VASÁRNAP 2023. ÁPRILIS 16 |

VASÁRNAP 2023. ÁPRILIS 16TÁRGY — Az Engesztelés Doktrínája

SubjectDoctrine Of Atonement

ARANY SZÖVEG : Máté 9 : 13

Irgalmasságot akarok, és nem áldozatot. Mert nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket.”Krisztus JézusGolden Text: Matthew 9 : 13

I will have mercy, and not sacrifice: for I am not come to call the righteous, but sinners to repentance.”— Christ Jesus
Kattints ide a lecke PDF verziójáért:


████████████████████████████████████████████████████████████████████████


VÁLTAKOZÓ OLVASÁS: Lukács 18 : 9-14• Lukács 5 : 24• Lukács 15 : 10


9.     Némelyeknek pedig, kik elbizakodtak magukban, hogy õk igazak, és a többieket semmibe sem vették, ezt a példázatot is mondá:

10.     Két ember méne fel a templomba imádkozni; az egyik farizeus, és a másik vámszedõ.

11.     A farizeus megállván, ily módon imádkozék magában: Isten! hálákat adok néked, hogy nem vagyok olyan, mint egyéb emberek, ragadozók, hamisak, paráznák, vagy mint ím e vámszedő is.

12.     Böjtölök kétszer egy héten; dézsmát adok mindenből, a mit szerzek.

13.     A vámszedő pedig távol állván, még szemeit sem akarja vala az égre emelni, hanem veri vala mellét, mondván: Isten, légy irgalmas nékem bűnösnek!

14.     Mondom néktek, ez megigazulva méne alá az õ házához, inkább hogynem amaz: mert valaki felmagasztalja magát, megaláztatik; és aki megalázza magát, felmagasztaltatik.

24.     az ember Fiának van hatalma e földön megbocsátani a bûnöket,

10.     Ezenképpen, mondom néktek, örvendezés van az Isten angyalainak színe előtt egy bűnös [ember] megtérésén.

Responsive Reading: Luke 18 : 9-14Luke 5 : 24Luke 15 : 10

9.     And he spake this parable unto certain which trusted in themselves that they were righteous, and despised others:

10.     Two men went up into the temple to pray; the one a Pharisee, and the other a publican.

11.     The Pharisee stood and prayed thus with himself, God, I thank thee, that I am not as other men are, extortioners, unjust, adulterers, or even as this publican.

12.     I fast twice in the week, I give tithes of all that I possess.

13.     And the publican, standing afar off, would not lift up so much as his eyes unto heaven, but smote upon his breast, saying, God be merciful to me a sinner.

14.     I tell you, this man went down to his house justified rather than the other: for every one that exalteth himself shall be abased; and he that humbleth himself shall be exalted.

24.     The Son of man hath power upon earth to forgive sins.

10.     Likewise, I say unto you, there is joy in the presence of the angels of God over one sinner that repenteth.LECKE PRÉDIKÁCIÓA Biblia


1. Ézsaiás 55 : 7

7     Hagyja el a gonosz az ő útját, és a bűnös férfiú gondolatait, és térjen az Úrhoz, és könyörül rajta, és a mi Istenünkhöz, mert bővelkedik a megbocsátásban.

1. Isaiah 55 : 7

7     Let the wicked forsake his way, and the unrighteous man his thoughts: and let him return unto the Lord, and he will have mercy upon him; and to our God, for he will abundantly pardon.

2. Zsoltárok 51 : 12, 15, 18, 19, 21 (;-ig)

12     Tiszta szívet teremts bennem, oh Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem.

15     hogy taníthassam utaidra a hűtleneket, és a vétkesek megtérjenek hozzád.

