti, hogy Isten teremtett mindent, miközben a testi érzékek azt jelzik, hogy az anyag betegséget okoz és az isteni Elme nem tudja és nem fogja meggyógyítani azt. Az anyagi érzékekből ered és azok támasztják alá mindazt, ami anyagi, valótlan, önző és lealjasult. Ezek a lelket a földbe, az életet a pokol tornácára helyeznék, és minden dolgot romlásra ítélnének. El kell hallgattatnunk az anyagi érzék ezen hazugságát a lelki érzék igazságával.

9. 318 : 5-13

Corporeal senses define diseases as realities; but the Scriptures declare that God made all, even while the corporeal senses are saying that matter causes disease and the divine Mind cannot or will not heal it. The material senses originate and support all that is material, untrue, selfish, or debased. They would put soul into soil, life into limbo, and doom all things to decay. We must silence this lie of material sense with the truth of spiritual sense.

10. 377 : 26-6

Minden úgynevezett betegség oka mentális, egy halandó félelem, egy téves hiedelem vagy meggyőződés a gyenge egészség szükségességéről és hatalmáról; továbbá az a félelem, hogy az Elme tehetetlen az ember életének védelmére, és képtelen annak kormányzására. Enélkül a tudatlan emberi hiedelem nélkül, önmagában véve, minden körülmény tehetetlen, hogy szenvedést idézzen elő. Lappangó hiedelem a betegségben, valamint a félelem a betegségtől az, ami a betegséget bizonyos körülményekkel társítja, és együtt jeleníti meg a kettőt, mint ahogyan a költeményt és a zenét együtt idézi fel az emberi emlékezet. A betegségnek nincs intelligenciája. Tudtodon kívül ítéled magad szenvedésre. Ennek a megértése képessé tesz arra, hogy önmagadnak ezen elítélését megváltoztasd, és hogy az igazsággal felvértezve szállj szembe minden körülménnyel.

10. 377 : 26-6

The cause of all so-called disease is mental, a mortal fear, a mistaken belief or conviction of the necessity and power of ill-health; also a fear that Mind is helpless to defend the life of man and incompetent to control it. Without this ignorant human belief, any circumstance is of itself powerless to produce suffering. It is latent belief in disease, as well as the fear of disease, which associates sickness with certain circumstances and causes the two to appear conjoined, even as poetry and music are reproduced in union by human memory. Disease has no intelligence. Unwittingly you sentence yourself to suffer. The understanding of this will enable you to commute this self-sentence, and meet every circumstance with truth.

11. 417 : 21-24

A betegség nem szabad, hogy valósnak tűnjön az orvos számára, mivel demonstrálható, hogy egy beteg meggyógyításának módja, hogy a betegséget valótlanná tesszük számára.

11. 417 : 21-24

Disease should not appear real to the physician, since it is demonstrable that the way to cure the patient is to make disease unreal to him.

12. 353 : 19-24

Minden vonatkozásban fel kell adnunk a kísértetiest. Nem szabad a babona valamiségét elismernünk tovább, hanem fel kell adnunk minden abban való hiedelmet, és bölcsnek kell lennünk. Amikor felismerjük, hogy a tévedés (hiba) nem valós, készen állunk a haladásra „elfelejtve azokat a dolgokat, melyek hátunk mögött vannak”.

12. 353 : 19-24

We must give up the spectral at all points. We must not continue to admit the somethingness of superstition, but we must yield up all belief in it and be wise. When we learn that error is not real, we shall be ready for progress, "forgetting those things which are behind."


████████████████████████████████████████████████████████████████████████


A NAPI FELADATOK

Mary Baker Eddy

Mindennapi Ima

Ezen Egyház minden tagjának feladata minden egyes nap imádkozni: „Jöjjön el a Te országod”; hadd jöjjön létre bennem az isteni Igazság, Élet és Szeretet uralma és zárjon ki belőlem minden bűnt, és hadd gazdagítsa a Te Igéd az egész emberiség vonzalmait és kormányozza azokat!

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 4. pont

Indítékokra és Tettekre vonatkozó Szabály

Az Anyaegyház tagjainak indítékait és tetteit nem szabad, hogy akár ellenségeskedés, akár személyes ragaszkodás vezérelje. A Tudományban az isteni Szeretet egyedül kormányozza az embert, és a Keresztény Tudós a Szeretet kedves vonásait tükrözi a bűn megdorgálásában, igaz testvériségben, könyörületességben és megbocsátásban. Ezen Egyház tagjainak naponta kell őrködnie és imádkoznia, hogy megszabadíttassanak minden gonosztól, jövendöléstől, bíráskodástól, ítélkezéstől, tanácsadástól, befolyásolástól vagy téves befolyásoltatástól.

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 1. pont

Készenlét a Feladatra

Ezen Egyház minden tagjának feladata megvédeni magát naponta az agresszív mentális szuggesztióval szemben, és nem hagyni, hogy elfelejtessék vagy elhanyagoltassák vele az Isten, a Vezetője és az emberiség felé való kötelezettségét. Tettei alapján kerül majd megítélésre – igazolásra vagy elítélésre.

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 6. pont


Ügyelj Rá

Vegyes Írások, Mary Baker Eddy, 237. oldal

Keresztény Tudósoknak: — Lásd Tudomány és Egészség, 442. oldal, 30. sor, és ügyelj erre naponta.
Keresztény Tudósok, legyetek önmagatok törvénye, hogy a mentális mulasztás nem árthat nektek akár mikor alszotok, akár ébrenlétetekben.

(T&E, 442. o.)


████████████████████████████████████████████████████████████████████████