VASÁRNAP 2022. NOVEMBER 20. |

VASÁRNAP 2022. NOVEMBER 20.TÁRGY — Lélek És Test

SubjectSoul and Body

ARANY SZÖVEG : Zsoltárok 34 : 22

Az Úr kimenti az ő szolgái lelkét, és senki meg nem lakol, aki ő benne bízik.Golden Text: Psalm 34 : 22

The Lord redeemeth the soul of his servants: and none of them that trust in him shall be desolate.
Kattints ide a lecke PDF verziójáért:


Kattints ide a lecke hanganyagáért:

Kattints ide, hogy meghallgasd a YouTube-on

Kattints ide, hogy meghallgasd a Vimeo-on

████████████████████████████████████████████████████████████████████████


VÁLTAKOZÓ OLVASÁS: Zsoltárok 23 : 1-6


1.     Az Úr az én pásztorom; nem szűkölködöm.

2.     Füves legelőkön nyugtat engem, csendes vizekhez terelget engem.

3.     az igazság ösvényein vezet engem az õ nevéért.

4.     Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy; a te vessződ és botod, azok vigasztalnak engem.

5.     Asztalt terítesz nekem ellenségeim szeme láttára. Megkened fejemet olajjal, csordultig van poharam.

6.     Bizonyára jóságod és kegyelmed követnek engem életem minden napján, s az Úr házában lakozom hosszú ideig.

Responsive Reading: Psalm 23 : 1-6

1.     The Lord is my shepherd; I shall not want.

2.     He maketh me to lie down in green pastures: he leadeth me beside the still waters.

3.     He restoreth my soul: he leadeth me in the paths of righteousness for his name’s sake.

4.     Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil: for thou art with me; thy rod and thy staff they comfort me.

5.     Thou preparest a table before me in the presence of mine enemies: thou anointest my head with oil; my cup runneth over.

6.     Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life: and I will dwell in the house of the Lord for ever.LECKE PRÉDIKÁCIÓA Biblia


1. Zsoltárok 121 : 1-8

1     Szemeimet a hegyekre emelem, onnan jön az én segítségem.

2     Az én segítségem az Úrtól van, aki teremtette az eget és földet.

3     Nem engedi, hogy lábad inogjon; nem szunnyad el a te őriződ.

4     Ímé, nem szunnyad és nem alszik az Izráelnek őrizője!

5     Az Úr a te őriződ, az Úr a te árnyékod a te jobbkezed felől.

6     Nappal a nap meg nem szúr téged, sem éjjel a hold.

7     Az Úr megőriz téged minden gonosztól, megőrzi a te lelkedet.

8     Megőrzi az Úr a te ki- és bemeneteledet, mostantól fogva mindörökké!

1. Psalm 121 : 1-8

1     I will lift up mine eyes unto the hills, from whence cometh my help.

2     My help cometh from the Lord, which made heaven and earth.

3     He will not suffer thy foot to be moved: he that keepeth thee will not slumber.

4     Behold, he that keepeth Israel shall neither slumber nor sleep.

5     The Lord is thy keeper: the Lord is thy shade upon thy right hand.

6     The sun shall not smite thee by day, nor the moon by night.

7     The Lord shall preserve thee from all evil: he shall preserve thy soul.

8     The Lord shall preserve thy going out and thy coming in from this time forth, and even for evermore.

2. Máté 4 : 23 (körüljárja), 25

23     körüljárja vala Jézus a városokat mind, és a falvakat, tanítván azoknak zsinagógáiban, és hirdetvén az Isten országának evangyéliomát, és gyógyítván mindenféle betegséget és mindenféle erõtelenséget a nép között.

25     És nagy sokaság követé őt Galileából és a Tízvárosból és Jeruzsálemből és Júdeából és a Jordánon túlról.

2. Matthew 4 : 23 (Jesus), 25

23     Jesus went about all Galilee, teaching in their synagogues, and preaching the gospel of the kingdom, and healing all manner of sickness and all manner of disease among the people.

