VASÁRNAP 2022. SZEPTEMBER 11. |

VASÁRNAP 2022. SZEPTEMBER 11.



TÁRGY — Szubsztancia

SubjectSubstance

ARANY SZÖVEG : Zsidókhoz Írt Levél 11: 1

A hit pedig a reménylett dolgoknak valósága [szubsztanciája], és a nem látott dolgokról való meggyőződés.



Golden Text: Hebrews 11 : 1

Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen.




Kattints ide a lecke PDF verziójáért:


Kattints ide a lecke hanganyagáért:

Kattints ide, hogy meghallgasd a YouTube-on

Kattints ide, hogy meghallgasd a Vimeo-on

████████████████████████████████████████████████████████████████████████


VÁLTAKOZÓ OLVASÁS: Példabeszédek 3 : 1, 5, 6, 9, 10, 13, 16


1.     Fiam, ne felejtsd el tanításomat, és parancsaimat őrizze meg szíved,

5.     Bízzál az Úrban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodj!

6.     Minden utadon gondolj rá, és ő egyengetni fogja ösvényeidet.

9.     Tiszteld az Urat a te marhádból, a te egész jövedelmed zsengéjébõl.

10.     Eképpen megtelnek a te csûreid elégséggel, és musttal áradnak el sajtóid.

13.     Boldog az az ember, aki megtalálta a bölcsességet, és az az ember, aki értelmet kap.

16.     Hosszú élet van a jobbjában, baljában pedig gazdagság és dicsőség.

Responsive Reading: Proverbs 3 : 1, 5, 6, 9, 10, 13, 16

1.     My son, forget not my law; but let thine heart keep my commandments:

5.      Trust in the Lord with all thine heart; and lean not unto thine own understanding.

6.     In all thy ways acknowledge him, and he shall direct thy paths.

9.     Honour the Lord with thy substance, and with the firstfruits of all thine increase:

10.     So shall thy barns be filled with plenty, and thy presses shall burst out with new wine.

13.     Happy is the man that findeth wisdom, and the man that getteth understanding.

16.     Length of days is in her right hand; and in her left hand riches and honour.



LECKE PRÉDIKÁCIÓ



A Biblia


1. Zsoltárok 23 : 1, 6

1     Az Úr az én pásztorom; nem szűkölködöm.

6     Bizonyára jóságod és kegyelmed követnek engem életem minden napján, s az Úr házában lakozom hosszú ideig.

1. Psalm 23 : 1, 6

1     The Lord is my shepherd; I shall not want.

6     Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life: and I will dwell in the house of the Lord for ever.

2. II Királyok 4 : 8, 12 (!-ig), 14, 15 (Amikor), 16-26, 32-37

8     Egyszer Elizeus elment Súnémba. Volt ott egy jómódú asszony, aki marasztalni szokta őt, hogy ott egyék. Ezért ahányszor csak arra járt, betért oda, hogy nála egyék.

12     Majd ezt mondta Géhazinak, a szolgájának: Hívd ide ezt a súnémi asszonyt!

14     Elizeus ezt mondta: Mégis mit tehetnék érted? Géhazi közbeszólt: Hiszen nincs fia, a férje meg öreg.

15     Amikor odahívta, az megállt az ajtóban.

16     Elizeus így szólt: Egy év múlva fiút ölelsz. Az asszony így felelt: Ugyan, uram, Isten embere, ne ámítsd szolgálódat!

17     De teherbe esett az asszony, és fiút szült egy év múlva, abban az időben, amelyet Elizeus megmondott neki.

18     Amikor felnőtt a gyermek, egy alkalommal kiment az apjához, az aratókhoz.

19     Egyszer csak azt mondta az apjának: Jaj a fejem, a fejem! Az apja meghagyta a szolgájának, hogy vigye el az anyjához.

