VASÁRNAP 2022. SZEPTEMBER 4. |

VASÁRNAP 2022. SZEPTEMBER 4.TÁRGY — Ember

SubjectMan

ARANY SZÖVEG : I Korintusiakhoz 6 : 20

Mert áron vétettetek meg; dicsőítsétek azért az Istent a ti testetekben és lelketekben, amelyek az Istenéi.Golden Text: I Corinthians 6 : 20

For ye are bought with a price: therefore glorify God in your body, and in your spirit, which are God’s.
Kattints ide a lecke PDF verziójáért:


Kattints ide a lecke hanganyagáért:

Kattints ide, hogy meghallgasd a YouTube-on

Kattints ide, hogy meghallgasd a Vimeo-on

████████████████████████████████████████████████████████████████████████


VÁLTAKOZÓ OLVASÁS: Jakab 1 : 12-14, 21, 22, 25


12.     Boldog ember az, aki a kísértésben kitart; mert minekutána megpróbáltatott, elveszi az életnek koronáját, amit az Úr ígért az õt szeretõknek.

13.     Senki se mondja, mikor kísértetik: Az Istentõl kísértetem: mert az Isten gonoszsággal nem kísérthetõ, õ maga pedig senkit sem kísért.

14.     Hanem mindenki kísértetik, amikor vonja és édesgeti a tulajdon kívánsága.

21.     Ezért tehát vessetek el magatoktól minden tisztátalanságot és a gonoszság utolsó maradványát is, és szelíden fogadjátok a belétek oltott igét, amely meg tudja tartani lelketeket.

22.     Legyetek az igének cselekvői, ne csupán hallgatói, hogy be ne csapjátok magatokat.

25.     De aki a szabadság tökéletes törvényébe tekint bele, és megmarad mellette, úgyhogy nem feledékeny hallgatója, hanem tevékeny megvalósítója: azt boldoggá teszi cselekedete.

Responsive Reading: James 1 : 12-14, 21, 22, 25

12.     Blessed is the man that endureth temptation: for when he is tried, he shall receive the crown of life, which the Lord hath promised to them that love him.

13.     Let no man say when he is tempted, I am tempted of God: for God cannot be tempted with evil, neither tempteth he any man:

14.     But every man is tempted, when he is drawn away of his own lust, and enticed.

21.     Wherefore lay apart all filthiness and superfluity of naughtiness, and receive with meekness the engrafted word, which is able to save your souls.

22.     But be ye doers of the word, and not hearers only, deceiving your own selves.

25.     But whoso looketh into the perfect law of liberty, and continueth therein, he being not a forgetful hearer, but a doer of the work, this man shall be blessed in his deed.LECKE PRÉDIKÁCIÓA Biblia


1. I Mózes 1 : 27, 31 (első .-ig)

27     Megteremtette Isten az embert a maga képmására, Isten képmására teremtette, férfivá és nővé teremtette őket.

31     És látá Isten, hogy minden amit teremtett vala, ímé igen jó.

1. Genesis 1 : 27, 31 (to 1st .)

27     So God created man in his own image, in the image of God created he him; male and female created he them.

31     And God saw every thing that he had made, and, behold, it was very good.

2. 2 Mózes 20 : 1-3, 13, 14, 17

1     És szólá Isten mindezeket az igéket, mondván:

2     Én, az Úr, vagyok a te Istened, aki kihoztalak téged Égyiptomnak földéről, a szolgálat házából.

3     Ne legyenek néked idegen isteneid én előttem.

13     Ne ölj.

14     Ne paráználkodjál.

17     Ne kívánd a te felebarátodnak házát. Ne kívánd a te felebarátodnak feleségét, se szolgáját, se szolgálóleányát, se ökrét, se szamarát, és semmit, ami a te felebarátodé.

2. Exodus 20 : 1-3, 13, 14, 17

1     And God spake all these words, saying,

2     I am the Lord thy God, which have brought thee out of the land of Egypt, out of the house of bondage.

3     Thou shalt have no other gods before me.

13     Thou shalt not kill.

14     Thou shalt not commit adultery.

17     Thou shalt not covet thy neighbour’s house, thou shalt not covet thy neighbour’s wife, nor his manservant, nor his maidservant, nor his ox, nor his ass, nor any thing that is thy neighbour’s.