25     And there followed him great multitudes of people from Galilee, and from Decapolis, and from Jerusalem, and from Judæa, and from beyond Jordan.

3. Máté 5 : 1, 2

1     Mikor pedig látta Jézus a sokaságot, felméne a hegyre, és amint leül vala, hozzámenének az õ tanítványai.

2     És megnyitván száját, tanítja vala őket, mondván:

3. Matthew 5 : 1, 2

1     And seeing the multitudes, he went up into a mountain: and when he was set, his disciples came unto him:

2     And he opened his mouth, and taught them, saying,

4. Máté 6 : 25 (Ne)-33

25     Ne aggodalmaskodjatok a ti éltetek felõl, mit egyetek és mit igyatok; sem a ti testetek felõl, mibe öltözködjetek. Avagy nem több-é az élet hogynem az eledel, és a test hogynem az öltözet?

26     Tekintsetek az égi madarakra, hogy nem vetnek, nem aratnak, sem csûrbe nem takarnak; és a ti mennyei Atyátok eltartja azokat. Nem sokkal különbek vagytok-é azoknál?

27     Kicsoda pedig az közületek, aki aggodalmaskodásával megnövelheti termetét egy araszszal?

28     Az öltözet felõl is mit aggodalmaskodtok? Vegyétek eszetekbe a mezõ liliomait, mi módon növekednek: nem munkálkodnak, és nem fonnak;

29     de mondom nektek, hogy Salamon teljes dicsőségében sem öltözött úgy, mint ezek közül bármelyik.

30     Ha pedig a mező füvét, amely ma van, és holnap a kemencébe vetik, az Isten így öltözteti, mennyivel inkább titeket, kicsinyhitűek!

31     Ne aggodalmaskodjatok tehát, és ne mondjátok: Mit együnk? vagy: Mit igyunk? vagy: Mivel ruházkodjunk?

32     (Mert mindezeket a világ pogányai kérdezgetik.) A ti Atyátok pedig tudja, hogy szükségetek van ezekre.

33     Inkább keressétek az ő országát, és ráadásul ezek is megadatnak nektek.

4. Matthew 6 : 25 (Take)-33

25     Take no thought for your life, what ye shall eat, or what ye shall drink; nor yet for your body, what ye shall put on. Is not the life more than meat, and the body than raiment?

26     Behold the fowls of the air: for they sow not, neither do they reap, nor gather into barns; yet your heavenly Father feedeth them. Are ye not much better than they?

27     Which of you by taking thought can add one cubit unto his stature?

28     And why take ye thought for raiment? Consider the lilies of the field, how they grow; they toil not, neither do they spin:

29     And yet I say unto you, That even Solomon in all his glory was not arrayed like one of these.

30     Wherefore, if God so clothe the grass of the field, which to day is, and to morrow is cast into the oven, shall he not much more clothe you, O ye of little faith?

31     Therefore take no thought, saying, What shall we eat? or, What shall we drink? or, Wherewithal shall we be clothed?

32     (For after all these things do the Gentiles seek:) for your heavenly Father knoweth that ye have need of all these things.

33     But seek ye first the kingdom of God, and his righteousness; and all these things shall be added unto you.

5. 1 Tesszalonika 5 : 14 (második ,-ig), 15-23

14     Kérünk továbbá titeket, atyámfiai,

15     Vigyázzatok, hogy senki senkinek rosszért rosszal ne fizessen; hanem mindenkor jóra törekedjetek úgy egymás iránt, mint mindenki iránt.

16     Mindenkor örüljetek,

17     szüntelenül imádkozzatok,

18     mindenért hálát adjatok, mert ez az Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra.

19     A Lelket ne oltsátok ki,

20     a prófétálást ne vessétek meg,

21     de mindent vizsgáljatok meg: a jót tartsátok meg,

22     a gonosz minden fajtájától tartózkodjatok.

