VASÁRNAP 2022. NOVEMBER 6. |

VASÁRNAP 2022. NOVEMBER 6.TÁRGY — Ádám És A Bukott Ember

SubjectAdam and Fallen Man

ARANY SZÖVEG : I Korintusiakhoz 15 : 22

Mert amiképpen Ádámban mindnyájan meghalnak, azonképpen a Krisztusban is mindnyájan megeleveníttetnek.Golden Text: I Corinthians 15 : 22

For as in Adam all die, even so in Christ shall all be made alive.
Kattints ide a lecke PDF verziójáért:


Kattints ide a lecke hanganyagáért:

Kattints ide, hogy meghallgasd a YouTube-on

Kattints ide, hogy meghallgasd a Vimeo-on

████████████████████████████████████████████████████████████████████████


VÁLTAKOZÓ OLVASÁS: Zsoltárok 92 : 2, 3, 13-16; Júdás 1 : 24, 25


2.     Jó dolog dicsérni az Urat, és éneket mondani a te nevednek, oh Felséges!

3.     Hirdetni jó reggel a te kegyelmedet, és éjjelente a te hûséges voltodat.

13.     Az igaz virágzik, mint a pálmafa, növekedik, mint a czédrus a Libánonon.

14.     Plánták [õk] az Úrnak házában; a mi Istenünknek tornáczaiban virágzanak.

15.     Még a vén korban is gyümölcsöznek; kövérek és zöldellõk lesznek;

16.     Hogy hirdessék, hogy igazságos az Úr, az én kõsziklám, és hogy nincsen hamisság benne!

24.     Annak pedig, aki titeket a bűntől megőrizhet, és az õ dicsősége elé állíthat feddhetetlenségben nagy örömmel,

25.     Az egyedül bölcs Istennek, a mi megtartónknak, dicsőség, nagyság, erő és hatalom most és mind örökké. Ámen.

Responsive Reading: Psalm 92 : 1, 2, 12-15Jude 1 : 24, 25

1.     It is a good thing to give thanks unto the Lord, and to sing praises unto thy name, O most High:

2.     To shew forth thy lovingkindness in the morning, and thy faithfulness every night,

12.     The righteous shall flourish like the palm tree: he shall grow like a cedar in Lebanon.

13.     Those that be planted in the house of the Lord shall flourish in the courts of our God.

14.     They shall still bring forth fruit in old age; they shall be fat and flourishing;

15.     To shew that the Lord is upright: he is my rock, and there is no unrighteousness in him.

24.     Now unto him that is able to keep you from falling, and to present you faultless before the presence of his glory with exceeding joy,

25.     To the only wise God our Saviour, be glory and majesty, dominion and power, both now and ever. Amen.LECKE PRÉDIKÁCIÓA Biblia


1. I Mózes 1 : 26, 27, 31 (első .-ig)

26     És monda Isten: Teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra; és uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, a barmokon, mind az egész földön, és a földön csúszó-mászó mindenféle állatokon.

27     Megteremtette Isten az embert a maga képmására, Isten képmására teremtette, férfivá és nővé teremtette őket.

31     És látá Isten, hogy minden amit teremtett vala, ímé igen jó.

1. Genesis 1 : 26, 27, 31 (to 1st .)

26     And God said, Let us make man in our image, after our likeness: and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth.

27     So God created man in his own image, in the image of God created he him; male and female created he them.

31     And God saw every thing that he had made, and, behold, it was very good.

2. I Mózes 2 : 6-9, 21, 22

6     Akkor pára szállt fel a földről, és mindenütt átitatta a termőföld felszínét.

7     Azután megformálta az Úristen az embert a föld porából, és élet leheletét lehelte orrába. Így lett az ember élőlénnyé.

8     És ültete az Úr Isten egy kertet Édenben, napkelet felõl, és abba helyezteté az embert, a kit formált vala.

