VASÁRNAP 2022. MÁJUS 1. |

VASÁRNAP 2022. MÁJUS 1.TÁRGY — Örök Büntetés

SubjectEverlasting Punishment

ARANY SZÖVEG : Zsoltárok 19 : 14

Fogadd kedvesen számnak mondásait és szívem gondolatait, Uram, kősziklám és megváltóm!Golden Text: Psalm 19 : 14

Let the words of my mouth, and the meditation of my heart, be acceptable in thy sight, O Lord, my strength, and my redeemer,
Kattints ide a lecke PDF verziójáért:


Kattints ide a lecke hanganyagáért:

Kattints ide, hogy meghallgasd a YouTube-on

Kattints ide, hogy meghallgasd a Vimeo-on

████████████████████████████████████████████████████████████████████████


VÁLTAKOZÓ OLVASÁS: II Péter 1 : 2-8


2.     Kegyelem és békesség adassék néktek bőségesen az Istennek és Jézusnak a mi Urunknak megismerésében.

3.     Mivelhogy az õ isteni ereje mindennel megajándékozott minket, ami az életre és kegyességre való, Annak megismerése által, aki minket a saját dicsőségével és hatalmával elhívott;

4.     Amelyek által igen nagy és becses ígéretekkel ajándékozott meg bennünket; hogy azok által isteni természet részeseivé legyetek, kikerülvén a romlottságot, amely a kívánságban van e világon.

5.     Ugyanerre pedig teljes igyekezetet is fordítván, a ti hitetek mellé ragasszatok jó cselekedetet, a jó cselekedet mellé tudományt,

6.     A tudomány mellé pedig mértékletességet, a mértékletesség mellé pedig tûrést, a tûrés mellé pedig kegyességet,

7.     A kegyesség mellé pedig atyafiakhoz való hajlandóságot, az atyafiakhoz való hajlandóság mellé pedig szeretetet.

8.     Mert ha ezek megvannak és gyarapodnak bennetek, nem tesznek titeket hivalkodókká, sem gyümölcstelenekké a mi Urunk Jézus Krisztus megismerésére nézve.

Responsive Reading: II Peter 1 : 2-8

2.     Grace and peace be multiplied unto you through the knowledge of God, and of Jesus our Lord,

3.     According as his divine power hath given unto us all things that pertain unto life and godliness, through the knowledge of him that hath called us to glory and virtue:

4.     Whereby are given unto us exceeding great and precious promises: that by these ye might be partakers of the divine nature, having escaped the corruption that is in the world through lust.

5.     And beside this, giving all diligence, add to your faith virtue; and to virtue knowledge;

6.     And to knowledge temperance; and to temperance patience; and to patience godliness;

7.     And to godliness brotherly kindness; and to brotherly kindness charity.

8.     For if these things be in you, and abound, they make you that ye shall neither be barren nor unfruitful in the knowledge of our Lord Jesus Christ.LECKE PRÉDIKÁCIÓA Biblia


1. II Péter 3 : 9

9     Nem késik el az ígérettel az Úr, mint némelyek késedelemnek tartják; hanem hosszan tûr érettünk, nem akarván, hogy némelyek elvesszenek, hanem hogy mindenki megtérésre jusson.

1. II Peter 3 : 9

9     The Lord is not slack concerning his promise, as some men count slackness; but is longsuffering to us-ward, not willing that any should perish, but that all should come to repentance.

2. Zsoltárok 51 : 1-3 (;-ig), 6-8 (;-ig), 10-13

1     Könyörülj rajtam én Istenem a te kegyelmességed szerint; irgalmasságodnak sokasága szerint töröld el az én bűneimet!

2     Egészen moss ki engemet az én álnokságomból, és az én vétkeimből tisztíts ki engemet;

3     Mert ismerem az én bűneimet, és az én vétkem szüntelen előttem [forog.]

6     Ímé te az igazságban gyönyörködöl, amely a vesékben van, és bensőmben bölcsességre tanítasz engem.

