VASÁRNAP 2022. JÚNIUS 26. |

VASÁRNAP 2022. JÚNIUS 26.TÁRGY — Krisztusi Tudomány

SubjectChristian Science

ARANY SZÖVEG : Jeremiás 17 : 14

Gyógyíts meg engem Uram, hogy meggyógyuljak, szabadíts meg engem, hogy megszabaduljak, mert te vagy az én dicsekedésem!Golden Text: Jeremiah 17 : 14

Heal me, O Lord, and I shall be healed; save me, and I shall be saved: for thou art my praise.
Kattints ide a lecke PDF verziójáért:


Kattints ide a lecke hanganyagáért:

Kattints ide, hogy meghallgasd a YouTube-on

Kattints ide, hogy meghallgasd a Vimeo-on

████████████████████████████████████████████████████████████████████████


VÁLTAKOZÓ OLVASÁS: Zsoltárok 147 : 1-5, 7


1.     Dicsérjétek az Urat! Hiszen Istenünkrõl énekelni jó; hiszen õt dicsérni gyönyörûséges és illendõ dolog!

2.     Az Úr építi Jeruzsálemet, összegyûjti Izráelnek elûzötteit;

3.     Meggyógyítja a megtört szívûeket, és bekötözi sebeiket.

4.     Elrendeli a csillagok számát, és mindnyájokat nevérõl nevezi.

5.     Nagy a mi Urunk és igen hatalmas, s bölcsességének nincsen határa.

7.     Énekeljetek az Úrnak hálaadással, pengessetek hárfát a mi Istenünknek!

Responsive Reading: Psalm 147 : 1-5, 7

1.     Praise ye the Lord: for it is good to sing praises unto our God; for it is pleasant; and praise is comely.

2.     The Lord doth build up Jerusalem: he gathereth together the outcasts of Israel.

3.     He healeth the broken in heart, and bindeth up their wounds.

4.     He telleth the number of the stars; he calleth them all by their names.

5.     Great is our Lord, and of great power: his understanding is infinite.

7.     Sing unto the Lord with thanksgiving; sing praise upon the harp unto our GodLECKE PRÉDIKÁCIÓA Biblia


1. Zsoltárok 103 : 1-5

1     Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét.

2     Lelkem, áldjad az Urat, és ne feledd, mennyi jót tett veled!

3     Megbocsátja minden bűnödet, kigyógyít minden betegségedből,

4     Aki megváltja életedet a koporsótól; kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg téged.

5     Betölti javaival életedet, megújul ifjúságod, mint a sasé.

1. Psalm 103 : 1-5

1     Bless the Lord, O my soul: and all that is within me, bless his holy name.

2     Bless the Lord, O my soul, and forget not all his benefits:

3     Who forgiveth all thine iniquities; who healeth all thy diseases;

4     Who redeemeth thy life from destruction; who crowneth thee with lovingkindness and tender mercies;

5     Who satisfieth thy mouth with good things; so that thy youth is renewed like the eagle’s.

2. II Királyok 20 : 1-7

1     Azon napokban halálos betegségbe esék Ezékiás, És eljött hozzá Ésaiás Ámós fia, a próféta, és mondá néki: Ezt mondja az Úr: rendeld el házadat, mert meghalsz és meg nem gyógyulsz!

2     És Ezékiás arczczal a falnak fordulván, könyörge az Úrnak,

3     És monda: Oh Uram, emlékezzél meg arról, hogy én elõtted jártam, igazságban és egész szívvel, és hogy ami jó elõtted, azt mûveltem! és sírt Ezékiás keservesen.

4     Ézsaiás még a város közepére sem ért, amikor így szólt hozzá az Úr igéje:

5     Menj vissza, és mondd meg Ezékiásnak, népem fejedelmének: Így szól az Úr, atyádnak, Dávidnak Istene: Meghallgattam imádságodat, láttam, hogy könnyeztél. Én meggyógyítalak, három nap múlva már fölmehetsz az Úr házába.