23     Maga pedig a békességnek Istene szenteljen meg titeket mindenestől; és a ti egész valótok, mind lelketek, mind testetek feddhetetlenül őriztessék meg a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére.

5. I Thessalonians 5 : 14 (to 2nd ,), 15-23

14     Now we exhort you, brethren,

15     See that none render evil for evil unto any man; but ever follow that which is good, both among yourselves, and to all men.

16     Rejoice evermore.

17     Pray without ceasing.

18     In every thing give thanks: for this is the will of God in Christ Jesus concerning you.

19     Quench not the Spirit.

20     Despise not prophesyings.

21     Prove all things; hold fast that which is good.

22     Abstain from all appearance of evil.

23     And the very God of peace sanctify you wholly; and I pray God your whole spirit and soul and body be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ.

6. I Királyok 2 : 1-4

1     Mikor pedig elközelgett Dávidnak ideje, hogy meghaljon, parancsot ada Salamonnak az õ fiának, ezt mondván:

2     Én elmegyek az egész földnek útján; erõsítsd meg magad és légy férfiú.

3     És õrízd meg az Úrnak a te Istenednek õrizetit, hogy az õ útain járj, és megõrizzed az õ rendeléseit, parancsolatit és ítéleteit, és bizonyságtételeit, amint meg van írva a Mózes törvényében: hogy elõmented legyen mindenekben, amelyeket cselekedéndesz, és mindenütt, valamerre fordulándasz;

4     Hogy megteljesítse az Úr az õ beszédét, melyet szólott nékem, mondván: Ha megõrizéndik a te fiaid az õ útjokat, járván én elõttem tökéletességgel, teljes szívök és teljes lelkök szerint; ezt mondván, [mondom]: Soha el nem fogy a férfiú te közüled az Izráelnek királyi székibõl.

6. I Kings 2 : 1-4

1     Now the days of David drew nigh that he should die; and he charged Solomon his son, saying,

2     I go the way of all the earth: be thou strong therefore, and shew thyself a man;

3     And keep the charge of the Lord thy God, to walk in his ways, to keep his statutes, and his commandments, and his judgments, and his testimonies, as it is written in the law of Moses, that thou mayest prosper in all that thou doest, and whithersoever thou turnest thyself:

4     That the Lord may continue his word which he spake concerning me, saying, If thy children take heed to their way, to walk before me in truth with all their heart and with all their soul, there shall not fail thee (said he) a man on the throne of Israel.

7. Jeremiás siralmai 3: 22-26

22     Az Úr kegyelmessége az, hogy még nincsen végünk; mivel nem fogyatkozik el az õ irgalmassága!

23     Minden reggel meg-megújul; nagy a te hûséged!

24     Az Úr az én örökségem, mondja az én lelkem, azért benne bízom.

25     Jó az Úr azoknak, akik várják õt; a léleknek, amely keresi õt.

26     Jó várni és megadással lenni az Úr szabadításáig.

7. Lamentations 3 : 22-26

22     It is of the Lord’s mercies that we are not consumed, because his compassions fail not.

23     They are new every morning: great is thy faithfulness.

24     The Lord is my portion, saith my soul; therefore will I hope in him.

25     The Lord is good unto them that wait for him, to the soul that seeketh him.

26     It is good that a man should both hope and quietly wait for the salvation of the Lord.

8. Jeremiás 31 : 10-14

10     Halljátok az Úr igéjét, ti népek, hirdessétek a távoli szigeteken, és mondjátok: Aki szétszórta Izráelt, össze is gyűjti, és őrzi, mint pásztor a nyáját.

11     Mert megváltotta az Úr Jákóbot, megszabadította az erősebb kezéből.

12     Megjönnek majd, és ujjonganak Sion magaslatán, élvezik az Úrtól kapott javakat: a gabonát, a mustot és az olajat, a juhokat és a marhákat. Olyan lesz a lelkük, mint az öntözött kert, és nem hervadoznak többé.

