VASÁRNAP 2022. MÁRCIUS 20. |

VASÁRNAP 2022. MÁRCIUS 20.TÁRGY — Anyag

SubjectMatter

ARANY SZÖVEG : Példabeszédek 28 : 6

Jobb a szegény, aki jár tökéletesen, mint a kétfelé sántáló istentelen, aki gazdag.Golden Text: Proverbs 28 : 6

Better is the poor that walketh in his uprightness, than he that is perverse in his ways, though he be rich.
Kattints ide a lecke PDF verziójáért:


Kattints ide a lecke hanganyagáért:

Kattints ide, hogy meghallgasd a YouTube-on

Kattints ide, hogy meghallgasd a Vimeo-on

████████████████████████████████████████████████████████████████████████


VÁLTAKOZÓ OLVASÁS: Zsoltárok 112 : 1-5, 9


1. Dicsérjétek az Urat! Boldog az ember, aki féli az Urat, [és] az õ parancsolataiban igen gyönyörködik.

2.     Hõs lesz annak magva a földön; a hívek nemzedéke megáldatik.

3.     Gazdagság és bõség lesz annak házában, s igazsága mindvégig megmarad.

4.     Az igazakra világosság fénylik a sötétben: [attól aki] irgalmas, kegyelmes és igaz.

5.     Jó annak az embernek, aki könyörül és kölcsön ad; dolgait pedig igazán végezi.

9.     Osztogat, adakozik a szegényeknek; igazsága megmarad mindvégig; az õ szarva felemeltetik dicsõséggel.

Responsive Reading: Psalm 112 : 1-5, 9

1.     Praise ye the Lord. Blessed is the man that feareth the Lord, that delighteth greatly in his commandments.

2.     His seed shall be mighty upon earth: the generation of the upright shall be blessed.

3.     Wealth and riches shall be in his house: and his righteousness endureth for ever.

4.     Unto the upright there ariseth light in the darkness: he is gracious, and full of compassion, and righteous.

5.     A good man sheweth favour, and lendeth: he will guide his affairs with discretion.

9.     He hath dispersed, he hath given to the poor; his righteousness endureth for ever; his horn shall be exalted with honour.LECKE PRÉDIKÁCIÓA Biblia


1. I Timóteus 6 : 17-19

17     Azoknak, akik gazdagok e világon, mondd meg, hogy ne fuvalkodjanak fel, se ne reménykedjenek a bizonytalan gazdagságban, hanem az élõ Istenben, aki bõségesen megad nékünk mindent a mi tápláltatásunkra;

18     Hogy jót tegyenek, legyenek gazdagok a jó cselekedetekben, legyenek szíves adakozók, közlõk,

19     Kincset gyûjtvén magoknak jó alapul a jövõre, hogy elnyerjék az örök életet.

1. I Timothy 6 : 17-19

17     Charge them that are rich in this world, that they be not highminded, nor trust in uncertain riches, but in the living God, who giveth us richly all things to enjoy;

18     That they do good, that they be rich in good works, ready to distribute, willing to communicate;

19     Laying up in store for themselves a good foundation against the time to come, that they may lay hold on eternal life.

2. Józsué 7 : 10 (:-ig), 11, 13, 19-22, 25, 26 (első .-ig)

10     És monda az Úr Józsuénak:

11     Vétkezett Izráel, és általhágták szövetségemet is, amelyet rendeltem nékik, mert elvettek a teljesen [nékem] szentelt dolgokból is, és loptak is és hazudtak is, és edényeik közé is dugdostak.

13     Kelj fel, és tisztítsd meg a népet, és mondjad: Tisztítsátok meg magatokat holnapra, mert ezt mondá az Úr, Izráelnek Istene: [Istennek] szentelt dolog van közötted, Izráel! Nem állhatsz meg a te ellenségeid elõtt, míg el nem távolítjátok közületek az [Istennek] szentelt dolgot.

19     Monda azért Józsué Ákánnak: Fiam, adj dicsõséget, kérlek, az Úrnak, Izráel Istenének, és tégy néki vallást, és add tudtomra, kérlek, nékem, mit cselekedtél, és el ne titkoljad tõlem!

20     Ákán pedig felele Józsuénak, és monda: Bizony én vétkeztem az Úr ellen, Izráel Istene ellen, és ezt s ezt cselekedtem!

21     Láték ugyanis a zsákmány közt egy jó babiloni köntöst, kétszáz siklus ezüstöt és egy arany vesszõt, amelynek súlya ötven siklus vala, és megkivántam ezeket, és elvevém ezeket, és ímé elrejtve vannak a földben, a sátoromnak közepében, az ezüst pedig alatta van.

