VASÁRNAP 2022. MÁJUS 29. |

VASÁRNAP 2022. MÁJUS 29.



TÁRGY — Ősi És Modern Szellemidézés, Alias

SubjectAncient and Modern Necromancy, Alias Mesmerism and Hypnotism, Denounced

ARANY SZÖVEG : Efézusiakhoz 6 : 13

vegyétek föl az Istennek minden fegyverzetét, hogy ellentállhassatok ama gonosz napon, és mindeneket elvégezvén megállhassatok.



Golden Text: Ephesians 6 : 13

Take unto you the whole armour of God, that ye may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand.




Kattints ide a lecke PDF verziójáért:


████████████████████████████████████████████████████████████████████████


VÁLTAKOZÓ OLVASÁS: Jelenések 12: 7-11; Jelenések 19: 6


7.     És lõn az égben viaskodás: Mihály és az õ angyalai viaskodnak vala a sárkánynyal; és a sárkány is viaskodik vala és az õ angyalai;

8.     De nem vehetének diadalmat, és az õ helyök sem találtaték többé a mennyben.

9.     És vetteték a nagy sárkány, ama régi kígyó, a ki neveztetik ördögnek és a Sátánnak, ki mind az egész föld kerekségét elhiteti, vetteték a földre, és az õ angyalai [is] õ vele levettetének.

10.     És hallék nagy szózatot az égben, a mely ezt mondja vala: Most lett meg az idvesség és az erõ, és a mi Istenünknek országa, és az õ Krisztusának hatalma; mert a mi atyánkfiainak vádolója levettetett, ki vádolja vala õket éjjel és nappal a mi Istenünk elõtt.

11.     És õk legyõzték azt a Bárány véréért, és az õ bizonyságtételöknek beszédéért; és az õ életöket nem kímélték mind halálig.

6.     És hallottam valami nagy sokaság hangját, mely mintha nagy vizek zúgása és erős mennydörgés hangja volna: "Halleluja, mert uralkodik az Úr, a mi Istenünk, a Mindenható!

Responsive Reading: Revelation 12 : 7-11Revelation 19 : 6

7.     And there was war in heaven: Michael and his angels fought against the dragon; and the dragon fought and his angels,

8.     And prevailed not; neither was their place found any more in heaven.

9.     And the great dragon was cast out, that old serpent, called the Devil, and Satan, which deceiveth the whole world: he was cast out into the earth, and his angels were cast out with him.

10.     And I heard a loud voice saying in heaven, Now is come salvation, and strength, and the kingdom of our God, and the power of his Christ: for the accuser of our brethren is cast down, which accused them before our God day and night.

11.     And they overcame him by the blood of the Lamb, and by the word of their testimony.

6.     And I heard as it were the voice of a great multitude, and as the voice of many waters, and as the voice of mighty thunderings, saying, Alleluia: for the Lord God omnipotent reigneth.



LECKE PRÉDIKÁCIÓ



A Biblia


1. Máté 6 : 13 (:-ig)

13     És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól.

1. Matthew 6 : 13 (to :)

13     And lead us not into temptation, but deliver us from evil:

2. I Mózes 3 : 1-7 (;-ig), 8-13

1     A kígyó pedig ravaszabb vala minden mezei vadnál, melyet az Úr Isten teremtett vala, és monda az asszonynak: Csakugyan azt mondta az Isten, hogy a kertnek egy fájáról se egyetek?

2     És monda az asszony a kígyónak: A kert fáinak gyümölcséből ehetünk;

3     De annak a fának gyümölcséből, mely a kertnek közepette van, azt mondá Isten: abból ne egyetek, azt meg se illessétek, hogy meg ne haljatok.

4     És monda a kígyó az asszonynak: Bizony nem haltok meg;

5     Hanem tudja az Isten, hogy amely napon ejéndetek abból, megnyilatkoznak a ti szemeitek, és olyanok lésztek mint az Isten: jónak és gonosznak tudói.

6     És látá az asszony, hogy jó az a fa eledelre s hogy kedves a szemnek, és kívánatos az a fa a bölcsességért: szakaszta azért annak gyümölcséből, és evék, és ada vele levő férjének is, és az is evék.

