VASÁRNAP 2022. NOVEMBER 13. |

VASÁRNAP 2022. NOVEMBER 13.TÁRGY — Halandók És Halhatatlanok

SubjectMortals and Immortals

ARANY SZÖVEG : Rómaiakhoz 6 : 23

az Isten kegyelmi ajándéka ... az örök élet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban.Golden Text: Romans 6 : 23

The gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord.
Kattints ide a lecke PDF verziójáért:


Kattints ide a lecke hanganyagáért:

Kattints ide, hogy meghallgasd a YouTube-on

Kattints ide, hogy meghallgasd a Vimeo-on

████████████████████████████████████████████████████████████████████████


VÁLTAKOZÓ OLVASÁS: János 3 : 16-21, 36


16.     Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

17.     Mert az Isten nem azért küldte el a Fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem, hogy üdvözüljön a világ általa.

18.     Aki hisz őbenne, az nem jut ítéletre, aki pedig nem hisz, már ítélet alatt van, mert nem hitt az Isten egyszülött Fiának nevében.

19.     Az ítélet pedig azt jelenti, hogy a világosság eljött a világba, de az emberek jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert a cselekedeteik gonoszak.

20.     Mert aki rosszat cselekszik, gyűlöli a világosságot, és nem megy a világosságra, hogy le ne lepleződjenek a cselekedetei.

21.     Aki pedig az igazságot cselekszi, a világosságra megy, hogy kitűnjék cselekedeteiről, hogy Isten szerint cselekedte azokat.

36.     Aki én bennem hisz, örök élete van annak.

Responsive Reading: John 3 : 16-21, 36

16.     For God so loved the world, that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life.

17.     For God sent not his Son into the world to condemn the world; but that the world through him might be saved.

18.     He that believeth on him is not condemned: but he that believeth not is condemned already, because he hath not believed in the name of the only begotten Son of God.

19.     And this is the condemnation, that light is come into the world, and men loved darkness rather than light, because their deeds were evil.

20.     For every one that doeth evil hateth the light, neither cometh to the light, lest his deeds should be reproved.

21.     But he that doeth truth cometh to the light, that his deeds may be made manifest, that they are wrought in God.

36.     He that believeth on the Son hath everlasting life.LECKE PRÉDIKÁCIÓA Biblia


1. Zsoltárok 145 : 1-5, 10-13

1     Magasztallak téged, Istenem, királyom, és áldom nevedet örökkön örökké!

2     Minden napon áldalak téged, és dicsérem neved örökkön örökké!

3     Nagy az Úr és igen dicséretes, és az õ nagysága megfoghatatlan.

4     Nemzedék nemzedéknek dícséri mûveidet, s jelentgeti a te hatalmasságodat.

5     A te méltóságod dicsõ fényérõl, és csodálatos dolgaidról elmélkedem.

10     Dicsér téged, Uram minden teremtményed és áldanak téged a te kegyeltjeid.

11     Országodnak dicsőségéről szólnak, és a te hatalmadat beszélik.

12     Hogy tudtul adják az ember fiainak az õ hatalmát, és az õ országának fényes dicsőségét.

13     A te országod örökre fennálló ország, és a te uralkodásod nemzedékről nemzedékre tart.

1. Psalm 145 : 1-5, 10-13

1     I will extol thee, my God, O king; and I will bless thy name for ever and ever.

2     Every day will I bless thee; and I will praise thy name for ever and ever.

3     Great is the Lord, and greatly to be praised; and his greatness is unsearchable.

4     One generation shall praise thy works to another, and shall declare thy mighty acts.

5     I will speak of the glorious honour of thy majesty, and of thy wondrous works.

10     All thy works shall praise thee, O Lord; and thy saints shall bless thee.

11     They shall speak of the glory of thy kingdom, and talk of thy power;

12     To make known to the sons of men his mighty acts, and the glorious majesty of his kingdom.

13     Thy kingdom is an everlasting kingdom, and thy dominion endureth throughout all generations.

2. János 12 : 44-50

44     Jézus kiáltott és azt mondta: Aki hisz énbennem, az nem énbennem hisz, hanem abban, aki elküldött engem;

45     és aki lát engem, az azt látja, aki elküldött engem.

46     Én világosságul jöttem a világba, hogy aki hisz énbennem, ne maradjon a sötétségben.

47     És ha valaki hallja az én beszédeimet és nem hisz, én nem kárhoztatom azt: mert nem azért jöttem, hogy kárhoztassam a világot, hanem hogy megtartsam a világot.

