VASÁRNAP 2022. MÁRCIUS 6. |

VASÁRNAP 2022. MÁRCIUS 6.TÁRGY — Ember

SubjectMan

ARANY SZÖVEG : Zsoltárok 34 : 4

Megkerestem az Urat és meghallgatott engem, és minden félelmembõl kimentett engem.Golden Text: Psalm 34 : 4

I sought the Lord, and he heard me, and delivered me from all my fears.
Kattints ide a lecke PDF verziójáért:


Kattints ide a lecke hanganyagáért:

Kattints ide, hogy meghallgasd a YouTube-on

Kattints ide, hogy meghallgasd a Vimeo-on

████████████████████████████████████████████████████████████████████████


VÁLTAKOZÓ OLVASÁS: Ézsaiás 41 : 10-13, 17, 18, 20


10.     Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened! Megerősítlek, meg is segítlek, sőt győzelmes jobbommal támogatlak.

11.     Megszégyenülnek és gyalázatba esnek mindazok, akik gyűlölnek téged. Semmivé lesznek, elpusztulnak, akik veled perbe szállnak.

12.     Keresed, és nem találod azokat, akik téged támadnak. Megsemmisülnek teljesen, akik ellened harcolnak.

13.     Mivel én vagyok Urad, Istened, aki jobbkezedet fogom, és aki ezt mondom néked: Ne félj, én megsegítelek!

17.     A nyomorultak és a szegények vizet keresnek, de nincs, nyelvük kiszárad a szomjúságtól. De én, az Úr, meghallgatom őket, én, Izráel Istene, nem hagyom el őket.

18.     A kopár hegyeken folyókat fakasztok, a völgyek mélyén forrásokat, a pusztát bővizű tóvá változtatom és a szomjú földet vizek forrásává.

20.     Hadd lássák, és hadd tudják meg, vegyék észre, és értsék meg, hogy az Úr keze vitte ezt végbe, Izráel Szentje teremtette.

Responsive Reading: Isaiah 41 : 10-13, 17, 18, 20

10.     Fear thou not; for I am with thee: be not dismayed; for I am thy God: I will strengthen thee; yea, I will help thee; yea, I will uphold thee with the right hand of my righteousness.

11.     Behold, all they that were incensed against thee shall be ashamed and confounded: they shall be as nothing; and they that strive with thee shall perish.

12.     Thou shalt seek them, and shalt not find them, even them that contended with thee: they that war against thee shall be as nothing, and as a thing of nought.

13.     For I the Lord thy God will hold thy right hand, saying unto thee, Fear not; I will help thee.

17.     When the poor and needy seek water, and there is none, and their tongue faileth for thirst, I the Lord will hear them, I the God of Israel will not forsake them.

18.     I will open rivers in high places, and fountains in the midst of the valleys: I will make the wilderness a pool of water, and the dry land springs of water.

20.     That they may see, and know, and consider, and understand together, that the hand of the Lord hath done this, and the Holy One of Israel hath created it.LECKE PRÉDIKÁCIÓA Biblia


1. Dániel 10 : 19 (Ne félj) (első !-ig)

19     Ne félj, te kedves férfiú! Békesség neked! Légy erős, légy erős!

1. Daniel 10 : 19 (O man) (to 1st .)

19     O man greatly beloved, fear not: peace be unto thee, be strong, yea, be strong.

2. Zsoltárok 27 : 1, 3-5, 13, 14

1     Az Úr az én világosságom és üdvösségem: kitől féljek? Az Úr az én életemnek erőssége: kitől remegjek?

3     Ha tábor fog körül, nem fél szívem; habár had támad reám, mégis [ő benne] bízom én.

4     Egyet kérek az Úrtól, azért esedezem: hogy lakhassam az Úr házában életemnek minden idejében; hogy nézhessem az Úrnak szépségét és gyönyörködhessem az ő templomában.

5     Bizony elrejt engem az ő hajlékába a veszedelem napján; eltakar engem sátrának rejtekében, sziklára emel fel engem.

13     Bizony hiszem, hogy meglátom az Úr jóságát az élõknek földén!

14     Várjad az Urat, légy erős; bátorodjék szíved és várjad az Urat.

2. Psalm 27 : 1, 3-5, 13, 14

1     The Lord is my light and my salvation; whom shall I fear? the Lord is the strength of my life; of whom shall I be afraid?