7     És megnyilatkozának mindkettőjüknek szemei s észrevevék, hogy mezítelenek;

8     És meghallák az Úr Isten szavát, aki hűvös alkonyatkor a kertben jár vala; és elrejtőzék az ember és az ő felesége az Úr Isten elől a kert fái között.

9     Szólítá ugyanis az Úr Isten az embert és monda néki: Hol vagy?

10     És monda: Szavadat hallám a kertben, és megfélemlém, mivelhogy mezítelen vagyok, és elrejtezém.

11     És monda Ő: Ki mondá néked, hogy mezítelen vagy? Avagy talán ettél a fáról, melytől tiltottalak, hogy arról ne egyél?

12     És monda az ember: Az asszony, akit mellém adtál vala, ő ada nékem arról a fáról, úgy evém.

13     És monda az Úr Isten az asszonynak: Mit cselekedtél? Az asszony pedig monda: A kígyó ámított el engem, úgy evém.

2. Genesis 3 : 1-7 (to ;), 8-13

1     Now the serpent was more subtil than any beast of the field which the Lord God had made. And he said unto the woman, Yea, hath God said, Ye shall not eat of every tree of the garden?

2     And the woman said unto the serpent, We may eat of the fruit of the trees of the garden:

3     But of the fruit of the tree which is in the midst of the garden, God hath said, Ye shall not eat of it, neither shall ye touch it, lest ye die.

4     And the serpent said unto the woman, Ye shall not surely die:

5     For God doth know that in the day ye eat thereof, then your eyes shall be opened, and ye shall be as gods, knowing good and evil.

6     And when the woman saw that the tree was good for food, and that it was pleasant to the eyes, and a tree to be desired to make one wise, she took of the fruit thereof, and did eat, and gave also unto her husband with her; and he did eat.

7     And the eyes of them both were opened, and they knew that they were naked;

8     And they heard the voice of the Lord God walking in the garden in the cool of the day: and Adam and his wife hid themselves from the presence of the Lord God amongst the trees of the garden.

9     And the Lord God called unto Adam, and said unto him, Where art thou?

10     And he said, I heard thy voice in the garden, and I was afraid, because I was naked; and I hid myself.

11     And he said, Who told thee that thou wast naked? Hast thou eaten of the tree, whereof I commanded thee that thou shouldest not eat?

12     And the man said, The woman whom thou gavest to be with me, she gave me of the tree, and I did eat.

13     And the Lord God said unto the woman, What is this that thou hast done? And the woman said, The serpent beguiled me, and I did eat.

3. 1 Tesszalonika 5 : 1-3 (második ,-ig), 4-6, 8 (felöltözvén), 24

1     Az idõkrõl és idõszakokról pedig, atyámfiai, nem szükség, hogy írjak néktek;

2     Mert igen jól tudjátok ti magatok, hogy az Úrnak napja úgy jõ el, mint a tolvaj éjjel.

3     Mert a mikor ezt mondják: Békesség és biztonság, akkor hirtelen veszedelem jön rájok,

4     De ti, atyámfiai, nem vagytok sötétségben, hogy [az] a nap tolvaj módra lep[het]ne meg titeket.

5     Hiszen valamennyien a világosság és a nappal fiai vagytok, nem vagyunk az éjszakáé, sem a sötétségé.

6     Akkor ne is aludjunk, mint a többiek, hanem legyünk éberek és józanok.

8     ... felöltözvén a hitnek és szeretetnek mellvasába, és sisak gyanánt az üdvösségnek reménységébe.

24     Hű az, aki elhív erre titeket; és ő meg is cselekszi azt.

3. I Thessalonians 5 : 1-3 (to 2nd ,), 4-6, 8 (putting), 24

1     But of the times and the seasons, brethren, ye have no need that I write unto you.

2     For yourselves know perfectly that the day of the Lord so cometh as a thief in the night.

3     For when they shall say, Peace and safety; then sudden destruction cometh upon them,

4     But ye, brethren, are not in darkness, that that day should overtake you as a thief.

5     Ye are all the children of light, and the children of the day: we are not of the night, nor of darkness.

6     Therefore let us not sleep, as do others; but let us watch and be sober.

8     …putting on the breastplate of faith and love; and for an helmet, the hope of salvation.