6     Megtoldom napjaidat még tizenöt évvel. Asszíria királyának a kezéből pedig kiszabadítlak téged meg ezt a várost, és pajzsa leszek ennek a városnak önmagamért és szolgámért, Dávidért.

7     Majd ezt mondta Ézsaiás: Hozzatok egy csomó préselt fügét! Odavitték és a kelevényre tették; a király pedig életben maradt.

2. II Kings 20 : 1-7

1     In those days was Hezekiah sick unto death. And the prophet Isaiah the son of Amoz came to him, and said unto him, Thus saith the Lord, Set thine house in order; for thou shalt die, and not live.

2     Then he turned his face to the wall, and prayed unto the Lord, saying,

3     I beseech thee, O Lord, remember now how I have walked before thee in truth and with a perfect heart, and have done that which is good in thy sight. And Hezekiah wept sore.

4     And it came to pass, afore Isaiah was gone out into the middle court, that the word of the Lord came to him, saying,

5     Turn again, and tell Hezekiah the captain of my people, Thus saith the Lord, the God of David thy father, I have heard thy prayer, I have seen thy tears: behold, I will heal thee: on the third day thou shalt go up unto the house of the Lord.

6     And I will add unto thy days fifteen years; and I will deliver thee and this city out of the hand of the king of Assyria; and I will defend this city for mine own sake, and for my servant David’s sake.

7     And Isaiah said, Take a lump of figs. And they took and laid it on the boil, and he recovered.

3. Ézsaiás 35 : 3-6, 10

3     Erõsítsétek a lankadt kezeket, és szilárdítsátok a tántorgó térdeket.

4     Mondjátok a remegõ szívûeknek: legyetek erõsek, ne féljetek! Ímé, Istenetek bosszúra jõ, az Isten, aki megfizet, Õ jõ, és megszabadít titeket!

5     Akkor a vakok szemei megnyílnak, és a süketek fülei megnyittatnak,

6     Akkor ugrándoz, mint szarvas a sánta, és ujjong a néma nyelve, mert a pusztában víz fakad, és patakok a kietlenben.

10     Hisz az Úr megváltottai megtérnek, és ujjongás között Sionba jönnek; és örök öröm fejökön, vígasságot és örömöt találnak; és eltûnik fájdalom és sóhaj.

3. Isaiah 35 : 3-6, 10

3     Strengthen ye the weak hands, and confirm the feeble knees.

4     Say to them that are of a fearful heart, Be strong, fear not: behold, your God will come with vengeance, even God with a recompence; he will come and save you.

5     Then the eyes of the blind shall be opened, and the ears of the deaf shall be unstopped.

6     Then shall the lame man leap as an hart, and the tongue of the dumb sing: for in the wilderness shall waters break out, and streams in the desert.

10     And the ransomed of the Lord shall return, and come to Zion with songs and everlasting joy upon their heads: they shall obtain joy and gladness, and sorrow and sighing shall flee away.

4. János 4 : 46 (volt)-53

46     ... volt Kapernaumban egy királyi ember, akinek a fia beteg vala.

47     Mikor ez meghallá, hogy Jézus Júdeából Galileába érkezett, hozzá méne és kéré õt, hogy menjen el és gyógyítsa meg az õ fiát; mert halálán vala.

48     Monda azért néki Jézus: Ha jeleket és csodákat nem láttok, nem hisztek.

49     Monda néki a királyi ember: Uram, jõjj, mielõtt a gyermekem meghal.

50     Monda néki Jézus: Menj el, a te fiad él. És hitt az ember a szónak, amit Jézus mondott néki, és elment.

51     Amint pedig már megy vala, elébe jövének az õ szolgái, és hírt hozának néki, mondván, hogy: A te fiad él.

52     Megtudakozá azért tõlük az órát, amelyben megkönnyebbedett vala; és mondának néki: Tegnap hét órakor hagyta el õt a láz;

53     Megérté azért az atya, hogy abban az órában, amelyben azt mondá néki a Jézus, hogy: a te fiad él. És hitt õ, és az õ egész háza népe.

