VASÁRNAP, 2022. OKTÓBER 30. |

VASÁRNAP, 2022. OKTÓBER 30.TÁRGY — Örök Büntetés

SubjectEverlasting Punishment

ARANY SZÖVEG : 1 János 4 : 8

Az Isten a szeretet.Golden Text: I John 4 : 8

God is love.
Kattints ide a lecke PDF verziójáért:


Kattints ide a lecke hanganyagáért:

Kattints ide, hogy meghallgasd a YouTube-on

Kattints ide, hogy meghallgasd a Vimeo-on

████████████████████████████████████████████████████████████████████████


VÁLTAKOZÓ OLVASÁS: 1 János 3 : 11, 14, 16-18


11.     Mert ez az üzenet, amelyet kezdettõl fogva hallottatok, hogy szeressük egymást;

14.     Mi tudjuk, hogy általmentünk a halálból az életbe, mert szeretjük a mi atyánkfiait. Aki nem szereti az õ atyjafiát, a halálban marad.

16.     Arról ismertük meg a szeretetet, hogy Õ az õ életét adta érettünk: mi is kötelesek vagyunk odaadni életünket a mi atyánkfiaiért.

17.     Akinek pedig van mibõl élnie e világon, és elnézi, hogy az õ atyjafia szükségben van, és elzárja attól az õ szívét, miképen marad meg abban az Isten szeretete?

18.     Fiacskáim, ne szóval szeressünk, se nyelvvel; hanem cselekedettel és valósággal.

Responsive Reading: I John 3 : 11, 14, 16-18

11.     For this is the message that ye heard from the beginning, that we should love one another.

14.     We know that we have passed from death unto life, because we love the brethren. He that loveth not his brother abideth in death.

16.     Hereby perceive we the love of God, because he laid down his life for us: and we ought to lay down our lives for the brethren.

17.     But whoso hath this world’s good, and seeth his brother have need, and shutteth up his bowels of compassion from him, how dwelleth the love of God in him?

18.     My little children, let us not love in word, neither in tongue; but in deed and in truth.LECKE PRÉDIKÁCIÓA Biblia


1. Galatákhoz 5 : 14 (az egész)

14     ...az egész törvény ez egy ígében teljesedik be: Szeresd felebarátodat, mint magadat.

1. Galatians 5 : 14 (all)

14     …all the law is fulfilled in one word, even in this; Thou shalt love thy neighbour as thyself.

2. Márk 1 : 14 (elment), 15

14     elment Jézus Galileába, és így hirdette az Isten evangéliumát:

15     "Betelt az idő, és elközelített már az Isten országa: térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban."

2. Mark 1 : 14 (Jesus), 15

14     …Jesus came into Galilee, preaching the gospel of the kingdom of God,

15     And saying, The time is fulfilled, and the kingdom of God is at hand: repent ye, and believe the gospel.

3. Lukács 5 : 17-25, 27-32

17     Amikor az egyik napon tanított, és ott ültek a farizeusok és törvénytudók, akik Galilea és Júdea különböző falvaiból, továbbá Jeruzsálemből jöttek, az Úr ereje gyógyításra indította őt.

18     És íme, férfiak ágyon hoztak egy béna embert, és igyekeztek bevinni és letenni eléje.

19     Mivel a sokaság miatt nem találták módját, hogyan vigyék be, felmentek a háztetőre, és a cseréptetőn át eresztették le ágyastól Jézus elé a középre.

20     Ő pedig látva hitüket, így szólt: "Ember, megbocsáttattak a te bűneid."

21     Erre az írástudók és a farizeusok elkezdtek tanakodni: "Kicsoda ez, aki így káromolja az Istent? Ki bocsáthat meg bűnöket az egy Istenen kívül?"

22     Jézus átlátta gondolataikat, és így válaszolt nekik: "Miről tanakodtok szívetekben?

23     Ugyan mi könnyebb, ezt mondani: Megbocsáttattak bűneid! - vagy ezt mondani: Kelj fel, és járj!?

24     Hogy pedig megtudjátok, hogy van hatalma az Emberfiának megbocsátani a bűnöket a földön: Kelj fel - így szólt ekkor a bénához -, vedd az ágyadat, és menj haza!"

