VASÁRNAP 2022. MÁJUS 22. |

VASÁRNAP 2022. MÁJUS 22.TÁRGY — Lélek És Test

SubjectSoul and Body

ARANY SZÖVEG : János 6 : 27

Munkálkodjatok ne az eledelért, amely elvész, hanem az eledelért, amely megmarad az örök életre, amelyet az embernek Fia ád majd néktek.Golden Text: John 6 : 27

Labour not for the meat which perisheth, but for that meat which endureth unto everlasting life, which the Son of man shall give unto you.
Kattints ide a lecke PDF verziójáért:


Kattints ide a lecke hanganyagáért:

Kattints ide, hogy meghallgasd a YouTube-on

Kattints ide, hogy meghallgasd a Vimeo-on

████████████████████████████████████████████████████████████████████████


VÁLTAKOZÓ OLVASÁS: Zsoltárok 107 : 8, 9; ZSOLTÁROK 19 : 7-11


8.     Adjanak most hálát az ÚRnak szeretetéért, az emberekkel tett csodáiért,

9.     mert megitatta a szomjazókat, és jól tartotta az éhezőket.

8.     Az Úrnak törvénye tökéletes, megeleveníti a lelket; az Úrnak bizonyságtétele biztos, bölcscsé teszi az együgyût.

9.     Az Úrnak rendelései helyesek, megvidámítják a szívet; az Úrnak parancsolata világos, megvilágosítja a szemeket.

10.     Az Úr félelme tiszta, megmarad örökké. Az Úr döntései igazak, mindenben igazságosak,

11.     kívánatosabbak az aranynál, sok színaranynál is, édesebbek a méznél, a csurgatott méznél is.

12.     Szolgádat is figyelmeztetik: ha megtartja azokat, jutalma bőséges.

Responsive Reading: Psalm 107 : 8, 9Psalm 19 : 7-11

8.     Oh that men would praise the Lord for his goodness, and for his wonderful works to the children of men!

9.     For he satisfieth the longing soul, and filleth the hungry soul with goodness.

7.     The law of the Lord is perfect, converting the soul: the testimony of the Lord is sure, making wise the simple.

8.     The statutes of the Lord are right, rejoicing the heart: the commandment of the Lord is pure, enlightening the eyes.

9.     The fear of the Lord is clean, enduring for ever: the judgments of the Lord are true and righteous altogether.

10.     More to be desired are they than gold, yea, than much fine gold: sweeter also than honey and the honeycomb.

11.     Moreover by them is thy servant warned: and in keeping of them there is great reward.LECKE PRÉDIKÁCIÓA Biblia


1. Ézsaiás 55 : 1-3

1     Ti szomjazók mind, jöjjetek vízért, még ha nincs is pénzetek! Jöjjetek, vegyetek és egyetek! Jöjjetek, vegyetek bort és tejet, nem pénzért és nem fizetségért!

2     Miért adtok pénzt azért, ami nem kenyér, és gyûjtött kincseteket azért, ami meg nem elégíthet? Hallgassatok, hallgassatok reám, hogy jót egyetek, és gyönyörködjék lelketek kövérségben.

3     Hajtsátok ide füleiteket és jertek hozzám; hallgassatok, hogy éljen lelketek, és szerzek veletek örök szövetséget, Dávid iránt való változhatatlan kegyelmességem szerint.

1. Isaiah 55 : 1-3

1     Ho, every one that thirsteth, come ye to the waters, and he that hath no money; come ye, buy, and eat; yea, come, buy wine and milk without money and without price.

2     Wherefore do ye spend money for that which is not bread? and your labour for that which satisfieth not? hearken diligently unto me, and eat ye that which is good, and let your soul delight itself in fatness.

3     Incline your ear, and come unto me: hear, and your soul shall live; and I will make an everlasting covenant with you, even the sure mercies of David.

2. Jeremiás 31 : 14

14     A papokat bőséggel árasztom el, népem pedig jóllakik javaimmal - így szól az Úr

2. Jeremiah 31 : 14

14     And I will satiate the soul of the priests with fatness, and my people shall be satisfied with my goodness, saith the Lord.