3     Though an host should encamp against me, my heart shall not fear: though war should rise against me, in this will I be confident.

4     One thing have I desired of the Lord, that will I seek after; that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to behold the beauty of the Lord, and to inquire in his temple.

5     For in the time of trouble he shall hide me in his pavilion: in the secret of his tabernacle shall he hide me; he shall set me up upon a rock.

13     I had fainted, unless I had believed to see the goodness of the Lord in the land of the living.

14     Wait on the Lord: be of good courage, and he shall strengthen thine heart: wait, I say, on the Lord.

3. II Krónikák 32 : 1 (eljöve)-3, 6-8, 18, 20, 21 (első.-ig)

1     eljöve Sénakhérib, az Assiriabeli király, és Júdába menvén, megszállá a megerõsített városokat, azt mondván, hogy elfoglalja azokat magának.

2     Mikor tehát Ezékiás látta, hogy Sénakhérib eljöve, és Jeruzsálemet meg akarná szállani:

3     Tanácsot tarta vezéreivel és vitézeivel, hogy a városon kivül való forrásokat betöltsék; és azok segítségére lõnek néki;

6     És a nép fölé seregvezéreket tett, és maga köré gyûjtvén õket a város kapujának utczájára, szóla az õ szívök szerint ekképen:

7     Erõsek legyetek és bátrak, semmit se féljetek, meg se rettenjetek az assiriai királytól és a vele való egész sokaságtól, mert velünk többen vannak, hogynem õ vele.

8     Õ vele testi erõ van, velünk pedig az Úr a mi Istenünk, hogy megsegéljen minket és érettünk hadakozzék. És megbátorodék a nép, ezt hallván Ezékiástól, a Júda királyától.

18     És kiáltnak nagy felszóval zsidó nyelven Jeruzsálem népe ellen, mely a kerítésen vala, hogy õket megrettentenék és megháborítanák, [abban a reményben], hogy így a várost elfoglalhatják.

20     Akkor Ezékiás király könyörge, és [õ vele] Ésaiás próféta az Ámós fia e [káromlásért,] és felkiáltának az égre.

21     És elbocsátá az Úr az õ angyalát, aki megöle minden erõs vitézt, elõljárót és vezért az assiriai király táborában, és nagy szégyennel megtére az õ földébe.

3. II Chronicles 32 : 1 (Sennacherib)-3, 6-8, 18, 20, 21 (to 2nd .)

1     Sennacherib king of Assyria came, and entered into Judah, and encamped against the fenced cities, and thought to win them for himself.

2     And when Hezekiah saw that Sennacherib was come, and that he was purposed to fight against Jerusalem,

3     He took counsel with his princes and his mighty men to stop the waters of the fountains which were without the city: and they did help him.

6     And he set captains of war over the people, and gathered them together to him in the street of the gate of the city, and spake comfortably to them, saying,

7     Be strong and courageous, be not afraid nor dismayed for the king of Assyria, nor for all the multitude that is with him: for there be more with us than with him:

8     With him is an arm of flesh; but with us is the Lord our God to help us, and to fight our battles. And the people rested themselves upon the words of Hezekiah king of Judah.

18     Then they cried with a loud voice in the Jews’ speech unto the people of Jerusalem that were on the wall, to affright them, and to trouble them; that they might take the city.

20     And for this cause Hezekiah the king, and the prophet Isaiah the son of Amoz, prayed and cried to heaven.

21     And the Lord sent an angel, which cut off all the mighty men of valour, and the leaders and captains in the camp of the king of Assyria. So he returned with shame of face to his own land.