20     Az föl is vette, és elvitte az anyjához; annak a térdén feküdt délig, akkor meghalt.

21     Az anya fölment, és lefektette az Isten emberének az ágyára, rázárta az ajtót, és elment.

22     Odahívta a férjét, és így szólt: Küldj ide egy szolgalegényt meg egy szamarat, hadd siessek az Isten emberéhez, aztán visszatérek.

23     És az monda: Miért mégy õ hozzá, ma nincs sem újhold, sem szombat? Felele az: Csak hagyd rám!

24     És megnyergelé a szamarat, és monda a szolgának: Hajtsd és siess, ne késlelj engem a menésben, hanem ha mondándom néked.

25     És elmenvén, juta az Isten emberéhez a Kármel hegyére. És mikor meglátá õt az Isten embere távolról, monda Géházinak, az õ szolgájának: Ímé a Súnemita ez!

26     Fuss, kérlek, eleibe, és kérdezd meg tõle, ha békességben van-é mind õ, mind az õ férje, mind az õ gyermeke? Monda az: Békességben!

32     Ekkor Elizeus bement a házba, ahol a fiú holtan feküdt az ágyán.

33     Bement, bezárta kettőjük mögött az ajtót, és imádkozott az Úrhoz.

34     És az [ágyra] felhágván, a gyermekre feküdt, és az õ száját a gyermek szájára tevé, szemeit szemeire, kezeit kezeire, és ráborult, és megmelegedék a gyermek teste.

35     Azután felállott, és egyszer alá és fel járt a házban, majd újra felment és reáborult. Akkor a gyermek prüsszente vagy hétszer, és felnyitá szemeit a gyermek.

36     Ő pedig odahívta Géhazit, és azt mondta: Hívd ide a súnémi asszonyt! Az odahívta, és amikor odament hozzá, így szólt: Viheted a fiadat.

37     Az asszony, odamenve, a lábához esett, a földre borult, azután vette a fiát és elment.

2. II Kings 4 : 8, 12 (to 1st .), 14, 15 (And when), 16-26, 32-37

8     And it fell on a day, that Elisha passed to Shunem, where was a great woman; and she constrained him to eat bread. And so it was, that as oft as he passed by, he turned in thither to eat bread.

12     And he said to Gehazi his servant, Call this Shunammite.

14     And he said, What then is to be done for her? And Gehazi answered, Verily she hath no child, and her husband is old.

15     And when he had called her, she stood in the door.

16     And he said, About this season, according to the time of life, thou shalt embrace a son. And she said, Nay, my lord, thou man of God, do not lie unto thine handmaid.

17     And the woman conceived, and bare a son at that season that Elisha had said unto her, according to the time of life.

18     And when the child was grown, it fell on a day, that he went out to his father to the reapers.

19     And he said unto his father, My head, my head. And he said to a lad, Carry him to his mother.

20     And when he had taken him, and brought him to his mother, he sat on her knees till noon, and then died.

21     And she went up, and laid him on the bed of the man of God, and shut the door upon him, and went out.

22     And she called unto her husband, and said, Send me, I pray thee, one of the young men, and one of the asses, that I may run to the man of God, and come again.

23     And he said, Wherefore wilt thou go to him to day? it is neither new moon, nor sabbath. And she said, It shall be well.

24     Then she saddled an ass, and said to her servant, Drive, and go forward; slack not thy riding for me, except I bid thee.

25     So she went and came unto the man of God to mount Carmel. And it came to pass, when the man of God saw her afar off, that he said to Gehazi his servant, Behold, yonder is that Shunammite:

26     Run now, I pray thee, to meet her, and say unto her, Is it well with thee? is it well with thy husband? is it well with the child? And she answered, It is well.

32     And when Elisha was come into the house, behold, the child was dead, and laid upon his bed.

33     He went in therefore, and shut the door upon them twain, and prayed unto the Lord.

34     And he went up, and lay upon the child, and put his mouth upon his mouth, and his eyes upon his eyes, and his hands upon his hands: and he stretched himself upon the child; and the flesh of the child waxed warm.