13     Akkor vígadoz a szûz a seregben, és az ifjak és a vének együttesen, és az õ siralmokat örömre fordítom, és megvígasztalom és felvidámítom õket az õ bánatukból.

14     A papokat bőséggel árasztom el, népem pedig jóllakik javaimmal - így szól az Úr

8. Jeremiah 31 : 10-14

10     Hear the word of the Lord, O ye nations, and declare it in the isles afar off, and say, He that scattered Israel will gather him, and keep him, as a shepherd doth his flock.

11     For the Lord hath redeemed Jacob, and ransomed him from the hand of him that was stronger than he.

12     Therefore they shall come and sing in the height of Zion, and shall flow together to the goodness of the Lord, for wheat, and for wine, and for oil, and for the young of the flock and of the herd: and their soul shall be as a watered garden; and they shall not sorrow any more at all.

13     Then shall the virgin rejoice in the dance, both young men and old together: for I will turn their mourning into joy, and will comfort them, and make them rejoice from their sorrow.

14     And I will satiate the soul of the priests with fatness, and my people shall be satisfied with my goodness, saith the Lord.Tudomány és Egészség


1. 210 : 11-16

Tudván, hogy a Lélek és sajátosságai örökre megnyilvánulnak az ember által, a Mester meggyógyította a betegeket, látást adott a vakoknak, hallást a süketeknek, visszaadta járását a sántáknak, így hozván világosságra az isteni Elme által az emberi elmékre és testekre gyakorolt tudományos hatást, és ezzel a Lélek és üdvözülés egy jobb megértését nyújtotta.

1. 210 : 11-16

Knowing that Soul and its attributes were forever manifested through man, the Master healed the sick, gave sight to the blind, hearing to the deaf, feet to the lame, thus bringing to light the scientific action of the divine Mind on human minds and bodies and giving a better understanding of Soul and salvation.

2. 114 : 23-29

A Keresztény Tudomány minden okot és hatást elmebeliként és nem fizikaiként határoz meg. Felemeli a titokzatosság fátylát a Lélekről és testről. Megmutatja az ember tudományos kapcsolatát Istenhez, kibogozza a lét bonyolult kétértelműségeit, és felszabadítja a fogva tartott gondolkodást. Az isteni Tudományban a világegyetem, az embert beleértve, szellemi, harmonikus és örök.

2. 114 : 23-29

Christian Science explains all cause and effect as mental, not physical. It lifts the veil of mystery from Soul and body. It shows the scientific relation of man to God, disentangles the interlaced ambiguities of being, and sets free the imprisoned thought. In divine Science, the universe, including man, is spiritual, harmonious, and eternal.

3. 477 : 19-25

Kérdés. — Mi a test és a Lélek?
Válasz. — Az identitás a Szellem tükröződése, az élő Alapelv, Szeretet tükröződése változatos formában. A Lélek az ember lényege, Élete és intelligenciája, amely egyéniesített, de nem az anyagban. A Lélek soha nem tükrözhet bármit, ami a Szellemnél alacsonyabb rendű.

3. 477 : 19-25

Question. — What are body and Soul?

Answer. — Identity is the reflection of Spirit, the reflection in multifarious forms of the living Principle, Love. Soul is the substance, Life, and intelligence of man, which is individualized, but not in matter. Soul can never reflect anything inferior to Spirit.

4. 338 : 1-8

A Keresztény Tudomány, helyesen értve, örök harmóniához vezet. Világosságra hozza az egyetlen élő és igaz Istent, valamint az Ő hasonlatosságára teremtett embert; míg az ellentétes hiedelem - hogy az ember az anyagban ered, hogy kezdete és vége van, hogy az ember lélek és test is, jó is és gonosz is, lelki és anyagi is - diszharmóniában és halandóságban végződik, abban a tévedésben, amelyet az Igazságnak meg kell semmisítenie.