25     Ez pedig szemük láttára azonnal felkelt; fogta ágyát, amelyen feküdt, és Istent dicsőítve hazament.

27     Ezek után pedig kiméne, és láta egy Lévi nevû vámszedõt, aki a vámnál ül vala, és monda néki: Kövess engem!

28     És az mindeneket elhagyván, felkele és követé õt.

29     És Lévi nagy lakomát készíte néki az õ házánál; és vala [ott] nagy sokasága a vámszedõknek és egyebeknek, akik õ velök letelepedtek volt.

30     És köztük az írástudók és farizeusok zúgolódának az õ tanítványai ellen, mondván: Miért esztek és isztok a vámszedõkkel és a bûnösökkel?

31     És felelvén Jézus, monda nékik: Az egészségeseknek nincs szükségük orvosra, hanem a betegeknek.

32     Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bûnösöket a megtérésre.

3. Luke 5 : 17-25, 27-32

17     And it came to pass on a certain day, as he was teaching, that there were Pharisees and doctors of the law sitting by, which were come out of every town of Galilee, and Judæa, and Jerusalem: and the power of the Lord was present to heal them.

18     And, behold, men brought in a bed a man which was taken with a palsy: and they sought means to bring him in, and to lay him before him.

19     And when they could not find by what way they might bring him in because of the multitude, they went upon the housetop, and let him down through the tiling with his couch into the midst before Jesus.

20     And when he saw their faith, he said unto him, Man, thy sins are forgiven thee.

21     And the scribes and the Pharisees began to reason, saying, Who is this which speaketh blasphemies? Who can forgive sins, but God alone?

22     But when Jesus perceived their thoughts, he answering said unto them, What reason ye in your hearts?

23     Whether is easier, to say, Thy sins be forgiven thee; or to say, Rise up and walk?

24     But that ye may know that the Son of man hath power upon earth to forgive sins, (he said unto the sick of the palsy,) I say unto thee, Arise, and take up thy couch, and go into thine house.

25     And immediately he rose up before them, and took up that whereon he lay, and departed to his own house, glorifying God.

27     And after these things he went forth, and saw a publican, named Levi, sitting at the receipt of custom: and he said unto him, Follow me.

28     And he left all, rose up, and followed him.

29     And Levi made him a great feast in his own house: and there was a great company of publicans and of others that sat down with them.

30     But their scribes and Pharisees murmured against his disciples, saying, Why do ye eat and drink with publicans and sinners?

31     And Jesus answering said unto them, They that are whole need not a physician; but they that are sick.

32     I came not to call the righteous, but sinners to repentance.

4. Máté 5 : 1, 2, 20 (ha)-24

1     Mikor pedig látta Jézus a sokaságot, felméne a hegyre, és amint leül vala, hozzámenének az õ tanítványai.

2     És megnyitván száját, tanítja vala őket, mondván:

20     ... ha a ti igazságotok nem több az írástudók és farizeusok igazságánál, semmiképen sem mehettek be a mennyeknek országába.

21     Hallottátok, hogy megmondatott a régieknek: Ne ölj, mert aki öl, méltó az ítéletre.

22     Én pedig azt mondom néktek, hogy mindaz, aki haragszik az õ atyjafiára ok nélkül, méltó az ítéletre: aki pedig azt mondja az õ atyjafiának: Ráka, méltó a fõtörvényszékre: aki pedig ezt mondja: Bolond, méltó a gyehenna tüzére.

23     Azért, ha a te ajándékodat az oltárra viszed és ott megemlékezel arról, hogy a te atyádfiának valami panasza van ellened:

24     Hagyd ott az oltár elõtt a te ajándékodat, és menj el, elébb békélj meg a te atyádfiával, és azután eljövén, vidd fel a te ajándékodat.

4. Matthew 5 : 1, 2, 20 (except)-24

1     And seeing the multitudes, he went up into a mountain: and when he was set, his disciples came unto him:

2     And he opened his mouth, and taught them, saying,

20     …except your righteousness shall exceed the righteousness of the scribes and Pharisees, ye shall in no case enter into the kingdom of heaven.

