VASÁRNAP 2022. SZEPTEMBER 18. |

VASÁRNAP 2022. SZEPTEMBER 18.TÁRGY — Anyag

SubjectMatter

ARANY SZÖVEG : 1 Sámuel 16 : 7

...Mert az [Úr] nem azt nézi, amit az ember; mert az ember azt nézi, ami szeme előtt van, de az Úr azt nézi, mi a szívben van.Golden Text: I Samuel 16 : 7

The Lord seeth not as man seeth; for man looketh on the outward appearance, but the Lord looketh on the heart.
Kattints ide a lecke PDF verziójáért:


Kattints ide a lecke hanganyagáért:

Kattints ide, hogy meghallgasd a YouTube-on

Kattints ide, hogy meghallgasd a Vimeo-on

████████████████████████████████████████████████████████████████████████


VÁLTAKOZÓ OLVASÁS: 1 János 2 : 15-17; 1 János 5 : 4, 20, 21


15.     Ne szeressétek a világot, se azokat, amik a világban vannak. Ha valaki a világot szereti, nincs meg abban az Atya szeretete.

16.     Mert mindaz, ami a világban van, a test kívánsága, és a szemek kívánsága, és az élet kérkedése nem az Atyától van, hanem a világból.

17.     És a világ elmúlik, és annak kívánsága is; de aki az Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké.

4.     Mert minden, ami Istentől született, legyőzi a világot, és az a győzelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk.

20.     De tudjuk, hogy eljött az Isten Fia, és képességet adott nekünk arra, hogy felismerjük az Igazat; és ezért vagyunk az Igazban, az ő Fiában, a Jézus Krisztusban. Ő az igaz Isten és az örök élet.

21.     Fiacskáim, oltalmazzátok meg magatokat a bálványoktól. Ámen.

Responsive Reading: I John 2 : 15-17 • I John 5 : 4, 20, 21

15.     Love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him.

16.     For all that is in the world, the lust of the flesh, and the lust of the eyes, and the pride of life, is not of the Father, but is of the world.

17.     And the world passeth away, and the lust thereof: but he that doeth the will of God abideth for ever.

4.     For whatsoever is born of God overcometh the world: and this is the victory that overcometh the world, even our faith.

20.     And we know that the Son of God is come, and hath given us an understanding, that we may know him that is true, and we are in him that is true, even in his Son Jesus Christ. This is the true God, and eternal life.

21.     Little children, keep yourselves from idols. Amen.LECKE PRÉDIKÁCIÓA Biblia


1. Zsidókhoz 11 : 3

3     Hit által értjük meg, hogy a világ Isten beszéde által teremtetett, hogy ami látható, a láthatatlanból állott elõ.

1. Hebrews 11 : 3

3     Through faith we understand that the worlds were framed by the word of God, so that things which are seen were not made of things which do appear.

2. Máté 4 : 23

23     És körüljárja vala Jézus a városokat mind, és a falvakat, tanítván azoknak zsinagógáiban, és hirdetvén az Isten országának evangyéliomát, és gyógyítván mindenféle betegséget és mindenféle erõtelenséget a nép között.

2. Matthew 4 : 23

23     And Jesus went about all Galilee, teaching in their synagogues, and preaching the gospel of the kingdom, and healing all manner of sickness and all manner of disease among the people.

3. Máté 5 : 1, 2

1     Mikor pedig látta Jézus a sokaságot, felméne a hegyre, és amint leül vala, hozzámenének az õ tanítványai.

2     És megnyitván száját, tanítja vala őket, mondván:

3. Matthew 5 : 1, 2

1     And seeing the multitudes, he went up into a mountain: and when he was set, his disciples came unto him:

2     And he opened his mouth, and taught them, saying,

4. Máté 6 : 19-21, 24-26, 33

19     Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, ahol a moly és a rozsda megemészti, és ahol a tolvajok kiássák és ellopják,

20     hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben, ahol sem a moly, sem a rozsda nem emészti meg, és ahol a tolvajok sem ássák ki, és nem lopják el.