4. Zsoltárok 56 : 2 (első ,-ig), 4, 5

1     Könyörülj rajtam Istenem,

3     Mikor félnem kellene is, én bízom te benned.

4     Istenben, akinek igéjét dicsérem, Istenben bízom, nem félek, test mit árthat nekem?!

4. Psalm 56 : 1 (to :), 3, 4

1     Be merciful unto me, O God:

3     What time I am afraid, I will trust in thee.

4     In God I will praise his word, in God I have put my trust; I will not fear what flesh can do unto me.

5. Márk 1 : 1, 9, 35, 40-42

1     A Jézus Krisztus, az Isten Fia evangyéliomának kezdete,

9     Történt pedig azokban a napokban, hogy eljött Jézus a galileai Názáretből, és megkeresztelte őt János a Jordánban.

35     Nagyon korán, a hajnali szürkületkor felkelt, kiment, elment egy lakatlan helyre, és ott imádkozott.

40     Odament hozzá egy leprás, aki könyörögve és térdre borulva így szólt hozzá: "Ha akarod, meg tudsz tisztítani."

41     Jézus megszánta, kezét kinyújtva megérintette, és így szólt hozzá: "Akarom, tisztulj meg!”

42     És azonnal eltávozott róla a lepra, és megtisztult.

5. Mark 1 : 1, 9, 35, 40-42

1     The beginning of the gospel of Jesus Christ, the Son of God;

9     And it came to pass in those days, that Jesus came from Nazareth of Galilee, and was baptized of John in Jordan.

35     And in the morning, rising up a great while before day, he went out, and departed into a solitary place, and there prayed.

40     And there came a leper to him, beseeching him, and kneeling down to him, and saying unto him, If thou wilt, thou canst make me clean.

41     And Jesus, moved with compassion, put forth his hand, and touched him, and saith unto him, I will; be thou clean.

42     And as soon as he had spoken, immediately the leprosy departed from him, and he was cleansed.

6. Márk 5 : 25-34

25     És egy asszony, aki tizenkét év óta vérfolyásos vala,

26     És sok orvostól sokat szenvedett, és minden vagyonát magára költötte, és semmit sem javult, sőt inkább még rosszabbul lett,

27     Mikor Jézus felől hallott vala, a sokaságban hátulról kerülve, illeté annak ruháját.

28     Mert ezt mondja vala: Ha csak ruháit illethetem is, meggyógyulok.

29     És vérének forrása azonnal kiszárada és megérzé testében, hogy kigyógyult bajából.

30     Jézus pedig azonnal észrevevén magán, hogy isteni erő áradott vala ki belőle, megfordult a sokaságban, és monda: Kicsoda illeté az én ruháimat?

31     És mondának néki az ő tanítványai: Látod, hogy a sokaság szorít össze téged, és azt kérdezed: Kicsoda illetett engem?

32     És körülnéze, hogy lássa azt, aki ezt cselekedte.

33     Az asszony pedig tudva, hogy mi történt vele, félve és remegve megy vala oda és elébe borula, és elmonda néki mindent igazán.

34     Ő pedig monda néki: Leányom, a te hited megtartott téged. Eredj el békével, és gyógyulj meg a te bajodból.

6. Mark 5 : 25-34

25     And a certain woman, which had an issue of blood twelve years,

26     And had suffered many things of many physicians, and had spent all that she had, and was nothing bettered, but rather grew worse,

27     When she had heard of Jesus, came in the press behind, and touched his garment.

28     For she said, If I may touch but his clothes, I shall be whole.

29     And straightway the fountain of her blood was dried up; and she felt in her body that she was healed of that plague.

30     And Jesus, immediately knowing in himself that virtue had gone out of him, turned him about in the press, and said, Who touched my clothes?

31     And his disciples said unto him, Thou seest the multitude thronging thee, and sayest thou, Who touched me?

32     And he looked round about to see her that had done this thing.

33     But the woman fearing and trembling, knowing what was done in her, came and fell down before him, and told him all the truth.

34     And he said unto her, Daughter, thy faith hath made thee whole; go in peace, and be whole of thy plague.

7. Lukács 12 : 32

32     Ne félj te kicsiny nyáj; mert tetszett a ti Atyátoknak, hogy néktek adja az országot.

7. Luke 12 : 32

32     Fear not, little flock; for it is your Father’s good pleasure to give you the kingdom.

8. Filippiekhez 4 : 1, 4, 6-9

1     Ezért tehát, testvéreim, akiket szeretek, és akik után vágyódom, örömöm és koronám, így maradjatok meg az Úrban, szeretteim!

4     Örüljetek az Úrban mindenkor; ismét mondom, örüljetek!

6     Semmi felõl ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgéstekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten elõtt.

7     és Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban.

