VASÁRNAP 2022. MÁRCIUS 13. |

VASÁRNAP 2022. MÁRCIUS 13.TÁRGY — Szubsztancia

SubjectSubstance

ARANY SZÖVEG : Példabeszédek 8 : 18

Gazdagság és megbecsülés van nálam, maradandó vagyon és igazság.Golden Text: Proverbs 8 : 18

Riches and honour are with me; yea, durable riches and righteousness.
Kattints ide a lecke PDF verziójáért:


Kattints ide a lecke hanganyagáért:

Kattints ide, hogy meghallgasd a YouTube-on

Kattints ide, hogy meghallgasd a Vimeo-on

████████████████████████████████████████████████████████████████████████


VÁLTAKOZÓ OLVASÁS: Zsoltárok 119 : 12, 16-18; Zsoltárok 36 : 9, 10


12.     Áldott vagy te, Uram! Taníts meg engem a te rendeléseidre.

16.     Gyönyörködöm a te rendeléseidben; a te beszédedrõl nem feledkezem el.

17.     Tégy jól a te szolgáddal, hogy éljek és megtartsam a te beszédedet.

18.     Nyisd föl szememet, hogy megláthassam, milyen csodálatos a te törvényed.

9.     Dúslakodnak házadnak bőséges javaiban; megitatod őket gyönyörűségeid folyóvizéből.

10.     Mert nálad van az életnek forrása; a te világosságod által látunk világosságot.

Responsive Reading: Psalm 119 : 12, 16-18; Psalm 36 : 8, 9

12.     Blessed art thou, O Lord: teach me thy statutes.

16.     I will delight myself in thy statutes: I will not forget thy word.

17.     Deal bountifully with thy servant, that I may live, and keep thy word.

18.     Open thou mine eyes, that I may behold wondrous things out of thy law.

8.     They shall be abundantly satisfied with the fatness of thy house; and thou shalt make them drink of the river of thy pleasures.

9.     For with thee is the fountain of life: in thy light shall we see light.LECKE PRÉDIKÁCIÓA Biblia


1. 2 Mózes 17 : 1-6

1     Ezután útnak indult Izráel fiainak egész közössége a Szín-pusztából, és ment táborhelyről táborhelyre az Úr parancsa szerint. Tábort ütöttek Refídímben, de nem volt ivóvize a népnek.

2     A nép ismét perbe szállt Mózessel, és azt mondta: Adj nekünk vizet, hogy ihassunk! Mózes pedig így felelt nekik: Miért szálltok perbe velem? Miért kísértitek az Urat?

3     De a nép szomjazott a vízre, ezért tovább zúgolódott a nép Mózes ellen, és ezt mondta: Azért hoztál föl bennünket Egyiptomból, hogy most szomjúsággal ölj meg minket gyermekeinkkel és jószágunkkal együtt?!

4     Ekkor segítségért kiáltott Mózes az Úrhoz. Ezt mondta: Mit csináljak ezzel a néppel? Kis híja, hogy meg nem köveznek!

5     De az Úr így szólt Mózeshez: Menj végig a nép előtt, és végy magadhoz néhányat Izráel vénei közül, vedd kezedbe botodat is, amellyel a Nílusra ütöttél, és menj!

6     Én majd ott állok előtted a sziklán, a Hóreben. Üss a sziklára! Víz fakad belőle, és ihat a nép. Mózes így cselekedett Izráel vénei előtt.

1. Exodus 17 : 1-6

1     And all the congregation of the children of Israel journeyed from the wilderness of Sin, after their journeys, according to the commandment of the Lord, and pitched in Rephidim: and there was no water for the people to drink.

2     Wherefore the people did chide with Moses, and said, Give us water that we may drink. And Moses said unto them, Why chide ye with me? wherefore do ye tempt the Lord?

3     And the people thirsted there for water; and the people murmured against Moses, and said, Wherefore is this that thou hast brought us up out of Egypt, to kill us and our children and our cattle with thirst?

