VASÁRNAP 2022. MÁRCIUS 27. |

VASÁRNAP 2022. MÁRCIUS 27.TÁRGY

SubjectReality

ARANY SZÖVEG : Máté 4 : 17

Térjetek meg, mert elközelgetett a mennyeknek országa.Golden Text: Matthew 4 : 17

Repent: for the kingdom of heaven is at hand.
Kattints ide a lecke PDF verziójáért:


Kattints ide a lecke hanganyagáért:

Kattints ide, hogy meghallgasd a YouTube-on

Kattints ide, hogy meghallgasd a Vimeo-on

████████████████████████████████████████████████████████████████████████


VÁLTAKOZÓ OLVASÁS: Jelenések 21: 1, 3-5, 7


1     És láttam új eget és új földet, mert az első ég és az első föld elmúlt, és a tenger sincs többé.

3.     Hallottam, hogy egy hatalmas hang szól a trónus felől: "Íme, az Isten sátora az emberekkel van, és ő velük fog lakni, ők pedig népei lesznek, és maga az Isten lesz velük;

4.     és letöröl minden könnyet a szemükről, és halál sem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az korábbi dolgok elmúltak."

5.     Ímé mindent újjá teszek. És monda nékem: Írd meg, mert e beszédek hívek és igazak.

7.     Aki győz, örökölni fogja mindezt, és Istene leszek annak, az pedig fiam lesz.

Responsive Reading: Revelation 21 : 1, 3-5, 7

1.     And I saw a new heaven and a new earth: for the first heaven and the first earth were passed away;

3.     And I heard a great voice out of heaven saying, Behold, the tabernacle of God is with men, and he will dwell with them, and they shall be his people, and God himself shall be with them, and be their God.

4.     And God shall wipe away all tears from their eyes; and there shall be no more death, neither sorrow, nor crying, neither shall there be any more pain: for the former things are passed away.

5.     Behold, I make all things new. And he said unto me, Write: for these words are true and faithful.

7.     He that overcometh shall inherit all things; and I will be his God, and he shall be my son.LECKE PRÉDIKÁCIÓA Biblia


1. Máté 4 : 23 (Jézus) csak

23     Jézus…

1. Matthew 4 : 23 (Jesus) only

23     Jesus…

2. Máté 5 : 1 (látta) (második ,-ig), 2

1     ... látta Jézus a sokaságot, felméne a hegyre,

2     És megnyitván száját, tanítja vala őket, mondván:

2. Matthew 5 : 1 (seeing) (to 1st :), 2

1     …seeing the multitudes, he went up into a mountain:

2     And he opened his mouth, and taught them, saying,

3. Máté 7 : 21

21     Nem minden, aki ezt mondja nékem: Uram! Uram! megyen be a mennyek országába; hanem aki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát.

3. Matthew 7 : 21

21     Not every one that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven; but he that doeth the will of my Father which is in heaven.

4. Máté 13 : 24 (Hasonlatos)-30

24     Hasonlatos a mennyeknek országa az emberhez, aki az õ földébe jó magot vetett;

25     De mikor az emberek alusznak vala, eljöve az õ ellensége és konkolyt vete a búza közé, és elméne.

26     Mikor pedig felnevekedék a vetés, és gyümölcsöt terme, akkor meglátszék a konkoly is.

27     A gazda szolgái pedig elõállván, mondának néki: Uram, avagy nem tiszta magot vetettél-e a te földedbe? honnan van azért benne a konkoly?

28     Õ pedig monda nékik: Valamely ellenség cselekedte azt. A szolgák pedig mondának néki: Akarod-é tehát, hogy elmenvén, összeszedjük azokat?

29     Õ pedig monda: Nem. Mert amikor összeszeditek a konkolyt, azzal együtt netalán a búzát is kiszaggatjátok.