4. John 4 : 46 (there)-53

46     …there was a certain nobleman, whose son was sick at Capernaum.

47     When he heard that Jesus was come out of Judæa into Galilee, he went unto him, and besought him that he would come down, and heal his son: for he was at the point of death.

48     Then said Jesus unto him, Except ye see signs and wonders, ye will not believe.

49     The nobleman saith unto him, Sir, come down ere my child die.

50     Jesus saith unto him, Go thy way; thy son liveth. And the man believed the word that Jesus had spoken unto him, and he went his way.

51     And as he was now going down, his servants met him, and told him, saying, Thy son liveth.

52     Then enquired he of them the hour when he began to amend. And they said unto him, Yesterday at the seventh hour the fever left him.

53     So the father knew that it was at the same hour, in the which Jesus said unto him, Thy son liveth: and himself believed, and his whole house.

5. Máté 8 : 14-17

14     És bemenvén Jézus a Péter házába, látá, hogy annak napa fekszik és lázas.

15     És illeté annak kezét, és elhagyta őt a láz; és fölkele, és szolgála nékik.

16     Az est beálltával pedig vivének hozzá sok ördöngőst, és egy szóval kiűzé a tisztátalan lelkeket, és meggyógyít vala minden beteget;

17     Hogy beteljesedjék, amit Ésaiás próféta mondott, így szólván: Õ vette el a mi erõtlenségünket, és õ hordozta a mi betegségünket.

5. Matthew 8 : 14-17

14     And when Jesus was come into Peter’s house, he saw his wife’s mother laid, and sick of a fever.

15     And he touched her hand, and the fever left her: and she arose, and ministered unto them.

16     When the even was come, they brought unto him many that were possessed with devils: and he cast out the spirits with his word, and healed all that were sick:

17     That it might be fulfilled which was spoken by Esaias the prophet, saying, Himself took our infirmities, and bare our sicknesses.

6. János 13 : 31

31     Mikor azért kiment vala, monda Jézus: Most dicsõítteték meg az embernek Fia, az Isten is megdicsõítteték õ benne.

6. John 13 : 31

31     Therefore, when he was gone out, Jesus said, Now is the Son of man glorified, and God is glorified in him.

7. János 14 : 12, 13, 15-17

12     Bizony, bizony, mondom néktek: Aki hisz én bennem, az is cselekszi majd azokat a cselekedeteket, amelyeket én cselekszem; Mert én az Atyához megyek,

13     És akármit kértek majd az én nevemben, megcselekszem azt, hogy dicsõíttessék az Atya a Fiúban.

15     Ha szerettek engem, megtartjátok az én parancsolataimat.

16     én pedig kérni fogom az Atyát, és másik Vígasztalót ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké:

17     az igazság Lelkét, akit a világ nem kaphat meg, mert nem látja őt, nem is ismeri; ti azonban ismeritek őt, mert nálatok lakik, sőt bennetek lesz.

7. John 14 : 12, 13, 15-17

12     Verily, verily, I say unto you, He that believeth on me, the works that I do shall he do also; and greater works than these shall he do; because I go unto my Father.

13     And whatsoever ye shall ask in my name, that will I do, that the Father may be glorified in the Son.

15     If ye love me, keep my commandments.

16     And I will pray the Father, and he shall give you another Comforter, that he may abide with you for ever;

17     Even the Spirit of truth; whom the world cannot receive, because it seeth him not, neither knoweth him: but ye know him; for he dwelleth with you, and shall be in you.

8. Jelenések 10: 1-3 (;-ig), 8-11

1 És láttam, hogy egy másik erős angyal leszáll az égből. Felhőbe volt öltözve, a fején szivárvány, az arca olyan, mint a nap, a lába pedig mint a tűzoszlop:

2     kezében nyitott könyvecske volt, jobb lábát rátette a tengerre, a balt pedig a földre,

3     és felkiáltott hatalmas hangon, ahogyan az oroszlán ordít;

8     Ekkor az a hang, amelyet a mennyből hallottam, ismét beszélt velem, és így szólt: "Menj el, vedd át a nyitott könyvet, amely az angyal kezében van, aki a tengeren és a földön áll".