18     Hiszen a véresáldozatot nem kedveled, és ha égőáldozatot adnék is, nem vennéd szívesen.

19     Isten előtt a töredelmes lélek a kedves áldozat. A töredelmes és megtört szívet nem veted meg, Istenem!

21     Akkor kedvesek lesznek elõtted az igazságnak áldozatai;

2. Psalm 51 : 10, 13, 16, 17, 19 (to ,)

10     Create in me a clean heart, O God; and renew a right spirit within me.

13     Then will I teach transgressors thy ways; and sinners shall be converted unto thee.

16     For thou desirest not sacrifice; else would I give it: thou delightest not in burnt offering.

17     The sacrifices of God are a broken spirit: a broken and a contrite heart, O God, thou wilt not despise.

19     Then shalt thou be pleased with the sacrifices of righteousness,

3. Példabeszédek 3 : 1, 3, 11, 12

1     Fiam, ne felejtsd el tanításomat, és parancsaimat őrizze meg szíved,

3     Az irgalmasság és igazság ne hagyjanak el téged: kösd azokat a te nyakadra, írd be azokat a te szívednek táblájára;

11     Az Úrnak fenyítését ne útáld meg, se meg ne únd az õ dorgálását.

12     Mert a kit szeret az Úr, megdorgálja, és pedig mint az atya az õ fiát, a kit kedvel.

3. Proverbs 3 : 1, 3, 11 (despise), 12

1     My son, forget not my law; but let thine heart keep my commandments:

3     Let not mercy and truth forsake thee: bind them about thy neck; write them upon the table of thine heart:

11     …despise not the chastening of the Lord; neither be weary of his correction:

12     For whom the Lord loveth he correcteth; even as a father the son in whom he delighteth.

4. I János 2 : 1 (És)-3

1     És ha valaki vétkezik, van Szószólónk az Atyánál, az igaz Jézus Krisztus.

2     És õ engesztelõ áldozat a mi vétkeinkért; de nemcsak a mienkért, hanem az egész világért is.

3     És abból tudjuk meg, hogy ismerjük őt, ha megtartjuk az ő parancsolatait.

4. I John 2 : 1 (And)-3

1     And if any man sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous:

2     And he is the propitiation for our sins: and not for ours only, but also for the sins of the whole world.

3     And hereby we do know that we know him, if we keep his commandments.

5. Máté 22 : 37 (mondta-ig), 37 (Szeresd)-40

37     Jézus azt mondta...Szeresd azért az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, és teljes elmédből és teljes erődből.

38     Ez az elsõ és nagy parancsolat.

39     A második hasonló ehhez: „Szeresd felebarátodat, mint önmagadat!”

40     E két parancsolattól függ az egész törvény és a próféták.

5. Matthew 22 : 37 (to said), 37 (Thou)-40

37     Jesus said … Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind.

38     This is the first and great commandment.

39     And the second is like unto it, Thou shalt love thy neighbour as thyself.

40     On these two commandments hang all the law and the prophets.

6. Máté 23 : 13, 23 (megdézsmáljátok), 28, 37 (megölöd), 39

13     De jaj néktek képmutató írástudók és farizeusok, mert a mennyeknek országát bezárjátok az emberek előtt; mivelhogy ti nem mentek be, akik be akarnának menni, azokat sem bocsátjátok be.

23     ... megdézsmáljátok a mentát, a kaprot és a köményt, és elhagyjátok a mik nehezebbek a törvényben, az ítéletet, az irgalmasságot és a hívséget: pedig ezeket kellene cselekedni, és amazokat sem elhagyni.

28     Éppen így ti is, kívülrõl igazaknak látszotok ugyan az emberek elõtt, de belõl rakva vagytok képmutatással és törvénytelenséggel.

37     ... megölöd a prófétákat és megkövezed azokat, a kik te hozzád küldettek, hányszor akartam egybegyûjteni a te fiaidat, miképen a tyúk egybegyûjti kis csirkéit szárnya alá; és te nem akartad.

39     Mert mondom néktek: Mostantól fogva nem láttok engem mindaddig, mígnem ezt mondjátok: Áldott, a ki jõ az Úrnak nevében!

6. Matthew 23 : 13, 23 (ye pay), 28, 37 (thou), 39

13     But woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites! for ye shut up the kingdom of heaven against men: for ye neither go in yourselves, neither suffer ye them that are entering to go in.

23     …ye pay tithe of mint and anise and cummin, and have omitted the weightier matters of the law, judgment, mercy, and faith: these ought ye to have done, and not to leave the other undone.