48     Aki megvet engem és nem veszi be az én beszédeimet, van annak, aki õt kárhoztassa: a beszéd, amelyet szólottam, az kárhoztatja azt az utolsó napon.

49     Mert én nem magamtól szóltam, hanem aki elküldött engem, maga az Atya parancsolta meg nekem, hogy mit mondjak, és mit beszéljek.

50     És tudom, hogy az õ parancsolata örök élet. Amiket azért én beszélek, úgy beszélem, amint az Atya mondotta vala nékem.

2. John 12 : 44-50

44     Jesus cried and said, He that believeth on me, believeth not on me, but on him that sent me.

45     And he that seeth me seeth him that sent me.

46     I am come a light into the world, that whosoever believeth on me should not abide in darkness.

47     And if any man hear my words, and believe not, I judge him not: for I came not to judge the world, but to save the world.

48     He that rejecteth me, and receiveth not my words, hath one that judgeth him: the word that I have spoken, the same shall judge him in the last day.

49     For I have not spoken of myself; but the Father which sent me, he gave me a commandment, what I should say, and what I should speak.

50     And I know that his commandment is life everlasting: whatsoever I speak therefore, even as the Father said unto me, so I speak.

3. Lukács 18 : 18-30

18     És megkérdé őt egy főember, mondván: Jó Mester, mit cselekedjem, hogy az örökéletet elnyerhessem?

19     Monda pedig néki Jézus: Miért mondasz engem jónak? Nincs senki jó, csak egy, az Isten.

20     A parancsolatokat tudod: Ne paráználkodjál; ne ölj; ne lopj; hamis tanúbizonyságot ne tégy; tiszteld atyádat és anyádat.

21     Az pedig monda: Mindezeket ifjúságomtól fogva megtartottam.

22     Jézus ezeket hallván, monda néki: Még egy fogyatkozás van benned: Add el mindenedet, amid van, és oszd el a szegényeknek, és kincsed lesz a mennyországban; és jer, kövess engem.

23     Az pedig ezeket hallván, igen megszomorodék; mert igen gazdag vala.

24     És mikor látta Jézus, hogy az igen megszomorodék, monda: Mily nehezen mennek be az Isten országába, akiknek gazdagságuk van!

25     Mert könnyebb a tevének a tű fokán átmenni, hogynem a gazdagnak az Isten országába bejutni.

26     Akik pedig ezt hallották, mondának: Ki idvezülhet tehát?

27     Õ pedig monda: Ami embereknél lehetetlen, lehetséges az Istennél.

28     És monda Péter: Ímé mi mindent elhagytunk, és követtünk téged!

29     Õ pedig monda nékik: Bizony mondom néktek, hogy senki sincs, aki elhagyta házát, vagy szüleit, vagy testvéreit, vagy feleségét, vagy gyermekeit az Isten országáért,

30     Aki sokszorta többet ne kapna ebben az idõben, a jövendõ világon pedig örök életet.

3. Luke 18 : 18-30

18     And a certain ruler asked him, saying, Good Master, what shall I do to inherit eternal life?

19     And Jesus said unto him, Why callest thou me good? none is good, save one, that is, God.

20     Thou knowest the commandments, Do not commit adultery, Do not kill, Do not steal, Do not bear false witness, Honour thy father and thy mother.

21     And he said, All these have I kept from my youth up.

22     Now when Jesus heard these things, he said unto him, Yet lackest thou one thing: sell all that thou hast, and distribute unto the poor, and thou shalt have treasure in heaven: and come, follow me.

23     And when he heard this, he was very sorrowful: for he was very rich.

24     And when Jesus saw that he was very sorrowful, he said, How hardly shall they that have riches enter into the kingdom of God!

25     For it is easier for a camel to go through a needle’s eye, than for a rich man to enter into the kingdom of God.

26     And they that heard it said, Who then can be saved?

27     And he said, The things which are impossible with men are possible with God.

28     Then Peter said, Lo, we have left all, and followed thee.

29     And he said unto them, Verily I say unto you, There is no man that hath left house, or parents, or brethren, or wife, or children, for the kingdom of God’s sake,

30     Who shall not receive manifold more in this present time, and in the world to come life everlasting.

4. I Timóteus 6 : 17-19

17     Azoknak, akik gazdagok e világon, mondd meg, hogy ne fuvalkodjanak fel, se ne reménykedjenek a bizonytalan gazdagságban, hanem az élõ Istenben, aki bõségesen megad nékünk mindent a mi tápláltatásunkra;

18     Hogy jót tegyenek, legyenek gazdagok a jó cselekedetekben, legyenek szíves adakozók, közlõk,

19     Kincset gyûjtvén magoknak jó alapul a jövõre, hogy elnyerjék az örök életet.

4. I Timothy 6 : 17-19

17     Charge them that are rich in this world, that they be not highminded, nor trust in uncertain riches, but in the living God, who giveth us richly all things to enjoy;

18     That they do good, that they be rich in good works, ready to distribute, willing to communicate;

19     Laying up in store for themselves a good foundation against the time to come, that they may lay hold on eternal life.