22     Ekkor követeket külde Józsué s ezek a sátorba futának, és ímé, elrejtve vala az az õ sátorában, és az ezüst is alatta vala.

25     És monda Józsué: Miért rontottál meg minket? Rontson meg téged e napon az Úr! És elborítá õt egész Izráel kövekkel, és megégeték õket tûzzel, miután megkövezték vala õket.

26     És nagy kõhalmot rakának feléje; [megvan] mind e napig.

2. Joshua 7 : 10 (to 1st ,), 11, 13, 19-22, 25, 26 (to 1st .)

10     And the Lord said unto Joshua,

11     Israel hath sinned, and they have also transgressed my covenant which I commanded them: for they have even taken of the accursed thing, and have also stolen, and dissembled also, and they have put it even among their own stuff.

13     Up, sanctify the people, and say, Sanctify yourselves against to morrow: for thus saith the Lord God of Israel, There is an accursed thing in the midst of thee, O Israel: thou canst not stand before thine enemies, until ye take away the accursed thing from among you.

19     And Joshua said unto Achan, My son, give, I pray thee, glory to the Lord God of Israel, and make confession unto him; and tell me now what thou hast done; hide it not from me.

20     And Achan answered Joshua, and said, Indeed I have sinned against the Lord God of Israel, and thus and thus have I done:

21     When I saw among the spoils a goodly Babylonish garment, and two hundred shekels of silver, and a wedge of gold of fifty shekels weight, then I coveted them, and took them; and, behold, they are hid in the earth in the midst of my tent, and the silver under it.

22     So Joshua sent messengers, and they ran unto the tent; and, behold, it was hid in his tent, and the silver under it.

25     And Joshua said, Why hast thou troubled us? the Lord shall trouble thee this day. And all Israel stoned him with stones, and burned them with fire, after they had stoned them with stones.

26     And they raised over him a great heap of stones unto this day.

3. II Krónikák 1 : 1, 6-12

1     Megerõsödék királyságában Salamon, a Dávid fia; és az Úr az õ Istene vele volt, és õt igen felmagasztalá.

6     És áldozék ott Salamon a rézoltáron az Úr elõtt, mely a gyülekezetnek sátorában vala, áldozék azon ezer égõáldozatot.

7     Azon éjszaka megjelenék az Isten Salamonnak, és monda néki: Kérj amit akarsz, hogy adjak néked.

8     És monda Salamon az Istennek: Te nagy irgalmasságot cselekedtél az én atyámmal, Dáviddal; és õ helyette engemet királylyá tettél.

9     Most, oh Uram Isten, legyen állandó a te beszéded, [melyet szólottál volt] az én atyámnak, Dávidnak; mert te választottál engem királylyá e nép felett, mely [oly] sok, mint a földnek pora.

10     Most azért adj nékem bölcsességet és tudományt, hogy a te néped elõtt mind ki-, mind bemehessek; mert vajjon kicsoda kormányozhatja ezt a te nagy népedet?

11     Akkor monda az Isten Salamonnak: Minthogy ez volt a te szívedben, és nem kértél tõlem gazdagságot, kincset és tisztességet, avagy a téged gyûlölõknek lelkét, sem hosszú életet magadnak nem kértél, hanem kértél magadnak bölcsességet és tudományt, hogy kormányozhasd az én népemet, mely felett királylyá tettelek téged:

12     A bölcsességet és a tudományt megadtam néked, sõt gazdagságot, kincset és tisztességet is olyat adok néked, amelyhez hasonló nem volt sem az elõtted, sem az utánad való királyoknak.

3. II Chronicles 1 : 1 (Solomon), 6-12

1     Solomon the son of David was strengthened in his kingdom, and the Lord his God was with him, and magnified him exceedingly.

6     And Solomon went up thither to the brasen altar before the Lord, which was at the tabernacle of the congregation, and offered a thousand burnt offerings upon it.

7     In that night did God appear unto Solomon, and said unto him, Ask what I shall give thee.

8     And Solomon said unto God, Thou hast shewed great mercy unto David my father, and hast made me to reign in his stead.

9     Now, O Lord God, let thy promise unto David my father be established: for thou hast made me king over a people like the dust of the earth in multitude.

10     Give me now wisdom and knowledge, that I may go out and come in before this people: for who can judge this thy people, that is so great?