4     And Moses cried unto the Lord, saying, What shall I do unto this people? they be almost ready to stone me.

5     And the Lord said unto Moses, Go on before the people, and take with thee of the elders of Israel; and thy rod, wherewith thou smotest the river, take in thine hand, and go.

6     Behold, I will stand before thee there upon the rock in Horeb; and thou shalt smite the rock, and there shall come water out of it, that the people may drink. And Moses did so in the sight of the elders of Israel.

2. Máté 14 : 14-21

14     És kimenvén Jézus, láta nagy sokaságot, és megszáná õket, és azoknak betegeit meggyógyítá.

15     Mikor pedig estveledék, hozzá menének az õ tanítványai, mondván: Puszta hely ez, és az idõ már elmúlt; bocsásd el a sokaságot, hogy menjenek el a falvakba és vegyenek magoknak eleséget.

16     Jézus pedig monda nékik: Nem szükség elmenniök; adjatok nékik ti enniök.

17     Azok pedig mondának néki: Nincsen itt, csupán öt kenyerünk és két halunk.

18     Õ pedig monda: Hozzátok azokat ide hozzám.

19     És mikor megparancsolá a sokaságnak, hogy üljenek le a fûre, vevé az öt kenyeret és két halat, és szemeit az égre emelvén, hálákat ada; és megszegvén a kenyereket, adá a tanítványoknak, a tanítványok pedig a sokaságnak.

20     És mindnyájan evének, és megelégedének; és felszedék a maradék darabokat, tizenkét teli kosárral.

21     Akik pedig ettek vala, mintegy ötezeren valának férfiak, asszonyokon és gyermekeken kívül.

2. Matthew 14 : 14-21

14     And Jesus went forth, and saw a great multitude, and was moved with compassion toward them, and he healed their sick.

15     And when it was evening, his disciples came to him, saying, This is a desert place, and the time is now past; send the multitude away, that they may go into the villages, and buy themselves victuals.

16     But Jesus said unto them, They need not depart; give ye them to eat.

17     And they say unto him, We have here but five loaves, and two fishes.

18     He said, Bring them hither to me.

19     And he commanded the multitude to sit down on the grass, and took the five loaves, and the two fishes, and looking up to heaven, he blessed, and brake, and gave the loaves to his disciples, and the disciples to the multitude.

20     And they did all eat, and were filled: and they took up of the fragments that remained twelve baskets full.

21     And they that had eaten were about five thousand men, beside women and children.

3. Lukács 12 : 22, 24, 27, 31 (keressétek)

22     Tanítványaihoz pedig így szólt: "Ezért mondom nektek: ne aggódjatok életetekért, hogy mit egyetek, se testetekért, hogy mivel ruházkodjatok,

24     Nézzétek meg a hollókat: nem vetnek, nem is aratnak, nincsen kamrájuk, sem csűrük, Isten mégis eltartja őket. Mennyivel értékesebbek vagytok ti a madaraknál!

27     Nézzétek a liliomokat, miként növekednek: nem fáradoznak, nem is fonnak, de mondom nektek, hogy Salamon teljes dicsőségében sem öltözött úgy, mint ezek közül bármelyik.

31     ... keressétek az ő országát, és ráadásul ezek is megadatnak nektek.

3. Luke 12 : 22, 24, 27, 31 (seek)

22     And he said unto his disciples, Therefore I say unto you, Take no thought for your life, what ye shall eat; neither for the body, what ye shall put on.

24     Consider the ravens: for they neither sow nor reap; which neither have storehouse nor barn; and God feedeth them: how much more are ye better than the fowls?

27     Consider the lilies how they grow: they toil not, they spin not; and yet I say unto you, that Solomon in all his glory was not arrayed like one of these.

31     …seek ye the kingdom of God; and all these things shall be added unto you.

4. Máté 17 : 24-27

24     Mikor pedig eljutottak vala Kapernaumba, a kétdrakma-szedõk Péterhez menének és mondának néki: A ti mesteretek nem fizeti-é a kétdrakmát?