21     Ye have heard that it was said by them of old time, Thou shalt not kill; and whosoever shall kill shall be in danger of the judgment:

22     But I say unto you, That whosoever is angry with his brother without a cause shall be in danger of the judgment: and whosoever shall say to his brother, Raca, shall be in danger of the council: but whosoever shall say, Thou fool, shall be in danger of hell fire.

23     Therefore if thou bring thy gift to the altar, and there rememberest that thy brother hath ought against thee;

24     Leave there thy gift before the altar, and go thy way; first be reconciled to thy brother, and then come and offer thy gift.

5. Rómaiakhoz 12 : 1, 9-18, 21

1     Az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim, hogy okos istentiszteletként szánjátok oda testeteket élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek;

9     A szeretet képmutatás nélkül való legyen. Iszonyodjatok a gonosztól, ragaszkodjatok a jóhoz.

10     Atyafiúi szeretettel egymás iránt gyöngédek; a tiszteletadásban egymást megelõzõk [legyetek.]

11     Az igyekezetben ne [legyetek] restek; lélekben buzgók [legyetek;] az Úrnak szolgáljatok.

12     A reménységben örvendezõk; a háborúságban tûrõk; a könyörgésben állhatatosak;

13     A szentek szükségeire adakozók [legyetek;] a vendégszeretetet gyakoroljátok.

14     Áldjátok azokat, akik titeket kergetnek; áldjátok és ne átkozzátok.

15     Örüljetek az örülõkkel, és sírjatok a sírókkal.

16     Egymás iránt ugyanazon indulattal legyetek; ne kevélykedjetek, hanem az alázatosakhoz szabjátok magatokat. Ne legyetek bölcsek timagatokban.

17     Senkinek gonoszért gonoszszal ne fizessetek. A tisztességre gondotok legyen minden ember elõtt.

18     Ha lehetséges, amennyire rajtatok áll, minden emberrel békességesen éljetek.

21     Ne gyõzettessél meg a gonosztól, hanem a gonoszt jóval gyõzd meg.

5. Romans 12 : 1, 9-18, 21

1     I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service.

9     Let love be without dissimulation. Abhor that which is evil; cleave to that which is good.

10     Be kindly affectioned one to another with brotherly love; in honour preferring one another;

11     Not slothful in business; fervent in spirit; serving the Lord;

12     Rejoicing in hope; patient in tribulation; continuing instant in prayer;

13     Distributing to the necessity of saints; given to hospitality.

14     Bless them which persecute you: bless, and curse not.

15     Rejoice with them that do rejoice, and weep with them that weep.

16     Be of the same mind one toward another. Mind not high things, but condescend to men of low estate. Be not wise in your own conceits.

17     Recompense to no man evil for evil. Provide things honest in the sight of all men.

18     If it be possible, as much as lieth in you, live peaceably with all men.

21     Be not overcome of evil, but overcome evil with good.

6. I János 2 : 1-5, 8-10

1     Én fiacskáim, ezeket azért írom néktek, hogy ne vétkezzetek. És ha valaki vétkezik, van Szószólónk az Atyánál, az igaz Jézus Krisztus.

2     És õ engesztelõ áldozat a mi vétkeinkért; de nemcsak a mienkért, hanem az egész világért is.

3     És abból tudjuk meg, hogy ismerjük őt, ha megtartjuk az ő parancsolatait.

4     Aki azt mondja: ismerem őt, de nem tartja meg parancsolatait, az hazug, és abban nincs meg az igazság,

5     aki pedig megtartja az ő igéjét, abban igazán teljessé lett az Isten szeretete. Errõl tudjuk meg, hogy õ benne vagyunk;

8     Viszont új parancsolatot írok néktek, ami igaz õ benne és ti bennetek; mert a sötétség szûnni kezd, és az igaz világosság már fénylik.