9     Odamentem az angyalhoz, és kértem tőle, hogy adja át nekem a könyvecskét. Ő pedig így szólt hozzám: "Vedd át, és edd meg: keserűvé teszi a gyomrodat, de a szádban édes lesz, mint a méz".

10     Átvettem az angyal kezéből a könyvecskét, és megettem: a számban olyan édes volt, mint a méz, de amikor megettem, keserűvé lett a gyomrom.

11     És ez a szó hangzott felém: "Ismét prófétálnod kell sok népről és nemzetről, nyelvről és királyról".

8. Revelation 10 : 1-3 (to :), 8-11

1 And I saw another mighty angel come down from heaven, clothed with a cloud: and a rainbow was upon his head, and his face was as it were the sun, and his feet as pillars of fire:

2     And he had in his hand a little book open: and he set his right foot upon the sea, and his left foot on the earth,

3     And cried with a loud voice, as when a lion roareth:

8     And the voice which I heard from heaven spake unto me again, and said, Go and take the little book which is open in the hand of the angel which standeth upon the sea and upon the earth.

9     And I went unto the angel, and said unto him, Give me the little book. And he said unto me, Take it, and eat it up; and it shall make thy belly bitter, but it shall be in thy mouth sweet as honey.

10     And I took the little book out of the angel’s hand, and ate it up; and it was in my mouth sweet as honey: and as soon as I had eaten it, my belly was bitter.

11     And he said unto me, Thou must prophesy again before many peoples, and nations, and tongues, and kings.Tudomány és Egészség


1. xi : 9-21

A Keresztény Tudományban a testi gyógyulás ma, csakúgy mint Jézus idejében, az isteni Alapelv működéséből következik, amely előtt a bűn és betegség elvesztik valóságukat az emberi tudatban, és eltűnnek ugyanolyan természetesen és szükségszerűen, mint ahogy a sötétség helyet ad a világosságnak és a bűn a megújulásnak. Most, csakúgy mint akkor, ezen nagyszerű cselekedetek nem természetfelettiek, hanem a legteljesebb mértékben természetesek. Ezek az Immánuel, azaz a „Velünk az Isten” jelei - egy isteni befolyásnak, amely örökké jelen van az emberi tudatban, megismétli önmagát, eljön most, ahogyan régen megígéretett:

Hogy az [érzék] fogjainak szabadulást hirdessen,

és a vakok szemeinek megnyílását,

hogy szabadon bocsássa a lesújtottakat.

1. xi : 9-21

The physical healing of Christian Science results now, as in Jesus' time, from the operation of divine Principle, before which sin and disease lose their reality in human consciousness and disappear as naturally and as necessarily as darkness gives place to light and sin to reformation. Now, as then, these mighty works are not supernatural, but supremely natural. They are the sign of Immanuel, or "God with us," — a divine influence ever present in human consciousness and repeating itself, coming now as was promised aforetime,

To preach deliverance to the captives [of sense],

And recovering of sight to the blind,

To set at liberty them that are bruised.

2. 139 : 4-8, 15-27

A Szentírás elejétől végéig tele van a Szellem, Elme anyag feletti diadalmáról szóló beszámolókkal. Mózes azzal bizonyította az Elme hatalmát, amit az emberek csodáknak neveztek, és ezt tette Józsué, Illés és Elizeus is.