7     Tisztíts meg engem izsóppal, és tiszta leszek; moss meg engemet, és fehérebb leszek a hónál.

8     Hallass örömet és vígasságot velem,

10     Tiszta szívet teremts bennem, oh Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem.

11     Ne vess el orcád elől, szent lelkedet ne vedd el tőlem!

12     Add vissza nékem a te szabadításodnak örömét, és engedelmesség lelkével támogass engem.

13     hogy taníthassam utaidra a hűtleneket, és a vétkesek megtérjenek hozzád.

2. Psalm 51 : 1-3 (to :), 6-8 (to ;), 10-13

1     Have mercy upon me, O God, according to thy lovingkindness: according unto the multitude of thy tender mercies blot out my transgressions.

2     Wash me throughly from mine iniquity, and cleanse me from my sin.

3     For I acknowledge my transgressions:

6     Behold, thou desirest truth in the inward parts: and in the hidden part thou shalt make me to know wisdom.

7     Purge me with hyssop, and I shall be clean: wash me, and I shall be whiter than snow.

8     Make me to hear joy and gladness;

10     Create in me a clean heart, O God; and renew a right spirit within me.

11     Cast me not away from thy presence; and take not thy holy spirit from me.

12     Restore unto me the joy of thy salvation; and uphold me with thy free spirit.

13     Then will I teach transgressors thy ways; and sinners shall be converted unto thee.

3. Apostolok Cselekedetei 9 : 1-15, 17, 18, 22 (Saulus)

1     Saulus pedig még fenyegetéstõl és öldökléstõl lihegve az Úrnak tanítványai ellen, elmenvén a fõpaphoz,

2     Kére õ tõle leveleket Damaskusba a zsinagógákhoz, hogy ha talál némelyeket, kik ez útnak követõi, akár férfiakat, akár asszonyokat, fogva vigye Jeruzsálembe.

3     És amint méne, lõn, hogy közelgete Damaskushoz, és nagy hirtelenséggel fény sugárzá õt körül a mennybõl:

4     És õ leesvén a földre, halla szózatot, mely ezt mondja vala néki: Saul, Saul, mit kergetsz engem?

5     És monda: Kicsoda vagy, Uram? Az Úr pedig monda: Én vagyok Jézus, akit te kergetsz: nehéz néked az ösztön ellen rúgódoznod.

6     Remegve és ámulva monda: Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? Az Úr pedig [monda] néki: Kelj fel és menj be a városba, és majd megmondják néked, mit kell cselekedned.

7     A vele utazó férfiak pedig némán álltak, hallva ugyan a szót, de senkit sem látva.

8     Felkele azonban Saulus a földrõl; de mikor felnyitá szemeit, senkit sem láta, azért kézenfogva vezeték be õt Damaskusba.

9     És három napig nem látott, és nem evett és nem ivott.

10     Vala pedig egy tanítvány Damaskusban, névszerint Ananiás, és monda annak az Úr látásban: Ananiás! Az pedig monda: Ímhol vagyok Uram!

11     Az Úr pedig [monda] néki: Kelj fel és menj el az úgynevezett Egyenes utczába, és keress föl a Júdás házában egy Saulus nevû tárzusi embert, mert ímé imádkozik.

12     És látá [Saulus] látásban, hogy egy Ananiás nevû férfiú beméne hozzá és kezét reá veté, hogy lásson.

13     Felele pedig Ananiás: Uram, sok embertõl hallottam e férfiú felõl, mily sok bosszúsággal illeté a te szenteidet Jeruzsálemben:

14     És itt [is] hatalma van a fõpapoktól, hogy mindazokat megkötözze, kik a te nevedet segítségül hívják.

15     Monda pedig néki az Úr: Eredj el, mert õ nékem választott edényem, hogy hordozza az én nevemet a pogányok és királyok, és Izráel fiai elõtt.

17     Elméne azért Ananiás és beméne a házba, és kezeit reá vetvén, monda: Saul atyámfia, az Úr küldött engem, Jézus, aki megjelent néked az úton, melyen jöttél, hogy szemeid megnyiljanak és beteljesedjél Szent Lélekkel.

18     És azonnal mintegy pikkelyek estek le szemeirõl, és mindjárt visszanyeré látását; és felkelvén, megkeresztelkedék;

22     Saulus pedig annál inkább erõt võn, és zavarba hozta a Damaskusban lakó zsidókat, bebizonyítván, hogy ez a Krisztus.