24     Faithful is he that calleth you, who also will do it.

4. Máté 26 : 1-4, 14-16, 36-41, 46-50

1     És mikor mindezeket a beszédeket elvégezte vala Jézus, monda az õ tanítványainak:

2     Tudjátok, hogy két nap múlva a húsvétnak ünnepe lészen, és az embernek Fia elárultatik, hogy megfeszíttessék.

3     Akkor egybegyûlének a fõpapok, az írástudók és a nép vénei a fõpap házába, akit Kajafásnak hívtak,

4     És tanácsot tartának, hogy Jézust álnoksággal megfogják és megöljék.

14     Akkor a tizenkettõ közül egy, a kit Iskariótes Júdásnak hívtak, a fõpapokhoz menvén,

15     Monda: Mit akartok nékem adni, és én kezetekbe adom õt? Azok pedig rendelének néki harmincz ezüst pénzt.

16     És ettõl fogva alkalmat keres vala, hogy elárulja õt.

36     Akkor elméne Jézus velök egy helyre, a melyet Gecsemánénak hívtak, és monda a tanítványoknak: Üljetek le itt, míg elmegyek és amott imádkozom.

37     És maga mellé vévén Pétert és Zebedeusnak két fiát, kezde szomorkodni és gyötrõdni.

38     Ekkor monda nékik: Felette igen szomorú az én lelkem mind halálig! maradjatok itt és vigyázzatok én velem.

39     És egy kissé elõre menve, arczra borula, könyörögvén és mondván: Atyám! ha lehetséges, múljék el tõlem e pohár; mindazáltal ne úgy legyen a mint én akarom, hanem a mint te.

40     Akkor méne a tanítványokhoz és aluva találá õket, és monda Péternek: Így nem birtatok vigyázni velem egy óráig sem!?

41     Vigyázzatok és imádkozzatok, hogy kísértetbe ne essetek; mert jóllehet a lélek kész, de a test erõtelen.

46     Keljetek fel, menjünk! Ímé elközelgett, a ki engem elárul.

47     És még mikor beszél vala, ímé Júdás, egy a tizenkettõ közül, eljöve és vele együtt sok nép fegyverekkel és fustélyokkal, a fõpapoktól és a nép véneitõl.

48     Aki pedig õt elárulja vala, jelt ada nékik, mondván: A kit én majd megcsókolok, õ az, fogjátok meg õt.

49     És mindjárt Jézushoz lépvén, monda: Üdvöz légy Mester! és megcsókolá õt.

50     Jézus pedig monda néki: Barátom, miért jöttél? Akkor hozzámenvén, kezeiket Jézusra veték és megfogák õt.

4. Matthew 26 : 1-4, 14-16, 36-41, 46-50

1     And it came to pass, when Jesus had finished all these sayings, he said unto his disciples,

2     Ye know that after two days is the feast of the passover, and the Son of man is betrayed to be crucified.

3     Then assembled together the chief priests, and the scribes, and the elders of the people, unto the palace of the high priest, who was called Caiaphas,

4     And consulted that they might take Jesus by subtilty, and kill him.

14     Then one of the twelve, called Judas Iscariot, went unto the chief priests,

15     And said unto them, What will ye give me, and I will deliver him unto you? And they covenanted with him for thirty pieces of silver.

16     And from that time he sought opportunity to betray him.

36     Then cometh Jesus with them unto a place called Gethsemane, and saith unto the disciples, Sit ye here, while I go and pray yonder.

37     And he took with him Peter and the two sons of Zebedee, and began to be sorrowful and very heavy.

38     Then saith he unto them, My soul is exceeding sorrowful, even unto death: tarry ye here, and watch with me.

39     And he went a little further, and fell on his face, and prayed, saying, O my Father, if it be possible, let this cup pass from me: nevertheless not as I will, but as thou wilt.

40     And he cometh unto the disciples, and findeth them asleep, and saith unto Peter, What, could ye not watch with me one hour?

41     Watch and pray, that ye enter not into temptation: the spirit indeed is willing, but the flesh is weak.

46     Rise, let us be going: behold, he is at hand that doth betray me.

47     And while he yet spake, lo, Judas, one of the twelve, came, and with him a great multitude with swords and staves, from the chief priests and elders of the people.