9     És nevele az Úr Isten a földbõl mindenféle fát, tekintetre kedvest és eledelre jót, az élet fáját is, a kertnek közepette, és a jó és gonosz tudásának fáját.

21     Mély álmot bocsátott azért az Úristen az emberre, és az elaludt. Akkor kivette az egyik oldalbordáját, és húst tett a helyére.

22     Az emberből kivett oldalbordát asszonnyá formálta az Úristen, és odavitte az emberhez.

2. Genesis 2 : 6-9, 21, 22

6     But there went up a mist from the earth, and watered the whole face of the ground.

7     And the Lord God formed man of the dust of the ground, and breathed into his nostrils the breath of life; and man became a living soul.

8     And the Lord God planted a garden eastward in Eden; and there he put the man whom he had formed.

9     And out of the ground made the Lord God to grow every tree that is pleasant to the sight, and good for food; the tree of life also in the midst of the garden, and the tree of knowledge of good and evil.

21     And the Lord God caused a deep sleep to fall upon Adam, and he slept: and he took one of his ribs, and closed up the flesh instead thereof;

22     And the rib, which the Lord God had taken from man, made he a woman, and brought her unto the man.

3. I Mózes 3 : 1-3, 6, 13, 16, 17 (:-ig), 19

1     A kígyó pedig ravaszabb vala minden mezei vadnál, melyet az Úr Isten teremtett vala, és monda az asszonynak: Csakugyan azt mondta az Isten, hogy a kertnek egy fájáról se egyetek?

2     És monda az asszony a kígyónak: A kert fáinak gyümölcséből ehetünk;

3     De annak a fának gyümölcséből, mely a kertnek közepette van, azt mondá Isten: abból ne egyetek, azt meg se illessétek, hogy meg ne haljatok.

6     És látá az asszony, hogy jó az a fa eledelre s hogy kedves a szemnek, és kívánatos az a fa a bölcsességért: szakaszta azért annak gyümölcséből, és evék, és ada vele levő férjének is, és az is evék.

13     És monda az Úr Isten az asszonynak: Mit cselekedtél? Az asszony pedig monda: A kígyó ámított el engem, úgy evém.

16     Az asszonynak monda: Felette igen megsokasítom viselősséged fájdalmait, fájdalommal szülsz magzatokat; és epekedel a te férjed után, ő pedig uralkodik te rajtad.

17     Az embernek pedig monda:

19     Orczád verítékével egyed a te kenyeredet, míglen visszatérsz a földbe, mert abból vétettél: mert por vagy te s ismét porrá leszesz.

3. Genesis 3 : 1-3, 6, 13, 16, 17 (to 1st ,), 19

1     Now the serpent was more subtil than any beast of the field which the Lord God had made. And he said unto the woman, Yea, hath God said, Ye shall not eat of every tree of the garden?

2     And the woman said unto the serpent, We may eat of the fruit of the trees of the garden:

3     But of the fruit of the tree which is in the midst of the garden, God hath said, Ye shall not eat of it, neither shall ye touch it, lest ye die.

6     And when the woman saw that the tree was good for food, and that it was pleasant to the eyes, and a tree to be desired to make one wise, she took of the fruit thereof, and did eat, and gave also unto her husband with her; and he did eat.

13     And the Lord God said unto the woman, What is this that thou hast done? And the woman said, The serpent beguiled me, and I did eat.

16     Unto the woman he said, I will greatly multiply thy sorrow and thy conception; in sorrow thou shalt bring forth children; and thy desire shall be to thy husband, and he shall rule over thee.

17     And unto Adam he said,

19     In the sweat of thy face shalt thou eat bread, till thou return unto the ground; for out of it wast thou taken: for dust thou art, and unto dust shalt thou return.

4. János 1 : 6, 15-17

6     Megjelent egy ember, akit Isten küldött, akinek a neve János.

15     János bizonyságot tett õ róla, és kiáltott, mondván: Ez vala, akirõl mondám: Aki utánam jõ, elõttem lett, mert elõbb volt nálamnál.