3. Acts 9 : 1-15, 17, 18, 22 (Saul)

1     And Saul, yet breathing out threatenings and slaughter against the disciples of the Lord, went unto the high priest,

2     And desired of him letters to Damascus to the synagogues, that if he found any of this way, whether they were men or women, he might bring them bound unto Jerusalem.

3     And as he journeyed, he came near Damascus: and suddenly there shined round about him a light from heaven:

4     And he fell to the earth, and heard a voice saying unto him, Saul, Saul, why persecutest thou me?

5     And he said, Who art thou, Lord? And the Lord said, I am Jesus whom thou persecutest: it is hard for thee to kick against the pricks.

6     And he trembling and astonished said, Lord, what wilt thou have me to do? And the Lord said unto him, Arise, and go into the city, and it shall be told thee what thou must do.

7     And the men which journeyed with him stood speechless, hearing a voice, but seeing no man.

8     And Saul arose from the earth; and when his eyes were opened, he saw no man: but they led him by the hand, and brought him into Damascus.

9     And he was three days without sight, and neither did eat nor drink.

10     And there was a certain disciple at Damascus, named Ananias; and to him said the Lord in a vision, Ananias. And he said, Behold, I am here, Lord.

11     And the Lord said unto him, Arise, and go into the street which is called Straight, and inquire in the house of Judas for one called Saul, of Tarsus: for, behold, he prayeth,

12     And hath seen in a vision a man named Ananias coming in, and putting his hand on him, that he might receive his sight.

13     Then Ananias answered, Lord, I have heard by many of this man, how much evil he hath done to thy saints at Jerusalem:

14     And here he hath authority from the chief priests to bind all that call on thy name.

15     But the Lord said unto him, Go thy way: for he is a chosen vessel unto me, to bear my name before the Gentiles, and kings, and the children of Israel:

17     And Ananias went his way, and entered into the house; and putting his hands on him said, Brother Saul, the Lord, even Jesus, that appeared unto thee in the way as thou camest, hath sent me, that thou mightest receive thy sight, and be filled with the Holy Ghost.

18     And immediately there fell from his eyes as it had been scales: and he received sight forthwith, and arose, and was baptized.

22     Saul increased the more in strength, and confounded the Jews which dwelt at Damascus, proving that this is very Christ.

4. I Korintusiakhoz 1 : 1 (második ,-ig)

1     Pál, Jézus Krisztusnak Isten akaratából elhívott apostola,

4. I Corinthians 1 : 1 (to 2nd ,)

1     Paul, called to be an apostle of Jesus Christ through the will of God,

5. I Korintusiakhoz 2 : 1-5

1     Én is, mikor hozzátok mentem, atyámfiai, nem mentem, hogy nagy ékesszólással, avagy bölcsességgel hirdessem néktek az Isten bizonyságtételét.

2     Mert nem végeztem, hogy egyébrõl tudjak ti köztetek, mint a Jézus Krisztusról, még pedig mint megfeszítettrõl.

3     És én erõtlenség, félelem és nagy rettegés közt jelentem meg ti köztetek.

4     És az én beszédem és az én prédikálásom nem emberi bölcsességnek hitetõ beszédiben állott, hanem léleknek és erõnek megmutatásában:

5     Hogy a ti hitetek ne emberek bölcsességén, hanem Istennek erején nyugodjék.

5. I Corinthians 2 : 1-5

1     And I, brethren, when I came to you, came not with excellency of speech or of wisdom, declaring unto you the testimony of God.

2     For I determined not to know any thing among you, save Jesus Christ, and him crucified.

3     And I was with you in weakness, and in fear, and in much trembling.

4     And my speech and my preaching was not with enticing words of man’s wisdom, but in demonstration of the Spirit and of power:

5     That your faith should not stand in the wisdom of men, but in the power of God.

6. I Korintusiakhoz 15 : 9, 10

9     Mert én vagyok a legkisebb az apostolok között, ki nem vagyok méltó, hogy apostolnak neveztessem, mert háborgattam az Istennek anyaszentegyházát.

