VASÁRNAP, 2022. OKTÓBER 2. |

VASÁRNAP, 2022. OKTÓBER 2.TÁRGY — Valótlanság

SubjectUnreality

ARANY SZÖVEG : János 6 : 27

Munkálkodjatok ne az eledelért, amely elvész, hanem az eledelért, amely megmarad az örök életre.Golden Text: John 6 : 27

Labour not for the meat which perisheth, but for that meat which endureth unto everlasting life.
Kattints ide a lecke PDF verziójáért:


Kattints ide a lecke hanganyagáért:

Kattints ide, hogy meghallgasd a YouTube-on

Kattints ide, hogy meghallgasd a Vimeo-on

████████████████████████████████████████████████████████████████████████


VÁLTAKOZÓ OLVASÁS: I Timóteus 6 : 17-19, 7-11


17.     Azoknak, akik gazdagok e világon, mondd meg, hogy ne fuvalkodjanak fel, se ne reménykedjenek a bizonytalan gazdagságban, hanem az élõ Istenben, aki bõségesen megad nékünk mindent a mi tápláltatásunkra;

18.     Hogy jót tegyenek, legyenek gazdagok a jó cselekedetekben, legyenek szíves adakozók, közlõk,

19.     Kincset gyûjtvén magoknak jó alapul a jövõre, hogy elnyerjék az örök életet.

7.     Mert semmit sem hoztunk a világra, világos, hogy ki sem vihetünk semmit;

8.     De ha van élelmünk és ruházatunk, elégedjünk meg vele.

9.     Akik pedig meg akarnak gazdagodni, kísértetbe meg tõrbe és sok esztelen és káros kívánságba esnek, melyek az embereket veszedelembe és romlásba merítik.

10.     Mert minden rossznak gyökere a pénz szerelme: mely után sóvárogván némelyek eltévelyedtek a hittõl, és magokat általszegezték sok fájdalommal.

11.     De te, óh Istennek embere, ezeket kerüld; hanem kövessed az igazságot, az istenfélelmet, a hitet, a szeretetet, a békességes tûrést, a szelídséget.

Responsive Reading: I Timothy 6 : 17-19, 7-11

17.     Charge them that are rich in this world, that they be not highminded, nor trust in uncertain riches, but in the living God, who giveth us richly all things to enjoy;

18.     That they do good, that they be rich in good works, ready to distribute, willing to communicate;

19.     Laying up in store for themselves a good foundation against the time to come, that they may lay hold on eternal life.

7.     For we brought nothing into this world, and it is certain we can carry nothing out.

8.     And having food and raiment let us be therewith content.

9.     But they that will be rich fall into temptation and a snare, and into many foolish and hurtful lusts, which drown men in destruction and perdition.

10.     For the love of money is the root of all evil: which while some coveted after, they have erred from the faith, and pierced themselves through with many sorrows.

11.     But thou, O man of God, flee these things; and follow after righteousness, godliness, faith, love, patience, meekness.LECKE PRÉDIKÁCIÓA Biblia


1. 2 Mózes 20 : 1-3, 15, 17

1     És szólá Isten mindezeket az igéket, mondván:

2     Én, az Úr, vagyok a te Istened, aki kihoztalak téged Égyiptomnak földéről, a szolgálat házából.

3     Ne legyenek néked idegen isteneid én előttem.

15     Ne lopj.

17     Ne kívánd a te felebarátodnak házát. Ne kívánd a te felebarátodnak feleségét, se szolgáját, se szolgálóleányát, se ökrét, se szamarát, és semmit, ami a te felebarátodé.

1. Exodus 20 : 1-3, 15, 17

1     And God spake all these words, saying,

2     I am the Lord thy God, which have brought thee out of the land of Egypt, out of the house of bondage.

3     Thou shalt have no other gods before me.

15     Thou shalt not steal.

17     Thou shalt not covet thy neighbour’s house, thou shalt not covet thy neighbour’s wife, nor his manservant, nor his maidservant, nor his ox, nor his ass, nor any thing that is thy neighbour’s.

2. Példabeszédek 28 : 25 (aki pedig)

25     ...aki pedig bízik az Úrban, megerõsödik.