3. Lukács 4 1 (első ,-ig), 33-37

1     Jézus Szentlélekkel telve visszatért a Jordántól,

33     A zsinagógában volt egy tisztátalan, ördögi lélektől megszállott ember, aki hangosan felkiáltott:

34     „Hagyj minket békén, mi közünk hozzád názáreti Jézus? Azért jöttél, hogy elpusztíts minket? Tudom, ki vagy, az Isten Szentje!"

35     Jézus azonban ráparancsolt: "Némulj el, és menj ki belőle!" Erre az ördög odavetette őt közéjük, kiment belőle, de semmi kárt nem tett benne.

36     Ekkor rémület fogta el mindnyájukat, és így szóltak egymáshoz: "Milyen beszéd ez? Hatalommal és erővel parancsol a tisztátalan lelkeknek, és azok kimennek!"

37     És elterjedt a híre mindenütt a környéken.

4. Lukács 12 : 1 (második ,-ig), 13 (így)-24, 28-31

1     Miközben megszámlálhatatlan sokaság gyűlt össze, úgyhogy majd letaposták egymást,

13     ...így szólt hozzá valaki a sokaságból: "Mester, mondd meg a testvéremnek, hogy ossza meg velem az örökséget!"

14     De ő így válaszolt: "Ember, ki tett engem bíróvá vagy osztóvá köztetek?"

15     Azután ezt mondta nekik: "Vigyázzatok, és őrizkedjetek minden kapzsiságtól, mert ha bőségben él is valaki, életét akkor sem a vagyona tartja meg."

16     Aztán példázatot mondott nekik: "Egy gazdag embernek bő termést hozott a földje,

17     ekkor így gondolkozott magában: Mit tegyek? Nincs hova betakarítanom a termésemet.

18     Majd így szólt: Ezt teszem: lebontom a csűreimet, nagyobbakat építek, oda takarítom be minden gabonámat és javamat,

19     és ezt mondom a lelkemnek: Én lelkem, sok javad van sok évre félretéve, pihenj, egyél, igyál, vigadozzál!

20     Isten azonban azt mondta neki: Bolond, még ez éjjel elkérik tőled a lelkedet, kié lesz akkor mindaz, amit felhalmoztál?

21     Így jár az, aki magának gyűjt, és nem Isten szerint gazdag.”

22     Tanítványaihoz pedig így szólt: "Ezért mondom nektek: ne aggódjatok életetekért, hogy mit egyetek, se testetekért, hogy mivel ruházkodjatok,

23     mert több az élet a tápláléknál, és a test a ruházatnál.

24     Nézzétek meg a hollókat: nem vetnek, nem is aratnak, nincsen kamrájuk, sem csűrük, Isten mégis eltartja őket. Mennyivel értékesebbek vagytok ti a madaraknál!

28     Ha pedig a mező füvét, amely ma van, és holnap a kemencébe vetik, az Isten így öltözteti, mennyivel inkább titeket, kicsinyhitűek!

29     Ti se kérdezzétek tehát, hogy mit egyetek, vagy mit igyatok, és ne nyugtalankodjatok.

30     Mert mindezeket a világ pogányai kérdezgetik. A ti Atyátok pedig tudja, hogy szükségetek van ezekre.

31     Inkább keressétek az ő országát, és ráadásul ezek is megadatnak nektek.

3. Luke 4 : 1 (to 1st ,), 33-37

1     And Jesus being full of the Holy Ghost returned from Jordan,

33     And in the synagogue there was a man, which had a spirit of an unclean devil, and cried out with a loud voice,

34     Saying, Let us alone; what have we to do with thee, thou Jesus of Nazareth? art thou come to destroy us? I know thee who thou art; the Holy One of God.

35     And Jesus rebuked him, saying, Hold thy peace, and come out of him. And when the devil had thrown him in the midst, he came out of him, and hurt him not.

36     And they were all amazed, and spake among themselves, saying, What a word is this! for with authority and power he commandeth the unclean spirits, and they come out.