28     Even so ye also outwardly appear righteous unto men, but within ye are full of hypocrisy and iniquity.

37     …thou that killest the prophets, and stonest them which are sent unto thee, how often would I have gathered thy children together, even as a hen gathereth her chickens under her wings, and ye would not!

39     For I say unto you, Ye shall not see me henceforth, till ye shall say, Blessed is he that cometh in the name of the Lord.

7. Lukács 7 : 37-40 (első -ig), 44 (Látod)-48

37     És ímé a városban egy asszony a ki bûnös vala, mikor megtudta, hogy õ a farizeus házában leült enni, hoza egy alabástrom [szelencze drága] kenetet.

38     És megállván hátul az õ lábainál sírva, könnyeivel kezdé öntözni az õ lábait, és fejének hajával törlé meg, és csókolgatá az õ lábait, és megkené [drága] kenettel.

39     Mikor pedig ezt látta a farizeus, a ki õt meghívta, monda magában: Ez, ha próféta volna, tudná ki és miféle asszony az, a ki õt illeti: hogy bûnös.

40     És felelvén Jézus, monda néki: Simon, van valami mondani valóm néked.

44     Látod-é ez asszonyt? Bejövék a te házadba, az én lábaimnak vizet nem adál: ez pedig könnyeivel öntözé az én lábaimat, és fejének hajával törlé meg.

45     Engem meg nem csókolál: ez pedig az idõtõl fogva, hogy bejöttem, nem szünt meg az én lábaimat csókolgatni.

46     Olajjal az én fejemet meg nem kented: ez pedig [drága] kenettel kené meg az én lábaimat.

47     Minekokáért mondom néked: Néki sok bûne bocsáttatott meg; mert igen szeretett; a kinek pedig kevés bocsáttatik meg, kevésbé szeret.

48     És monda annak: Megbocsáttattak néked a te bûneid.

7. Luke 7 : 37-40 (to 1st .), 44 (Seest)-48

37     And, behold, a woman in the city, which was a sinner, when she knew that Jesus sat at meat in the Pharisee’s house, brought an alabaster box of ointment,

38     And stood at his feet behind him weeping, and began to wash his feet with tears, and did wipe them with the hairs of her head, and kissed his feet, and anointed them with the ointment.

39     Now when the Pharisee which had bidden him saw it, he spake within himself, saying, This man, if he were a prophet, would have known who and what manner of woman this is that toucheth him: for she is a sinner.

40     And Jesus answering said unto him, Simon, I have somewhat to say unto thee.

44     Seest thou this woman? I entered into thine house, thou gavest me no water for my feet: but she hath washed my feet with tears, and wiped them with the hairs of her head.

45     Thou gavest me no kiss: but this woman since the time I came in hath not ceased to kiss my feet.

46     My head with oil thou didst not anoint: but this woman hath anointed my feet with ointment.

47     Wherefore I say unto thee, Her sins, which are many, are forgiven; for she loved much: but to whom little is forgiven, the same loveth little.

48     And he said unto her, Thy sins are forgiven.

8. Titusz 2 : 11-14

11     Mert megjelent az Isten idvezítõ kegyelme minden embernek,

12     A mely arra tanít minket, hogy megtagadván a hitetlenséget és a világi kivánságokat, mértékletesen, igazán és szentül éljünk a jelenvaló világon:

13     Várván ama boldog reménységet és a nagy Istennek és megtartó Jézus Krisztusunknak dicsõsége megjelenését;

14     A ki önmagát adta mi érettünk, hogy megváltson minket minden hamisságtól, és tisztítson önmagának kiváltképen való népet, jó cselekedetekre igyekezõt.

8. Titus 2 : 11-14

11     For the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men,

12     Teaching us that, denying ungodliness and worldly lusts, we should live soberly, righteously, and godly, in this present world;

13     Looking for that blessed hope, and the glorious appearing of the great God and our Saviour Jesus Christ;

14     Who gave himself for us, that he might redeem us from all iniquity, and purify unto himself a peculiar people, zealous of good works.