48     Now he that betrayed him gave them a sign, saying, Whomsoever I shall kiss, that same is he: hold him fast.

49     And forthwith he came to Jesus, and said, Hail, master; and kissed him.

50     And Jesus said unto him, Friend, wherefore art thou come? Then came they, and laid hands on Jesus, and took him.

5. Jakab 1 : 13, 14

13     Senki se mondja, mikor kísértetik: Az Istentõl kísértetem: mert az Isten gonoszsággal nem kísérthetõ, õ maga pedig senkit sem kísért.

14     Hanem mindenki kísértetik, a mikor vonja és édesgeti a tulajdon kívánsága.

5. James 1 : 13, 14

13     Let no man say when he is tempted, I am tempted of God: for God cannot be tempted with evil, neither tempteth he any man:

14     But every man is tempted, when he is drawn away of his own lust, and enticed.

6. Jakab 4 : 7, 8

7     Engedelmeskedjetek azért az Istennek; álljatok ellene az ördögnek, és elfut tőletek.

8     Közeledjetek az Istenhez, és közeledni fog hozzátok. Tisztítsátok meg kezeiteket, ti bűnösök, és szenteljétek meg szíveiteket ti kétszívûek.

6. James 4 : 7, 8

7     Submit yourselves therefore to God. Resist the devil, and he will flee from you.

8     Draw nigh to God, and he will draw nigh to you. Cleanse your hands, ye sinners; and purify your hearts, ye double minded.

7. I Péter 5 : 8-11

8     Legyetek józanok, vigyázzatok, mert ellenségetek, az ördög mint ordító oroszlán jár szerte, keresve, kit nyeljen el:

9     álljatok ellene a hitben szilárdan, tudván, hogy ugyanazok a szenvedések telnek be testvéreiteken e világban.

10     A minden kegyelem Istene pedig, aki elhívott titeket Krisztusban az ő örök dicsőségére, miután rövid ideig szenvedtetek, maga fog titeket felkészíteni, megszilárdítani, megerősíteni és megalapozni.

11     Övé a dicsőség és a hatalom örökkön-örökké. Ámen.

7. I Peter 5 : 8-11

8     Be sober, be vigilant; because your adversary the devil, as a roaring lion, walketh about, seeking whom he may devour:

9     Whom resist stedfast in the faith, knowing that the same afflictions are accomplished in your brethren that are in the world.

10     But the God of all grace, who hath called us unto his eternal glory by Christ Jesus, after that ye have suffered a while, make you perfect, stablish, strengthen, settle you.

11     To him be glory and dominion for ever and ever. Amen.



Tudomány és Egészség


1. 228 : 25-27

Istenen kívül nincs semmilyen erő. A mindenhatóság rendelkezik minden hatalommal, és bármely más erőt elismerni Isten meggyalázását jelenti.

1. 228 : 25-27

There is no power apart from God. Omnipotence has all-power, and to acknowledge any other power is to dishonor God.

2. 469 : 13 (A)-21

A tévedés kiirtója az a nagyszerű igazság, hogy Isten, a jó, az egyetlen Elme, és hogy a végtelen Elme állítólagos ellentéte - amit ördög-nek vagy gonosznak neveznek - nem Elme, nem Igazság, hanem hiba, intelligencia és valóság nélkül. ...a gonosznak nem lehet helye, ahol minden teret Isten tölt be. Csak egy Elme lehet, mert csak egy Isten van; és ha a halandók nem igényelnének, és nem fogadnának el más Elmét, a vétek ismeretlen volna. Csak egy Elménk lehet, ha az az egy végtelen. 

2. 469 : 13 (The)-21

The exterminator of error is the great truth that God, good, is the only Mind, and that the supposititious opposite of infinite Mind — called devil or evil — is not Mind, is not Truth, but error, without intelligence or reality. There can be but one Mind, because there is but one God; and if mortals claimed no other Mind and accepted no other, sin would be unknown. We can have but one Mind, if that one is infinite. 

3. 526 : 14-22

A gonosz először a Szentírásbeli mondaszerű szövegben Mózes könyvének második fejezetében kerül megemlítésre. Isten jónak nyilvánította mindazt, amit teremtett, és a Szentírás kijelenti, hogy Ő teremtett mindent. Az „élet fája” az Igazság eszméjét jelenti, és a fegyver, amely őrzi azt, az isteni Tudomány jelképe. A „tudás fája” azt a téves tant jelenti, hogy a gonosz tudása ugyanolyan valóságos, és ezért ugyanúgy Istentől van, mint a jó tudása.