9     Aki azt mondja, hogy a világosságban van, és gyûlöli az õ atyjafiát az még mindig a sötétségben van.

10     Aki szereti az õ atyjafiát a világosságban marad, és nincs benne botránkozásra való.

6. I John 2 : 1-5, 8-10

1     My little children, these things write I unto you, that ye sin not. And if any man sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous:

2     And he is the propitiation for our sins: and not for ours only, but also for the sins of the whole world.

3     And hereby we do know that we know him, if we keep his commandments.

4     He that saith, I know him, and keepeth not his commandments, is a liar, and the truth is not in him.

5     But whoso keepeth his word, in him verily is the love of God perfected: hereby know we that we are in him.

8     Again, a new commandment I write unto you, which thing is true in him and in you: because the darkness is past, and the true light now shineth.

9     He that saith he is in the light, and hateth his brother, is in darkness even until now.

10     He that loveth his brother abideth in the light, and there is none occasion of stumbling in him.Tudomány és Egészség


1. 496 : 6 (a Krisztusi)-8

... a Krisztusi Tudományban az első kötelesség Istennek engedelmeskedni, egyetlen Elmével rendelkezni, és másokat úgy szeretni mint saját magadat.

1. 496 : 6 (in)-8

…in Christian Science the first duty is to obey God, to have one Mind, and to love another as yourself.

2. 88 : 18-20

Az embernek felebarátját úgy szeretni, mint saját magát egy isteni eszme; de ez a gondolat soha nem látható, érezhető vagy érthető meg a fizikai érzékek által.

2. 88 : 18-20

To love one's neighbor as one's self, is a divine idea; but this idea can never be seen, felt, nor understood through the physical senses.

3. 295 : 16-24

Isten halandókon keresztüli megnyilvánulása olyan, mint az ablaküvegen átszűrődő fény. A fény és az üveg soha nem vegyülnek, de anyagként az üveg kevésbé átlátszatlan, mint a falak. Azon a halandó elmén jelenik meg a legélénkebben az Igazság, amely sok anyagiságot veszített el - sok tévedést - annak érdekében, hogy az Igazság számára átláthatóbbá váljék. Akkor, mint a párává oszló felhő, nem fedi el többé a napot.

3. 295 : 16-24

The manifestation of God through mortals is as light passing through the window-pane. The light and the glass never mingle, but as matter, the glass is less opaque than the walls. The mortal mind through which Truth appears most vividly is that one which has lost much materiality — much error — in order to become a better transparency for Truth. Then, like a cloud melting into thin vapor, it no longer hides the sun.

4. 242 : 15-20

Az önszeretet kevésbé áttetsző, mint egy tömör test. Türelmes engedelmességben egy türelmes Isten iránt munkálkodjunk, hogy a Szeretet egyetemes oldószerével feloldjuk a tévedés keménységét - az önfejűséget, az önigazolást és az önszeretetet - amely harcol a lelkiség ellen, és a vétek és a halál törvénye.

4. 242 : 15-20

Self-love is more opaque than a solid body. In patient obedience to a patient God, let us labor to dissolve with the universal solvent of Love the adamant of error, — self-will, self-justification, and self-love, — which wars against spirituality and is the law of sin and death.

5. 6 : 3-5, 11-22

Az isteni Szeretet megjavítja és kormányozza az embert. Az emberek megbocsáthatnak, de csak az isteni Alapelv reformálja meg a vétkest.

A bűn elkövetése miatti szenvedés okozása, a bűn megsemmisítésének eszköze. A vétek minden feltételezett gyönyöre saját mértékénél több fájdalommal jár mindaddig, amíg az anyagi életben és vétekben való hiedelem meg nem semmisül. Ahhoz, hogy elérjük a mennyországot, a létezés harmóniáját, meg kell értenünk a létezés isteni Alapelvét.

„Az Isten a Szeretet”. Ennél többet nem kérhetünk, magasabbra nem tekinthetünk, messzebb nem mehetünk. Azt feltételezni, hogy Isten aszerint bocsátja meg vagy bünteti meg a bűnt, hogy keresik vagy nem keresik az Ő irgalmát, annyit jelent, mint félreérteni a Szeretetet és az imádságot a helytelen cselekvésért való biztonsági szeleppé tenni.

5. 6 : 3-5, 11-22

Divine Love corrects and governs man. Men may pardon, but this divine Principle alone reforms the sinner.