2. Proverbs 28 : 25 (he that putteth)

25     …he that putteth his trust in the Lord shall be made fat.

3. Zsoltárok 49 : 6, 7

6     Akik gazdagságukban bíznak, és nagy vagyonukkal dicsekesznek?

7     Senki sem válthatja meg atyjafiát, nem adhat érte váltságdíjat Istennek.

3. Psalm 49 : 6, 7

6     They that trust in their wealth, and boast themselves in the multitude of their riches;

7     None of them can by any means redeem his brother, nor give to God a ransom for him:

4. Jeremiás 17 : 5-8

5     Ezt mondja az Úr: Átkozott az a férfi, aki emberben bízik, és testi erőre támaszkodik, az Úrtól pedig elfordul szíve!

6     Olyan lesz, mint a bokor a pusztában, nem remélheti, hogy eljön valami jó. Ott tengődik kövek közt a pusztában, a szikes, lakatlan földön.

7     De áldott az a férfi, aki az Úrban bízik, akinek az Úr a bizodalma.

8     Mert olyan lesz, mint a víz mellé ültetett fa, amely a folyóig ereszti gyökereit, és nem fél, ha eljön a hőség, lombja üde zöld marad. Száraz esztendőben sincs gondja, szüntelenül termi gyümölcsét.

4. Jeremiah 17 : 5-8

5     Thus saith the Lord; Cursed be the man that trusteth in man, and maketh flesh his arm, and whose heart departeth from the Lord.

6     For he shall be like the heath in the desert, and shall not see when good cometh; but shall inhabit the parched places in the wilderness, in a salt land and not inhabited.

7     Blessed is the man that trusteth in the Lord, and whose hope the Lord is.

8     For he shall be as a tree planted by the waters, and that spreadeth out her roots by the river, and shall not see when heat cometh, but her leaf shall be green; and shall not be careful in the year of drought, neither shall cease from yielding fruit.

5. Máté 4 : 23

23     És körüljárja vala Jézus a városokat mind, és a falvakat, tanítván azoknak zsinagógáiban, és hirdetvén az Isten országának evangyéliomát, és gyógyítván mindenféle betegséget és mindenféle erõtelenséget a nép között.

5. Matthew 4 : 23

23     And Jesus went about all Galilee, teaching in their synagogues, and preaching the gospel of the kingdom, and healing all manner of sickness and all manner of disease among the people.

6. Máté 5 : 1, 2

1     Mikor pedig látta Jézus a sokaságot, felméne a hegyre, és amint leül vala, hozzámenének az õ tanítványai.

2     És megnyitván száját, tanítja vala őket, mondván:

6. Matthew 5 : 1, 2

1     And seeing the multitudes, he went up into a mountain: and when he was set, his disciples came unto him:

2     And he opened his mouth, and taught them, saying,

7. Máté 6 : 19-24

19     Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, ahol a moly és a rozsda megemészti, és ahol a tolvajok kiássák és ellopják,

20     hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben, ahol sem a moly, sem a rozsda nem emészti meg, és ahol a tolvajok sem ássák ki, és nem lopják el.

21     Mert ahol a ti kincsetek van, ott lesz a ti szívetek is.

22     A test lámpása a szem. Ha azért a te szemed tiszta, a te egész tested világos lesz.

23     Ha pedig a te szemed gonosz, a te egész tested sötét lesz. Ha azért a benned lévõ világosság sötétség: mekkora akkor a sötétség?!

24     Senki sem szolgálhat két úrnak. Mert vagy az egyiket gyûlöli és a másikat szereti; vagy az egyikhez ragaszkodik és a másikat megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a Mammonnak.

7. Matthew 6 : 19-24

19     Lay not up for yourselves treasures upon earth, where moth and rust doth corrupt, and where thieves break through and steal:

20     But lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust doth corrupt, and where thieves do not break through nor steal:

21     For where your treasure is, there will your heart be also.

22     The light of the body is the eye: if therefore thine eye be single, thy whole body shall be full of light.

23     But if thine eye be evil, thy whole body shall be full of darkness. If therefore the light that is in thee be darkness, how great is that darkness!