10     De Isten kegyelme által vagyok, ami vagyok; és az õ hozzám való kegyelme nem lõn hiábavaló; sõt többet munkálkodtam, mint azok mindnyájan de nem én, hanem az Istennek velem való kegyelme.

6. I Corinthians 15 : 9, 10

9     For I am the least of the apostles, that am not meet to be called an apostle, because I persecuted the church of God.

10     But by the grace of God I am what I am: and his grace which was bestowed upon me was not in vain; but I laboured more abundantly than they all: yet not I, but the grace of God which was with me.

7. Galatákhoz 5 : 1, 13, 16-20 (harmadik ,-ig), 22, 23

1     Annakokáért a szabadságban, melyre minket Krisztus megszabadított, álljatok meg, és ne kötelezzétek meg ismét magatokat szolgaságnak igájával.

13     Mert ti szabadságra hívattatok atyámfiai; csakhogy a szabadság ürügy ne legyen a testnek, sőt szeretettel szolgáljatok egymásnak.

16     Intelek titeket: a Lélek szerint éljetek, és a test kívánságát ne teljesítsétek.

17     Mert a test kívánsága a Lélek ellen tör, a Léleké pedig a test ellen, ezek viaskodnak egymással, hogy ne azt tegyétek, amit szeretnétek.

18     Ha pedig a Lélek vezet titeket, nem vagytok a törvény uralma alatt.

19     A test cselekedetei azonban nyilvánvalók, mégpedig ezek: házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás,

20     bálványimádás, varázslás, ellenségeskedés,

22     A Lélek gyümölcse pedig: szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség,

23     szelídség, önmegtartóztatás. Az ilyenek ellen nincs törvény.

7. Galatians 5 : 1, 13, 16-20 (to 3rd ,), 22, 23

1     Stand fast therefore in the liberty wherewith Christ hath made us free, and be not entangled again with the yoke of bondage.

13     For, brethren, ye have been called unto liberty; only use not liberty for an occasion to the flesh, but by love serve one another.

16     This I say then, Walk in the Spirit, and ye shall not fulfil the lust of the flesh.

17     For the flesh lusteth against the Spirit, and the Spirit against the flesh: and these are contrary the one to the other: so that ye cannot do the things that ye would.

18     But if ye be led of the Spirit, ye are not under the law.

19     Now the works of the flesh are manifest, which are these; Adultery, fornication, uncleanness, lasciviousness,

20     Idolatry, witchcraft, hatred,

22     But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, longsuffering, gentleness, goodness, faith,

23     Meekness, temperance: against such there is no law.Tudomány és Egészség


1. 35 : 30 csak

A Szeretet terve, hogy megújítsa a vétkest.

1. 35 : 30 only

The design of Love is to reform the sinner.

2. 6 : 11-16

A bűn elkövetése miatti szenvedés okozása, a bűn megsemmisítésének eszköze. A vétek minden feltételezett gyönyöre saját mértékénél több fájdalommal jár mindaddig, amíg az anyagi életben és vétekben való hiedelem meg nem semmisül. Ahhoz, hogy elérjük a mennyországot, a létezés harmóniáját, meg kell értenünk a létezés isteni Alapelvét.

2. 6 : 11-16

To cause suffering as the result of sin, is the means of destroying sin. Every supposed pleasure in sin will furnish more than its equivalent of pain, until belief in material life and sin is destroyed. To reach heaven, the harmony of being, we must understand the divine Principle of being.

3. 39 : 31-7

Ki fog felhagyni a bűn gyakorlásával mindaddig, amíg hisz a bűn gyönyöreiben? Ha a halandók egyszer elismerik, hogy a gonosz nem nyújt élvezetet, elfordulnak tőle. Távolítsd el a hibát a gondolatból, és az nem fog hatásban megnyilvánulni. A halandó gondolkodó és elkötelezett keresztény, felismerve a Krisztusi gyógyítás és Tudományának lehetséges hatókörét és tendenciáját, támogatni fogja azokat. Egy másik azt mondja majd: "Most menj el, ha majd alkalmat találok, ismét hívatlak."