3. 2 Sámuel 11 : 2-6, 14, 15, 26, 27

2     És lõn estefelé, mikor felkelt Dávid az õ ágyából, és a királyi palota tetején sétála: láta a tetõrõl egy asszonyt fürdeni, ki igen szép termetû vala.

3     És elkülde Dávid, és tudakozódék az asszony felõl, és monda [egy ember:] Nemde nem ez-é Bethsabé, Eliámnak leánya, a Hitteus Uriás felesége?

4     Akkor követeket külde Dávid, és elhozatá õt; ki beméne õ hozzá, és vele hála, mikor az õ tisztátalanságából megtisztult; és annakutána visszaméne az õ házához.

5     És fogada méhében az asszony, és elküldvén, megizené Dávidnak ilyen szóval: Teherbe estem!

6     Akkor Dávid izene Joábnak: Küldd [haza] hozzám a Hitteus Uriást; és elküldé Joáb Uriást Dávidhoz.

14     Megvirradván pedig, levelet íra Dávid Joábnak, melyet Uriástól küldött el.

15     Írá pedig a levélben, mondván: Állassátok Uriást legelõl, ahol a harcz leghevesebb és háta mögül fussatok el, hogy megölettessék és meghaljon.

26     Meghallá pedig Uriásnak felesége, hogy meghalt Uriás, az õ férje, és siratá az õ férjét.

27     És mikor a gyászolás[nak ideje] eltelt, érette külde Dávid és házába viteté õt és lõn néki felesége, és szüle néki egy fiat. De ez a dolog, amelyet Dávid cselekedett, nem tetszék az Úrnak.

3. II Samuel 11 : 2-6, 14, 15, 26, 27

2     And it came to pass in an eveningtide, that David arose from off his bed, and walked upon the roof of the king’s house: and from the roof he saw a woman washing herself; and the woman was very beautiful to look upon.

3     And David sent and enquired after the woman. And one said, Is not this Bath-sheba, the daughter of Eliam, the wife of Uriah the Hittite?

4     And David sent messengers, and took her; and she came in unto him, and he lay with her; for she was purified from her uncleanness: and she returned unto her house.

5     And the woman conceived, and sent and told David, and said, I am with child.

6     And David sent to Joab, saying, Send me Uriah the Hittite. And Joab sent Uriah to David.

14     And it came to pass in the morning, that David wrote a letter to Joab, and sent it by the hand of Uriah.

15     And he wrote in the letter, saying, Set ye Uriah in the forefront of the hottest battle, and retire ye from him, that he may be smitten, and die.

26     And when the wife of Uriah heard that Uriah her husband was dead, she mourned for her husband.

27     And when the mourning was past, David sent and fetched her to his house, and she became his wife, and bare him a son. But the thing that David had done displeased the Lord.

4. Máté 4 : 23

23     És körüljárja vala Jézus a városokat mind, és a falvakat, tanítván azoknak zsinagógáiban, és hirdetvén az Isten országának evangyéliomát, és gyógyítván mindenféle betegséget és mindenféle erőtelenséget a nép között.

4. Matthew 4 : 23

23     And Jesus went about all Galilee, teaching in their synagogues, and preaching the gospel of the kingdom, and healing all manner of sickness and all manner of disease among the people.

5. Máté 5 : 2

2     És megnyitván száját, tanítja vala őket, mondván:

5. Matthew 5 : 2

2     And he opened his mouth, and taught them, saying,

6. Máté 6 : 9 (:-ig), 13

9     Ti azért így imádkozzatok:

13     És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen.

6. Matthew 6 : 9 (to :), 13

9     After this manner therefore pray ye:

13     And lead us not into temptation, but deliver us from evil: For thine is the kingdom, and the power, and the glory, for ever. Amen.