30     Hagyjátok, hogy együtt nõjjön mind a kettõ az aratásig, és az aratás idején azt mondom majd az aratóknak: Szedjétek össze elõször a konkolyt, és kössétek kévékbe, hogy megégessétek; a búzát pedig takarítsátok az én csûrömbe.

4. Matthew 13 : 24 (The)-30

24     The kingdom of heaven is likened unto a man which sowed good seed in his field:

25     But while men slept, his enemy came and sowed tares among the wheat, and went his way.

26     But when the blade was sprung up, and brought forth fruit, then appeared the tares also.

27     So the servants of the householder came and said unto him, Sir, didst not thou sow good seed in thy field? from whence then hath it tares?

28     He said unto them, An enemy hath done this. The servants said unto him, Wilt thou then that we go and gather them up?

29     But he said, Nay; lest while ye gather up the tares, ye root up also the wheat with them.

30     Let both grow together until the harvest: and in the time of harvest I will say to the reapers, Gather ye together first the tares, and bind them in bundles to burn them: but gather the wheat into my barn.

5. Máté 13 : 10-23 (második „terem”-ig)

10     A tanítványok pedig hozzámenvén, mondának néki: Miért szólasz nékik példázatokban?

11     Ő pedig felelvén, monda nékik: Mert néktek megadatott, hogy érthessétek a mennyek országának titkait, ezeknek pedig nem adatott meg.

12     Mert akinek van, annak adatik, és bővelkedik; de akinek nincs, az is elvétetik tőle, amije van.

13     Azért szólok velök példázatokban, mert látván nem látnak, és hallván nem hallanak, sem nem értenek.

14     És beteljesedék rajtok Ésaiás jövendölése, amely ezt mondja: Hallván halljatok, és ne értsetek; és látván lássatok, és ne ismerjetek:

15     Mert megkövéredett e népnek szíve, és füleikkel nehezen hallottak, és szemeiket behunyták; hogy valami módon ne lássanak szemeikkel, és ne halljanak füleikkel, és ne értsenek szívükkel, és meg ne térjenek, és meg ne gyógyítsam őket.

16     A ti szemeitek pedig boldogok, hogy látnak; és a ti füleitek, hogy hallanak.

17     Mert bizony mondom néktek, hogy sok próféta és igaz kívánta látni, amiket ti láttok, és nem látták; és hallani, amiket ti hallotok, és nem hallották.

18     Ti halljátok meg azért a magvetõ példázatát.

19     Ha valaki hallja az ígét a mennyeknek országáról és nem érti, eljõ a gonosz és elkapja azt, ami annak szívébe vettetett vala. Ez az, a mely az útfélre esett.

20     Akinél pedig sziklás talajra hullott, az hallja az igét, és azonnal örömmel fogadja,

21     de nem gyökerezik meg benne, ezért csak ideig való, s amint nyomorúság vagy üldözés támad az ige miatt, azonnal eltántorodik.

22     Akinél pedig tövisek közé hullott, hallja az igét, de e világ gondja és a gazdagság csábítása megfojtja az igét, és nem hoz termést.

23     Amely pedig a jó földbe esett, ez az, aki hallja és érti az ígét; aki gyümölcsöt is terem, és terem.

5. Matthew 13 : 10-23 (to 3rd ,)

10     And the disciples came, and said unto him, Why speakest thou unto them in parables?

11     He answered and said unto them, Because it is given unto you to know the mysteries of the kingdom of heaven, but to them it is not given.

12     For whosoever hath, to him shall be given, and he shall have more abundance: but whosoever hath not, from him shall be taken away even that he hath.

13     Therefore speak I to them in parables: because they seeing see not; and hearing they hear not, neither do they understand.

14     And in them is fulfilled the prophecy of Esaias, which saith, By hearing ye shall hear, and shall not understand; and seeing ye shall see, and shall not perceive:

15     For this people’s heart is waxed gross, and their ears are dull of hearing, and their eyes they have closed; lest at any time they should see with their eyes, and hear with their ears, and should understand with their heart, and should be converted, and I should heal them.