21     Mert ahol a ti kincsetek van, ott lesz a ti szívetek is.

24     Senki sem szolgálhat két úrnak. Mert vagy az egyiket gyűlöli és a másikat szereti; vagy az egyikhez ragaszkodik és a másikat megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a Mammonnak.

25     Azért azt mondom néktek: Ne aggodalmaskodjatok a ti éltetek felől, mit egyetek és mit igyatok; sem a ti testetek felől, mibe öltözködjetek. Avagy nem több-é az élet hogynem az eledel, és a test hogynem az öltözet?

26     Tekintsetek az égi madarakra, hogy nem vetnek, nem aratnak, sem csűrbe nem takarnak; és a ti mennyei Atyátok eltartja azokat. Nem sokkal különbek vagytok-é azoknál?

33     Inkább keressétek az ő országát, és ráadásul ezek is megadatnak nektek.

4. Matthew 6 : 19-21, 24-26, 33

19     Lay not up for yourselves treasures upon earth, where moth and rust doth corrupt, and where thieves break through and steal:

20     But lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust doth corrupt, and where thieves do not break through nor steal:

21     For where your treasure is, there will your heart be also.

24     No man can serve two masters: for either he will hate the one, and love the other; or else he will hold to the one, and despise the other. Ye cannot serve God and mammon.

25     Therefore I say unto you, Take no thought for your life, what ye shall eat, or what ye shall drink; nor yet for your body, what ye shall put on. Is not the life more than meat, and the body than raiment?

26     Behold the fowls of the air: for they sow not, neither do they reap, nor gather into barns; yet your heavenly Father feedeth them. Are ye not much better than they?

33     But seek ye first the kingdom of God, and his righteousness; and all these things shall be added unto you.

5. János 6 : 63

63     A lélek az, ami megelevenít, a test nem használ semmit: a beszédek, amelyeket én szólok néktek, lélek és élet.

5. John 6 : 63

63     It is the spirit that quickeneth; the flesh profiteth nothing: the words that I speak unto you, they are spirit, and they are life.

6. Máté 16 : 1-4

1     És hozzá menvén a farizeusok és sadduczeusok, kisértvén, kérék őt, hogy mutasson nékik mennyei jelt.

2     Õ pedig felelvén, monda nékik: Mikor estveledik, azt mondjátok: Szép idõ lesz; mert veres az ég.

3     Reggel pedig: Ma zivatar lesz; mert az ég borús és veres. Képmutatók! az ég ábrázatját meg tudjátok ítélni, az idők jeleit pedig nem tudjátok?

4     E gonosz és parázna nemzetség jelt kíván; és nem adatik néki jel, hanemha a Jónás prófétának jele. És ott hagyván őket, elméne.

6. Matthew 16 : 1-4

1     The Pharisees also with the Sadducees came, and tempting desired him that he would shew them a sign from heaven.

2     He answered and said unto them, When it is evening, ye say, It will be fair weather: for the sky is red.

3     And in the morning, It will be foul weather to day: for the sky is red and lowring. O ye hypocrites, ye can discern the face of the sky; but can ye not discern the signs of the times?

4     A wicked and adulterous generation seeketh after a sign; and there shall no sign be given unto it, but the sign of the prophet Jonas. And he left them, and departed.

7. Márk 7 : 14-16, 31-37

14     És elõszólítván az egész sokaságot, monda nékik: Hallgassatok reám mindnyájan és értsétek meg:

15     Nincs semmi az emberen kívülvaló, ami bemenvén õ belé, megfertőztethetné őt; hanem amik belőle jőnek ki, azok fertőztetik meg az embert.