7. János 8 : 2-11

2     Jó reggel azonban ismét ott vala a templomban, és az egész nép hozzá méne; és leülvén, tanítja vala őket.

3     Az írástudók és a farizeusok pedig egy asszonyt vivének hozzá, akit házasságtörésen kaptak vala, és a középre állítván azt,

4     Mondának néki: Mester, ez az asszony tetten kapatott, mint házasságtörõ.

5     A törvényben pedig megparancsolta nékünk Mózes, hogy az ilyenek köveztessenek meg: te azért mit mondasz?

6     Ezt pedig azért mondák, hogy megkísértsék õt, hogy legyen õt mivel vádolniok. Jézus pedig lehajolván, az ujjával ír vala a földre, mintha nem hallotta volna őket.

7     De mikor szorgalmazva kérdezék õt, felegyenesedve monda nékik: Aki közületek nem bûnös, az vesse rá elõször a követ.

8     És újra lehajolván, írt vala a földre.

9     Azok pedig [ezt] hallván és a lelkiismeret által vádoltatván, egymásután kimenének a vénektõl kezdve mind az utolsóig; és egyedül Jézus maradt vala és az asszony a középen állva.

10     Mikor pedig Jézus felegyenesedék és senkit sem láta az asszonyon kívül, monda néki: Asszony, hol vannak azok a te vádlóid? Senki sem kárhoztatott-é téged?

11     Az pedig monda: Senki, Uram! Jézus pedig monda néki: Én sem kárhoztatlak: eredj el és többé ne vétkezzél!

7. John 8 : 2-11

2     And early in the morning he came again into the temple, and all the people came unto him; and he sat down, and taught them.

3     And the scribes and Pharisees brought unto him a woman taken in adultery; and when they had set her in the midst,

4     They say unto him, Master, this woman was taken in adultery, in the very act.

5     Now Moses in the law commanded us, that such should be stoned: but what sayest thou?

6     This they said, tempting him, that they might have to accuse him. But Jesus stooped down, and with his finger wrote on the ground, as though he heard them not.

7     So when they continued asking him, he lifted up himself, and said unto them, He that is without sin among you, let him first cast a stone at her.

8     And again he stooped down, and wrote on the ground.

9     And they which heard it, being convicted by their own conscience, went out one by one, beginning at the eldest, even unto the last: and Jesus was left alone, and the woman standing in the midst.

10     When Jesus had lifted up himself, and saw none but the woman, he said unto her, Woman, where are those thine accusers? hath no man condemned thee?

11     She said, No man, Lord. And Jesus said unto her, Neither do I condemn thee: go, and sin no more.

8. I Korintusiakhoz 6 : 19

19     Avagy nem tudjátok-é, hogy a ti testetek a bennetek lakozó Szent Léleknek temploma, amelyet Istentől nyertetek; és nem a magatokéi vagytok?

8. I Corinthians 6 : 19

19     What? know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost which is in you, which ye have of God, and ye are not your own?

9. Galatákhoz 5 : 1, 19-23

1     Annakokáért a szabadságban, melyre minket Krisztus megszabadított, álljatok meg, és ne kötelezzétek meg ismét magatokat szolgaságnak igájával.

19     A test cselekedetei azonban nyilvánvalók, mégpedig ezek: házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás,

20     bálványimádás, varázslás, ellenségeskedés, viszálykodás, féltékenység, harag, önzés, széthúzás, pártoskodás;

21     irigység, gyilkosság, részegeskedés, tobzódás és ezekhez hasonlók. Ezekről előre megmondom nektek, amint már korábban is mondtam, akik ilyeneket cselekszenek, nem öröklik Isten országát.

22     A Lélek gyümölcse pedig: szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség,

23     szelídség, önmegtartóztatás. Az ilyenek ellen nincs törvény.

9. Galatians 5 : 1, 19-23

1     Stand fast therefore in the liberty wherewith Christ hath made us free, and be not entangled again with the yoke of bondage.

19     Now the works of the flesh are manifest, which are these; Adultery, fornication, uncleanness, lasciviousness,

20     Idolatry, witchcraft, hatred, variance, emulations, wrath, strife, seditions, heresies,

21     Envyings, murders, drunkenness, revellings, and such like: of the which I tell you before, as I have also told you in time past, that they which do such things shall not inherit the kingdom of God.