25     Monda: Igen. És mikor beméne a házba, megelõzé õt Jézus, mondván: Mit gondolsz Simon? A föld királyai kiktõl szednek vámot vagy adót? a fiaiktól-é, vagy az idegenektõl?

26     Monda néki Péter: Az idegenektõl. Monda néki Jézus: Tehát a fiak szabadok.

27     De hogy õket meg ne botránkoztassuk, menj a tengerre, vesd be a horgot, és vond ki az elsõ halat, amely rá akad: és felnyitván a száját, egy státert találsz benne: azt kivévén, add oda nékik én érettem és te éretted.

4. Matthew 17 : 24-27

24     And when they were come to Capernaum, they that received tribute money came to Peter, and said, Doth not your master pay tribute?

25     He saith, Yes. And when he was come into the house, Jesus prevented him, saying, What thinkest thou, Simon? of whom do the kings of the earth take custom or tribute? of their own children, or of strangers?

26     Peter saith unto him, Of strangers. Jesus saith unto him, Then are the children free.

27     Notwithstanding, lest we should offend them, go thou to the sea, and cast an hook, and take up the fish that first cometh up; and when thou hast opened his mouth, thou shalt find a piece of money: that take, and give unto them for me and thee.

5. Márk 12 : 41-44

41     Amikor Jézus leült a templomi persellyel szemben, nézte, hogyan dobja a pénzt a sokaság a perselybe. Sok gazdag sokat dobott bele,

42     egy szegény özvegyasszony pedig odamenve beledobott két fillért, azaz egy krajcárt.

43     Jézus odahívta tanítványait, és ezt mondta nekik: "Bizony, mondom néktek, hogy ez a szegény özvegyasszony mindenkinél többet dobott a perselybe.

44     Mert mindannyian fölöslegükből dobtak, ő azonban szegénységéből mindazt beledobta, amije csak volt, az egész vagyonát."

5. Mark 12 : 41-44

41     And Jesus sat over against the treasury, and beheld how the people cast money into the treasury: and many that were rich cast in much.

42     And there came a certain poor widow, and she threw in two mites, which make a farthing.

43     And he called unto him his disciples, and saith unto them, Verily I say unto you, That this poor widow hath cast more in, than all they which have cast into the treasury:

44     For all they did cast in of their abundance; but she of her want did cast in all that she had, even all her living.

6. II Korinthusiakhoz 8 : 9, 13-15

9     Mert ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztusnak jótéteményét, hogy gazdag lévén, szegénnyé lett érettetek, hogy ti az õ szegénysége által meggazdagodjatok.

13     Mert nem úgy, hogy másoknak könnyebbségük, néktek pedig nyomorúságtok [legyen,] hanem egyenlõség szerint; e mostani idõben a ti bõségtek [pótolja] amazoknak fogyatkozását;

14     Hogy amazoknak bõsége is pótolhassa a ti fogyatkozástokat, hogy [így] egyenlõség legyen;

15     Amint megvan írva: aki sokat [szedett,] nem volt többje; és aki keveset, nem volt kevesebbje.

6. II Corinthians 8 : 9, 13-15

9     For ye know the grace of our Lord Jesus Christ, that, though he was rich, yet for your sakes he became poor, that ye through his poverty might be rich.

13     For I mean not that other men be eased, and ye burdened:

14     But by an equality, that now at this time your abundance may be a supply for their want, that their abundance also may be a supply for your want: that there may be equality:

15     As it is written, He that had gathered much had nothing over; and he that had gathered little had no lack.

7. Zsoltárok 23 : 1-6

1     Az Úr az én pásztorom; nem szűkölködöm.

2     Füves legelőkön nyugtat engem, csendes vizekhez terelget engem.

3     Lelkemet felüdíti, az igazság ösvényein vezet engem az õ nevéért.

4     Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy; a te vessződ és botod, azok vigasztalnak engem.