3. 526 : 14-22

The first mention of evil is in the legendary Scriptural text in the second chapter of Genesis. God pronounced good all that He created, and the Scriptures declare that He created all. The "tree of life" stands for the idea of Truth, and the sword which guards it is the type of divine Science. The "tree of knowledge" stands for the erroneous doctrine that the knowledge of evil is as real, hence as God-bestowed, as the knowledge of good.

4. 563 : 27-16

A kígyózó forma ravaszságot jelent, amelynek útja minden gonosz között kanyarog, de mindezt a jó nevében teszi. Marásáról Pál beszél, amikor a „gonoszság lelkei”-re utal, „melyek a magasságban vannak”. Ez az állati ösztön a halandókban, amely arra késztetné őket, hogy felemésszék egymást, és a Belzebub által űzzék ki az ördögöket.

Mint régen, a gonosz még mindig a lelki eszmét vádolja a tévedés saját természetével és módszereivel. Ez a rosszindulatú állati ösztön, melynek a sárkány a típusa, arra ösztökéli a halandókat, hogy még halandó társaikat is megöljék morálisan és fizikailag, és ami még rosszabb, az ártatlant vádolják a bűnnel. A véteknek ez a legutóbbi gyengesége a tettest egy csillagtalan éjszakába süllyeszti.

A szerző meggyőződése, hogy a Názáreti Jézus elleni vádakat, és még keresztrefeszítését is, ezek az itt leírt vétkes ösztönök sugallták. A Jelenések Kinyilatkoztatója Jézusról mint Isten bárányáról beszél, és a sárkányról mint ami az ártatlanság ellen harcol. Mivel Jézus szükségszerűen mindenben kísértésnek volt kitéve, ő a szeplőtelen, a vétek minden alakjával szembeszállt és mindet legyőzte.

4. 563 : 27-16

The serpentine form stands for subtlety, winding its way amidst all evil, but doing this in the name of good. Its sting is spoken of by Paul, when he refers to "spiritual wickedness in high places." It is the animal instinct in mortals, which would impel them to devour each other and cast out devils through Beelzebub.

As of old, evil still charges the spiritual idea with error's own nature and methods. This malicious animal instinct, of which the dragon is the type, incites mortals to kill morally and physically even their fellow-mortals, and worse still, to charge the innocent with the crime. This last infirmity of sin will sink its perpetrator into a night without a star.

The author is convinced that the accusations against Jesus of Nazareth and even his crucifixion were instigated by the criminal instinct here described. The Revelator speaks of Jesus as the Lamb of God and of the dragon as warring against innocence. Since Jesus must have been tempted in all points, he, the immaculate, met and conquered sin in every form.

5. 564 : 24-5

Mózes első könyvétől az Apokalipszisig a vétket, a betegséget és a halált, az irigységet, a gyűlöletet és a bosszút - minden gonoszt - egy kígyó, az állati ravaszság jelképezi. Jézus mondta, a Zsoltárokból idézve, „Ok nélkül gyűlöltek engem.” A kígyó örökké a harmónia sarkában van. A kígyó elejétől végéig gyűlölettel üldözi a lelki eszmét. Mózes első könyvében ez az allegórikus, beszélő kígyó a halandó elmét jelképezi, amely „ravaszabb minden mezei vadnál”. Az Apokalipszisben, amikor a gonosz végzete felé közeledik, megnövekszik és nagy véres sárkánnyá lesz, amely duzzad a vétektől, lángol ellenségeskedésben a lelkiség ellen, és megérett a pusztulásra. Tele van vággyal és gyűlölettel, és utálja az isteni dicsőség ragyogását.

5. 564 : 24-5

From Genesis to the Apocalypse, sin, sickness, and death, envy, hatred, and revenge, — all evil, — are typified by a serpent, or animal subtlety. Jesus said, quoting a line from the Psalms, "They hated me without a cause." The serpent is perpetually close upon the heel of harmony. From the beginning to the end, the serpent pursues with hatred the spiritual idea. In Genesis, this allegorical, talking serpent typifies mortal mind, "more subtle than any beast of the field." In the Apocalypse, when nearing its doom, this evil increases and becomes the great red dragon, swollen with sin, inflamed with war against spirituality, and ripe for destruction. It is full of lust and hate, loathing the brightness of divine glory.