11     And God said to Solomon, Because this was in thine heart, and thou hast not asked riches, wealth, or honour, nor the life of thine enemies, neither yet hast asked long life; but hast asked wisdom and knowledge for thyself, that thou mayest judge my people, over whom I have made thee king:

12     Wisdom and knowledge is granted unto thee; and I will give thee riches, and wealth, and honour, such as none of the kings have had that have been before thee, neither shall there any after thee have the like.

4. Lukács 18 : 18 (megkérdé)-30

18     ...megkérdé őt egy főember, mondván: Jó Mester, mit cselekedjem, hogy az örökéletet elnyerhessem?

19     Monda pedig néki Jézus: Miért mondasz engem jónak? Nincs senki jó, csak egy, az Isten.

20     A parancsolatokat tudod: Ne paráználkodjál; ne ölj; ne lopj; hamis tanúbizonyságot ne tégy; tiszteld atyádat és anyádat.

21     Az pedig monda: Mindezeket ifjúságomtól fogva megtartottam.

22     Jézus ezeket hallván, monda néki: Még egy fogyatkozás van benned: Add el mindenedet, amid van, és oszd el a szegényeknek, és kincsed lesz a mennyországban; és jer, kövess engem.

23     Az pedig ezeket hallván, igen megszomorodék; mert igen gazdag vala.

24     És mikor látta Jézus, hogy az igen megszomorodék, monda: Mily nehezen mennek be az Isten országába, akiknek gazdagságuk van!

25     Mert könnyebb a tevének a tű fokán átmenni, hogynem a gazdagnak az Isten országába bejutni.

26     Akik pedig ezt hallották, mondának: Ki idvezülhet tehát?

27     Õ pedig monda: Ami embereknél lehetetlen, lehetséges az Istennél.

28     És monda Péter: Ímé mi mindent elhagytunk, és követtünk téged!

29     Õ pedig monda nékik: Bizony mondom néktek, hogy senki sincs, aki elhagyta házát, vagy szüleit, vagy testvéreit, vagy feleségét, vagy gyermekeit az Isten országáért,

30     Aki sokszorta többet ne kapna ebben az idõben, a jövendõ világon pedig örök életet.

4. Luke 18 : 18 (a)-30

18     …a certain ruler asked him, saying, Good Master, what shall I do to inherit eternal life?

19     And Jesus said unto him, Why callest thou me good? none is good, save one, that is, God.

20     Thou knowest the commandments, Do not commit adultery, Do not kill, Do not steal, Do not bear false witness, Honour thy father and thy mother.

21     And he said, All these have I kept from my youth up.

22     Now when Jesus heard these things, he said unto him, Yet lackest thou one thing: sell all that thou hast, and distribute unto the poor, and thou shalt have treasure in heaven: and come, follow me.

23     And when he heard this, he was very sorrowful: for he was very rich.

24     And when Jesus saw that he was very sorrowful, he said, How hardly shall they that have riches enter into the kingdom of God!

25     For it is easier for a camel to go through a needle’s eye, than for a rich man to enter into the kingdom of God.

26     And they that heard it said, Who then can be saved?

27     And he said, The things which are impossible with men are possible with God.

28     Then Peter said, Lo, we have left all, and followed thee.

29     And he said unto them, Verily I say unto you, There is no man that hath left house, or parents, or brethren, or wife, or children, for the kingdom of God’s sake,

30     Who shall not receive manifold more in this present time, and in the world to come life everlasting.

5. I János 2 : 15-17

15     Ne szeressétek a világot, se azokat, amik a világban vannak. Ha valaki a világot szereti, nincs meg abban az Atya szeretete.

16     Mert mindaz, ami a világban van, a test kívánsága, és a szemek kívánsága, és az élet kérkedése nem az Atyától van, hanem a világból.

17     És a világ elmúlik, és annak kívánsága is; de aki az Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké.

5. I John 2 : 15-17

15     Love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him.

16     For all that is in the world, the lust of the flesh, and the lust of the eyes, and the pride of life, is not of the Father, but is of the world.

17     And the world passeth away, and the lust thereof: but he that doeth the will of God abideth for ever.Tudomány és Egészség


1. 468 : 8-15

Kérdés. — Mi a létezés tudományos megállapítása?

Válasz. — Az anyagban nincs sem élet, igazság, intelligencia, sem szubsztancia. Minden a végtelen Elme és annak végtelen megnyilvánulása, mert Isten a Minden a Mindenekben. A Szellem a halhatatlan Igazság; az anyag a halandó tévedés. A Szellem a valós és örökkévaló; az anyag a valótlan és időleges. A Szellem az Isten, és az ember az Ő képmása és hasonlatossága. Tehát az ember nem anyagi; az ember szellemi.