16     Ha valakinek van füle a hallásra, hallja.

31     Jézus ismét elhagyta Tírusz határát, és Szidónon át a Galileai-tenger mellé ment a Tízváros határain keresztül.

32     Ekkor egy dadogó süketet vittek hozzá, és kérték, hogy tegye rá a kezét.

33     Jézus félrevonta őt egymagában a sokaságból, ujját a süket fülébe dugta, majd ujjára köpve megérintette a nyelvét;

34     azután az égre tekintve fohászkodott, és így szólt hozzá: "Effata, azaz: nyílj meg!"

35     És megnyílt a füle, nyelvének bilincse is azonnal megoldódott, úgyhogy hibátlanul beszélt.

36     Jézus meghagyta nekik, hogy ezt senkinek se mondják el; de minél inkább tiltotta, annál inkább híresztelték, és

37     szerfölött álmélkodtak, és ezt mondták: "Mindent helyesen cselekedett: a süketeket is hallóvá teszi, a némákat is beszélővé."

7. Mark 7 : 14-16, 31-37

14     And when he had called all the people unto him, he said unto them, Hearken unto me every one of you, and understand:

15     There is nothing from without a man, that entering into him can defile him: but the things which come out of him, those are they that defile the man.

16     If any man have ears to hear, let him hear.

31     And again, departing from the coasts of Tyre and Sidon, he came unto the sea of Galilee, through the midst of the coasts of Decapolis.

32     And they bring unto him one that was deaf, and had an impediment in his speech; and they beseech him to put his hand upon him.

33     And he took him aside from the multitude, and put his fingers into his ears, and he spit, and touched his tongue;

34     And looking up to heaven, he sighed, and saith unto him, Ephphatha, that is, Be opened.

35     And straightway his ears were opened, and the string of his tongue was loosed, and he spake plain.

36     And he charged them that they should tell no man: but the more he charged them, so much the more a great deal they published it;

37     And were beyond measure astonished, saying, He hath done all things well: he maketh both the deaf to hear, and the dumb to speak.

8. Máté 9 : 27-31

27     És mikor Jézus tovább ment onnét, két vak követé õt, kiáltozva és ezt mondva: Könyörülj rajtunk, Dávidnak fia!

28     Mikor pedig beméne a házba, oda menének hozzá a vakok, és monda nékik Jézus: Hiszitek-é, hogy én azt megcselekedhetem? Mondának néki: Igen, Uram.

29     Akkor illeté az õ szemeiket, mondván: Legyen néktek a ti hitetek szerint.

30     És megnyilatkozának azoknak szemei; és rájok parancsola Jézus, mondván: Meglássátok, senki meg ne tudja!

31     Azok pedig kimenvén, elterjeszték az õ hírét abban az egész tartományban.

8. Matthew 9 : 27-31

27     And when Jesus departed thence, two blind men followed him, crying, and saying, Thou Son of David, have mercy on us.

28     And when he was come into the house, the blind men came to him: and Jesus saith unto them, Believe ye that I am able to do this? They said unto him, Yea, Lord.

29     Then touched he their eyes, saying, According to your faith be it unto you.

30     And their eyes were opened; and Jesus straitly charged them, saying, See that no man know it.

31     But they, when they were departed, spread abroad his fame in all that country.

9. Lukács 8 : 43-48

43     És egy asszony, ki vérfolyásban volt tizenkét esztendőtől fogva, és bár minden vagyonát az orvosokra költötte, senki meg nem tudta gyógyítani,

44     Hátulról hozzá járulván, illeté az õ ruhájának peremét; és azonnal elálla vérének folyása.

45     És monda Jézus: Ki az, aki engem illete? És mikor mindnyájan tagadták, monda Péter és akik õ vele valának: Mester, a sokaság nyom és szorongat téged, és [azt] mondod: Ki az, aki engem illete?

46     Jézus pedig monda: Illete engem valaki; mert én észrevettem, hogy erõ származék ki tõlem.

47     Mikor pedig látta az asszony; hogy nem maradt titokban, reszketve elõjöve és elõtte leesvén, megjelenté néki az egész sokaság előtt, miért illette õt, és hogy azonnal meggyógyult.