16     Mi pedig valamennyien az ő teljességéből kaptunk kegyelmet kegyelemre.

17     Mert a törvény Mózes által adatott, a kegyelem és az igazság Jézus Krisztus által jelent meg.

4. John 1 : 6, 15-17

6     There was a man sent from God, whose name was John.

15     John bare witness of him, and cried, saying, This was he of whom I spake, He that cometh after me is preferred before me: for he was before me.

16     And of his fulness have all we received, and grace for grace.

17     For the law was given by Moses, but grace and truth came by Jesus Christ.

5. János 5 : 1-9

1     Ezek után ünnepük volt a zsidóknak, és felment Jézus Jeruzsálembe.

2     Jeruzsálemben a Juh-kapunál van egy medence, amelyet héberül Betesdának neveznek. Ennek öt oszlopcsarnoka van.

3     A betegek, vakok, sánták, sorvadásosak tömege feküdt ezekben (és várták a víz megmozdulását.

4     Mert az Úr angyala időnként leszállt a medencére, és felkavarta a vizet: aki elsőnek lépett bele a víz felkavarása után, egészséges lett, bármilyen betegségben is szenvedett).

5     Volt ott egy ember, aki harmincnyolc éve szenvedett betegségében.

6     Amikor látta Jézus, hogy ott fekszik, és megtudta, hogy már milyen hosszú ideje, megkérdezte tőle: "Akarsz-e meggyógyulni?"

7     A beteg így válaszolt neki: "Uram, nincs emberem, hogy amint felkavarodik a víz, beemeljen a medencébe: amíg én megyek, más lép be előttem."

8     Jézus azt mondta neki: "Kelj fel, vedd az ágyadat, és járj!"

9     És azonnal egészséges lett ez az ember, felvette az ágyát, és járt. Aznap pedig szombat volt.

5. John 5 : 1-9

1     After this there was a feast of the Jews; and Jesus went up to Jerusalem.

2     Now there is at Jerusalem by the sheep market a pool, which is called in the Hebrew tongue Bethesda, having five porches.

3     In these lay a great multitude of impotent folk, of blind, halt, withered, waiting for the moving of the water.

4     For an angel went down at a certain season into the pool, and troubled the water: whosoever then first after the troubling of the water stepped in was made whole of whatsoever disease he had.

5     And a certain man was there, which had an infirmity thirty and eight years.

6     When Jesus saw him lie, and knew that he had been now a long time in that case, he saith unto him, Wilt thou be made whole?

7     The impotent man answered him, Sir, I have no man, when the water is troubled, to put me into the pool: but while I am coming, another steppeth down before me.

8     Jesus saith unto him, Rise, take up thy bed, and walk.

9     And immediately the man was made whole, and took up his bed, and walked: and on the same day was the sabbath.

6. Máté 5 : 2, 44, 45 (első ,-ig), 48

2     És megnyitván száját, tanítja vala őket, mondván:

44     Én pedig azt mondom néktek: Szeressétek ellenségeiteket, áldjátok azokat, akik titeket átkoznak, jót tegyetek azokkal, akik titeket gyûlölnek, és imádkozzatok azokért, akik háborgatnak és kergetnek titeket.

45     Hogy legyetek a ti mennyei Atyátoknak fiai,

48     Ti azért legyetek tökéletesek, mint ahogy mennyei Atyátok tökéletes.

6. Matthew 5 : 2, 44 (I say), 45 (to :), 48

2     And he opened his mouth, and taught them, saying,

44     I say unto you, Love your enemies, bless them that curse you, do good to them that hate you, and pray for them which despitefully use you, and persecute you;

45     That ye may be the children of your Father which is in heaven:

48     Be ye therefore perfect, even as your Father which is in heaven is perfect.

7. Lukács 17 : 20, 21

20     Megkérdeztetvén pedig a farizeusoktól, mikor jõ el az Isten országa, felele nékik és monda: Az Isten országa nem szemmel láthatólag jõ el.