8     Végül pedig, Atyámfiai, amik csak igazak, amik csak tisztességesek, amik csak igazságosak, amik csak tiszták, amik csak kedvesek, amik csak jó hírûek; ha van valami erény és ha van valami dícséret, ezekrõl gondolkodjatok.

9     Amiket tanultatok is, el is fogadtatok, hallottatok is, láttatok is én tõlem, azokat cselekedjétek; és a békességnek Istene veletek lesz.

8. Philippians 4 : 1, 4, 6-9

1     Therefore, my brethren dearly beloved and longed for, my joy and crown, so stand fast in the Lord, my dearly beloved.

4     Rejoice in the Lord alway: and again I say, Rejoice.

6     Be careful for nothing; but in every thing by prayer and supplication with thanksgiving let your requests be made known unto God.

7     And the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus.

8     Finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report; if there be any virtue, and if there be any praise, think on these things.

9     Those things, which ye have both learned, and received, and heard, and seen in me, do: and the God of peace shall be with you.Tudomány és Egészség


1. 410 : 29-30

A Keresztény tudományos gyakorlat a Krisztus harmóniájának alaphangján kezdődik: „Ne félj!”.

1. 410 : 29-30

Christian scientific practice begins with Christ's keynote of harmony, "Be not afraid!"

2. 589 : 8-11

Jáfet (Noé fia). A lelki béke egy típusa, mely abból a megértésből ered, hogy Isten az isteni Alapelve minden létezésnek, és hogy az ember az Ő eszméje, az Ő gondoskodása alatt álló gyermek.

2. 589 : 8-11

Japhet (Noah's son). A type of spiritual peace, flowing from the understanding that God is the divine Principle of all existence, and that man is His idea, the child of His care.

3. 516 : 9-13, 19-23, 28 (Isten)-29

Isten minden dolgot az Ő saját hasonlatosságára formál. Az Élet a létezésben, az Igazság az igazságosságban, Isten jóságban tükröződik, amelyek saját békéjüket és állandóságukat osztják meg. A Szeretet, önzetlenségtől átitatva, mindent szépségben és fényben fürdet.... Az ember, az Ő hasonlatosságára teremtve, birtokolja és tükrözi Isten egész föld felett való uralmát. Férfi és nő, Istennel együtt létezőként és örökként mindörökre kifejezik megdicsőült kvalitásban a végtelen Atya-Anya Istent.

Isten az embert Saját képére teremtette, hogy visszatükrözze az isteni Szellemet.

3. 516 : 9-13, 19-23, 28 (God)-29

God fashions all things, after His own likeness. Life is reflected in existence, Truth in truthfulness, God in goodness, which impart their own peace and permanence. Love, redolent with unselfishness, bathes all in beauty and light. … Man, made in His likeness, possesses and reflects God's dominion over all the earth. Man and woman as coexistent and eternal with God forever reflect, in glorified quality, the infinite Father-Mother God.

God made man in His own image, to reflect the divine Spirit.

4. 302 : 14-19

Folytatva meghatározásunkat az ember-ről, emlékezzünk arra, hogy a harmonikus és halhatatlan ember mindig is létezett, és mindig az anyagban létező bármely élet, szubsztancia és intelligencia halandó illúzióján túl van és felette áll. Ez a megállapítás tényen alapszik és nem mesén.

4. 302 : 14-19

Continuing our definition of man, let us remember that harmonious and immortal man has existed forever, and is always beyond and above the mortal illusion of any life, substance, and intelligence as existent in matter. This statement is based on fact, not fable.

5. 475 : 28-31

Az ember képtelen a bűnre, betegségre és halálra. A valódi ember nem tud eltérni a szentségtől, és Isten, aki által az ember kialakul, sem tudja előidézni a vétkezés képességét vagy szabadságát.

5. 475 : 28-31

Man is incapable of sin, sickness, and death. The real man cannot depart from holiness, nor can God, by whom man is evolved, engender the capacity or freedom to sin.