24     No man can serve two masters: for either he will hate the one, and love the other; or else he will hold to the one, and despise the other. Ye cannot serve God and mammon.

8. Lukács 15 : 3, 11 (Egy)-24 (első .-ig)

3     Ő pedig ezt a példázatot beszélé nékik, mondván:

11     Egy embernek vala két fia;

12     És monda az ifjabbik az õ atyjának: Atyám, add ki a vagyonból rám esõ részt! És az megosztá köztök a vagyont.

13     Nem sok nap mulva aztán a kisebbik fiú összeszedvén mindenét, messze vidékre költözék; és ott eltékozlá vagyonát, mivelhogy dobzódva élt.

14     Minekutána pedig mindent elköltött, támada nagy éhség azon a vidéken, és õ kezde szükséget látni.

15     Akkor elmenvén, hozzá szegõdék annak a vidéknek egyik polgárához; és az elküldé õt az õ mezeire disznókat legeltetni.

16     És kívánja vala megtölteni az õ gyomrát azzal a moslékkal, amit a disznók ettek; és senki sem ád vala néki.

17     Mikor aztán magába szállt, monda: Az én atyámnak mily sok bérese bõvölködik kenyérben, én pedig éhen halok meg!

18     Fölkelvén elmegyek az én atyámhoz, és [ezt] mondom néki: Atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened.

19     És nem vagyok immár méltó, hogy a te fiadnak hivattassam; tégy engem olyanná, mint a te béreseid közül egy!

20     És felkelvén, elméne az õ atyjához. Mikor pedig még távol volt, meglátá õt az õ atyja, és megesék rajta a szíve, és oda futván, a nyakába esék, és megcsókolgatá õt.

21     És monda néki a fia: Atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened; és nem vagyok immár méltó, hogy a te fiadnak hivattassam!

22     Az atyja pedig monda az õ szolgáinak: Hozzátok ki a legszebb ruhát, és adjátok fel rá; és húzzatok gyûrût a kezére, és sarut a lábaira!

23     És elõhozván a hízott tulkot, vágjátok le, és együnk és vígadjunk.

24     Mert ez az én fiam meghalt, és feltámadott; elveszett, és megtaláltatott.

8. Luke 15 : 3, 11 (A certain)-24 (to 1st .)

3     And he spake this parable unto them, saying,

11     A certain man had two sons:

12     And the younger of them said to his father, Father, give me the portion of goods that falleth to me. And he divided unto them his living.

13     And not many days after the younger son gathered all together, and took his journey into a far country, and there wasted his substance with riotous living.

14     And when he had spent all, there arose a mighty famine in that land; and he began to be in want.

15     And he went and joined himself to a citizen of that country; and he sent him into his fields to feed swine.

16     And he would fain have filled his belly with the husks that the swine did eat: and no man gave unto him.

17     And when he came to himself, he said, How many hired servants of my father’s have bread enough and to spare, and I perish with hunger!

18     I will arise and go to my father, and will say unto him, Father, I have sinned against heaven, and before thee,

19     And am no more worthy to be called thy son: make me as one of thy hired servants.

20     And he arose, and came to his father. But when he was yet a great way off, his father saw him, and had compassion, and ran, and fell on his neck, and kissed him.

21     And the son said unto him, Father, I have sinned against heaven, and in thy sight, and am no more worthy to be called thy son.

22     But the father said to his servants, Bring forth the best robe, and put it on him; and put a ring on his hand, and shoes on his feet:

23     And bring hither the fatted calf, and kill it; and let us eat, and be merry:

24     For this my son was dead, and is alive again; he was lost, and is found.

9. Lukács 8 : 40, 43-48

40     És lõn, hogy mikor Jézus visszatért, a nép örömmel fogadá õt; mert mindnyájan várják vala õt.

43     És egy asszony, ki vérfolyásban volt tizenkét esztendõtõl fogva, és bár minden vagyonát az orvosokra költötte, senki meg nem tudta gyógyítani,

44     Hátulról hozzá járulván, illeté az õ ruhájának peremét; és azonnal elálla vérének folyása.

45     És monda Jézus: Ki az, aki engem illete? És mikor mindnyájan tagadták, monda Péter és akik õ vele valának: Mester, a sokaság nyom és szorongat téged, és [azt] mondod: Ki az, aki engem illete?