37     And the fame of him went out into every place of the country round about.

4. Luke 12 : 1 (to 3rd ,), 13 (one)-24, 28-31

1     In the mean time, when there were gathered together an innumerable multitude of people, insomuch that they trode one upon another,

13     …one of the company said unto him, Master, speak to my brother, that he divide the inheritance with me.

14     And he said unto him, Man, who made me a judge or a divider over you?

15     And he said unto them, Take heed, and beware of covetousness: for a man’s life consisteth not in the abundance of the things which he possesseth.

16     And he spake a parable unto them, saying, The ground of a certain rich man brought forth plentifully:

17     And he thought within himself, saying, What shall I do, because I have no room where to bestow my fruits?

18     And he said, This will I do: I will pull down my barns, and build greater; and there will I bestow all my fruits and my goods.

19     And I will say to my soul, Soul, thou hast much goods laid up for many years; take thine ease, eat, drink, and be merry.

20     But God said unto him, Thou fool, this night thy soul shall be required of thee: then whose shall those things be, which thou hast provided?

21     So is he that layeth up treasure for himself, and is not rich toward God.

22     And he said unto his disciples, Therefore I say unto you, Take no thought for your life, what ye shall eat; neither for the body, what ye shall put on.

23     The life is more than meat, and the body is more than raiment.

24     Consider the ravens: for they neither sow nor reap; which neither have storehouse nor barn; and God feedeth them: how much more are ye better than the fowls?

28     If then God so clothe the grass, which is to day in the field, and to morrow is cast into the oven; how much more will he clothe you, O ye of little faith?

29     And seek not ye what ye shall eat, or what ye shall drink, neither be ye of doubtful mind.

30     For all these things do the nations of the world seek after: and your Father knoweth that ye have need of these things.

31     But rather seek ye the kingdom of God; and all these things shall be added unto you.

5. Máté 10 : 28

És ne féljetek azoktól, akik a testet ölik meg, a lelket pedig meg nem ölhetik; hanem attól féljetek inkább, aki mind a lelket, mind a testet elvesztheti a gyehennában.

5. Matthew 10 : 28

28     And fear not them which kill the body, but are not able to kill the soul: but rather fear him which is able to destroy both soul and body in hell.

6. Máté 16 : 24-26

24     Ekkor monda Jézus az ő tanítványainak: Ha valaki jőni akar én utánam, tagadja meg magát és vegye fel az ő keresztjét, és kövessen engem.

25     Mert aki meg akarja tartani az ő életét, elveszti azt; aki pedig elveszti az ő életét én érettem, megtalálja azt.

26     Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de az ő lelkében kárt vall? Avagy micsoda váltságot adhat az ember az ő lelkéért?

6. Matthew 16 : 24-26

24     Then said Jesus unto his disciples, If any man will come after me, let him deny himself, and take up his cross, and follow me.

25     For whosoever will save his life shall lose it: and whosoever will lose his life for my sake shall find it.

26     For what is a man profited, if he shall gain the whole world, and lose his own soul? or what shall a man give in exchange for his soul?

7. János 6 : 31-33, 38, 40

31     A mi atyáink a mannát ették a pusztában; amint meg van írva: Mennyei kenyeret adott vala enniök.

32     Monda azért nékik Jézus: Bizony, bizony mondom néktek: nem Mózes adta néktek a mennyei kenyeret, hanem az én Atyám adja majd néktek az igazi mennyei kenyeret.

33     Mert az az Istennek kenyere, amely mennyből száll alá, és életet ád a világnak.

38     Mert azért szállottam le a mennybõl, hogy ne a magam akaratát cselekedjem, hanem annak akaratát, aki elküldött engem.

40     Az pedig annak az akarata, aki elküldött engem, hogy mindaz, aki látja a Fiút és hisz õ benne, örök élete legyen; és én feltámasszam azt az utolsó napon.

7. John 6 : 31-33, 38, 40

31     Our fathers did eat manna in the desert; as it is written, He gave them bread from heaven to eat.

32     Then Jesus said unto them, Verily, verily, I say unto you, Moses gave you not that bread from heaven; but my Father giveth you the true bread from heaven.