1. 468 : 8-15

Question. — What is the scientific statement of being?

Answer. — There is no life, truth, intelligence, nor substance in matter. All is infinite Mind and its infinite manifestation, for God is All-in-all. Spirit is immortal Truth; matter is mortal error. Spirit is the real and eternal; matter is the unreal and temporal. Spirit is God, and man is His image and likeness. Therefore man is not material; he is spiritual.

2. 477 : 9-17

Bármi, ami anyagi, halandó. Az öt fizikai érzék számára az ember egyesült anyagnak és elmének tűnik; de a Krisztusi Tudomány feltárja az embert mint Isten ideáját, és a testi érzékeket halandó és tévedő illúzióknak nyilvánítja. Az Isteni Tudomány megmutatja, hogy lehetetlen, hogy egy anyagi test, melyet ugyan áthat az anyag legmagasabb szintű, helytelenül elmének nevezett rétege, legyen az ember - az igazi és tökéletes ember, a létezés halhatatlan ideája, elpusztíthatatlan és örök.

2. 477 : 9-17

Whatever is material is mortal. To the five corporeal senses, man appears to be matter and mind united; but Christian Science reveals man as the idea of God, and declares the corporeal senses to be mortal and erring illusions. Divine Science shows it to be impossible that a material body, though interwoven with matter's highest stratum, misnamed mind, should be man, — the genuine and perfect man, the immortal idea of being, indestructible and eternal.

3. 279 : 13-21, 26-29

A Szellem és az anyag sem együtt létezni, sem együttműködni nem tud, és az egyik éppúgy nem teremtheti a másikat, mint ahogy az Igazság nem teremthet tévedést, vagy fordítva.

Amilyen arányban eltűnik az a hiedelem, hogy az élet és az értelem az anyagban vagy az anyagból van, olyan arányban láthatók a lét halhatatlan tényei, és ezeknek az egyetlen ideája vagy intelligenciája Istenben van. A Szellem csak az örök Élet, Igazság és Szeretet megértése és demonstrációja által érhető el.

Logikus és tudományos következtetés csak annak ismeretével vonható le, hogy a létnek nincs két alapzata, anyag és elme, hanem csak egy - az Elme.

3. 279 : 13-21, 26-29

Spirit and matter can neither coexist nor cooperate, and one can no more create the other than Truth can create error, or vice versa.

In proportion as the belief disappears that life and intelligence are in or of matter, the immortal facts of being are seen, and their only idea or intelligence is in God. Spirit is reached only through the understanding and demonstration of eternal Life and Truth and Love.

A logical and scientific conclusion is reached only through the knowledge that there are not two bases of being, matter and mind, but one alone, — Mind.

4. 301 : 17-23, 24-29

Minthogy Isten a szubsztancia és az ember az isteni képmás és hasonlatosság, az embernek kizárólag a jó szubsztanciáját, a Szellem és nem az anyag lényegét kellene kívánnia, és a valóságban nem is birtokol mást. A hiedelem, hogy az embernek valamely más szubsztanciája vagy elméje van, nem szellemi és megszegi az első parancsolatot: Egy Istened, egy Elméd legyen. ...A téveszme, vétek, betegség és halál az anyagi érzet hamis bizonyságából erednek, amely egy feltételezett, a végtelen Szellem fókuszpontján kívüli álláspontból, az Elme és a szubsztancia fordított képét mutatja, amelyben minden fonák.

4. 301 : 17-23, 24-29

As God is substance and man is the divine image and likeness, man should wish for, and in reality has, only the substance of good, the substance of Spirit, not matter. The belief that man has any other substance, or mind, is not spiritual and breaks the First Commandment, Thou shalt have one God, one Mind. … Delusion, sin, disease, and death arise from the false testimony of material sense, which, from a supposed standpoint outside the focal distance of infinite Spirit, presents an inverted image of Mind and substance with everything turned upside down.

5. 269 : 21-28

Az anyagi érzékek bizonysága sem nem feltétlen, sem nem isteni. Ezért én fenntartás nélkül Jézusnak, az ő apostolainak, a prófétáknak és az Elme Tudományának bizonyságára támaszkodok. Egyéb alapok nincsenek. Minden más rendszer - rendszerek, melyek teljesen vagy részben az anyagi érzékek által nyert ismereteken alapszanak - hasonlók a szélingatta nádhoz és nem a kősziklára épített házakhoz.