4. 338 : 1-8

Christian Science, rightly understood, leads to eternal harmony. It brings to light the only living and true God and man as made in His likeness; whereas the opposite belief — that man originates in matter and has beginning and end, that he is both soul and body, both good and evil, both spiritual and material — terminates in discord and mortality, in the error which must be destroyed by Truth.

5. 119 : 25-6

A napkeltét figyelve, azt találjuk, hogy azt hinni, hogy a föld mozog és a nap nyugvó állapotban van, ellentmond az érzékek bizonyítékának. Ahogy a csillagászat az ellenkezőjére fordítja az ember naprendszer mozgásáról való észlelését, úgy a Keresztény Tudomány megfordítja a Lélek és test látszólagos relációját, és a testet aláveti az Elmének. Így van ez az emberrel, aki csupán a nyugalomteljes Elme alázatos szolgálója, bár a véges értelem számára másképp tűnik. Ezt azonban addig sosem értjük meg, amíg elfogadjuk, hogy a lélek a testben van, vagy az elme az anyagban, és hogy az ember az értelem nélkülibe foglaltatik. A Lélek vagy Szellem az Isten, változtathatatlan és örök; és az ember együttlétezik a Lélekkel, Istennel és tükrözi azt, mert az ember Isten képmása.

5. 119 : 25-6

In viewing the sunrise, one finds that it contradicts the evidence before the senses to believe that the earth is in motion and the sun at rest. As astronomy reverses the human perception of the movement of the solar system, so Christian Science reverses the seeming relation of Soul and body and makes body tributary to Mind. Thus it is with man, who is but the humble servant of the restful Mind, though it seems otherwise to finite sense. But we shall never understand this while we admit that soul is in body or mind in matter, and that man is included in non-intelligence. Soul, or Spirit, is God, unchangeable and eternal; and man coexists with and reflects Soul, God, for man is God's image.

6. 223 : 2-6

Pál azt mondta: „Lélek szerint járjatok, és a testnek kívánságát véghez ne vigyétek.” Előbb vagy utóbb megtanuljuk, hogy az ember véges képességeinek béklyóját az a káprázat kovácsolja, hogy az ember a Lélek helyett a testben él, a Szellem helyett az anyagban.

6. 223 : 2-6

Paul said, "Walk in the Spirit, and ye shall not fulfil the lust of the flesh." Sooner or later we shall learn that the fetters of man's finite capacity are forged by the illusion that he lives in body instead of in Soul, in matter instead of in Spirit.

7. 122 : 29-10

Elméleteink ugyanazt a hibát követik el a Lélekre és a testre vonatkozóan, mint Ptolemaiosz tette a naprendszerre nézve. Ragaszkodnak ahhoz, hogy a lélek a testben van és hogy ezért az elme az anyagnak alárendelt. A csillagászat tudománya megsemmisítette az égitestek kapcsolatára vonatkozó hamis elméletet, és a Keresztény Tudomány biztosan meg fogja semmisíteni a földi testeinkre vonatkozó nagyobb tévedést. Akkor feltárul majd az ember igaz eszméje és Alapelve. A ptolemaioszi baklövés nem tudta befolyásolni a lét harmóniáját úgy, mint ahogy azt a lélekre és testre vonatkozó tévedés teszi, amely megfordítja a Tudomány rendjét, és az anyagnak tulajdonítja a Szellem hatalmát és előjogát úgy, hogy az ember a világegyetem legesleggyengébb és legdiszharmónikusabb teremtményévé válik.