5     Asztalt terítesz nekem ellenségeim szeme láttára. Megkened fejemet olajjal, csordultig van poharam.

6     Bizonyára jóságod és kegyelmed követnek engem életem minden napján, s az Úr házában lakozom hosszú ideig.

7. Psalm 23 : 1-6

1     The Lord is my shepherd; I shall not want.

2     He maketh me to lie down in green pastures: he leadeth me beside the still waters.

3     He restoreth my soul: he leadeth me in the paths of righteousness for his name’s sake.

4     Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil: for thou art with me; thy rod and thy staff they comfort me.

5     Thou preparest a table before me in the presence of mine enemies: thou anointest my head with oil; my cup runneth over.

6     Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life: and I will dwell in the house of the Lord for ever.Tudomány és Egészség


1. 468 : 16-24

Kérdés: — Mi az ember?

Válasz. — A Szubsztancia az, ami örök, és képtelen a disszonanciára és romlásra. Az Igazság, Élet és Szeretet a szubsztancia, ahogy az Írás használja ezt a szót a Zsidókhoz írt levélben: „A hit pedig a reménylett dolgoknak valósága [szubsztanciája], és a nem látott dolgokról való meggyőződés.” A Szellem az Elme, Lélek vagy Isten szinonimája, az egyetlen igaz szubsztancia. A szellemi univerzum, beleértve az egyéni embert, egy összetett idea, mely a Szellem isteni szubsztanciáját tükrözi.

1. 468 : 16-24

Question. — What is substance?

Answer. — Substance is that which is eternal and incapable of discord and decay. Truth, Life, and Love are substance, as the Scriptures use this word in Hebrews: "The substance of things hoped for, the evidence of things not seen." Spirit, the synonym of Mind, Soul, or God, is the only real substance. The spiritual universe, including individual man, is a compound idea, reflecting the divine substance of Spirit.

2. 206 : 15-18

Az Istennek emberhez való tudományos viszonyában megállapíthatjuk, hogy bármi, ami áldás egy ember számára, az minden és mindenki számára áldás, ahogyan Jézus azt megmutatta a kenyerekkel és halakkal - mivel a Szellem, nem az anyag az ellátás forrása.

2. 206 : 15-18

In the scientific relation of God to man, we find that whatever blesses one blesses all, as Jesus showed with the loaves and the fishes, — Spirit, not matter, being the source of supply.

3. 530 : 5-12

Az isteni Tudományban az embert Isten, a létezés isteni Alapelve, tartja fenn. A föld, Isten utasítására, ételt terem az ember használatára. Tudván ezt, Jézus egyszer azt mondta: „Ne aggodalmaskodjatok a ti éltetek felől, mit egyetek; se a ti testetek felől, mibe öltözködjetek.” - nem feltételezve kiváltságokat a teremtőjétől, hanem elismerve Istent, mindennek az Atyját és Anyját, mint aki képes táplálni és felruházni az embert, ahogy azt a liliomokkal is teszi.

3. 530 : 5-12

In divine Science, man is sustained by God, the divine Principle of being. The earth, at God's command, brings forth food for man's use. Knowing this, Jesus once said, "Take no thought for your life, what ye shall eat, or what ye shall drink," — presuming not on the prerogative of his creator, but recognizing God, the Father and Mother of all, as able to feed and clothe man as He doth the lilies.

4. 91 : 16-17

Az anyagi önazonosságban elmerülve, az Élet vagy Elme szubsztanciáját csak halványan fogjuk fel és tükrözzük.

4. 91 : 16-17

Absorbed in material selfhood we discern and reflect but faintly the substance of Life or Mind.

5. 278 : 4-22

A Szellem az egyetlen szubsztancia és tudat, melyet az isteni Tudomány elismer. Az anyagi érzékek ellenkeznek ezzel, de anyagi érzékek nincsenek, mivel az anyagnak nincs elméje. A Szellemben nincs anyag, csakúgy, ahogy az Igazságban nincs tévedés, és a jóban nincs gonosz. A gondolat, hogy valódi szubsztancia-anyag létezik, mely a Szellem ellentéte, hamis feltevés. A Szellem, Isten végtelen, minden. A Szellemnek nem lehet ellentéte.