21     Sem azt nem mondják: Ímé itt, vagy: Ímé amott [van]; mert ímé az Isten országa ti bennetek van.

7. Luke 17 : 20, 21

20     And when he was demanded of the Pharisees, when the kingdom of God should come, he answered them and said, The kingdom of God cometh not with observation:

21     Neither shall they say, Lo here! or, lo there! for, behold, the kingdom of God is within you.

8. Efézusiakhoz 4 : 22 (levetkezzétek)-24

22     ...levetkezzétek ama régi élet szerint való ó embert, mely meg van romolva a csalárdság kívánságai miatt;

23     Megújuljatok pedig a ti elméteknek lelke szerint,

24.     És felöltözzétek amaz új embert, mely Isten szerint teremtetett igazságban és valóságos szentségben.

8. Ephesians 4 : 22 (put off)-24

22     …put off concerning the former conversation the old man, which is corrupt according to the deceitful lusts;

23     And be renewed in the spirit of your mind;

24     And that ye put on the new man, which after God is created in righteousness and true holiness.Tudomány és Egészség


1. 516 : 9-12

Isten minden dolgot az Ő saját hasonlatosságára formál. Az Élet a létezésben, az Igazság az igazságosságban, Isten jóságban tükröződik, amelyek saját békéjüket és állandóságukat osztják meg.

1. 516 : 9-12

God fashions all things, after His own likeness. Life is reflected in existence, Truth in truthfulness, God in goodness, which impart their own peace and permanence.

2. 262 : 27-28 (a második .-ig)

A halandó diszharmónia alapja az ember eredetét illető hamis értelmezés. Helyesen kezdeni annyi mint helyesen végezni.

2. 262 : 27-28 (to 2nd .)

The foundation of mortal discord is a false sense of man's origin. To begin rightly is to end rightly.

3. 338 : 12 (Az)-15, 30-32

Az Ádám szó a héber adamah-ból ered, amely a talaj vörös színét, a port, semmiséget jelenti. Válaszd szét az Ádám szót két szótagra, és amit kapsz, az „a dam”, magyarul „egy gát” vagy akadály. Ebből az következik, hogy Ádám nem az eszményi ember volt, akiért a földet Isten megáldotta. Az eszményi ember a megfelelő időben feltárásra került, és Krisztus Jézusként ismerték.

3. 338 : 12 (The)-15, 30-32

The word Adam is from the Hebrew adamah, signifying the red color of the ground, dust, nothingness. Divide the name Adam into two syllables, and it reads, a dam, or obstruction. … From this it follows that Adam was not the ideal man for whom the earth was blessed. The ideal man was revealed in due time, and was known as Christ Jesus.

4. 529 : 21-6

Honnan jön egy beszélő, hazudozó kígyó, hogy megkísértse az isteni Szeretet gyermekeit? A kígyó csupán mint gonosz kerül a metaforába. Az állatvilágban nem létezik semmi, ami a leírt állatfajt - beszélő kígyót - képviselné, és örülnünk kellene, hogy a gonosz, bármilyen formában mutatkozik is, ellentmond önmagának, és sem eredete, sem támasza nincs az Igazságban és jóban. Ezt látva, bizodalommal kellene felvennünk a harcot a gonosz minden követelésével szemben, mert tudjuk, hogy azok értéktelenek és valótlanok.

Ádám, a tévedés szinonímája, az anyagi elmében való hiedelmet jelképezi. Uralmát az ember felett némileg enyhén kezdi, de növekszik a hamisságban, amint napjai megrövidülnek. Ebben a fejlődésben az Igazság halhatatlan szellemi törvénye úgy nyilvánul meg, mint amely örökké ellene van a halandó, anyagi érzetnek.

Az isteni Tudományban az embert Isten, a létezés isteni Alapelve, tartja fenn.