16     But blessed are your eyes, for they see: and your ears, for they hear.

17     For verily I say unto you, That many prophets and righteous men have desired to see those things which ye see, and have not seen them; and to hear those things which ye hear, and have not heard them.

18     Hear ye therefore the parable of the sower.

19     When any one heareth the word of the kingdom, and understandeth it not, then cometh the wicked one, and catcheth away that which was sown in his heart. This is he which received seed by the way side.

20     But he that received the seed into stony places, the same is he that heareth the word, and anon with joy receiveth it;

21     Yet hath he not root in himself, but dureth for a while: for when tribulation or persecution ariseth because of the word, by and by he is offended.

22     He also that received seed among the thorns is he that heareth the word; and the care of this world, and the deceitfulness of riches, choke the word, and he becometh unfruitful.

23     But he that received seed into the good ground is he that heareth the word, and understandeth it; which also beareth fruit, and bringeth forth,

6. Máté 10 : 1, 5-8, 16-20, 22, 40

1     Magához hívta tizenkét tanítványát, és hatalmat adott nekik a tisztátalan lelkek felett, hogy kiűzzék azokat, és gyógyítsanak mindenféle betegséget és erőtlenséget.

5     Ezt a tizenkettõt küldé ki Jézus, és megparancsolá nékik, mondván: Pogányok útjára ne menjetek, és Samaritánusok városába ne menjetek be;

6     Hanem menjetek inkább Izráel házának eltévelyedett juhaihoz.

7     Elmenvén pedig prédikáljatok, mondván: Elközelített a mennyeknek országa.

8     Gyógyítsatok meg betegeket, támasszatok fel halottakat, tisztítsatok meg leprásokat, űzzetek ki ördögöket. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok.

16     Íme, én elküldelek titeket, mint juhokat a farkasok közé: legyetek tehát okosak, mint a kígyók, és szelídek, mint a galambok.

17     Óvakodjatok az emberektől, mert átadnak a törvényszékeknek, és megkorbácsolnak zsinagógáikban,

18     sőt helytartók és királyok elé hurcolnak énmiattam, tanúbizonyságul nekik és a pogányoknak.

19     Amikor azonban átadnak titeket, ne aggódjatok amiatt, hogy miképpen vagy mit mondjatok, mert megadatik nektek abban az órában, hogy mit mondjatok.

20     Mert nem ti vagytok, akik beszéltek, hanem Atyátok Lelke szól általatok.

22     És gyûlöletesek lesztek, mindenki elõtt az én nevemért; de aki mindvégig megáll, az megtartatik.

40     Aki titeket befogad, engem fogad be; és aki engem befogad, azt fogadja be, aki engem küldött.

6. Matthew 10 : 1, 5-8, 16-20, 22, 40

1     And when he had called unto him his twelve disciples, he gave them power against unclean spirits, to cast them out, and to heal all manner of sickness and all manner of disease.

5     These twelve Jesus sent forth, and commanded them, saying, Go not into the way of the Gentiles, and into any city of the Samaritans enter ye not:

6     But go rather to the lost sheep of the house of Israel.

7     And as ye go, preach, saying, The kingdom of heaven is at hand.

8     Heal the sick, cleanse the lepers, raise the dead, cast out devils: freely ye have received, freely give.

16     Behold, I send you forth as sheep in the midst of wolves: be ye therefore wise as serpents, and harmless as doves.

17     But beware of men: for they will deliver you up to the councils, and they will scourge you in their synagogues;

18     And ye shall be brought before governors and kings for my sake, for a testimony against them and the Gentiles.

19     But when they deliver you up, take no thought how or what ye shall speak: for it shall be given you in that same hour what ye shall speak.