33     For the bread of God is he which cometh down from heaven, and giveth life unto the world.

38     For I came down from heaven, not to do mine own will, but the will of him that sent me.

40     And this is the will of him that sent me, that every one which seeth the Son, and believeth on him, may have everlasting life: and I will raise him up at the last day.

8. II Korinthusiakhoz 5 : 1, 6-8

1     Mert tudjuk, hogy ha e mi földi sátorházunk elbomol, épületünk van Istentõl, nem kézzel csinált, örökké való házunk a mennyben.

6     Azért mivelhogy mindenkor bízunk, és tudjuk, hogy e testben lakván, távol vagyunk az Úrtól.

7     (Mert hit által járunk, nem látás után);

8     Bizodalmunk pedig van, azért inkább szeretnénk távol lenni e testtõl, és jelen lenni az Úrral.

8. II Corinthians 5 : 1, 6-8

1     For we know that if our earthly house of this tabernacle were dissolved, we have a building of God, an house not made with hands, eternal in the heavens.

6     Therefore we are always confident, knowing that, whilst we are at home in the body, we are absent from the Lord:

7     (For we walk by faith, not by sight:)

8     We are confident, I say, and willing rather to be absent from the body, and to be present with the Lord.

9. 1 Tesszalonika 5 : 23 (...hogy a)

23     ...[és imádkozom], hogy a ti egész valótok, mind lelketek, mind testetek feddhetetlenül őriztessék meg a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére.

9. I Thessalonians 5 : 23 (and I)

23     …and I pray God your whole spirit and soul and body be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ.Tudomány és Egészség


1. 477 : 22-29

A Lélek az ember lényege, Élete és intelligenciája, amely egyéniesített, de nem az anyagban. A Lélek soha nem tükrözhet bármit, ami a Szellemnél alacsonyabb rendű.

Az ember a Lélek kifejez(őd)ése. Az indiánok meglátták az alapul fekvő valóság néhány sugarát, amikor egy bizonyos szép tavat a „Nagy Szellem mosolya”-nak neveztek el.

1. 477 : 22-29

Soul is the substance, Life, and intelligence of man, which is individualized, but not in matter. Soul can never reflect anything inferior to Spirit.

Man is the expression of Soul. The Indians caught some glimpses of the underlying reality, when they called a certain beautiful lake "the smile of the Great Spirit."

2. 209 : 5-9

Az Elme, mely minden alkotása felett áll, és mely valamennyit kormányozza, a saját eszmerendszerének központi napja, saját mérhetetlen teremtésének élete és világossága; és az ember az isteni Elme alárendeltje. Az anyagi és halandó test és elme nem az ember.

2. 209 : 5-9

Mind, supreme over all its formations and governing them all, is the central sun of its own systems of ideas, the life and light of all its own vast creation; and man is tributary to divine Mind. The material and mortal body or mind is not the man.

3. 309 : 24-32

A létezés Tudománya megmutatja, hogy lehetetlen a végtelen Szellem vagy Lélek számára, hogy egy véges testben legyen, vagy az ember számára, hogy Alkotójától elválasztott értelme legyen. Magától értetődő hiba azt feltételezni, hogy létezhet egy olyan valóság, mint az organikus állati vagy növényi élet, amikor az ilyen úgynevezett élet mindig halálban végződik. Az Élet soha egy pillanatra sem alszik ki. Így az soha nem strukturális vagy organikus, soha nem oldódik fel vagy korlátozódik saját formáiban.

3. 309 : 24-32

The Science of being shows it to be impossible for infinite Spirit or Soul to be in a finite body or for man to have an intelligence separate from his Maker. It is a self-evident error to suppose that there can be such a reality as organic animal or vegetable life, when such so-called life always ends in death. Life is never for a moment extinct. Therefore it is never structural nor organic, and is never absorbed nor limited by its own formations.

4. 478 : 3-8

Milyen bizonyítékod van a Lélekről vagy a halhatatlanságról a halandóságban? Még a természettudomány tanítása szerint sem látta az ember soha, hogy a Szellem vagy Lélek elhagyta volna a testet vagy betért volna abba. Milyen alapja van a testben lakozó szellem elméletének a halandó hiedelem igényén kívül?