Az Egyháztanácsok szavazással hozott határozatai arról, hogy mit tekintsenek Szentírásnak, és mit ne; a nyilvánvaló hibák az egykori verziókban, az Ótestamentum harmincezer, és az Újtestamentum háromszázezer különböző változata - mindezen tények megmutatják, hogy a halandó és anyagi érzék hogyan lopta be magát az isteni feljegyzésbe saját árnyalatával bizonyos mértékben elhomályosítva az ihletett oldalakat. De a hibák sem nem tudták teljesen elfedni a Szentírás isteni Tudományát, amelyet Mózes első könyvétől a Jelenések könyvéig felfedezhetünk, Jézus demonstrálását sem ronthatták le, és nem semmisíthették meg a próféták általi gyógyítást sem, akik előre látták, hogy „amely követ az építők megvetettek” lesz a „szegletnek feje”.

2. 139 : 4-8, 15-27

From beginning to end, the Scriptures are full of accounts of the triumph of Spirit, Mind, over matter. Moses proved the power of Mind by what men called miracles; so did Joshua, Elijah, and Elisha.

The decisions by vote of Church Councils as to what should and should not be considered Holy Writ; the manifest mistakes in the ancient versions; the thirty thousand different readings in the Old Testament, and the three hundred thousand in the New, — these facts show how a mortal and material sense stole into the divine record, with its own hue darkening to some extent the inspired pages. But mistakes could neither wholly obscure the divine Science of the Scriptures seen from Genesis to Revelation, mar the demonstration of Jesus, nor annul the healing by the prophets, who foresaw that "the stone which the builders rejected" would become "the head of the corner."

3. 107 : 1-6

1866-ban, felfedeztem a Krisztus Tudományt vagy az Élet, Igazság és Szeretet isteni törvényeit, és felfedezésemet Krisztusi (Keresztény) Tudománynak neveztem el. Isten kegyesen, számos éven át készített fel a tudományos, elme általi gyógyítás abszolút isteni Alapelve végső kinyilatkoztatásának fogadására.

3. 107 : 1-6

In the year 1866, I discovered the Christ Science or divine laws of Life, Truth, and Love, and named my discovery Christian Science. God had been graciously preparing me during many years for the reception of this final revelation of the absolute divine Principle of scientific mental healing.

4. 109 : 11-15, 16-22

Felfedezésemet követően három éven keresztül kerestem az Elme általi gyógyítás problémájának megoldását, a Szentírást kutattam és alig olvastam mást, távol tartottam magam a társaságtól, és időt és energiát annak szenteltem, hogy felfedezzek egy kétségtelen szabályt. ... Tudtam, hogy az Elme minden harmonikus működésének Alapelve Isten, és hogy a korai Keresztény gyógyítás során a gyógyulásokat a szent, felemelő hit eredményezte; de meg kellett ismernem ennek a gyógyításnak a Tudományát, és az abszolút következtetésekre isteni kinyilatkoztatás, érvelés és demonstráció által jutottam el.

4. 109 : 11-15, 16-22

For three years after my discovery, I sought the solution of this problem of Mind-healing, searched the Scriptures and read little else, kept aloof from society, and devoted time and energies to discovering a positive rule.… I knew the Principle of all harmonious Mind-action to be God, and that cures were produced in primitive Christian healing by holy, uplifting faith; but I must know the Science of this healing, and I won my way to absolute conclusions through divine revelation, reason, and demonstration.

5. 558 : 1-8

Szent János azt írja a Jelenések könyvének tizedik fejezetében: -

És láttam, hogy egy másik erős angyal leszáll az égből. Felhőbe volt öltözve, a fején szivárvány, az arca olyan, mint a nap, a lába pedig mint a tűzoszlop: kezében nyitott könyvecske volt, jobb lábát rátette a tengerre, a balt pedig a földre.

5. 558 : 1-8

St. John writes, in the tenth chapter of his book of Revelation: —

And I saw another mighty angel come down from heaven, clothed with a cloud: and a rainbow was upon his head, and his face was as it were the sun, and his feet as pillars of fire: and he had in his hand a little book open: and he set his right foot upon the sea, and his left foot on the earth.