To cause suffering as the result of sin, is the means of destroying sin. Every supposed pleasure in sin will furnish more than its equivalent of pain, until belief in material life and sin is destroyed. To reach heaven, the harmony of being, we must understand the divine Principle of being.

"God is Love." More than this we cannot ask, higher we cannot look, farther we cannot go. To suppose that God forgives or punishes sin according as His mercy is sought or unsought, is to misunderstand Love and to make prayer the safety-valve for wrong-doing.

6. 290 : 16-32

Ha a halálnak nevezett változás megsemmisítené a vétek, a betegség és a halál hiedelmét, akkor a boldogságot a feloszlás pillanatában elnyernénk, és az örökre megmaradna; de ez nem így van. A tökéletesség csak tökéletesség által nyerhető el. Akik igazságtalanok, igazságtalanok lesznek mindaddig, amíg az isteni Tudományban Krisztus, az Igazság el nem távolít minden tudatlanságot és vétket.

A vétek és a tévedés, amelyek a halál pillanatában fogva tartanak bennünket, nem szűnnek meg abban a pillanatban, hanem ezeknek a tévedéseknek a haláláig tartanak. Ahhoz, hogy teljesen lelki legyen, az embernek bűntelennek kell lennie, és csak akkor válik azzá, amikor eléri a tökéletességet. A gyilkos, ha megölik is tette során, ezáltal nem adja fel a vétket. Nem lesz attól spirituálisabb (lelkibb), hogy azt hiszi, a teste meghalt és, hogy rájön, hogy gonosz elméje nem halt meg. Gondolatai nem lesznek bűntelenebbek, amíg a gonoszt le nem fegyverzi a jó. Teste ugyanolyan anyagi, mint az elméje, és fordítva.

6. 290 : 16-32

If the change called death destroyed the belief in sin, sickness, and death, happiness would be won at the moment of dissolution, and be forever permanent; but this is not so. Perfection is gained only by perfection. They who are unrighteous shall be unrighteous still, until in divine Science Christ, Truth, removes all ignorance and sin.

The sin and error which possess us at the instant of death do not cease at that moment, but endure until the death of these errors. To be wholly spiritual, man must be sinless, and he becomes thus only when he reaches perfection. The murderer, though slain in the act, does not thereby forsake sin. He is no more spiritual for believing that his body died and learning that his cruel mind died not. His thoughts are no purer until evil is disarmed by good. His body is as material as his mind, and vice versa.

7. 291 : 1-11, 13-18

A feltevések, hogy a vétek bocsánatot nyer, amíg el nem hagyják, hogy a boldogság valódi lehet a vétek közepette, hogy a test úgynevezett halála megszabadít a vétektől, és hogy Isten bocsánata másból áll, mint a vétek megsemmisítéséből - ezek súlyos hibák. Tudjuk, hogy minden meg fog változni „egy szempillantásban”, amikor az utolsó trombitaszó felharsan; de a bölcsességnek ez az utolsó hívása addig nem juthat el a halandókig, amíg nem engedtek minden csendesebb felhívásnak a keresztényi jellem fejlődésére. A halandók feleslegesen képzelik, hogy a halál tapasztalatában való hit megdicsőült létre ébreszti majd őket.

A mennyország nem egy hely, hanem az Elme isteni állapota, amelyben az Elme valamennyi megnyilvánulása harmonikus és halhatatlan, mert ott nincs vétek, az embert pedig olyannak találják, mint akinek nincs saját igazsága, hanem „az Úr értelmé[nek]” birtokában van, amint a Szentírás mondja.

7. 291 : 1-11, 13-18

The suppositions that sin is pardoned while unforsaken, that happiness can be genuine in the midst of sin, that the so-called death of the body frees from sin, and that God's pardon is aught but the destruction of sin, — these are grave mistakes. We know that all will be changed "in the twinkling of an eye," when the last trump shall sound; but this last call of wisdom cannot come till mortals have already yielded to each lesser call in the growth of Christian character. Mortals need not fancy that belief in the experience of death will awaken them to glorified being.