6. 243 : 30-6

A betegség, a vétek és halál nem az Élet gyümölcsei. Ezek diszharmóniák, amelyeket az Igazság megsemmisít. A tökéletesség nem elevenít meg tökéletlenséget. Minthogy Isten jó és minden létezés forrása, Ő nem hoz létre morális vagy fizikai torzulást; tehát az ilyen torzultság nem valós, hanem illúzió, a hiba káprázata. Az Isteni Tudomány felfedi ezen nagyszerű tényeket. Ezek alapján demonstrálta Jézus az Életet, soha nem félve a hiba bármilyen formájától, sem nem engedelmeskedve annak.

6. 243 : 30-6

Sickness, sin, and death are not the fruits of Life. They are inharmonies which Truth destroys. Perfection does not animate imperfection. Inasmuch as God is good and the fount of all being, He does not produce moral or physical deformity; therefore such deformity is not real, but is illusion, the mirage of error. Divine Science reveals these grand facts. On their basis Jesus demonstrated Life, never fearing nor obeying error in any form.

7. 151 : 18 (Félelem)-5

Félelem soha nem állította meg a létezést és annak tevékenységét. A vérnek, szívnek, tüdőnek, az agynak stb. semmi köze sincs az Élethez, Istenhez. A valóságos ember minden működését az isteni Elme kormányozza. Az emberi elmének nincs hatalma, hogy öljön vagy gyógyítson, és uralma sincs Isten embere felett. Az isteni Elme, mely az embert teremtette, fenntartja az Ő saját képét és hasonlatosságát. Az emberi elme ellenszegül Istennek, és azt le kell vetni, amint azt Szent Pál mondja. Mindaz, ami valóban létezik, az isteni Elme és annak eszméje, és ebben az Elmében az egész létezés harmonikusnak és öröknek találtatik. Az egyenes és keskeny út az, hogy meglátjuk és elismerjük ezt a tényt, engedünk ennek a hatalomnak és követjük az Igazság irányításait.

Arról, hogy a halandó elme azt állítja, hogy a halandó test minden szervét kormányozza, elsöprő bizonyítékunk van. De ez az úgynevezett elme egy mítosz, és saját beleegyezésével kell behódolnia az Igazságnak. Királyi hatalmat gyakorolna, de erőtlen. A halhatatlan isteni Elme elveszi minden állítólagos szuverenitását, és megmenti a halandó elmét saját magától.

7. 151 : 18 (Fear)-5

Fear never stopped being and its action. The blood, heart, lungs, brain, etc., have nothing to do with Life, God. Every function of the real man is governed by the divine Mind. The human mind has no power to kill or to cure, and it has no control over God's man. The divine Mind that made man maintains His own image and likeness. The human mind is opposed to God and must be put off, as St. Paul declares. All that really exists is the divine Mind and its idea, and in this Mind the entire being is found harmonious and eternal. The straight and narrow way is to see and acknowledge this fact, yield to this power, and follow the leadings of truth.

That mortal mind claims to govern every organ of the mortal body, we have overwhelming proof. But this so-called mind is a myth, and must by its own consent yield to Truth. It would wield the sceptre of a monarch, but it is powerless. The immortal divine Mind takes away all its supposed sovereignty, and saves mortal mind from itself.

8. 380 : 15-21, 28-19

A félelem fizikai hatásai illusztrálják annak illúzióját. Egy láncra vert, ugrásra kész oroszlánnal való szembenézés nem kellene, hogy megrémítsen egy embert. A testre csak annak a betegségnek a hiedelme van hatással, melyet egy úgynevezett elme okoz, mely nem tud arról az igazságról, ami a betegséget láncra verné. Az Igazság hatalmán kívül semmi sem gátolhatja meg a tévedéstől való félelmet, és nem bizonyíthatja az ember uralmát a tévedés felett.

Semmi sem csüggesztőbb, mint azt hinni, hogy létezik egy Istennel vagy a jóval szemben álló hatalom, és hogy Isten ezt az ellenkező hatalmat erővel ruházza fel, hogy azt saját Maga ellen, az Élet, egészség, harmónia ellen felhasználják.

Az anyag vagy test minden törvényét, mely az embert feltételezetten kormányozza, semmissé tesz az Élet, Isten törvénye. Nem ismerve Isten-adta jogainkat, behódolunk igazságtalan döntéseknek, és a nevelés előítélete kikényszeríti ezt a rabszolgaságot. Legalább annyira ne légy hajlandó annak az illúzióját elviselni, hogy beteg vagy, vagy hogy valamilyen kór van kialakulóban a rendszerben, mint ahogy nem vagy hajlandó behódolni a vétkes kísértésnek azon az alapon, hogy a bűnnek megvannak a saját szükségletei.