Az, hogy az anyag szubsztanciális (lényegi), vagy hogy élete és érzékelése van, a halandók hamis hiedelmeinek egyike, és ez csak a feltételezett halandó tudatban létezik. Ennélfogva, amint megközelítjük a Szellemet és Igazságot, úgy veszítjük el az anyagról való tudatosságot. Annak elfogadása, hogy létezhet anyagi szubsztancia, megkövetel egy másik elismerést is, mégpedig, hogy a Szellem nem végtelen, és hogy az anyag önteremtő, önmagában létező, és örök. Ebből az következne, hogy két örök ok van, melyek örök harcban állnak egymással; és hogy ennek ellenére azt mondjuk, hogy a Szellem a legfelsőbb és mindenütt-jelenlét.

5. 278 : 4-22

Spirit is the only substance and consciousness recognized by divine Science. The material senses oppose this, but there are no material senses, for matter has no mind. In Spirit there is no matter, even as in Truth there is no error, and in good no evil. It is a false supposition, the notion that there is real substance-matter, the opposite of Spirit. Spirit, God, is infinite, all. Spirit can have no opposite.

That matter is substantial or has life and sensation, is one of the false beliefs of mortals, and exists only in a supposititious mortal consciousness. Hence, as we approach Spirit and Truth, we lose the consciousness of matter. The admission that there can be material substance requires another admission, — namely, that Spirit is not infinite and that matter is self-creative, self-existent, and eternal. From this it would follow that there are two eternal causes, warring forever with each other; and yet we say that Spirit is supreme and all-presence.

6. 517 : 30-23

Az isteni Szeretet megáldja saját eszméit, és előidézi sokasodásukat, - hogy kinyilvánítsák az Ő hatalmát. Az ember nem arra lett teremtve, hogy a földet művelje. Veleszületett joga az uralkodás, nem az alávetettség. Ura a föld és ég hiedelmének - ő maga csakis Alkotójának van alárendelve. Ez a lét Tudománya.

Mózes első könyve 1: 29, 30. Azután ezt mondta Isten: Nektek adok az egész föld színén minden maghozó növényt, és minden fát, amelynek maghozó gyümölcse van: mindez legyen a ti eledeletek. Minden földi állatnak, az ég minden madarának és minden földi csúszómászónak pedig, amelyben élet van, eledelül adok minden zöld növényt. És úgy történt.

Isten az Önmagára vonatkozó kisebb eszmét összekötésként adja a nagyobbhoz, és cserébe a magasabb eszme mindig megvédi az alacsonyabbat. A lelki gazdagok egy nagy testvériségben segítik a szegényeket, ahol mindenkinek ugyanaz az Alapelve vagy Atyja; és áldott az az ember, aki látja testvérének szükségét és ellátja azt, saját javát egy másikéban keresve. A Szeretet a legkisebb szellemi eszmének is hatalmat, halhatatlanságot és jóságot ad, amely átsüt mindenen, mint ahogy a virág átviláglik a bimbón. Isten valamennyi változatos kifejeződése egészséget, szentséget, halhatatlanságot tükröz - végtelen Életet, Igazságot és Szeretetet.

6. 517 : 30-23

Divine Love blesses its own ideas, and causes them to multiply, — to manifest His power. Man is not made to till the soil. His birthright is dominion, not subjection. He is lord of the belief in earth and heaven, — himself subordinate alone to his Maker. This is the Science of being.

Genesis i. 29, 30. And God said, Behold, I have given you every herb bearing seed, which is upon the face of all the earth, and every tree, in the which is the fruit of a tree yielding seed; to you it shall be for meat. And to every beast of the earth, and to every fowl of the air, and to everything that creepeth upon the earth, wherein there is life, I have given every green herb for meat: and it was so.