5. 269 : 21-28

The testimony of the material senses is neither absolute nor divine. I therefore plant myself unreservedly on the teachings of Jesus, of his apostles, of the prophets, and on the testimony of the Science of Mind. Other foundations there are none. All other systems — systems based wholly or partly on knowledge gained through the material senses — are reeds shaken by the wind, not houses built on the rock.

6. 326 : 8-14

Az egész természet Isten ember iránti szeretetét tanítja, de az ember nem szeretheti Istent mindenekfelett és nem fordíthatja minden vonzalmát a lelki dolgokra, amíg az anyagit szereti vagy amíg jobban bízik abban, mint a lelkiben.

El kell hagynunk az anyagi rendszerek alapját, bármennyire is hagyomány által szentesített, ha el akarjuk nyerni a Krisztust, mint egyedüli Üdvözítőnket.

6. 326 : 8-14

All nature teaches God's love to man, but man cannot love God supremely and set his whole affections on spiritual things, while loving the material or trusting in it more than in the spiritual.

We must forsake the foundation of material systems, however time-honored, if we would gain the Christ as our only Saviour.

7. 593 : 6

Erszény. Kincsek felhalmozása az anyagban; tévedés.

7. 593 : 6

Purse. Laying up treasures in matter; error.

8. 262 : 17-26

Jób azt mondta: „Az én fülemnek hallásával hallottam felőled, de most szemeimmel látlak téged.” A halandók visszhangozni fogják Jób gondolatát, amikor az anyag állítólagos fájdalma és élvezete megszűnnek túlsúlyban lenni. Akkor majd felhagynak az élet és boldogság, az öröm és bánat hamis értékelésével, és elnyerik az önzetlenül szeretés, a türelmes munkálkodás és a minden, Istenhez nem hasonlón való felülkerekedés gyönyörűségét. Magasabb álláspontból kiindulva, az ember önkéntelenül emelkedik, ahogy a világosság erőfeszítés nélkül áraszt fényt; mert „ahol a ti kincsetek van, ott lesz a ti szívetek is.”

8. 262 : 17-26

Job said: "I have heard of Thee by the hearing of the ear: but now mine eye seeth Thee." Mortals will echo Job's thought, when the supposed pain and pleasure of matter cease to predominate. They will then drop the false estimate of life and happiness, of joy and sorrow, and attain the bliss of loving unselfishly, working patiently, and conquering all that is unlike God. Starting from a higher standpoint, one rises spontaneously, even as light emits light without effort; for "where your treasure is, there will your heart be also."

9. 272 : 19-25

A gondolat spiritualizálása és a mindennapi élet Kereszténnyé tétele, ellentétben az anyagi létezés rettenetes bohózatának eredményeivel; a szeplőtlenség és tisztaság, ellentétben az érzékiesség és tisztátalanság lealacsonyításra törekvő hajlamaival és föld felé való gravitálásával, azok, amelyek valóban tanúskodnak a Krisztusi Tudomány isteni eredete és működése mellett.

9. 272 : 19-25

It is the spiritualization of thought and Christianization of daily life, in contrast with the results of the ghastly farce of material existence; it is chastity and purity, in contrast with the downward tendencies and earthward gravitation of sensualism and impurity, which really attest the divine origin and operation of Christian Science.

10. 322 : 26-5

Az anyag feltételezett életében való hiedelem súlyos tapasztalatai, valamint csalódásaink és szüntelen bajaink, mint fáradt gyermekeket, az isteni Szeretet karjaiba terelnek bennünket. Ekkor kezdjük megismerni az Életet az isteni Tudományban. Enélkül az elválasztási folyamat nélkül „vajon végére tudsz-e járni Isten titkainak?” Könnyebb az Igazságra vágyni, mint megszabadulni a tévedéstől. A halandók kereshetik a Krisztusi Tudomány megértését, de nem lesznek képesek a Krisztusi Tudományból a létezés tényeit összeszedegetni anélkül, hogy törekednének erre. Ez a törekvés az az igyekezet, hogy elhagyjanak minden fajta tévedést, és hogy ne legyen más tudatuk, mint a jó.

10. 322 : 26-5

The sharp experiences of belief in the supposititious life of matter, as well as our disappointments and ceaseless woes, turn us like tired children to the arms of divine Love. Then we begin to learn Life in divine Science. Without this process of weaning, "Canst thou by searching find out God?" It is easier to desire Truth than to rid one's self of error. Mortals may seek the understanding of Christian Science, but they will not be able to glean from Christian Science the facts of being without striving for them. This strife consists in the endeavor to forsake error of every kind and to possess no other consciousness but good.