9. I János 1 : 5-9

5     És ez az az üzenet, amelyet tõle hallottunk és hirdetünk néktek, hogy az Isten világosság és nincsen õbenne semmi sötétség.

6     Ha azt mondjuk, hogy közösségünk van vele, és sötétségben járunk; hazudunk és nem az igazságot cselekesszük.

7     Ha pedig a világosságban járunk, amint õ maga a világosságban van: közösségünk van egymással, és Jézus Krisztusnak, az õ Fiának vére megtisztít minket minden bûntõl.

8     Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűnünk, önmagunkat csaljuk meg, és nincs meg bennünk az igazság.

9     Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő: megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól.

9. I John 1 : 5-9

5     This then is the message which we have heard of him, and declare unto you, that God is light, and in him is no darkness at all.

6     If we say that we have fellowship with him, and walk in darkness, we lie, and do not the truth:

7     But if we walk in the light, as he is in the light, we have fellowship one with another, and the blood of Jesus Christ his Son cleanseth us from all sin.

8     If we say that we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us.

9     If we confess our sins, he is faithful and just to forgive us our sins, and to cleanse us from all unrighteousness.

10. Jakab 4 : 7 (első ;-ig), 8, 10

7     Engedelmeskedjetek azért az Istennek;

8     Közeledjetek az Istenhez, és közeledni fog hozzátok. Tisztítsátok meg kezeiteket, ti bűnösök, és szenteljétek meg szíveiteket ti kétszívûek.

10     Alázzátok meg magatokat az Úr előtt, és felmagasztal titeket.

10. James 4 : 7 (to 1st .), 8, 10

7     Submit yourselves therefore to God.

8     Draw nigh to God, and he will draw nigh to you. Cleanse your hands, ye sinners; and purify your hearts, ye double minded.

10     Humble yourselves in the sight of the Lord, and he shall lift you up.

11. Máté 5 : 8

8     Boldogok, akiknek szívök tiszta: mert ők az Istent meglátják.

11. Matthew 5 : 8

8     Blessed are the pure in heart: for they shall see God.Tudomány és Egészség


1. 18 : 1-5

Az engesztelés szemlélteti az ember egységét Istennel, amely által az ember visszatükrözi az isteni Igazságot, Életet és Szeretetet. A názáreti Jézus az ember Atyával való egységét tanította és demonstrálta, és ezért végtelen hódolattal tartozunk neki.

1. 18 : 1-5

Atonement is the exemplification of man's unity with God, whereby man reflects divine Truth, Life, and Love. Jesus of Nazareth taught and demonstrated man's oneness with the Father, and for this we owe him endless homage.

2. 19 : 6-11, 17-24

Jézus elősegítette az ember Istennel való megbékélését azáltal, hogy az ember számára a Szeretet egy igazabb értelmét adta, Jézus tanításainak isteni Alapelvét, és a Szeretet ezen igazabb értelme megváltja az embert az anyag, a bűn és halál törvényétől a Szellem törvénye által - az isteni Szeretet törvényével.

A megbánás és szenvedés minden kínja, minden igyekezet a megújulásra, minden jó gondolat és cselekedet segíteni fog bennünket, hogy megértsük Jézus engesztelését a vétekért és elősegíti annak hathatósságát; de ha a vétkes továbbra is imádkozik és megbánást tanúsít, vétkezik és bocsánatot kér, csekély része van az engesztelésben - az Istennel való (ki)egyezésben - mivel hiányzik belőle a gyakorlati megbánás, amely megreformálja a szívet és képessé teszi az embert arra, hogy a bölcsesség akaratát teljesítse.

2. 19 : 6-11, 17-24

Jesus aided in reconciling man to God by giving man a truer sense of Love, the divine Principle of Jesus' teachings, and this truer sense of Love redeems man from the law of matter, sin, and death by the law of Spirit, — the law of divine Love.

Every pang of repentance and suffering, every effort for reform, every good thought and deed, will help us to understand Jesus' atonement for sin and aid its efficacy; but if the sinner continues to pray and repent, sin and be sorry, he has little part in the atonement, — in the at-one-ment with God, — for he lacks the practical repentance, which reforms the heart and enables man to do the will of wisdom.