22     But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, longsuffering, gentleness, goodness, faith,

23     Meekness, temperance: against such there is no law.Tudomány és Egészség


1. 516 : 19-21

Az ember, az Ő hasonlatosságára teremtve, birtokolja és tükrözi Isten egész föld felett való uralmát.

1. 516 : 19-21

Man, made in His likeness, possesses and reflects God's dominion over all the earth.

2. 519 : 3-6

Az Istenség elégedett volt az Ő munkájával. Hogyan lehetett volna más, mint elégedett, hiszen a lelki teremtés az Ő végtelen önállóságának és halhatatlan bölcsességének fejleménye, kisugárzása volt?

2. 519 : 3-6

Deity was satisfied with His work. How could He be otherwise, since the spiritual creation was the outgrowth, the emanation, of His infinite self-containment and immortal wisdom?

3. 102 : 9-11

Csak egy valódi vonzalom van, a Szellemé. A tű pólus felé mutatása szimbolizálja Isten, az isteni Elme mindent átölelő hatalmát vagy vonzalmát.

3. 102 : 9-11

There is but one real attraction, that of Spirit. The pointing of the needle to the pole symbolizes this all-embracing power or the attraction of God, divine Mind.

4. 337 : 6-13, 14 (A Krisztusi)-19

Az érzékiesség nem boldogság, hanem rabság. Az igazi boldogsághoz az embernek harmóniában kell lennie Alapelvével, az isteni Szeretettel; a Fiúnak összhangban kell lennie az Atyával, megfelelőségben a Krisztussal. Az isteni Tudomány szerint az ember bizonyos mértékben éppoly tökéletes, mint az Elme mely formálja őt. A létezés igazsága az embert harmonikussá és halhatatlanná, míg a tévedés halandóvá és diszharmonikussá teszi.

A Krisztusi Tudomány kimutatja, hogy csakis a tiszta szívűek láthatják meg Istent, ahogy azt az evangélium tanítja. Az ember tisztaságának arányában tökéletes; és a tökéletesség a mennyei lét rendje, amely demonstrálja az Életet Krisztusban, az Élet szellemi eszméjét.

4. 337 : 6-13, 14 (Christian)-19

Sensualism is not bliss, but bondage. For true happiness, man must harmonize with his Principle, divine Love; the Son must be in accord with the Father, in conformity with Christ. According to divine Science, man is in a degree as perfect as the Mind that forms him. The truth of being makes man harmonious and immortal, while error is mortal and discordant.

Christian Science demonstrates that none but the pure in heart can see God, as the gospel teaches. In proportion to his purity is man perfect; and perfection is the order of celestial being which demonstrates Life in Christ, Life's spiritual ideal.

5. 272 : 19-27

A gondolat spiritualizálása és a mindennapi élet Kereszténnyé tétele, ellentétben az anyagi létezés rettenetes bohózatának eredményeivel; a szeplőtlenség és tisztaság, ellentétben az érzékiesség és tisztátalanság lealacsonyításra törekvő hajlamaival és föld felé való gravitálásával, azok, amelyek valóban tanúskodnak a Krisztusi Tudomány isteni eredete és működése mellett. A Keresztény Tudomány diadalait a tévedés és gonosz elpusztítása örökíti meg, melyekből a vétek, betegség és halál szörnyű hiedelmei szaporodnak.

5. 272 : 19-27

It is the spiritualization of thought and Christianization of daily life, in contrast with the results of the ghastly farce of material existence; it is chastity and purity, in contrast with the downward tendencies and earthward gravitation of sensualism and impurity, which really attest the divine origin and operation of Christian Science. The triumphs of Christian Science are recorded in the destruction of error and evil, from which are propagated the dismal beliefs of sin, sickness, and death.

6. 51 : 28-32

Jézus önzetlen volt. Lelkisége elválasztotta az érzékiségtől, és oka volt annak, hogy az önző materialisták gyűlöljék őt; de ez a spiritualitás volt az, ami képessé tette Jézust a betegek gyógyítására, a gonosz kiűzésére és a halottak feltámasztására.