35     Then he returned, and walked in the house to and fro; and went up, and stretched himself upon him: and the child sneezed seven times, and the child opened his eyes.

36     And he called Gehazi, and said, Call this Shunammite. So he called her. And when she was come in unto him, he said, Take up thy son.

37     Then she went in, and fell at his feet, and bowed herself to the ground, and took up her son, and went out.

3. Máté 14 : 14-21

14     És kimenvén Jézus, láta nagy sokaságot, és megszáná õket, és azoknak betegeit meggyógyítá.

15     Mikor pedig estveledék, hozzá menének az õ tanítványai, mondván: Puszta hely ez, és az idõ már elmúlt; bocsásd el a sokaságot, hogy menjenek el a falvakba és vegyenek magoknak eleséget.

16     Jézus pedig monda nékik: Nem szükség elmenniök; adjatok nékik ti enniök.

17     Azok pedig mondának néki: Nincsen itt, csupán öt kenyerünk és két halunk.

18     Õ pedig monda: Hozzátok azokat ide hozzám.

19     És mikor megparancsolá a sokaságnak, hogy üljenek le a fûre, vevé az öt kenyeret és két halat, és szemeit az égre emelvén, hálákat ada; és megszegvén a kenyereket, adá a tanítványoknak, a tanítványok pedig a sokaságnak.

20     És mindnyájan evének, és megelégedének; és felszedék a maradék darabokat, tizenkét teli kosárral.

21     Akik pedig ettek vala, mintegy ötezeren valának férfiak, asszonyokon és gyermekeken kívül.

3. Matthew 14 : 14-21

14     And Jesus went forth, and saw a great multitude, and was moved with compassion toward them, and he healed their sick.

15     And when it was evening, his disciples came to him, saying, This is a desert place, and the time is now past; send the multitude away, that they may go into the villages, and buy themselves victuals.

16     But Jesus said unto them, They need not depart; give ye them to eat.

17     And they say unto him, We have here but five loaves, and two fishes.

18     He said, Bring them hither to me.

19     And he commanded the multitude to sit down on the grass, and took the five loaves, and the two fishes, and looking up to heaven, he blessed, and brake, and gave the loaves to his disciples, and the disciples to the multitude.

20     And they did all eat, and were filled: and they took up of the fragments that remained twelve baskets full.

21     And they that had eaten were about five thousand men, beside women and children.

4. Lukács 20 : 1

1     És lõn azok közül a napok közül egyen, mikor õ a népet tanítá a templomban, és az evangyéliomot hirdeté, elõállának a fõpapok és az írástudók a vénekkel egybe,

4. Luke 20 : 1

1     And it came to pass, that on one of those days, as he taught the people in the temple, and preached the gospel, the chief priests and the scribes came upon him with the elders,

5. Lukács 21 : 1-4

1     És mikor feltekintett, látá, hogy a gazdagok hányják az õ ajándékaikat a perselybe.

2     Láta pedig egy szegény özvegy asszonyt is, hogy abba két fillért vete.

3     És monda: Igazán mondom néktek, hogy e szegény özvegy mindenkinél többet vete:

4     Mert mind ezek az õ fölöslegükbõl vetettek Istennek az ajándékokhoz: ez pedig az õ szegénységébõl minden vagyonát, amije volt, oda veté.

5. Luke 21 : 1-4

1     And he looked up, and saw the rich men casting their gifts into the treasury.

2     And he saw also a certain poor widow casting in thither two mites.

3     And he said, Of a truth I say unto you, that this poor widow hath cast in more than they all:

4     For all these have of their abundance cast in unto the offerings of God: but she of her penury hath cast in all the living that she had.