3. 23 : 4-5

Az engesztelés állandó önfeláldozást kíván a vétkestől.

3. 23 : 4-5

The atonement requires constant self-immolation on the sinner's part.

4. 2 : 5 (a)-7

a vágyat, amely az igazságot éhezi, Atyánk megáldja, és az nem tér hozzánk vissza üresen.

4. 2 : 5 (the)-7

…the desire which goes forth hungering after righteousness is blessed of our Father, and it does not return unto us void.

5. 4 : 3-9, 12-16

Amire legnagyobb szükségünk van, az a buzgó óhaj imádsága a kegyelemben való növekedésért, amely türelemben, alázatban, szeretetben és jócselekedetekben fejeződik ki. Mesterünk parancsolatait megtartani és példáját követni saját adósságunk felé, és az egyetlen értékelhető bizonyítéka hálánknak mindazért, amit tett.

A szokássá vált küzdelem, hogy mindig jók legyünk, szűntelen ima. Indítóokai azokban az áldásokban nyilvánulnak meg, amelyekben részesítenek bennünket - áldásokban, amelyek, (ha nem is elismertek hallható szavakban) bizonyítják, hogy érdemesek vagyunk arra, hogy a Szeretetben részesüljünk.

5. 4 : 3-9, 12-16

What we most need is the prayer of fervent desire for growth in grace, expressed in patience, meekness, love, and good deeds. To keep the commandments of our Master and follow his example, is our proper debt to him and the only worthy evidence of our gratitude for all that he has done.

The habitual struggle to be always good is unceasing prayer. Its motives are made manifest in the blessings they bring, — blessings which, even if not acknowledged in audible words, attest our worthiness to be partakers of Love.

6. 40 : 25-26

Mennyei Atyánk, az isteni Szeretet, megköveteli, hogy minden ember kövesse Mesterünk ... példáját...

6. 40 : 25-26 (to Master)

Our heavenly Father, divine Love, demands that all men should follow the example of our Master … .

7. 597 : 5-11 (az első .-ig)

A nagyszerű názáreti, aki ugyanolyan alázatos volt, mint hatalmas, megdorgálta a képmutatást, amely az anyagi módszerekre hosszan kérte az áldást, de a gondolatban lappangó bűnt, mely készen állt működésbe lépni és Isten felkentjét megfeszíteni, palástolta. Jézus vértanúhalála a Farizeizmus bűnének csúcspontja volt.

7. 597 : 5-11 (to 1st .)

The great Nazarene, as meek as he was mighty, rebuked the hypocrisy, which offered long petitions for blessings upon material methods, but cloaked the crime, latent in thought, which was ready to spring into action and crucify God's anointed. The martyrdom of Jesus was the culminating sin of Pharisaism.

8. 592 : 27-28

Farizeus. Testi és érzéki hiedelem; önelégültség; hiábavalóság; képmutatás.

8. 592 : 27-28

Pharisee. Corporeal and sensuous belief; self-righteousness; vanity; hypocrisy.

9. 362 : 1-7

Lukács evangéliumának hetedik részében elbeszélik, hogy egyszer Jézus tisztelt vendég volt egy bizonyos Simon nevű farizeusnál, aki egyáltalán nem volt hasonló a tanítvány Simonhoz. Mialatt a vacsoránál ültek, szokatlan esemény történt, amely mintha megzavarta volna a keleti ünnepséget. Egy „idegen asszony” jött be.

9. 362 : 1-7

It is related in the seventh chapter of Luke's Gospel that Jesus was once the honored guest of a certain Pharisee, by name Simon, though he was quite unlike Simon the disciple. While they were at meat, an unusual incident occurred, as if to interrupt the scene of Oriental festivity. A "strange woman" came in.

10. 363 : 8-9 (.-ig), 21 (így)-26

Elkergette-e Jézus az asszonyt? Elutasította-e imádatát? Nem! Részvéttel tekintett rá.