6. 51 : 28-32

Jesus was unselfish. His spirituality separated him from sensuousness, and caused the selfish materialist to hate him; but it was this spirituality which enabled Jesus to heal the sick, cast out evil, and raise the dead.

7. 85 : 24-27

Jézus tudta a nemzedékről, hogy az gonosz és parázna, mely inkább az anyagit, mint a lelkit keresi. Az anyag elleni támadásai élesek, de szükségesek voltak.

7. 85 : 24-27

Jesus knew the generation to be wicked and adulterous, seeking the material more than the spiritual. His thrusts at materialism were sharp, but needed.

8. 11 : 1 (Jézus)-4

Jézus imája „Bocsásd meg a mi vétkeinket” a megbocsátás feltételeit is meghatározta. Amikor a házasságtörő asszonynak megbocsátott, az mondta: „Menj és ne vétkezz többé.”

8. 11 : 1 (Jesus’)-4

Jesus' prayer, "Forgive us our debts," specified also the terms of forgiveness. When forgiving the adulterous woman he said, "Go, and sin no more."

9. 51 : 19-27

Az ő tökéletes példája mindnyájunk üdvözüléséért volt, de csak azáltal, hogy ugyanazokat a munkákat cselekesszük, mint amiket ő cselekedett, és amelyeket másokat tanított cselekedni. Az ő célja a gyógyítással nem csupán az egészség helyreállítása volt, hanem hogy az ő isteni Alapelvét demonstrálja. Isten által, az Igazság és Szeretet által inspiráltatott, mindenben, amit mondott és tett. Üldözőinek indítóokai a gőg, irigység, a kegyetlenség és a bosszú voltak, amit ugyan a testi Jézusra mértek, de az isteni Alapelvnek, a Szeretetnek szántak, amely megdorgálta érzékiességüket.

9. 51 : 19-27

His consummate example was for the salvation of us all, but only through doing the works which he did and taught others to do. His purpose in healing was not alone to restore health, but to demonstrate his divine Principle. He was inspired by God, by Truth and Love, in all that he said and did. The motives of his persecutors were pride, envy, cruelty, and vengeance, inflicted on the physical Jesus, but aimed at the divine Principle, Love, which rebuked their sensuality.

10. 201 : 1-2 következő oldal

A legjobb prédikáció, amely valaha elhangzott, az Igazság gyakorlása és demonstrációja a bűn, betegség és a halál megsemmisítésében. Jézus tudta ezt, valamint azt is, hogy az egyik vonzalom felülkerekedik bennünk és irányítja életünket, ezért ezt mondta: „Senki nem szolgálhat két úrnak.”

Hamis alapokra nem építhetünk bizonyossággal. Az Igazság új teremtményt alkot, akiben a régi dolgok elmúlnak, és „újjá lett minden”. A szenvedélyek, önzés, hamis vágyak, gyűlölet, félelem, minden érzékiség enged a lelkiségnek, és a létezés bősége Isten, a jó, oldalán van.

Már tele lévő edényeket nem tudunk megtölteni. Először ki kell őket üríteni. Vetkőztessük le a tévedést (hibát). Akkor, amikor Isten szelei fújnak, nem fogunk erősen kapaszkodni a rongyainkba.

A halandó elméből a tévedés eltávolításának módszere, hogy megtöltjük igazsággal a Szeretet áradatán keresztül. A krisztusi tökéletesség nem nyerhető el más alapon.

Szentséget szentségtelenségbe oltani, feltételezve, hogy a bűn bocsánatot nyerhet, amíg feladásra nem kerül, éppolyan esztelenség, mint kiszűrni a szúnyogot és elnyelni a tevét.

10. 201 : 1-2 next page

The best sermon ever preached is Truth practised and demonstrated by the destruction of sin, sickness, and death. Knowing this and knowing too that one affection would be supreme in us and take the lead in our lives, Jesus said, "No man can serve two masters."