4. 529 : 21-6

Whence comes a talking, lying serpent to tempt the children of divine Love? The serpent enters into the metaphor only as evil. We have nothing in the animal kingdom which represents the species described, — a talking serpent, — and should rejoice that evil, by whatever figure presented, contradicts itself and has neither origin nor support in Truth and good. Seeing this, we should have faith to fight all claims of evil, because we know that they are worthless and unreal.

Adam, the synonym for error, stands for a belief of material mind. He begins his reign over man somewhat mildly, but he increases in falsehood and his days become shorter. In this development, the immortal, spiritual law of Truth is made manifest as forever opposed to mortal, material sense.

In divine Science, man is sustained by God, the divine Principle of being.

5. 470 : 16-5

Isten gyermekeinek csak egy Elméjük van. Hogyan válhat a jó gonosszá, amikor Isten, az ember Elméje, soha nem vétkezik? A tökéletesség mértéke eredetileg Isten és az ember volt. Leszállította-e Isten a saját színvonalát, és elbukott-e az ember?

Isten az ember teremtője, és amint az ember isteni Alapelve tökéletes marad, úgy az isteni idea vagy tükröződés, az ember, is tökéletes marad. Az ember Isten lényének kifejez(őd)ése. Ha bármikor volt olyan pillanat, amikor az ember nem fejezte ki az isteni tökéletességet, akkor volt egy olyan pillanat, amikor az ember nem fejezte ki Istent, és ennek következtében, volt olyan idő, amikor Isten ki nem fejezett volt - azaz entitás nélküli. Ha az ember elvesztette a tökéletességet, akkor elvesztette tökéletes Alapelvét, az isteni Elmét. Ha az ember valaha is enélkül a tökéletes Alapelv vagy Elme nélkül létezett, akkor az ember létezése mese volt.

Isten és az ember, az isteni Alapelv és eszme kapcsolata a Tudományban megsemmisíthetetlen, és a Tudomány nem ismer eltérést a harmóniától, sem visszatérést ahhoz, hanem azt állítja, hogy az isteni rend, vagyis a lelki törvény, amelyben Isten és mindaz, amit ő teremt, tökéletes és örök, változatlan maradt a saját örök történetében.

5. 470 : 16-5

The children of God have but one Mind. How can good lapse into evil, when God, the Mind of man, never sins? The standard of perfection was originally God and man. Has God taken down His own standard, and has man fallen?

God is the creator of man, and, the divine Principle of man remaining perfect, the divine idea or reflection, man, remains perfect. Man is the expression of God's being. If there ever was a moment when man did not express the divine perfection, then there was a moment when man did not express God, and consequently a time when Deity was unexpressed — that is, without entity. If man has lost perfection, then he has lost his perfect Principle, the divine Mind. If man ever existed without this perfect Principle or Mind, then man's existence was a myth.

The relations of God and man, divine Principle and idea, are indestructible in Science; and Science knows no lapse from nor return to harmony, but holds the divine order or spiritual law, in which God and all that He creates are perfect and eternal, to have remained unchanged in its eternal history.

6. 520 : 3-15

A felmérhetetlen Elme kifejezésre jut. A végtelen Szeretet mélysége, szélessége, magassága, hatalma, magasztossága és dicsősége tölt minden teret be. Ez elég! Az emberi nyelv csak parányi részét tudja kifejezni annak, ami létezik. A feltétlen eszményt, az embert, nem látják vagy értik meg jobban a halandók, mint az Ő végtelen Alapelvét, a Szeretetet. Az Alapelv és annak eszméje, az ember, együttlétezők és örökkévalók. A végtelenség számjegyei, melyet hét napnak hívnak, soha nem számíthatók naptári idő szerint. Ezek a napok úgy jelennek meg, ahogyan a halandóság eltűnik, és felfedik majd a halhatatlanságot, az Élet újdonságát, amelyben a hiba minden érzete örökre eltűnik, és a gondolat elfogadja az isteni végtelen számtant.