11. 61 : 4-11

Az emberi érzelmekben a jónak túlsúlyban kell lennie a gonosz felett, és a lelkinek az állati felett, különben a boldogságot soha nem éri el. Ennek a mennyei állapotnak az elnyerése nemesebbé tenné utódainkat, csökkentené a bűnözést és magasabb célok felé irányítaná törekvéseinket. A bűn minden völgyét fel kell tölteni, és az önzés minden hegyét el kell hordani, hogy Istenünk országútja elkészülhessen a Tudományban.

11. 61 : 4-11

The good in human affections must have ascendency over the evil and the spiritual over the animal, or happiness will never be won. The attainment of this celestial condition would improve our progeny, diminish crime, and give higher aims to ambition. Every valley of sin must be exalted, and every mountain of selfishness be brought low, that the highway of our God may be prepared in Science.

12. 518 : 15-19

A lelki gazdagok egy nagy testvériségben segítik a szegényeket, ahol mindenkinek ugyanaz az Alapelve vagy Atyja; és áldott az az ember, aki látja testvérének szükségét és ellátja azt, saját javát egy másikéban keresve.

12. 518 : 15-19

The rich in spirit help the poor in one grand brotherhood, all having the same Principle, or Father; and blessed is that man who seeth his brother's need and supplieth it, seeking his own in another's good.

13. 451 : 14-18

Az ember abba az irányba megy, amerre néz, és ahol a kincse van, ott lesz a szíve is. Ha a reményeink és érzelmeink lelkiek, akkor ezek felülről és nem alulról jönnek, és mint egykoron, meghozzák a Szellem gyümölcsét.

13. 451 : 14-18

Man walks in the direction towards which he looks, and where his treasure is, there will his heart be also. If our hopes and affections are spiritual, they come from above, not from beneath, and they bear as of old the fruits of the Spirit.

14. 390 : 9-11

Az Igazság végül mindannyiunkat arra késztet majd, hogy felváltsuk az érzékek élvezeteit és fájdalmait a Lélek örömeivel.

14. 390 : 9-11

Truth will at length compel us all to exchange the pleasures and pains of sense for the joys of Soul.


████████████████████████████████████████████████████████████████████████


A NAPI FELADATOK

Mary Baker Eddy

Mindennapi Ima

Ezen Egyház minden tagjának feladata minden egyes nap imádkozni: „Jöjjön el a Te országod”; hadd jöjjön létre bennem az isteni Igazság, Élet és Szeretet uralma és zárjon ki belőlem minden bűnt, és hadd gazdagítsa a Te Igéd az egész emberiség vonzalmait és kormányozza azokat!

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 4. pont

Indítékokra és Tettekre vonatkozó Szabály

Az Anyaegyház tagjainak indítékait és tetteit nem szabad, hogy akár ellenségeskedés, akár személyes ragaszkodás vezérelje. A Tudományban az isteni Szeretet egyedül kormányozza az embert, és a Keresztény Tudós a Szeretet kedves vonásait tükrözi a bűn megdorgálásában, igaz testvériségben, könyörületességben és megbocsátásban. Ezen Egyház tagjainak naponta kell őrködnie és imádkoznia, hogy megszabadíttassanak minden gonosztól, jövendöléstől, bíráskodástól, ítélkezéstől, tanácsadástól, befolyásolástól vagy téves befolyásoltatástól.

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 1. pont

Készenlét a Feladatra

Ezen Egyház minden tagjának feladata megvédeni magát naponta az agresszív mentális szuggesztióval szemben, és nem hagyni, hogy elfelejtessék vagy elhanyagoltassák vele az Isten, a Vezetője és az emberiség felé való kötelezettségét. Tettei alapján kerül majd megítélésre – igazolásra vagy elítélésre.

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 6. pont


Ügyelj Rá

Vegyes Írások, Mary Baker Eddy, 237. oldal

Keresztény Tudósoknak: — Lásd Tudomány és Egészség, 442. oldal, 30. sor, és ügyelj erre naponta.
Keresztény Tudósok, legyetek önmagatok törvénye, hogy a mentális mulasztás nem árthat nektek akár mikor alszotok, akár ébrenlétetekben.

(T&E, 442. o.)


████████████████████████████████████████████████████████████████████████