6. 103 : 18-24

A Keresztény Tudományban az állati magnetizmus vagy hipnotizmus a tévedés vagy halandó elme konkrét megnevezése. Ez a hamis hiedelem, hogy az elme az anyagban van, és hogy az elme gonosz is és jó is; hogy a gonosz éppoly valós, mint a jó, és annál erősebb. Ez a hiedelem az Igazság egyetlen sajátosságával sem bír. Ez vagy tudatlan vagy rosszindulatú. A hipnotizmus rosszindulatú formája morális idiotizmusban végződik.

6. 103 : 18-24

As named in Christian Science, animal magnetism or hypnotism is the specific term for error, or mortal mind. It is the false belief that mind is in matter, and is both evil and good; that evil is as real as good and more powerful. This belief has not one quality of Truth. It is either ignorant or malicious. The malicious form of hypnotism ultimates in moral idiocy.

7. 484 : 21-27

A mesmerizmus halandó, anyagi illúzió. Az állati magnetizmus a tévedés önkéntes vagy önkéntelen működése annak minden formájában; az isteni Tudomány emberi ellentéte. A Tudománynak diadalmaskodnia kell az anyagi érzet felett, és az Igazságnak a tévedés felett, hogy így véget vessen azoknak a feltevéseknek, amelyek minden hamis elméletben és gyakorlatban vannak.

7. 484 : 21-27

Mesmerism is mortal, material illusion. Animal magnetism is the voluntary or involuntary action of error in all its forms; it is the human antipode of divine Science. Science must triumph over material sense, and Truth over error, thus putting an end to the hypotheses involved in all false theories and practices.

8. 104 : 13-18

A Keresztény Tudomány a mentális működés alapjáig hatol, és feltárja a teodíciát, mely minden isteni működésnek, mint az isteni Elme kisugárzásának, helyességét jelzi, és az ellenkező, állítólagos működés - gonosz, okkultizmus, szellemidézés, mesmerizmus, állati magnetizmus, hipnotizmus - helytelenségét.

8. 104 : 13-18

Christian Science goes to the bottom of mental action, and reveals the theodicy which indicates the rightness of all divine action, as the emanation of divine Mind, and the consequent wrongness of the opposite so-called action, — evil, occultism, necromancy, mesmerism, animal magnetism, hypnotism.

9. 567 : 18-26, 31-5

Az a hamis igény - amaz ősi hiedelem, ama régi kígyó, melynek neve ördög (gonosz) és amely azt állítja, hogy az anyagban értelem van, hogy hasznára vagy kárára váljék az embernek - merő ámítás, a véres sárkány; és ezt a Krisztus, az Igazság, a lelki eszme kiűzi, és így az tehetetlennek bizonyul. A „vetették a földre” szavak megmutatják, hogy a sárkány semmi, porból porba; és ezért, azt színlelve, hogy beszél, hazugságnak kell lennie kezdettől fogva.

Az Isteni Tudomány megmutatja, hogyan öli meg a bárány a farkast. Az ártatlanság és az Igazság legyőzik a vétket és a tévedést. A világ megalapítása óta, amióta a tévedés az anyagi hiedelmet igyekszik létrehozni, a gonosz próbálkozott a bárány megölésével, de a Tudomány meg tudja semmisíteni ezt a gonosznak nevezett hazugságot.

9. 567 : 18-26, 31-5

That false claim — that ancient belief, that old serpent whose name is devil (evil), claiming that there is intelligence in matter either to benefit or to injure men — is pure delusion, the red dragon; and it is cast out by Christ, Truth, the spiritual idea, and so proved to be powerless. The words "cast unto the earth" show the dragon to be nothingness, dust to dust; and therefore, in his pretence of being a talker, he must be a lie from the beginning.

Divine Science shows how the Lamb slays the wolf. Innocence and Truth overcome guilt and error. Ever since the foundation of the world, ever since error would establish material belief, evil has tried to slay the Lamb; but Science is able to destroy this lie, called evil.