6. Zsoltárok 147 : 5, 10, 11, 14

5     Nagy a mi Urunk és igen hatalmas, s bölcsességének nincsen határa.

10     Nem paripák erejében telik kedve, nem is a férfi lábszáraiban gyönyörködik;

11     Az õt félõkben gyönyörködik az Úr, akik kegyelmében reménykednek.

14     Békességet ád határaidnak, megelégít téged a legjobb búzával.

6. Psalm 147 : 5, 10, 11, 14

5     Great is our Lord, and of great power: his understanding is infinite.

10     He delighteth not in the strength of the horse: he taketh not pleasure in the legs of a man.

11     The Lord taketh pleasure in them that fear him, in those that hope in his mercy.

14     He maketh peace in thy borders, and filleth thee with the finest of the wheat.

7. Filippiekhez 4 : 19, 20

19     Az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az Õ gazdagsága szerint dicsõségesen a Krisztus Jézusban.

20     Az Istennek pedig és a mi Atyánknak dicsõség mind örökkön örökké. Ámen.

7. Philippians 4 : 19 (my), 20

19     …my God shall supply all your need according to his riches in glory by Christ Jesus.

20     Now unto God and our Father be glory for ever and ever. Amen.



Tudomány és Egészség


1. 468 : 16-24

Kérdés: — Mi a szubsztancia?

Válasz. — A Szubsztancia [lényeg] az, ami örök, és képtelen a disszonanciára és romlásra. Az Igazság, Élet és Szeretet a szubsztancia, ahogy az Írás használja ezt a szót a Zsidókhoz írt levélben: „A hit pedig a reménylett dolgoknak valósága [szubsztanciája], és a nem látott dolgokról való meggyőződés.” A Szellem az Elme, Lélek vagy Isten szinonimája, az egyetlen igaz szubsztancia. A szellemi univerzum, beleértve az egyéni embert, egy összetett idea, mely a Szellem isteni szubsztanciáját tükrözi.

1. 468 : 16-24

Question. — What is substance?

Answer. — Substance is that which is eternal and incapable of discord and decay. Truth, Life, and Love are substance, as the Scriptures use this word in Hebrews: "The substance of things hoped for, the evidence of things not seen." Spirit, the synonym of Mind, Soul, or God, is the only real substance. The spiritual universe, including individual man, is a compound idea, reflecting the divine substance of Spirit.

2. 335 : 7 (A Szellem)-8 (második .-ig), 12-15

A Szellem, Isten, teremtett mindent Önmagában és Önmagából. Szellem soha nem teremtett anyagot. ... A Szellem az egyetlen szubsztancia, a láthatatlan és oszthatatlan Isten. A szellemi és örök dolgok lényegiek. Az anyagi és időleges dolgok lényegtelenek.

2. 335 : 7 (Spirit)-8 (to 2nd .), 12-15

Spirit, God, has created all in and of Himself. Spirit never created matter. … Spirit is the only substance, the invisible and indivisible infinite God. Things spiritual and eternal are substantial. Things material and temporal are insubstantial.

3. 123 : 11-15

Az Elme igazsága meggyőzően mutatja meg, hogy hogyan van az, hogy az anyag látszólag van, de még sincs. Az isteni Tudomány, ami a fizikai elméletek fölé emelkedik, kizárja az anyagot, a dolgokat gondolatokká oldja, és az anyagi érzék tárgyait lelki eszmékre cseréli.

3. 123 : 11-15

The verity of Mind shows conclusively how it is that matter seems to be, but is not. Divine Science, rising above physical theories, excludes matter, resolves things into thoughts, and replaces the objects of material sense with spiritual ideas.

4. 278 : 3-11 (második .-ig), 28-5

Az isteni metafizika az anyagot semmivé magyarázza. A Szellem az egyetlen szubsztancia és tudat, melyet az isteni Tudomány elismer. Az anyagi érzékek ellenkeznek ezzel, de anyagi érzékek nincsenek, mivel az anyagnak nincs elméje. A Szellemben nincs anyag, csakúgy, ahogy az Igazságban nincs tévedés, és a jóban nincs gonosz. A gondolat, hogy valódi szubsztancia-anyag létezik, mely a Szellem ellentéte, hamis feltevés. A Szellem, Isten végtelen, minden. A Szellemnek nem lehet ellentéte.