20     For it is not ye that speak, but the Spirit of your Father which speaketh in you.

22     And ye shall be hated of all men for my name’s sake: but he that endureth to the end shall be saved.

40     He that receiveth you receiveth me, and he that receiveth me receiveth him that sent me.

7. János 3 : 27 (Az)

27     Az ember semmit sem kaphat, hanem ha a mennybõl adatott néki.

7. John 3 : 27 (A)

27     A man can receive nothing, except it be given him from heaven.

8. Máté 5 : 6, 8, 10, 12 (második ,-ig)

6     Boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot: mert õk megelégíttetnek.

8     Boldogok, akiknek szívök tiszta: mert ők az Istent meglátják.

10     Boldogok, akiket az igazságért üldöznek, mert övék a mennyek országa.

12     Örüljetek és ujjongjatok, mert jutalmatok bőséges a mennyekben,

8. Matthew 5 : 6, 8, 10, 12 (to 2nd :)

6     Blessed are they which do hunger and thirst after righteousness: for they shall be filled.

8     Blessed are the pure in heart: for they shall see God.

10     Blessed are they which are persecuted for righteousness’ sake: for theirs is the kingdom of heaven.

12     Rejoice, and be exceeding glad: for great is your reward in heaven:Tudomány és Egészség


1. 275 : 10-14

Hogy felfogd a létezés valóságát és rendjét annak Tudományában, abból kell kiindulnod, hogy Istent minden valósan létező isteni Alapelvének tekinted. Szellem, Élet, Igazság, Szeretet egyként léteznek - és Isten Szentírásbeli nevei.

1. 275 : 10-14

To grasp the reality and order of being in its Science, you must begin by reckoning God as the divine Principle of all that really is. Spirit, Life, Truth, Love, combine as one, — and are the Scriptural names for God.

2. vii : 13-18

Eljött a gondolkodók ideje. Az Igazság, doktrínáktól és hagyományos rendszerektől függetlenül, kopog az emberiség kapuján. Megelégedés a múlttal és az anyagiasság hűvös konvencionalitása felmorzsolódnak. Isten nem ismerése már nem gázlókő a hithez többé.

2. vii : 13-18

The time for thinkers has come. Truth, independent of doctrines and time-honored systems, knocks at the portal of humanity. Contentment with the past and the cold conventionality of materialism are crumbling away. Ignorance of God is no longer the stepping-stone to faith.

3. 95 : 19-22, 28-32

Örömmel fogadjuk a tudás gyarapodását és a tévedés végét, mert még az emberi feltalálásnak is meg kell legyen a maga ideje, és azt akarjuk, hogy ezt az időt a Krisztusi Tudomány kövesse az isteni valósággal.

Kábító káprázatoktól elringatva, a világ a gyermekkor bölcsőjében alszik, és átálmodozza az órákat. Az anyagi érzet nem tárja fel a létezés tényeit; a lelki érzet azonban az örök Igazsághoz emeli az emberi tudatot.

3. 95 : 19-22, 28-32

We welcome the increase of knowledge and the end of error, because even human invention must have its day, and we want that day to be succeeded by Christian Science, by divine reality.

Lulled by stupefying illusions, the world is asleep in the cradle of infancy, dreaming away the hours. Material sense does not unfold the facts of existence; but spiritual sense lifts human consciousness into eternal Truth.

4. 109 : 32-7

A Szellem három nagy igazsága, a mindenhatóság, a mindenütt jelenvalóság, a mindentudás - a Szellem, amely minden hatalommal bír, minden teret betölt, minden Tudományt alkot - örökre ellentmond a hiedelemnek, hogy az anyag tényleges lehet. Ezek az örök igazságok feltárják az ősi létezést mint Isten teremtésének ragyogó valóságát, amelyben mindazt, amit Ő teremtett, jónak nyilvánít az Ő bölcsessége.

4. 109 : 32-7

The three great verities of Spirit, omnipotence, omnipresence, omniscience, — Spirit possessing all power, filling all space, constituting all Science, — contradict forever the belief that matter can be actual. These eternal verities reveal primeval existence as the radiant reality of God's creation, in which all that He has made is pronounced by His wisdom good.