5. Rómaiakhoz 6 : 17 (hála)-22

17     hála az Istennek, hogy [jóllehet] a bûn szolgái voltatok, de szívetek szerint engedelmeskedtek a tudomány azon alakjának, amelyre adattatok.

18     Felszabadulván pedig a bûn alól, az igazságnak szolgáivá lettetek.

19     Emberi módon szólok a ti testeteknek erõtlensége miatt. Mert amiképen oda szántátok a ti tagjaitokat a tisztátalanságnak és a hamisságnak szolgáiul a hamisságra: azonképen szánjátok oda most a ti tagjaitokat szolgáiul az igazságnak a megszenteltetésre.

20     Mert mikor a bûn szolgái valátok, az igazságtól szabadok valátok.

21     Micsoda gyümölcsét vettétek azért akkor azoknak, amiket most szégyenletek? mert azoknak a vége halál.

22     Most pedig, minekutána felszabadultatok a bűn alól, szolgáivá lettetek pedig az Istennek: megvan a gyümölcsötök a megszenteltetésre, a vége pedig örök élet.

5. Romans 6 : 17 (God)-22

17     God be thanked, that ye were the servants of sin, but ye have obeyed from the heart that form of doctrine which was delivered you.

18     Being then made free from sin, ye became the servants of righteousness.

19     I speak after the manner of men because of the infirmity of your flesh: for as ye have yielded your members servants to uncleanness and to iniquity unto iniquity; even so now yield your members servants to righteousness unto holiness.

20     For when ye were the servants of sin, ye were free from righteousness.

21     What fruit had ye then in those things whereof ye are now ashamed? for the end of those things is death.

22     But now being made free from sin, and become servants to God, ye have your fruit unto holiness, and the end everlasting life.

6. I Korintusiakhoz 15 : 50-57

50     Azt pedig állítom atyámfiai, hogy test és vér nem örökölheti Isten országát, sem a romlandóság nem örökli a romolhatatlanságot.

51     Ímé titkot mondok néktek. Mindnyájan ugyan nem aluszunk el, de mindnyájan elváltozunk.

52     Nagy hirtelen, egy szempillantásban, az utolsó trombitaszóra; mert trombita fog szólni, és a halottak feltámadnak romolhatatlanságban, és mi elváltozunk.

53     Mert szükség, hogy ez a romlandó test romolhatatlanságot öltsön magára, és e halandó test halhatatlanságot öltsön magára.

54     Mikor pedig ez a romlandó test romolhatatlanságba öltözik, és e halandó halhatatlanságba öltözik, akkor beteljesül amaz ige, mely meg vagyon írva: Elnyeletett a halál diadalra.

55     Halál, hol a te diadalod? Halál, hol a te fullánkod?

56     A halál fullánkja a bűn, a bűn ereje pedig a törvény.

57     De hála az Istennek, aki a diadalt adja nekünk a mi Urunk Jézus Krisztus által!

6. I Corinthians 15 : 50-57

50     Now this I say, brethren, that flesh and blood cannot inherit the kingdom of God; neither doth corruption inherit incorruption.

51     Behold, I shew you a mystery; We shall not all sleep, but we shall all be changed,

52     In a moment, in the twinkling of an eye, at the last trump: for the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed.

53     For this corruptible must put on incorruption, and this mortal must put on immortality.

54     So when this corruptible shall have put on incorruption, and this mortal shall have put on immortality, then shall be brought to pass the saying that is written, Death is swallowed up in victory.

55     O death, where is thy sting? O grave, where is thy victory?

56     The sting of death is sin; and the strength of sin is the law.

57     But thanks be to God, which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ.Tudomány és Egészség


1. 42 : 26 (a)-28

... a Krisztusi Tudományban az igazi embert Isten kormányozza - a jó, és nem a gonosz - ezért ő nem halandó, hanem halhatatlan.