46     Jézus pedig monda: Illete engem valaki; mert én észrevettem, hogy erõ származék ki tõlem.

47     Mikor pedig látta az asszony; hogy nem maradt titokban, reszketve elõjöve és elõtte leesvén, megjelenté néki az egész sokaság elõtt, miért illette õt, és hogy azonnal meggyógyult.

48     És õ monda néki: Bízzál leányom, a te hited megtartott téged; eredj el békességgel!

9. Luke 8 : 40, 43-48

40     And it came to pass, that, when Jesus was returned, the people gladly received him: for they were all waiting for him.

43     And a woman having an issue of blood twelve years, which had spent all her living upon physicians, neither could be healed of any,

44     Came behind him, and touched the border of his garment: and immediately her issue of blood stanched.

45     And Jesus said, Who touched me? When all denied, Peter and they that were with him said, Master, the multitude throng thee and press thee, and sayest thou, Who touched me?

46     And Jesus said, Somebody hath touched me: for I perceive that virtue is gone out of me.

47     And when the woman saw that she was not hid, she came trembling, and falling down before him, she declared unto him before all the people for what cause she had touched him, and how she was healed immediately.

48     And he said unto her, Daughter, be of good comfort: thy faith hath made thee whole; go in peace.

10. Ézsaiás 26 : 3, 4

3     [Kinek] szíve [reád] támaszkodik, megõrzöd [azt] teljes békében, mivel Te benned bízik;

4     Bízzatok az Úrban örökké, mert az Úrban, Jehovában, örök kõsziklánk van.

10. Isaiah 26 : 3, 4

3     Thou wilt keep him in perfect peace, whose mind is stayed on thee: because he trusteth in thee.

4     Trust ye in the Lord for ever: for in the Lord JEHOVAH is everlasting strength:Tudomány és Egészség


1. 360 : 2 (aki)-3

„...aki helyesen értékeli a valóságost, semmit nem veszít el, hanem mindent elnyer.”

1. 360 : 2 (nothing)-3

“…nothing is lost, and all is won, by a right estimate of what is real."

2. 472 : 24 (Minden)-26

Minden valóság Istenben és az Ő teremtményében van, mely harmonikus és örök. Az, amit Ő teremt jó, és Ő alkot mindent, ami létezik.

2. 472 : 24 (All)-26

All reality is in God and His creation, harmonious and eternal. That which He creates is good, and He makes all that is made.

3. 444 : 10-12

Azok, akik Benne bíznak, lépésről lépésre rájönnek, hogy „Isten a mi oltalmunk és erõsségünk! igen bizonyos segítség a nyomorúságban.”

3. 444 : 10-12

Step by step will those who trust Him find that "God is our refuge and strength, a very present help in trouble."

4. 273 : 1-15

Az anyag és annak a bűnről, betegségről és halálról való állításai ellentétesek Istennel, és nem származhatnak Belőle. Nincsen anyagi igazság. A fizikai érzékek nem tudják észlelni Istent és a lelki Igazságot. Az emberi hiedelem sok találmányt kikutatott, de ezek egyike sem tudja megoldani a létezés problémáját az isteni Tudomány isteni Alapelve nélkül. Az anyagi hipotézisekből levont következtetések nem tudományosak. Ezek eltérnek a valódi Tudománytól, mert nem az isteni törvényen alapulnak.

Az Isteni Tudomány megfordítja az anyagi érzékek hamis bizonyságát, és ezáltal szétszakítja a tévedés alapjait. Innen ered az ellenséges viszony a Tudomány és az érzékek között, és a tökéletes megértés elérésének lehetetlensége mindaddig, amíg az érzékek tévedése nem kerül kiiktatásra.

4. 273 : 1-15

Matter and its claims of sin, sickness, and death are contrary to God, and cannot emanate from Him. There is no material truth. The physical senses can take no cognizance of God and spiritual Truth. Human belief has sought out many inventions, but not one of them can solve the problem of being without the divine Principle of divine Science. Deductions from material hypotheses are not scientific. They differ from real Science because they are not based on the divine law.