... így tanulságot szolgáltatott mindnyájuknak, amit az asszonyhoz idézett emlékezetes kijelentése követett: „Megbocsáttattak néked a te bűneid.”

Miért foglalta így össze Jézus az asszony tartozását az isteni Szeretet iránt? Megbánta talán az asszony a vétkeit, és megújult, és Jézus éleslátása felfedezte ezt a ki nem mondott erkölcsi felemelkedést?

10. 363 : 8-9 (to .), 21 (and)-26

Did Jesus spurn the woman? Did he repel her adoration? No! He regarded her compassionately.

…and so brought home the lesson to all, following it with that remarkable declaration to the woman, "Thy sins are forgiven."

Why did he thus summarize her debt to divine Love? Had she repented and reformed, and did his insight detect this unspoken moral uprising?

11. 364 : 8-12, 16-19, 25-28

Melyik volt az ilyen kimondhatatlan szeretet nagyobb elismerése, a farizeus vendéglátása vagy Magdolna töredelme? Erre a kérdésre Jézus az önigazolás megdorgálásával és a vezeklő feloldozásával reagált.

Itt adja magát egy komoly kérdés, egy kérdés, melyet ennek az időszaknak a szükségletei jeleznek. Úgy keresik-e a Krisztusi Tudósok az Igazságot, ahogyan Simon kereste a Megváltót, anyagi konzervativizmussal és személyes hódolatért?

Másrészt, megmutatják-e az Igazság vagy Szeretet iránti tiszteletüket őszinte megbánásukkal, megtört szívükkel, azt alázatosságban és emberi odaadásban kifejezve, ahogyan ez az asszony tette?

11. 364 : 8-12, 16-19, 25-28

Which was the higher tribute to such ineffable affection, the hospitality of the Pharisee or the contrition of the Magdalen? This query Jesus answered by rebuking self-righteousness and declaring the absolution of the penitent.

Here is suggested a solemn question, a question indicated by one of the needs of this age. Do Christian Scientists seek Truth as Simon sought the Saviour, through material conservatism and for personal homage?

On the other hand, do they show their regard for Truth, or Christ, by their genuine repentance, by their broken hearts, expressed by meekness and human affection, as did this woman?

12. 40 : 8-12

Az Isteni Tudomány kiegyenlíti a mérleget, mint ahogyan Jézus tette. A Tudomány a büntetést csak úgy törli el, hogy először eltörli a vétket, amely a büntetést maga után vonta. Ez az én értelmezésem az isteni megbocsátásról, melyet úgy értek, mint Isten módszere a vétek elpusztítására.

12. 40 : 8-12

Divine Science adjusts the balance as Jesus adjusted it. Science removes the penalty only by first removing the sin which incurs the penalty. This is my sense of divine pardon, which I understand to mean God's method of destroying sin.

13. 447 : 30 (Egy)-7

Egy bűnös fél az első követ eldobni. Mentségként azt mondhatja, hogy a bűn valótlan, de ahhoz, hogy ezt tudja, demonstrálnia kell állítását. Azt feltételezni, hogy a gonosznak nincsenek igényei, és ugyanakkor belemerülni a bűnbe, morális kihágás. A vakság és önelégültség erősen kapaszkodnak a hamissághoz. Amikor a vámszedő esdeklése eljutott a Szeretet nagy szívéhez, alázatos kívánsága beteljesedett. A gonosznak, amely a testi érzékekben merül fel, de amit a szív elítél, nincs alapja; de ha a gonosz nincs elítélve, akkor tagadva és táplálva van.

13. 447 : 30 (A)-7

A sinner is afraid to cast the first stone. He may say, as a subterfuge, that evil is unreal, but to know it, he must demonstrate his statement. To assume that there are no claims of evil and yet to indulge them, is a moral offence. Blindness and self-righteousness cling fast to iniquity. When the Publican's wail went out to the great heart of Love, it won his humble desire. Evil which obtains in the bodily senses, but which the heart condemns, has no foundation; but if evil is uncondemned, it is undenied and nurtured.