Heaven is not a locality, but a divine state of Mind in which all the manifestations of Mind are harmonious and immortal, because sin is not there and man is found having no righteousness of his own, but in possession of "the mind of the Lord," as the Scripture says.

8. 404 : 29-11

A gyűlölet, irigység, becstelenség, félelem és így tovább, beteggé teszi az embert, és sem anyagi orvosság, sem az Elme nem segíthet rajta tartósan, még testileg sem, hacsak szellemileg nem teszi őt jobbá és szabadítja így őt meg elpusztítóitól. Az alapvető tévedés a halandó elme. A gyűlölet lángra lobbantja a durva hajlamokat. A gonosz indítékokban és szándékokban való elmerülés minden olyan embert reménytelen szenvedővé tesz, aki az emberi mivolt legalsóbbrendű típusa felett áll.

A Keresztény Tudomány azt parancsolja, hogy az ember uralkodjék a hajlamokon, hogy a gyűlöletet tartsa féken kedvességgel, a bujaságot szeplőtelenséggel, a bosszút szeretettel győzze le, és hogy a csaláson becsületességgel kerekedjen felül. Fojtsd el ezeket a hibákat kezdődő stádiumukban, ha nem akarsz egy sereg összeesküvőt táplálni az egészség, a boldogság és a siker ellen.

8. 404 : 29-11

Hatred, envy, dishonesty, fear, and so forth, make a man sick, and neither material medicine nor Mind can help him permanently, even in body, unless it makes him better mentally, and so delivers him from his destroyers. The basic error is mortal mind. Hatred inflames the brutal propensities. The indulgence of evil motives and aims makes any man, who is above the lowest type of manhood, a hopeless sufferer.

Christian Science commands man to master the propensities, — to hold hatred in abeyance with kindness, to conquer lust with chastity, revenge with charity, and to overcome deceit with honesty. Choke these errors in their early stages, if you would not cherish an army of conspirators against health, happiness, and success.

9. 405 : 18-21

A jó ember végül legyőzheti a bűntől való félelmét. Ez a bűn szükségessége, hogy önmagát pusztítsa el. A halhatatlan ember demonstrálja Isten - a jó - kormányzását, amelyben nincs hatalom a vétkezésre.

9. 405 : 18-21

The good man finally can overcome his fear of sin. This is sin's necessity, — to destroy itself. Immortal man demonstrates the government of God, good, in which is no power to sin.

10. 76 : 18-29

A szenvedő, vétkes, haldokló hiedelmek valótlanok. Amikor az isteni Tudomány egyetemesen megértésre kerül, akkor ezeknek nem lesz hatalmuk az ember felett, mert az ember halhatatlan és isteni felhatalmazás alapján él.

A bűntelen öröm - az Élet tökéletes harmóniája és halhatatlansága, amely határtalan isteni szépséggel és jósággal bír, egyetlen testi gyönyör vagy fájdalom nélkül - alkotja az egyedül igaz, megsemmisíthetetlen embert, akinek a léte lelki. A létezés ezen állapota tudományos és sértetlen - egy olyan tökéletesség, amelyet csak azok észlelhetnek, akik az isteni Tudományban Krisztus végleges megértésével bírnak.

10. 76 : 18-29

Suffering, sinning, dying beliefs are unreal. When divine Science is universally understood, they will have no power over man, for man is immortal and lives by divine authority.

The sinless joy, — the perfect harmony and immortality of Life, possessing unlimited divine beauty and goodness without a single bodily pleasure or pain, — constitutes the only veritable, indestructible man, whose being is spiritual. This state of existence is scientific and intact, — a perfection discernible only by those who have the final understanding of Christ in divine Science.

11. 410 : 4-7

„Ez pedig az örök élet” mondja Jézus - ez, és nem ez lesz; azután úgy határozza meg az örökké tartó életet, mint az Atyjának és önmagának jelenbeni ismeretét - a Szeretet, Igazság és Élet ismeretét.

11. 410 : 4-7

"This is life eternal," says Jesus, —is, not shall be; and then he defines everlasting life as a present knowledge of his Father and of himself, — the knowledge of Love, Truth, and Life.