4. 478 : 3-8

What evidence of Soul or of immortality have you within mortality? Even according to the teachings of natural science, man has never beheld Spirit or Soul leaving a body or entering it. What basis is there for the theory of indwelling spirit, except the claim of mortal belief?

5. 372 : 2-13

A halandó test kizárólag egy téves halandó hiedelem arról, hogy az elme az anyagban van. Amit anyagnak nevezel, az eredetileg feloldódó hiba volt, elemi halandó elme, melyet Milton a „káosz és ősi éj”-hez hasonlított. Az egyik elmélet erről a halandó elméről az, hogy érzékelései embert reprodukálhatnak, vért, testet és csontot formálhatnak.
A létezés Tudománya, amelyben minden az isteni Elme, vagy Isten és az Ő eszméje, világosabb lenne korunkban, ha nem lenne az a hiedelem, hogy az anyag az ember kifejezőeszköze, vagy hogy az ember beléphet saját megtestesített gondolatába, megkötözheti magát saját hiedelmeivel és aztán ezt a köteléket anyaginak hívhatja és isteni törvénynek nevezheti.

5. 372 : 2-13

The mortal body is only an erroneous mortal belief of mind in matter. What you call matter was originally error in solution, elementary mortal mind, — likened by Milton to "chaos and old night." One theory about this mortal mind is, that its sensations can reproduce man, can form blood, flesh, and bones. The Science of being, in which all is divine Mind, or God and His idea, would be clearer in this age, but for the belief that matter is the medium of man, or that man can enter his own embodied thought, bind himself with his own beliefs, and then call his bonds material and name them divine law.

6. 60 : 29-3

A Léleknek végtelen forrásai vannak, amelyekkel megáldja az emberiséget, és a boldogságot hamarabb nyernénk el, és biztosabban a miénk maradna, ha a Lélekben keresnénk. Egyedül a magasztosabb örömök elégíthetik ki a halhatatlan ember vágyódásait. Nem korlátozhatjuk a boldogságot a személyes érzet határain belülre. Az érzékek nem nyújtanak valódi örömet.

6. 60 : 29-3

Soul has infinite resources with which to bless mankind, and happiness would be more readily attained and would be more secure in our keeping, if sought in Soul. Higher enjoyments alone can satisfy the cravings of immortal man. We cannot circumscribe happiness within the limits of personal sense. The senses confer no real enjoyment.

7. 232 : 19-25

Jézus sohasem tanította, hogy orvosságok, étel, levegő vagy testgyakorlás egészségessé tehetnének egy embert, vagy hogy elpusztíthatnák az ember életét; és nem is szemléltette ezeket a tévedéseket gyakorlata által. Ő az ember harmóniáját az Elmének tulajdonította, nem az anyagnak, és soha nem próbálta meg, hogy hatástalanná tegye Isten ítéletét, amely megpecsételte Istennek a vétket, betegséget és halált illető kárhoztatását.

7. 232 : 19-25

Jesus never taught that drugs, food, air, and exercise could make a man healthy, or that they could destroy human life; nor did he illustrate these errors by his practice. He referred man's harmony to Mind, not to matter, and never tried to make of none effect the sentence of God, which sealed God's condemnation of sin, sickness, and death.

8. 388 : 12-24

Ismerd el a szokásos feltételezést, hogy az étel az élet tápanyaga, és ebből következik egy másik, ellentétes irányú beismerés szükségessége - hogy az ételnek hatalma van elpusztítani Életet, Istent, hiány vagy többlet, egy minőség vagy egy mennyiség által. Ez példázza minden anyagi egészség-elmélet kétes természetét. Azok önellentmondóak és önpusztítók, egy „önmagával meghasonlott ország”-ot jelentenek, mely „elpusztul”. Ha Jézus ételt készített a tanítványainak, akkor az nem tudja elpusztítani az életet.

A tény az, hogy az étel nincs hatással az ember abszolút Életére, és ez nyilvánvalóvá válik, amikor rájövünk, hogy Isten az Életünk.