6. 559 : 1-23

Ez az angyal egy „könyvecskét” tartott a kezében, nyitva mindenki számára, hogy olvassa és megértse. Ugyanezen könyv tartalmazta-e az isteni Tudomány kinyilatkoztatását, amelynek „jobb lába” vagy domináns ereje a tengeren volt - az alapvető, látens tévedésen, a tévedés minden látható formájának forrásán? Az angyal bal lába a földön nyugvott; azaz egy másodlagos hatalom gyakoroltatott a látható tévedés és hallható vétek felett. A tudományos gondolat „csendes, szelíd hang”-ja elér a kontinensen és óceánon keresztül a föld legtávolabbi részeibe. Az Igazság hallhatatlan hangja az emberi elme számára olyan, „mint mikor az oroszlán ordít.” Meghallják a pusztában és a félelem sötét helyein. Kirobbantja a gonosz „hét mennydörgés”-ét, és felkavarja szunnyadó erejüket, hogy titkos hangok teljes skáláját kibocsássák. Akkor, az Igazság hatalma demonstrálásra kerül - mely a tévedés megsemmisítésében nyilvánul meg. És akkor megszólal egy hang a harmóniából: „Menj el, és vedd el azt a nyitott könyvecskét, ... Vedd át, és edd meg: keserűvé teszi a gyomrodat, de a szádban édes lesz, mint a méz". Halandók, engedelmeskedjetek a mennyei evangéliumnak. Vegyétek az isteni Tudományt. Olvassátok el ezt a könyvet elejétől végéig. Tanulmányozzátok, elmélkedjetek róla. Első ízlelésre, amikor meggyógyít, valóban édes lesz; de ne zúgolódjatok az Igazságon, ha megemésztését keserűnek találjátok.

6. 559 : 1-23

This angel had in his hand "a little book," open for all to read and understand. Did this same book contain the revelation of divine Science, the "right foot" or dominant power of which was upon the sea, — upon elementary, latent error, the source of all error's visible forms? The angel's left foot was upon the earth; that is, a secondary power was exercised upon visible error and audible sin. The "still, small voice" of scientific thought reaches over continent and ocean to the globe's remotest bound. The inaudible voice of Truth is, to the human mind, "as when a lion roareth." It is heard in the desert and in dark places of fear. It arouses the "seven thunders" of evil, and stirs their latent forces to utter the full diapason of secret tones. Then is the power of Truth demonstrated, — made manifest in the destruction of error. Then will a voice from harmony cry: "Go and take the little book. ... Take it, and eat it up; and it shall make thy belly bitter, but it shall be in thy mouth sweet as honey." Mortals, obey the heavenly evangel. Take divine Science. Read this book from beginning to end. Study it, ponder it. It will be indeed sweet at its first taste, when it heals you; but murmur not over Truth, if you find its digestion bitter.

7. 150 : 4-17

Ma az Igazság gyógyító ereje már széles körben kerül demonstrálásra mint immanens, örök Tudomány, nem mint rendkívüli mutatvány. Megjelenése a „földön békesség, az embereknek jóakarat” evangéliumának újra eljövetele. Ez az eljövetel, miként a Mester ígérte, az emberek részére való állandó adományként való felállítása; de a Keresztény Tudomány küldetése most, csakúgy mint annak korábbi demonstrációjának idejében, elsősorban nem fizikai gyógyítás. Most, miként akkor, jelek és csodák jönnek létre a testi betegségek metafizikai gyógyításában, de ezen jeleknek a célja csak isteni eredetük kimutatása - hogy tanúskodjanak a Krisztus-hatalom magasabbrendű küldetéséről, hogy elvegye a világ bűneit.

7. 150 : 4-17

To-day the healing power of Truth is widely demonstrated as an immanent, eternal Science, instead of a phenomenal exhibition. Its appearing is the coming anew of the gospel of "on earth peace, good-will toward men." This coming, as was promised by the Master, is for its establishment as a permanent dispensation among men; but the mission of Christian Science now, as in the time of its earlier demonstration, is not primarily one of physical healing. Now, as then, signs and wonders are wrought in the metaphysical healing of physical disease; but these signs are only to demonstrate its divine origin, — to attest the reality of the higher mission of the Christ-power to take away the sins of the world.