Minden, amit bűnnek, betegségnek és halálnak hívunk, egy halandó hiedelem. Az anyagot tévedésként definiáljuk, mivel az az élet, szubsztancia és intelligencia ellentéte. Az anyag, halandóságával, nem lehet szubsztanciális, ha a Szellem szubsztanciális és örök. Melyiknek kellene szubsztanciának lennie számunkra - a tévesnek, változónak és meghalónak, a változékonynak és halandónak, vagy a tévedhetetlennek, változtathatatlannak és öröknek? Az Új Testamentum szerzője egyértelműen az elme minőségeként írja le a hitet, mint „a reménylett dolgoknak valósága [lényege]”.

4. 278 : 3-11 (to 2nd .), 28-5

Divine metaphysics explains away matter. Spirit is the only substance and consciousness recognized by divine Science. The material senses oppose this, but there are no material senses, for matter has no mind. In Spirit there is no matter, even as in Truth there is no error, and in good no evil. It is a false supposition, the notion that there is real substance-matter, the opposite of Spirit. Spirit, God, is infinite, all. Spirit can have no opposite.

All that we term sin, sickness, and death is a mortal belief. We define matter as error, because it is the opposite of life, substance, and intelligence. Matter, with its mortality, cannot be substantial if Spirit is substantial and eternal. Which ought to be substance to us, — the erring, changing, and dying, the mutable and mortal, or the unerring, immutable, and immortal? A New Testament writer plainly describes faith, a quality of mind, as "the substance of things hoped for."

5. 23 : 16-20

Ha a hit csupán hiedelem, akkor ingaként leng a semmi és a valami között, állandóság nélkül. Ha a hit lelki megértéssé fejlődött, ez a Szellemtől nyert bizonyíték, mely megdorgál mindenfajta vétket és megalapozza Isten követelményeit.

5. 23 : 16-20

Faith, if it be mere belief, is as a pendulum swinging between nothing and something, having no fixity. Faith, advanced to spiritual understanding, is the evidence gained from Spirit, which rebukes sin of every kind and establishes the claims of God.

6. 206 : 15-31

Az Istennek emberhez való tudományos viszonyában megállapíthatjuk, hogy bármi, ami áldás egy ember számára, az minden és mindenki számára áldás, ahogyan Jézus azt megmutatta a kenyerekkel és halakkal - mivel a Szellem, nem az anyag az ellátás forrása.

Küld-e Isten betegséget, vagy néhány rövid évre adja-e a gyermeket az anyának, hogy azután a halál által elvegye? Újrateremti-e Isten azt, amit már megteremtett? A Szentírás ebben a kérdésben határozott, kijelenti, hogy Isten műve elvégeztetett, semmi sem új Isten előtt, és hogy műve volt.

Lehet-e születés vagy halál az ember számára, aki Isten lelki képe és hasonlatossága? Ahelyett, hogy Isten betegséget és halált küldene, Ő megsemmisíti azokat, és világosságra hozza a halhatatlanságot. A mindenható és végtelen Elme hozott létre mindent, és magába foglal mindent. Ez az Elme nem követ el hibákat és javítja ki utólag őket. Isten nem okozza, hogy az ember vétkezzen, beteg legyen vagy meghaljon.

6. 206 : 15-31

In the scientific relation of God to man, we find that whatever blesses one blesses all, as Jesus showed with the loaves and the fishes, — Spirit, not matter, being the source of supply.

Does God send sickness, giving the mother her child for the brief space of a few years and then taking it away by death? Is God creating anew what He has already created? The Scriptures are definite on this point, declaring that His work was finished, nothing is new to God, and that it was good.