3. 39 : 31-7

Who will stop the practice of sin so long as he believes in the pleasures of sin? When mortals once admit that evil confers no pleasure, they turn from it. Remove error from thought, and it will not appear in effect. The advanced thinker and devout Christian, perceiving the scope and tendency of Christian healing and its Science, will support them. Another will say: "Go thy way for this time; when I have a convenient season I will call for thee."

4. 324 : 7-26

Hacsak az ember harmóniája és halhatatlansága nem válik egyre egyértelműbbé, nem nyerjük el Isten igaz eszméjét, és a test azt fogja tükrözni, ami kormányozza azt, akár az Igazság, akár a hiba, megértés vagy hiedelem, Szellem vagy anyag. Így hát, „ismerkedj most meg Istennel, és légy békében.” Légy éber, józan és körültekintő. Az út egyenes és keskeny, mely ahhoz a megértéshez vezet, hogy Isten az egyetlen Élet. A testtel való harc az, melyben le kell győznünk a bűnt, betegséget és halált, akár itt, akár a jövőben - de mindenképpen azelőtt, hogy elérhetjük a Szellem célját vagy az Istenben való életet.

Pál először nem volt Jézus tanítványa, hanem Jézus követőinek üldözője. Amikor az igazság először jelent meg neki a Tudományban, Pál megvakult, és vaksága érezhető volt; de szellemi fény hamarosan képessé tette Jézus példájának és tanításainak követésére, betegek gyógyítására és a Kereszténység terjesztésére Kisázsián, Görögországon keresztül, és még a birodalmi Rómában is.

4. 324 : 7-26

Unless the harmony and immortality of man are becoming more apparent, we are not gaining the true idea of God; and the body will reflect what governs it, whether it be Truth or error, understanding or belief, Spirit or matter. Therefore "acquaint now thyself with Him, and be at peace." Be watchful, sober, and vigilant. The way is straight and narrow, which leads to the understanding that God is the only Life. It is a warfare with the flesh, in which we must conquer sin, sickness, and death, either here or hereafter, — certainly before we can reach the goal of Spirit, or life in God.

Paul was not at first a disciple of Jesus but a persecutor of Jesus' followers. When the truth first appeared to him in Science, Paul was made blind, and his blindness was felt; but spiritual light soon enabled him to follow the example and teachings of Jesus, healing the sick and preaching Christianity throughout Asia Minor, Greece, and even in imperial Rome.

5. 326 : 23 – 3 (328. oldal)

A tarzusbeli Saul csak akkor látta meg az utat - a Krisztust vagy Igazságot - amikor a helyesről való bizonytalan érzete engedett a lelki érzetnek, mely mindig helyes. Ekkor az ember megváltozott. A gondolkodás nemesebb szemléletet vett fel, és élete spirituálisabbá vált. Felismerte a rosszat, amelyet a keresztények üldözésével elkövetett, akiknek vallását nem értette, és alázatosan felvette az új, Pál nevet. Először látta meg a Szeretet igaz eszméjét, és leckét vett az isteni Tudományból.

A megújulás annak megértése által jön, hogy a gonoszban nincs tartós öröm, valamint a jó iránti vonzalom elnyerése által a Tudománynak megfelelően, amely feltárja a halhatatlan tényt, hogy az anyagban vagy az anyag által nem létezhet sem öröm, sem fájdalom, sem vágy, sem szenvedély, míg az isteni Elme meg tudja semmisíteni, és meg is semmisíti az emberi elme hamis hiedelmeit az örömről, a fájdalomról és a félelemről és annak minden vétkes vágyát.

Milyen szánalmas látvány a rosszindulat, amely örömet talál a bosszúban! A gonosz néha az ember legmagasabb fogalma a helyesről, amíg megértése a jóról erősebb nem lesz. Aztán elveszti a gonosz élvezetét, és az saját gyötrelmévé válik. A bűn nyomorúságától való megszabadulás módja, a vétkezés abbahagyása. Nincs más út. A bűn a fenevad képe, amelyet a szenvedés verejtéke töröl el. Erkölcsi őrültség, amely előtör, hogy az éjféllel és a viharral tomboljon.

A Keresztény Tudomány szigorú követelményei önkényesnek tűnnek a fizikai érzékek számára, de a halandók sietnek megtanulni, hogy az Élet Isten, a jó, és hogy a gonosznak valójában nincs sem helye, sem hatalma az emberi vagy az isteni rendszerben.