Amikor megszegsz egy feltételezett törvényt, azt mondod, hogy ez veszélyes. Ez a félelem a veszély, és ez idézi elő a fizikai hatásokat. A valóságban semmi más törvény megszegésétől nem szenvedhetünk, mint egy erkölcsi vagy lelki törvényétől. Az anyagi hiedelem úgynevezett törvényeit az a megértés semmisíti meg, hogy a Lélek halhatatlan, és hogy a halandó elme nem alkothat törvényeket a betegségek típusát, idejét és időtartamát illetően, amelytől a halandók meghalnak. Isten a törvényhozó, de Ő nem barbár törvénykönyvek szerzője. A végtelen Életben és Szeretetben nincs betegség, bűn, sem halál, és a Szentírás kijelenti, hogy a végtelen Istenben élünk, mozgunk és vagyunk.

8. 380 : 15-21, 28-19

The physical effects of fear illustrate its illusion. Gazing at a chained lion, crouched for a spring, should not terrify a man. The body is affected only with the belief of disease produced by a so-called mind ignorant of the truth which chains disease. Nothing but the power of Truth can prevent the fear of error, and prove man's dominion over error.

Nothing is more disheartening than to believe that there is a power opposite to God, or good, and that God endows this opposing power with strength to be used against Himself, against Life, health, harmony.

Every law of matter or the body, supposed to govern man, is rendered null and void by the law of Life, God. Ignorant of our God-given rights, we submit to unjust decrees, and the bias of education enforces this slavery. Be no more willing to suffer the illusion that you are sick or that some disease is developing in the system, than you are to yield to a sinful temptation on the ground that sin has its necessities.

When infringing some supposed law, you say that there is danger. This fear is the danger and induces the physical effects. We cannot in reality suffer from breaking anything except a moral or spiritual law. The so-called laws of mortal belief are destroyed by the understanding that Soul is immortal, and that mortal mind cannot legislate the times, periods, and types of disease, with which mortals die. God is the lawmaker, but He is not the author of barbarous codes. In infinite Life and Love there is no sickness, sin, nor death, and the Scriptures declare that we live, move, and have our being in the infinite God.

9. 425 : 23-28

A tudat jobb testet épít, amikor az anyagba vetett hit legyőzésre kerül. Javítsd ki az anyagi hiedelmet a lelki megértéssel, és a Szellem újjáformál téged. Soha többé nem fogsz újra félni, csak attól, hogy Istennel szemben vétkezel, és soha nem fogod azt hinni, hogy a szív vagy tested bármely része elpusztíthat téged.

9. 425 : 23-28

Consciousness constructs a better body when faith in matter has been conquered. Correct material belief by spiritual understanding, and Spirit will form you anew. You will never fear again except to offend God, and you will never believe that heart or any portion of the body can destroy you.

10. 390 : 12-21, 29-4

Amikor a betegség első tünetei megjelennek, vitasd a fizikai érzékek bizonyságát az isteni Tudománnyal. Engedd, hogy a magasabbrendű igazságérzéked elpusztítsa a halandó vélemények hamis folyamatát, melyet törvénynek nevezel, és akkor nem kényszerülsz betegszobába vagy leszel a szenvedés ágyához kötve az utolsó fillért is megfizetve, mely a tévedés által megkövetelt utolsó büntetés. „Békülj meg ellenfeleddel hamar, amíg az úton együtt van veled.” Ne tűrd, hogy a vétek vagy betegség bármely követelése bevegye magát a gondolataidba.

A betegség kezdeti stádiumait ugyanolyan erőteljes mentális ellenállással fogadd, mint amelyet egy törvényhozó alkalmazna, hogy meggátolja egy embertelen törvény elfogadását. Emelkedj fel az Igazság szellemének tudatos erejében, hogy megdöntse a Szellem legfelsőbbsége ellen felvértezett halandó elme, alias anyag kérelmét. Töröld a halandó gondolat képeit és betegségben és vétekben való hiedelmeit.