7. 122 : 29-10

Our theories make the same mistake regarding Soul and body that Ptolemy made regarding the solar system. They insist that soul is in body and mind therefore tributary to matter. Astronomical science has destroyed the false theory as to the relations of the celestial bodies, and Christian Science will surely destroy the greater error as to our terrestrial bodies. The true idea and Principle of man will then appear. The Ptolemaic blunder could not affect the harmony of being as does the error relating to soul and body, which reverses the order of Science and assigns to matter the power and prerogative of Spirit, so that man becomes the most absolutely weak and inharmonious creature in the universe.

8. 39 : 10-17

A beléjük nevelt hiedelem, hogy a Lélek a testben van, arra készteti a halandókat, hogy a halálra barátként tekintsenek, mely lépcsőfok a halandóságból a halhatatlanságba és boldogságba. A Biblia ellenségnek nevezi a halált, és Jézus legyőzte a halált és a sírt ahelyett, hogy engedett volna azoknak. Ő volt „az út”. Számára tehát a halál nem a küszöb volt, amelyen át kellett lépnie, hogy élő dicsőségbe jusson.

8. 39 : 10-17

The educated belief that Soul is in the body causes mortals to regard death as a friend, as a stepping-stone out of mortality into immortality and bliss. The Bible calls death an enemy, and Jesus overcame death and the grave instead of yielding to them. He was "the way." To him, therefore, death was not the threshold over which he must pass into living glory.

9. 311 : 14-25

Azon hamis feltevés által, hogy a lélek az érzetben és az elme az anyagban lakozik, a hiedelem a lélek, a szellemi igazság ideiglenes elvesztésének vagy hiányának érzetébe téved. A tévedés ezen állapota a halandó álom, amely szerint az élet és szubsztancia anyagban létezik, ez pedig a létezés halhatatlan valóságának az egyenes ellentéte. Amíg azt hisszük, hogy a lélek vétkezhet, vagy hogy a halhatatlan Lélek a halandó testben van, addig soha nem érthetjük meg a létezés Tudományát. Amikor az emberiség megérti ezt a Tudományt, ez lesz az Élet törvénye az ember számára - mégpedig a Lélek magasabb törvénye, mely az anyagi érzéken felülkerekedik a harmónia és halhatatlanság által.

9. 311 : 14-25

Through false estimates of soul as dwelling in sense and of mind as dwelling in matter, belief strays into a sense of temporary loss or absence of soul, spiritual truth. This state of error is the mortal dream of life and substance as existent in matter, and is directly opposite to the immortal reality of being. So long as we believe that soul can sin or that immortal Soul is in mortal body, we can never understand the Science of being. When humanity does understand this Science, it will become the law of Life to man, — even the higher law of Soul, which prevails over material sense through harmony and immortality.

10. 280 : 25-6

Helyesen értve, ahelyett, hogy egy érzékekkel rendelkező anyagi formával bírna, az embernek érzéketlen teste van; és Isten, az ember és minden létezés Lelke, Saját individualitásában, harmóniájában és halhatatlanságában állandóként, ezen kvalitásokat osztja meg és állandósítja az emberben - Elme és nem anyag által. Az egyetlen mentség emberi vélemények táplálására és a létezés Tudományának elutasítására a halandó tudatlanságunk a Szellemről, mely tudatlanság csakis az isteni Tudomány megértésének enged, mely megértés által betérünk az Igazság országába a földön, és megtudjuk, hogy a Szellem végtelen és legfelsőbb. Szellem és anyag éppoly kevéssé vegyülnek, mint a világosság és a sötétség. Amikor az egyik megjelenik, a másik eltűnik.

10. 280 : 25-6

Rightly understood, instead of possessing a sentient material form, man has a sensationless body; and God, the Soul of man and of all existence, being perpetual in His own individuality, harmony, and immortality, imparts and perpetuates these qualities in man, — through Mind, not matter. The only excuse for entertaining human opinions and rejecting the Science of being is our mortal ignorance of Spirit, — ignorance which yields only to the understanding of divine Science, the understanding by which we enter into the kingdom of Truth on earth and learn that Spirit is infinite and supreme. Spirit and matter no more commingle than light and darkness. When one appears, the other disappears.