A büntetéstől való félelem soha nem tette az embert igazán őszintévé. Az erkölcsi bátorság elengedhetetlen a rosszal való szembeszálláshoz, és a helyes hirdetéséhez. De hogyan újítsuk meg azt az embert, akiben több az állati, mint az erkölcsi bátorság, és aki nem ismeri a jó igaz eszméjét? Az emberi tudat által győzd meg a halandót hibájáról, hogy anyagi eszközöket keres a boldogság elnyeréséhez. Az értelem a legaktívabb emberi képesség. Hagyd, hogy ez világosítsa fel az érzelmeket, és ébressze fel az ember szunnyadó érzetét az erkölcsi kötelességről, és így fokozatosan meg fogja tanulni az emberi érzet gyönyöreinek semmiségét, és egy lelki érzet nagyszerűségét és boldogságát, amely elnémítja az anyagit vagy testit. Akkor nem csak meg lesz, hanem megvan mentve.

5. 326 : 23 – 3 (pg. 328)

Saul of Tarsus beheld the way — the Christ, or Truth — only when his uncertain sense of right yielded to a spiritual sense, which is always right. Then the man was changed. Thought assumed a nobler outlook, and his life became more spiritual. He learned the wrong that he had done in persecuting Christians, whose religion he had not understood, and in humility he took the new name of Paul. He beheld for the first time the true idea of Love, and learned a lesson in divine Science.

Reform comes by understanding that there is no abiding pleasure in evil, and also by gaining an affection for good according to Science, which reveals the immortal fact that neither pleasure nor pain, appetite nor passion, can exist in or of matter, while divine Mind can and does destroy the false beliefs of pleasure, pain, or fear and all the sinful appetites of the human mind.

What a pitiful sight is malice, finding pleasure in revenge! Evil is sometimes a man's highest conception of right, until his grasp on good grows stronger. Then he loses pleasure in wickedness, and it becomes his torment. The way to escape the misery of sin is to cease sinning. There is no other way. Sin is the image of the beast to be effaced by the sweat of agony. It is a moral madness which rushes forth to clamor with midnight and tempest.

To the physical senses, the strict demands of Christian Science seem peremptory; but mortals are hastening to learn that Life is God, good, and that evil has in reality neither place nor power in the human or the divine economy.

Fear of punishment never made man truly honest. Moral courage is requisite to meet the wrong and to proclaim the right. But how shall we reform the man who has more animal than moral courage, and who has not the true idea of good? Through human consciousness, convince the mortal of his mistake in seeking material means for gaining happiness. Reason is the most active human faculty. Let that inform the sentiments and awaken the man's dormant sense of moral obligation, and by degrees he will learn the nothingness of the pleasures of human sense and the grandeur and bliss of a spiritual sense, which silences the material or corporeal. Then he not only will be saved, but is saved.

6. 329 : 21-2

Nincsen semmilyen betegség. Az Alapelv ellentmondást nem tűrő. Nem gúnyolhatod emberi akarattal. A Tudomány egy isteni követelmény, nem emberi. Isteni Alapelve, mely mindig helyes, soha nem bán meg semmit, hanem az Igazság követelményét tartja fenn a hiba kioltásával. Az isteni irgalom megbocsátása a tévedés elpusztítása. Ha az emberek megértenék, hogy valóságos lelki eredetük a teljes áldottság, akkor küzdenének azért, hogy visszatérjenek a lelkihez, és békességben lennének; de minél mélyebb a tévedés, amelybe a halandó elme merült, annál erősebb az ellenkezés a lelkiséggel, amíg a tévedés nem enged az Igazságnak.

Az isteni Tudománynak való emberi ellenállás olyan arányban gyengül, ahogyan a halandók feladják a hibát az Igazságért, és a létezés megértése felülmúlja a puszta hiedelmet.

6. 329 : 21-2

There is no hypocrisy in Science. Principle is imperative. You cannot mock it by human will. Science is a divine demand, not a human. Always right, its divine Principle never repents, but maintains the claim of Truth by quenching error. The pardon of divine mercy is the destruction of error. If men understood their real spiritual source to be all blessedness, they would struggle for recourse to the spiritual and be at peace; but the deeper the error into which mortal mind is plunged, the more intense the opposition to spirituality, till error yields to Truth.