10. 390 : 12-21, 29-4

When the first symptoms of disease appear, dispute the testimony of the material senses with divine Science. Let your higher sense of justice destroy the false process of mortal opinions which you name law, and then you will not be confined to a sick-room nor laid upon a bed of suffering in payment of the last farthing, the last penalty demanded by error. "Agree with thine adversary quickly, whiles thou art in the way with him." Suffer no claim of sin or of sickness to grow upon the thought.

Meet the incipient stages of disease with as powerful mental opposition as a legislator would employ to defeat the passage of an inhuman law. Rise in the conscious strength of the spirit of Truth to overthrow the plea of mortal mind, alias matter, arrayed against the supremacy of Spirit. Blot out the images of mortal thought and its beliefs in sickness and sin.

11. 495 : 16-24

Ne hagyd, hogy akár a félelem, akár a kétség elhomályosítsa tiszta érzékedet és nyugodt bizalmadat arról, hogy a harmonikus élet elismerése - amilyen az Élet örökké - elpusztíthatja az abban való bármely fájdalmas érzetet vagy hiedelmet, ami nem az Élet. Engedd, hogy a testi érzékek helyett a Keresztény Tudomány támogassa a létezésről való megértésedet, és ez a megértés kitölti majd a tévedés helyét Igazsággal, lecseréli a halandóságot halhatatlansággal és elnémítja a diszharmóniát harmóniával.

11. 495 : 16-24

Let neither fear nor doubt overshadow your clear sense and calm trust, that the recognition of life harmonious — as Life eternally is — can destroy any painful sense of, or belief in, that which Life is not. Let Christian Science, instead of corporeal sense, support your understanding of being, and this understanding will supplant error with Truth, replace mortality with immortality, and silence discord with harmony.

12. 442 : 27 (“Ne)-29

„Ne félj te kicsiny nyáj; mert tetszett a ti Atyátoknak, hogy néktek adja az országot.” Az igazság a Krisztusi Tudomány.

12. 442 : 27 (“Fear)-29

"Fear not, little flock; for it is your Father's good pleasure to give you the kingdom." This truth is Christian Science.


████████████████████████████████████████████████████████████████████████


A NAPI FELADATOK

Mary Baker Eddy

Mindennapi Ima

Ezen Egyház minden tagjának feladata minden egyes nap imádkozni: „Jöjjön el a Te országod”; hadd jöjjön létre bennem az isteni Igazság, Élet és Szeretet uralma és zárjon ki belőlem minden bűnt, és hadd gazdagítsa a Te Igéd az egész emberiség vonzalmait és kormányozza azokat!

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 4. pont

Indítékokra és Tettekre vonatkozó Szabály

Az Anyaegyház tagjainak indítékait és tetteit nem szabad, hogy akár ellenségeskedés, akár személyes ragaszkodás vezérelje. A Tudományban az isteni Szeretet egyedül kormányozza az embert, és a Keresztény Tudós a Szeretet kedves vonásait tükrözi a bűn megdorgálásában, igaz testvériségben, könyörületességben és megbocsátásban. Ezen Egyház tagjainak naponta kell őrködnie és imádkoznia, hogy megszabadíttassanak minden gonosztól, jövendöléstől, bíráskodástól, ítélkezéstől, tanácsadástól, befolyásolástól vagy téves befolyásoltatástól.

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 1. pont

Készenlét a Feladatra

Ezen Egyház minden tagjának feladata megvédeni magát naponta az agresszív mentális szuggesztióval szemben, és nem hagyni, hogy elfelejtessék vagy elhanyagoltassák vele az Isten, a Vezetője és az emberiség felé való kötelezettségét. Tettei alapján kerül majd megítélésre – igazolásra vagy elítélésre.

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 6. pont


Ügyelj Rá

Vegyes Írások, Mary Baker Eddy, 237. oldal

Keresztény Tudósoknak: — Lásd Tudomány és Egészség, 442. oldal, 30. sor, és ügyelj erre naponta.
Keresztény Tudósok, legyetek önmagatok törvénye, hogy a mentális mulasztás nem árthat nektek akár mikor alszotok, akár ébrenlétetekben.

(T&E, 442. o.)


████████████████████████████████████████████████████████████████████████