We cannot build safely on false foundations. Truth makes a new creature, in whom old things pass away and "all things are become new." Passions, selfishness, false appetites, hatred, fear, all sensuality, yield to spirituality, and the superabundance of being is on the side of God, good.

We cannot fill vessels already full. They must first be emptied. Let us disrobe error. Then, when the winds of God blow, we shall not hug our tatters close about us.

The way to extract error from mortal mind is to pour in truth through flood-tides of Love. Christian perfection is won on no other basis.

Grafting holiness upon unholiness, supposing that sin can be forgiven when it is not forsaken, is as foolish as straining out gnats and swallowing camels.

11. 82 : 31-2

Egy vétkes és érzékies világban, mely egyre nagyobb hatalom fejlődése felé igyekszik, bölcs dolog őszintén megfontolni, hogy az emberi elme vagy az isteni Elme, mely az embert befolyásolja.

11. 82 : 31-2

In a world of sin and sensuality hastening to a greater development of power, it is wise earnestly to consider whether it is the human mind or the divine Mind which is influencing one.

12. 56 : 15-3

A hűtlenség a házasság szövetségéhez minden faj társadalmi korbácsa, „dögvész[tõl], amely a homályban jár; a döghalál[tól], amely délben pusztít”. A parancsolat „Ne paráználkodjál”, nem kevésbé kötelező, mint az, hogy „Ne ölj”.

A tisztaság a civilizáció és a haladás cementje. Enélkül nincs stabilitás a társadalomban, és enélkül nem érhető el az Élet Tudománya.

12. 56 : 15-3

Infidelity to the marriage covenant is the social scourge of all races, "the pestilence that walketh in darkness, ... the destruction that wasteth at noonday." The commandment, "Thou shalt not commit adultery," is no less imperative than the one, "Thou shalt not kill."

Chastity is the cement of civilization and progress. Without it there is no stability in society, and without it one cannot attain the Science of Life.

13. 234 : 26-3

Uralnod kell a gonosz gondolatokat az első pillanatban, különben a második pillanatban azok fognak téged uralni. Jézus kijelentette, hogy vágyakozással tekinteni tiltott dolgokra erkölcsi előírás megszegése. Ő nagy súlyt fektetett az érzékek számára láthatatlan emberi elme működésére.

A gonosz gondolatok és szándékok nem jutnak tovább, és nem árthatnak jobban, mint amit az ember saját hiedelme megenged. A gonosz gondolatok, vágyak és rosszindulatú szándékok nem juthatnak, mint a szálló virágpor, az egyik emberi elmétől a másikhoz, nem várt szállást találva, ha az erény és igazság erős védőbástyát építenek.

13. 234 : 26-3

You must control evil thoughts in the first instance, or they will control you in the second. Jesus declared that to look with desire on forbidden objects was to break a moral precept. He laid great stress on the action of the human mind, unseen to the senses.

Evil thoughts and aims reach no farther and do no more harm than one's belief permits. Evil thoughts, lusts, and malicious purposes cannot go forth, like wandering pollen, from one human mind to another, finding unsuspected lodgment, if virtue and truth build a strong defence.

14. 406 : 19-25

Állj ellen a gonosznak - minden fajta tévedésnek - és az megfutamodik előled. A tévedés ellentétben áll az Élettel. Fel tudunk, és végül fel is fogunk emelkedni annyira, hogy minden tekintetben hasznát vegyük az Igazság felsőbbségének a hiba, az Élet felsőbbségének a halál és a jó felsőbbségének a gonosz felett, és ez a növekedés folytatódni fog mindaddig, míg el nem érjük Isten eszméjének teljességét, és nem félünk már attól, hogy megbetegszünk és meghalunk.

14. 406 : 19-25

Resist evil — error of every sort — and it will flee from you. Error is opposed to Life. We can, and ultimately shall, so rise as to avail ourselves in every direction of the supremacy of Truth over error, Life over death, and good over evil, and this growth will go on until we arrive at the fulness of God's idea, and no more fear that we shall be sick and die.

15. 60 : 29-1

A Léleknek végtelen forrásai vannak, amelyekkel megáldja az emberiséget, és a boldogságot hamarabb nyernénk el, és biztosabban a miénk maradna, ha a Lélekben keresnénk. Egyedül a magasztosabb örömök elégíthetik ki a halhatatlan ember vágyódásait.