12. 426 : 29-32

Az ember halhatatlan, és a test nem tud meghalni, mert az anyagban nincs élet, amelyet fel lehetne adni. Az anyagnak, halálnak, kórnak, betegségnek és bűnnek nevezett emberi fogalmak azok, amelyek elpusztíthatóak.

12. 426 : 29-32

Man is immortal, and the body cannot die, because matter has no life to surrender. The human concepts named matter, death, disease, sickness, and sin are all that can be destroyed.

13. 569 : 6-14

Az írás „a kevésen hű voltál, sokat bízok rád ezután” szó szerint beteljesedik, amikor tudatában vagyunk az Igazság legfelsőbbségének, amely által meglátjuk a tévedés semmiségét, és tudjuk, hogy a tévedés semmisége arányban áll gonoszságával. Aki illeti Krisztus ruhájának peremét, és uralkodik halandó hiedelmei felett, az állatiasság és a gyűlölet felett, az a gyógyítás bizonyítékában örvendez — édes és biztos érzetben, hogy Isten a Szeretet.

13. 569 : 6-14

The Scripture, "Thou hast been faithful over a few things, I will make thee ruler over many," is literally fulfilled, when we are conscious of the supremacy of Truth, by which the nothingness of error is seen; and we know that the nothingness of error is in proportion to its wickedness. He that touches the hem of Christ's robe and masters his mortal beliefs, animality, and hate, rejoices in the proof of healing, — in a sweet and certain sense that God is Love.

14. 578 : 10-12, 16-18

Még ha a halál árnyékának völgyében járok is Nem félek a gonosztól, mert [a Szeretet] velem van] a [Szeretet] vesszője és botja, azok vigasztalnak engem.

Bizonyára jóságod és kegyelmed követnek engem életem minden napján s a [Szeretet] házában [tudatában] lakozom hosszú ideig.

14. 578 : 10-12, 16-18

Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil: for [love] is with me; [love's] rod and [love's] staff they comfort me.

Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life; and I will dwell in the house [the consciousness] of [love] for ever.


████████████████████████████████████████████████████████████████████████


A NAPI FELADATOK

Mary Baker Eddy

Mindennapi Ima

Ezen Egyház minden tagjának feladata minden egyes nap imádkozni: „Jöjjön el a Te országod”; hadd jöjjön létre bennem az isteni Igazság, Élet és Szeretet uralma és zárjon ki belőlem minden bűnt, és hadd gazdagítsa a Te Igéd az egész emberiség vonzalmait és kormányozza azokat!

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 4. pont

Indítékokra és Tettekre vonatkozó Szabály

Az Anyaegyház tagjainak indítékait és tetteit nem szabad, hogy akár ellenségeskedés, akár személyes ragaszkodás vezérelje. A Tudományban az isteni Szeretet egyedül kormányozza az embert, és a Keresztény Tudós a Szeretet kedves vonásait tükrözi a bűn megdorgálásában, igaz testvériségben, könyörületességben és megbocsátásban. Ezen Egyház tagjainak naponta kell őrködnie és imádkoznia, hogy megszabadíttassanak minden gonosztól, jövendöléstől, bíráskodástól, ítélkezéstől, tanácsadástól, befolyásolástól vagy téves befolyásoltatástól.

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 1. pont

Készenlét a Feladatra

Ezen Egyház minden tagjának feladata megvédeni magát naponta az agresszív mentális szuggesztióval szemben, és nem hagyni, hogy elfelejtessék vagy elhanyagoltassák vele az Isten, a Vezetője és az emberiség felé való kötelezettségét. Tettei alapján kerül majd megítélésre – igazolásra vagy elítélésre.

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 6. pont


Ügyelj Rá

Vegyes Írások, Mary Baker Eddy, 237. oldal

Keresztény Tudósoknak: — Lásd Tudomány és Egészség, 442. oldal, 30. sor, és ügyelj erre naponta.
Keresztény Tudósok, legyetek önmagatok törvénye, hogy a mentális mulasztás nem árthat nektek akár mikor alszotok, akár ébrenlétetekben.

(T&E, 442. o.)


████████████████████████████████████████████████████████████████████████