God gives the lesser idea of Himself for a link to the greater, and in return, the higher always protects the lower. The rich in spirit help the poor in one grand brotherhood, all having the same Principle, or Father; and blessed is that man who seeth his brother's need and supplieth it, seeking his own in another's good. Love giveth to the least spiritual idea might, immortality, and goodness, which shine through all as the blossom shines through the bud. All the varied expressions of God reflect health, holiness, immortality — infinite Life, Truth, and Love.

7. 281 : 14-17

Az egyetlen Ego, az egyetlen Elme vagy Szellem, amelyet Istennek neveznek, végtelen egyéniség, amely minden formával és szépséggel felruház, és amely valóságot és istenséget tükröz az egyéni lelki emberben és a dolgokban.

7. 281 : 14-17

The one Ego, the one Mind or Spirit called God, is infinite individuality, which supplies all form and comeliness and which reflects reality and divinity in individual spiritual man and things.

8. 507 : 24-29

A végtelen Elme teremt és kormányoz mindent a mentális molekulától a végtelenségig. Mindennek ez az isteni Alapelve Tudományt és művészetet fejez ki az Ő egész teremtésén keresztül, valamint az ember és a világegyetem halhatatlanságát. A teremtés mindenkor megjelenőben van, és örökké folytatnia kell e megjelenést forrásának kimeríthetetlen természetéből.

8. 507 : 24-29

Infinite Mind creates and governs all, from the mental molecule to infinity. This divine Principle of all expresses Science and art throughout His creation, and the immortality of man and the universe. Creation is ever appearing, and must ever continue to appear from the nature of its inexhaustible source.

9. 60 : 29-31

A Léleknek végtelen forrásai vannak, amelyekkel megáldja az emberiséget, és a boldogságot hamarabb nyernénk el, és biztosabban a miénk maradna, ha a Lélekben keresnénk.

9. 60 : 29-31

Soul has infinite resources with which to bless mankind, and happiness would be more readily attained and would be more secure in our keeping, if sought in Soul.

10. 494 : 10-14

Az Isteni Szeretet mindig kielégített és mindig ki fog elégíteni minden emberi szükségletet. Nem helyes azt képzelni, hogy Jézus a gyógyító isteni hatalmat csak néhány kiválasztott számára és csak egy korlátozott időszakra demonstrálta, mivel az isteni Szeretet az egész emberiséget minden órában ellátja minden jóval.

10. 494 : 10-14

Divine Love always has met and always will meet every human need. It is not well to imagine that Jesus demonstrated the divine power to heal only for a select number or for a limited period of time, since to all mankind and in every hour, divine Love supplies all good.

11. 140 : 7-15

Nem anyagilag, hanem lelkileg ismerjük Őt mint isteni Elme, mint Élet, Igazság és Szeretet. Olyan mértékben engedelmeskedünk Neki, és imádjuk Őt, amilyen mértékben felfogjuk az isteni természetet és megértéssel szeretjük Őt, nem harcolva többé a testiség felett, hanem örülve Istenünk gazdagságának. A vallás akkor a szívé lesz, nem a fejé. Az emberiség nem lesz többé zsarnoki és eltiltó a szeretet hiányától - kiszűrve a szúnyogot és lenyelve a tevét.

11. 140 : 7-15

Not materially but spiritually we know Him as divine Mind, as Life, Truth, and Love. We shall obey and adore in proportion as we apprehend the divine nature and love Him understandingly, warring no more over the corporeality, but rejoicing in the affluence of our God. Religion will then be of the heart and not of the head. Mankind will no longer be tyrannical and proscriptive from lack of love, — straining out gnats and swallowing camels.

12. 577 : 32-18

A következő Zsoltárban egy szó, ha halványan is, de azt a világosságot mutatja, amelyet a Krisztusi Tudomány vet a Szentírásra azzal, hogy az Istenség testi érzetét a testetlen vagy lelki érzettel helyettesíti: -

XXIII. ZSOLTÁR

Az [isteni szeretet] az én pásztorom; nem szűkölködöm.