8. 388 : 12-24

Admit the common hypothesis that food is the nutriment of life, and there follows the necessity for another admission in the opposite direction, — that food has power to destroy Life, God, through a deficiency or an excess, a quality or a quantity. This is a specimen of the ambiguous nature of all material health-theories. They are self-contradictory and self-destructive, constituting a "kingdom divided against itself," which is "brought to desolation." If food was prepared by Jesus for his disciples, it cannot destroy life.

The fact is, food does not affect the absolute Life of man, and this becomes self-evident, when we learn that God is our Life.

9. 220 : 22-32

Egy lelkész egyszer kenyérből és vízből álló diétát alkalmazott, hogy spiritualitását emelje. Amikor látta, hogy egészsége hanyatlik, feladta önmegtartóztatását, és másoknak azt tanácsolta, hogy soha ne próbálják ki a dietetikát a kegyelemben való növekedésre.

A hiedelem, hogy akár a böjtölés, akár a lakmározás az embert morálisan vagy fizikailag jobbá teszi, egyike a „jó és gonosz tudásának fája” gyümölcseinek, melyről Isten azt mondta „arról ne egyél”. A halandó elme alakítja ki a halandó test minden állapotát, és kontrollálja a gyomrot, csontokat, tüdőt, szívet, vért stb. ugyanolyan közvetlenül, ahogy a szándék vagy akarat a kezet mozgatja.

9. 220 : 22-32

A clergyman once adopted a diet of bread and water to increase his spirituality. Finding his health failing, he gave up his abstinence, and advised others never to try dietetics for growth in grace.

The belief that either fasting or feasting makes men better morally or physically is one of the fruits of "the tree of the knowledge of good and evil," concerning which God said, "Thou shalt not eat of it." Mortal mind forms all conditions of the mortal body, and controls the stomach, bones, lungs, heart, blood, etc., as directly as the volition or will moves the hand.

10. 530 : 5-12

Az isteni Tudományban az embert Isten, a létezés isteni Alapelve, tartja fenn. A föld, Isten utasítására, ételt terem az ember használatára. Tudván ezt, Jézus egyszer azt mondta: „Ne aggodalmaskodjatok a ti éltetek felől, mit egyetek; se a ti testetek felől, mibe öltözködjetek.” - nem feltételezve kiváltságokat a teremtőjétől, hanem elismerve Istent, mindennek az Atyját és Anyját, mint aki képes táplálni és felruházni az embert, ahogy azt a liliomokkal is teszi.

10. 530 : 5-12

In divine Science, man is sustained by God, the divine Principle of being. The earth, at God's command, brings forth food for man's use. Knowing this, Jesus once said, "Take no thought for your life, what ye shall eat, or what ye shall drink," — presuming not on the prerogative of his creator, but recognizing God, the Father and Mother of all, as able to feed and clothe man as He doth the lilies.

11. 382 : 5-8

Ha csak feleannyi figyelmet fordítanánk a Krisztusi Tudomány tanulmányozására és a gondolat spiritualizálására, mint a higiéniára, önmagában ez bevezetné a millenniumot.

11. 382 : 5-8

If half the attention given to hygiene were given to the study of Christian Science and to the spiritualization of thought, this alone would usher in the millennium.

12. 222 : 31-6

Meg kell semmisítenünk azt a hamis hiedelmet, hogy az élet és intelligencia az anyagban van, és magunkat arra kell építenünk, ami tiszta és tökéletes. Pál azt mondta: „Lélek szerint járjatok, és a testnek kívánságát véghez ne vigyétek.” Előbb vagy utóbb megtanuljuk, hogy az ember véges képességeinek béklyóját az a káprázat kovácsolja, hogy az ember a Lélek helyett a testben él, a Szellem helyett az anyagban.

12. 222 : 31-6

We must destroy the false belief that life and intelligence are in matter, and plant ourselves upon what is pure and perfect. Paul said, "Walk in the Spirit, and ye shall not fulfil the lust of the flesh." Sooner or later we shall learn that the fetters of man's finite capacity are forged by the illusion that he lives in body instead of in Soul, in matter instead of in Spirit.