11. 467 : 17-23

A Tudomány feltárja, hogy a Szellem, Lélek nincs a testben, és Isten nincs az emberben, hanem az ember Istent visszatükrözi. A nagyobb nem lehet a kisebben. A hiedelem, hogy a nagyobb a kisebben lehet tévedés, ami rosszat szül.
A Lélek Tudományában vezető tétel, hogy az Alapelv nincs benne saját ideájában. A Szellem, Lélek nincs az emberbe zárva, és sosincs az anyagban.

11. 467 : 17-23

Science reveals Spirit, Soul, as not in the body, and God as not in man but as reflected by man. The greater cannot be in the lesser. The belief that the greater can be in the lesser is an error that works ill. This is a leading point in the Science of Soul, that Principle is not in its idea. Spirit, Soul, is not confined in man, and is never in matter.

12. 335 : 16-18 (második .-ig), 22-24

Minthogy a Lélek és Szellem egy, Isten és Lélek egy, és ez az egy soha nincs egy határolt elmébe vagy egy korlátolt testbe foglalva. A Szellem örök, isteni. ... Csak azáltal nyerhetjük el az Élet örök kibontakozását mint a napvilágra hozott halhatatlanságot, hogy elvetjük a Lélek hamis értelmét.

12. 335 : 16 (Soul and)-18 (to 2nd .), 22-24

Soul and Spirit being one, God and Soul are one, and this one never included in a limited mind or a limited body. Spirit is eternal, divine. … Only by losing the false sense of Soul can we gain the eternal unfolding of Life as immortality brought to light.

13. 477 : 26 csak

Az ember a Lélek kifejez(őd)ése.

13. 477 : 26 only

Man is the expression of Soul.


████████████████████████████████████████████████████████████████████████


A NAPI FELADATOK

Mary Baker Eddy

Mindennapi Ima

Ezen Egyház minden tagjának feladata minden egyes nap imádkozni: „Jöjjön el a Te országod”; hadd jöjjön létre bennem az isteni Igazság, Élet és Szeretet uralma és zárjon ki belőlem minden bűnt, és hadd gazdagítsa a Te Igéd az egész emberiség vonzalmait és kormányozza azokat!

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 4. pont

Indítékokra és Tettekre vonatkozó Szabály

Az Anyaegyház tagjainak indítékait és tetteit nem szabad, hogy akár ellenségeskedés, akár személyes ragaszkodás vezérelje. A Tudományban az isteni Szeretet egyedül kormányozza az embert, és a Keresztény Tudós a Szeretet kedves vonásait tükrözi a bűn megdorgálásában, igaz testvériségben, könyörületességben és megbocsátásban. Ezen Egyház tagjainak naponta kell őrködnie és imádkoznia, hogy megszabadíttassanak minden gonosztól, jövendöléstől, bíráskodástól, ítélkezéstől, tanácsadástól, befolyásolástól vagy téves befolyásoltatástól.

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 1. pont

Készenlét a Feladatra

Ezen Egyház minden tagjának feladata megvédeni magát naponta az agresszív mentális szuggesztióval szemben, és nem hagyni, hogy elfelejtessék vagy elhanyagoltassák vele az Isten, a Vezetője és az emberiség felé való kötelezettségét. Tettei alapján kerül majd megítélésre – igazolásra vagy elítélésre.

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 6. pont


Ügyelj Rá

Vegyes Írások, Mary Baker Eddy, 237. oldal

Keresztény Tudósoknak: — Lásd Tudomány és Egészség, 442. oldal, 30. sor, és ügyelj erre naponta.
Keresztény Tudósok, legyetek önmagatok törvénye, hogy a mentális mulasztás nem árthat nektek akár mikor alszotok, akár ébrenlétetekben.

(T&E, 442. o.)


████████████████████████████████████████████████████████████████████████