[A Szeretet] füves legelőkön nyugtat engem, [és] a [Szeretet] csendes vizekhez terelget engem.

[és] a [Szeretet] csendes vizekhez terelget engem.

[A Szeretet] lelkemet [lelki érzékemet] megvidámítja,

az igazság ösvényein vezet engem az õ nevéért.

Még ha a halál árnyékának völgyében járok is,

nem félek a gonosztól, mert [a Szeretet] velem van;

a [Szeretet] vesszője és botja, azok vigasztalnak engem.

[A Szeretet] asztalt terít nékem

az én ellenségeim előtt; [a szeretet] elárasztja fejem olajjal;

csordultig van a poharam.

Bizonyára jóságod és kegyelmed követnek engem életem minden napján,

s a [Szeretet] házában [tudatában] lakozom hosszú ideig.

12. 577 : 32-18

In the following Psalm one word shows, though faintly, the light which Christian Science throws on the Scriptures by substituting for the corporeal sense, the incorporeal or spiritual sense of Deity: —

PSALM XXIII

[Divine love] is my shepherd; I shall not want.

[Love] maketh me to lie down in green pastures:

[love] leadeth me beside the still waters.

[Love] restoreth my soul [spiritual sense]: [love] leadeth me in the paths of righteousness for His name's sake.

Yea, though I walk through the valley of the shadow of

death, I will fear no evil: for [love] is with me; [love's]

rod and [love's] staff they comfort me.

[Love] prepareth a table before me in the presence of

mine enemies: [love] anointeth my head with oil; my cup

runneth over.

Surely goodness and mercy shall follow me all the days of

my life; and I will dwell in the house [the consciousness] of

[love] for ever.


████████████████████████████████████████████████████████████████████████


A NAPI FELADATOK

Mary Baker Eddy

Mindennapi Ima

Ezen Egyház minden tagjának feladata minden egyes nap imádkozni: „Jöjjön el a Te országod”; hadd jöjjön létre bennem az isteni Igazság, Élet és Szeretet uralma és zárjon ki belőlem minden bűnt, és hadd gazdagítsa a Te Igéd az egész emberiség vonzalmait és kormányozza azokat!

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 4. pont

Indítékokra és Tettekre vonatkozó Szabály

Az Anyaegyház tagjainak indítékait és tetteit nem szabad, hogy akár ellenségeskedés, akár személyes ragaszkodás vezérelje. A Tudományban az isteni Szeretet egyedül kormányozza az embert, és a Keresztény Tudós a Szeretet kedves vonásait tükrözi a bűn megdorgálásában, igaz testvériségben, könyörületességben és megbocsátásban. Ezen Egyház tagjainak naponta kell őrködnie és imádkoznia, hogy megszabadíttassanak minden gonosztól, jövendöléstől, bíráskodástól, ítélkezéstől, tanácsadástól, befolyásolástól vagy téves befolyásoltatástól.

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 1. pont

Készenlét a Feladatra

Ezen Egyház minden tagjának feladata megvédeni magát naponta az agresszív mentális szuggesztióval szemben, és nem hagyni, hogy elfelejtessék vagy elhanyagoltassák vele az Isten, a Vezetője és az emberiség felé való kötelezettségét. Tettei alapján kerül majd megítélésre – igazolásra vagy elítélésre.

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 6. pont


Ügyelj Rá

Vegyes Írások, Mary Baker Eddy, 237. oldal

Keresztény Tudósoknak: — Lásd Tudomány és Egészség, 442. oldal, 30. sor, és ügyelj erre naponta.
Keresztény Tudósok, legyetek önmagatok törvénye, hogy a mentális mulasztás nem árthat nektek akár mikor alszotok, akár ébrenlétetekben.

(T&E, 442. o.)


████████████████████████████████████████████████████████████████████████