Human resistance to divine Science weakens in proportion as mortals give up error for Truth and the understanding of being supersedes mere belief.

7. 242 : 1-14

Megbánás, lelki keresztség és újjászületés által, a halandók levetik anyagi hiedelmeiket és hamis egyéniségüket. Csak idő kérdése, amikor „mindnyájan megismernek engem [Istent], kicsinytől fogva a legnagyobbig”. Az anyag igényeinek elutasítása nagy lépés a Szellem örömei felé, az emberi szabadság és a test feletti végső győzelem felé.

Csakis egy út vezet a mennyországba, harmóniába, és a Krisztus az isteni Tudományban megmutatja nekünk ezt az utat. Ez az út pedig, nem ismerni semmilyen más valóságot - nem tudni mást az életről - mint a jót, Istent és az Ő visszatükröződését, és felülemelkedni az érzékek úgynevezett fájdalmain és gyönyörein.

7. 242 : 1-14

Through repentance, spiritual baptism, and regeneration, mortals put off their material beliefs and false individuality. It is only a question of time when "they shall all know Me [God], from the least of them unto the greatest." Denial of the claims of matter is a great step towards the joys of Spirit, towards human freedom and the final triumph over the body.

There is but one way to heaven, harmony, and Christ in divine Science shows us this way. It is to know no other reality — to have no other consciousness of life — than good, God and His reflection, and to rise superior to the so-called pain and pleasure of the senses.

8. 442 : 25-28

Szent Pál azt mondja - „félelemmel és rettegéssel vigyétek véghez a ti idvességteket; Jézus azt mondta: „Ne félj te kicsiny nyáj; mert tetszett a ti Atyátoknak, hogy néktek adja az országot.”

8. 442 : 25-28

St. Paul says, "Work out your own salvation with fear and trembling:" Jesus said, "Fear not, little flock; for it is your Father's good pleasure to give you the kingdom."


████████████████████████████████████████████████████████████████████████


A NAPI FELADATOK

Mary Baker Eddy

Mindennapi Ima

Ezen Egyház minden tagjának feladata minden egyes nap imádkozni: „Jöjjön el a Te országod”; hadd jöjjön létre bennem az isteni Igazság, Élet és Szeretet uralma és zárjon ki belőlem minden bűnt, és hadd gazdagítsa a Te Igéd az egész emberiség vonzalmait és kormányozza azokat!

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 4. pont

Indítékokra és Tettekre vonatkozó Szabály

Az Anyaegyház tagjainak indítékait és tetteit nem szabad, hogy akár ellenségeskedés, akár személyes ragaszkodás vezérelje. A Tudományban az isteni Szeretet egyedül kormányozza az embert, és a Keresztény Tudós a Szeretet kedves vonásait tükrözi a bűn megdorgálásában, igaz testvériségben, könyörületességben és megbocsátásban. Ezen Egyház tagjainak naponta kell őrködnie és imádkoznia, hogy megszabadíttassanak minden gonosztól, jövendöléstől, bíráskodástól, ítélkezéstől, tanácsadástól, befolyásolástól vagy téves befolyásoltatástól.

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 1. pont

Készenlét a Feladatra

Ezen Egyház minden tagjának feladata megvédeni magát naponta az agresszív mentális szuggesztióval szemben, és nem hagyni, hogy elfelejtessék vagy elhanyagoltassák vele az Isten, a Vezetője és az emberiség felé való kötelezettségét. Tettei alapján kerül majd megítélésre – igazolásra vagy elítélésre.

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 6. pont


Ügyelj Rá

Vegyes Írások, Mary Baker Eddy, 237. oldal

Keresztény Tudósoknak: — Lásd Tudomány és Egészség, 442. oldal, 30. sor, és ügyelj erre naponta.
Keresztény Tudósok, legyetek önmagatok törvénye, hogy a mentális mulasztás nem árthat nektek akár mikor alszotok, akár ébrenlétetekben.

(T&E, 442. o.)


████████████████████████████████████████████████████████████████████████