Divine Science reverses the false testimony of the material senses, and thus tears away the foundations of error. Hence the enmity between Science and the senses, and the impossibility of attaining perfect understanding till the errors of sense are eliminated.

5. 593 : 6 csak

Erszény. Kincsek felhalmozása az anyagban; tévedés.

5. 593 : 6 only

Purse. Laying up treasures in matter; error.

6. 146 : 5-20

Az első bálványimádás az anyagba vetett hit volt. Az iskolák a gyógyszerekben való hitet hozták divatba az Istenségben való hit helyett. Azáltal, hogy az anyagra bízták, hogy saját diszharmóniáját elpusztítsa, az egészség és harmónia feláldozásra került. Az ilyen rendszerek híján vannak a lelki hatalom életerejének, amely által az anyagi érzet a Tudomány szolgálója lesz, és a vallás Krisztusszerűvé válik.

Az anyagi orvostudomány Isten hatalmát - igen, az Elme hatalmát - drogokkal helyettesíti - a test gyógyítására. A skolaszticizmus a megváltás érdekében az ember Jézus - isteni Alapelve helyett - személyéhez ragaszkodik; és az ő Tudományát, Isten gyógyító eszközét, elnémítja. Miért? Mivel az igazság megfosztja képzelt hatalmuktól az anyagi orvosságokat, és a Szellemet legfelsőbbséggel ruházza fel.

6. 146 : 5-20

The first idolatry was faith in matter. The schools have rendered faith in drugs the fashion, rather than faith in Deity. By trusting matter to destroy its own discord, health and harmony have been sacrificed. Such systems are barren of the vitality of spiritual power, by which material sense is made the servant of Science and religion becomes Christlike.

Material medicine substitutes drugs for the power of God — even the might of Mind — to heal the body. Scholasticism clings for salvation to the person, instead of to the divine Principle, of the man Jesus; and his Science, the curative agent of God, is silenced. Why? Because truth divests material drugs of their imaginary power, and clothes Spirit with supremacy.

7. 443 : 1-8

Amikor a Krisztusi Tudomány felfedezőjét követői megkérdezik, hogy helyes, előnyös és következetes dolog-e az orvostudomány rendszeres tanulása, igyekszik megmutatni, hogy rendes körülmények között a testi eszközökhöz folyamodás azokat, akik ily módon megalkudnak, gátolja abban, hogy teljesen bízzanak a mindenható Elmében, mint amely valójában teljhatalmú.

7. 443 : 1-8

When the discoverer of Christian Science is consulted by her followers as to the propriety, advantage, and consistency of systematic medical study, she tries to show them that under ordinary circumstances a resort to faith in corporeal means tends to deter those, who make such a compromise, from entire confidence in omnipotent Mind as really possessing all power.

8. 234 : 3 csak

Ha bízunk az anyagban, kételkedünk a Szellemben.

8. 234 : 3 only

If we trust matter, we distrust Spirit.

9. 273 : 21-7

Isten sohasem hozott anyagi törvényt, hogy érvénytelenítse a lelki törvényt. Ha volna ilyen anyagi törvény, az ellenkezne a Szellem, Isten felsőbbségével, és kétségbe vonná a teremtő bölcsességét. Jézus a hullámokon járt, táplálta a sokaságot, meggyógyította a betegeket, és feltámasztotta a halottakat szöges ellentétben az anyagi törvényekkel. Az ő cselekedetei a Tudomány demonstrációja voltak, melyek legyőzték az anyagi érzet vagy törvény hamis igényeit.

A Tudomány megmutatja, hogy az egymással ütköző halandó vélemények és hiedelmek mindenkor a tévedés hatásait bocsátják ki, de a halandó elme ezen atmoszférája nem lehet destruktív a morálra és egészségre, amikor annak azonnal és következetesen ellenállunk a Krisztusi Tudománnyal. Az Igazság és Szeretet ellenszerei ennek a mentális ártalomnak, és ezáltal felélénkítik és fenntartják a létezést. Az öt fizikai érzék által nyert szükségtelen tudás csak időleges, - a halandó elme elképzelése, az érzék, nem pedig a Lélek, Szellem, sarja - és mindazt szimbolizálja, ami gonosz és mulandó.