48     És õ monda néki: Bízzál leányom, a te hited megtartott téged; eredj el békességgel!

9. Luke 8 : 43-48

43     And a woman having an issue of blood twelve years, which had spent all her living upon physicians, neither could be healed of any,

44     Came behind him, and touched the border of his garment: and immediately her issue of blood stanched.

45     And Jesus said, Who touched me? When all denied, Peter and they that were with him said, Master, the multitude throng thee and press thee, and sayest thou, Who touched me?

46     And Jesus said, Somebody hath touched me: for I perceive that virtue is gone out of me.

47     And when the woman saw that she was not hid, she came trembling, and falling down before him, she declared unto him before all the people for what cause she had touched him, and how she was healed immediately.

48     And he said unto her, Daughter, be of good comfort: thy faith hath made thee whole; go in peace.

10. Rómaiakhoz 8 : 1, 2

1     Nincsen azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak, kik nem test szerint járnak, hanem Lélek szerint.

2     Mert a Krisztus Jézusban való élet Szellemének törvénye megszabadított engem a bűn és a halál törvényétől.

10. Romans 8 : 1, 2

1     There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit.

2     For the law of the Spirit of life in Christ Jesus hath made me free from the law of sin and death.Tudomány és Egészség


1. 275 : 20-24

Az isteni metafizika, amint a lelki megértés előtt feltárul, egyértelműen azt mutatja, hogy minden Elme, és hogy az Elme Isten, mindenhatóság, mindenütt jelenlét, mindenttudás - azaz minden hatalom, minden jelenlét, minden Tudomány. Ennélfogva, a valóságban minden az Elme megnyilvánulása.

1. 275 : 20-24

Divine metaphysics, as revealed to spiritual understanding, shows clearly that all is Mind, and that Mind is God, omnipotence, omnipresence, omniscience, — that is, all power, all presence, all Science. Hence all is in reality the manifestation of Mind.

2. 310 : 29-31

Az Elme Isten, és Isten nem látható anyagi érzékkel, mert az Elme a Szellem, amelyet az anyagi érzet nem tud észlelni.

2. 310 : 29-31

Mind is God, and God is not seen by material sense, because Mind is Spirit, which material sense cannot discern.

3. 277 : 24-32

A valóság birodalma a Szellem. A Szellem hasonlótlansága az anyag, és a valós ellentéte nem isteni - hanem egy emberi elgondolás. Az anyag a tényállításbeli hiba. Ez a hiba a premisszában, hibákhoz vezet az eredményben minden állításban, melybe bekerül. Semmi, amit az anyagról mondani vagy hinni tudunk, nem halhatatlan, mivel az anyag időleges és ennélfogva egy halandó jelenség, egy emberi fogalom; néha gyönyörű, mindig hibás.

3. 277 : 24-32

The realm of the real is Spirit. The unlikeness of Spirit is matter, and the opposite of the real is not divine, — it is a human concept. Matter is an error of statement. This error in the premise leads to errors in the conclusion in every statement into which it enters. Nothing we can say or believe regarding matter is immortal, for matter is temporal and is therefore a mortal phenomenon, a human concept, sometimes beautiful, always erroneous.

4. 479 : 8 csak, 10-17

Az anyag sem nem önmagától létező, sem nem a Szellem terméke. ... Az anyag sem látni, sem érezni, sem hallani, sem ízlelni, sem szagolni nem tud. Nem vesz tudomást önmagáról, sem érezni, sem látni, sem megérteni önmagát nem tudja. Vedd el az úgynevezett halandó elmét, amely az anyag feltételezett énjét alkotja, és az anyag nem képes tudomást venni az anyagról. Lát-e, hall-e, érez-e vagy használja-e a fizikai érzékek bármelyikét az, amit halottnak nevezünk?