Can there be any birth or death for man, the spiritual image and likeness of God? Instead of God sending sickness and death, He destroys them, and brings to light immortality. Omnipotent and infinite Mind made all and includes all. This Mind does not make mistakes and subsequently correct them. God does not cause man to sin, to be sick, or to die.

7. 475 : 28 csak

Az ember képtelen a bűnre, betegségre és halálra. 

7. 475 : 28 only

Man is incapable of sin, sickness, and death.

8. 300 : 28-29 következő oldal

A világegyetem visszatükrözi és kifejezi az isteni szubsztanciát vagy Elmét, ezért Isten csakis a lelki világegyetemben és a lelki emberben látható, miként a nap a belőle áradó napsugárban látható. Isten csak abban mutatkozik meg, amely Életet, Igazságot, Szeretet tükröz - igen - amely világosan megmutatja Isten jellemzőit és erejét, ahogy az emberi képmás mely a tükörre vetül, megismétli a tükör előtt álló személy színét, formáját, cselekményét.

Kevesen értik, hogy a Krisztusi Tudomány mit ért a visszatükröződés szón. A halandó, anyagi ember önmaga előtt szubsztanciának tűnik, de érzete tévedést foglal magába, és így az anyagi és időleges.

Másrészről, a halhatatlan, lelki ember tényleg szubsztanciális, és az örök szubsztanciát, a Szellemet tükrözi, amiben a halandók reménykednek. Ő visszatükrözi az istenit, amely az egyetlen és örök entitást képezi. Ez a visszatükrözés a halandó érzet számára transzcendentálisnak tűnik, mivel a lelki ember szubsztancialitása felülmúlja a halandó látást, és csakis az isteni Tudomány által tárul fel.

Minthogy Isten a szubsztancia és az ember az isteni képmás és hasonlatosság, az embernek kizárólag a jó szubsztanciáját, a Szellem és nem az anyag lényegét kellene kívánnia, és a valóságban nem is birtokol mást. A hiedelem, hogy az embernek valamely más szubsztanciája vagy elméje van, nem szellemi és megszegi az első parancsolatot: Egy Istened, egy Elméd legyen. A halandó ember önmaga előtt anyagi szubsztanciának látszik, holott az ember „képmás” (eszme). A téveszme, vétek, betegség és halál az anyagi érzet hamis bizonyságából erednek, amely egy feltételezett, a végtelen Szellem fókuszpontján kívüli álláspontból, az Elme és a szubsztancia fordított képét mutatja, amelyben minden fonák.

8. 300 : 28-29 next page

The universe reflects and expresses the divine substance or Mind; therefore God is seen only in the spiritual universe and spiritual man, as the sun is seen in the ray of light which goes out from it. God is revealed only in that which reflects Life, Truth, Love, — yea, which manifests God's attributes and power, even as the human likeness thrown upon the mirror, repeats the color, form, and action of the person in front of the mirror.

Few persons comprehend what Christian Science means by the word reflection. To himself, mortal and material man seems to be substance, but his sense of substance involves error and therefore is material, temporal.

On the other hand, the immortal, spiritual man is really substantial, and reflects the eternal substance, or Spirit, which mortals hope for. He reflects the divine, which constitutes the only real and eternal entity. This reflection seems to mortal sense transcendental, because the spiritual man's substantiality transcends mortal vision and is revealed only through divine Science.

As God is substance and man is the divine image and likeness, man should wish for, and in reality has, only the substance of good, the substance of Spirit, not matter. The belief that man has any other substance, or mind, is not spiritual and breaks the First Commandment, Thou shalt have one God, one Mind. Mortal man seems to himself to be material substance, while man is “image" (idea). Delusion, sin, disease, and death arise from the false testimony of material sense, which, from a supposed standpoint outside the focal distance of infinite Spirit, presents an inverted image of Mind and substance with everything turned upside down.