8. 55 : 15-29

Az Igazság halhatatlan eszméje végigszáguld a századokon, és szárnyai alá gyűjti a betegeket és bűnösöket. Fáradt reményem megkísérli megvalósítani azt a boldog napot, amelyen az ember felismeri a Krisztus Tudományát és úgy szereti felebarátját mint önmagát - amikor tudatosítja magában Isten mindenhatóságát és az isteni Szeretet gyógyító erejét abban, amit megtett és amit tesz az emberiségért. Az ígéretek beteljesülnek. Az isteni gyógyítás újramegjelenésének ideje minden korszakra kiterjed; és aki az ő földi mindenét az isteni Tudomány oltárára helyezi, az most iszik Krisztus poharából, és felruháztatik a Krisztusi gyógyítás szellemével és erejével.

Szent János szavaival: „Másik Vígasztalót ad néktek, hogy veletek legyen mindörökké.” Ez alatt a Vígasztaló alatt én az Isteni Tudományt értem.

8. 55 : 15-29

Truth's immortal idea is sweeping down the centuries, gathering beneath its wings the sick and sinning. My weary hope tries to realize that happy day, when man shall recognize the Science of Christ and love his neighbor as himself, — when he shall realize God's omnipotence and the healing power of the divine Love in what it has done and is doing for mankind. The promises will be fulfilled. The time for the reappearing of the divine healing is throughout all time; and whosoever layeth his earthly all on the altar of divine Science, drinketh of Christ's cup now, and is endued with the spirit and power of Christian healing.

In the words of St. John: "He shall give you another Comforter, that he may abide with you forever." This Comforter I understand to be Divine Science.


████████████████████████████████████████████████████████████████████████


A NAPI FELADATOK

Mary Baker Eddy

Mindennapi Ima

Ezen Egyház minden tagjának feladata minden egyes nap imádkozni: „Jöjjön el a Te országod”; hadd jöjjön létre bennem az isteni Igazság, Élet és Szeretet uralma és zárjon ki belőlem minden bűnt, és hadd gazdagítsa a Te Igéd az egész emberiség vonzalmait és kormányozza azokat!

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 4. pont

Indítékokra és Tettekre vonatkozó Szabály

Az Anyaegyház tagjainak indítékait és tetteit nem szabad, hogy akár ellenségeskedés, akár személyes ragaszkodás vezérelje. A Tudományban az isteni Szeretet egyedül kormányozza az embert, és a Keresztény Tudós a Szeretet kedves vonásait tükrözi a bűn megdorgálásában, igaz testvériségben, könyörületességben és megbocsátásban. Ezen Egyház tagjainak naponta kell őrködnie és imádkoznia, hogy megszabadíttassanak minden gonosztól, jövendöléstől, bíráskodástól, ítélkezéstől, tanácsadástól, befolyásolástól vagy téves befolyásoltatástól.

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 1. pont

Készenlét a Feladatra

Ezen Egyház minden tagjának feladata megvédeni magát naponta az agresszív mentális szuggesztióval szemben, és nem hagyni, hogy elfelejtessék vagy elhanyagoltassák vele az Isten, a Vezetője és az emberiség felé való kötelezettségét. Tettei alapján kerül majd megítélésre – igazolásra vagy elítélésre.

Egyházi Kézikönyv, VIII. Cikk 6. pont


Ügyelj Rá

Vegyes Írások, Mary Baker Eddy, 237. oldal

Keresztény Tudósoknak: — Lásd Tudomány és Egészség, 442. oldal, 30. sor, és ügyelj erre naponta.
Keresztény Tudósok, legyetek önmagatok törvénye, hogy a mentális mulasztás nem árthat nektek akár mikor alszotok, akár ébrenlétetekben.

(T&E, 442. o.)


████████████████████████████████████████████████████████████████████████