1. 42 : 26 (in)-28

…in Christian Science the true man is governed by God — by good, not evil — and is therefore not a mortal but an immortal.

2. 295 : 5-15

Isten teremti és kormányozza a világegyetemet, beleértve az embert. Az univerzum szellemi ideákkal van tele, amelyeket Ő alakít ki, és azok engedelmesek az őket megalkotó Elmének. A halandó elme a lelkit anyagira változtatná és azután helyreállítaná az ember eredeti énjét, hogy megmeneküljön ennek a tévedésnek a halandóságától. A halandók nem olyanok, mint a halhatatlanok, akiket Isten saját képére teremtett; minthogy azonban a végtelen Szellem minden, a halandó tudat végül is engedni fog a tudományos ténynek és eltűnik, és a lét valódi érzete, tökéletesként és örökké érintetlenként, jelenik meg.

2. 295 : 5-15

God creates and governs the universe, including man. The universe is filled with spiritual ideas, which He evolves, and they are obedient to the Mind that makes them. Mortal mind would transform the spiritual into the material, and then recover man's original self in order to escape from the mortality of this error. Mortals are not like immortals, created in God's own image; but infinite Spirit being all, mortal consciousness will at last yield to the scientific fact and disappear, and the real sense of being, perfect and forever intact, will appear.

3. 190 : 14-20

Az emberi születés, fejlődés, érettség és hanyatlás olyan, mint a fű, amely szép zöld szálakban sarjad a földből, hogy azután elszáradjon és visszatérjen eredeti semmiségébe. Ez a halandó látszat időleges; sohasem olvad a halhatatlan létbe, hanem végül eltűnik és úgy találtatik, hogy a halhatatlan, lelki és örök ember a valóságos ember.

3. 190 : 14-20

Human birth, growth, maturity, and decay are as the grass springing from the soil with beautiful green blades, afterwards to wither and return to its native nothingness. This mortal seeming is temporal; it never merges into immortal being, but finally disappears, and immortal man, spiritual and eternal, is found to be the real man.

4. 476 : 1-5, 10-20, 28-32

A halandók a halhatatlanok hamisítványai. A halandók a rossznak, vagyis az egyetlen gonosznak, a gyermekei, amely kijelenti, hogy az ember porban vagy mint anyagi embrió kezdődik. Az isteni Tudományban Isten és a valóságos ember, mint isteni Alapelv és eszme, elválaszthatatlanok.

Tehát az ember nem halandó, sem nem anyagi. A halandók el fognak tűnni, és a halhatatlanok vagy Isten gyermekei meg fognak jelenni mint az ember egyedüli és örök valóságai. A halandók nem Isten bukott gyermekei. Nekik soha nem volt tökéletes létező állapotuk, amelyet aztán később visszanyerhetnének. Ők a halandó történelem kezdete óta „vétekben fogantak és bűnben születtek.” A halandóságot végül elnyeli a halhatatlanság. A bűnnek, betegségnek és halálnak el kell tűnnie, hogy helyet adjon a halhatatlan emberhez tartozó tényeknek.

Amikor Jézus Isten gyermekeiről, nem az emberek gyermekeiről, beszélt, ezt mondta: „Az Isten országa ti bennetek van” azaz az Igazság és a Szeretet uralkodnak a valóságos emberben, ami megmutatja, hogy az ember mint Isten képe nem bukott, hanem örök.

4. 476 : 1-5, 10-20, 28-32

Mortals are the counterfeits of immortals. They are the children of the wicked one, or the one evil, which declares that man begins in dust or as a material embryo. In divine Science, God and the real man are inseparable as divine Principle and idea.

Hence man is not mortal nor material. Mortals will disappear, and immortals, or the children of God, will appear as the only and eternal verities of man. Mortals are not fallen children of God. They never had a perfect state of being, which may subsequently be regained. They were, from the beginning of mortal history, "conceived in sin and brought forth in iniquity." Mortality is finally swallowed up in immortality. Sin, sickness, and death must disappear to give place to the facts which belong to immortal man.

When speaking of God's children, not the children of men, Jesus said, "The kingdom of God is within you;" that is, Truth and Love reign in the real man, showing that man in God's image is unfallen and eternal.