6. 520 : 3-15

Unfathomable Mind is expressed. The depth, breadth, height, might, majesty, and glory of infinite Love fill all space. That is enough! Human language can repeat only an infinitesimal part of what exists. The absolute ideal, man, is no more seen nor comprehended by mortals, than is His infinite Principle, Love. Principle and its idea, man, are coexistent and eternal. The numerals of infinity, called seven days, can never be reckoned according to the calendar of time. These days will appear as mortality disappears, and they will reveal eternity, newness of Life, in which all sense of error forever disappears and thought accepts the divine infinite calculus.

7. 353 : 16-24

Minden valóságos örök. Tökéletesség alapozza meg a valóságot. Tökéletesség nélkül, semmi sem teljesen valós. Minden dolog eltűnése folytatódni fog, amíg a tökéletesség megjelenik, és a valóságot el nem értük. Minden vonatkozásban fel kell adnunk a kísértetiest. Nem szabad a babona valamiségét elismernünk tovább, hanem fel kell adnunk minden abban való hiedelmet, és bölcsnek kell lennünk. Amikor felismerjük, hogy a tévedés (hiba) nem valós, készen állunk a haladásra „elfelejtve azokat a dolgokat, melyek hátunk mögött vannak”.

7. 353 : 16-24

All the real is eternal. Perfection underlies reality. Without perfection, nothing is wholly real. All things will continue to disappear, until perfection appears and reality is reached. We must give up the spectral at all points. We must not continue to admit the somethingness of superstition, but we must yield up all belief in it and be wise. When we learn that error is not real, we shall be ready for progress, "forgetting those things which are behind."

8. 259 : 17-21

Az elveszett képmás nem képmás. Az igazi hasonlatosság nem veszhet el az isteni visszatükröződésben. Ezt értve, Jézus azt mondta: „Ti azért legyetek tökéletesek, mint ahogy mennyei Atyátok tökéletes.”

8. 259 : 17-21

The lost image is no image. The true likeness cannot be lost in divine reflection. Understanding this, Jesus said: "Be ye therefore perfect, even as your Father which is in heaven is perfect."

9. 502 : 9-14

Lelki tanulmányozás alatt, Mózes első könyve Isten valótlan képmásának a története, melyet bűnös halandónak neveznek. A létezés ezen elhajlása, helyesen szemlélve, arra szolgál, hogy Istenről és az ember lelki ténylegességéről a Mózes első könyvének első fejezetében szereplő helyes képére emlékeztessen.

9. 502 : 9-14

Spiritually followed, the book of Genesis is the history of the untrue image of God, named a sinful mortal. This deflection of being, rightly viewed, serves to suggest the proper reflection of God and the spiritual actuality of man, as given in the first chapter of Genesis.

10. 521 : 6-17

A lelki teremtés ezen rövid, dicsőséges történetét (ahogyan azt Mózes első könyve rögzíti) Isten - nem az ember - kezeiben hagyjuk, a Szellem őrzésében, nem az anyagéban - örömmel ismerve el most és mindörökké Isten legfelsőbbségét, mindenhatóságát és mindenütt jelenlétét.

Az ember harmóniája és halhatatlansága sértetlen. Tekintsünk el attól az ellenkező feltevéstől, hogy az ember anyagilag teremtetik, és fordítsuk tekintetünket a teremtés lelki feljegyzéséhez, amelynek „gyémánt heggyel” és az angyalok tollával kell a megértésbe és a szívbe vésve lennie.

10. 521 : 6-17

We leave this brief, glorious history of spiritual creation (as stated in the first chapter of Genesis) in the hands of God, not of man, in the keeping of Spirit, not matter, — joyfully acknowledging now and forever God's supremacy, omnipotence, and omnipresence.