9. 273 : 21-7

God never ordained a material law to annul the spiritual law. If there were such a material law, it would oppose the supremacy of Spirit, God, and impugn the wisdom of the creator. Jesus walked on the waves, fed the multitude, healed the sick, and raised the dead in direct opposition to material laws. His acts were the demonstration of Science, overcoming the false claims of material sense or law.

Science shows that material, conflicting mortal opinions and beliefs emit the effects of error at all times, but this atmosphere of mortal mind cannot be destructive to morals and health when it is opposed promptly and persistently by Christian Science. Truth and Love antidote this mental miasma, and thus invigorate and sustain existence. Unnecessary knowledge gained from the five senses is only temporal, — the conception of mortal mind, the offspring of sense, not of Soul, Spirit, — and symbolizes all that is evil and perishable.

10. 166 : 15-22

A tévelygő emberi elme önmagában diszharmonikus. Belőle származik a diszharmonikus test. Figyelmen kívül hagyni Istent, mint betegség esetén kevéssé hasznost, hiba. Ahelyett, hogy félrelöknénk Őt a testi bajok idején, és várnánk, hogy amikor megerősödünk, majd elismerjük Őt, rá kellene eszmélnünk, hogy Ő a betegségben, csakúgy mint egészségben mindent meg tud értünk tenni.

10. 166 : 15-22

The erring human mind is inharmonious in itself. From it arises the inharmonious body. To ignore God as of little use in sickness is a mistake. Instead of thrusting Him aside in times of bodily trouble, and waiting for the hour of strength in which to acknowledge Him, we should learn that He can do all things for us in sickness as in health.

11. 239 : 6-11

Tegyük félre a vagyont, a hírnevet és a társadalmi szervezeteket, melyek egy jottányit sem nyomnak Isten mérlegén, és tisztább képet kapunk az Alapelvről. Oszlasd fel a klikkeket, egyenlítsd ki a vagyont becsületességgel, bíráld az értéket a bölcsesség szerint, és helyesebb nézeteket kapunk az emberiségről.

11. 239 : 5-10

Take away wealth, fame, and social organizations, which weigh not one jot in the balance of God, and we get clearer views of Principle. Break up cliques, level wealth with honesty, let worth be judged according to wisdom, and we get better views of humanity.

12. 277 : 2-12

Mindannak, ami nem hasonlít a tévedhetetlen és örök Elméhez, ez az Elme azt mondja „Bizony meghalsz”; másutt pedig a Szentírás azt mondja, hogy a por visszatér a porba. Az értelem nélküli visszaesik saját valótlanságába. Az anyag soha nem hoz létre elmét. A halhatatlan soha nem hoz létre halandót. A jó nem eredményezhet gonoszt. Amint Isten Önmaga jó és Szellem, a jóságnak és szellemiségnek halhatatlannak kell lennie. Ezek ellentétei, a gonosz és az anyag, halandó tévedések, és a tévedésnek nincs teremtője. Ha a jóság és szellemiség (lelkiség) valósak, akkor a gonosz és anyagiság valótlanok és nem lehetnek egy végtelen Isten, jó, eredményei.

12. 277 : 2-12

To all that is unlike unerring and eternal Mind, this Mind saith, "Thou shalt surely die;" and elsewhere the Scripture says that dust returns to dust. The non-intelligent relapses into its own unreality. Matter never produces mind. The immortal never produces the mortal. Good cannot result in evil. As God Himself is good and is Spirit, goodness and spirituality must be immortal. Their opposites, evil and matter, are mortal error, and error has no creator. If goodness and spirituality are real, evil and materiality are unreal and cannot be the outcome of an infinite God, good.

13. 169 : 16-17, 29-2

Ha értenénk az Elme test feletti uralmát, akkor nem helyeznénk többé hitet anyagi eszközökbe.

Bármi, amit az embert arra tanítja, hogy az isteni Elméhez képest más törvényei legyenek, és más hatalmakat ismerjen el, keresztényellenes. A jó, amit a mérgező gyógyszer látszólag tesz, gonosz, mivel az megrabolja az embert az Istenre, a mindenható Elmére való támaszkodástól, és - a hiedelem szerint - mérgezi az emberi rendszert.