5. 472 : 24 (Minden)-3

Minden valóság Istenben és az Ő teremtményében van, mely harmonikus és örök. Az, amit Ő teremt jó, és Ő alkot mindent, ami létezik. Tehát, a bűn, betegség vagy halál egyetlen realitása az a sajnálatos tény, hogy a valótlanságok az emberi, tévedő hit számára valósnak tűnnek, amíg Isten meg nem fosztja azokat álruhájuktól. Nem igazak, mert nem Istentől valóak. A Keresztény Tudományban azt tanuljuk, hogy a halandó elme vagy test minden diszharmóniája illúzió, mely sem valósággal, sem azonossággal nem bír, bár valósnak és azonosnak tűnik.

5. 472 : 24 (All)-3

All reality is in God and His creation, harmonious and eternal. That which He creates is good, and He makes all that is made. Therefore the only reality of sin, sickness, or death is the awful fact that unrealities seem real to human, erring belief, until God strips off their disguise. They are not true, because they are not of God. We learn in Christian Science that all inharmony of mortal mind or body is illusion, possessing neither reality nor identity though seeming to be real and identical.

6. 335 : 27-31

A valóság lelki, harmonikus, változhatatlan, halhatatlan, isteni, örök. Semmi sem lehet valóságos, harmonikus vagy örök, ami nem lelki. A vétek, betegség és a halandóság a Szellem feltételezett ellentétei, és ezeknek a valóság ellentmondásainak kell lenniük.

6. 335 : 27-31

Reality is spiritual, harmonious, immutable, immortal, divine, eternal. Nothing unspiritual can be real, harmonious, or eternal. Sin, sickness, and mortality are the suppositional antipodes of Spirit, and must be contradictions of reality.

7. 186 : 11-5

A gonosz egy tagadás, mivel az a jó távolléte. Semmi, mert a valaminek a hiánya. Valótlan, mivel Isten, a mindenható és mindenütt jelenlévő távollétét feltételezi. Minden haladónak meg kell tanulnia, hogy a gonosznak sem hatalma, sem valósága nincs.

A gonosz követelőző. Így szól: „Én egy valós lény vagyok, aki legyőzi a jót.” Ennek a hamisságnak meg kell fosztania a gonoszt minden igényétől. A gonosz egyetlen hatalma abban áll, hogy saját magát elpusztítsa. Soha nem tud elpusztítani egyetlen jottányi jót sem. A gonosz minden próbálkozása, hogy a jót elpusztítsa kudarcot vall, és csak elősegíti a gonosztevő végső megbüntetését. Ha ugyanolyan valóságot engedünk a diszharmóniának, mint a harmóniának, akkor a diszharmónia ugyanolyan tartós igényt tart ránk, mint a harmónia. Ha a gonosz ugyanolyan valós, mint a jó, akkor a gonosz szintén halhatatlan. Ha a halál ugyanolyan valós, mint az Élet, akkor a halhatatlanság mese. Ha a fájdalom ugyanolyan valós, mint a fájdalom hiánya, akkor mindkettőnek öröknek kell lennie; és így a harmónia nem lehet a létezés törvénye.

A halandó elme tudatlan saját magát illetően, különben sohasem csalhatná meg önmagát. Ha a halandó elme tudná, hogy legyen jobb, akkor jobb lenne. Mivel hinnie kell valamiben saját magán kívül, az anyagot emeli trónra mint istenséget. Az emberi elme kezdettől fogva bálványimádó volt, más istenei voltak, és az egy Elménél több elmében hitt.

Minthogy a halandók még a halandó létezést sem értik, milyen tudatlanoknak kell lenniük a mindentudó Elméről és az Ő teremtményeiről.

7. 186 : 11-5

Evil is a negation, because it is the absence of truth. It is nothing, because it is the absence of something. It is unreal, because it presupposes the absence of God, the omnipotent and omnipresent. Every mortal must learn that there is neither power nor reality in evil.