10. 534 : 24-5

Nagyobb szellemi ellenállás lesz a Szentírás lelki, tudományos jelentésével szemben, mint valaha is volt a keresztény korszak kezdete óta. A kígyó, az anyagi érzet, mardosni fogja az asszony sarkát - küzdeni fog, hogy megsemmisítse a Szeretet lelki eszméjét; és az asszony, ez az eszme eltapossa a vágy fejét. A lelki eszme a megértésnek támpontot adott a Krisztusi Tudományban. Az Igazság magja és a tévedés magja, a hiedelemé és a megértésé - igen, a Szellem magja és az anyag magja - a búza és a konkoly, melyet az idő szétválaszt, az egyiket elégestésre, a másikat, hogy betakarítsák mennyei helyekre.

10. 534 : 24-5

There will be greater mental opposition to the spiritual, scientific meaning of the Scriptures than there has ever been since the Christian era began. The serpent, material sense, will bite the heel of the woman, — will struggle to destroy the spiritual idea of Love; and the woman, this idea, will bruise the head of lust. The spiritual idea has given the understanding a foothold in Christian Science. The seed of Truth and the seed of error, of belief and of understanding, — yea, the seed of Spirit and the seed of matter, — are the wheat and tares which time will separate, the one to be burned, the other to be garnered into heavenly places.

11. 568 : 24-30

Egyetlen vétek feletti győzelemért hálát adunk, és magasztaljuk a Seregek Urát. Mit mondjunk a hatalmas győzelemre minden vétek felett? Egy hangosabb ének, kedvesebb, mint amilyen valaha is a magasságos egek felé szállt, most tisztábban és közelebb emelkedik Krisztus nagy szívéhez, mert a vádoló nincs ott, és a Szeretet szétárasztja ősi és örök énekét. 

11. 568 : 24-30

For victory over a single sin, we give thanks and magnify the Lord of Hosts. What shall we say of the mighty conquest over all sin? A louder song, sweeter than has ever before reached high heaven, now rises clearer and nearer to the great heart of Christ; for the accuser is not there, and Love sends forth her primal and everlasting strain. 


████████████████████████████████████████████████████████████████████████


A NAPI FELADATOK

Mary Baker Eddy

Mindennapi Ima

Ezen Egyház minden tagjának feladata minden egyes nap imádkozni: „Jöjjön el a Te országod”; hadd jöjjön létre bennem az isteni Igazság, Élet és Szeretet uralma és zárjon ki belőlem minden bűnt, és hadd gazdagítsa a Te Igéd az egész emberiség vonzalmait és kormányozza azokat!

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 4. pont

Indítékokra és Tettekre vonatkozó Szabály

Az Anyaegyház tagjainak indítékait és tetteit nem szabad, hogy akár ellenségeskedés, akár személyes ragaszkodás vezérelje. A Tudományban az isteni Szeretet egyedül kormányozza az embert, és a Keresztény Tudós a Szeretet kedves vonásait tükrözi a bűn megdorgálásában, igaz testvériségben, könyörületességben és megbocsátásban. Ezen Egyház tagjainak naponta kell őrködnie és imádkoznia, hogy megszabadíttassanak minden gonosztól, jövendöléstől, bíráskodástól, ítélkezéstől, tanácsadástól, befolyásolástól vagy téves befolyásoltatástól.

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 1. pont

Készenlét a Feladatra

Ezen Egyház minden tagjának feladata megvédeni magát naponta az agresszív mentális szuggesztióval szemben, és nem hagyni, hogy elfelejtessék vagy elhanyagoltassák vele az Isten, a Vezetője és az emberiség felé való kötelezettségét. Tettei alapján kerül majd megítélésre – igazolásra vagy elítélésre.

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 6. pont


Ügyelj Rá

Vegyes Írások, Mary Baker Eddy, 237. oldal

Keresztény Tudósoknak: — Lásd Tudomány és Egészség, 442. oldal, 30. sor, és ügyelj erre naponta.




Keresztény Tudósok, legyetek önmagatok törvénye, hogy a mentális mulasztás nem árthat nektek akár mikor alszotok, akár ébrenlétetekben.

(T&E, 442. o.)


████████████████████████████████████████████████████████████████████████