5. 296 : 4-13

A haladás tapasztalatból ered. Az a halandó ember érlelődése, amely által elhagyja a halandót a halhatatlanért. Itt vagy a túlvilágon, a szenvedésnek vagy a Tudománynak meg kell semmisítenie minden illúziót az életről és elméről, és meg kell újítania az anyagi érzetet és ént. Az ó embert cselekedeteivel együtt le kell vetkőzni. Semmi sem halhatatlan, ami érzékies vagy vétkes. Nem a szerves anyag halála, hanem egy hamis anyagi érzet és a vétek halála az, ami feltárja, hogy az ember és az Élet harmonikus, valóságos és örök.

5. 296 : 4-13

Progress is born of experience. It is the ripening of mortal man, through which the mortal is dropped for the immortal. Either here or hereafter, suffering or Science must destroy all illusions regarding life and mind, and regenerate material sense and self. The old man with his deeds must be put off. Nothing sensual or sinful is immortal. The death of a false material sense and of sin, not the death of organic matter, is what reveals man and Life, harmonious, real, and eternal.

6. 496 : 20-27

„A halál fullánkja pedig a bűn; a bűn ereje pedig a törvény” - a halandó hiedelem törvénye, amely harcban áll a halhatatlan Élet tényeivel, még a lelki törvénnyel is, amely így szól a sírhoz „Hol a te diadalmad?”. De amikor „ez a romlandó test romolhatatlanságba öltözik, és e halandó halhatatlanságba öltözik, akkor beteljesül amaz ige, mely meg vagyon írva: Teljes a diadal a halál fölött!”

6. 496 : 20-27

"The sting of death is sin; and the strength of sin is the law," — the law of mortal belief, at war with the facts of immortal Life, even with the spiritual law which says to the grave, "Where is thy victory?" But "when this corruptible shall have put on incorruption, and this mortal shall have put on immortality, then shall be brought to pass the saying that is written, Death is swallowed up in victory."

7. 247 : 10-18

A szépség, csakúgy mint az igazság, örök; de az anyagi dolgok szépsége elmúlik, megfakulva és elröppenve mint halandó hiedelem. A szokás, nevelés és divat formálják a halandók múló mértékeit. A halhatatlanságnak, a kortól és hanyatlástól mentesen, saját dicsősége van - a Lélek ragyogása. A halhatatlan férfiak és nők a lelki érzék modelljei, melyet a tökéletes Elme vázol fel, és a szeretetreméltóság azon magasabbrendű fogalmait tükrözik, melyek minden anyagi érzéket felülmúlnak.

7. 247 : 10-18

Beauty, as well as truth, is eternal; but the beauty of material things passes away, fading and fleeting as mortal belief. Custom, education, and fashion form the transient standards of mortals. Immortality, exempt from age or decay, has a glory of its own, — the radiance of Soul. Immortal men and women are models of spiritual sense, drawn by perfect Mind and reflecting those higher conceptions of loveliness which transcend all material sense.

8. 428 : 22-29

Felszínre kell hozni azt a nagyszerű szellemi tényt, hogy az ember most tökéletes és halhatatlan, nem pedig majd lesz. Örökké a létezés tudatában kell lennünk, és előbb-utóbb Krisztus és a Krisztusi Tudomány által le kell győznünk a bűnt és a halált. Az ember halhatatlanságának bizonyítéka egyre láthatóbbá lesz, amint feladja az anyagi hiedelmeket és a halhatatlan tények elfogadást nyernek.

8. 428 : 22-29

The great spiritual fact must be brought out that man is, not shall be, perfect and immortal. We must hold forever the consciousness of existence, and sooner or later, through Christ and Christian Science, we must master sin and death. The evidence of man's immortality will become more apparent, as material beliefs are given up and the immortal facts of being are admitted.

9. 246 : 27-31

Az Élet örök. Ezt fel kell ismernünk, és ennek demonstrációját el kell kezdenünk. Az Élet és a jóság halhatatlanok. Alakítsuk tehát nézeteinket a létezésről inkább szépséggé, üdeséggé és folyamatossággá, mint öregséggé és hervadássá.

9. 246 : 27-31

Life is eternal. We should find this out, and begin the demonstration thereof. Life and goodness are immortal. Let us then shape our views of existence into loveliness, freshness, and continuity, rather than into age and blight.