4. 479 : 8 only, 10-17

Matter is neither self-existent nor a product of Spirit. … Matter cannot see, feel, hear, taste, nor smell. It is not self-cognizant, — cannot feel itself, see itself, nor understand itself. Take away so-called mortal mind, which constitutes matter's supposed selfhood, and matter can take no cognizance of matter. Does that which we call dead ever see, hear, feel, or use any of the physical senses?

5. 279 : 22-29

Az emberi filozófia, tan és orvostudomány minden rendszerét többé-kevésbé megfertőzte az a panteisztikus hiedelem, hogy az anyagban elme van; ez a hiedelem azonban egyaránt ellentmond a kinyilatkoztatásnak és a helyes érvelésnek. Logikus és tudományos következtetés csak annak ismeretével vonható le, hogy a létnek nincs két alapzata, anyag és elme, hanem csak egy - az Elme.

5. 279 : 22-29

Every system of human philosophy, doctrine, and medicine is more or less infected with the pantheistic belief that there is mind in matter; but this belief contradicts alike revelation and right reasoning. A logical and scientific conclusion is reached only through the knowledge that there are not two bases of being, matter and mind, but one alone, — Mind.

6. 586 : 3-4

Szem. Lelki észlelés - nem anyagi, hanem szellemi.

6. 586 : 3-4

Eyes. Spiritual discernment, — not material but mental.

7. 585 : 1-4

Fül. Nem az úgynevezett testi érzékek szerve, hanem lelki megértés.

A lelki felfogásra utalva Jézus azt mondta: „Füleitek lévén nem hallotok-é?” (Márk 8:18)

7. 585 : 1-4

Ears. Not organs of the so-called corporeal senses, but spiritual understanding.

Jesus said, referring to spiritual perception, "Having ears, hear ye not?" (Mark viii. 18.)

8. 210 : 5-16

A Kereszténység Alapelve és bizonyítéka a lelki érzék által kerül felismerésre. Ezeket Jézus demonstrációiban - azzal, hogy meggyógyította a betegeket, kiűzte a gonoszt és legyőzte a halált, „az utolsó ellenség, mely eltöröltetik” - látjuk, melyek megmutatták, hogy ő nem vette figyelembe az anyagot és annak úgynevezett törvényeit.

Tudván, hogy a Lélek és sajátosságai örökre megnyilvánulnak az ember által, a Mester meggyógyította a betegeket, látást adott a vakoknak, hallást a süketeknek, visszaadta járását a sántáknak, így hozván világosságra az isteni Elme által az emberi elmékre és testekre gyakorolt tudományos hatást, és ezzel a Lélek és üdvözülés egy jobb megértését nyújtotta.

8. 210 : 5-16

The Principle and proof of Christianity are discerned by spiritual sense. They are set forth in Jesus' demonstrations, which show — by his healing the sick, casting out evils, and destroying death, "the last enemy that shall be destroyed," — his disregard of matter and its so-called laws.

Knowing that Soul and its attributes were forever manifested through man, the Master healed the sick, gave sight to the blind, hearing to the deaf, feet to the lame, thus bringing to light the scientific action of the divine Mind on human minds and bodies and giving a better understanding of Soul and salvation.

9. 486 : 23-26

A látás, a hallás, az ember valamennyi lelki érzéke, örök. Nem veszhetnek el. Valóságuk és halhatatlanságuk a Szellemben és a megértésben van, nem az anyagban - innen a maradandóságuk.

9. 486 : 23-26

Sight, hearing, all the spiritual senses of man, are eternal. They cannot be lost. Their reality and immortality are in Spirit and understanding, not in matter, — hence their permanence.

10. 487 : 6-12

Több Kereszténység van a lelki látásban és hallásban, mint az anyagiban. Több Tudomány van az Elme-képességek állandó gyakorlásában, mint azok elvesztésében. Elveszni nem tudnak, amíg az Elme megmarad. Ennek a ténynek a megértése adott látást a vakoknak és hallást a süketeknek századokkal korábban, és ez fogja megismételni a csodát.