The harmony and immortality of man are intact. We should look away from the opposite supposition that man is created materially, and turn our gaze to the spiritual record of creation, to that which should be engraved on the understanding and heart "with the point of a diamond" and the pen of an angel.

11. 476 : 21-22, 28-4

Tanuld ezt meg, Ó halandó, és kutasd őszintén az ember szellemi státuszát, amely minden anyagi egyéniségen kívül áll.

Amikor Jézus Isten gyermekeiről, nem az emberek gyermekeiről, beszélt, ezt mondta: „Az Isten országa ti bennetek van” azaz az Igazság és a Szeretet uralkodnak a valóságos emberben, ami megmutatja, hogy az ember mint Isten képe nem bukott, hanem örök. Jézus a Tudományban a tökéletes embert látta, aki megjelent neki ott, ahol a halandóknak bűnös, halandó ember jelenik meg. Ebben a tökéletes emberben a Megváltó Isten saját hasonlatosságát látta, és az ember ezen helyes nézete meggyógyította a beteget.

11. 476 : 21-22, 28-4

Learn this, O mortal, and earnestly seek the spiritual status of man, which is outside of all material selfhood.

When speaking of God's children, not the children of men, Jesus said, "The kingdom of God is within you;" that is, Truth and Love reign in the real man, showing that man in God's image is unfallen and eternal. Jesus beheld in Science the perfect man, who appeared to him where sinning mortal man appears to mortals. In this perfect man the Saviour saw God's own likeness, and this correct view of man healed the sick.

12. 258 : 27-30

Minthogy az ember sohasem születik és sohasem hal meg, Isten kormányzása alatt az örök Tudományban lehetetlen volna az ember számára, hogy lebukjon magas rangjáról.

12. 258 : 27-30

Never born and never dying, it were impossible for man, under the government of God in eternal Science, to fall from his high estate.


████████████████████████████████████████████████████████████████████████


A NAPI FELADATOK

Mary Baker Eddy

Mindennapi Ima

Ezen Egyház minden tagjának feladata minden egyes nap imádkozni: „Jöjjön el a Te országod”; hadd jöjjön létre bennem az isteni Igazság, Élet és Szeretet uralma és zárjon ki belőlem minden bűnt, és hadd gazdagítsa a Te Igéd az egész emberiség vonzalmait és kormányozza azokat!

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 4. pont

Indítékokra és Tettekre vonatkozó Szabály

Az Anyaegyház tagjainak indítékait és tetteit nem szabad, hogy akár ellenségeskedés, akár személyes ragaszkodás vezérelje. A Tudományban az isteni Szeretet egyedül kormányozza az embert, és a Keresztény Tudós a Szeretet kedves vonásait tükrözi a bűn megdorgálásában, igaz testvériségben, könyörületességben és megbocsátásban. Ezen Egyház tagjainak naponta kell őrködnie és imádkoznia, hogy megszabadíttassanak minden gonosztól, jövendöléstől, bíráskodástól, ítélkezéstől, tanácsadástól, befolyásolástól vagy téves befolyásoltatástól.

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 1. pont

Készenlét a Feladatra

Ezen Egyház minden tagjának feladata megvédeni magát naponta az agresszív mentális szuggesztióval szemben, és nem hagyni, hogy elfelejtessék vagy elhanyagoltassák vele az Isten, a Vezetője és az emberiség felé való kötelezettségét. Tettei alapján kerül majd megítélésre – igazolásra vagy elítélésre.

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 6. pont


Ügyelj Rá

Vegyes Írások, Mary Baker Eddy, 237. oldal

Keresztény Tudósoknak: — Lásd Tudomány és Egészség, 442. oldal, 30. sor, és ügyelj erre naponta.
Keresztény Tudósok, legyetek önmagatok törvénye, hogy a mentális mulasztás nem árthat nektek akár mikor alszotok, akár ébrenlétetekben.

(T&E, 442. o.)


████████████████████████████████████████████████████████████████████████