13. 427 : 2-12

Az Élet a Lélek törvénye, igen, az Igazság szellemének törvénye, és a Lélek soha nincs képviselője nélkül. Az ember egyéni léte éppúgy nem halhat meg vagy tűnhet el a tudatlanságba, mint a Lélek, mivel mindkettő halhatatlan. Ha az ember hisz a halálban most, akkor hitetlenné kell válnia a halált illetően, amikor rájön, hogy nincs valóság a halálban, mivel a lét igazsága halhatatlan. A hiedelemmel, hogy a létezés az anyagtól függ, a Tudománnyal kell szembenézni és azt a Tudomány által kell uralni, mielőtt az Életet megérthetnénk és a harmóniát elnyerhetnénk.

13. 427 : 2-12

Life is the law of Soul, even the law of the spirit of Truth, and Soul is never without its representative. Man's individual being can no more die nor disappear in unconsciousness than can Soul, for both are immortal. If man believes in death now, he must disbelieve in it when learning that there is no reality in death, since the truth of being is deathless. The belief that existence is contingent on matter must be met and mastered by Science, before Life can be understood and harmony obtained.

14. 9 : 17-24

„Szere[ted] azért az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, és teljes elmédből és teljes erődből”? Ez a parancsolat sokat magába foglal, még valamennyi csupán anyagi érzékelés, vonzalom és imádás feladását is. Ez a Kereszténység El Doradója. Magába foglalja az Élet Tudományát, és csak a Szellem isteni irányítását ismeri el, amelyben a Lélek a mesterünk, és az anyagi érzetnek és emberi akaratnak nem lesz helye.

14. 9 : 17-24

Dost thou "love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind"? This command includes much, even the surrender of all merely material sensation, affection, and worship. This is the El Dorado of Christianity. It involves the Science of Life, and recognizes only the divine control of Spirit, in which Soul is our master, and material sense and human will have no place.


████████████████████████████████████████████████████████████████████████


A NAPI FELADATOK

Mary Baker Eddy

Mindennapi Ima

Ezen Egyház minden tagjának feladata minden egyes nap imádkozni: „Jöjjön el a Te országod”; hadd jöjjön létre bennem az isteni Igazság, Élet és Szeretet uralma és zárjon ki belőlem minden bűnt, és hadd gazdagítsa a Te Igéd az egész emberiség vonzalmait és kormányozza azokat!

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 4. pont

Indítékokra és Tettekre vonatkozó Szabály

Az Anyaegyház tagjainak indítékait és tetteit nem szabad, hogy akár ellenségeskedés, akár személyes ragaszkodás vezérelje. A Tudományban az isteni Szeretet egyedül kormányozza az embert, és a Keresztény Tudós a Szeretet kedves vonásait tükrözi a bűn megdorgálásában, igaz testvériségben, könyörületességben és megbocsátásban. Ezen Egyház tagjainak naponta kell őrködnie és imádkoznia, hogy megszabadíttassanak minden gonosztól, jövendöléstől, bíráskodástól, ítélkezéstől, tanácsadástól, befolyásolástól vagy téves befolyásoltatástól.

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 1. pont

Készenlét a Feladatra

Ezen Egyház minden tagjának feladata megvédeni magát naponta az agresszív mentális szuggesztióval szemben, és nem hagyni, hogy elfelejtessék vagy elhanyagoltassák vele az Isten, a Vezetője és az emberiség felé való kötelezettségét. Tettei alapján kerül majd megítélésre – igazolásra vagy elítélésre.

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 6. pont


Ügyelj Rá

Vegyes Írások, Mary Baker Eddy, 237. oldal

Keresztény Tudósoknak: — Lásd Tudomány és Egészség, 442. oldal, 30. sor, és ügyelj erre naponta.
Keresztény Tudósok, legyetek önmagatok törvénye, hogy a mentális mulasztás nem árthat nektek akár mikor alszotok, akár ébrenlétetekben.

(T&E, 442. o.)


████████████████████████████████████████████████████████████████████████