10. 487 : 6-12

There is more Christianity in seeing and hearing spiritually than materially. There is more Science in the perpetual exercise of the Mind-faculties than in their loss. Lost they cannot be, while Mind remains. The apprehension of this gave sight to the blind and hearing to the deaf centuries ago, and it will repeat the wonder.

11. 86 : 1-9

Jézus egyszer azt kérdezte „Ki az, aki engem illete?” Feltételezve, hogy a kérdést csupán a fizikai érintés váltotta ki, a tanítványai azt válaszolták: „A sokaság nyom ... téged.” Jézus tudta, amit mások nem, hogy nem anyag, hanem halandó elme volt az, amelynek érintése segítségért folyamodott. Megismételt kérdését, egy beteg asszony hite válaszolta meg. Ezen mentális felhívásnak a gyors felismerése szemléltette spiritualitását. Annak tanítványok általi félreértése, feltárta anyagiságukat.

11. 86 : 1-9

Jesus once asked, "Who touched me?" Supposing this inquiry to be occasioned by physical contact alone, his disciples answered, "The multitude throng thee." Jesus knew, as others did not, that it was not matter, but mortal mind, whose touch called for aid. Repeating his inquiry, he was answered by the faith of a sick woman. His quick apprehension of this mental call illustrated his spirituality. The disciples' misconception of it uncovered their materiality.

12. 269 : 21-28

Az anyagi érzékek bizonysága sem nem feltétlen, sem nem isteni. Ezért én fenntartás nélkül Jézusnak, az ő apostolainak, a prófétáknak és az Elme Tudományának bizonyságára támaszkodok. Egyéb alapok nincsenek. Minden más rendszer - rendszerek, melyek teljesen vagy részben az anyagi érzékek által nyert ismereteken alapszanak - hasonlók a szélingatta nádhoz és nem a kősziklára épített házakhoz.

12. 269 : 21-28

The testimony of the material senses is neither absolute nor divine. I therefore plant myself unreservedly on the teachings of Jesus, of his apostles, of the prophets, and on the testimony of the Science of Mind. Other foundations there are none. All other systems — systems based wholly or partly on knowledge gained through the material senses — are reeds shaken by the wind, not houses built on the rock.

13. 95 : 28-3

Kábító káprázatoktól elringatva, a világ a gyermekkor bölcsőjében alszik, és átálmodozza az órákat. Az anyagi érzet nem tárja fel a létezés tényeit; a lelki érzet azonban az örök Igazsághoz emeli az emberi tudatot. Az emberiség lassan halad ki a vétkes érzetből a lelki megértésbe; az attól való vonakodás, hogy mindent helyesen tanuljanak meg, láncolja le a kereszténységet.

13. 95 : 28-3

Lulled by stupefying illusions, the world is asleep in the cradle of infancy, dreaming away the hours. Material sense does not unfold the facts of existence; but spiritual sense lifts human consciousness into eternal Truth. Humanity advances slowly out of sinning sense into spiritual understanding; unwillingness to learn all things rightly, binds Christendom with chains.

14. 205 : 7-12, 15-21, 32-3

Mikor kerül az abban való hiedelem tévedése, hogy az élet az anyagban van, és hogy a bűn, betegség és halál Isten által teremtettek, leleplezésre? Mikor kerül megértésre, hogy az anyagnak sem értelme, sem élete, sem érzékelése nincs, és hogy az ezzel ellentétes hiedelem minden szenvedés termékeny forrása?

A tévedés homályában (annak a hiedelemnek a tévedésében, hogy az anyagnak értelme lehet a jóra vagy rosszra) tiszta pillantásokat Istenről csak akkor kaphatunk, ahogy a köd eloszlik vagy olyan halvánnyá válik, hogy valamely szóban vagy tettben, mely az igaz eszmét jelzi, felismerjük az isteni eszmét - a jó legfelsőbbségét és valóságát, és a gonosz semmiségét és valótlanságát.