10. 495 : 14-24

Amikor a betegség vagy bűn illúziója kísért, ragaszkodj kitartóan Istenhez és az Ő eszméjéhez. Ne hagyd, hogy az Ő hasonlatosságán kívül bármi más foglalja el a gondolataidat. Ne hagyd, hogy akár a félelem, akár a kétség elhomályosítsa tiszta érzékedet és nyugodt bizalmadat arról, hogy a harmonikus élet elismerése - amilyen az Élet örökké - elpusztíthatja az abban való bármely fájdalmas érzetet vagy hiedelmet, ami nem az Élet. Engedd, hogy a testi érzékek helyett a Keresztény Tudomány támogassa a létezésről való megértésedet, és ez a megértés kitölti majd a tévedés helyét Igazsággal, lecseréli a halandóságot halhatatlansággal és elnémítja a diszharmóniát harmóniával.

10. 495 : 14-24

When the illusion of sickness or sin tempts you, cling steadfastly to God and His idea. Allow nothing but His likeness to abide in your thought. Let neither fear nor doubt overshadow your clear sense and calm trust, that the recognition of life harmonious — as Life eternally is — can destroy any painful sense of, or belief in, that which Life is not. Let Christian Science, instead of corporeal sense, support your understanding of being, and this understanding will supplant error with Truth, replace mortality with immortality, and silence discord with harmony.

11. 76 : 22-31

A bűntelen öröm - az Élet tökéletes harmóniája és halhatatlansága, amely határtalan isteni szépséggel és jósággal bír, egyetlen testi gyönyör vagy fájdalom nélkül - alkotja az egyedül igaz, megsemmisíthetetlen embert, akinek a léte lelki. A létezés ezen állapota tudományos és sértetlen - egy olyan tökéletesség, amelyet csak azok észlelhetnek, akik az isteni Tudományban Krisztus végleges megértésével bírnak. A halál soha nem siettetheti a létezés ezen állapotát, mivel a halált le kell győzni, nem pedig magunkat alávetni neki, mielőtt a halhatatlanság megjelenik.

11. 76 : 22-31

The sinless joy, — the perfect harmony and immortality of Life, possessing unlimited divine beauty and goodness without a single bodily pleasure or pain, — constitutes the only veritable, indestructible man, whose being is spiritual. This state of existence is scientific and intact, — a perfection discernible only by those who have the final understanding of Christ in divine Science. Death can never hasten this state of existence, for death must be overcome, not submitted to, before immortality appears.

12. 288 : 27-28

A Tudomány feltárja a halhatatlan ember dicsőséges lehetőségeit, akit a halandó érzékek sohasem korlátozhatnak.

12. 288 : 27-28

Science reveals the glorious possibilities of immortal man, forever unlimited by the mortal senses.


████████████████████████████████████████████████████████████████████████


A NAPI FELADATOK

Mary Baker Eddy

Mindennapi Ima

Ezen Egyház minden tagjának feladata minden egyes nap imádkozni: „Jöjjön el a Te országod”; hadd jöjjön létre bennem az isteni Igazság, Élet és Szeretet uralma és zárjon ki belőlem minden bűnt, és hadd gazdagítsa a Te Igéd az egész emberiség vonzalmait és kormányozza azokat!

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 4. pont

Indítékokra és Tettekre vonatkozó Szabály

Az Anyaegyház tagjainak indítékait és tetteit nem szabad, hogy akár ellenségeskedés, akár személyes ragaszkodás vezérelje. A Tudományban az isteni Szeretet egyedül kormányozza az embert, és a Keresztény Tudós a Szeretet kedves vonásait tükrözi a bűn megdorgálásában, igaz testvériségben, könyörületességben és megbocsátásban. Ezen Egyház tagjainak naponta kell őrködnie és imádkoznia, hogy megszabadíttassanak minden gonosztól, jövendöléstől, bíráskodástól, ítélkezéstől, tanácsadástól, befolyásolástól vagy téves befolyásoltatástól.

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 1. pont

Készenlét a Feladatra

Ezen Egyház minden tagjának feladata megvédeni magát naponta az agresszív mentális szuggesztióval szemben, és nem hagyni, hogy elfelejtessék vagy elhanyagoltassák vele az Isten, a Vezetője és az emberiség felé való kötelezettségét. Tettei alapján kerül majd megítélésre – igazolásra vagy elítélésre.

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 6. pont


Ügyelj Rá

Vegyes Írások, Mary Baker Eddy, 237. oldal

Keresztény Tudósoknak: — Lásd Tudomány és Egészség, 442. oldal, 30. sor, és ügyelj erre naponta.
Keresztény Tudósok, legyetek önmagatok törvénye, hogy a mentális mulasztás nem árthat nektek akár mikor alszotok, akár ébrenlétetekben.

(T&E, 442. o.)


████████████████████████████████████████████████████████████████████████