13. 169 : 16-17, 29-2

If we understood the control of Mind over body, we should put no faith in material means.

Whatever teaches man to have other laws and to acknowledge other powers than the divine Mind, is anti-Christian. The good that a poisonous drug seems to do is evil, for it robs man of reliance on God, omnipotent Mind, and according to belief, poisons the human system.

14. 403 : 14-20

A helyzet ura leszel, ha megérted, hogy a halandó létezés az önámítás egy állapota, és nem a létezés igazsága. A halandó elme állandóan a hamis vélemények eredményét hozza létre a halandó testen, és ezt mindaddig teszi, amíg az Igazság, mely a halandó illúzió fátyolszövetét elsöpri, meg nem fosztja a halandó tévedést képzelt hatalmától.

14. 403 : 14-20

You command the situation if you understand that mortal existence is a state of self-deception and not the truth of being. Mortal mind is constantly producing on mortal body the results of false opinions; and it will continue to do so, until mortal error is deprived of its imaginary powers by Truth, which sweeps away the gossamer web of mortal illusion.

15. 368 : 2-5, 14-19

A Tudomány által inspirált magabiztosság abban a tényben gyökerezik, hogy az Igazság valós és a tévedés valótlan. A tévedés gyáva az Igazság előtt.

Amikor eljutunk oda, hogy jobban bízunk a létezés igazságában, mint a tévedésben, jobban hiszünk a Szellemben, mint az anyagban, jobban hiszünk az életben, mint a halálban, nagyobb a hitünk Istenben, mint az emberben, akkor nem lesz olyan anyagi feltevés, amely meggátolna bennünket abban, hogy meggyógyítsuk a betegeket és megsemmisítsük a hibát.

15. 368 : 2-5, 14-19

The confidence inspired by Science lies in the fact that Truth is real and error is unreal. Error is a coward before Truth.

When we come to have more faith in the truth of being than we have in error, more faith in Spirit than in matter, more faith in living than in dying, more faith in God than in man, then no material suppositions can prevent us from healing the sick and destroying error.


████████████████████████████████████████████████████████████████████████


A NAPI FELADATOK

Mary Baker Eddy

Mindennapi Ima

Ezen Egyház minden tagjának feladata minden egyes nap imádkozni: „Jöjjön el a Te országod”; hadd jöjjön létre bennem az isteni Igazság, Élet és Szeretet uralma és zárjon ki belőlem minden bűnt, és hadd gazdagítsa a Te Igéd az egész emberiség vonzalmait és kormányozza azokat!

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 4. pont

Indítékokra és Tettekre vonatkozó Szabály

Az Anyaegyház tagjainak indítékait és tetteit nem szabad, hogy akár ellenségeskedés, akár személyes ragaszkodás vezérelje. A Tudományban az isteni Szeretet egyedül kormányozza az embert, és a Keresztény Tudós a Szeretet kedves vonásait tükrözi a bűn megdorgálásában, igaz testvériségben, könyörületességben és megbocsátásban. Ezen Egyház tagjainak naponta kell őrködnie és imádkoznia, hogy megszabadíttassanak minden gonosztól, jövendöléstől, bíráskodástól, ítélkezéstől, tanácsadástól, befolyásolástól vagy téves befolyásoltatástól.

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 1. pont

Készenlét a Feladatra

Ezen Egyház minden tagjának feladata megvédeni magát naponta az agresszív mentális szuggesztióval szemben, és nem hagyni, hogy elfelejtessék vagy elhanyagoltassák vele az Isten, a Vezetője és az emberiség felé való kötelezettségét. Tettei alapján kerül majd megítélésre – igazolásra vagy elítélésre.

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 6. pont


Ügyelj Rá

Vegyes Írások, Mary Baker Eddy, 237. oldal

Keresztény Tudósoknak: — Lásd Tudomány és Egészség, 442. oldal, 30. sor, és ügyelj erre naponta.
Keresztény Tudósok, legyetek önmagatok törvénye, hogy a mentális mulasztás nem árthat nektek akár mikor alszotok, akár ébrenlétetekben.

(T&E, 442. o.)


████████████████████████████████████████████████████████████████████████