Amikor teljesen megértjük az Istenihez való viszonyunkat, akkor nem lehet más Elménk, csak az Övé - más Szeretetünk, bölcsességünk vagy Igazságunk, az Életről más értelmünk, és nem tudhatunk az anyag vagy tévedés létezéséről.

14. 205 : 7-12, 15-21, 32-3

When will the error of believing that there is life in matter, and that sin, sickness, and death are creations of God, be unmasked? When will it be understood that matter has neither intelligence, life, nor sensation, and that the opposite belief is the prolific source of all suffering?

Befogged in error (the error of believing that matter can be intelligent for good or evil), we can catch clear glimpses of God only as the mists disperse, or as they melt into such thinness that we perceive the divine image in some word or deed which indicates the true idea, — the supremacy and reality of good, the nothingness and unreality of evil.

When we fully understand our relation to the Divine, we can have no other Mind but His, — no other Love, wisdom, or Truth, no other sense of Life, and no consciousness of the existence of matter or error.

15. 21 : 9-14

Ha a tanítvány spirituálisan halad, akkor igyekszik bejutni. Folyamatosan elfordul az anyagi érzettől, és a Szellem romolhatatlan dolgai felé néz. Ha őszinte, az elejétől fogva lelkiismeretes lesz, és minden nap halad egy kicsit a helyes irányba, míg végül örömmel fejezi be menetét.

15. 21 : 9-14

If the disciple is advancing spiritually, he is striving to enter in. He constantly turns away from material sense, and looks towards the imperishable things of Spirit. If honest, he will be in earnest from the start, and gain a little each day in the right direction, till at last he finishes his course with joy.


████████████████████████████████████████████████████████████████████████


A NAPI FELADATOK

Mary Baker Eddy

Mindennapi Ima

Ezen Egyház minden tagjának feladata minden egyes nap imádkozni: „Jöjjön el a Te országod”; hadd jöjjön létre bennem az isteni Igazság, Élet és Szeretet uralma és zárjon ki belőlem minden bűnt, és hadd gazdagítsa a Te Igéd az egész emberiség vonzalmait és kormányozza azokat!

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 4. pont

Indítékokra és Tettekre vonatkozó Szabály

Az Anyaegyház tagjainak indítékait és tetteit nem szabad, hogy akár ellenségeskedés, akár személyes ragaszkodás vezérelje. A Tudományban az isteni Szeretet egyedül kormányozza az embert, és a Keresztény Tudós a Szeretet kedves vonásait tükrözi a bűn megdorgálásában, igaz testvériségben, könyörületességben és megbocsátásban. Ezen Egyház tagjainak naponta kell őrködnie és imádkoznia, hogy megszabadíttassanak minden gonosztól, jövendöléstől, bíráskodástól, ítélkezéstől, tanácsadástól, befolyásolástól vagy téves befolyásoltatástól.

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 1. pont

Készenlét a Feladatra

Ezen Egyház minden tagjának feladata megvédeni magát naponta az agresszív mentális szuggesztióval szemben, és nem hagyni, hogy elfelejtessék vagy elhanyagoltassák vele az Isten, a Vezetője és az emberiség felé való kötelezettségét. Tettei alapján kerül majd megítélésre – igazolásra vagy elítélésre.

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 6. pont


Ügyelj Rá

Vegyes Írások, Mary Baker Eddy, 237. oldal

Keresztény Tudósoknak: — Lásd Tudomány és Egészség, 442. oldal, 30. sor, és ügyelj erre naponta.
Keresztény Tudósok, legyetek önmagatok törvénye, hogy a mentális mulasztás nem árthat nektek akár mikor alszotok, akár ébrenlétetekben.

(T&E, 442. o.)


████████████████████████████████████████████████████████████████████████