Evil is self-assertive. It says: "I am a real entity, overmastering good." This falsehood should strip evil of all pretensions. The only power of evil is to destroy itself. It can never destroy one iota of good. Every attempt of evil to destroy good is a failure, and only aids in peremptorily punishing the evil-doer. If we concede the same reality to discord as to harmony, discord has as lasting a claim upon us as has harmony. If evil is as real as good, evil is also as immortal. If death is as real as Life, immortality is a myth. If pain is as real as the absence of pain, both must be immortal; and if so, harmony cannot be the law of being.

Mortal mind is ignorant of self, or it could never be self-deceived. If mortal mind knew how to be better, it would be better. Since it must believe in something besides itself, it enthrones matter as deity. The human mind has been an idolater from the beginning, having other gods and believing in more than the one Mind.

As mortals do not comprehend even mortal existence, how ignorant must they be of the all-knowing Mind and of His creations.

8. 122 : 1-7

A fizikai érzékek bizonyítéka gyakran az ellenkezőjére fordítja a létezés valódi Tudományát, és ezzel diszharmónia uralmát hozza létre - látszólagos erőt tulajdonítva a bűnnek, betegségnek és halálnak; de az Élet nagyszerű törvényei, helyesen értve, legyőzik a tévedés ezen hármasát, megcáfolják hamis tanúit, és feltárják a mennyország birodalmát - a harmónia tényleges uralmát a földön.

8. 122 : 1-7

The evidence of the physical senses often reverses the real Science of being, and so creates a reign of discord, — assigning seeming power to sin, sickness, and death; but the great facts of Life, rightly understood, defeat this triad of errors, contradict their false witnesses, and reveal the kingdom of heaven, — the actual reign of harmony on earth.

9. 590 : 1-3

Mennyország Királysága. Az isteni Tudományban a harmónia uralma; a tévedhetetlen, örök és mindenható Elme birodalma; a Szellem atmoszférája, ahol a Lélek a legfelsőbb.

9. 590 : 1-3

Kingdom Of Heaven. The rein of harmony in divine Science; the realm of unerring, eternal, and omnipotent Mind; the atmosphere of Spirit, where Soul is supreme.

10. 242 : 9-14

Csakis egy út vezet a mennyországba, harmóniába, és a Krisztus az isteni Tudományban megmutatja nekünk ezt az utat. Ez az út pedig, nem ismerni semmilyen más valóságot - nem tudni mást az életről - mint a jót, Istent és az Ő visszatükröződését, és felülemelkedni az érzékek úgynevezett fájdalmain és gyönyörein.

10. 242 : 9-14

There is but one way to heaven, harmony, and Christ in divine Science shows us this way. It is to know no other reality — to have no other consciousness of life — than good, God and His reflection, and to rise superior to the so-called pain and pleasure of the senses.

11. 503 : 9-15

Az isteni Alapelv és idea lelki harmóniát képeznek — mennyországot és örökkévalóságot. Az Igazság univerzumában az anyag ismeretlen. A tévedés egyetlen feltételezése sem jut be oda. Az isteni Tudomány, Isten Igéje, a tévedés felszínén ülő sötétségnek azt mondja: „Isten a Minden-a-mindenekben”, és a Szeretet örökké jelenlévő világossága beragyogja a világegyetemet.

11. 503 : 9-15

The divine Principle and idea constitute spiritual harmony, — heaven and eternity. In the universe of Truth, matter is unknown. No supposition of error enters there. Divine Science, the Word of God, saith to the darkness upon the face of error, "God is All-in-all," and the light of ever-present Love illumines the universe.

12. 560 : 11-19

Az emberi érzék számára a nagy csoda az isteni Szeretet, és a létezés nagy szükséglete megszerezni mindannak az igaz eszméjét, ami az emberben a mennyek országát alkotja. Ezt a célt soha nem tudjuk elérni, amíg gyűlöljük felebarátunkat vagy hamisan értékelünk bárkit, akit Isten az Ő igéjének hirdetésére kijelölt. Ismételten, a legfelsőbb látható eszme helyes érzete nélkül soha nem tudjuk megérteni az isteni Alapelvet.