14. 240 : 27-4

Amikor az ember az érzék tévedéseit próbálja helyre hozni, meg kell fizetnie teljesen és tisztességesen az utolsó fillérig, amíg minden hiba az Igazság alá nem lesz vetve. A bűn zsoldja megfizetésének isteni módszere, hogy az ember kibogozza az összekuszálódását, és tapasztalatból tanulja meg, hogyan válassza szét az érzéket a Lélektől.

„Akit szeret az Úr, azt megfenyíti”. Az, aki ismeri Isten akaratát vagy az isteni Tudomány követelményeit, és engedelmes azoknak, magára vonja a irigység ellenségeskedését; és az, aki ellenáll az Istennek való engedelmeskedésnek, azt megfenyíti a Szeretet.

14. 240 : 27-4

In trying to undo the errors of sense one must pay fully and fairly the utmost farthing, until all error is finally brought into subjection to Truth. The divine method of paying sin's wages involves unwinding one's snarls, and learning from experience how to divide between sense and Soul.

"Whom the Lord loveth He chasteneth." He, who knows God's will or the demands of divine Science and obeys them, incurs the hostility of envy; and he who refuses obedience to God, is chastened by Love.

15. 323 : 6-9

A Szeretet egészséges fenyítései elősegítik haladásunkat az igazságosság, a béke és a tisztaság felé, amelyek a Tudomány határkövei.

15. 323 : 6-9

Through the wholesome chastisements of Love, we are helped onward in the march towards righteousness, peace, and purity, which are the landmarks of Science.

16. 324 : 4-6

Az érzék és saját magunk megtisztítása a haladás bizonyítéka. „Boldogok, akiknek szívök tiszta: mert ők az Istent meglátják.”

16. 324 : 4-6

The purification of sense and self is a proof of progress. "Blessed are the pure in heart: for they shall see God."

17. 21 : 4-5

Ezáltal vesszük ki a magunk részét az Igazsággal és Szeretettel való (ki)egyezésben.

17. 21 : 4-5

This is having our part in the at-one-ment with Truth and Love.


████████████████████████████████████████████████████████████████████████


A NAPI FELADATOK

Mary Baker Eddy

Mindennapi Ima

Ezen Egyház minden tagjának feladata minden egyes nap imádkozni: „Jöjjön el a Te országod”; hadd jöjjön létre bennem az isteni Igazság, Élet és Szeretet uralma és zárjon ki belőlem minden bűnt, és hadd gazdagítsa a Te Igéd az egész emberiség vonzalmait és kormányozza azokat!

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 4. pont

Indítékokra és Tettekre vonatkozó Szabály

Az Anyaegyház tagjainak indítékait és tetteit nem szabad, hogy akár ellenségeskedés, akár személyes ragaszkodás vezérelje. A Tudományban az isteni Szeretet egyedül kormányozza az embert, és a Keresztény Tudós a Szeretet kedves vonásait tükrözi a bűn megdorgálásában, igaz testvériségben, könyörületességben és megbocsátásban. Ezen Egyház tagjainak naponta kell őrködnie és imádkoznia, hogy megszabadíttassanak minden gonosztól, jövendöléstől, bíráskodástól, ítélkezéstől, tanácsadástól, befolyásolástól vagy téves befolyásoltatástól.

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 1. pont

Készenlét a Feladatra

Ezen Egyház minden tagjának feladata megvédeni magát naponta az agresszív mentális szuggesztióval szemben, és nem hagyni, hogy elfelejtessék vagy elhanyagoltassák vele az Isten, a Vezetője és az emberiség felé való kötelezettségét. Tettei alapján kerül majd megítélésre – igazolásra vagy elítélésre.

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 6. pont


Ügyelj Rá

Vegyes Írások, Mary Baker Eddy, 237. oldal

Keresztény Tudósoknak: — Lásd Tudomány és Egészség, 442. oldal, 30. sor, és ügyelj erre naponta.
Keresztény Tudósok, legyetek önmagatok törvénye, hogy a mentális mulasztás nem árthat nektek akár mikor alszotok, akár ébrenlétetekben.

(T&E, 442. o.)


████████████████████████████████████████████████████████████████████████