9. 516 : 2-8

Ahogy a tükörképed megjelenik a tükörben, úgy te is, lelkiként, Isten tükörképe vagy. A szubsztancia, Élet, intelligencia, Igazság és Szeretet, amelyből Isten áll, tükröződnek az Ő teremtésében; és amikor a testi érzékek hamis tanúságát alárendeljük a Tudomány tényeinek, ezt a hű képmást fogjuk látni mindenhol.

9. 516 : 2-8

As the reflection of yourself appears in the mirror, so you, being spiritual, are the reflection of God. The substance, Life, intelligence, Truth, and Love, which constitute Deity, are reflected by His creation; and when we subordinate the false testimony of the corporeal senses to the facts of Science, we shall see this true likeness and reflection everywhere.

10. 494 : 10-14

Az Isteni Szeretet mindig kielégített és mindig ki fog elégíteni minden emberi szükségletet. Nem helyes azt képzelni, hogy Jézus a gyógyító isteni hatalmat csak néhány kiválasztott számára és csak egy korlátozott időszakra demonstrálta, mivel az isteni Szeretet az egész emberiséget minden órában ellátja minden jóval.

10. 494 : 10-14

Divine Love always has met and always will meet every human need. It is not well to imagine that Jesus demonstrated the divine power to heal only for a select number or for a limited period of time, since to all mankind and in every hour, divine Love supplies all good.

11. 578 : 5, 16-18

Az [isteni szeretet] az én pásztorom; nem szűkölködöm.

Bizonyára jóságod és kegyelmed követnek engem életem minden napján, s az Úr házában lakozom hosszú ideig.

11. 578 : 5, 16-18

[Divine love] is my shepherd; I shall not want.

Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life; and I will dwell in the house [the consciousness] of [love] for ever.


████████████████████████████████████████████████████████████████████████


A NAPI FELADATOK

Mary Baker Eddy

Mindennapi Ima

Ezen Egyház minden tagjának feladata minden egyes nap imádkozni: „Jöjjön el a Te országod”; hadd jöjjön létre bennem az isteni Igazság, Élet és Szeretet uralma és zárjon ki belőlem minden bűnt, és hadd gazdagítsa a Te Igéd az egész emberiség vonzalmait és kormányozza azokat!

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 4. pont

Indítékokra és Tettekre vonatkozó Szabály

Az Anyaegyház tagjainak indítékait és tetteit nem szabad, hogy akár ellenségeskedés, akár személyes ragaszkodás vezérelje. A Tudományban az isteni Szeretet egyedül kormányozza az embert, és a Keresztény Tudós a Szeretet kedves vonásait tükrözi a bűn megdorgálásában, igaz testvériségben, könyörületességben és megbocsátásban. Ezen Egyház tagjainak naponta kell őrködnie és imádkoznia, hogy megszabadíttassanak minden gonosztól, jövendöléstől, bíráskodástól, ítélkezéstől, tanácsadástól, befolyásolástól vagy téves befolyásoltatástól.

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 1. pont

Készenlét a Feladatra

Ezen Egyház minden tagjának feladata megvédeni magát naponta az agresszív mentális szuggesztióval szemben, és nem hagyni, hogy elfelejtessék vagy elhanyagoltassák vele az Isten, a Vezetője és az emberiség felé való kötelezettségét. Tettei alapján kerül majd megítélésre – igazolásra vagy elítélésre.

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 6. pont


Ügyelj Rá

Vegyes Írások, Mary Baker Eddy, 237. oldal

Keresztény Tudósoknak: — Lásd Tudomány és Egészség, 442. oldal, 30. sor, és ügyelj erre naponta.




Keresztény Tudósok, legyetek önmagatok törvénye, hogy a mentális mulasztás nem árthat nektek akár mikor alszotok, akár ébrenlétetekben.

(T&E, 442. o.)


████████████████████████████████████████████████████████████████████████