12. 560 : 11-19

The great miracle, to human sense, is divine Love, and the grand necessity of existence is to gain the true idea of what constitutes the kingdom of heaven in man. This goal is never reached while we hate our neighbor or entertain a false estimate of anyone whom God has appointed to voice His Word. Again, without a correct sense of its highest visible idea, we can never understand the divine Principle.

13. 291 : 13-18

A mennyország nem egy hely, hanem az Elme isteni állapota, amelyben az Elme valamennyi megnyilvánulása harmonikus és halhatatlan, mert ott nincs vétek, az embert pedig olyannak találják, mint akinek nincs saját igazsága, hanem „az Úr értelmé[nek]” birtokában van, amint a Szentírás mondja.

13. 291 : 13-18

Heaven is not a locality, but a divine state of Mind in which all the manifestations of Mind are harmonious and immortal, because sin is not there and man is found having no righteousness of his own, but in possession of "the mind of the Lord," as the Scripture says.

14. 207 : 27 csak

A szellemi valóság a tudományos tény mindenben.

14. 207 : 27 only

The spiritual reality is the scientific fact in all things.

15. 372 : 14-17

Amikor az ember a Keresztény Tudományt teljesen demonstrálja, tökéletes lesz. Nem tud bűnt elkövetni, szenvedni, nem lehet az anyagnak alávetve, sem nem lehet engedetlen Isten törvényének. Ezért olyan lesz, mint az angyalok a mennyben.

15. 372 : 14-17

When man demonstrates Christian Science absolutely, he will be perfect. He can neither sin, suffer, be subject to matter, nor disobey the law of God. Therefore he will be as the angels in heaven.


████████████████████████████████████████████████████████████████████████


A NAPI FELADATOK

Mary Baker Eddy

Mindennapi Ima

Ezen Egyház minden tagjának feladata minden egyes nap imádkozni: „Jöjjön el a Te országod”; hadd jöjjön létre bennem az isteni Igazság, Élet és Szeretet uralma és zárjon ki belőlem minden bűnt, és hadd gazdagítsa a Te Igéd az egész emberiség vonzalmait és kormányozza azokat!

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 4. pont

Indítékokra és Tettekre vonatkozó Szabály

Az Anyaegyház tagjainak indítékait és tetteit nem szabad, hogy akár ellenségeskedés, akár személyes ragaszkodás vezérelje. A Tudományban az isteni Szeretet egyedül kormányozza az embert, és a Keresztény Tudós a Szeretet kedves vonásait tükrözi a bűn megdorgálásában, igaz testvériségben, könyörületességben és megbocsátásban. Ezen Egyház tagjainak naponta kell őrködnie és imádkoznia, hogy megszabadíttassanak minden gonosztól, jövendöléstől, bíráskodástól, ítélkezéstől, tanácsadástól, befolyásolástól vagy téves befolyásoltatástól.

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 1. pont

Készenlét a Feladatra

Ezen Egyház minden tagjának feladata megvédeni magát naponta az agresszív mentális szuggesztióval szemben, és nem hagyni, hogy elfelejtessék vagy elhanyagoltassák vele az Isten, a Vezetője és az emberiség felé való kötelezettségét. Tettei alapján kerül majd megítélésre – igazolásra vagy elítélésre.

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 6. pont


Ügyelj Rá

Vegyes Írások, Mary Baker Eddy, 237. oldal

Keresztény Tudósoknak: — Lásd Tudomány és Egészség, 442. oldal, 30. sor, és ügyelj erre naponta.
Keresztény Tudósok, legyetek önmagatok törvénye, hogy a mentális mulasztás nem árthat nektek akár mikor alszotok, akár ébrenlétetekben.

(T&E, 442. o.)


████████████████████████████████████████████████████████████████████████