15. 60 : 29-1

Soul has infinite resources with which to bless mankind, and happiness would be more readily attained and would be more secure in our keeping, if sought in Soul. Higher enjoyments alone can satisfy the cravings of immortal man.

16. 495 : 14-24

Amikor a betegség vagy bűn illúziója kísért, ragaszkodj kitartóan Istenhez és az Ő eszméjéhez. Ne hagyd, hogy az Ő hasonlatosságán kívül bármi más foglalja el a gondolataidat. Ne hagyd, hogy akár a félelem, akár a kétség elhomályosítsa tiszta érzékedet és nyugodt bizalmadat arról, hogy a harmonikus élet elismerése - amilyen az Élet örökké - elpusztíthatja az abban való bármely fájdalmas érzetet vagy hiedelmet, ami nem az Élet. Engedd, hogy a testi érzékek helyett a Keresztény Tudomány támogassa a létezésről való megértésedet, és ez a megértés kitölti majd a tévedés helyét Igazsággal, lecseréli a halandóságot halhatatlansággal és elnémítja a diszharmóniát harmóniával.

16. 495 : 14-24

When the illusion of sickness or sin tempts you, cling steadfastly to God and His idea. Allow nothing but His likeness to abide in your thought. Let neither fear nor doubt overshadow your clear sense and calm trust, that the recognition of life harmonious — as Life eternally is — can destroy any painful sense of, or belief in, that which Life is not. Let Christian Science, instead of corporeal sense, support your understanding of being, and this understanding will supplant error with Truth, replace mortality with immortality, and silence discord with harmony.

17. 527 : 4-5

Az ember Isten visszatükröződése, akinek nincs szüksége fejlesztésre, mert mindig szép és teljes.

17. 527 : 4-5

Man is God's reflection, needing no cultivation, but ever beautiful and complete.


████████████████████████████████████████████████████████████████████████


A NAPI FELADATOK

Mary Baker Eddy

Mindennapi Ima

Ezen Egyház minden tagjának feladata minden egyes nap imádkozni: „Jöjjön el a Te országod”; hadd jöjjön létre bennem az isteni Igazság, Élet és Szeretet uralma és zárjon ki belőlem minden bűnt, és hadd gazdagítsa a Te Igéd az egész emberiség vonzalmait és kormányozza azokat!

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 4. pont

Indítékokra és Tettekre vonatkozó Szabály

Az Anyaegyház tagjainak indítékait és tetteit nem szabad, hogy akár ellenségeskedés, akár személyes ragaszkodás vezérelje. A Tudományban az isteni Szeretet egyedül kormányozza az embert, és a Keresztény Tudós a Szeretet kedves vonásait tükrözi a bűn megdorgálásában, igaz testvériségben, könyörületességben és megbocsátásban. Ezen Egyház tagjainak naponta kell őrködnie és imádkoznia, hogy megszabadíttassanak minden gonosztól, jövendöléstől, bíráskodástól, ítélkezéstől, tanácsadástól, befolyásolástól vagy téves befolyásoltatástól.

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 1. pont

Készenlét a Feladatra

Ezen Egyház minden tagjának feladata megvédeni magát naponta az agresszív mentális szuggesztióval szemben, és nem hagyni, hogy elfelejtessék vagy elhanyagoltassák vele az Isten, a Vezetője és az emberiség felé való kötelezettségét. Tettei alapján kerül majd megítélésre – igazolásra vagy elítélésre.

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 6. pont


Ügyelj Rá

Vegyes Írások, Mary Baker Eddy, 237. oldal

Keresztény Tudósoknak: — Lásd Tudomány és Egészség, 442. oldal, 30. sor, és ügyelj erre naponta.
Keresztény Tudósok, legyetek önmagatok törvénye, hogy a mentális mulasztás nem árthat nektek akár mikor alszotok, akár ébrenlétetekben.

(T&E, 442. o.)


████████████████████████████████████████████████████████████████████████